OČKOVANÍ POTREBUJÚ POMOC

7. februára 2024

Vláda sa uzniesla o vytvorení komisie, ktorá zhodnotí spôsob riadenia pandémie a ustanovila MUDr. Petra Kotlára, ako splnomocnenca vlády na riadenie tohto zhodnotenia, ak už nemám použiť slovko vyšetrovanie. Do toho prišla informácia z Davosu o akomsi záhadnom víruse X, ktorý má alebo bude mať údajne 20 násobnú smrtnosť ako SARS-COV-2. S Dušanom Lukášikom sa už dva roky  rozprávame o praktickej aplikácii v politike systému hodnôt v našej spoločnosti. Dušan, ako je možné vnímať túto problematiku cez zohľadnenie systému hodnôt, ktorý odráža svojim obsahom demokraciu, tak ako si ju popísal?

Ing. Dušan Lukášik,CSc.

Ak má mať celá práca zmysel, potom musí byť zároveň aj prípravou na zvládnutie ohlásenej pandémie z Davosu. Už sme sa presvedčili, že páni zasadajúci v Davose sa v témach nezvyknú mýliť, nech sa nám javia ich závery a odporučenia akokoľvek v danom čase čudesné, či rovno akoby mali krištáľovú guľu veštcov budúcnosti. Nakoniec sme mali možnosť vidieť vo videu aj nášho pána premiéra Fica v diskusii na tohtoročnom Davos fóre.

Svoje názory premiér Fico uviedol jasným stanoviskom, že svet hodnotí z pozície praktického právnika. Ak sa na problém komisie vedenej MUDr. Petrom Kotlárom pozrieš z tejto roviny, začneš sa pýtať o čo tu vôbec ide? Však na tieto účely kontroly máme vybudovanú ustanovizeň „Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“. Je potrebné sa spýtať v prvom rade, čo robil a čo robí tento úrad a teda čo robí Ministerstvo zdravotníctva? Ak nás dnes právnici presviedčajú, že „máme len toľko spravodlivosti, koľko máme moci“, tak ako praktický právnik má predseda vlády kompletnú moc nad ministerstvom zdravotníctva a teda mal by zjednať spravodlivosť priamo cez ministerstvo.

Zdroj: Smer, YouTube

Špecificky zriadená komisia vedená pánom MUDr. Petrom Kotlárom, ako nezávislý orgán vlády ale indikuje, že máme ohromný problém práve v riadení ministerstva. Nuž ale to tu je už od čias Gorily a nič sa nedialo. Aj preto si bežný občan musí klásť otázku, či nová komisia nemá byť len účelová a nemá pôsobiť klasickým spôsobom vykázania aktivít bez reálneho dopadu na zdravotný systém. Vyvodenie zodpovednosti jednotlivcov je síce žiadúce, ale je len veľmi maličkou časťou problému. Očkovaní spoluobčania vakcínami mRNA potrebujú jednoducho kvalifikovanú pomoc. A to je obrovský problém, ktorý by mala spoločnosť riešiť radikálne v prevencii. 

Ty svoje riešenia spoločenských problémov staviaš na základe uceleného systému hodnôt. Tvrdíš, že ak rozumieš systému hodnôt, potom demokraciu je možné vyjadriť jednou vetou, pričom demokraciu definuje obsah prerozdeľovania zdrojov spoločnosti na trhoch, bez ohľadu na formu, čo ilustruješ na Singapoore, ako režim formou diktátorský, ale obsahom demokratický. Kde by si zaradil v Tvojom hodnotovom systéme nastolenú problematiku?

Osobne chápem pod demokraciou zosúladenie individuálnych záujmov so spoločenskými v ekologických kritériách zákonov prírody pri raste slobody tak jednotlivcov ako aj spoločnosti. Zatiaľ ale platí systém praktického práva, čo vystihol pán Haščák v známej definícii demokracie na Slovenský spôsob v debate s pánom Malchárkom.

https://video.sme.sk/c/22238144/zvukova-nahravka-gorily-hascak-demokracia-a-volic-video.html

Všimni si, aj v tejto definícii pána Haščáka je nadradený obsah nad formou. Ale politici nadraďujú formu nad obsah. Otázka je prečo? Odpoveď je pomerne jednoduchá. Ak formu nadradíš nad obsah, potom môžeš tvrdiť, že máš demokratické zriadenie, hoci prerozdeľovací systém zdrojov je v prospech vybraných jednotlivcov, často korupčný a navyše je sprevádzaný poklesom slobody spoločnosti a jednotlivcov. To je presne to, čo sme zažili počas Gorily a to je to, čo sme zažili počas pandémie. Nahrávky Gorily sú bežne dostupné na internete. Nie sú použiteľné v praktickom práve, ale aspoň dávajú obraz o spoločnosti. Taká, čo vystihuje celý problém prerozdeľovania zdrojov na trhu je debata medzi pánom Haščákom a ministrom Malchárkom.

zdroj: YouTube sme

Inými slovami,  politika praktického práva zachováva formu demokracie, ale svojim obsahom je bližšie k protipólu demokracie a tou je diktatúra. Privatizácia energetiky jasne ilustruje celý problém. Kvantifikovať sa dá pomerne jednoducho. V rokoch 2022 a 2023 Richard Sulík tvrdil, že náklady spojené s výrobou elektrickej energie sú 38€/MWh, pričom z vyjadrenia nebolo jasné, či sa to týka celkovej ceny pre cca 30 TWh, alebo ceny na spoločnom účte Slovenských elektrární, čo je približne 26 TWh. Ak by si chcel 8 ročnú návratnosť investícií, potom zisk by mal predstavovať maximálne 12,5 %, t.j. celková cena by nemala presiahnuť 44 €/MWh. 

Je smiešne, že pre obyvateľa vláda určila 61 €/1MWh, pričom spolu s distribučnými poplatkami občan platí okolo 200 €/1MWh. Ak sa vrátiš do minulosti, tak distribučné poplatky mali výšku približne 1/3 z ceny t.j. celková regulovaná cena by bola približne 66 €/1 MWh. Dnes ale cena elektrickej energie a zvlášť povinné distribučné poplatky obsahujú rôzne položky, čo sa zakrýva trhom a jeho reguláciou. Z nej vyniká doplatok k cene elektrickej energie na trhu pre kategóriu obnoviteľných zdrojov energie, ktoré Miloš Zeman priamo nazval ekonomickou sabotážou. V štýle ekonomiky od buka do buka boli prideľované doplatky k cene v režime zákona 309/2009 Z.z. Všimni si, popri cenách pre obyvateľov podnikateľ platí s distribučnými poplatkami ceny elektrickej energie medzi 250 až 350 €/1MWh. V zásade ide o dodatočné zdanenie obyvateľov a podnikateľov, len príjem nemá štát, ale vybraní majitelia sprivatizovaných elektrární. Pri výrobe cca 26 TWh nie je žiadny problém spočítať ročné zisky. Aby to nebolo až také jednoduché, trh s elektrickou energiou už dávno nie je trhom produkčným, ale špekulačným.

Bývalý agent SIS priniesol informáciu, že hlinikáreň, ktorá zavrela výrobu, mala dlhodobý kontrakt (možno 20 ročný) na dodávku elektrickej energie pri distribučných poplatkoch 3 €/1 MWh pre objem približne desatiny elektrickej energie. Pre spoločnosť bolo ekonomicky výhodnejšie predať v podstate vysoko dotovanú elektrickú energiu na trhu a zavrieť výrobu s dôsledkom prepustenia zamestnancov. Dnes spoločnosť žiada o podporu štát na obnovenie výroby, hoci štát znášal náklady spojené s nezamestnanosťou. Takto vyzerá praktické právo a takto vyzerá demokracia, ktorú určuje forma a nie obsah. Zisky (bez problémov napočítaš stá milióny za rok) berie finančný a teda špekulačný kapitál ako dôsledok transformácie produkčného trhu na špekulačný. Takto potom vznikajú na Slovensku najbohatší demokrati v spoločnosti a samozrejme, že to platí občan. Politici k demokratom chodia  popíjať nealkoholické nápoje. V tomto prípade ide občanom iba o stratu životnej úrovne a stratu kvality života. V prípade pandémie už ľuďom išlo o život a šlo aj o potlačenie základných ľudských práv a slobôd.   

Ak teda za najvyššiu hodnotu pokladáme slobodu a v hierarchii pod ňou hneď rovnosť a spravodlivosť, klasickou otázkou je, za akých podmienok je možné hovoriť, že zákonné je aj spravodlivé.  Dnes sú rozpracované pomerne dobre modely, kde sú oddelené objektívne zdroje či pramene práva od subjektívnych konštrukcií, nazývané tiež ako materiálové zdroje práva. Docent Zdeněk Koudelka k tomu vydal aj odbornú publikáciu pod názvom Transcedentní pramen práva. Ak do toho zapojíš elementárnu logiku, naskytá sa systém, ktorý v rozhodovacom procese pri konštrukcii právneho názoru preferuje použitie objektívnych zákonov ako kritérium pre posudzovanie spravodlivosti. Medzi týmito zákonmi objektívneho charakteru dominujú zákony prírody. A to je presne to, s čím sa spoločnosť borí a čo som vyjadril v definícii demokracie. 

Máš predstavu, ako je možné problém objektívneho zdroja práva zosúladiť so subjektívnou konštrukciou tak, aby bola dosiahnutá spravodlivosť?

Ono je to až triviálne jednoduché, na úrovni logiky strednej školy. Ak vezmeš za kritérium prax, potom je možné tvrdiť, že objektívny zákon v realite sa po čase vždy uplatní a teda zneguje subjektívny výklad javu, ak je v rozpore s objektívnym zákonom. Preto môžeme objektívnemu zákonu priradiť 1 a subjektívnemu výkladu buď 1 ak správne vykladá jav alebo 0 ak je výklad javu nesprávny. Ak budeš mať objektívny zákon a k tomu celý rad subjektívnych názorov, či konštrukcií právnika, tak správny výsledok spojený s praxou dostaneš len v jednom jedinom prípade. Je to vtedy, ak všetky subjektívne konštrukcie sú správne. Len vtedy súčin subjektívnych konštrukcií je 1. Vždy, ak je jedna jediná subjektívna konštrukcia nesprávna a teda má hodnotu 0 v logickom súčine dostaneš 0 a teda je v rozpore s objektívnym zákonom, nech už tých argumentov právnika je koľkokoľvek. Naopak, ak vieš v rozhodovacom procese uplatniť objektívny zákon prírody, tak už nemusíš ďalej analyzovať problém, pretože v realite bude rozhodovať zákon prírody, nech už ho obalíš akýmkoľvek počtom subjektívnych konštrukcií, bez ohľadu na to, či správnych alebo nesprávnych. Prax vždy potvrdí platnosť objektívnych zákonov.

Napriek triviálnej logike, pre bežného čitateľa takéto vyjadrenie nemusí znamenať bez konkrétneho príkladu, že skutočne pochopí o čom hovoríš. Pomohol by jeden alebo dva konkrétne prípady.

Vezmi si problematiku medveďa. Medvede už behajú po intravilánoch obcí, behajú po uliciach miest, ba dokonca chodia na cintoríny a podobne. V našom podaní na prokuratúru sme argumentovali, že dôsledkom zákonov prírody, ktorým je zákon neurčitosti a štatistická matematika, nikto nevie určiť, kedy, kde a ktorý medveď bude útočiť na človeka. Navyše, zo štatistiky minulých udalostí je možné spočítať riziko útoku. V roku 2020 zo štatistických údajov som zistil, že od roku 2018 sa SR dostalo do posledného pásma rizík, že medveď určite zaútočí  na človeka a že je len otázkou času, kedy dôjde k tragédii, kedy medveď nielen skaličí človeka, ale ho aj zabije. Argumentoval som, že zásahový team nie je schopný konať v prevencii z princípu zákona prírody, neurčitosti a že náklady spojené so zásahovým teamom sú neúčelne vynaložené prostriedky.

Vychádza to z biológie, kedy od rozhodnutia medveďa k zahájeniu útoku na človeka až po fyzický kontakt s obeťou je 4 s v lepšom prípade pár sekúnd navyše. Vtedy už prakticky pre obeť niet obrany. Nuž a ako tam vie byť zásahový team po rozhodnutí medveďa k útoku a ochrániť človeka to vedia iba hysterickí fanatici, čo stvorili medveďa vegetariána. Všimni si, máš tu hneď tri zákony prírody (neurobiológia medveďa je tretí), ktoré objektívne pôsobia. V našom podaní sme tvrdili, že neznáma osoba si zanedbala povinnosti pri výkone verejnej funkcie s následkom viacnásobného ťažkého ublíženia na zdraví a v jednom prípade smrti a svojim nekonaním alebo nesprávnym konaním vystavila spoločnosť stavu všeobecného ohrozenia.

MŽP a jeho podriadené orgány nemajú vytvorené populačné a hlavne rizikové modely spojené s populáciou medveďa a preto ich rozhodnutia sú skôr rozhodnutiami nekvalifikovanými, čo dokazujú opakované útoky medveďa na človeka. Navyše, údajne záhadným spôsobom populácia medveďa mení svoje chovanie a to vraj treba skúmať. Stačí ale, ak sa na populáciu medveďa pozrieš ako na komplexný adaptívny systém a na jednej A4 máš vyriešený problém, ak zohľadníš neurobiológiu a fyziológiu cicavcov. Ale ani vyšetrovateľ a ani dozorujúci prokurátor neprihliadli na zákony prírody, ale vytvorili ohromné odôvodnenie svojho subjektívneho názoru. Nuž stačilo počkať a medveď po ich rozhodnutí  znova skaličil človeka. Ani po ďalšom podnete na preskúmanie zákonnosti postupu vyšetrovateľa a dozorujúceho prokurátora, prokuratúra nezmenila svoj prístup a náš podnet zamietla. Proste prokuratúra nerešpektuje jednoduchý logický súčin, hoci prax v podobe útokov im jasne hovorí, že vo svojich úvahách majú chybu, medveď naďalej útočí na človeka, nech už to zdôvodňuje v svojom rozhodnutí prokurátor akokoľvek odborne.

Filozófia je ako byť v tmavej miestnosti a hľadať čiernu mačku. Metafyzika je ako byť v tmavej miestnosti a hľadať čiernu mačku, ktorá tam nie je. Teológia je ako byť v tmavej miestnosti a hľadať čiernu mačku, ktorá tam nie je a vykríknuť „mám ju“. Veda je ako byť v tmavej miestnosti a hľadať čiernu mačku pomocou baterky.

V systéme „máš toľko spravodlivosti, koľko máš moci“ je to štandardná záležitosť. Nuž a pred Vianocami 2023 medveď znova zaútočil na turistu. Ako hovorí Einstein, Boh sa zasmial MAJITEĽOM PRAVDY a prevrátil ich lodičku, čo je len iné vyjadrenie toho, že ak pôsobí zákon prírody, človek sa nevie vyhnúť dôsledkom jeho pôsobenia, či sa to právnikovi páči alebo nie. Je to prakticky výsmech prokuratúry a vyšetrovateľa priamo medzi oči bezmocnému občanovi, ktorému pri strete s medveďom ide často o život. V Systéme „Diabla“ je akoby nikto zodpovedný za to, že sa z medveďa stala biologická zbraň, namierená voči obyvateľovi vidieka, lesným robotníkom, chatárom a voči turistom. Ako v tomto prípade chráni prokuratúra občana cez platné zákony svojim subjektívnym výkladom práva, nevedno. Ak dôjde k ďalšiemu útoku medveďa na človeka, už vidly matky chrániaca si svoje dieťa sa zmenia na celkom iné náčinie a je ľahko možné, že ľudia pôjdu robiť poriadky tam, kde sa problém má riešiť, primárne do NR SR.

V takomto ponímaní informácia od predsedu výboru NR SR pána poslanca Rudolfa Huliaka, že výsledkom snahy je, že sa ide populácia medveďa znova sčítavať, je skôr nepodareným vtipom, ako reálnou politikou a mení celú problematiku do polohy, kde som ju vnímal aj počas volieb a v kľude som ju nazval krčmové reči. Vezmi si druhý problém v ekológii, problém lykožrúta. Jednoduchý problém popísaný vo vyhláške 101/1996 Sb. je problémom, kedy je potrebné vedieť narátať päť kubíkov dreva na piatich hektároch lesa napadnutých lykožrútom za rok a rozhodnúť o stave kalamity s príslušným prijatím opatrení. Proste problém narátať do päť.

Už generál Alojz Lorenc v svojej publikácii hovoril, ako sa z lykožrúta stal politický problém, čo je skutočne na smiech. Ale keď si prečítaš 50 stránkové odôvodnenie prokurátora z roku 2016, ktorý uznesením zastavil trestné stíhanie, smiech ťa prejde. Stačilo, keď prokurátor nerešpektoval zákon prírody v podobe bioregulačného mechanizmu smrekového lesa a povýšil svoje subjektívne konštrukcie nad zákon prírody a výsledok vie sformulovať presne taký, ako si kto objedná. Nuž ale aj v tomto prípade sa smejúci Boh ukázal, že lykožrút sa ďalej množí a ako predátor lesa robí rozsiahle škody. Nuž a tie poškodili ekologické služby lesa a významne poškodili pestovateľov lesa. Kým sa nevyrieši problém, aby zákonný bol zároveň spravodlivý, úpadok spoločnosti bude pokračovať, pričom v zdravotnom systéme už nabral rozmer, že ľudia prichádzajú o život. V prípade zdravotného systému klasický spôsob vykázania aktivity dlhodobo nepomôže.

Čo podľa teba ale znamená klasický spôsob vykázania aktivity?

Proste zriadime komisiu a vysvetlíme národu, že všetko alebo väčšina podstatného bola v súlade so zákonom. Však od politikov nepočuješ pojem spravodlivý, ale operujú výlučne pojmom zákonný. K tomu pripájajú, že právnik môže mať na ten istý problém aj tri rôzne a vzájomne si odporujúce právne názory, nehovoriac o tom, čo právnik, to iný právny názor. Nuž asi takto vyzerá praktické právo – spravodlivosť veľmi nečakaj.

Však aj do médií preniklo, že sa ľudia darmo sťažujú na Úrade dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, málokedy sa domôžu svojich práv a navyše ich to stojí toľko námahy a zdrojov, až to za to pomaly ani nestojí, podávať sťažnosť. Niečo o tom viem aj z vlastnej skúsenosti, ale máš tu hneď dve reality. Náš Úrad bez problémov toleruje tzv. odvrátiteľnú úmrtnosť, ktorú odborníci z EÚ vyčíslili na 44,6%, čo je pomaly systém pokus omyl. Bolo to pre rok 2013. Navyše, v našom systéme tolerujeme konflikt záujmov, ktorý je medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom služieb v prípade, že majú toho istého majiteľa. Nuž a aby toho nebolo dosť, u zdravotných poisťovní neexistuje trh. Chodili po sieti také analýzy, že až tretina zdrojov sa len pretočia cez účty a zmiznú v mori faktúr bez toho, aby slúžili zdravotnému systému a teda poistencom. Majú na to špeciálny pojem …“nezaradené faktúry“.   

Kolega, špičkový pracovník v energetike mi hovoril, že takéto komisie za jeho čias vytvárali správy, ktoré si mocný tohto sveta vyžiadali, ktoré nemali nejaký obsahový význam a tak, aby mohli odborníci medzi sebou komunikovať, tak im našli primerané pomenovanie… bunfaciózne správy.  Inými slovami správy, ktoré sa prezentujú ako správy odborné, ale nemajú svojim obsahom nejaký praktický význam. To ale budeme vedieť, keď zistenia budú publikované. Však problémy s vírusmi sú pomerne malou časťou medicíny a teda aj zdravotného systému. Kým sa nebudú paralelne riešiť rozhodujúce či fundamentálne problémy zdravotného systému, dovtedy to môže byť hodnotná práca, ktorá slúži spoločnosti, ale môže to byť len práca a požičiam si zas od kolegu jeho pojmy… práca typu „baroko naoko“.

Video Petra Kotlára zo stretnutia v Martine, Zdroj: Igor Jurečka 

Zachytil si vyjadrenie Billa Gatesa, že sa údajne pomýlili a že nešlo o pandémiu, ale vlastne išlo iba o bežnú chrípku? Neuveriteľné. Na druhej strane, pán poslanec Kotlár uviedol svoj úrad v prejave v Martine pre mňa sympatickým spôsobom. Zdá sa, že chápe komplexnosť problému, ale čo je hlavné z jeho prejavu ide ľudskosť. To, čo ja označujem pojmom „uveriť v seba“ v jeho úvodnej reči nenájdete. Pre reálneho záujemcu sa oplatí pozrieť priložené video. Je akoby prísľubom, že komisia bude mať zmysel.

Ak by si sa mal vyjadriť, čo znamená reálny rozbor nastoleného problému pandémie a jeho riadenia?

Systémová veda dnes postúpila ohromne dopredu. Dnes sa skutočne môžeš na problém zdravotného systému pozerať cez oči modernej ekonómie. Nuž a moderná ekonómia adaptovala do seba systémové modely vypracované a známe pod pojmami adaptívny komplexný systém a teória chaosu. Pri aplikácii princípov teórie chaosu moderní ekonómovia zistili, že princíp ponuky a dopytu platí na trhu len v úzkom intervale okolo rovnovážneho bodu a aj preto došlo k tak radikálnym vyjadreniam, podľa ktorých je ekonómia dvadsiateho storočia  mŕtvou vedou. Minimálne v roku 1994 Paul Ormerod napísal publikáciu s názvom The Death of Economics. Má pravdu, podloženú rozbormi overiteľných faktov. Žiaľ v SR nevidím, že by sa naši ekonómovia reálne zaoberali modernou ekonómiou, skôr mi pripomínajú takých alarmistov – najprv vykreslia katastrofu aby obratom rozprávali, aké majú svoje zázračné riešenia. Tak ale ekonómia trhov nefunguje. Laureát Nobelovej ceny Jean Tirole v svojich dielach zdôraznil, že ak chce ekonóm úspešne skonštruovať príslušný trh tovarov a služieb, musí rozumieť špecifiku trhu. Ak sa teda bavíme o konštrukcii trhu s poskytovaním zdravotných služieb, konštruktér trhu musí rozumieť dostatočne hlboko modernej lekárskej vede. Na druhej strane musí rozumieť trhu, tak ako ho vyskúmali ekonómovia.

To znamená že musí v svojich riešeniach realizovať opatrenia spojené s vyvážením asymetrie na trhu v informáciách za čo dostali Nobelovu cenu Spence, Stiglitz a Akerlof. Zároveň musí rozumieť takým pojmom, ako je čierny pasažier či morálny hazard no a navyše musí zvládať systémovú rovinu vyššie uvedených modelov a s nimi spojeného riadenia rizík. Moderný trh predstavuje konštrukciu trhu, a zároveň aj konštrukciu regulačných nástrojov.  Takou chuťovkou v súvislosti s medecínou je dať si za cieľ  konštruovať trh s vlastnosťami autopoietického systému, t.j. pokúsiť sa do trhu zabudovať jeho automatickú schopnosť adaptácie na zmenu vonkajších podmienok.  Riešiteľ musí chápať, že v ekonomických modeloch svoju rolu zohrávajú aj zdroje prírody, čo ukázal Schumacher vo svojej publikácii Small is Beautifull. Takže moderný trh zdravotných služieb a jeho konštrukcia si vyžaduje znalosti zo systémovej roviny, z roviny ekonomickej a z roviny lekárskych vied. No a k tomu ide samozrejme aj rovina práva t.j. zákonnosti a spravodlivosti. Neznamená to, že to musí zvládať jeden človek, znamená to len, že takto musí byť urobený rozbor, ak má mať zmysel a nebude to práca len typu: “baroko naoko“. Naši politici ale majú jednu vlastnosť. Bez problémov zasahujú do trhu a vyhlasujú to za ľavicovú alebo pravicovú politiku.

Je očkovanie pravicovou alebo ľavicovou politikou? Boris Zala tvrdí spolu s Michalom Šimečkom, že je to agenda ľavicovej politiky a je zrejmé zo Šimečkových vyjadrení, že pokiaľ by Progresívne Slovensko bolo pri moci, nariadili by povinné očkovanie mRNA vakcínami. Nemôžem si pomôcť, ale takýto postoj je obyčajnou demagógiou. Predsa očkovanie samo osebe nepredstavuje ani zlo ani dobro. To určí až kontext situácie. A predsa tu máme nielen cieľ, t.j. cez technológie očkovania ochrániť človeka a jeho populáciu, ale máme tu zároveň podnikateľa, ak chcete kapitalistu, ktorý investuje a realizuje svoj podnikateľský zámer. No a tu je kameň úrazu. Ak vieme, že vývoj vakcíny bežne trvá 8 až 12 rokov a zároveň vieme, že deväť žien za mesiac dieťa neporodí, ako je možné mať kvalitnú vakcínu k dispozícii po roku, ako sa objavil nový vírus? Nuž nariadiť povinnú vakcináciu za týchto okolností, kedy aj výrobca deklaruje, že sa jedná o experimentálnu vakcínu je politickým zásahom do trhu. 

Fakt je ten a je dobre overený, že každý zásah do trhu znamená vyššie náklady, ktoré v konečnom dôsledku zaplatí spotrebiteľ, teda občan. Lockdown nebol nič inšie, ako brutálny zásah do fungujúcich trhov spoločnosti dokonca v rovine obmedzenia ľudských práv a slobôd. Nariadiť povinné očkovanie za tejto situácie je len prejavom „hysterického fanatizmu“ ako dôsledok toho, že politik neovláda problematiku, alebo je rovno korumpovaný podnikateľom. Nezmyselný počet mŕtvych v SR cca 21 000 nad štandardnú úmrtnosť znamená, že v spoločnosti došlo k významnému poklesu slobody a teda demokracie. Vyhlasovať politiku povinného očkovania v tejto situácii reálny ľavičiar nemôže, zvlášť ak v systéme VAERS došlo temer k dva a pol miliónu hlásení spojených s vakcínami mRNA za posledné dva roky. V takomto ponímaní, stanoviská Michala Šimečku ku povinnej vakcinácií sú neodborné stanoviská v kategórii extrémnej ľavice, čo nie je nič inšie iba anarchiou.

Môžeš uviesť aj iný príklad zásahu do trhu?

Vrátim sa ešte raz k energetickému trhu. Takýto charakter má aj doplatok k cene elektrickej energie pre vybrané technológie a subjekty (feed in tarif), ktorý ničí ekonomiku spoločnosti do tej miery, že prezident Miloš Zeman v máji 2013 neváhal nazvať takýto zásah do trhu rovno ekonomickou sabotážou. Všimni si, aj agenda zelenej energie je vyhlasovaná za agendu ľavicovej politiky. Opäť, agenda green dealu sama o sebe nie je ani zlá a ani dobrá, až kontext určuje jej atribúty. Pokiaľ sa urobí transformácia správne, zvýši slobodu spoločnosti, jednotlivca investora a aj spotrebiteľa, bežného občana. Tak sme transformovali budovu v Košiciach.

Všimni si, vyriešenie novej kvality vnútornej klímy umožňuje riešiť kolapsy z tepla počas letných horúčav a aj obmedziť šírenie vírus tak, že ľudia majú minimalizované nálože, t.j. je šanca, že ich imunitný systém nálož zvládne a vybuduje si prirodzenou imunizáciou svoj imunitný systém. Tu je napríklad vzťah medzi zdravotným systémom a developerom, či majiteľom budovy. Ale v roku 2013 došlo zároveň k zisteniu, že vybraných 2000 podnikov v Nemecku je vyňatých zo schémy doplatkov, t.j. tieto podniky získali obrovskú dlhodobú konkurenčnú výhodu. Podobne to môžem ukázať aj v prípade ekologických systémov lesa. Zásahy do zavedených lesníckych postupov štátom v podobe účelového výkladu zákona a huriavkom samozvaných ochranárov v médiách vytvorili škody na ekologických systémoch lesa v závratných výškach. V prípade zdravotného systému ale už nejde iba o životnú úroveň a kvalitu života, ale ide o zdravie občana a ako hovoria štatistiky „ľuďom išlo o život“.

Spomenul si hodne pojmov v ich previazanosti a logických  súvislostiach, ktoré nakoniec ústia v zjednaní spravodlivosti, čo je vládou deklarovaná požiadavka verejnosti, ktorá viedla k zriadeniu komisie. Keďže Gorila nie je vyriešená a už nik ani jej riešenie neočakáva, myslíš si, že takto nejak do stratena pôjde aj problematika spojená s pandémiou?

Systémová rovina analýz hovorí, že súčasné javy alebo javy budúce analyzujeme cez výskyt javov minulých. Nuž a minulé javy hovoria, že sa nič nevyšetrilo, hoci Úrad dohľadu vykazoval svoju činnosť a bohato sme ho z verejných zdrojov platili. Napríklad v zdravotnom systéme ide o informácie zo spisu Gorila. Vieš, že by sa niečo z toho vyšetrilo?  Robil Úrad zdravotného dohľadu niečo počas pandémie, aby verejnosť o tom vedela? Vezmi si len takú skutočnosť, že trh nebol cielene zásobovaný liekmi, ktoré mali šancu problém riešiť dokonca v prevencii, nie až po vzniku klinických príznakov. Ako dôvod Robert Kennedy uviedol, že pokiaľ by bol efektívny liek k dispozícii, nebolo by možné zo zákona platného v USA použiť vakcíny typu mRNA v režime experimentálnej vakcíny.

Nebolo by možné nútiť ľudí podpisovať informovaný súhlas, čo ja osobne pokladám za podvod na ľuďoch. Tých informácií o vedľajších účinkoch vakcín mRNA je ohromne veľa od špičkových lekárov sveta, ktorých kredit ide skutočne cez objem citácií ich vedeckých prác. Podobne temer 2,5 milióna hlásení v systéme VAERS v priebehu dvoch rokov ohľadom vedľajších účinkov vakcín mRNA prekonalo všetky známe štatistiky tohto typu. Navyše, obvodní lekári liečili buď cez telefón alebo neliečili vôbec, len pár obvodných lekárov si plnilo svoju povinnosť a liečili ľudí ambulantne s primeraným vyšetrením. Čo si mám pomyslieť o liečbe obvodných lekárov cez telefón, kedy dostanete maximálne  odporučenie na vitamín D a možno vitamín C a zinok? A to už máte klinické príznaky a vírus sa vo vašom organizme množí závratným tempom. To, že vitamín D po podaní metabolizuje do aktívnej formy možno až po 12tich dňoch, to lekára a hlavne zdravotný systém netrápi.  

Nuž a keď ste sa nevedeli vyliečiť samoliečbou, mal ste nariadený odchod do nemocnice, kde vám cez ventiláciu natlačili vírus do každej bunky pľúc? Pravdepodobnosť prežitia pre nešťastníka v nemocnici bol potom skutočne nízky. Videl si, že by niekto organizoval preventívnu liečbu a teda zdravotný systém nariadil občanom v prevencii užiť potrebné vitamíny, minerály alebo lieky, ktoré im dodal? Nič také sa nedialo, hoci správy z iných štátov hovorili často o jednoduchých opatreniach v podobe balíčkov pre preventívne užitie. Z médií bolo známe,  že viac ako 100 lekárov z prvej línie kontaktu s chorými pacientmi prešlo preventívnym procesom užitia lieku ivermektín s výsledkom, že príslušnú vlnu pandémie prekonali bez klinických príznakov. To neznamená, že nedošli do kontaktu s vírusom, naopak, mali jednu z najvyšších náloží.

Znamená to len, že užitie ivermektínu v prevencii umožnilo po kontakte s vírusom tréning adaptívnej časti imunitného systému tak, že sa organizmus stal odolným cez vlastný vybudovaný imunitný systém a postupne bol schopný zvládnuť aj čoraz vyššiu nálož vírusu. Tento efekt poznáme z chrípkových sezón, máloktorý lekár podľahne chrípke, hoci sú exponovaní vysokými náložami vírusu v čase vrcholu chrípky. Na rozdiel od pacientov, lekár je nevyhnutne trénovaný od zahájenia chrípkovej sezóny najprv nízkymi náložami vírusov, ktoré sa postupne zvyšujú a teda jeho imunitný systém má čas na svoju adaptáciu. Niektoré zdroje uvádzajú, že výkonnosť imunizovaného imunitného systému voči vírusu SARS-CoV-2 prirodzeným spôsobom je výrazne vyššia ako pri použití vakcín mRNA. Patológovia uvádzajú, že imunitnú odozvu na SARS-CoV-1 našli aj v tkanivách po 19tich rokoch. A vtedy vakcíny neexistovali, t.j. jedná sa o prirodzený spôsob imunizácie (premorenia) organizmu.

Keďže SARS-CoV-2 je cca na 80% podobný s SARS-CoV-1, nie je žiadny dôvod pre imunizovaných sa dať očkovať. Bolo neuveriteľné zistiť, že pacient prekonal covid a lekár mu predsa odporučil očkovanie vakcínou mRNA. Kde sú vedomosti týchto lekárov a kde je ich zodpovednosť voči pacientovi? Ale tak máme postavený systém, ktorý motivuje ekonomicky lekára vykazovať lekárske výkony, bez ohľadu na potreby pacienta. Proste lekár nie je motivovaný vyliečiť, ale donekonečna liečiť a teda vykazovať výkony v ekonomickej rovine. V takomto systéme nebude nikdy ani dosť ekonomických zdrojov, ani zdravý národ a ani spokojný lekár či pacient. Je to klasický systém Diabla, kde pôsobí aj Satan, aj Démon a aj Lucifer v svojich štandardných rolách. Povedané systémovým jazykom, nie sú zosúladené individuálne záujmy lekára so záujmami spoločnosti, t.j. pacientov a poistencov.  Dôvodom je, že zo systému ťaží tretí a tým je finančný kapitál. To už nie je tvoje zdravie, ale tvoje zdravie patrí systému s ktorým systém obchoduje. Pikantné ale je, že obchoduje za peniaze povinne platené samotnými poistencami. Aby si dosiahol takýto stav, musíš  vlastniť systém. Nuž a to je presne prepojenie politiky a kapitálu.

Zdá sa, že si hodne rezervovaný, ohľadom budúcich výsledkov komisie. Máš na to dôvod?

Nuž ako som spomenul, javy minulé určujú javy budúce. No a tie minulé nie sú vôbec povzbudivé. Už len systém, ktorý charakterizoval sudca s 38 ročnou praxou „ máš toľko spravodlivosti, koľko máš moci“ hovorí o subjektívnej formulácii právneho názoru, presadeného mocou a nie o objektívnom zistení skutočnosti a zaistení spravodlivosti. Už spomínaná publikácia docenta Zdenka Koudelku Transcedentní pramen práva v ktorej  diskutuje o objektívnych a o subjektívnych  zdrojoch práva poskytuje odpoveď. Moja skúsenosť je, že naši právnici nerešpektujú často objektívne kritériá a bez väčších problémov sformulujú svoj právny názor, založený na argumentoch subjektívneho pôvodu, umožňujúce sformulovať želaný záver. Výsledkom sú známe pojmy ako ohýbanie práva, či stav, kedy akceptuje spoločnosť, podľa ktorého jeden právnik má nárok aj na tri rôzne právne názory na ten istý problém. Priam symbolické tresty sudcom za korupciu na súde v Žiline signalizuje, že sa prakticky nič nedeje s odstraňovaním korupcie. Sme v režime známom ako ruka ruku myje.

Zvyčajne právnici popíšu hodne papiera v systéme, ktorý Roman Kvaltény nazval Systém Diabla.  Ja som tento systém podrobil analýze a našiel som štyri kroky, ktorými je možné vytvoriť ilúziu zákonnosti. Tým prvým krokom je, že sa Diabol skryje do detailu. Napríklad, je slnko dobro alebo zlo? To nevieš povedať dovtedy, kým slnko nezasadíš do kontextu vonkajších súvislostí, napríklad po 40 slnečných dňoch je dobrom skôr dážď ako slnko a naopak. Preto je detail cez zmenu kontextu zmenený z pôvodného dobra na zlo. Túto rolu realizácie zmeny cez kontext som priradil Satanovi.  Potom musíš vytvoriť dav, čo je typická úloha Tatarkovho Démona súhlasu.

Nuž a Lucifer má za úlohu polarizovať dav t.j. presvedčiť dav, že zlo je dobro a hlavne oddeliť užívateľa konečných výhod od zodpovednosti za škodu. Spomeň si ministrov, ktorých  zavreli za nástenkový tender. Keďže neboli zďaleka užívateľmi konečných výhod, t.j. lupu, cítili sa aj po odsúdení nevinne. Ale právnu zodpovednosť niesli. A tak ich súd odsúdil natvrdo.  Ak sa vrátim k problematike formulácie právneho názoru, nuž od čias, kedy Miller ukázal, že existuje pomerne vysoká pravdepodobnosť vzniku organických zlúčenín z chaotického systému plynov a výbojov v nich, sú to zákony prírody, ktoré v rôznej podobe plnia funkciu transcendentného prameňa práva. Kým pri páde mostnej konštrukcie v Kurimanoch znalec úspešne použil zákony prírody v prípade problematiky lykožrúta to už neplatí, hoci celý problém je jednoduchý, treba vedieť narátať do päť.

Podobne právnici nerešpektujú zákony prírody, akými je zákon neurčitosti a zákony štatistickej matematiky. Napriek ich sformulovaným právnym názorom, ktorým mimochodom ohrozujú občana,  je to príroda a jej zákony, ktoré potrú subjektívne formulácie právnikov a nakoniec lykožrút znova spôsobí kalamitu, tentoraz na Horehroní 1 až 2 mil. m3, nuž a medveď znova pred Vianocami útočil. V prípade zdravotného systému budeme mať znova zbytočne mŕtvych a budeme vymýšľať pojem, ktorým to zrelativizujeme a v súlade so subjektívnou interpretáciou zákona budeme takýto stav tolerovať. Proste sme v režime praktického práva. Aj preto som hodne skeptický – veci vyriešené a jasné sú žiaľ vo výkone moci nerešpektované.  V prípade zdravotného systému nám ale ide o život. V prípade Kaníkovho a Ódorovho  II.piliera prišli ľudia o štvrtinu dôchodku. A to sú astronomické čísla počítané v miliardách euro. Aj preto som nazval moje kritické vyjadrenie pojmom „OBČAN NEVOĽNÍK

Diskutujeme spolu už pár rokov, nakoniec k spomínanej problematike aj na našej stránke v časti MOR HO, je kopec podrobnejších článkov, kde rozoberáme jednu problematiku za druhou. Už si ma upozornil na to, že základ celého problému je systém hodnôt, ktorý aplikuješ pri riešení. Nakoniec, aj prijatá politika by mala obsiahnuť konkrétny systém hodnôt. Kde ho vidíš?

Problém, ktorému spoločnosť čelí je realita, že politici nevedia zrozumiteľne vyjadriť svoj systém hodnôt. Ak mu aj rozumejú, tak ho zabalia do vyjadrení, ktoré sú frázami a ľudia sú viac alebo menej zavádzaní formou a obsah je pred nimi skrytý. Aj preto napríklad Boris Zala tvrdí, že forma určuje demokraciu s čím ja zásadne nesúhlasím.

Akonáhle ale prejdeš do polohy, že obsah určuje stupeň demokracie spoločnosti bez ohľadu na formu, dospeješ k prekvapujúcemu spoznaniu, že vieš cez index korupcie merať aktuálny stupeň demokracie spoločnosti a teda aj jeho stupeň slobody.  Ak ale budeš tvrdiť, že demokracia je daná formou, potom môžeš rozkradnúť aj polovicu verejných zdrojov a stále sa môžeš tváriť ako demokrat. Nuž nie si. Možno presne o tomto je aj praktické právo o ktorom hovoril premiér v Davose a možno práve praktické právo bude aplikované aj na výstup z komisie vedenej poslancom Kotlárom.

Dušan, zhruba pred rokom som nafilmoval Tvoje video, ako si riešil svoj zdravotný stav cez dlhodobé liečebné hladovanie a tiež aj skúsenosti ľudí, ktorých postretol osud ťažkej chronickej choroby, akou je rakovina. Naposledy si mal diskusiu na túto tému s pánom Slivinským v relácii Okno do duše u psychológa Jozefa Čuhu. Už viac ako dva roky hovoríme o tom, že spíšeš svoje poznatky, ale akosi stále nemáme výstupy. Ako si ďaleko s touto prácou?

Záujemca si môže základ mojich skúsenosti z liečby a skúsenosti ľudí ťažko skúšaných osudom pozrieť priamo na pripojených videách alebo prejsť na odkaz na reláciu Okno do duše. Poznáš ma, kým neovládam detailne celý problém, nemá zmysel publikovať nedokončené veci. Na jednej strane mám zvládnutý postup hladovania do tej miery, že ho vieme bezpečným spôsobom aplikovať, zvlášť v prevencii. Čo je dôležité, vieme povedať, ktoré parametre je potrebné pred nasadenou procedúrou zmerať, aby sme mohli rozhodnúť, či je organizmus ešte v stave, aby mohol takúto procedúru absolvovať. Tu som postúpil ďalej, pretože dnes už vieme popísať vysoko efektívny proces prípravy, ktorý vie organizmus transformovať do stavu, kedy parametre vykazujú hodnoty indikujúce, že organizmus je pripravený na zvládnutie procedúry liečebného hladovania. Samostatnou kapitolou je psychika človeka. Žijeme v kultúre, kde sa človek bojí sám seba. Bojí sa svojich a zvlášť nových pocitov. Bojí sa svojej slabosti či závislosti.

Keď procedúru absolvuješ niekoľkokrát a si dostatočne sebakritický, tak si túto realitu musíš priznať. Ver mi, liečebné hladovanie aj pri pomoci v podobe konzultácií a interpretácií pocitov či nameraných hodnôt, predstavuje vysoký osobný výkon každého jednotlivca, čo absolvuje tento typ liečby. S dôvetkom, lieči sa sám. Tu nie je lekár, ktorý lieči pacienta. Procedúra liečebného hladovania len aktivuje vnútorný program v DNA, ktorý máme v organizme zabudovaný a pokiaľ sa v zmysle postupu včítane prípravy urobí správne, tak funguje štandardným spôsobom. Jednak sa opakuje u toho istého človeka, čo som overil nielen na sebe, ale tú istú charakteristiku vykazuje aj u inej osoby.

Tu je aj jadro odpovedi na Tvoju otázku. Momentálne sa snažím pochopiť, ako je tento proces zostavený na bunkovej úrovni. Ukazuje sa, že aj na úrovni DNA máme systém hierarchicky organizovaný a presne to dnes študujem. Kým bežný lekár pracuje v rovine chaosu, tak môj prístup je prepracovať sa k riadiacej rovine chaotického systému, nazvanej človek. A tým je hierarchické usporiadanie génov DNA a ich epigenetickej regulácii v stave, kedy organizmus nemá prísun externých zdrojov pre svoju replikáciu – je v stave ktorý prechádza na svoje zachovanie od každej jednotlivej bunky počnúc cez orgány až po organizmus ako celok.

Skús aspoň stručne priblížiť, čo sa deje na úrovni bunky.

Je to nesmierne zaujímavá oblasť, kedy musíš ísť až do roviny vzniku života. Od päťdesiatych rokov, kedy Miller vykonal rad experimentov je zrejmé, že existuje pomerne vysoká pravdepodobnosť vzniku organických zlúčenín zo zmesi anorganických plynov. Výskum Maturana a Varelu ohľadom autopoeitických systémov spolu s fyzikou otvorených systémov ukazuje na modelových príkladoch, ako vzniká bunka ako samostatný objekt vyčlenený z prostredia, v ktorom vznikla. Za definíciu života sa dnes berie systém, ktorý je schopný z vlastnej štruktúry a zdrojov obnovovať sám seba pri zachovaní výmeny energie a molekúl s externým prostredím v ktorom živý organizmus existuje. Navyše, výskum DNA a z nej špecifických génov ukazuje, že aj naša DNA je hierarchicky usporiadaná, pričom David Sinclair tvrdí, že základom sú dve funkcie živej bunky. Tou prvou je reprodukcia v prípade, ak sú na to vhodné podmienky v okolitom prostredí.

Akonáhle sa ale tieto podmienky zmenia, bunka sa adaptuje tým, že vypína gény reprodukcie a zapína gény pre udržanie života ( označovaný ako anti-age stav) . Súčasťou anti-age stavu bunky sú aj gény, ktoré opravujú poškodenú bunku. Prechod do anti-age stavu  sa udeje do 48 hodín od straty príjmu externých zdrojov. Základný model s ktorým Sinclair pracuje je model v ktorom sa zapínajú alebo vypínajú gény, t.j. je to digitálna časť modelu no a to v akom konkrétnom stave gén je, je určený epigenetickým systémom,  čo je analógový systém s nekonečným množstvom stavov. Ale presne tento stav určuje, či sa gén spúšťajúci chorobu zopne alebo nezopne. Informačný model založený na mixe digitálneho a analógového sveta poskytuje pomerne názorný spôsob, ako je možné potom interpretovať aj také výsledky, akými je rozbor krvi.

Je to možné priblížiť na konkrétnom príklade?   

 Ale iste. Keď som absolvoval prvý raz liečebné hladovanie pred 12timi rokmi, po dvadsiatich dňoch som bol na odbere krvi. Lekárka pozerá na mňa a tak so súcitom mi hovorí, či mám rakovinu. Odvetil som že je to skôr anti-rakovina a keď som vysvetlil, čo som urobil, približne pol hodiny som dostal vysvetlenie ako idem zomrieť. Na druhý deň prišli komplexné výsledky z krvi. Keď ich pani lekárka videla, už len skonštatovala: „ Máte krv, ako keby ste sa narodil“. No a tu máš vysvetlenie pomerne jednoduché. Vyčistenie buniek od rôznych metabolitov cez aktivovanú autofágu a apoptózu ako samoopravné mechanizmy bunky, či programovaná smrť a nasledujúca proliferácia nových buniek spôsobilo, že sa epigenetické nastavenie buniek dostalo do východzej polohy.

Pani lekárka ani nevedela, ako cez ľudsky pochopiteľný spôsob vyslovila vysokoodborný záver. Presne takto funguje informačný model Daniela Sinclaira – je to kvalita vnútro bunečnej tekutiny a rovnováha v príjme a výdaji molekúl bunky v podobe vitamínov, minerálov a ostatných molekúl, ktoré určujú stav metylácie a acetylácie na histónoch génov. Nuž a tento pomer okrem iného sa podieľa na stanovení  expresie génov. Obrazne povedané, liečebné hladovanie vytvára generálny reset organizmu. Zatiaľ môžeme len vysloviť hypotézu, že príroda vytvorila ako odozvu na stratu zdrojov hierarchický systém záchrany organizmu, tak na bunkovej rovine, ako aj na rovine organizmu. Nuž a stres v rôznych podobách narúša túto rovnováhu. Jedným z indikátorov narušenia rovnováhy  na bunkovej úrovni je aj hladina homocysteínu, ale Dr. Wiliam Walsh  v svojich protokoloch určuje celý rad typických štruktúr, ako je podmetylovaný stav a pod. .

Vráťme sa teda k problematike pandémie covid19 a vakcínam typu mRNA. Ako vidíš túto problematiku v svetle známych faktov a hlavne, čo je potrebné urobiť?

Tých informácií za tri roky svet nazhromaždil postupne toľko, že dnes je možné si urobiť vcelku komplexný model, čo sa vlastne dialo a hlavne vedieť si predstaviť, čo môžeme očakávať. Predsa ak v Davose na fóre prerokovávajú s plnou vážnosťou príchod vírusu X, ktorý má mať údajne 20 násobnú smrtnosť oproti covidu, tak to by malo zdvihnúť zo stoličky všetky bezpečnostné zložky každého štátu, nielen zodpovedných ľudí v zdravotnom systéme. Akosi sa to nedeje, možno kvôli tomu aby nevznikla panika.

Okolo pôvodu vírusu SARS-Cov-2 bolo hodne rôznych informácií. Od prenosu z netopiera na človeka až po konštatovanie, že existujú patenty, ktoré popisujú vývoj vírusu technológiou Gain Of Function Research (GOFR). Soňa Peková tvrdila, že pokiaľ vírus unikol z laboratória, tak svojimi mutáciami stráca na sile a teda po prvej vlne by mal vírus zmiznúť ako logický dôsledok mutácií umelo vytvoreného vírusu. A on akosi nezmizol. Vždy sa objavili vraj nové mutácie vírusu. Navyše, dnes je na scéne ďalšia otázka. Testy na vírus H7N9 boli zrušené celosvetovo v roku 2019. Obnovili sa až v januári 2024.  Tento vírus bol predmetom výskumu GOFR od roku 2013 v režime najprísnejších podmienok laboratórií BSL4.  Aj Bill Gates sa údajne vyjadril, že čo sa týka pandémie, že došlo k chybe a že sa jednalo o chrípku. Ako máme podľa teba vnímať všetky tieto informácie a aký majú súvis s komisiou vedenou poslancom Petrom Kotlárom?

Isteže situácia nie je jednoduchá. Ak sa vrátime do začiatku pandémie, tak veľa ľudí zomieralo pomerne v krátkom čase od výskytu klinických príznakov začiatkom roka 2020 na severe Talianska v regióne Bergama a tiež v domovoch dôchodcov vo Švédsku. Až po dlhom čase prenikla správa, že v týchto oblastiach rok pred tým prebehlo plošné očkovanie zdarma voči chrípke. Údajne aj v domovoch dôchodcov vo Švédsku. Táto informácia je úplne normálna dovtedy, kým si nepreštuduješ metaštúdiu Seneff a kol. z vyše 230 vedeckých článkov pod názvom Vrodená imunitná supresia očkovaním mRNA SARS-CoV-2, ktorá určuje mechanizmy vedľajších účinkov vakcín. Tie najdôležitejšie zistenia sú, že dochádza k potlačeniu interferónu typ I a celej informačnej kaskády, čím dochádza k odstaveniu vrodenej imunity.  

Organizmus má k dispozícii iba adaptívnu časť imunitného systému, i to nastavenú na ochranu voči SARS–CoV-2. Druhým vážnym problémom je, že sa spike proteín spätne zabudováva do DNA bunky a tým mení vlastnosti bunky. Ak odstaví procesy autofágy a apoptózy, katastrofa je hotová. Je zrejmé, že môže dôjsť k nerovnováhe hormonálneho systému. Nakoniec na obrázku od Seneff a kol. je to jasne znázornené. Vedľajšie účinky vakcín spôsobia že dôjde k rozvoju rakoviny a zároveň organizmus je vo zvýšenom riziku voči vírusom, zvlášť iného typu ako SARS-CoV-2.   

Všimni si, je tu rozvoj neurodegeneratívnych chorôb a tak sa môže spoločnosť pripraviť na explóziu chorôb sklerózy multiplex a ďalších neurodegeneratívnych chorôb. Narušenie funkcie pečene povedie k rozvoju diabetu a z neho ďalších chronických chorôb, akými je napríklad aj rakovina, či ochrnutie časti tváre a pod. Samostatnú kapitolu tvoria prípady náhleho úmrtia tak, ako to videli diváci pri skone Milana Lasicu. V sumáre môžeš tieto zistenia pomenovať ako komplementárne pôsobiace mechanizmy na umelo zrýchlené starnutie organizmu človeka.

Ak sa teda zamyslíš, čo sa dialo v Bergame alebo v domovoch dôchodcov vo Švédsku, tak z účinkov je možné povedať nasledovné:

  1. najprv boli obyvatelia preočkovaní voči chrípkovému vírusu
  2. následne, zhruba po roku, došiel iný typ vírusu – SARS-CoV-2 a možno skombinovaný s netestovaným chrípkovým vírusom v nejakej variante (napríklad H7N9)
  3. od momentu zistenia klinických príznakov ľudia zomierali ohromne rýchlo, bez toho, aby mali racionálnu šancu na prežitie, tak ako pri bežnej chrípke či nádche

V prvom rade je nutné zdôrazniť, že vírus SARS-CoV-2 mal nižšiu smrtnosť ako sú bežné vírusy chrípky. Čo teda spôsobilo, že príchod tohto vírusu vyvolal extrémny rast úmrtí dokonca v krátkom časovom intervale od zistenia klinických príznakov?

Bez problémov môžeš vysloviť hypotézu, že nik nemôže vylúčiť, že aj vakcíny podané rok pred tým proti chrípke  mohli byť kontaminované vedľajšími účinkami hodne podobnými tým, ktoré zistila metaštúdia Seneff a kol. Ak vieme z analýz, zverejnených z analýz šarží v Dánsku a Dr. McCulloughom  v USA, že približne 5% vakcín vykazovalo ťažkú kontamináciu vedľajších účinkov, cca 70% vakcín bolo zaťažené ľahšou kontamináciou a zbytok vakcín kontamináciu neobsahovalo, tak si systém premenil na ruskú ruletu. Nik z vakcinovaných nevie, akou vakcínou bol zaočkovaný.

Dr. Peter McCullough: Jak prírodně detoxikovat tělo po očkování (protokol) – CZ TITULKY

 

Pokiaľ sú vzorky šarží použitých pri očkovaní voči chrípke v Bergame a domovoch dôchodcov vo Švédsku rok pred vypuknutím pandémie k dispozícii, je možné túto hypotézu spoľahlivo overiť.  Graf zo štúdie v Dánsku je uvedený nižšie.   Výsledok je rast nadmernej úmrtnosti zvlášť v štátoch, ktoré vykazujú vysokú mieru zaočkovanosti.  

Je evidentné, že mnohí odborníci odmietajú súvis vakcinácie a nadmernej úmrtnosti. Ako si ty interpretuješ tieto stanoviská?

Spomeň si, že častokrát sa lekári ohradzujú, že anekdoticky získané údaje je potrebné preveriť dvakrát zaslepenou štúdiou, čo častokrát z etických dôvodov nie je možné. V podstate sa lekári dožadujú, aby výsledky z jednotlivých zistení boli podrobené analýzam štatistickej matematiky. Ale predsa tu máme ohromné údaje k dispozícii. Máme kategóriu ľudí očkovaných a kategóriu neočkovaných. A teda vieme presne, aká je štatistika nadmernej úmrtnosti a aká je pravdepodobnosť že nadmerná úmrtnosť pochádza z kategórie očkovaných alebo pochádza zo skupiny občanov, ktorí neboli očkovaní. Spochybňovať tieto analýzy v systéme propagandy môže iba hlupák. Napríklad v analýze z údajov Veľkej Británie autor tvrdil, že nadmerná úmrtnosť v čase od podania vakcín je na 94% zapríčinená vakcínami a existuje len 4%tná pravdepodobnosť, že úmrtia nemajú súvis s podanými vakcínami. Ale máme ešte iné vážne údaje k dispozícii. Sú to závery analýz z rozsiahlych dnes už viac ako sto štúdií Felittiho a jeho kolegov. Zistili, že rozvoj chorôb ľudí po 40tke má priamy súvis s negatívnymi zážitkami dieťaťa do dvoch rokov ( Adverse Childhood Experiences ACE).

Tento rozvoj chorôb kategórie ACE zasahuje viac ako 60% populácie v Kalifornii a nie je žiadny dôvod si myslieť, že v iných populáciách to bude menej. Rozvoj týchto chorôb súvisí s poklesom energie človeka, ktorá u človeka zvyčajne  kulminuje v intervale 30 až 35 rokov. Jej následný pokles 1 až 3% ročne  vedie k zníženej tolerancii na stres. Ak navyše rastie úroveň, intenzita a frekvencia stresu v spoločnosti, rozvoj chorôb sa urýchľuje. Typický príklad predstavuje až 25%tné rozšírenie detskej koliky v populácii, čo sú dramatické zážitky dieťaťa do jedného roka a nie sú ničím iným ako vonkajším prejavom zažívacieho systému vytvorenej latentnej traumy, ktorá sa aktivuje už pri nízkej intenzite stresu a vytvára vážne problémy dieťaťu už počas vývoja. Je šokujúce, že málokedy ak vôbec zistíš, že lekári komplexne vyšetrujú dieťa, nehovoriac o stanovení diagnóz dospelých. Inými slovami, náš systém je cielene zameraný na tlmenie následkov, ale nie je zameraný na identifikáciu príčin a ich odstránenie.

Najbližšie k tomuto spôsobu liečby majú športoví lekári. Ak majú zvýšiť výkonnosť športovca, musia mu zvýšiť toleranciu na stres, t.j. odstrániť rôzne príčiny, ktoré vytvárajú internú záťaž na imunitný a stresový systém. Možno si zachytil, že Djokovič prešiel na bezlepkovú rastlinnú stravu a tvrdil, že mu vzrástla výkonnosť. Je suverénne najstarším tenistom, ktorý v jednom roku získal tri grand slamy.

Ale predsa enormne narástlo počet náhlych úmrtí práve u výkonných športovcov, alebo napríklad v kategórii pilotov lietadiel. Ako je možné komentovať tento jav?      

Pred pandémiou médiá priniesli sporadicky, že došlo k športovej tragédii a náhlemu úmrtiu športovca priamo počas športového výkonu. Spomínam si na takýto prípad slovenského športovca v triatlone v Budapešti, kedy skolaboval cca 300 metrov pred cieľom a nik ho už nevedel zachrániť. Štatistika za dva roky po očkovaní priniesla zhruba 500 prípadov ročne, niektoré zdroje uvádzajú, že je to až 700 prípadov za rok 2023, čo je enormný nárast. Dnes už vieme, že nejde o klasickú formu infarktu ale o zastavenie taktovania srdca heart arrest. Tento systém popísal v neurobiológii Stephen Porges. Bol vyvinutý v dobe plazov a aj preto jeho riadenie je v mozgovom kmeni. Plazom dobre slúži. Krokodíl sa bežne ponorí pod vodu, zastaví dýchanie a tlkot srdca, po pätnástich minútach pod vodou sa vynorí, bez problémov obnoví tlkot srdca a dýchanie a existuje ďalej. Je to systém, ktorý konzervuje energiu. U človeka je ale riadenie organizmu prepojené cez limbický systém na veľký mozog, ktorý, ak je päť minút bez zásobovania kyslíkom, tak zomiera.

Celý problém človeka je, že musí zabrániť spusteniu tohto systému, alebo si uvedomiť, že sa dostal do prvej fázy, sťaženého dýchania a musí okamžite robiť opatrenia. Ak sa vrátim k športovcom, tak som obdivoval Petra Sagana, že dokázal počúvať svoj organizmus a akonáhle zistil, že už nemá ako bojovať o čelné umiestnenie aj v etapách s profilom vhodných pre šprintérov, jednoducho povedané cyklistickým žargónom zvesil nohy a nešiel nad možnosti svojho organizmu. V zásade ide o situáciu, kedy organizmus vyčerpá disponibilnú energiu a je jedno či je to energia vytvorená spaľovaním sacharidov alebo tukov. To s čím sa moderná spoločnosť reálne borí je, že máme k dispozícii počas celého roku rýchle sacharidy a tak nemáme prepnutý režim do spaľovania tukov.

Výsledkom je rast obezity, rast diabetu a rýchly rozvoj chronických chorôb. Príroda nás vybavila dvomi systémami. Na jeseň bolo potrebné si vytvoriť tukové zásoby v organizme, umožňujúce prežiť zimu a prvé týždne v jari. Keďže na jeseň je hodne plodov, tak sme vybavený systémom, ktorý nás motivuje jesť pomaly každých pár hodín práve ako dôsledok rýchleho rastu cukru v krvi, jeho metabolizácie do podoby tukov s následným rýchlym poklesom hladiny cukru, čo stimuluje fyziologický pocit hladu a núti človeka znova jesť. Zo sacharidového režimu spaľovania energie do režimu spaľovania tukov sa dá prejsť buď dvojdňovým hladovaním a následnou úpravou stravy a intervalu príjmu a zmenou štruktúry stravy, alebo počas príjmu stravy v intervale dva týždne až dva mesiace zmenou štruktúry stravy a nastavenia časových intervalov príjmu stravy.

V podstate náhle úmrtia cez heart arrest majú štandardný priebeh, ktorý začína vyčerpaním disponibilnej energie, pričom sťažené dýchanie je často naviazané na nočné hodiny pri nízkej hladine kortizolu. Nuž a vakcinácia s jej mechanizmami skutočne energeticky vyčerpáva organizmus, presúva spotrebu energie na úroveň bunky pre prioritné zaistenie homeostázy buniek a pokiaľ má organizmus disponibilnú energiu len z energie uloženej v pečeni a svaloch, tak jej úbytok je rýchly a môže vyvolať stav hypoglykémie a teda spustiť celú sekvenciu procesov končiacu zástavou srdca. Inými slovami vakcína zvyšuje alostatickú záťaž organizmu a znižuje kapacitu stresového systému. Jedným z prvých riešení by malo byť naštartovanie režimu spaľovania tukov a udržanie tohto režimu, človek si prechodom do tohto režimu tvorby energie hodne pomôže.

Pre očkovanú populáciu je ale dôležité zbaviť sa vedľajších účinkov spojených s vakcínami mRNA. Máš predstavu, ako je možné realizovať túto asi ťažkú úlohu?

V zásade sú dva názory. Pokiaľ je očkovaný v súčasnosti už bez subjektívne pociťovaných potiaží, či klinických príznakov, časť odborníkov zastáva názor, že je už mimo ohrozenie. Druhou možnosťou je, že v štandardnej negatívnej spätnej väzbe narastá postupne alostatická záťaž, až jedného dňa dosiahne alostatická záťaž kritický bod a preklopí sa negatívna spätná väzba do pozitívnej a teda nastane rozvoj klinických príznakov konkrétnej choroby. Niektoré rozbory tvrdia, že replikácia spike proteínu a jeho spätné zabudovanie do DNA bunky je nekončiacim procesom. Sú známe situácie, kedy od momentu vypuknutia klinických príznakov spojených s vírusovým ochorením až po smrť ubehlo 10 dní. Pozoruje sa zrýchlený rozvoj rakoviny, čo viedlo k zavedeniu nového pojmu – turbo rakovina, čo je vysvetliteľné narastajúcim narúšaním DNA buniek.  Princíp opatrnosti ale zároveň hovorí, že by sme mali odstrániť alostatické záťaže vytvorené vedľajšími účinkami vakcín v prevencii. Ak alostatická záťaž dosiahne kritickú hodnotu a prejaví sa klinickými príznakmi, je možné že už záchrana je obmedzená ak vôbec možná. To je riziko spojené s prvým prístupom.  

Aké ďalšie riziká vidíš?

Nuž je tu celý rad faktorov. Z psychológie je známe, že človek svoje negatívne rozhodnutia buď ospravedlňuje alebo rovno popiera a nepripúšťa si realitu. To je významný faktor, pretože ak už vzniknú klinické príznaky zvlášť vírusového typu, dochádza k prelomeniu kritického bodu negatívnej spätnej väzby a šanca na prežitie u očkovaného sa významne zníži. Pokiaľ si očkovaná populácia neuvedomí, že svoj problém musí riešiť v prevencii, ostáva v režime ruskej rulety. Zvlášť tá časť populácie, ktorá mala ťažší priebeh hneď po očkovaní, by sa mala intenzívne zaoberať prevenciou, hlavne ak pociťuje úbytok síl. To je psychologická časť problému. Samotná biologická časť je ohromne zaujímavá.

Dnes je možné temer s istotou tvrdiť, že naše DNA je organizované hierarchicky a v rámci hierarchie existuje aj systém rekonštrukcie bunky, či už na úrovni zachovania bunky alebo jej výmenou cez programovú smrť bunky. Tento systém je možné aktivovať práve procesom liečebného hladovania. Opakované merania ukazujú, že existujú tri základné intervaly v ktorých prebieha proces hladovania. Tieto procesy samé o sebe sú dnes už dobre zmapované nielen na úrovni orgánov, ale aj na úrovni bunky, t.j. biológovia vedia k týmto procesom priradiť aktivity jednotlivých génov. To, čo zatiaľ nie je zmapované na genetickej úrovni je celý 40 dňový cyklus hladovania, čo pri dnešných poznatkoch už nemusí byť až tak ťažký problém. Aj preto som optimista, pretože je možné urobiť experiment a možno do pol roka presne zmapovať celý systém na úrovni dynamiky génov, ich expresie stimulovanej hladovaním. Tie tri základné fázy vidíš na nameranom priebehu svalov, kde na konci procesu došlo k prekvapivému nárastu objemu svalov dokonca nad objem, ktorý som mal na začiatku hladovania, čo mi nedávalo zmysel. Ale meriam to opakovane nielen u seba, ale došlo k tomuto zisteniu aj u iných osôb.  

A ako by si komentoval iné parametre organizmu?

Pôvodne som liečebné hladovanie realizoval kvôli tomu, že som mal obštrukčnú chorobu pľúc sprevádzanú poklesom kapacity pľúc na objem cca 3,7 litrov. To bolo v roku 2010. V novembri 2023 som si nameral kapacitu pľúc dokonca 6,4 litra. Priemer u mužov je cca 5 litrov. Vtip je v tom, že acidóza spustená po začatí hladovania aktivuje procesy autolýzy a tie odstraňujú nekrotizované tkanivá. Nuž a na uvoľnené pozície v pľúcach procesy proliferácie doplnia orgán o potrebné bunky. A tak mám dnes rtg pľúc čisté, hoci v roku 2010 lekárka konštatovala, že vyzerajú akoby som bol tuhý fajčiar. Nebol som fajčiar, len som bol vystavený neprimeranému stresu a teda nedostatok kortizolu bola príčina, že sa spustený zápal nemal ako zahasiť pri vtedy štandardnej hladine vitamínu D. 

Sú samozrejme aj ďalšie ukazovatele, napríklad bazálna energia. Z hodnoty cca 1 400 kcal mi narástla na 1 800 kcal, čo znamená, že organizmus je schopný ďaleko rýchlejšie likvidovať voľné radikály a teda brániť rozvoju chorôb. Totižto asi neexistuje choroba, ktorá by nemala narušený systém redoxu. To asi priamo súvisí aj s parametrom, ktorí výskumníci nazvali metabolický vek. V mojom prípade je trvalo posunutý na 53 rokov, hoci môj chronologický vek je 69 rokov.  

Metabolický vek, posledné meranie december 2023

Test objemu pľúc zo dňa 3. novembra 2023

V úvode si povedal, že pre úspešné riešenie spoločenského systému sú potrebné znalosti nielen z konštrukcie trhu, tak ako ju poznajú ekonómovia, ale je nutné poznať aj špecifikum trhu, v prípade zdravotného systému dostatočne hlboko aj problémy spojené s liečbou človeka. Máš predstavu, čo treba urobiť?

Moje rozhodovanie v roku 2010 vychádzalo z poznania, že buď lekári nemajú dostatočne naštudovanú problematiku spojenú s diagnózou a liečbou choroby alebo sme boli skutočne na hranici možností liečby, alebo som si verifikoval, že ma klamali. Nuž vyber si, stál som pred klasickou otázkou, pokloním sa svojmu Bohu, alebo sa budem venovať biznisu a teda počúvnem Diabla. Je známe, že  za peniaze si zdravie nekúpiš, tak som postupne investoval čas a peniaze do vybudovania svojej vlastnej knižnice a hlavne získania lekárskych skúseností v laboratóriu môjho organizmu. Ak sa ma pýtaš, čo by som spravil so zdravotným systémom, nuž možno by som aj vedel, len je otázka načo?

V rokoch 1999 až 2001 som riešil II. pilier a transformáciu dôchodkového systému. Dnes by II. pilier mal mať podľa benchmarkov NBS raz toľko aktív ako ich má v súčasnosti. Moje analýzy hovoria, že aktíva v II. pilieri sa potom zhodnocujú len do úrovne inflácie, hoci priebežný systém sa zhodnocuje približne s 2 až 3% nad infláciu. Ale fondy, ktoré použili na zrovnanie, či už v Nórsku, na Novom Zélande alebo v Kanade indikujú, že sa aktíva zhodnocujú o 5% nad infláciu.

To som si overil v roku 2012, keď som chcel vedieť, ako sa Kanadskému fondu II. piliera darí po prekonaní krízy – vykázal presne 5% nad infláciu. To znamená, že keby sa bol prijal mnou navrhnutý systém z rokov 1999 až 2002, tak by vo fondoch II. piliera bolo    o cca 10 až 13 miliárd € viacej a štátny dlh by bol o 20 až 26 miliárd € nižší. Podobne ti to môžem povedať aj ohľadom energetického trhu ale nakoniec zisťujem, že aj posledné práce spojené s ekológiou sú vyhodené von oknom, hoci škody na ekologických systémoch lesa dosahujú možno dve desiatky miliárd €. Pán poslanec Huliak ohlásil nové sčítavanie medveďa a miesto toho, aby vzali hotovú prácu a zaplatili za ňu, idú ďalšie peniaze investovať do nezmyselného projektu sčítavania medveďa a budú čakať, kedy im medveď znova skaličí človeka, nedajbože ho zabije.

Máš skutočne predstavu, že nie je potrebné ďalšie sčítavanie medveďa?

Pozri sa, urobilo sa hodne a ako každý zložitý systém, aj populácia medveďa má po zložitých analýzach  jednoduché riešenie. Keď v roku 1988 v okrese Liptovský Mikuláš zistili, že majú jedného medveďa na tisíc hektárov, tak rozhodnutím okresného riaditeľa došlo k pokynu poľovníkom k redukcii populácie na polovicu. Exaktným meraním Paule zistil že vhodné prostredie pre medveďa je v areáli 1 288 000 Ha. Ak teda vezmem parameter že populácia medveďa si vyžaduje v podmienkach SR najmenej 2 000 ha, tak limitný počet medveďov vo vhodnom areáli lesa je 650 ks. V štatistikách zahrňujúcich kompletne výskyt medveďa na svete uvedený v tabuľke Bombieri a kol.,  je to skôr priemerne 5000 až 10 000 ha a viac. Otázka ale znie ináč. Chceme medveďa, ktorý sa bude báť človeka, alebo chceme medveďa, ktorý bude útočiť na človeka, napriek tomu že ich bude len 650 ks?

Ak chceme, aby sa medveď bál človeka, tak by som adaptoval postup našich predkov, zredukoval by som populáciu do tej miery, aby sa opäť pachová stopa človeka stala regulačným nástrojom, ktorá uzavrie medveďa do lesa. To znamená, že pach človeka aktivuje stresový systém medveďa na úrovni inštinktu strachu. Pri vizuálnom strete medveďa s človekom by mal byť aktivovaný inštinkt paniky u medveďa, t.j. medveď by mal mať aktivovaný fyziologický systém stresu a mal by zanechať po sebe pariacu sa kôpku. Dnes je to naopak, pri strete človeka s medveďom je to človek čo schytá paniku pri útoku a zašpiní si gate. To znamená, že z populácie musí byť odstránený každý jedinec, ktorý toleruje pachovú stopu človeka.

Naše tri modely ( populačný, rizikový a regulačný) určujú, že nie je žiadny problém redukovať populáciu medveďa hlboko pod  stav 650 ks a znova vytvoriť regulačnú rovinu  – proste medveď sa adaptuje na prostredie, ktoré mu určí človek. Až takto zregulovanú populáciu medveďa vybavenú regulačným nástrojom v podobe pachovej stopy človeka by som nechal rozmnožiť do počtu cca 600 až 700 ks. Ak vezmeš debatu ŠOP k stavu populácie medveďa, tak popri záveroch DNA analýzy pán zoológ Malej Fatry uviedol, že majú cca 100 medveďov. Podobne pani Apfelová za NP Veľká Fatra uviedla, že majú 150 medveďov. Tieto dva NP majú dokopy plochu 63 000 ha. Vtedy ti vyjde, že jeden medveď má k dispozícii 252 Ha. Pre výmeru areálu medveďa 1 288 000 ha potom dostaneš počet 5 111.

Ak od čias merania profesora Pauleho sa areál výskytu medveďa rozšíril o cca 43%, potom je to plocha 1 841 840 ha. Nuž a horná hranica počtu medveďov je potom 7 308 ks. Ak zavedieš redukciu presnosti odhadu 100%, aj tak dospeješ k číslu 3 654 ks. Nebyť toho, že vidiek už aktívne v prevencii bráni svoj život, mali by sme ďaleko viac tragédií. Načo nanovo sčítavať, keď aj na Poľane vzrástla populácia približne trojnásobne oproti žiadúcemu stavu na viac ako 400 ks? Keď problematike rozumieš, nemáš problém to vyjadriť na pol A4ke.   Som skutočne prekvapený z toho, čo prezentoval predseda výboru NR SR pán Huliak v poslednej debate na TA3, ideme znova sčítavať medveďa.

Opatrenia neriešia podstatu, len premaľovávajú zásahový team a tak ako zásahový team nevie určiť kde, kedy a ktorý medveď zaútočí, tak to nevedia ani policajti a ani poľovníci. Však biológovia tvrdia, že od rozhodnutia medveďa k zahájeniu útoku do kontaktu s obeťou je 4 až 6 s. Poľovník ani len nenabije zbraň. Za rok 2022 Lesy SR hlásili 44 útokov medveďov.  Obhospodarujú približne polovicu plochy lesa. Koľko bolo skutočne útokov sa asi nedozvieme. Vieme len, že údaje, ktoré odzneli v debate na TA3 od pána Kiča sú podvodom prezentovaným verejne.

 Ak teda máš takéto opakované skúsenosti, aký mám mať motív v mojom veku sa ešte angažovať v práci, ktorú ti buď nepokryte ukradnú alebo znehodnotia? Nuž ale ľudia sú náchylní uveriť skôr krčmovým rečiam, zvlášť ak je to organizované agentami našich tajných služieb. Nuž a tu je tragédia našej spoločnosti. Korupcia dospela až do takej miery, že tu do vyšetrovačky zatvárajú už aj šéfa SIS, vo vyšetrovacej väzbe zomrie prezident policajného zboru a v kameňolome nájdu obeseného šéfa vojenského spravodajstva. Korupciu na súdoch potrestajú div že nie tým, že sudcom dajú odmeny v podobe symbolických trestov v zmysle zásady, ruka ruku myje.  V podstate je tu vojna elít, ak ich vôbec môžeš takto nazvať. Nuž a vtedy sa im nepleť do mocenských vecí, lebo nemáš ako prežiť. Na druhej strane platí Stiglitzov výrok – elity zradili svoje národy.      

Už pri našich debatách o systéme hodnôt v spoločnosti si často používal symbolický jazyk Biblie a argumentoval si, že je potrebné odlíšiť systém hodnôt, ktoré uvádza Biblia a systém hodnôt ktoré používajú náboženstvá. Aký to má súvis s nastolenou problematikou?

Osobne sa mi páči podobenstvo hľadanie čiernej mačky v miestnosti bez svetla.  Kým veda na hľadanie čiernej mačky v miestnosti s tmou použije svetlo, filozof proste hľadá čiernu mačku bez tejto pomôcky. To je premena vedomostí na znalosti. Koulopoulus uvádza, že filozof  má  šancu cca 1:300.   Akonáhle ale prejdeš do roviny metafyziky, tak je to hľadanie čiernej mačky v tmavej miestnosti, kde mačka nie je. Nuž a teológia ide ďalej, aj keď čierna mačka v tmavej miestnosti nie je, teológ tvrdí, že ju našiel. Proste je to šaman s kúzlom, ktorému si povinný veriť.  Ak si znova prejdeš vyjadrenie v evanjeliu podľa sv. Lukáša k Veľkému pôstu, zistíš, že náboženstvo vymyslelo pôstne jedlo, čím zničilo efekty spojené s dlhodobým hladovaním. Pôstne jedlo odstavilo  autofágu a apoptózu, ktoré spolu s proliferáciou v cykle cca 40 dní vykonávajú akoby reset organizmu.

Povedané symbolickou rečou Biblie, náboženstvo cez pôstne jedlo zaprelo Boha, ktorého máme v sebe. Náboženstvo ale poskytlo človeku iracionálneho Boha, ktorý umožňuje ovládať človeka. Ale predsa ak nastupuješ do lietadla, tak nemáš ako overiť či lietadlo funguje a či počas letu nespadne. Proste veríš. To lietadlo zostrojili konštruktéri a použili pri tom známe zákony prírody. Tomu sa hovorí racionálna viera. Ak sa bavíš o Bohu a ak niektoré symboly z Biblie už veda vie naplniť overenými faktami, tak veda vie vysvetliť aj ako fungujú celé mýty. Dnes veda vie vysvetliť aj najväčší sviatok kresťanského sveta a ten určuje, že najvyššou hodnotou človeka je sloboda. Inými slovami veda mení vieru na poznanie. Sú to opäť zákony prírody, ktoré vysvetľujú, ako funguje príslušný jav popísaný v Biblii. A tak veda mení iracionálne veriaceho z rôznych náboženstiev, ale zároveň aj ateistu na racionálne veriacich. Však nakoniec všetci bez  ohľadu na vierovyznanie či ateizmus bez problémov nastupujú do auta, či lode alebo na palubu lietadla.

Tu je šanca postupne zmeniť rozdelenie spoločnosti cez princípy náboženstiev a postupne sformovať národ na báze racionálnej viery v Boha, ktorého máme v sebe. Keď sa redaktor BBC Freeman pýtal C. G. Junga na jeho vzťah viery, Jung mu odvetil: “Ja už nemusím veriť, ja už viem“. Nuž a problém vedľajších účinkov vakcín je spojený aj s možnosťou, ktorú poskytuje Veľký pôst – zbaviť sa chronických chorôb a v prevencii riešiť dôsledok možných účinkov vedľajších účinkov vakcín. Je na každom jednotlivcovi, nakoľko si váži svoj život a pokloní sa „Svojmu Bohu“ a nakoľko podľahne pokušeniu Diabla vo viere, že si zdravie kúpi. Je to vec výsostne osobného rozhodovania s tomu primeranými dôsledkami.

S ING. DUŠANOM LUKÁŠIKOM CSC., HONORS.SK SA ZHOVÁRALA JANKA HRIŇÁKOVÁ

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Fašistické zoznamy občanov Slovenskej republiky určených na likvidáciu: Rostas vyzýva vládu a Generálnu prokuratúru, aby okamžite konali!

Ukrajinský web uverejnil materiál s názvom „Zárodky ruského sveta“. Obsahuje mená jednotlivcov a názvy organizácií z európskych krajín, ktoré podporujú ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Prečo urobil Tucker Carlson rozhovor s Vladimirom Putinom?

Škandalózny americký novinár a televízny moderátor Tucker Carlson, bol spozorovaný v ruskej metropole a urobil rozhovor s Vladimirom Putinom … ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník - Časť II.

Prečo sa ty so mnou vadíš, ty moje milé zlé ja?  Rozprávka O troch grošoch pre dospelých si vyžaduje kopec znalostí ...
MOR HO!

MEDVEĎ V POLITIKE BAROKO NA OKO

Čo sa nezmestilo do listu premiérovi V petícii MOR HO! je požiadavka na reguláciu medveďa hnedého hneď v druhom bode petície. S autorom ...
MOR HO!Pozvánky

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE VÝBORU PETÍCIE

MOR HO, za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírodeLesy chránili partizánov, ich potomkovia ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník - Časť III.

arte.sky.it Nástroje inflácie a rizík spojených s kapitálovým trhom umožnili, aby slovenský občan cez dlhopisy FNM sprivatizoval veľkú dlhopisovú nulu. Majetok občana ...
MOR HO!

Les ako obnoviteľný zdroj ekologických funkcií a energie

foto: Ľubomír Schmida Hry okolo vymenovania riaditeľa TANAP Petícia MOR HO! a dnešok Po nástupe novej vlády akoby skončila nepísaná ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...
MOR HO!NÁZOR

Nekompetentným prístupom zmenili medvede na biologickú zbraň – Dušan Lukášik

V tomto roku sú médiá plné informácií o kontaktoch medveďa s človekom, či už vizuálnym alebo dokonca fyzickým. Niekoľko medveďov ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník - Časť VI.

Ing. Dušan Lukášik CSc. Prinesie odkaz predkov MOR HO! nádej pre občanov SR? Aj keď stále nemáme odpoveď na otázku, prečo 1 600 000 ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník

lustračný obrázok: Pixabay Časť I. Ing. Dušan Lukášik CSc. Moje analýzy z rokov 1999 až 2002 viedli k záveru, že občan bude zbavený slobody v rozhodovaní ...