OBNOVUJEME VYDÁVANIE POVSTALECKÉHO ČASOPISU MOR HO!

23. januára 2022

Každá spoločnosť si tvorí svoj hodnotový systém ako kontinuum, v ktorom je prepojená minulosť s budúcnosťou s overovaním platnosti hodnôt v súčasnej existencii spoločnosti.  

Ak lesy zachránili partizánov pred fašistami, tak  je povinnosťou partizánov a ich potomkov, zachrániť lesy pred skazou. To je hlboké presvedčenie partizána Vladimíra Strmeňa, priameho účastníka Povstania, člena brigády Pomstiteľ, ktorá operovala v priestore Starých hôr. Súčasťou brigády bol aj piaty oddiel, ktorý okrem bojových akcií vydával časopis MOR HO!

Časopis MOR HO! vychádzal od 17teho januára do 15.teho marca 1945 v náklade 300 až 350 výtlačkov denne. Bol distribuovaný po celej Partizánskej republike. Prinášal ľuďom informácie z frontu a v nich nádej, že ich utrpenie v horách ukončí oslobodenie územia postupujúcou Červenou armádou.

Ivan Teren a Andrej Sarvaš zabezpečovali obsah časopisu, Ján Lukášik zabezpečoval technickú realizáciu tlače, pričom prakticky celý piaty oddiel vedený Jánom Balaďom sa podieľal na zásobovaní papierom a technickými prostriedkami potrebnými pre tlač včítane distribúcie časopisu. Volali ich rozhlasáci. Spracované spomienky veliteľa piateho oddielu brigády Pomstiteľ Jána Balaďu na Povstanie nájdete na stránke rozhlasaci.sk

Veliteľ Ján Balaďa uceleným spôsobom vykresľuje plastický obraz zo života partizánov na bunkroch pod Jelenskou skalou, nad dedinkou Richtárová povyše Starých hôr. Jeho rozprávanie umožňuje vniknúť do psychiky povstalcov a na chvíľu sa stať účastníkom rozhodovacieho procesu, v ktorom partizánom, ale aj obyvateľom okolitých dedín išlo o život. Preto o to zodpovednejšie museli partizáni rozhodovať o svojich bojových akciách bez zbytočných avantúr. 

Vladimír Strmeň

Pán Vladimír Strmeň si na vydávanie časopisu MOR HO! spomína ako na významnú pomoc pri informovaní partizánov a obyvateľov Partizánskej republiky takto :

pripravujeme: Video 313 c 3396 MOV  od 0,03 ( Pre naše hory)……..(kým sloboda príde) do 03,33

Od čias Judáša Iškariotského je ľudstvo konfrontované so zradou. Pán Vladimír Strmeň je hlboko presvedčený, že aj v prípade rozbitia Partizánskej republiky fašistami dňa 18. marca 1945 musela prepad Partizánskej republiky sprevádzať zrada. Ako dôkaz predkladá skutočnosť, že fašisti napadli Partizánsku republiku cez vojensky nelogické smery, kde obišli hliadky a tak sa partizáni nemali ako brániť. Napriek tomu z bunkra spod Jelenskej skaly  boli Nemci rozprášení guľometom.  Vojenský historický archív v Prahe  eviduje popis bojových akcií piateho oddielu Pomstiteľa, z ktorého je evidentné, že partizáni dokázali aj v ťažkých podmienkach zrady 18. marca 1945 udržať pozície nad Richtárovou, ubrániť až do zotmenia bunkre pod Jelenskou skalou a okolo 20tej hodiny prinútili fašistov sa stiahnuť.

pripravujeme: Video 313 c 3396 MOV od 8,25 ( chceli ste vedieť…) až ….( keď nás stiahol veliteľ) 11,51

Časť kópie výpisu z Vojenského historického archívu v Prahe.

 Čas do rána 19. marca 1945 využili partizáni na zhromaždenie sa v priestoroch bunkra a o 5tej ráno došlo k rozkazu, na základe ktorého sa zhromaždení partizáni a ľudia, skrývajúci sa v horách , vydali na pochod horami, s cieľom prebiť sa cez frontu a dosiahnuť oslobodené územie. Historici dodnes  neustálili, koľko ľudí sa zúčastnilo tohto pochodu, ktorý dostal názov Prechod cez frontu. Čísla sa pohybujú v intervale 750 až 1500 ľudí. Ľudia, ktorí postupovali s primeraným odstupom za prieskumnou hliadkou, vytvorili rad a šli jeden za druhým. Štyri dni a štyri noci sa ľudia o hlade bez jedla prebíjali v dvojmetrovom snehu, kľučkovaním horami tak, aby ich fašisti neobjavili. Prešli  cez  Chabenec a po štyroch dňoch pochodu dorazili do Bystrej, ktorá v tom čase už bola na oslobodenom území. Počas pochodu sa partizáni držali popod pazuchy: nohy išli a hlava spala. Zastať a zaspať znamenalo smrť. Po dvojdňovom oddychu v Bystrej cez Vernár prešli do Popradu, kde sa vojsko  pripojilo k Svobodovej armáde.

Pre našu generáciu je odkaz 18. marca 1945 symbolický v tom, že aj keď bitku s fašistami partizáni na Starých horách prehrali, predsa aj napriek zrade udržali svoje pozície do tej miery, že mohli zorganizovať Prechod cez frontu. V konečnom zúčtovaní bojov to bolo práve SNP, ktoré umožnilo zaradiť Československo medzi víťazné mocnosti a obnoviť pôvodné hranice Československého štátu. To, že dnes máme v kontinuite našu vládu SR a ministri svoje kreslá, vďačia za to práve Povstaniu a partizánom, ktorí zabezpečili kontinuitu Československa a po 89tom  následne vznik Slovenskej Republiky.

Je to práve nadviazanie na historické súvislosti časopisu MOR HO! ako časopisu, ktorý prinášal partizánom nádej, čo nás motivovalo z úcty k našim predkom nazvať petíciu symbolom boja za spravodlivosť s celým znením

Mor ho!

za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode

Pán Vladimír Strmeň s pochopením človeka, ktorý má dnes životný nadhľad, prijal funkciu Čestného predsedu Petičného výboru a podujal sa v symbolickej podobe zabezpečiť kontinuitu hodnôt, za ktoré ako mladý 17 ročný mladý muž bojoval v brigáde Pomstiteľ počas Povstania. Spomienky partizána Vlada Strmeňa nás budú sprevádzať, ako súčasť moderne poňatého pokračovania vo vydávaní obnoveného časopisu MOR HO!

Časopis MOR HO! bude prinášať ľuďom práce a obyvateľom vidieka informácie nielen o cieľoch Petície MOR HO! .

Bude podrobne informovať aj o spôsobe formovania hodnotového systému pretvoreného do praktickej politiky.

Bude prinášať informácie z procesu vytvárania Vidieckej koalície ako koalície mimoparlamentných politických strán, ktorých cieľom je reálne zastupovať obyvateľov vidieckych sídiel, či už sú to obce alebo mestá, či iné formy osídlenia vidieka.

Na príklade novely zákona 543/2002 Z.z. týkajúca sa prevodu Národných parkov pod správu MŽP, budeme primerane podrobne informovať verejnosť, čo sa dialo od momentu, kedy skupina poslancov vedená pánom Šíblom podala poslanecký návrh.

Budeme Vás podrobne informovať o jednotlivých častiach petície MOR HO!, ich riešeniach a dôvodoch, prečo sme ich zahrnuli do petície.

Máme za to, že téma spojená s lesmi, vodou a pôdou je nosnou témou budúcich parlamentných volieb a predstavuje jeden z kľúčov riešenia spoločenských problémov.

Naše analýzy procesov v lese vedú k záveru, že sa jedná o pokus najprv znehodnotiť majetok súkromným vlastníkom lesa a následne cez administratívno-ekonomický tlak na vlastníkov zo strany štátu vykupovať lesné pozemky za zlomok ich skutočnej hodnoty, či už priamo do štátu, alebo spolupôsobiť cez nariadenia a ekonomický tlak tak, aby bol podielnik nútený svoj podiel v urbároch predať v prospech bohatých  súkromných osôb. Ak štát koná svojimi nástrojmi v záujme vyvolených osôb a o majetok prichádza občan, tak takýto postup nazývame arizáciou majetku občana.

Kým počas vojny dochádzalo k arizácii majetku aj za cenu, že nešťastníka poslali do koncentračného tábora z ktorého nebolo návratu, na príklade dlhopisov FNM ukážeme, že pokiaľ je občan zo strany štátu zámerne neinformovaný a zároveň štát spraví úpravu zákonov a vyvolá cez infláciu ekonomický tlak na občana, občan sa zbavuje svojho majetku hlboko pod cenu, pričom tento proces je možné označiť za arizáciu majetku občana technikami liberálneho fašizmu. Zdrojom týchto javov je asymetria v informáciách vytvorená štátom, pričom arizáciu vykonávajú informované súkromné osoby.

Vysvetleniu podstaty liberálneho fašizmu spolu s pochopiteľnými prípadmi budeme venovať jedno celé číslo časopisu MOR HO!

Hodnotový systém budeme postupne ukazovať a logicky budovať na riešeniach spojených s Green Dealom, t.j. transformáciou spoločnosti smerom k obnoviteľným zdrojom energie. Ukážeme, že je možný návrat človeka do ekologických limít Zeme, pokiaľ budeme rešpektovať, že naša planéta predstavuje jeden obrovský komplexný adaptívny systém, ktorý má zďaleka iné vlastnosti, ako jednoduchý systém príčiny a priameho následku. Súčasťou riešenej transformácie k trvalo udržateľnej spoločnosti je riešenie energetického a teplárenského trhu ako aj riešenie transformácie budov od pasívnych spotrebičov cez energeticky neutrálnu budovu až po budovu vo funkcii energetického zdroja, t.j. budovu, ktorá produkuje viac energie ako sama spotrebuje. Nedielnou súčasťou tohto procesu je aj ekológia spojená s lesom a distribúciou vody z oceánskeho prúdenia smerom na pevninu mechanizmom biotickej pumpy.

V sociálnej oblasti sa budeme zaoberať dôchodkovým systémom. Straty v II. Pilieri indikujú, že 1 500 000 občanov má znížené úspory v II. Pilieri do tej miery, že budú mať dôchodky znížené približne o jednu pätinu až jednu štvrtinu v porovnaní s priebežným systémom zabezpečovaným Sociálnou poisťovňou.  Ani 50 noviel zákona o starobnom dôchodkovom  sporení problémy nevyriešilo. Budeme sa pýtať jednoduché otázky, prečo za 18 rokov jeden a pol milióna sporiteľov nezistilo, ktorá DSS spravuje najlepšie ich majetok a prečo tam už nepresunuli svoje úspory.

V konečnom dôsledku budeme vysvetľovať hodnotový systém cez praktickú politiku a ukážeme, že alfou a omegou spoločnosti je minimalizovať korupciu, lebo len vtedy je možné dosiahnuť rast slobody tak jednotlivca ako aj spoločnosti.  Zosúladenie záujmov spoločnosti s individuálnymi záujmami cez konštrukciu a reguláciu trhu predstavuje kľúč k odstráneniu inštitucionalizovanej korupcie, ktorú pán Andrej Danko komentoval vo svojom zjavení nasledovne, parafrázujem: „ V NR SR prijímame zákony, ktorými trestáme nevinných.“

Hodnotový systém, ktorý predstavíme, je systémom stredo-ľavým a zahŕňa v sebe ako dôležitý prvok vyváženú sociálnu solidaritu, ako ekonomický nástroj na vytváranie súdržnosti spoločnosti a zároveň ako optimálne riešenie pre zabezpečenie konkurencie schopnosti našej ekonomiky na trhu EU.

Cieľom rozšíreného petičného výboru Petície Mor ho! je vytvoriť konštruktívnu platformu, umožňujúcu transformovať konkurenčné vzťahy politikov z rôznych politických strán na kooperačno – konkurenčné vzťahy a pokúsiť sa cez vystavaný hodnotový systém presvedčiť politikov na efektívnu spoluprácu. Na rozdiel od bežných politických strán, ktoré existujú len vďaka tvrdej kritike svojich konkurentov, pokiaľ dôjde k vytvoreniu Vidieckej koalície, bude asi jediná, ktorá v politickej súťaži bude disponovať vyriešenými spoločenskými systémami, dlhodobo overovanými v praxi, či už ide o komplex Green Dealu alebo o dôchodkový systém. Nosnou témou volebného zápasu ale bude téma lesa, vôd a pôdy a života obyvateľov vidieka. Aj preto je petičný výbor rozšírený o prirodzené autority lesníckych odborníkov s dlhoročnou praxou v obore, vedených Ing. Jankom Slivinským. Poskytujú záruku, že naše tvrdenia majú charakter znalostí a je možné sa na argumenty dlhodobo overené praxou spoľahnúť. Podobne sa pokúsime zapojiť do procesu komunálnych politikov, t.j.  primátorov a starostov obcí z vidieckych sídiel. Viac sa dozviete v nasledujúcom čísle časopisu Mor ho!, kde opublikujeme Vyhlásenie predsedu petičného výboru petície Mor ho!,  v ktorom budú primeraným spôsobom predstavené rozšírené ciele Petície Mor ho!, dôvody stanovenia týchto cieľov a spôsob ich naplnenia.

S partizánskym pozdravom   

                                             Mor ho!

  Vladimír Strmeň                                                      Dušan Lukášik

čestný predseda výboru                                          predseda výboru

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN:SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

MOR HO!Spravodajstvo

Petícia MOR HO! za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode

Foto: Ľubo Schmida Vec: Petícia MOR HO! za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode. Vážený pán ...

Nasledujúci článok

FILOZOFIA BYTIA

Dnes mnohí ľudia vykonávajú povely, ktorým sa nedá vyhnúť a stávajú sa otrokmi - Anna Hogenová 1. diel:

Anna Hogenová 1. diel: V dnešnej dobe mnohí vykonávajú povely, ktorým sa nemožno vyhnúť. Takí ľudia sa stávajú otrokmi bez ...
MOR HO!

MEDVEĎ V POLITIKE BAROKO NA OKO

Čo sa nezmestilo do listu premiérovi V petícii MOR HO! je požiadavka na reguláciu medveďa hnedého hneď v druhom bode petície. S autorom ...
MOR HO!

Les ako obnoviteľný zdroj ekologických funkcií a energie

foto: Ľubomír Schmida Hry okolo vymenovania riaditeľa TANAP Petícia MOR HO! a dnešok Po nástupe novej vlády akoby skončila nepísaná ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník - Časť VI.

Ing. Dušan Lukášik CSc. Prinesie odkaz predkov MOR HO! nádej pre občanov SR? Aj keď stále nemáme odpoveď na otázku, prečo 1 600 000 ...
MOR HO!NÁZOR

Nekompetentným prístupom zmenili medvede na biologickú zbraň – Dušan Lukášik

V tomto roku sú médiá plné informácií o kontaktoch medveďa s človekom, či už vizuálnym alebo dokonca fyzickým. Niekoľko medveďov ...
MOR HO!Pozvánky

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE VÝBORU PETÍCIE

MOR HO, za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírodeLesy chránili partizánov, ich potomkovia ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník

lustračný obrázok: Pixabay Časť I. Ing. Dušan Lukášik CSc. Moje analýzy z rokov 1999 až 2002 viedli k záveru, že občan bude zbavený slobody v rozhodovaní ...
MOR HO!

PARTIZÁNSKY POZDRAV MOR HO! ZAZNIE SPOZA KAŽDÉHO STROMU V LESE OPORTUNISTI A  MAJITELIA PRAVDY

Exminister MŽP, dnes nezaradený poslanec Ján Budaj sa „spravodlivo“ rozhorčil v svojom statuse na Facebooku zo strašenia migrantami, Sorosom, cez opatrenia počas ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník - Časť III.

arte.sky.it Nástroje inflácie a rizík spojených s kapitálovým trhom umožnili, aby slovenský občan cez dlhopisy FNM sprivatizoval veľkú dlhopisovú nulu. Majetok občana ...
MOR HO!

OČKOVANÍ POTREBUJÚ POMOC

Z VAKCÍN SA STALA PRE OČKOVANÝCH RUSKÁ RULETA RACIONÁLNA VIERA PREDSTAVUJE RIEŠENIE PROBLÉMU Vláda sa uzniesla o vytvorení komisie, ktorá zhodnotí spôsob ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník - Časť II.

Prečo sa ty so mnou vadíš, ty moje milé zlé ja?  Rozprávka O troch grošoch pre dospelých si vyžaduje kopec znalostí ...