Skrytá arizácia lesa

30. augusta 2022
foto: Ľubomír Schmida

Ministerstvo životného prostredia SR
Katarína Butkovská
Generálna riaditeľka Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava

                                                        

Otvorený list

V Liptovskom Mikuláši  15. júla 2022

Vec: Chronológia riešení v ekologických a energetických systémov v modeli arizácie lesa

Vážená pani Katarína Butkovská,

generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

v súvislosti s problematikou rizík spojených s ekologickými systémami a podmienkami ochrany chránených území sme si v nadväznosti na môj list na poslancov NR SR zo dňa 4.septembra 2019 a na predsedu vlády Petra Pellegrinyho zo dňa 4.teho septembra 2019  v rokoch 2019 a 2020 vymenili navzájom listy a stanoviská. Bolo pre mňa príjemné, keď ma Vaša sekretárka a následne aj Vy osobne pozvala na stretnutie priamo k Vám. Ako viete, prisľúbil som, že určite prídem, pokiaľ budeme mať na stole Vami spracované podklady a teda bude k dispozícii vecný materiál, o ktorom bude možné odborne diskutovať. Vysvetlil som Vám, že takto spracovaný materiál dá nášmu stretnutiu zmysel. Zatiaľ som takýto dokument od Vás nedostal. Preto som si dovolil spísať môj pohľad na riešenú problematiku, ku ktorej sme si vymenili celý rad listov či stanovísk.

V zásade ide o model arizácie lesa, pod čím rozumiem proces v ktorom je súčinný štát pri predaji lesnej pôdy a zdrojov vody vybraným a zatiaľ neznámym súkromným subjektom. Rolu štátu je možné v terminológii kapitálového trhu označiť za market makera, t.j. toho, kto určuje cenu svojimi nástrojmi, pričom samotné obchody budú realizované na trhu medzi súkromnými osobami. Vzhľadom na to, že nedošlo ku konštrukcii trhu s produkčnými a ekologickými funkciami lesa a tým ani k vytvoreniu nástrojov na jeho cielenú reguláciu, je možné len konštatovať, že pomery na trhu s produkčnými funkciami lesa, t.j. drevom, s ekologickými službami lesa a s pozemkami, či už lesnými alebo s trávnatými porastami, sú riešené cez ad hoc rozhodnutia, ktoré reagujú na okamžitú situáciu. Z modernej teórie trhov založenej na teórii chaosu vieme, že takýto prístup okamžitej intervencie do trhu zvyčajne vytvára zvýšené náklady a poškodzujú účastníkov trhu, ak sa vôbec dá hovoriť o trhu.

Keďže mnoho informácií vo verejnom priestore podlieha cielenej dezinformácií, tento list má za úlohu na faktoch ukázať sled rozhodujúcich udalostí, ktoré mňa a kolektívy riešiteľov, ktoré vediem, viedli najprv k analýzam a následne ku podniknutým krokom či stanoviskám. Texty našich listov, ktoré

sme si vymenili uvádzam chronologicky v tabuľke ako súčasť textu, ako aj základný rozbor modelu arizácie lesa v podobe rozšíreného listu. Súčasťou rozšíreného listu sú aj rozbory a z nich závery, ktoré sme publikovali v materiáli z roku 2011. Že sa nejedná o náhodný proces ukazuje aj moja debata so spisovateľom Romanom Kvalténym uvedená v prílohe pod názvom Diabol má tisíc tvárí, popisujúca základnú štruktúru procesov, ktorých základom je zamedzenie slobody pri rozhodovaní občana a ekonomický tlak vedúci k predaju majetku občana hlboko pod cenu. Je smutné, že štát nechráni majetok občana, hoci je to jedno zo základných poslaní Ústavy.

Temer štvorročná analýza ekologických systémov lesa umožňuje dnes formulovať aplikovaný model na les vyjadrený v skrátenej verzii tak, že v súčinnosti so štátom došlo k znehodnoteniu pozemkov  a výnosov z nich pri súčasnom ekonomickom tlaku na investície do pozemkov tak, aby majiteľ lesa a pozemkov bol prinútený k „slobodnému“ predaju hlboko pod cenu, t.j. aby došlo k arizácii lesných a lúčnych pozemkov v súkromnom vlastníctve. K tomu boli využité organizmy lesa, ktoré sú súčasťou prírody a v rovnovážnom stave plnia svoju nezastupiteľnú funkciu, pričom pri ich cielenom premnožení sa stávajú biologickou zbraňou, namierenou proti ústrednému organizmu lesa stromu (biotický činiteľ) a proti majiteľom lesa a/alebo jeho užívateľom vytvorením situácie, kedy dochádza k ohrozeniu zdravia, života a majetku človeka v podobe premnoženého medveďa a vlka. Keďže sa jedná o opakovaný proces, analýzou predchádzajúcich udalostí bolo možné stanoviť štyri kroky, pomocou ktorých sa funkcia organizmu transformuje na predátora, ale verejnosti sa stále podsúva, že príslušný organizmus nie je škodlivý a cestou zákazov a príkazov sa dosahuje trvalý stav v ktorom lykožrút poškodzuje smrekové lesy a medveď vytvára strach.

Podstata problému tkvie v tom, že vedomie je obrazom o realite a navyše náš mozog si tento obraz tvorí z dvoch zdrojov, z reality a z minulej reality ktorú má človek uloženú v pamäti. V zásade je možné každý jeden krok priradiť k odlišnému symbolu zla nasledovne. Úlohou je zmeniť vo vedomí človeka vnímanie minulej reality zmenou kontextu, a s jej pomocou vytvoriť vo vedomí človeka ilúziu, ktorá je značne zmenená od aktuálnej reality. Podstatou prvého kroku je, aby sa Diabol skryl do detailu, ktorý obsahuje povestné zrniečko pravdy. V druhom kroku Satan pôvodné dobro zmenou kontextu mení na zlo. V treťom kroku Démon súhlasu  vytvorí dav, ktorý v štvrtom kroku Lucifer   polarizuje tak, že zlo vydáva za dobro, ktoré dav prijíma. Podstatou tohto procesu je obmedzenie slobody rozhodovania jednotlivca prostriedkami asymetrie v informáciách, poprípade až do úrovne, kedy sa proces premietne do zákona a inštitucionalizuje sa. V prípade súdu ide o vyjadrenie  v podobe rozsudku, čo je v podmienkach SR právny názor, často kúpený na trhu. Celý model arizácie lesa je možné popísať štruktúrovane nasledovne:

o 10€/ m3 = 900 mil. €

o 20€/m3 = 1,8 mld €

o 30 €/m3 = 2,7 mld €

V zásade štát a jeho orgány aktívne ovplyvňujú pomery na trhu bez toho, aby bol trh transparentne skonštruovaný s primeranou reguláciou ekologických a produkčných funkcií lesa. Štátne orgány zároveň zamlčujú verejnosti a majiteľom podstatné informácie, tvoriace hodnotu lesných

 pozemkov s cieľom poškodenia súkromného vlastníka lesa formou minimalizácie ceny lesných pozemkov a produktov lesa, či už ide o produkčné alebo ekologické služby lesa.

Že sa nejedná o náhodný proces signalizuje aj naplnenie prognóz z roku 2011, ku ktorým sme dospeli analýzou kapacít elektrární na biomasu a disponibilného ročného objemu biomasy. V priebehu rokov 2019 až 2022 sme si vymenili celý rad listov, ktorých obsah sa týka našich zistení ohľadom ochrany života, zdravia a majetku občana ako výsledku rozsiahlych analýz týkajúcich sa ekologických systémov lesa a pralesa. Chronológia listov a podaní, uverejnených na stránke www.honors.sk v časti Etika,  je nasledovná:

 1. List na predsedu vlády Petra Pellegríniho zo dňa 4.septembra 2019
 2. List na predsedu NR SR pána Andreja Danka zo dňa 4. septembra 2019
 3. List na každého poslanca NR SR zo dňa 4. septembra 2019
 4. Váš list –  MŽP v zastúpení Ing. Katarína Butkovská GR  zo dňa 9. októbra 2019
 5. List na predsedu vlády Petra Pellegrínyho zo dňa 25. novembra 2019
 6. List na MŽP v zastúpení Ing. K.Butkovská GR zo dňa 25.11.2019
 7. Podanie na Generálnu prokuratúru zo dňa 5.decembra 2019
 8. Váš list – MŽP v zastúpení Ing. Katarína Butkovská GR zo dňa 15. januára 2020
 9. List na MŽP v zastúpení Ing.Katarína Butkovská GR zo dňa 27. marca 2020
 10. List na  ministra MŽP zo dňa 12. júla 2020
 11. List na ministra MŽP Jána Budaja ohľadom našej debaty na TA3 zo dňa 24. septembra 2020
 12. Váš list v zastúpení štatny tajomník Michal Kiča zo dňa 12. októbra 2020
 13. List na MŽP v zastúpení Michal Kiča, štátny tajomník zo dňa 19. júna 2021
 14. Podanie na Generálnu prokuratúru zo dňa 6. júna 2022

V súvislosti s poslaneckou novelou zákona 543/2002 Z.z. v roku 2021 v debate s predkladateľom poslancom Šíblom v júli 2021 v Banslej Bystrici som zistil, že pán poslanec nedisponuje analytickými materiálmi, ktoré sú nevyhnutné na formuláciu predloženej novely. Keďže novela zákona nebola ani legislatívnou iniciatívou MŽP, vyslovil som po debate predpoklad, že konaním poslancov v podobe predloženej novely zákona 543/2002 Z.z. nie je konanie v záujme verejnosti a teda mohlo dôjsť ku konaniu v záujme neznámych osôb a tým k porušeniu sľubu poslanca a Ústavy SR.

Analýza Vašich listov a Usmernenia generálnej riaditeľky sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP SR k postupu v konaniach podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pri obmedzení, zákaze alebo určení podmienok vykonávania lesohospodárskych činností zo dňa 26. mája 2020 vedie k záveru, že aj laik vidí ohromný rozdiel v kvalite textu. Je ťažké uveriť, že tieto texty finálne formulovala jedna a tá istá zodpovedná osoba. Navyše, v systéme verejného tajomstva (ľudia si rozprávajú) bola údajne súčasťou inštruktáže o uplatnení tohto usmernenia v praxi z úrovne okresných úradov aj „priateľská informácia“ o možných personálnych zmenách, ak úradníci na okresných úradoch budú postupovať v súlade s procesmi prírody a nie

v súlade s cieľmi Usmernenia. Tento spôsob riadenia študoval Stanley Migram a publikoval svoje zistenia pod názvom Obedience to Authority. Ako systém s distribuovanou zodpovednosťou štúdie Milgrama rozšíril na konštrukciu systému, ktorý riešiteľ  Philip Zimbardo nazval Systém s Luciferovým efektom v publikácii The Lucifer Effect.  Ak k tomu pridáte Průmysl lži od Alexandry Alvarovej a Dictator´s Handbook od De Mesquita a Smitha, dostanete základný rámec techník v ktorom sú transformované účelové procesy prírody nazvané ochrana prírody do spoločenských procesov vedúcich k arizácii občana, pričom predmetom arizácie sú lesné a trávnaté pozemky.

V bode 14 v chronológii listov a podaní  Vás upozorňujem na podanie, ktorého predmetom je podozrenie zo zanedbania povinností pri výkone verejnej funkcie s následkom ťažkého ublíženia na zdraví a smrti. Verím, že poskytnete vyšetrovateľom plnú súčinnosť počas vyšetrovania. Pána Generálneho prokurátora sme zároveň informovali, že petícia Mor ho! za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode má už evidovaných viac ako 33 000 podpisov a teda naše ciele si získali širokú verejnú podporu. Nakoniec, bola ste prítomná na Výbore NR SR v júni 2022, kde bol prerokovávaný problém spojený s populáciou medveďa a kde Výbor všetkými hlasmi prijal uznesenie o spracovaní populačného modelu, modelu rizík a modelu regulačnom, presne tak, ako som Vám to písal v liste pred viac ako dvomi rokmi -list zo dňa 27. marca 2020.

Pre mňa osobne je záhadou, prečo už v roku 2016 MŽP nepristúpilo k redukcii populácie medveďa na bežnú hustotu 3000 ha na jeden kus, tj. redukciu zo známeho stavu 1 256 ks (+/-) 233 na stav 1 288 500 ha / 3000 ha = 430 ks. Následne posúdením kvality populácie, t.j. v akom pomere sa nachádza populácia medzi medveďom plachým a medveďom, ktorý toleruje pachovú stopu človeka a pohybuje sa v blízkosti turistických chodníkov a vchádza do polí, či napáda majetok občanov, prijať účinné opatrenia na vrátenie populácie medveďa do stavu, kedy netoleruje pach človeka a teda dôjde k zásadnému zníženiu rizika spojeného so súžitím človeka a medveďa. Aj preto uznesenie o okamžitom riešení situácie, tak ako ho žiadal na Výbore predseda NR SR pán Boris Kollár sa mi javí bez kvantifikácie stavu hustoty populácie medveďa v jeho prirodzenom biotope vágne s minimom šancí na redukcie rizika, ak realizácia tohto uznesenia je stále v polohe reagujúcej na kontakty medveďa s človekom bez aplikácie manažmentu rizík v modeloch komplexných adaptívnych systémov. Uznesenie Výboru NR SR v podobe „Bezodkladne realizovať okamžité a účinné opatrenia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti a ochrany majetku obyvateľov v súvislosti s výskytom medveďa hnedého v blízkosti ľudských sídiel„ jednak nezahŕňa bezpečnosť na turistických chodníkoch a takisto akoby sme nevedeli vydeliť dva čísla. V prípade lykožrúta nevieme narátať do päť a v prípade

medveďa nevieme vydeliť plochu areálu a známe hustoty medveďov pre populáciu bez regulačnej funkcie a pre populáciu medveďa s prívlastkom plachý?

Akoby bola vytvorená situácia, kedy medveď znova zaútočí na občana a následne petíciou budeme odvolávať ministra Budaja? Však toto neriešenie problému je smiešne, ale podľa môjho názoru môže byť aj predmetom vyšetrovania.

Po  necelom mesiaci od prijatia uznesenia na Výbore NR SR dňa 23. júna 2022 je možné konštatovať, že k žiadnej redukcii rizika spojeného s populáciou medveďa nedošlo. Alebo snáď máte predstavu, že odstránením jedného či dvoch medveďov došlo k redukcii rizika? Už ste sa spýtala sama seba, prečo v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Belgicku, UK, Holandsku, Českej republike alebo Maďarsku nie sú ochotní tolerovať riziko spojené so súžitím s medveďom a tieto predátorské zvieratá boli z prostredia odstránené úplne? To skutočne je tak náročné pre MŽP a Výbor NR SR vydeliť dva čísla medzi sebou ( plochu areálu medveďa 1 300 000 ha a priemernú hustotu medveďa vo svete cca 10 000 ha na jedného medveďa) a určiť aspoň základný limit pre horný stav populácie medveďa pre kategóriu plachú ( 3000 ha/1ks) a kategóriu populácie medveďa bez tejto regulačnej funkcie ( 10 000 ha/1 ks)?

Všimnite si ale nasledovné. Bez ohľadu na mnou poskytnuté informácie, riziká spojené s ekologickými systémami lesa bolo nutné stanoviť a riešiť dávno pred tým, ako vznikli kolízie či došlo k rozvoju lykožrútovej kalamity. Pokiaľ by ale MŽP reagovalo na informácie, ktoré som poskytol MŽP už v septembri 2019 a následne v novembri 2019 a marci 2020, zrejme by sa významne znížilo riziko opakovaných ťažkých ublížení na zdraví občanov v rokoch 2020 až 2022 a zrejme by sa významne znížilo aj riziko, vedúce k smrti občana v roku 2021.

V zásade riešime dva podania na generálnu prokuratúru. V tom prvom zo dňa 5. decembra 2019 sa problematika týka ekologických škôd lesa ako dôsledok biotického činiteľa a v tom druhom zo dňa 6. júna ohrozenie života, zdravia a majetku občana ako dôsledok nárastu populácie medveďa.

Oba problémy majú svoju podstatu v znefunkčnení §29 písmeno d) zákona 543/2002 Z.z. Najprv, pred rokom 2020, znefunkčnenie tohto paragrafu bolo realizované cez jednoduchú interpretáciu rizík v podobe naivného systému príčiny a následku, t.j. kým nedošlo k naplneniu katastrofy, riziko javu neexistovalo.  Následne došlo cestou novely zákona 543/2002 Z.z. s účinnosťou od 1.januára 2020 k úplnému znefunkčneniu tohto ustanovenia zákona. Zároveň je nutné ale povedať, že je to aj v dôsledku toho, že od prijatia zákona v roku 2002 nedošlo k špecifikácií rizík a ich kritických parametrov spojených s ekologickými systémami lesa. Nedošlo k vypracovaniu nižších právnych noriem, alebo odkazov na existujúce platné právne normy, ktoré by určovali jednoznačný a záväzný postup pri riešení fluktuácií spojených s procesmi prírody, vedúcich k vzniku nerovnováh, ktoré bez zásahu človeka už les nevie riešiť svojimi autoregulačnými funkciami, a teda nedošlo k prepojeniu týchto nižších právnych noriem s §29 písmeno d) zákona 543/2002 Z.z.

V prípade podania zo dňa 5. decembra 2019 došlo k vyrozumeniu, že prokuratúra  bude postupovať v súlade s rozhodnutím obsiahnutým v uznesení   Číslo: 1 Pv 16/14/7706-91 zo dňa 2.12.

2016, ktorým prokurátor trestné stíhanie zastavil. Napriek rozsiahlym analýzam je možné problém lykožrúta v smrekových lesoch vystihnúť pomerne jednoducho tak,  ako je uvedený vo Vyhláške 101/1996 Sb., kde je stanovená povinnosť vyhlásiť stav kalamity, ak na piatich hektároch lesa je za rok nájdených päť metrov kubických dreva napadnutých lykožrútom. Inými slovami, podstata problému lykožrúta je problémom narátať do päť.[1] Pán prokurátor na päťdesiatich stranách hľadal túto podstatu problému, až skonštatoval, že ju nenašiel. Preto v súvislosti s týmto podaním pripravujeme sťažnosť k postupu prokurátora. Je možné, že podanie na Generálnu prokuratúru sa bude týkať aj spôsobu vyhlásenia Prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska, tak ako bolo realizované celé pripomienkové konanie. Naše analýzy v prípade projektu Pralesy Slovenska hovoria, že sú ohrozené zdroje pitnej vody, keďže v týchto lokalitách pralesy autor projektu ani len nevyznačil a je pochybnosť, či v týchto lokalitách vôbec sú pralesy, pralesné zvyšky, alebo tam vôbec pralesy nie sú.

Vážená pani generálna riaditeľka,

Zhruba polovica lesov je v súkromnom vlastníctve. Dramatické zníženie hodnoty tohto majetku, ako dôsledok toho, že nebol skonštruovaný trh produkčných a ekologických služieb a ich regulácia spôsobuje, že vlastníci lesa sú nespokojní. Nespokojní sú aj obyvatelia obcí, kde už pomaly nie je dňa, aby nebol hlásený výskyt medveďa – medveď vytvára trvalý strach medzi obyvateľmi vidieka a priľahlých obcí, vytvára strach u pracujúcich v lese a vytvára strach už aj medzi turistami.

Verím tomu, že aj tento list ako prierez našich spoločných aktivít za roky 2019 až 2022 pomôže vyšetrovateľovi správne určiť, kde sú príčiny súčasného stavu a prijmú sa primerané opatrenia.

Ak zvážite, veľmi rád prijmem Vaše pozvanie na kávu, kde by sme mohli rozobrať naše materiály, už je o čom diskutovať.

Z úcty k našim predkom si Vás dovolím pozdraviť tým známym pozdravom z Povstania

                                                MOR HO!

Ing.Dušan Lukášik,CSc.

predseda petičného výboru MOR HO!

HONORS, a.s.

                                                                                                             Centrum VEOZEDIS

Na vedomie:

 1. Verejnosť
 2. Ing. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR
 3. Mgr. Štefan Valko, prokurátor

Prílohy:

 1. Rozšírený list
 2. Zemný plyn a jeho nezastupiteľná úloha pri etickej a ekologickej transformácii k trvalo udržateľnej spoločnosti na báze OZE ( dokument nájdete na adrese http://www.honors.sk/72/obnovitelne-zdroje-energie/transformacia-k-trvalo-udrzatelnej-spolocnosti/zemny-plyn-a-biomasa/
 3. Diabol má tisíc tvárí

[1] Einstein a ďalší vedci konštatovali, že aj zložité systémy majú v konečnom dôsledku jednoduché riešenie.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Fero Lipták derniéra
Pozvánky

Fero Lipták - Vedľajšie účinky - derniéra

Milí priatelia, posledný týždeň výstavy Fero Lipták – Vedľajšie účinky zavŕši derniéra výstavy, ktorá sa v priestoroch Tatranskej galérie na Hviezdoslavovej ulici v ...

Nasledujúci článok

MOR HO!Spravodajstvo

Medveď ako biologická zbraň proti obyvateľom vidieka

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta, MVDr. Predseda výboru Námestie Alexandra Dubčeka 1 812 80 Bratislava ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník

lustračný obrázok: Pixabay Časť I. Ing. Dušan Lukášik CSc. Moje analýzy z rokov 1999 až 2002 viedli k záveru, že občan bude zbavený slobody v rozhodovaní ...
MOR HO!

MEDVEĎ V POLITIKE BAROKO NA OKO

Čo sa nezmestilo do listu premiérovi V petícii MOR HO! je požiadavka na reguláciu medveďa hnedého hneď v druhom bode petície. S autorom ...
MOR HO!

Les ako obnoviteľný zdroj ekologických funkcií a energie

foto: Ľubomír Schmida Hry okolo vymenovania riaditeľa TANAP Petícia MOR HO! a dnešok Po nástupe novej vlády akoby skončila nepísaná ...
MOR HO!Pozvánky

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE VÝBORU PETÍCIE

MOR HO, za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírodeLesy chránili partizánov, ich potomkovia ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník - Časť VI.

Ing. Dušan Lukášik CSc. Prinesie odkaz predkov MOR HO! nádej pre občanov SR? Aj keď stále nemáme odpoveď na otázku, prečo 1 600 000 ...
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
MOR HO!

OČKOVANÍ POTREBUJÚ POMOC

Z VAKCÍN SA STALA PRE OČKOVANÝCH RUSKÁ RULETA RACIONÁLNA VIERA PREDSTAVUJE RIEŠENIE PROBLÉMU Vláda sa uzniesla o vytvorení komisie, ktorá zhodnotí spôsob ...
MOR HO!

PARTIZÁNSKY POZDRAV MOR HO! ZAZNIE SPOZA KAŽDÉHO STROMU V LESE OPORTUNISTI A  MAJITELIA PRAVDY

Exminister MŽP, dnes nezaradený poslanec Ján Budaj sa „spravodlivo“ rozhorčil v svojom statuse na Facebooku zo strašenia migrantami, Sorosom, cez opatrenia počas ...
Aktualizované 29.5. 15:55
Spravodajstvo

Český premiér Fiala vo štvrtok udelí Jensovi Stoltenbergovi Rad Tomáša Garyka Masaryka

Lídri šestice krajín EÚ v spoločnom pražskom vyhlásení potvrdili záväzok pokračovať vo vojenskej podpore Ukrajiny. Do českej „muničnej iniciatívy“ sa ...
MOR HO!NÁZOR

Nekompetentným prístupom zmenili medvede na biologickú zbraň – Dušan Lukášik

V tomto roku sú médiá plné informácií o kontaktoch medveďa s človekom, či už vizuálnym alebo dokonca fyzickým. Niekoľko medveďov ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník - Časť III.

arte.sky.it Nástroje inflácie a rizík spojených s kapitálovým trhom umožnili, aby slovenský občan cez dlhopisy FNM sprivatizoval veľkú dlhopisovú nulu. Majetok občana ...
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
MOR HO!

Občan ako nevoľník - Časť II.

Prečo sa ty so mnou vadíš, ty moje milé zlé ja?  Rozprávka O troch grošoch pre dospelých si vyžaduje kopec znalostí ...