KULTÚRA A MULTIKUTURALIZMUS

6. marca 2023

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

Kultúra je komplex poznatkov, viery, umenia, morálky, zvykov a iných schopností získaných človekom ako členom spoločnosti v interakcii s ostatnými členmi.

Kultúra je

1) súhrn výsledkov všeľudskej vzdelanosti, súhrn materiálnych a duchovných hodnôt utvorených tvorivou fyzickou a psychickou prácou a spôsob ich utvárania, osvojovania, uchovávania a rozvíjania;

2) úroveň aktívnej kultivovanej činnosti života jednotlivca, kolektívu, národa a podobne (Šaling, Samo a kol., Slovník cudzích slov, 2002, s. 35). Uvedená definícia zahrňuje aj vedu ako podstatnú súčasť kultúry;

3) v úzkom zmysle slova – tie kultúrne fakty, ktorými sa realizuje rozvíjanie subjektívneho mikrokozmu človeka (Mravík, Jozef, Slovo v pravom čase, 2013, s. 114).

O kultúrnosti či nekultúrnosti nehovorí sám cieľ, ale len cieľ v kontexte s prostriedkami a samozrejme s podmienkami, subjektmi, predmetom, samotnými činnosťami a napokon aj výsledkom, produktom

Kultúra má zušľachťovať

Kultúra a vzdelanosť sú základom k tomu, aby človek porozumel pokroku i sebe, aby nachádzal zmysel svojho bytia i snaženia.

Vzdelávanie je prebúdzanie človeka k sebe samému.

Vzdelanosť je kľúčom do budúcnosti a rozhodujúcim strategickým faktorom celkového rastu spoločnosti Kultúru a vzdelanosť potrebujeme vnášať do nášho každodenného života a vzdelanie má okrem svojej intelektuálnej hodnoty aj dopad materiálny, človek s vyšším vzdelaním má zvyčajne lepší plat.

Čím sú ľudia vzdelanejší a múdrejší, čím viac a lepšie sú vychovaní, ovládajú modely správania, hodnotový rebríček spoločnosti, o to menej má u nich miesto agresia, zlo, násilie.

Kto má v rukách vzdelanie a vzdelávanie, má v rukách vlastne moc nad národom a jeho budúcnosťou.

Evolučná rozmanitosť európskej kultúry má hodnotové ukotvenie na antické a kresťanské kultúrne dedičstvo, na hodnoty renesancie a osvietenstva.

Identitu Európana tvorí antika, schizofrénny boj kresťanstva proti antike – proti identite Atén, renesancia a osvietenstvo.

Epistemologický kvocient kultúry môže slúžiť ako mierka úrovne ľudskej civilizácie. Epistemologický kvocient kultúry je pomer medzi oprávnenými presvedčeniami (na základe vedy) a inými názormi (podľa viery a podobne) (Kováč, Ladislav, Science, an essential part of cultureEuropean Molecular Biology Organization Reports, Great Britain, Vol. 7, 2006).

Názory o rovnocennosti kultúr zrovnoprávňujú úroveň poznania moderného vedca a kmeňového šamana (R. Dawkins in Šmihula, Daniel, Evolúcia práva, 2013, s. 203).

Každé správanie sa človeka je produktom jeho informačného zabezpečenia.

Ak človeka budú udržiavať v istej paradigme, môže sa z neho stať otrok z Platónovho podobenstva o jaskyni, ba dokonca zombia.

Ideologické moduly vymývajú mozgy.

Ak nedokážeme meniť zmysly a antihumánne paradigmy, tak nič nedosiahneme.

Univerzita ako tvorca inteligencie má mať dohľad nad stavom kultúry a načrtávať smery humánneho civilizačného vývoja spoločnosti, no vďaka zrade vzdelancov (Benda, Julien, Zrada vzdělanců. 1927) a v dôsledku podriadeniu sa zbrani hromadného ničenia Frankfurtskej školy neomarxizmu sa stala hrobárom nielen kultúry, ale aj kultúrnosti a civilizovanosti.

Od nástupu „demokratizačných“ procesov sa kvalita a hodnota kultúry neustále znižuje.

Mnohé univerzity a ich humanitné disciplíny šíria neomarxistické náboženstvo extrémneho sekularizmu, totalitarizmu, nenávistnú ideológiu pod rúškom tolerancie, solidarity, humanizmu, a interkultúrneho dialógu.

Žijeme v defektnej kultúre, v biblickej koncepcii riadenia skrytými silami typu genocídneho Starého zákona, ktorú zaviedla vatikánska cirkev, ktorá porazila humánnu identitu Atén a nastolila genocídnu identitu Jeruzalema ako zbrane ideologicko-politického boja, ktoré fungovali na princípe konceptuálnej moci typu genocídneho Starého zákona.

Plány skrytých síl ovládnuť svet a nastoliť úplnú kontrolu nad ľudstvom už nie sú tajomstvom, no majú strach z prezradenia. Ich modus operandi je utajenosť a dlhodobo likvidujú mediálne a justične každého, kto ich odhaľuje.

Výroba informačných falzifikátov ohlupovacích think-tankov ako mozgových centier bez mozgu beží na plné obrátky. Cieľom je diskreditácia a zničenie tých, ktorí sa snažia ľuďom sprostredkovať pravdu.

„Kultúrni“ marxisti využívajú vzdelávanie k indoktrinácii študentov hodnotami a názormi nepriateľskými voči ich vlastnej kultúre, ktorá bola negatívne zobrazovaná. Normalita je zatracovaná pre svoju výlučnosť a je nahradzovaná rozmanitosťou perverzií. To prebieha už niekoľko desaťročí na univerzitách a teraz je to program verejného školstva, ktoré je obsadené absolventami akulturovanými do novej rozmanitej „kultúry“ babylonskej veže. Nesúhlas tradičnej morálky so sexuálnymi zvrátenosťami je dnes zatracovaný ako hriech netolerancie. Akonáhle je morálka odzbrojená, padajú všetky prekážky degenerácie (Paul Craig Roberts, https://cz24.news/, /

Princíp pravdy bol odstavený Frankfurtskou školou neomarxizmu (FŠNM), ktorá vytvára „kultúru“ zvrátenosti – princíp pravdy bol vyhlásený za nepoužiteľný a nahradený princípom súhlasu (pozri Buchanan, Smrt Západu, 2012).

Do mediálneho priestoru implementovaný deviantný a zhubný multikulturalizmus je vlastne multikultúrne šialenstvo myšlienkovo-choroboplodné názory a multikultúrny rasizmus. Tento (anti)rasizmus je rasizmus proti bielym, je to zhubný machiavellizmus.

FŠNM je vírus európskeho neomarxistického nihilizmu, zlúčila marxistickú ideológiu s psychoanalytickou náukou na ovplyvňovanie spoločnosti formovaním vedomia bez svedomia v dehumanizovanom euro-americkom konglomeráte, jeho epidémiou rasizmu proti bielym a cenzorstvom proti slobode prejavu, ktorý zahrňuje deštrukciu štyroch pilierov našej ľudskej identity – rasy, náboženstva, národa a rodiny. To je skutočný význam „diverzity“, multikultúrneho šialenstva „multikultúrnosti“, „feminizmu“, porna, „sexuálneho oslobodenia“ a „práv gejov“ (Makow, Henry, Ilumináti, Sekta jež se zmocnila světa, 2012, s. 104), ktoré forsírujú rôzne neomarxistické kluby svojou agresivitou kultúrneho ultraliberalizmu. Frankfurtská škola neomarxizmu a jej pohrobkovia salámovou metódou porážajú univerzitnú intelektualitu a európsku civilizáciu

Multikulturalizmus

Multikulturalizmus – t.j. zmiešanie rôznych etník, kultúr a náboženstiev v jednu masu, pričom sa pôvodné národy majú rozleptať. Je to Damoklov meč nad Európou, hrozba ekonomického, národného a kultúrneho rozkladuJe založený na troch dogmách:

1. Všetky kultúry, civilizácie a ich hodnotové systémy sú si rovné nezávisle od dosiahnutej úrovne kultúrno-spoločenskej evolúcie a vzájomne sa obohacujú a tým vytvárajú rozmanitú multikultúrnu tolerantnú spoločnosť;

2. Žiadna kultúra nesmie byť dominantná a všetky kultúry si musia zachovať svoje osobitosti, inak dôjde k ich asimilácii a zániku multikultúrnej spoločnosti;

3. Príslušníci všetkých kultúr sú si rovní, ale táto multikultúrna rovnosť sa dá dosiahnuť len porazením multikultúrneho, čiže rasovo-kultúrneho /a sociálno-kultúrneho triedneho nepriateľa, bielych ľudí, ich kultúry a civilizácie a nastolením multikultúrnej diktatúry nebielych ľudí a ich kultúr (Fendek, Pavel, Súmrak európskej civilizácie, 2015, s. 84).

Ad1. Úplne scestná predstava, že všetky kultúry možno považovať za rovnocenné, vznikla v Boasovej antropologickej škole a ďalších vplyvných antropológov chazarského pôvodu v záujme chazarského antigójizmu. Kultúry a civilizácie nie sú si jednoducho rovné, rovnako ako nie sú si rovní ľudia podľa parciálnych parametrov. Podľa tohto bodu sú si rovné civilizácie afrických pygmejov (polokočovní lovci a zberači) či austrálskych aborigénov a európska civilizácia. Čím civilizovaným môže kultúra pygmejov či austrálskych aborigénov obohatiť európsku kultúru? Snáď návratom ku kmeňovému necivilizovanému životu, zberu a lovu, bývaním v necivilizovaných príbytkoch a celou svojou predcivilizačnou kmeňovou kultúrou?

Ad2. V priebehu vývoja dospeli civilizácie na rôznu kultúrno-civilizačnú úroveň. Niektoré etniká, napríklad Cigáni, aj keď žijú uprostred európskej kultúry, nedokázali až na malé výnimky akceptovať a prijať európsku kultúrnu úroveň a európske hodnoty. Čím môžu obohatiť európsku kultúru? Snáď svojím príživníckym životom a agresivitou? Či hygienou, ktorá sa v ich osadách i mestských getách (pozri sídlisko Luník 9 v Košiciach a inde), ktorá nielen u nás, ale aj u západniarov neznalých cigánskych pomerov vzbudzuje zdesenie a hrôzu? Životom v getách pripomínajú judaistov, ktorí až do 18. storočia žili v područí rabínov v getách (Kriwaczek, Paul, Jidiš civilizace, 2010). Chudobný život Cigánov nevyplýva z ich materiálnej chudoby, ale ich spôsob života je príčinou ich materiálnej i kultúrno-civilizačnej zaostalosti. Židia sa usilujú o zmenu západnej spoločnosti, aby skončila s antijudaizmom, a aby judaizmus mohol napredovať v svojich svetovládnych cieľoch či už skryto alebo otvorene (Makow, Henry, Ilumináti, Sekta jež se zmocnila světa, 2012). Za tým účelom vytvorili dvojaký štandard – jeden pre židov a druhý pre gójov, aby podmínovali sociálnu kohéziu nežidovskej spoločnosti, pričom židia mali zostať kohéznou skupinou (Mac Donald, Kevin, APEOPLE THAT SHALL DWELL ALONE, 2002).

Ad3. V tomto bode multikulturalizmus ignoruje princíp rovnosti a v duchu neomarxistickej intolerantnej doktríny nabáda k militantnému postoju a boju proti iným, proti bielej rase. Vyzýva na vojnový konflikt, v tomto zmysle by Cigáni mali poraziť bielych. Akákoľvek ideológia vyzývajúca k porazeniu kultúrno-civilizačne vyšších kultúr je v podstate antikultúrnym a anticivilizačným javom a ako taká by mala byť v civilizovanej spoločnosti postavená mimo zákon. Má zrejme vzor v antihumánnom postoji rímskej cirkvi od r. 600 či v rasistickom sionizme a rabínskom talmudizme, ktorý udržiaval rabínov i judaistov v getách v nevedomosti, zaostalosti a duševnej, morálnej i materiálnej biede (Kriwaczek, Paul, Jidiš civilizace, 2010).

Multikulturalizmus postupne deformuje všetky autentické etické a ostatné hodnotové kritériá európskej civilizácie. Hlásajú ho nihilistickí profesori prestížnych západných univerzít a politickí i žurnalistickí papagáji, ktorí sú v zajatí schizofrénnej Frankfurtskej školy neomarxizmu.

Multikulturalizmus, miešanie rás v Európe a genderové zvrátenosti majú samozrejme za cieľ degeneráciu a zhlúpnutie ľudí, ktorí tak strácajú vitalitu a schopnosť bojovať za svoje vlastné záujmy. Z uvedeného plynie, že multikulturalizmus definovaný v troch uvedených dogmách je anticivilizačný a antikultúrny jav, je v rozpore s prirodzeným vývojom a pokrokom, je extrémne rasistický a v civilizovanom štáte musí byť postavený mimo zákon a zakázaný obdobne ako iné formy rasizmu. Je to patologický jav a hlásatelia multikulturalizmu sú prípadom pre psychiatrov.

Multikulturalizmus je rovnako totalitárny ako komunizmus, nacizmus a fašizmus. Multikulturalisti, nástupcovia Frankfurtskej školy a Novej ľavice, vytvorili brilantný postup vymývania mozgov, aby Európania a hlavne ich mládež to nepostrehli (Fendek, Pavol, Súmrak európskej civilizácie, 2015).

Multikulturalizmus je zmiešanie rôznych etník, kultúr a náboženstiev v jednu masu, pričom sa pôvodné národy majú rozleptať (Fendek, Pavol, Súmrak európskej civilizácie, 2015, s. 84). Je to evidentná schizofrénia Západu.

Multikulturalizmus je vo svojej podstate antieurópska civilizačná idea a tvorí jadro skrytých síl Západu – západnej ideológie namierenej proti Západu (!?!).

Multikulturalizmus je ideologická doktrína na riedenie kultúrnej i demografickej identity spoločnosti.

Multikulturalizmus je nové náboženstvo, nepripúšťa žiadnu diskusiu a argumenty.

Zvrátená multikultúrna propaganda má za cieľ rozvrat Európy ako najvyspelejšej civilizácie. Islamizácia je účinná a veľmi dôležitá zbraň na rozvrátenie Európy.

A. Fursov

Multikulturalizmus je de facto afroislamská kolonizácia, ktorá rozkladá štáty. No go zóny v Nemecku, Belgicku, Francúzsku sú toho dôkazom a Švédsko reprezentuje totálny rozvrat pod vládou socialistov. Len málokde má väčšina pôvodnej populácie tak „kvalitne“ vygumované mozgy ako práve vo Švédsku.

Imigranti multikulturalizmus sú okrem iného prostriedky na ničenie tradičných hodnôt európskej civilizácie, vrátane občiansko-právnych a náboženských, ktoré stoja v ceste kapitálu A. Fursov, Neoburžoázia alebo strojcovia kapitalistickej apokalypsy

Relativizmus a ideologický „multikulturalizmus“ rozkladajú spoločnosť. Ak je všetko relatívne, potom možno všetko – kanibalizmus, genocídu – ospravedlniť (Šmihula, Daniel, Evolúcia práva, 2013, s. 117).

Takzvaný multikulturalizmus, ktorý je cudzorodým prvkom umelo presadzovaným zhora, je nezmysel, nič také neexistuje, ani islam nemožno integrovať do európskej tradície. Od začiatku doby islamského hurikánu od roku 630 nepozná história ani jeden prípad moslimskej integrácie do nemoslimskej spoločnosti.

Islam je teokratický monoteizmus, formovaný v 7. storočí, nevyvíja sa, nie je schopný evolúcie, je to svet bez pohybu, nikdy nevstúpil do obdobia industrializácie. Moslimské štáty musia všetko dovážať. Symbolom ich civilizácie je bazár. Islam je celkom nekompatibilný so západným „monoteizmom/polyteizmom“.

Nikto nevie uviesť aspoň jednu krajinu v euro-atlantickom priestore, v ktorej príchod migrantov viedol k všeobecnej spokojnosti, naopak vo viacerých mestách vznikli „no go“ zóny, kam sa bojí vstúpiť aj polícia. To je porážka štátu. Deštruktívna úloha FŠNM s jej väčšinou sionisticko-marxistickými „učencami“ inštalovala koncept viny belochov, zamlčiac hlavný príspevok ideológie sionistov na týchto vinách. Za povojnové vymývanie mozgov bielych sú zodpovední najmä sionistickí učenci a ich aktivisti.“

Autor: Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Slovensko povstalo za mier – Tibor Eliot Rostas

INTERVIEW PRE ZVTV: V piatok 3. marca 2023 v Bratislave manifestovalo približne 15 000 až 20 000 ľudí za mier. ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Káčer a Naď vo verejnej diskusii o ruskej vojne zožali totálne fiasko

V Michalovciach sa konala „úspešná“ verejná diskusia dvoch ministrov v demisii, Káčera a Naďa. Takmer sa nedostali k slovu… Pred ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

ANTIKULTÚRNA KULTÚRA ZÁPADU

JEAN DUBUFFET BRUTART RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Vzdelanci, najmä humanitní, prezentujú Západ ako spoločenstvo prevažne s pokrokovým vývojom, bez váhovania ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

LOGIKA

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Logiku založil Aristoteles ako čelnú časť filozofie a chápal ju ako náuku o formách myslenia. Za jej ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

Naratív

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA NARRATIVE A story or acount of something that has happened; process, methods or skills involved in ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

VEDA

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Veda zahŕňa odhaľovanie zákonitostí okolitého sveta a ich vyjadrenie vo forme zákonov. Veda ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

INTELIGENCIA AKO PSYCHOLOGICKÝ JAV

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Pojem inteligencia sa obvykle chápe v dvojakom zmysle: v zmysle psychologickom a v zmysle sociálnom Inteligencia ako psychologický jav ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

MULTIKULTURALIZMUS NA SLOVENSKU

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Multikulturalizmus zažíva slovenský národ už vyše tri storočia s viacerými národmi, národnosťami i dvomi etnikami, a to ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

FILOZOFIA

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Filozofia (z gréckych slov filó –milovať a sofiá – múdrosť), znamená „lásku k múdrosti“. Filozofia je prostriedok ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

INTELIGENCIA AKO SOCIÁLNY JAV

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Európa je kolonizovaná. Indoktrinácia – aktuálna – každodenné spravodajstvo; hlboká – dlhodobý proces naočkovať celý ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

POLITICKÝ SYSTÉM

obrázok: vectorstock.com free-vectors RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Motto 1: Myšlienky bez hnutia sú bezmocné. Hnutie bez myšlienok je bezcieľne. ...