ANTIKULTÚRNA KULTÚRA ZÁPADU

12. marca 2023
JEAN DUBUFFET BRUTART

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

Antisemitizmus, zrkadlo sveta

Vzdelanci, najmä humanitní, prezentujú Západ ako spoločenstvo prevažne s pokrokovým vývojom, bez váhovania negatív a pozitív a skryté sily (Mutínsky, P., Historické kořeny současného judaismu, 1992), ktoré ho infiltrovali od cca 3. storočia n. l., spôsobujúce antihumánne a anticivilizačné smerovanie vývoja Západu, sú mimo ich záujmu a pozornosti. Preto diela humanitných vzdelancov o spoločenských javoch nie sú objektívne, nespĺňajú požiadavky vedeckosti, kĺžu po povrchu a mnohokrát zavádzajú a navyše aj klamú.

Podľa židovského autora: „… ten, kto do hĺbky porozumie dejinám sveta, aby získal celkovú predstavu, zistí, že od staroveku až do súčasnosti proti sebe bojujú dva protichodné prúdy, prelínajú sa dejinami a neustále formujú: mesiášsky prúd (svetovládni ideológovia jahvizmu / talmudizmu / judaizmu – židov) a civilizačný antimesiášsky prúd (nežidov – tzv. gójov)“ (J. Jehouda: L ´Antisémitisme, miroir du monde, Éditions Synthesis, 1958, s. 185).

Kritický kanadský vzdelanec židovského pôvodu uviedol: Zápas medzi „kresťanským“ a „židovským“ pohľadom na svet je stredobodom vývoja západného sveta(Makow , H., Ilumináti – Sekta, jež se zmocnila světa 2012, s. 60).

Základným fenoménom prírody, ale aj spoločnosti, je posun poznania.

Poznanie sveta je potrebou človeka vyššej kultúry.

Humánne a civilizované je také konanie, ktoré je v súlade s najvyššími hodnotami, ku ktorým ľudstvo dospelo po dlhom vývoji a to sú humánne bytie a poznanie.

V období po roku 1989 bolo česko-slovenské obyvateľstvo zachvátené ošiaľom novej slobody a hodnôt Západu, kapitalistickou fatamorgánou.

Celospoločenská propagandistická masáž vedomia najnevzdelanejšou, najhlúpejšou a najzvrhlejšou vrstvou spoločnosti žurnalistov spôsobila, že Európska únia predstavovala pre naivných Slovákov žiariacu a očakávanú métu. Bol to vek ich infantilnej nevinnosti, nevzdelanosti a nerozhľadenosti. Spoločnosť a najmä inteligencia sa nachádzala v infantilnom stave slepej dôvery v západné hodnoty a vieru v pomoc Západu dostať sa na vyšší štandard životnej úrovne, najmä materiálnej.

Spoločnosť vygumovávala svoje slovanské korene a bola postihnutá slepým eurohujerstvom a infikovaná stupídnym amerikanizmom.

„Patríme na Západje módne heslo. A je jedno, či je to uvedené s bodkou, výkričníkom alebo s otáznikom. V zásade sa tým snažia všetci  „poblitici“,  „polittúti“ či polithňupi a íní “vzdelanci“ od novembrového majetkového puču v réžii KGB a ŠtB (Jurman, O., Převrat – Pravda, fámy a lži o 17. Listopadu, 2019) otvoriť Overtonovo okno a zasiať do nášho národa semienko zla. Toto semienko nepochybne narazilo na veľmi úrodný hnoj statisícov ľudí v ich neoliberalistických hlavách a začalo pučať.

V skutočnosti my po roku 1998 len patríme Západu, pretože sme si to nechali svojou infantilnosťou, nevzdelanosťou a nerozhľadenosťou ukradnúť vďaka ponovembrovým „demokratickým“ politickým subjektom, najmä tzv. kresťanským, kléru vatikánskej cirkvi, ktorá naháňala ovečky do ich volebných košiarov a vďaka kryptokomunistom zo SDĽ. Dali sme moc do rúk najväčším zločincom, zradcom a zlodejom, a uverili sme im, že to s nami myslia dobre.

Dnešná západná civilizácia, trvajúca viac ako dve tisíc rokov, je voči východnej Európe a obzvlášť voči Slovanom neprajná, nevraživá a likvidačná.

My Slovania sme svojou podstatou neolitici. Neolitická kultúra je vlastná Slovanom a tým pádom aj občinové a rodové spolurozhodovanie na princípe činnej kompetencie.

Predkresťanskí Slovania vyznávali duchovnosť, kolektivizmus a spoluprácu s ostatnými a ich pôvodné právo bolo priamo viazané na spravodlivosť a pravdu.

Slovanská civilizácia vyznávala Apolónsky koncept moci, spočívajúci na kultivácii prírody a humanizácii, na spolužití národov na princípe partnerstva a obohacovania sa, nie na starozákonnom princípe ovládania národov kmeňovými klanmi skrytých síl (Mutínsky, P., 1992).

Dnešná genetika a genealógia nám ukazujú, že Slovania sú prastarý národ s hlbokou históriou (Kľosov, A., PÔVOD SLOVANOV, 2020).

Slovania vždy boli podmaňovaní lúpežnými hordami a etnikami, až do dnešných dní. Celá medzinárodná politika svedčí, že všetky západné štáty sú prívržencami satanizmu.

Slovania boli ťažko postihnutí Západom a kresťanstvom. Slovanská civilizácia bola a je systematicky likvidovaná západnou civilizáciou, ktorá rozbíja základné piliere slovanských hodnôt, ako je rodina, rod, viera, česť, pravda, láska, tradície, apod.

Západná civilizácia sa viac ako 2 000 rokov pridržiava svojho základného Faustovského bytostného princípu, spočívajúceho na expanzii, výbojnosti, koristníctve, lúpeži a parazitovaní na bohatstve porazených a podmanených (Spengler, O., Zánik Západu, 2017, s. 263; Benda, J., Zrada vzdelanců, 1929, s. 42). Výstižná anamnéza, no k diagnóze a terapii sa Spegler a Benda nedopracovali.

Dejiny Západu sú katalógom zločinov – otroctvo, genocída, kolonializmus, imperializmus, zverstvá, masakre kresťanských národov. Amerika bola založená na genocíde. O. Wilde uviedol, že Amerika je jedinou krajinou, ktorá prešla od barbarstva k úpadku bez toho, aby zažila civilizáciu.

Pod pojem Západ a jeho hodnoty patrí dlhodobo otroctvo, nevoľníctvo, feudalizmus, náboženské vojny, križiacke výpravy, procesy s „čarodejnicami“, kolonializmus, genocída pôvodných národov Ameriky, Afriky, Austrálie, Nového Zélandu, koristníctvo a úžera, obchod s otrokmi a podobne.

Degenerácia Západu má dlhodobý charakter. Začala indoktrináciou cirkvi skrytými silami v štvrtom storočí, kedy zmenou paradigmy kresťanstva sa stalo nekresťanským zahrnutím genocídneho Starého zákona do kresťanskej Biblie.

Svet sa začal vyvíjať humánnym smerom po Gréckej revolúcii s počiatkom v 7.  – 6. St. p. n l. (Zamarovský, V., Řecký zázrak, 1972).

Gréci majú prvenstvo v zavedení verejného školstva a tiež v zavedení trojstupňovej sústavy vzdelávania. (Zamarovský 1972).

Grécka kultúra má pre ľudstvo význam všeobecnej paradigmy vývoja svojím sústredením na kalos kai agathos (všestranne a harmonicky rozvinutá osobnosť) (Zamarovský 1972).

Po zániku Rímskej ríše sa západná civilizácia pretransformovala do Vatikánu, na genocídnu starozákonnú biblickú koncepciu riadenia Západu – budeš vládnuť nad inými národmi – a na druhej strane bola humánna koncepcia slovanského sveta.

Základ kresťanskej teológie vyvieral z iracionalisticko-mystického myslenia, rozšíreného na Blízkom východe, a je spojený s Alexandrijskou katechetickou školou (Dostálová, B., Byzantská vzdělanost, 2007).

V 4. st. n. l. nastala zmena paradigmy vývoja v Európe etablovaním kresťanstva ako vládneho náboženstva (Kűng, H., Katolícka cirkev, 2003).

Humánne marcionitské kresťanstvo bolo porazené v 4. storočí a zvíťazilo antihumánne a anticivilazčné paulínske kresťanstvo jahvistického farizeja Šaula/obráteného Pavla zahrnutím genocídneho Starého zákona do kresťanskej Biblie (Ehrman, B. D., Lost Christianities – The Battle for Scripture and Faith we Never Knew, 2003; Kűng, H., Katolícka cirkev, Stručné dejiny, 2001).

Za vlády cisára Juliána (361 – 363) bolo kresťanstvo ako „polobarbarská povera“ nevedomosti a hrozby civilizovaného sveta odstránené zo štátnej administratívy (Grant, M., Pád Rímskej ríše, 2006).

Rímsky cisár Teodósius I. (379 – 395) vytvoril „štátnu cirkev“, vydal v roku 380 edikt De fida catholica, prikazujúci všetkým poddaným prijať Nicejské vyznanie viery ako záväznú normu náboženského vyznania. Vydal sériu ediktov zaradených do štátneho zákonníka Codex Theodosianus, ktorý zaviedol príšerné tresty, upálenie sa stalo bežným trestom v prípade najrôznejších priestupkov a voči štátu (Aleš, P., Cirkevné dejiny I., 1993, s. 17; Johnson, P., Nepřátelé společnosti,1999, s. 29).

Od roku 425 cirkev prenasledovala nekresťanov i kresťanov ako rôznych heretikov (Aleš, P., Cirkevné dejiny II., 1995).

Západ realizuje teóriu a prax nevzdelanosti od 6. storočia.

Víťazstvo kresťanstva nad humanistickou antikou nastalo za cisára Justiniána I. (527 -565), ktorý v roku 529 zakázal vyučovať právo a filozofiu, zrušil financovanie týchto akadémií (Aleš, P., Cirkevné dejiny II., 1995).

Pápež Gregor I. definitívne porazil hunánnu identitu Atén a nastolil genocídnu identitu Jeruzalema. Dal v roku 600 spáliť palatínsku knižnicu v Ríme, dal rozbúrať antické stavby ako neznabožské. Zakázal kresťanom štúdium matematiky, zaoberať sa prírodovedeckou literatúrou a antickými autormi (Soukup, J., Říše byzantská, Slované a Evropa, 1999, s. 281). Celá antická vzdelanosť bola pápežstvom prehlásená za výplod zlého démona.

Kresťanstvo sa stalo na veľmi dlhú dobu účinnou hrádzou vedeckého i humánneho pokroku. Nepriateľské stanovisko rímskeho kresťanstva k vedám trvalo až do 19. storočia.

Karol Veľký, mimoriadne uctievaný bandita, zakladateľ a imperátor Svätej rímskej ríše, sprostým obchodom s pápežom – prísľubom desiatkov cirkvi bol v roku 800 korunovaný pápežom (Sokolow , V. V., Středověká filozofie, 1979), položil nielen geopolitické základy súčasného Západu, ale aj ideológie ozbrojenej expanzie na Východ – „Drang nach Osten“ (Martirosjan 2008, s. 363). Karol Veľký je aj otcom nadvlády úžery skrytých síl nad svetom (Cathar 2021).

Organizátori ôsmich krížových výprav boli rímski biskupi – pápeži a koncily, po ktorých zahynuli viac ako dva milióny kresťanov (Špirko, J., Cirkevné dejiny II:, 1943, s. 371) a v literatúre je zaznamenaný oveľa vyšší počet obetí nekresťanov (Browser, E., Náboženství z opačného břehu, 2003, s. 101).

Stredoveká inkvizícia, ktorej najvyššími činiteľmi boli marranos, a honba na čarodejnice, čo boli vedmy, položila kresťanstvo do suterénu morálky – pod úroveň zvierat (Browser 2003).

Kolonializmus bol krytý vznešeným civilizačným poslaním. Koloniálne dejiny etnického čistenia Severnej i Južnej Ameriky, Afriky, Austrálie a Nového Zélandu robili Iberovia a Anglosasi (Pape, I.,  DIE ETHNISCHE SÄBERUNG PALÄSTINAS, 2014,  s. 28; Buchanan, P. J., Smrt Západu, 2012).

Židovskí obchodníci hrali hlavnú úlohu v obchode s otrokmi a v úžere (Duke, D., ŽIDOVSKÝ RASIZMUS – MOJE PROBUZENÍ DO ŽIDOVSKÉ OTÁZKY, 2008; Korec, J. Ch.,  CIRKEV V DEJINÁCH SLOVENSKA, 1994).

Do Ameriky sa prisťahovaní puritánski Briti, vykynožili Indiánov, z cca 30 miliónov zostal iba jeden milión (Lina, J., Architects of Deception, The Concealed History of Freemasonry, 2004, s. 193).

Všetko sa rukolapne rúti dolu od roku 1789, od parížskeho puču slobodomurárov (Lina 2004; Chaunu, P., Il Sabato, 1989).

Skryté sily porazili Anglicko v rokoch 1640 -1684, v roku 1789 parížskym pučom Francúzsko a v roku 1913 založením FEDu aj Spojené štáty (Lina 2004; Duke, D., My awakeness, 2008, s. 221).

Princípy britskej politiky sa stanovujú nie na desaťročia, ale na storočia (Starikov, N., Kto přinutil Hitlera přepadnout Stalina, 2018, s. 42).

Európski bankári chazarského pôvodu, pôsobiaci v londýnskej City, podnietili sériu európskych prevratov, ktoré nahradili panovníkov – monarchov a vytvorili formu vlády z mnohých strán, ktoré bolo možné celkom ovládať zo zákulisia (Romanoff , L., Democracy, the Most Dangerous Religion, 2022).

Anglosasmi a inými západnými ničiteľmi Európy na čele s klanovými štruktúrami na úrovni doby bronzovej s dvojitou morálkou „my a oni“, vohnali ľudí do jatiek dvoch svetových vojen pod vedením skrytých síl bankárskej mafie z Londýnskej City a Washingtonu ( Preparata, G. G., Krstní otcovia Hitlera, 2005; Starikov 2018).

Veľkozločinom pádu dvojičiek 11/9/2001 prešiel priemyselno-finančno-informačno-mocensko-vojenský aparát globálneho parazita do otvoreného útoku proti ľudstvu, pomocou SŠA začal permanentnú vojnu (Zvalo, J., Vitajte v novej TOTALITE, 2017).

Západ dnes je predovšetkým všadeprítomný materializmus, mravný rozklad, veľmi zradný a zákerný neoliberalizmus libiotov, rozbitie základných pilierov slovanských hodnôt ako je rodina, rod, viera, česť, pravda, láska, tradície, pokrivené ľudské práva bez povinností, falošný a pokrytecký humanizmus, najnebezpečnejšie náboženstvo „demokracie“, zločinecká „slobodná“ tržná ekonomika a násilné pretláčanie  antihumánnych a anticivilizačných cieľov globalizmu NWO, šialenej zelenej agendy, LGBTQI, islamizácie Európy, covidteroru, najnovšie  tzv. transhumanizmu. Nastolili globálny fašizmus so skrytým cieľom vytvoriť Spojené štáty európske vyhubením pôvodného obyvateľstva, ako sa to stalo v SŠA, ktoré vznikli vyhubením domorodých národov. A najnovšie Západ opäť vedie lúpežnú vojnu proti odvekému cieľu – Rusku.

Západné hodnoty nereprezentujú zákon, ale reprezentujú „poriadok“, založený na dvojitých štandardoch na presadzovanie amerických (sionistických) záujmov vo svete, o čom svedčí dielo amerického psychológa profesora K. Mac Donalda v prípade tých, ktorí chcú ovládať svet (Mac Donald K., APEOPLE THAT SHALL DWELL ALONE, 2002). A žiadna negatívna reakcia z týchto kruhov dielo nespochybnila.

Arogantný a nadradený Západ je kráľovstvo lži, západná civilizácia je civilizácia podvodu a klamstva, ktoré sú západnou spoločnosťou prijímané ako základný spôsob života a myslenia.

Západ vyznáva majetok, individualizmus, moc nad ostatnými, formálne právo neviazané na skutočnú spravodlivosť, ktoré slúži vládcom proti otrokom a poddaným.

Západné živočíchy spôsobili západné degenerácie a stvorili dobu duchovného temna.

Plány ovládnuť svet a nastoliť úplnú kontrolu nad ľudstvom už nie sú tajomstvom. Moderná západná faustovská „super-spoločnosť“ otvorene prešla na stranu zla. Je to ríša zla. K prechodu Západu na stranu zla prispeli bizarné filozofické koncepty, sociologické „teórie“ a umelecké trendy.

Svet sa vymkol z kĺbov, hlúposť zvíťazila, múdrosť si vzala dlhodobú dovolenku a teraz sme svedkami priamo šialenstva.

Mnohé univerzity a ich humanitné disciplíny šíria neomarxistické náboženstvo extrémneho sekularizmu, totalitarizmu, nenávistnú ideológiu pod rúškom tolerancie, solidarity, humanizmu, a interkultúrneho dialógu.

Súčasné vatikánske sionistické kresťanstvo plní antihumánne ciele globálneho parazita (Kysucký, P. P. , Záhady ľudstva, Zeme a vesmíru, 2022, s. 153).

V súčasnosti ľudstvo žije pod nadvládou Západu – západného živočícha a jeho skrytých síl typu genocídneho Starého zákona na princípe zločinnosti a materialistickej jednostrannosti. Západný moloch svojou ideológiou propaguje otvorene naivitu, nevzdelanosť, tuposť, hlúposť, jednoduchosť, emócie.

Súčasné právo, naviazané na rímske právo, ktoré podriadilo morálku zákonu a prestalo byť spravodlivým, nie je viazané na spravodlivosť a pravdu.

Hlavnými nástrojmi diktatúry skrytých síl je previazaný systém „demokratického“ medzinárodného a domáceho práva a v kooperácii s politickými silami jeho sluhov je hrozbou pre prežitie ľudstva.

Ľudstvo čelí najnebezpečnejšej kríze vo svojej histórii s možnosťou svojho vyhynutia.

Nastala doba duchovného temna. Nastala komplexná degenerácia Západu, ktorého obyvateľstvo už nepozná morálku a stratilo schopnosť logického kritického myslenia.

Najnebezpečnejšie náboženstvo „demokracie“ (Romanoff 2022) umožnilo deštrukciu v „oblasti ducha” a deštrukciu mieru. Obe deštrukcie sú schizofrénne legitimizované tými istými hodnotami, ktoré sa každá z nich snaží zničiť: fašizmus je podporovaný v mene „demokracie“, vojna je podporovaná v mene mieru.

Inkluzívny kapitalizmus a veľký „reset“ sú otvoreným sprisahaním proti ľudskosti. Dvojité štandardy na hodnotenie toho, čo sa deje vo svete, prevzaté z klanov na úrovni doby bronzovej s morálkou „my a oni“ (Mac Donald 2002), nadobudli abnormálne rozmery a využívajú sa takmer automaticky na posilnenie apologétov vojny, stigmatizáciu ľavicových strán a normalizáciu fašistov.

Liberalizmus v 20. storočí degradoval do liberálneho fašizmu. Tento liberálny fašizmus dnes reprezentujú MMF, SB a podľahli mu aj svetové organizácie OSN, WTO, Európska únia, OBSE, Rímsky klub a ďalšie, ako aj ideológia, veda, kultúra, ekonomika.

Konceptuálna moc genocídneho Starého zákona ovládla celý Západ.

Všeobecnú degeneráciu celej „demokratickej“ spoločnosti západných hodnôt je najlepšie vidieť na televíznej a filmovej produkcii – násilie, klamstvo, pomsta – spôsobuje všeobecnú dezintegráciu osobnosti a všeobecných pravdivých hodnôt.

Všeobecná „demokratická“ degenerácia  dosiahla vysokú úroveň aj v populárnej hudbe a šoubiznise, v športe to vidno na tetovaní infantilných celebrít a športovcov.

Hlupáci sa objavujú vždy znovu a znovu v každej novej generácii ako perpetum mobile.

Čo skryté sily globálneho parazita plánujú na budúce roky? Prehĺbenie cenzúry, ďalšia degradácia rodiny a pokračujúca podpora LGBTQI agendy, zmena medzinárodných zdravotných predpisov WHO, pandemická zmluva, medzinárodné očkovacie pasy, uhlíkové dane a meranie uhlíkovej stopy, pokračujúca výmena obyvateľov, postupné nahrádzanie mäsa zvierat umelým mäsom a hmyzom, digitálna mena, digitálna identita a sociálny kredit, zvyšovanie daní z nehnuteľností a zavádzanie daní z vlastníctva áut, zavádzanie základného nepodmieneného príjmu. Takzvaná „pandémia covid“ je začiatkom reštrukturalizácie svetového poriadku a celého spôsobu života človeka.

Podmienkou na zabránenie plánovanej degenerácie spoločnosti je prebudenie spiacich más, inak neexistuje cesta von.

Veci sú nám nejasné nie preto, že máme slabý mozog, ale preto, že nezapadajú do okruhu našich známych pojmov o poznatkoch riadenia zložitých sociálnych supersystémov.

Apolónskym princípom kultivácie prírody a humanizácie sú Slovania duchovne na vyššej civilizačnej úrovni ako Západ s Faustovským princípom koristníctva a lúpeže.

Kultúra barbarských spoločenstiev zostáva barbarskou, aj keď spoločenstvo dosiahlo vysoký stupeň poznania a technického rozvoja s vysokou životnou úrovňou svojich občanov na úkor iných. Zostáva na animálnej úrovni umocnená tým, že rozum do nej vnáša ešte zákernejšie barbarstvo a neľudskosť.

Našťastie je tu stále i Rusko, ktoré sa mení na novodobú „archu spásy“ pre tých na Západe, ktorí neprestali hľadať pravdu. Pretože na Západe sa pravda nahradila prefabrikovanou pravdou, teda lžou.

Autor: Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

TRESTNÉ OZNÁMENIE na ČEKANA, MIKASA, ESET a spol.

Včera Občianske združenie „Prinášame nádej“ podalo trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania rôznych trestných činov. Radi by sme stručne prostredníctvom videa ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Padá padá padáá vláda...

Padajúca vláda – s Jánom Drgoncom a Juditou Laššákovou Milí Vlastenci, žiaľ musím Vás Informovať, že Lašáková a Drgonec (zrejme ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

POLITICKÝ SYSTÉM

obrázok: vectorstock.com free-vectors RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Motto 1: Myšlienky bez hnutia sú bezmocné. Hnutie bez myšlienok je bezcieľne. ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

FILOZOFIA

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Filozofia (z gréckych slov filó –milovať a sofiá – múdrosť), znamená „lásku k múdrosti“. Filozofia je prostriedok ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

INTELIGENCIA AKO PSYCHOLOGICKÝ JAV

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Pojem inteligencia sa obvykle chápe v dvojakom zmysle: v zmysle psychologickom a v zmysle sociálnom Inteligencia ako psychologický jav ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

MULTIKULTURALIZMUS NA SLOVENSKU

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Multikulturalizmus zažíva slovenský národ už vyše tri storočia s viacerými národmi, národnosťami i dvomi etnikami, a to ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

VEDA

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Veda zahŕňa odhaľovanie zákonitostí okolitého sveta a ich vyjadrenie vo forme zákonov. Veda ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

INTELIGENCIA AKO SOCIÁLNY JAV

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Európa je kolonizovaná. Indoktrinácia – aktuálna – každodenné spravodajstvo; hlboká – dlhodobý proces naočkovať celý ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

LOGIKA

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Logiku založil Aristoteles ako čelnú časť filozofie a chápal ju ako náuku o formách myslenia. Za jej ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

Naratív

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA NARRATIVE A story or acount of something that has happened; process, methods or skills involved in ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

KULTÚRA A MULTIKUTURALIZMUS

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Kultúra je komplex poznatkov, viery, umenia, morálky, zvykov a iných schopností získaných človekom ako členom spoločnosti v ...