Odpoveď biskupovi Schneiderovi na jeho zavádzajúcu analýzu poslušnosti

25. novembra 2022

BKP: Odpoveď biskupovi Schneiderovi na jeho zavádzajúcu analýzu poslušnosti

Pod názvom „Správny výklad poslušnosti pápežovi“ napísal pomocný biskup Schneider svoju zavádzajúcu analýzu, ktorú cieľavedome mätie katolíkov. Zbožné frázy používa s cieľom, aby ich prinútil podriaďovať sa neplatnému pápežovi nielen zovňajškom, ale aj vnútorne. Ani slovom sa nezmieňuje o vrcholnom prejave Bergogliovej apostázy, ktorým bolo jeho verejné zasvätenie sa démonom a satanovi v Kanade. Šaman pri tom vzýval démonov a pískal na kosť z divokého moriaka. Bergoglio si potom položil ruku na srdce na znak, že démonov prijíma. Bergoglio sa ako zjavný modlár a heretik vylúčil z katolíckej cirkvi podľa Gal 1,8-9 aj podľa vieroučnej buly Cum ex apostolatus officio.

video: 

http://vkpatriarhat.org/cz/?p= 49079 https://schneiderovi.wistia. com/medias/qptsos6tfy  https://rumble.com/v1ufyms-schneiderovi.htmlcos.tv/videos/play/40350552717824000 ugetube.com/watch/KYO38NhN4aOTxyO bitchute.com/video/NccklB7uJZ7a/  

Prečo na to Schneider neukázal? Prečo nepripomenul ani intronizáciu démona Pačamamu a Františkovu aktívnu účasť s čarodejníkmi a čarodejnicami na pohanskom rituáli vo vatikánskych záhradách? Nepozná snáď Schneider životopisy mučeníkov? Títo svätí, než by hodili jediné zrnko kadidla pohanským božstvám, radšej podstúpili najkrutejšie mučenie a smrť.

Schneider pokrytecky mlčí aj k Bergogliovmu samovražednému, takzvanému synodálnemu, procesu. V skutočnosti ide o prevod cirkvi Kristovej do synagógy satanovej. To je spojené s cirkevnou legalizáciou LGBTQ. Písmo sväté pred sodomiou naliehavo varuje, a to trestom skorého i večného ohňa (2Pt 2,6, Júda 7).

Svätý Basil vo svojich pravidlách vysvetľuje pravú poslušnosť a cituje Písmo sväté o nutnom oddelení sa od falošného pastiera: „(Ovce) hlas cudzieho nepoznajú, ale utečú od neho.“ (Ján 10,5) Teda radikálne sa od neho oddelia – utečú od neho! Sv. Basil nepripúšťa žiadnu poslušnosť heretikovi. Pred heretickými pastiermi naopak výrazne varuje, citujeme: „Utekáme od nich a vrháme na nich anatému.“

Schneider naopak zvádza veriacich k falošnej vernosti cirkevnému Judášovi a používa na to rafinované frázy:

Citácia Schneidera: „Neprekročiteľným limitom autority je rešpekt k božskému zákonu celistvosti a jasnosti katolíckej viery a rešpekt k tomuto božskému zákonu celistvosti a jasnosti katolíckej viery je tiež neprekročiteľným limitom poslušnosti.“

Ak by Schneider tento citát nezneužíval na obhajobu poslušnosti heretikovi, nebolo by čo namietať. Schneider ale ignoruje, že Bergoglio je v vzbure proti Bohu a klamlivo ho obhajuje ako právoplatného pápeža. V tom spočíva Schneiderov podvod a manipulácia. Bergoglio cynicky pošliapal a už dávno ďaleko prekročil neprekročiteľný limit rešpektu k božskému zákonu. Verejným modlárstvom ruší prvé a najväčšie prikázanie Desatora, od ktorého závisí náš vzťah k Bohu a podstata viery. Presadzovaním legalizácie sodomie ruší aj všetky morálne normy Božieho zákona a Kristových prikázaní. Namiesto jasnosti katolíckej viery hlása dvojznačné učenie a herézy. Tým oddeľuje cirkev od jej Základu, ktorým je Ježiš Kristus, a trhá jej celistvosť. Nie je preto riadnym pápežom a žiadny katolík ho nemôže a nesmie počúvať. 

Schneider ale vnucuje lživé myslenie, ako by Bergoglio bol pravým pápežom. Chcieť v tejto neúnosnej situácii, keď sa Bergoglio verejne dopúšťa modlárstva najhrubšieho kalibru, zachovať podľa Schneiderovho návodu synovský vzťah k Bergogliovi a pripúšťať len akýsi úctivý odpor, je zločinom a zvádzaním úprimných duší. V súčasnej situácii mal Schneider podobne ako svätý Basil radikálne vyzvať veriacich: „Utečte od tohto antipastiera, kým nie je neskoro!“ Schneider ale namiesto toho ako falošný prorok tvrdí: Musíte zostať v podriadenosti, nanajvýš môžete klásť len neúčinný, úctivý odpor.

Boh dopustil až tak provokačné prejavy Bergogliovej apostázy, aby úprimný katolík prezrel a oddelil sa od neho. Schneider ale v tejto situácii vystupuje so svojim falošným proroctvom, aby pod rúškom tzv. celistvosti bola cirkev globálne prevádzaná do anticrkvi New Age a duše do večného zavrhnutia.

Schneider vôbec nerieši podstatnú otázku, či Bergoglio, verejný modlár a heretik, je alebo nie je platným pápežom. Odpoveď je pritom úplne jasná – apostata Bergoglio nie je pápežom. Schneider ale zámerne túto otázku nekladie a len mätie frázami o Matke cirkvi, o pravidle oddanosti, synovskej poslušnosti a úctivom odpore.

V tejto dobe sme v paradoxnej situácii. Kto zostáva verný Kristovi a Jeho učeniu, či je to kňaz, biskup alebo veriaci, je Bergogliom a jeho sektou prenasledovaný a vylučovaný z cirkvi ako rozkolník a rebel. Ten ale, kto prijíma ducha antikrista, je vraj v synovskej oddanosti a poslušnosti Matke cirkvi. Toto je hrubá manipulácia falošného proroka, Schneidera.

Na rozdiel od Schneidera vystupuje v tejto ťažkej situácii úplne jasne bývalý nuncius USA, Carlo Maria Viganò, ktorý nepokladá Bergoglia, dosadeného globalistu na najvyšší úrad cirkvi, za platného pápeža. Navyše jasne hovorí aj o hlbinnej cirkvi. Schneider sa tvári akoby bol pravoverný a akoby vnímal krízu cirkvi, ale tým, ktorí si už dnes uvedomujú Bergogliovu apostázu, dáva falošné východisko. Tvrdí, že musí zostať v synovskej podriadenosti a ísť v jednote s Bergogliom do pekla. 

Mnohí biskupi a kňazi si sú vedomí, že ak by sa verejne postavili za Krista a Jeho učenie, boli by Bergogliom nemilosrdne potrestaní, a to bez akéhokoľvek počúvania, ústretovosti či zmysluplného dialógu. Preto mnohí, ktorí chcú zostať verní Kristovi, Jeho učeniu a Matke Cirkvi, sa musia aspoň vnútorne oddeliť od ducha, ktorého Bergoglio presadzuje. Je to duch antikrista, ktorý mätie zbožnými frázami, za ktorými je lož a ​​smrť.

Schneider svojím elaborátom o tzv. správnej poslušnosti manipuluje biskupov, kňazov i veriacich k synovskej, teda vnútornej jednote s Judášom. Tým sťahuje prekliatie spojené s duchovnou slepotou na tých, ktorí mu uveria. A to je veľký zločin.

Na záver Schneider opisuje zbožný sen Mikuláša Kusánskeho. Modliaca sa rehoľníčka akoby duchovne držala na vztiahnutých rukách pápeža. Bolo to vraj pre ňu ťažké, ale bola vraj veľmi radostná. A Schneider uzatvára svoj elaborát slovami: “ Tento postoj by sme mali napodobňovať.“ cirkvi, a tým do večnej záhuby. 

Už pred niekoľkými rokmi vyšiel článok pravoverného autora pod názvom „Satan bude vládnuť falošnej cirkvi“. Citujeme z neho:

„Je to satan, kto bol uvedený do náručia Cirkvi a počas veľmi krátkej doby bude vládnuť falošnej cirkvi .  (zv. P. Pio) 

„… je dnes celkom jasné, že dvojznačné formulácie sú Bergogliov špeciálny nástroj a uplatňuje ich v Amoris Laetitia úplne zámerne, aby dosiahol zmenu doterajšej cirkevnej náuky… To, čo Bergoglio zavádza a šíri, smeruje zákonite k totálnej demoralizácii. … Falošná svojprávnosť svedomia úplne prevracia morálny poriadok. Bergoglio tu postupuje v Satanových intenciách a kto v ňom chce naďalej vidieť „Svätého otca“, uráža všetkých jeho predchodcov a predovšetkým samotného Boha.

… Aj najfundovanejším kritikom Bergoglia, ako by unikalo to najpodstatnejšie, totiž skutočnosť, že Bergogliovo osobné krédo stojí od začiatku úplne mimo evanjelia a mimo cirkev. … Bratia, je na čase, aby sme zo sna povstali!

Vari nie je evidentné, že tento antipastier sa dal úplne do služieb protivného tábora? Je to šokujúca, bezprecedentná situácia, aká nemá v cirkvi obdobu, a my sa vlastne bojíme vziať ju do úvahy.

… Bergoglio realizuje tak krok za krokom univerzálnu vnútrocirkevnú slobodomurársku supremáciu. S veľkým prehľadom zmobilizoval a ak bolo treba „zrehabilitoval“ všetkých možných podvratníkov a rebelov a zapojil ich aktívne do diela skazy.

… Tento antipápež nespadol z oblakov. Že sa v cirkvi objaví záškodník tohto typu, to už predsa vieme dvetisíc rokov a aktuálne to potvrdil aj sv. Pater Pio. … Nič nám nepomôže zatvárať oči, pretože potom nevidíme ani priepasť, kam to všetko zákonite smeruje. Je čas konečne prezrieť a jednoznačne sa odlúčiť od ľstivého a falošného proroka, ktorý už dávno opustil Trojjediného Boha a jeho zjavenú vieru.“

Toľko citácie článku. Úplne iného ducha ako autor článku má ale biskup Schneider. Jeho analýza pod názvom Správny výklad poslušnosti pápežovi v žiadnom prípade nie je správnym výkladom. Jeho výklad je nielenže nesprávny, ale aj klamlivý a zavádzajúci. Schneider sám vedome slúži falošnému proroku a arcikacírovi, a navyše tým tiahne na cestu do pekla aj úprimných veriacich. Každému súdnemu človeku je úplne jasné, že arciheretik Bergoglio nie je pravým pápežom, a preto ho ani nikto nesmie počúvať, pokiaľ chce byť spasený!

BKP: Súčasná psychologická a duchovná vojna

1. časť

V súčasnosti celosvetovo prebieha psychologická a duchovná vojna. Táto vojna nie je predovšetkým vojnou armád, vojnou ľudí, ale vojnou ducha. Táto vojna prebieha predovšetkým v ľudskej mysli. Môžeme preto hovoriť o oblasti ideí, teda o ideológii. Našu myseľ ovplyvňujú duchovné sily, a to ako pozitívne, tak negatívne, teda anjeli i démoni.

Istý prezident vo svojom nedávnom prejave ukázal na satanskú povahu západnej civilizácie, keď spomenul satanizmus spojený s presadzovaním rodu a preoperovania pohlavia.

Skrytá bytosť, diabol, inšpiruje tých, ktorí odpadli od Boha a odhodili prirodzené aj Božie zákony. Dnes ich predstavuje predovšetkým celosvetová polotajná elitná organizácia. Biblia svedčí, že duchovný boj je vedený s démonskými silami padlých anjelov, ktorí vykonávajú svoju svetovládu v priestore (pozri Ef 6,12). Ale ak sme vnútorne zjednotení s Božím Synom a naším Spasiteľom, potom máme moc aj nad duchovnými mocnosťami zla (Lk 10,19).

Súčasný Západ, ovládaný duchom klamstva a smrti, nerazí len rodovú ideológiu, ale aj ideológiu redukcie ľudstva, ideológiu transhumanizmu, liberalizmu, globalizmu… To všetko sú ideológie, za ktorými je temná bytosť, duch klamstva. Pôsobí predovšetkým na ľudskú myseľ. Falošnými inšpiráciami sugestívne prevracia realitu i zdravé duchovné a morálne základy. V boji o ľudskú dušu sa stretávajú dve sily – Boh a satan, dve idey, dve armády – Kristova a antikristova! Proroctvo z Apokalypsy sa dnes už odohráva pred našimi očami. Zúčastňujeme sa snáď posledné a najdôležitejšie bitky. Bez toho, aby sme si uvedomovali tento duchovný, ideologický a intelektuálny rozmer vojny o duše, nemôžeme zvíťaziť.

Faktom je, že nepriateľ dnes prišiel v mimoriadnej sile klamstva. O tom svedčí globálna propagácia LGBT, propagácia preoperovania mužov na ženy a opačne či presadzovanie legalizácie zabíjania nenarodených detí i propagácie transhumanizmu. Pred touto satanskou antihumánnou civilizáciou sa musíme brániť. Dnes je preto mimoriadne aktuálna výzva na duchovnú modlitebnú mobilizáciu (pozri https://youtu.be/4hfGMTWlDIQ ).

Diabol prišiel v moci klamstva už v marxistickej ideológii, ktorá poprela vieru v duchovnej reality. Jadrom tejto ideológie bola Darwinova teória popierajúca Boha Stvoriteľa. Táto ateistická ideológia bola potom oficiálne presadená do verejného života, predovšetkým do školstva. Všade sa šírila báchorka o evolúcii, akoby hmota mala inteligenciu a sama účelovo prešla z mŕtvej do živej a z živej hmoty potom vytvorila dokonca duchovnú bytosť – človeka. Sú mnohí, ktorí túto vieru presadzujú, nie z pseudo-rozumových dôvodov, ale preto, že sú v vzbure proti Bohu a nie sú ochotní prijať Božie zákony a prikázania.

V súčasnej dobe vystúpil duch klamstva v úlohe obhajcu ekológie aj so zbožšťovaním tzv. matky zeme ako živej bytosti. Spolu s tým je presadzované neopohanstvo spojené s masovou demoralizáciou, s rodom, kradnutím detí, s globálnou mediálnou klamstvom a satanizmom. Elity čerpajú od falošného creatora – satana – inšpiráciu k autogenocíde – redukciu ľudstva.

Sekularizmus a humanizmus povedali: „Večnosť je ďaleko, žijeme v čase.“ A tak ľudia začali žiť iba v zameraní na materializmus podľa liberálnych, marxistických princípov. Stále viac sa tak vzďaľovali od Boha, strácali spasiteľnú vieru, ktorá ich zjednocovala s Bohom, a skrze falošnú vieru sa začali približovať až k hlbinám pekla.

Človek je stvorený na Boží obraz, jeho duch je nesmrteľný, aj keď hmotné telo je smrteľné. Človek na ceste životom prijíma duchovný pokrm. Je ale otázka, od akého ducha ho prijíma. Buď prijíma od Ducha Božieho pravdu a život, alebo prijíma od ducha klamstvá klamstvo a smrť. Kristovo evanjelium je pravda, naproti tomu ľudské filozofie a ideológie sú polopravdy a klamstvá. Človek nemôže byť duchovne neutrálny. Buď ich s Bohom, alebo s diablom. Polož si otázku: Komu vlastne slúžim – Bohu, alebo svojou neverou a egoizmom diablovi? Slúžiš tomu, komu si uveril. 

Keď sa človek odkloní od Boha, nezostane len pri pozemských veciach, ale postupne sa prepadá do duchovnej temnoty. Nikto nemôže zvíťaziť nad klamstvom a zlom bez toho, že by si uvedomil a prijal, že bytie človeka má aj vertikálu, a tým aj duchovný a kresťanský rozmer. Ak má dnes veda, politika, legislatíva slúžiť človeku, musí vychádzať z vertikály. Keď veda nie je založená na Kristovi, na Pravde, na morálke, je zneužitá na realizáciu globálnych diabolských plánov. Čím je technika na vyššej úrovni, tým väčšie škody môže spôsobiť.

Dnes s krízou viery padá aj morálka. Ľudia strácajú nielen svedomie, ale aj zdravý rozum. Sami potom páchajú morálnu, duchovnú, ale aj fyzickú samovraždu. Toto dnes vidíme na realizácii ideológie redukcie ľudstva. Na čo nám potom budú kyborgovia či umelá inteligencia, ktorá sľubuje falošnú nesmrteľnosť? Na čo nám bude farmácia a medicína, keď namiesto liekov budú podávané prostriedky na postupné sebazničenie, pretože všetko bude v rukách architektov redukcia ľudstva? V súčasnej dobe už aj vakcinácia patrí do samovražedného programu ľudstva. Vakcinácia aj lieky sa stávajú biologickými zbraňami na vyhubenie vlastného obyvateľstva. Prečo? Pretože veda sa dostáva pod vládu tých, ktorí nechcú prijať ochranné mantinely Božích prikázaní, ktoré chránia pred skorou i večnou smrťou.

V duchovnej vojne, ktorú každý človek vo svojom živote prežíva, bojuje pravda proti klamstvu, nebo proti peklu. Tragédiou je, že samotný Vatikán na čele s falošným pápežom Bergogliom prešiel do nepriateľského tábora a vedome slúži globálnemu sebazničeniu cirkvi a ľudstva. Preto predovšetkým každý katolík musí konať pokánie, čo znamená pravdu nazývať pravdou a klamstvom. Musí mať odvahu priznať si: Bol som oklamaný.

Pokánie je zmena smeru aj zmena myslenia od horizontály k vertikále. Ježiš hovorí: „Čiňte pokánie a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15) „Ak nebudete činiť pokánie, všetci zahyniete.“ (Lk 13,3)

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupi sekretári

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

FILOZOFIA BYTIA

Myslite srdcom a cíťte rozumom - Josef Níjo Hrušovský

Ako vzniká zlo? Pôvod zla je v zrade najvyššieho princípu. Keďže žijeme v dualite, neexistuje iba zlo, ale aj dobro. ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Pravidlá označovania GMO potravín „Obmedzujúce a nejasné“, tvrdí súd!

Centrum pre bezpečnosť potravín a koalícia neziskových organizácií v USA sa začiatkom tohto mesiaca odvolali proti rozhodnutiu 9. obvodného súdu, ...
Aktualizované 25.5. 12:29
NÁZOR

CENA PRE TATU ŠIMEČKU? Napľutie do tváre Slovákov!

Perly Martina M. Šimečku, zdroj: FB/Napalete PRIEMERNOSŤ NEMÁ ZMYSEL. Udelenie osobitnej novinárskej ceny „Osobnosť slovenskej žurnalistiky“ Martinovi M. Šimečkovi považujem ...
NÁZOR

Prečo došlo k atentátu na premiéra SR? – Štefan Harabin

Rozhovor na témy: Súdna rada – súčasný stav Vývoj v Ukrajinsko-Ruskom konflikte Vzťahy Rusko-Čína Prečo došlo k atentátu na premiéra ...
NÁZOR

Fico žije, nech žije Fico!

Moja viera a nádej hraničí s presvedčením, že Róbert Fico prežije a uzdraví sa. Všetko zlé je na niečo dobré. Ako človák, ľudská osoba ...
NÁZOR

Chcete počuť aká je situácia na východnom fronte?

Poďme si s JUDr. Harabinom oprášiť dejiny a pozrieť sa na fakty, ktoré sú výslednicou správania sa nielen našej bývalej, ...
Aktualizované 25.5. 03:11
NÁZOR

Štatút moderátora verejnoprávnej politickej debaty

OPAKOVANÝ PODNET RADE PRE MEDIÁLNE SLUŽBY Osoby bez verejného osobného názoru hoc aj v spore „zem je plochá či guľatá“. ...
NÁZOR

Reakcia k streľbe na Roberta Fica

Reakcia k streľbe na Roberta Fica Korporácie, média a politici? Kto stupňuje napijete? Čo ohrozuje demokraciu? Násilie, rozdeľovanie a šikana. ...
Aktualizované 25.5. 10:08
NÁZOR

Ako ďalej financie v SR – Pavol Ľupták

Rozhovor na témy: Ako ďalej financie v SR? Siahne vláda na úspory občanov? Prečo všetci vysokopostavení poslanci SNS kandidujú aj ...
NÁZOR

Pohľad na Von der Leyenovú a digitálne euro – Milan Uhrík

Rozhovor s europoslancom Milanom Uhríkom na témy: Ako pomáha strana Republika kandidátom, ktorí sú na jej kandidátke do Europarlamentu s ...
Aktualizované 27.5. 21:35
NÁZOR

Vyhrážajú sa mi smrťou za to, že mám iný pohľad na svet - Dominik Mrvík

HOVORY ZE ZEMĚ hosťujú podnikateľa z Prahy Dominika Mrvíka v rozhovore o tom, ako musel preorganizovať celý svoj život počas rokov ...
NÁZOR

Ustupovať či neustupovať? Byť či nebyť? VÝZVA!

Ilustračný obrázok: neustupuj Ustupovať či neustupovať? Byť či nebyť? VÝZVA! V súvislostiach s dnešným dianím okolo atentátu na Roberta Fica ...