Boží zákon kontra sodomia

9. novembra 2022

Božia anathema

Ukazujeme na jasný Boží postoj k sexuálnym zvrátenostiam, ktoré sú v dnešnej dobe legalizované katolíckymi prelátmi, a zverejňujeme Božiu anatému na tých cirkevných predstaviteľov, ktorí tieto do neba volajúce hriechy propagujú. Rovnako vyzývame štátnych predstaviteľov k zákazu propagácie LGBT.

Kto z biskupov či kňazov zneužíva cirkevnú autoritu a propaguje sodómiu, sťahuje na seba ipso facto Božie prekliatie a vylúčenie z cirkvi za hlásanie falošného evanjelia, teda nebiblického cirkevného učenia (porov. Gal 1,8).

„Zhanobená je krajina svojimi obyvateľmi, lebo prestúpili zákony, zmenili nariadenie, porušili večnú zmluvu. Preto budú hľadieť krajinu prekliatia, ktorí v nej prebývajú, budú pykať; preto obyvatelia zeme zájdu v žiare a zostane ľudí máličko.“ (Iz 24,5-6)

Vieme, že Božie hrozby sa v minulosti nenaplnili vtedy, keď ľud konal pokánie. Ak však súčasná cirkev odmieta pokánie, platí Ježišovo slovo: „Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete.“ (Lk 13,3)

Zavržencov však čaká nielen zahynutie, ale aj večná žiara: „… budú trýznení dňom i nocou na veky vekov.“ (Zj 20,10)

Toto video je možné si pozrieť aj tu: 
https://bozi-zakon.wistia.com/medias/cckf14eq8n
https://cos.tv/videos/play/40022116674343936
https://ugetube.com/watch/gfHtbMVoPdw1qn4
https:/ /www.bitchute.com/video/lJdj1KN1vyEB/
https://vkpatriarhat.org/cz/?p=48967
https://bcp-video.org/cz/bozi-zakon/
Odoberať aktuálne informácie od BKP 
https://bit.ly/3BhmCoT

Je rozdiel medzi tým, kto má sklon k sodómii a bojuje s touto nečistou vášňou, aby nezhrešil, a medzi tým, kto sa robí bohorovným, odstraňuje Boží zákon, hriech už nenazýva hriechom a vnucuje ho druhým ako novú normu. Takéto konanie je už satanské. Je to verejná vzbura proti Bohu a Jeho prikázaniam aj proti objektívnym morálnym normám.

Za takýto postoj dopadá Božie prekliatie predovšetkým na biskupov a kňazov, ktorí sódomiu schvaľujú, a tým hlásajú antipokánie. Odstrašujúcim príkladom je tzv. synodálna cesta, presadzovaná najmä biskupmi v Nemecku. Pseudopápež František ju mlčky schvaľuje, a tým v rozpore s Božím slovom úskočne presadzuje legalizáciu zvrátenosti. Božie slovo naopak hrozí za sodómiu spojenú s nekajacnosťou trestom večného ohňa: „Podobne ako oni aj Sodoma, Gomora a okolité mestá sa oddali smilstvu, prepadli zvrhlosti, a sú nám výstražným príkladom trestu večného ohňa.“ (Juda 7)

„… muži s mužmi vykonávajú hanebnosti a tak sami na sebe dostávajú zaslúženú odplatu za svoju scestnosť.“ (Rim 1,27)

„Tiež mestá Sodomu a Gomoru (Boh) odsúdil na záhubu a obrátil na popol. Tým dal výstrahu budúcim bezbožníkom.“ (2Pt 2,6)

Boh v Starom zákone, aby sa zamedzilo rozšíreniu tejto morálnej infekcie, stanovil trest smrti: „Keby muž spal s mužom ako so ženou, obaja sa dopustili ohavnosti; musia zomrieť, ich krv padni na nich.“ (Lev 20,13)

V stredoveku svetské zákony trestali skutok sodomie podobne ako vraždu či iný ťažký zločin aj trestom smrti. Svätý pápež Pius V. klerikov za zločin sodomie degradoval a tým ich odovzdal svetskému súdu. Pápež dodal: „Inak sa táto zvrátenosť nevykorení.“ Moslimovia skutok sodomie dodnes trestajú smrťou.

To, že svetské zákony dnes legalizujú sodómiu, je spojené s globálnym úsilím o redukciu ľudstva, teda o jeho vyhladzovanie. Je vrchol pokrytectva, že to presadzujú cirkevní preláti zneužívajúci Božiu autoritu.

Súčasná satanská ideológia stavia všetko na hlavu. Popiera prirodzené morálne normy, dokonca legalizuje zločinnosť a nemorálnosť, popiera rozum a svedomie, čo vidíme v presadzovaní rodu a tzv. transhumanizmu.

Tragédiou je, že súčasné vedenie cirkvi tento proces autogenocídy ľudstva ešte urýchľuje. To sú najťažšie zločiny proti Bohu a ľudstvu. Ide nielen o hriechy proti Duchu Svätému, ale aj o hriechy donebevolajúce! Prostý katolík je totálne zmätený duchom tohto sveta, ktorý sa šíri z masmédií i zo zmenenej verejnej mienky. Najviac však ľudí mätie, že tento duch klamstva a smrti je presadzovaný práve mnohými cirkevnými prelátmi.

Dokonca aj svet je šokovaný tzv. synodálnou cestou, ktorá legalizuje sodómiu ako nové učenie Cirkvi. V skutočnosti ide o falošné evanjelium, za ktoré dopadá Božie prekliatie na tých, ktorí ho presadzujú, aj na tých, ktorí ho prijímajú. Počujeme o flámskych biskupoch, ktorí otvorene presadzujú sobáše sodomitov v chráme, počujeme o nemeckej biskupskej konferencii, ktorá ich presadzuje rovnako, a to isté počujeme o biskupskej konferencii Austrálie aj inde. Prečo majú zelenú? Pretože pseudopápež František presadzuje sodómiu a sobáše sodomitov na každom kroku. Dokonca už obhajuje aj ich adopciu detí. Katolík, ak v dnešnej dobe počúva túto drzú a Bohu nepriateľskú cirkevnú hierarchiu, dostáva sa na falošnú cestu, ktorá vedie do večnej záhuby.

Autor: Juan Cruz – To nie je pederastia, to je sodomia

Treba si uvedomiť, že hriech sodomie je spojený s diabolskou posadnutosťou, duchovnou slepotou, zatvrdnutosťou a vzburou proti Bohu. Mnohí cirkevní preláti menia myslenie veriacich ohľadom sodomie tak, že im zabraňujú v pokání. Kto ale odmieta pokánie, odmieta tým Božie milosrdenstvo a sám nad sebou vynáša rozsudok večnej smrti. Na hodine smrti sa ocitne v pekle.

Boh vyhlasuje anatému, teda exkomunikáciu, z dôvodu, aby tí, ktorí žijú v zatvrdnutosti a vzbure proti Bohu, dostali spasiteľný strach, činili pokánie a tak spasili svoju dušu.

Preto v poslušnosti Bohu, v prorockej a apoštolskej autorite, zverejňujeme Božiu anatému: V mene Trojjediného Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého týmto vyhlasujem na každého kňaza a každého biskupa, ktorý verejne propaguje hriech sodomie, Božiu anatému. Veru. Veru. Veru. Ak taký zvodca Božieho ľudu, či kňaz alebo biskup, nebude konať pokánie a zomrie v zatvrdnutosti a vzbure proti Bohu, bude večne zavrhnutý v pekle.

Zákaz propagandy LGBT v Rusku

Už niekoľko posledných desaťročí je globálne presadzovaná legalizácia sexuálnych deviácií a ich
privilegovanie v spoločnosti. Kvôli tomu sú menené zákony a odporcovia sú trestaní aj väzením do troch
rokov, keď len propagujú zdravú rodinu a odmietnu, v súlade s Bibliou a prirodzenou morálkou, tieto
zvrátenosti. Študentom sú vymývané mozgy klamstiev o stigmatizácii LGBT osôb, aj keď v skutočnosti je
to pravý opak. Stúpenci LGBT sú mimoriadne agresívni a globalistická ideológia NWO ich zneužíva
k diskriminácii spoločnosti, a to predovšetkým pravdivých kresťanov. Zaviedli harmonogram každoročných gay pride, ktoré násilne presadili priamo do hlavných miest jednotlivých štátov. Tieto gay pride majú za cieľ zmenu verejnej mienky a následne zmenu zákonodarstva tak, aby devianti boli privilegovaní a normálni ľudia trestaní ako homofobovia. V duchovnom meradle ide presadzovaním gay pride o plánované stiahnutie prekliatia na jednotlivé národy a o ich následnú satanizáciu a morálnu i fyzickú autogenocídu.

Propaganda LGBT je systematicky zavádzaná do celého systému školstva, počnúc materskou školou. Deťom je vnucované zvrátené myslenie, že si môžu vybrať pohlavie, aké chcú.
Sú potom motivované k tzv. hormonálnej terapii a neskôr k preoperovávaniu pohlavia. Tak desivé
zverstvá sú páchané na mladej generácii!
Rodičia už nemôžu byť nazývaní otec a matka, ale sú
zavádzané nové termíny ako rodič č. 1, č. 2 alebo č. 3 s cieľom deti odovzdávať tzv. homosexuálnym
pseudorodinám k ich morálnej a psychickej devastácii.

Na anglických školách bol vykonaný experiment s presadzovaním transsexualizmu. U 98 % žiakov
mal za následok samovražedné úmysly a niektorí sa o samovraždu aj pokúsili. Je známe, že mnohí, ktorí
operáciu zmeny pohlavia podstúpili, nakoniec skončili samovraždou. Propagácia týchto deštruktívnych
deviaci je priamo súčasťou školských osnov, a to v medzinárodnom meradle podľa programov OSN.
Nadnárodné organizácie ako EÚ, RE, WHO aj iné presadzujú zákony nielen k legalizácii, ale priamo
na privilegovanie LGBT skupín.

Poľsko aj Maďarsko, ktoré sa bránia tejto globalizačnej diktatúre, sú vedením EÚ sankcionované. Vo verejnom živote, ako v kultúre, tak vo vzdelávaní, prebieha taká silná
propagácia LGBT deviácia, že mládež je už úplne zmanipulovaná. Prijíma LGBT ako normu a neuvedomuje si dôsledky, ktoré vedú k jej duchovnej, morálnej i fyzickej samovražde. Tragédiou je, že
dokonca súčasná hlava katolíckej cirkvi, apostatický pápež František, tieto deviácie, obzvlášť sodomiu
a transsexualitu cieľavedome propaguje. Sodomitov dosadzuje na kľúčové miesta v Cirkvi, a tým vnáša
prekliatie na celú katolícku cirkev. Mení tak verejnú mienku nielen vo vnútri cirkvi, ale aj mimo nej. Ide o
otvorenú vzburu proti Bohu, prikrytú vznešenými frázami o láske, súcite, počúvaní a sprevádzanie.

Moslimovia dodnes trestajú za skutok sodomie trestom smrti. V stredoveku bol homosexuálny čin
trestaný rovnako ako vražda či ťažký zločin aj trestom smrti. Prečo? Pretože išlo o nutnosť zamedzenia
šírenie tejto morálnej infekcie, ktorá rozkladá jedincov, spoločnosť i národy a vedie k ich sebazničeniu.
Deviant stráca svedomie, dochádza k zatemneniu rozumu, zločinnosti, k cynizmu a k celoživotnému otroctvu podobne, ako je to u narkomanov. Mládež zotročená týmto nečistým duchom sama túto infekciu šíri a ťažko sa zo závislosti dostáva. Sodomia vedie k rozkladu rodín, ktoré sú základnou bunkou spoločnosti.
Vedie k narušeniu morálnych princípov, ktoré vytvárajú zdravé medziľudské vzťahy, a disponuje k masovému šíreniu zločinnosti. Zároveň ide aj o narušenie psychiky a z duchovného hľadiska o otvorení sa démonskej zviazanosti. Od týchto nečistých démonov Ježiš vyslobodzoval a démonov vyháňal.

Propagátori LGBTQ+ majú za cieľ premeniť spoločnosť aj národy nie na pozemský raj, ale na peklo na zemi a potom peklo po smrti.
Treba však odlišovať tých, ktorí sa stali obeťami tejto demagógie, od tých, ktorí aktívne a vedome
vnucujú tieto deviácie celej spoločnosti ako záväznú normu s cieľom jej autogenocídy.
Je hanbou, že sa proti tejto duchovnej a morálnej infekcii nepostavil katolícky Vatikán, čo bola jeho
prvoradá povinnosť.

Ctí naopak je, že sa proti nej postavila väčšina poslancov ruskej Dumy. Dňa 27. 10. v prvom čítaní schválili návrh zákona o zákaze LGBT propagandy medzi mládežou i dospelými. Zákaz sa vzťahuje na masmédiá, knihy, kiná a tiež na internet a reklamy. Za propagandu pedofília je stanovená pokuta 800 tisíc rubľov, a pokiaľ ide o organizáciu, pokuta je 10 miliónov. Rozširovanie LGBT propagandy medzi maloletými, a to ako len popisom, tak aj zobrazovaním LGBT vzťahov, je trestané pokutou do 200 tisíc rubľov a pre organizáciu až do 4 miliónov. Za narušenie zákazu akúkoľvek propagandou LGBT sexuálnych vzťahov pokuta činí 400 tisíc rubľov a pre organizácie až 5 miliónov.

Na projekte zákona sa podieľalo približne 400 poslancov Dumy, teda absolútna väčšina, a to poslanci všetkých strán. Hovorca Dumy sa vyjadril, že zákaz propagandy LGBT nie je obmedzovaním práv, ale nutnou ochranou Rusov.

Byzantský katolícky patriarchát ďakuje za všetko

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolíckeho patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupi sekretári


Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Za zrkadlom

EKLIPS MESIACA… UTOROK 8/11… NÁHODA!??

Dnes vám hovorím, že sa od 8. novembra ďalej mení scenár. Chystajú sa zvrhnúť americké voľby v polovici obdobia a vojnový ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

OSN hlasovalo za denacifikáciu sveta Ruskom, kto bol proti a zdržal sa hlasovania podporuje fašizmus!!!

Výbor Valného zhromaždenia OSN schválil rezolúciu Ruska o boji proti „glorifikácii nacizmu“. Za dokument s názvom „Boj proti glorifikácii nacizmu, ...
Spravodajstvo

Kedy začne NAKA konať? 15. 3. 2023 – rozklad slovenskej štátnosti v priamom prenose v Dunajskej Strede.

Dnes je opäť vztýčená maďarská vlajka na pol žrde na dobovom podstavci v Dunajskej Strede. Napriek tomu, že NAKA vyšetruje toto konanie maďarských ...
Spravodajstvo

Medzinárodný trestný súd, ktorý Rusko neuznáva, vydáva na Putina zatykač

Foto: Sputnik © Ramil Sitdikov V Haagu vydali zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina a komisárku pre deti Mariu Ľvovú-Belovovú. ...
NÁZORSpravodajstvo

Vláda kryje majiteľov skládok! – Zuzana Matejičková

O svojom boji za kvalitu životného prostredia narazila na skládku s vládnym krytím. Na rozdiel od našej prezidentky tak nedostala ...
Aktualizované 26.3. 21:42
Spravodajstvo

SPUSŤTE OBLIEHANIE RTVS – Tibor Eliot Rostas

Manifestácie a spontánne protesty ľudí sú už od roku 1989 neúčinné. Prečo? Protagonisti nevytrvali pri dosiahnutí jedinej požiadavky: získať trvalý ...
Spravodajstvo

KRACH BANKY Silicon Valley: JP Morgan, vyšetrovanie financovania pedofilnej siete Jeffreyho Epsteina & ďalšie súvislosti

Silicon Valley Bank je zaujímavejšia, než si myslíte. AmazingPolly hovorí o chápadlách – Epstein, Biden, Thiel, Čína a ďalšie. Veľmi kvalitné a ...
Spravodajstvo

ZVRAT vo vyšetrovaní smrti generála Lučanského! Policajti začali trestné stíhanie

Generál Lučanský sa podľa doterajšieho vyšetrovania mal obesiť v prešovskej väznici na teplákovej bunde na poschodovej posteli na konci decembra ...
Aktualizované 26.3. 00:21
Spravodajstvo

Trestné oznámenie na Hegera a spol

Štefan Harabin Trestné oznámenie na Hegera a spol za zneužívanie právomoci verejného činiteľa vo vzťahu k odovzdaniu Migov na Ukrajinu. ...
Spravodajstvo

Škandál na liberálnej scéne

TAKÝTO ŠKANDÁL TU EŠTE NEBOL! S čím prišiel včera Robert Fico, je BOMBA, ktorá by mala rozmetať celú slovenskú liberálnu ...
Spravodajstvo

Na Slovensku máme dvoch chudákov, ktorí súťažia, kto bol s nemeckým "sraľom" vlastizradným, Scholzom, dlhšie na stretnutí

Štefan Harabin: V Moskve prebieha stretnutie medzi Putinom a Si Ťin-pchingom. Budúca podoba sveta s výnimkou enklávy Západu sa tvorí ...
Spravodajstvo

Právne bezvedomie vlády a možné (NE)odovzdanie stíhačiek na Ukrajinu analyzuje JUDr. Harabin

Vážení priatelia, pripájam právnu analýzu možného (Ne)odovzdania stíhačiek na Ukrajinu a kto to (NE)môže urobiť. Počúvajte od 27:50 minúty, klikom ...