Germánska nová medicína – Nová cesta ku zdraviu ľudstva

28. februára 2021

obrázok so súhlasom photostock / FreeDigitalPhotos.net

František Nagy, Mgr.BIO-logická medicína – GNMDuchovné príčiny chorôbOnkologické ochorenia

Germánska nová medicína opisuje päť prírodných zákonov, biologický zmysel jednotlivých chorobných zmien, ktoré vznikajú v ľudskom tele a nie je ich príčinou ožarovanie, úraz, vývojová vada, nesprávna strava, či otrava.

Vďaka Novej medicíne sa dostávame k pochopeniu vzniku, vývoju aj odstráneniu chorôb, od rakoviny cez psychické poruchy až po nádchu. Týchto 5 prírodných biologických zákonov sa viaže k nemeckému lekárovi Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamerovi (z roku 1981).

V germánskej novej medicíne je 5 prírodných biologických zákonov a nulová hypotéza:

1. Železný zákon rakoviny (neskôr všetkých ochorení), duševný konflikt ako spúšťací impulz každého ochorenia.

2. Pravidlo dvojfázovosti, ktoré hovorí, že každý zmysluplný biologický špeciálny program, t.j. ochorenie má 2 fázy: stresovú a hojivú časť.

3. Ontogenetický systém prepojenosti rakoviny a rakovinových ekvivalentov na zárodočné vývojové listy. Jednotlivé tkanivá tela majú špecifickú a predpokladateľnú reaktivitu.

4. Ontogenetický systém mikróbov. Mikróby ako pomocníci organizmu.

5. Zákon, ktorý hovorí, že tzv. ochorenie je vývojovou súčasťou prírody ako reakcia na konflikt v záujme prežitia jedinca, ľudského rodu. Ochorenie má vždy bio-logický zmysel pre človeka.

Dané zákony Novej medicíny sú železné, reprodukovateľné, dokázateľné na ľubovoľnom prípade a na akomkoľvek pacientovi. Ich aplikáciou sa adresuje príčina ochorení a nie len symptómy. Je to jediná cesta k ozajstnému uzdraveniu pre každého. Cesta k uzdraveniu naozaj nevedie cez otravu, rezanie a ožarovanie, ale cez uvedomelý prístup k svojmu telu!!!…. Overte si to prosím a zmení sa vám (aj) život od základov. Prírodný zákon znamená, že každý prípad je z hľadiska daných kritérií 100% reprodukovateľný a je možné ho potvrdiť.

Biologické zákonitosti sami osebe nie sú nebezpečné. Záleží od toho, ako s nimi nakladáme. Germánska nová medicína nie je samozvaný dekrét o uzdravení človeka, len opis biologických zákonov vzniku, vývoja tzv. chorobných zmien u živých organizmov. Dáva odpovede aj na otázku, prečo daný človek zomrel, za akých podmienok sa niekomu vyvinie srdcový infarkt a kedy môže byť smrteľný. Práve pochopením týchto zákonov sa dozvieme, aká cesta vedie k uzdraveniu. Či ňou pôjdeme, je len na nás a na vonkajších podmienkach.

Ako tip môže  poslúžiť, ak človek má ochotu naučiť sa princípy GNM a overil si to na nejakom prípade z minulosti u seba, známeho atď…. Je to absolútne bez rizika. Väčšina  pacientov, ktorá umrela a viažu sa k menu MUDr. Hamera  prechádzala konvenčnou liečbou. Na klinike  v Burgau, kde sa ošetrovali pacienti v duchu Germánskej novej medicíny, zo 6500 pacientov po 7 rokoch stále žilo cca. 6000. Je to 92%  kvóta vyliečených. Daná skutočnosť bola potvrdená aj rakúskymi štátnymi úradmi.

Prírodným zákonom môže byť napríklad fakt, že každé dieťa má matku. Keby sa našla osoba, ktorá matku nemá, daný prírodný zákon by bol vyvrátený. S touto istotou dokážeme  podľa 5 prírodných biologických zákonov vysvetliť každú telesnú zmenu u človeka.

Prečo sa Nová medicína volá “Germánska” nová medicína?

Viaže sa ku skutočnosti, že Dr. Hamer sa snažil pri jej ochrannom názve odlíšiť od iných typov už registrovaných smerov Novej medicíny. Nemá to dočinenie s preferenciou žiadnej rasy, národnostnej menšiny atď. Zároveň sa dištancujeme od akýchkoľvek prejavov rasizmu a iných prejavov národnostnej intolerancie. Svoju pozornosť upriamujeme len na otázky biológie a vedy. Názvy Germánskej novej medicíny v iných štátoch: „German New Medicin“ („Germanic“), „La Medicina Sagrada“ (svatá medicína), Nueva Medicine Germánica, „La Nuova Medicine Germanica“, „Médicine Nouvelle Germanique“.

Ako to je s dedičnými či geneticky podmienenými chorobami?

Rozumné biologické programy nie je možné dediť. Skutočnosť, že preberáme modely správania, riešenie konfliktov od svojich blížnych a okolia je iná vec. Ak môj otec mal tendenciu sa rozčuľovať nad istým konfliktom, namiesto jeho riešenia, je pravdepodobné, že daný model preberiem aj ja a ak zdieľam jeho optiku videnia, tak dokonca utrpím ten istý charakter biologickej zmeny. To znamená, že o “zlých” génoch nie je možné hovoriť. V najlepšom o zlých tendenciách.

Prečo voliť Novú medicínu?

Je to jediný vedecký a biologický systém, ktorý vysvetľuje vznik a vývoj ochorení na 3 nezávislých úrovniach zároveň:

  • Duša
  • Mozog
  • Orgán

GNM ako prvá nachádza a zdôvodňuje príčinu ochorení u človeka

GNM zahŕňa v sebe aj liečenie, ktoré je tzv. príčinnou terapiou = jediný spôsob ako sa definitívne zbaviť ochorenia

GNM poukazuje a rieši koreň = príčinu ochorenia a nie jej povrchné symptómy!

GNM dáva človeku moc pochopiť svoje biologické pochody a vedome ich riadiť!

Ak poznáte spúšťaciu príčinu Vášho ochorenia, tak ju viete aj príslušne riešiť! Aj „smrteľné“ ochorenia majú riešenie!

GNM je založená na 5 biologických zákonoch, ktoré Vám umožnia sledovať a pochopiť priebeh Vášho ochorenia a vypočítať moment uzdravenia!

GNM je najlepšia prevencia! Prevencia skrz uvedomelosť!!!

GNM je prvý krok k vyššej uvedomelosti v oblasti zdravia!

Prečo nie je Nová medicína pre každého?

Pretože súvislosti Novej medicíny musia byť každým pacientom osobne pochopené a aplikované. Žiaľ, nie každý je schopný toho, zároveň dotyčnému môže chýbať ochota prebrať na seba zodpovednosť za svoj život. Zároveň sa GNM konzultantovi ťažko pracuje s človekom, ktorý nepochopil 5 prírodných zákonov a očakáva, že ho niekto “ zvonka” vylieči. Toho nie sú schopní totiž ani akademickí lekári.

Chemoterapia a rádioterapia predsa liečia rakovinu, či?

A Zem je plochá a Slnko sa točí okolo Zeme…
Ide o potláčanie symptómov, o liečbe tu vôbec nemôžeme hovoriť, zároveň sa podstata problému neodkryje a neodstráni. Chemoterapia patrí medzi najväčšie zdroje príjmov farmaceutického priemyslu. Úmrtnosť je na úrovni 97%, podľa oficiálnych správ sa to však vykladá, že viac ako 3% pacientov vďaka nej prežíva… Nádor sa vlastne stáva nebezpečným a indikovaným na odstránenie až v prípade, ak tlačí na nejaký životne dôležitý orgán, respektíve, ak spúšťací činiteľ vzniku nádoru bol taký silný, že vzniknutá stresová fáza končí u človeka absolútnym fyzickým a mentálnym vyčerpaním – teda smrťou. Teda nezomierame kvôli nádoru, ale zo strachu a kvôli telesnému a duševnému vyčerpaniu.

A ako potom chránia očkovania?

Nijako. Neexistuje podľa prírodných biologických zákonov žiadne opodstatnenie pre ich účinnosť.

Očkovanie je zmysluplné len pri splnení týchto 3 kritérií:
1. Tzv. choroboplodný zárodok je identifikovaný.
2. Je dokázané, že tzv. choroboplodný zárodok je príčinou ochorenia.
3. Je dokázané, že očkovanie pôsobí proti zárodku.

Doteraz sa tieto kritéria plnohodnotne nenaplnili.

Čo sú to tzv. hamerové ohniská?

Sú to kruhové obrazce vznikajúce v mozgu po utrpení konfliktného šoku, ktoré sa v liečebnej fáze edematizujú. Rádiológovia to vnímajú ako artefakt, odraz lúčov napr. od amalgámovej plomby, dokonca ako mozgový nádor, čo je absolútnym nepochopením úkazu.

Ak je Nová medicína pravdivá, prečo sa nevyučuje a nepraktizuje?

Väčšina lekárov ju nepozná, napriek tomu, že viaceré univerzity ju už oficiálne potvrdili. Štrukturovaná výučba už prebieha v Taliansku aj v Kanade. Tu nejde v prvom rade o nachádzanie, hľadanie GNM terapeuta, ale o pochopenie biologických zákonov a ich odskúšanie za účelom potvrdenia ich pravdivosti zo strany záujemcu: zdravého, či chorého. GNM sa dá z hľadiska jej princípov bez nadsádzky naučiť za 2 dni. Preto je prístupná aj pre laikov, pre ľudí bez medicínskeho vzdelania, pre kohokoľvek, kto má záujem o svoje zdravie.

Kto je MUDr. Ryke Geerd Hamer?

MUDr . Ryke Geerd Hamer je človek, ktorý je bez pochybností Galileom našej doby.

Jeho revolučný objav posúva na vedľajšiu koľaj viacero nákladných, polovičatých lekárskych systémov a zariadení. V dnešnej dobe Boha si pravdu častokrát privlastnili svetské orgány. Dané orgány medzinárodne uznávaného lekára začali zámerne spochybňovať, vydávali ho za šarlatána. Je až čudesné, že nemecké média v tom čase synchrónne viedli inkvizičnú kampaň. O tisíckach jeho neuveriteľných vyliečení ani slovo nepadlo! (na GNM-klinike v Burgau 6500 „nezachrániteľných“ pacientov ošetrovali s rakovinou, z ktorých po 5 rokoch 5900 prežilo a stále žije!). MUDr. Hamera napriek svojmu veku dvakrát uvrhli aj do väzenia.

Jeho jediným hriechom bol fakt, že svoj objav si nenechal pre seba. Viackrát sa ho snažili otráviť, bol vystavený policajnému teroru a viac ako 60 krát sa ho snažili spochybniť, dokonca “liečiť” ako psychicky narušenú osobu. Keďže MUDr. Hamer sa nenechal odbiť, tak napriek nespočetným dôkazom o svojej pravdivosti, ho „demokratickými prostriedkami “ vyhnali z Rakúska i Nemecka, neskôr z Francúzka i Španielska. Žil v Nórsku, viedol odborné výskumy, písal publikácie.

V roku 1981 na jeseň na Katedre medicíny Univerzity v Tübingene, kde sám získal svoj diplom z medicíny, odovzdáva svoju habilitačnú prácu, ku ktorej prikladá 200 chorobopisov, 70 detailne popísaných prípadov potvrdené príslušnými lekármi. Jeho bývalý profesor mu vtipne odvetil: „MUDr Hamer, to je príliš pekné, aby to bolo pravdivé… Ale aj keby, to by ste nemohli vymyslieť Vy… Ale dajme vtipkovanie na bok, musíme to ihneď u nás na univerzite preveriť. Avšak bez akéhokoľvek odôvodnenia lekárskej katedry sa preverenie neuskutoční, v roku 1982 všetky chorobopisy sa náhle strácajú…Z daného dôvodu 150 lekárov Univerzity v Tübingene objavy Dr. Hamer nemohlo overiť, tým pádom ostávajú naďalej neoverené.

Od daného okamihu začína boj MUDr. Hamera s veternými mlynmi až do okamihu, keď v roku 1986 mu odoberajú možnosť lekárskej praxe: “ Nepoprie prísahou Železný zákon rakoviny, a nenavráti sa k akademickej medicíne.“ Jednoznačne inkvizične poňatá formulácia rozhodnutia súdu.

“Železný zákon rakoviny„: MUDr. Hamer takto nazval vzťah príčiny a následku pri vzniku ochorení. Keďže sám sa podrobil danému biologickému zákonu (uzdravil sa z rakoviny) a tešil sa dobrému zdraviu. Kvôli jeho údajnej duševnej nespôsobilosti však súd potvrdzuje daný verdikt. Hamer čaká až do 9. decembra roku 1989, keď Prof. Birkmayer, doktor chémie a medicíny na viedenskej Katedre výskumu rakoviny Hamerove objavy úradne potvrdí. Ale stále to nepostačuje a štvavá kampaň médií a zdravotníckeho systému stále pokračuje. Hamer zažíva obdobia bojkotu. Už aj pre neho sa stáva evidentné, že nie je žiadaným…zisťuje, že zdravie más ľudí pre isté kruhy nie dostatočne rentabilné…

Situácia sa vyhrocuje až do okamihu, keď v roku 1997 ho odsúdia, pretože napriek zákazu lekárskej praxe, 3 ľudom (bez akejkoľvek protislužby!) poskytol lekárske poradenstvo. Súd klasifikoval vzájomné rozhovory ako lekársky zásah a odsúdil MUDr. Hamera. Hamer strávi viac než rok vo väzení, ale daná skúsenosť ho posilňuje. Napriek všetkým útokom MUDr. Hamer je neoblomný až do okamihu, keď 8, septembra 1998 slovenská Univerzita v Trnave overí a potvrdzuje oprávnenosť Germánskej novej medicíny.

Nová medicína je PRAVDIVÁ i konečne OFICIÁLNE POTVRDENÁ

Autor: Mgr. František Nagy, MBA – lektor, konzultant GNM – gnm.webnode.sk

EZOpress

 Jan Hnízdil a Vít Mareček si všímají toho, jak se společnost nakazila virem strachu. Co o Covidu-19 říká věda a co říkají politici? A proč se z roušek staly náhubky?

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Britský publicista David Icke má na kovidové úmrtia úplne odlišný pohľad

davidicke.com Spomedzi mnohých konšpiračných teórií o novom koronavíruse, jedna z nich dokonca spochybňuje samotnú existenciu tohto vírusu. Jej pôvodcom je známy ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Slovensko pohľadom zo Švajčiarska

Alexander Benčický: Slovensko pohľadom zo Švajčiarska. Slovensko je už na 95 % stratené. To, čo sa v ČSSR započalo v ...
Životný štýl

Guess – zistite, čo je nové v sortimente tejto módnej značky

reklamný článok Vstúpte s nami do fascinujúceho sveta módy s jednou z najpopulárnejších značiek – Guess. Táto módna ikona nám ...
Životný štýl

Práca s hlinou uvoľňuje emócie a pomáha porozumieť sebe a druhým

Práca s hlinou uvoľňuje emócie a pomáha porozumieť sebe a druhým, deti a seniori otvorili svoje srdcia Práca s hlinou je fascinujúca, plná tvorivosti, ...
Životný štýl

Dámske snehule: Viete, aké modely budú v sezóne 2023/2024 najviac trendy?

reklamný článok Ak by sme mali vybrať zimné topánky s najdlhšou tradíciou, boli by to práve snehule. Nosili ich ženy a muži ...
KNIHYŽivotný štýl

Návrat Tartárie

Počuli ste už niekedy o záhadnej Veľkej Tartárii? Rozľahlej a neznámej krajine, ktorá pokrývala značnú Ázie? Je to len starodávna legenda, výmysel ...
KNIHYŽivotný štýl

ZÁHADNÁ TARTÁRIA

Ešte nedávno, pred pár rokmi bolo slovo Tartária pre väčšinu ľudí úplne neznáme. Až v posledných rokoch sa začali verejne ...
Životný štýl

KNIHA NEVEDOMOSTI: ROSTAS & STANĚK

Mimoriadny literárny počin je na svete – dvaja známi slovenskí autori sa spojili, aby čitateľom priniesli najkomplexnejší pohľad na pôvod ...
NÁZORŽivotný štýl

RENDEZ-VOUS V MONAKU – Tibor Eliot Rostas

Špeciálna relácia s Adrianou Krajníkovou a Tiborom Eliotom Rostasom natáčaná v najhustejšie obývanom mieste na planéte Zem. Pri príležitosti X. ...
Životný štýl

Kovbojské čižmy na zimu – 5 nápadov na jedinečný styling

Zima môže byť studená, ale to neznamená, že musíte obetovať svoj štýl v prospech tepla. Kovbojské čižmy, tradičný symbol divokého ...
Životný štýl

Zábavné tričká pre priateľov - šíria smiech jedno tričko za druhým!

reklamný článok Zase sa blíži sviatok vášho priatelia či niekoho z blízkych a vy neviete vymyslieť darček? Niekedy je vskutku ...
Životný štýl

MUDr. Jan Miklánek: "Do kávy mlieko na rakvu veko"

V skratke chce pán doktor povedať: „Do kávy mlieko na rakvu veko.“ MUDr. Jan Miklánek: „Nesmel som o tom písať, ...