Kde a aké časy to žijeme?

6. septembra 2022

Môj dobrý priateľ žijúci vo *Vinči* pri Belehrade v Srbsku sa ma nedávno opýtal… kde a aké časy to žijeme?

Dôvod tejto jeho otázky je ako pre každého, a ako po každý krát legitímny. Je to prirodzená reflexia na nejaký emotívny prežitok. Viem, že v tomto prípade išlo o jeho reakciu na jeho bolestné znovuprecítenie faktu, že sociálne siete, ktorých aj on je „prisonieur“.

Jeden zo zástupov nedobrovoľných squatterov uväznených v „múroch“ klamu. Áno „siete“ je onen správny termín. Siete do ktorých sa čoraz viac zamotávame. Sme úbohé ryby do nich nachytané. Planktón informácií je notoricky „kýmsi“ modifikovaný a preformátovaný do liberálnej virtuality. Celý oceán právd a lží je programovo cenzurovaný. Tak po poriadku.

Tabuľky Tartaria, s vyrezanými symbolmi Vinca, Salistea, kresba, Transylvánia, Rumunsko, kultúra Vinca, 5500 BCTerracotta Tablety Tartaria, s vyrezanými symbolmi Vinca, Salistea, kresba, Transylvánia, Rumunsko. 
Kultúra Vinca, 5500 pred Kr.

*Vinčianska kultúra* tiež nazývaná kultúra Turdaș prípadne kultúra Turdaș-Vinča je neolitická archeologická kultúra v strednej a juhovýchodnej Európe. Je datovaná z obdobia 5 700 až 4 500 pred Kristom. Pomenovaná je podľa hlavného náleziska Vinča-Belo Brdo, veľkého sídelného tela na predmestí Belehradu, objaveného srbským archeológom Milomom Vasičom v roku 1908. Je to pozostatok
pravekej spoločnosti, charakterizovanej určitým spôsobom osídlenia a rituálnym správaním. Pozoruhodné je, že táto civilizácia nevykazuje stopy hierarchie, žiadne črty majetkových rôzností a nenašli sa známky násilia. Chýbajú akékoľvek fakty-stopy opevnenia.

Pestovateľské technológie, prvýkrát zavedené v tejto oblasti v období 6 400 – 5 100 pred n. l., boli touto kultúrou ďalej rozvíjané, čo prirodzene vyvolalo nárast populácie obyvateľstva a vytvorenie jedného z najväčších osídlení v prehistorickej Európe. Toto obyvateľstvo udržiavalo vysoký stupeň vzájomnej jednotnosti diaľkovou výmenou rituálnych predmetov. Čo však ale neznamená, že jednotlivé časti boli aj politicky zjednotené. Poznávacou značkou sú rôzne štýly zoomorfných a antropomorfných sošiek, ale aj znaky Vinča, ktoré niektorí považujú za ranú formu prapísma. Hoci to nepatrí do tradične ponímaného obdobia doby medenej (chalkolit), kultúra Vinča poskytuje prvé známe príklady medenej metalurgie. Predmety vinčianskej kultúry boli nájdené v šachtách pravekej medenej bane Rudna Glava (Srbsko).Túto kultúru nazvanú „Tordos“ určila už maďarská archeologička *Zsófia Tormová* ešte roku 1875 . Pomenovala ju podľa dediny Turdaș, (maďarsky Tordos), nachádzajúcej sa v západnom Rumunsku.

Národy Ruska. 
DNA genealógia – Každý národ má právo poznať svoju históriu – nie podľa vzorcov, niekedy vnucovaných politicky zaujatými vedcami, ale podľa objektívnych údajov. 
Toto sú výsledky štúdie autora knihy, prezidenta Akadémie DNA genealógie, profesora Harvardskej a Moskovskej štátnej univerzity a profesora Akadémie vied ZSSR Anatolija Klyosova.

Každý národ je v tejto knihe považovaný za splynutie klanov, ktoré vytvorili historickú jednotu, a je uvedený v poradí podľa ich počtu v rámci Ruskej federácie. 
Autor skúma, ako sa rodové zloženie vyvíjalo v priebehu času, keď spoloční predkovia každého klanu žili ako súčasť moderných ľudí, odkiaľ a kedy prišli na toto územie, a ak je to možné, aké archeologické kultúry vytvorili predkovia tento ľud.

*Anatolij Alexejevič Kljosov* podla DNK výskumu tvrdí, že tu je kolíska európskej civilizácie. Pôvodná kolíska rusov-slovanov. Niekoľko kilometrov nižšie po prúde Dunaja je ešte staršia kultúra *Lepenski vir*.
Anatolij Alexejevič Kljosov (rusky Анатолий Алексеевич Клёсов; nar. 20. novembra 1946, Čerňachovsk, Kaliningradská oblasť, ZSSR) je sovietsky i americký biochemik, špecialista v oblasti polymérnych kompozitných materiálov, biomedicíny a enzymatickej katalýzy. V roku 2008 začal propagovať tzv. „DNK-genealógiu“, ktorej závery však majoritnou vedeckou komunitou nie sú uznávané, na rozdiel od všeobecne uznávaných vedeckých disciplín genetickej genealógie a populačnej genetiky.

Vo svojej práci Kljosov vychádza zo všeobecne známych princípov dedičnosti prostredníctvom chromozómu Y a mitochondriálnej DNA, na ktorých je založená tiež genetická genealógia. Kljosov však pri sledovaní historických migrácií ľudstva v niektorých zo svojich 10 kníh vydaných v rokoch 2010 až 2016 dochádza k záverom, ktoré sú v priamom protiklade s väčšinovým názorom vedcov, že súčasný človek pochádza z Afriky. Podľa Kljosova sa naopak súčasný biely človek vyvinul na Sibíri a rýchlo rastúca populácia sa následne odtiaľ približne pred 24 000 rokmi postupne rozšírila do celého sveta. Teda aj do Afriky.

Sám Kljosov označuje svoju „DNK-genealógiu“ za „vlasteneckú vedu“.

Knihy profesora Harvardu Anatolija Kljosova sú skutočnými vedeckými bestsellermi.
Už tri storočia vedci nevedeli a ani nevedia uspokojivo odpovedať na otázky: kto sú Slovania, aký je ich pôvod a odkiaľ pochádzajú? Anatolij Kljosov je vysoko profesionálny špecialista a talentovaný výskumník, ktorý našiel odpovede na tieto otázky v priesečníku dvoch vied dejín a genetiky. Tieto knihy ničia rusofóbne tabu jednak na verejnosti, ale aj vo vedeckej komunite. Kljosov skúma históriu dávnych Slovanov, Indoeurópanov. Ich pôvod z Árijcov. Teda odkiaľ pochádzajú Slovania a Indoeurópania a kde je ich rodná kolíska?

Kljosovova teória je exaktná veda na úrovni organickej chémie. Nie, nie sú to dojmy ani predpoklady, ale skutočné mutácie v chromozómoch.
Mnoho ďalších vedcov ju však považuje resp. označuje za „pseudovedu“, keďže naburáva doterajší systém, ktorý interpretuje dejiny ľudstva, tak aby vyhovovali dotetajšiemu civilizačnému modelu.

Ak si dáte otázku, ako bol vysvetľovaný pôvod Slovanov, tak je úplne jasné, že táto Kljosova interpretácia je popretím doterajšej dogmy o *podradenosti* autochtónneho obyvateľstva Euro-Ázie, akých si indiánov tohto „superkontinentu“. Slovanov. Pravdaže tento anglosasky sen, uplatňovaný v agresívnych výpadoch smerom na východ (autorom popísané inde) mal aj svoj filozoficky podtext o menejcennosti „untermenschtve“.

https://youtu.be/AHwzG9cIM1M?list=PL2zbO1Ks2ovx3Mggua0JnVRSwXjTZf2_K&t=145

[Pozn. Untermensch nemecká výslovnosť: [ˈʔʊntɐˌmɛnʃ] dosl. ‚underman ‘, ‚sub-man‘, ‚subhuman‘; množné číslo: Untermenschen  je nacistický výraz pre neárijských „nižších ľudí“, ktorí boli často označovaní ako „masy z východu“, teda Židia, Rómovia a Slovania (najmä etnickí Poliaci, Srbi a neskôr aj Rusi ). Tento výraz bol aplikovaný aj na miešancov a černochov. Židia, Poliaci a Rómovia spolu s telesne
a mentálne postihnutými ako aj homosexuálmi a politickými disidentmi mali byť vyhladení počas 
holokaustu.

Podľa Generalplan Ost malo byť slovanské obyvateľstvo strednej a východnej Európy čiastočne zredukované masovým vraždením počas holokaustu, pričom väčšina mala byť vyhnaná do Ázie a použitá ako otrocká práca pre Tretiu Ríšu. Tieto koncepty boli dôležitou súčasťou Nacistickej rasovej politiky. Tie hľadali svoje opodstatnenie a filozofické opodstatnenie práve v umelokreovanom výklade dejín i vývoja ľudstva. Je nepreberné množstvo literatúry na túto tému. A práve z tohto pohľadu sú knihy profesora Harvarddskej Univerzity Anatolija Kljosova skutočným vedeckým bestsellerom].

Poloha: Srbsko; súradnice 44°33′40″N 22°01′27″

Archeológ  *Dragoslav Srejović*, ktorý toto miesto prvýkrát systematicky preskúmal, povedal, že také veľké sochy v tak ranej histórii ľudstva a pôvodné architektonické riešenia definujú Lepenski Vir ako špecifickú a veľmi ranú fázu vo vývoji európskej prehistorickej kultúry. Lokalita bola pozoruhodná svojou vynikajúcou úrovňou zachovania a celkovo výnimočnou kvalitou svojich artefaktov. 
Keďže osada bola trvalá a plánovaná, s organizovaným spoločenským životom, architekt *Hristivoje Pavlović* označil Lepenski Vir za „prvé mesto v Európe“. 
Národný park Đerdap, ktorý zahŕňa Lepenski Vir, bol založený v roku 1974. Širšia oblasť parku bola 10. júla 2020 vyhlásená za globálny geopark UNESCO.  Globálny geopark UNESCO Đerdap zahŕňa okrem rokliny Železnej brány časti horských masívov Miroč a Kučaj s celkovou rozlohou 1 330 km² (510 štvorcových míľ) a bol prvým takýmto označením v Srbsku.

Secret-World Srbsko / Národný Park Đerdap

Cez prizmu tu hore konštatovaného, vnímam aj otázku položenú priateľom: „Kde a aké časy to žijeme?“ Tak teda postupne.

*Kde?*
Aj keď globalizácia ako projekt „vyvolených“ je už prakticky mŕtva, tak rudimenty, restity jej plánovaného charakteru teda ovládnuť resp. ovládať chod planéty z jedného centra budú „otravovať“ ešte chvíľu, možno i podstatne dlhšie….. stále! Na druhú stranu je to logické a viac menej aj spravodlivé….

Ako sa hovorí: *Každá sranda niečo stojí* Ľudstvo za svoju lenivosť a chamtivosť – *za málo peňazí veľa muziky*- musí „niečím“ zaplatiť. Celý svet (glóbus- globalizácia), teda prakticky celý svet žije nad svoje možnosti. Na pôžičku. Homo sapiens sapiens je jediný druh planéty, ktorý sa môže reprodukovať prakticky neobmedzene. Naprieč priestorom i časom. Sme najrozšírenejší taxon na Zemi. To ale vyžaduje následne aj veľa produkovať. Veľká produkcia ale vyžaduje isté pravidlá na jej realizáciu. Často a čoraz viac sú deformované. Čo ale má automaticky spätný vplyv na hodnotovú a etickú výbavu človečenstva. Niektorí len produkujú, iní menej a podaktorí vôbec nič…

Naopak sú takí a je ich najviac, čo strovia prakticky nič, iní len toľko, koľko potrebujú, ale sú aj takí a je ich pomerne málo tzv. elity, ktorí chcú všetko resp. chcú rozhodovať o prerozdelení výsledkov produkcie. Teda inak povedané kradnú! Trúdi. Zlo sa vkradlo medzi nás ľudstvo v momente, keď vzniklo súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov.

*Časy*, ktoré práve teraz žijeme.
Tu je odpoveď na horepoloženú otázku: Kde a aké časy tu žijeme?
Ak nevlastníš krompáč a lopatu, tak jamu vykopeš len vtedy, keď Ti niekto bude *chcieť požičať* tú lopatu a ten krompáč… Tak aj informáciu (dôvod Tvojej otázky sensu stricto) na sieťach dostaneš len vtedy keď, nám ju bude *chcieť* majiteľ médií „jedinej“ pravdy poskytnúť. Ale to si budeme musieť *zaslúžiť*. A „večný“ obchod pokračuje. Práve preto som presvedčený, že princíp rovnice *vlastníctvo výrobných prostriedkov*vs*práca* = *odmena* musí byť revidovaný, ak sa chceme dopracovať k pravde i ku spravodlivosti. A práve tu je absolútne nevyhnutné aby sa to udialo v globálnom merítku! Dostatok, blahobyt, spokojnosť kľud, spravodlivosť a nekonfliktnosť… etc. musia byť pre každého. Bez rozdielu. Ako som predoslal kľúčovým faktorom, ktorý podľa Karola Marxa rozdeľoval spoločnosť na dve oddelené skupiny, bolo súkromné vlastníctvo. Išlo predovšetkým o vlastnenie výrobných prostriedkov, ktoré umožňujú robotníkov vykorisťovať. Postupom historického procesu a prirodzeného prerozdeľovania tak vznikla elita ľudí, ktorá vo svojich rukách akumulovala kapitál. Pomocou neho napĺňala svoje ambície o svetovú moc.

Takže na záver moja odpoveď je: *na zlom mieste a v zlom čase*. Ak to chceme zadefinovať len egoistického pohľadu…
Od Boha sme dostali veľa darov. *Život* nám daroval len preto, aby mohol následne darovať nám aj *slobodnú voľbu.* Takto akosi nám treba chápať tieto dva najdôležitejšie dary. Z tejto perspektívy je nám načim pochopiť, že *kde* a v akom *čase* žijeme nie je status quo Stvorenia, ale len proces v Stvorení. Boh okrem toho, že je Stvoriteľ, tak rovnako je aj Spasiteľ. Potom je lepšie čitateľnejšia aj premisa: Pomôž si človeče, aj Boh Ti pomôže !

*Pán je môj Pastier*

(Žalm 23)

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.
I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,

tie sú mi útechou.
Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj.

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.

Naša šanca nebude môcť trvať celých 24 hodín! Ostáva nám len tých povestných posledných 5 minút. Na nešťastie žijeme v tristnej ére, vo svete blúdiacich Ahasverov.
V prostredí procesií nikam neidúcich postáv, v zástupoch ľudí, čo idú pospiatky vpred…ako raky. S osudom „večného Žida“, ktorý kvôli svojmu previneniu musí až do dňa posledného súdu blúdiť po zemi. Podľa legendy Ahasver udrel Ježiša Krista pri výsluchu u Kaifáša. Podľa inej verzie sa mu vysmieval, keď niesol kríž, slovami: „Tak ty tvrdíš, že sa vrátiš?“ A Ježiš odpovedal: „Áno, ale ty tu na mňa počkáš.“

*Katarzia – očistenie – sebauvedomenie*

Naše bytie je pexeso rôznych východísk. Skladačka dielikov, ktoré neprestajne sa pokúšame poskladať do celku. Je optimálne, keď jednotlivé súčiastky sú navzájom v symbiotickom vzťahu. [ *Holizmus* (z gr. to holon=celok) je filozófia celostnosti. Tento myšlienkový smer 20. storočia zdôrazňuje prioritu celku pred časťou. Holizmus sa rozšíril najmä v biológií. Vznikol ako reakcia na redukcionizmus a analytické postupy empirických vied. Najvýstižnejšie význam holizmu stručne vystihol Aristoteles v diele Metafyzika „Celok je viac než súhrn jeho častí.“]. Napriek tomuto „jednotiacemu“ filozofickému prístupu, je nevyhnutné si uvedomiť aj hierarchiu a interakciu medzi jednotlivými čriepkami. Aj pri skladaní mozaiky platia isté priority.

Ako som už vyššie spomenul dôležité je vlastníctvo výrobných prostriedkov. Nemenej, ak nie viac, dôležitým aspektom je aj poznanie vlastných koreňov. Vlastníctvo výrobných prostriedkov nám síce dáva šancu pre blahobyt či materiálnu spokojnosť. Áno, to je prvoplánovo príťažlivejšie. Hlavne pre mladých ľudí. Bohužiaľ. Na druhej strane treba zdôrazniť, že poznanie a uchopenie vlastných koreňov nám prináša bohatstvo duchovné. Nádej a perspektívu. Navyše platí, že história je matkou pravdy ako je známe z viacerých výrokov.

„História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias“. (Marcus Tullius Cicero).


A tak ako sme boli celé stáročia a stále sme vtláčaní do „podivuhodných“ výkladov dejín, si treba uvedomiť aj slová: „Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť“. (Thomas Mann)
resp. „Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť – kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť“. (George Orwell)

„Ak niekomu rozžnete lampu, rozžiari aj vašu cestu.“ —  (Buddha)

„Svetlo, ktorým svietime na cestu iným, sa volá šťastie“. (Pubo Hraško)

„Ak chceš niečo zmeniť, začni sebou. Zmeň sa.“ (Oscar Wilde)

„Všetci poznajú cestu, ale máloktorí po nej skutočne kráčajú“ (Bódhidharma)

„Nie je možné robiť pokroky na ceste, pokiaľ sa sami nestaneme cestou.“ (Buddha)

„Existuju tri cesty, ktorými môžeme dôjsť k múdrosti: Prvá je cesta skúsenosti. To je cesta najťažšia. Druhá je cesta napodobňovania. To je cesta najľahšia. Tretia je cesta premýšľania. To je cesta najušľachtilejšia“ (Konfucius)

‚Neexistuje cesta k mieru. Mier je cestou.“   (Abraham Muste)

Len spolu s Láskou a Pravdou sme schopní posunúť naše životy a ich osudy ďalej. K Slobode. K láske. To je skutočný zmysel života na Zemi. Začnime. Dajme sa na pochod.

3. september 2022, Pohorelská Maša

ЯHR.


Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Zimou sfialovieme! Plán českej vlády, ktorý sa má schváliť v piatok, unikol v Bruseli! Komu do vrecka prúdili miliardy za plyn a elektrinu? Budete prekvapení!

V Česku to vrie kvôli premršteným cenám elektriny aj plynu. Nikto pritom netuší, kam miznú miliardy, ktoré za tieto predražené energie ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Na NAKA pracujú elitné zvery - šokujúce priznanie bývalého šéfa operatívcov NAKA o bezcitnom manipulovaní vyšetrovania skupiny sociopatov pracujúcich v slovenskej polícii a ich rehot z ľudskej smrti!

Fico s Kaliňákom, Gašparom a advokátom Parom komentovali šokujúce priznanie bývalého šéfa operatívcov NAKA o tom, ako skupina bezcitných sociopatov ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...
Za zrkadlom

Pozdvihnutie mravnosti a morálky je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti

DVESTO ROKOV TERORIZMU USA: Prehľadný zoznam všetkých amerických vojnových zločinov, teroru a vojen (časť 1: od 17. storočia do vojny ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...
Za zrkadlom

ODTAJNENÉ! Ako je skutočne riadený tento svet?

Dokumentárny film „Sad… rastie sám?“ vám dá odpoveď Čo je globálny prediktor? Čo si vlastne predstaviť pod týmto pojmom? Niekto ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...