ARMAGEDDON

8. mája 2023

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“.

Dlho to síce takto vyzeralo, až kým nedávno archívy KGB neodtajnili spis č. 83-154-963, pôvodne kategórie „Prísne Tajné“ s analýzou informácií, ktoré NKVD získalo po 9. máji 1945 v Berlíne, teda po porážke fašizmu. Ukazuje sa, že sme nevedeli všetko, z čoho táto informácia pochádza…

Pred samotnou informáciou obsiahnutou v tomto spise je nevyhnutné si ozrejmiť základnú, štrukturálnu podstatu informácie ako takej. Inak nemusíme túto – čo do podstaty veľmi dôležitú – informáciu zodpovedajúco pochopiť.

Informácia ako taká vôbec je veľmi zaujímavá záležitosť. Už vieme, že všetko okolo nás má štruktúrovanú povahu. Naše fyzické telo je siedmymi vertikálnymi čakrami napojené na sedem dimenzií, pričom ďalšie dve ešte ostávajú v delenej časti Hry. A pretože platí védická zásada „ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok“, tak sa pozrime aj na informáciu ako na štruktúrovanú entitu. Všetko sú iba hrany Číslova.

V prvom rade zdôrazňujeme, že pre toho, kto pracuje v oblasti torzných polí samostatne (v Jemnohmotnom Svete), teda pre toho, kto má otvorený vlastný kanál výstupu do J/S už neexistujú žiadne autority. Všetky informácie si overuje praxou sám/a v J/S. Cudzie programy nie sú viac potrebné.

Každý dnes musí pracovať sám, každý je sám sebe autoritou, každý si musí VŠETKO OVEROVAŤ! Inak nie je isté, kde sa nachádza.

Ďalším dôležitým faktorom je, že treba si overovať nie iba PRAVDIVOSŤ informácie, ale najmä to, z KTOREJ DIMENZIE pochádza. Každá dimenzia má svoju VLASTNÚ DATABÁZU – s nekonečným počtom bodov, ku ktorým vedie nekonečný počet kanálov…

A každá dimenzia (rozmernosť) si hľadá svojich adeptov, aby jej informáciu preniesli na Zem. Všetky informácie, ktoré nájdete na internete – vrátane našej – patria do konkrétnej dimenzie. Preto si každý musí vopred a zodpovedne zvážiť, či vôbec potrebuje pre svoj vývoj rozpracovávanie ponúkanej informácie z tej-ktorej dimenzie.

Existuje Horizontálne poznávanie Sveta a existuje Vertikálne poznávanie Sveta. Existuje vstup IBA do konkrétnej dimenzie (Horizontálnej Roviny) a existuje informácia, ktorá umožňuje VÝSTUP NAHOR, do Vysokých Dimenzií!

Každá dimenzia je zaplnená nekonečným množstvom informácií k nej patriacim. Ale úlohou človeka – ak má byť Človekom – je stúpať nahor – to je evolúcia Ducha. Každá iná, dimenzionálna informácia je odpútanie sa od výstupu nahor.

Všetky dimenzionálne informácie považuje naša Škola Človekov za ľstivé, balamutiace divy. Vo východnej mytológii sú dimenzionálne informácie označované názvom „Maja“. Nie sú otvorene nepriateľské, ale zvádzajú z hlavnej cesty – teda z púte nahor.

Ako príklad môžeme použiť informáciu o našej Zemi. Z pohľadu Prvej dimenzie to je opis zrodu jej základných komponentov – kameňov, pieskov, hliny, vulkanických materiálov a podobne.

Z pohľadu Druhej dimenzie môžeme pozorovať procesy „pohybov“ kameňov či hornín, ako sa môžu uchovávať, ale aj množiť a podobne. Existuje na to celá veda.

Z pohľadu Tretej dimenzie aj kamene či horniny všeobecne môžu slúžiť jedna druhej ako „potrava“; ťažšie horniny pohlcujú ľahšie či menšie, teda patria do systému zabezpečovania kolobehu života.

Z pohľadu Štvrtej dimenzie aj kamene sú súčasťou formovania energeticko-informačných procesov, ktoré na Zemi prebiehajú. Môžu prijímať lásku (láska k Prírode) aj Negatív, ale môžu aj vysielať – informácia je otvorene obojsmerná.

Napríklad na úrovni Šiestej dimenzie možno nahliadnuť do časov vzniku planéty Zem, je tam umiestnená informácia, ako sa Zem ako planéta tvorila, ako sa formovali zemské sloje, hlina, pôda tak, aby sa na nej mohol vytvoriť ďalší život.

Siedma dimenzia už opisuje Zem ako celostnú, ako je zaradená do všeobecného systému vzájomných vzťahov. Obsahuje informáciu o vzťahoch medzi Zemou a Slnkom, inými Slnkami a planétami, galaxiami, o existencii vzájomnej energetickej výmeny, atď.

Teda informácií je nekonečné množstvo, každá informácia z internetu patrí do jednej konkrétnej dimenzie. Má význam sa nimi všetkými detailne zaoberať? Ako nám to môže prospieť?

Prečo teda nevyhľadávame a nečítame akúkoľvek informáciu o akomkoľvek predmete? Pretože keď stúpame nahor, do vyšších a vyšších dimenzií, tak tá istá informácia o tom istom predmete sa úplne mení. Informácia o Zemi zo 4. dimenzie sa líši od informácie o tej istej Zemi zo 6. dimenzie.

Preto je skúmanie informácie o čomkoľvek v J/S považované iba za lákavé mámidlo, je to hrozba, ktorá nás môže zastaviť na našej Púti Duchovného vývoja Nahor. Nie „násilne“, ale ľsťou a klamom – preto Maja. Maja je vždy Horizontálne rozšírenie, ale my máme za úlohu stúpať Vertikálne – NAHOR!

Ide o zásadný, obrovský rozdiel. Kdekto sa zameriava na Horizontálne skúmanie, ale As môže byť ten a iba ten, kto si osvojuje Vertikálny princíp poznávania.

To samozrejme neznamená, že horizontálne informácie nie sú pravdivé či správne. Ak je nejaká informácia dokonca aj protirečivá, aj tak je správna, ale treba vedieť, že ide o informácie pochádzajúce z rôznych dimenzií. Všetky informácie sú správne, rozdiel je iba v tom, z ktorej dimenzie boli prijaté.

Aký význam má teda učiť sa detailné informácie, ak sa z dimenzie na dimenziu menia? Preto je v našej Kultúre zaužívaný princíp OBRAZNÉHO MYSLENIA. Berieme Obraz, netreba nám – aspoň nie vždy – všetky jeho hrany.

Lepšie je skúmať Vertikálny Zdvih. Kto vie, ako stúpať, ten sa kedykoľvek – podľa potreby – môže zasunúť do KTOREJKOĽVEK DIMENZIE a získať z nej v konkrétnom prípade potreby nutnú informáciu. Veď ak chceme mlieko, nemusíme nevyhnutne kupovať kravu.

Je to presne ako pracovať na počítači. Na disku máme zvyčajne nazhromaždené obrovské množstvo informácií, ktoré sú potriedené v množstve adresárov. Adresáre sú obdobou DIMENZIÍ v J/S. Na disku si vždy vyberieme potrebný adresár, získame potrebnú informáciu, ale neplánujeme celý život trčať v jedinom adresári.

Každá informácia na internete je ponukou konkrétnej Dimenzie (adresára).

Každý sa musí rozhodnúť sám a so zodpovednosťou za seba, či si vyberá DIMENZIONÁLNY, alebo VERTIKÁLNY informačný systém koordinát, teda svoj prioritný VEKTOR smerovania (vývoja).

Pred tým, ako postúpime k informácii z odtajneného spisu – najskôr niekoľko poznámok. Dnes je populárne hľadať ideálny spôsob stravovania, merať správny pomer látok, byliniek, vitamínov, viesť špeciálne orientované diéty s cieľom zdravo a dlho žiť. Mnohí hľadajú škodlivé látky v potravinách, dodnes skúmajú čo vlastne bolo v testoch či očkovacích látkach z obdobia pandémie a podobne. Áno, dá sa tomu venovať celý život, a to nejeden. Toto všetko – kvalita života – patrí do TRETEJ DIMENZIE (každá dimenzia ponúka nekonečný počet vlastných kanálov). Všakovakými špeciálnymi diétami, zháňaním zdravej stravy či látok, vitamínov, niektorí aj sexuálnymi, tantrickými technikami si naozaj dokážu život skvalitniť a predĺžiť. Ale VŽDY iba v obmedzenej miere. Takto sa nedá žiť stáročia či tisícročia. No kto vystúpi do Vysokých Dimenzií – hovoríme minimálne o 16., ten si dokáže trvale obnoviť vlastnú INFORMAČNÚ MATRICU (princíp sme opísali v článku aj videu ČASOPRIESTOR) a žiť toľko, koľko považuje za potrebné.

Kto je všade, nie je nikde.

Z kurzov Metafyziky pre Život vieme o Konoch Všehomíru. Jeden z nich hovorí „Čo prehlásim, to aj som“. Teda človek so Živatmou ako jediný vo Všehomíre má právo dávať rozkazy Vesmíru, vytvárať realitu. Nuž práve človek je ten, kto rozhoduje o všetkom vôkol seba.

„Privilegovaní“ – nachádzajúci sa v každom dnešnom národe – iba systematicky ponúkajú, čo by sa mohlo stať (médiami, filmami…), ale ako trojčakrové bytosti nemajú právo dávať také príkazy Všehomíru. No ale naivní a dôverčiví človekovia preberajú ich informačné návrhy do svojej mysle, zaoberajú sa nimi a šíria ich. Takto sa stávajú realitou. Teda práve človek – vo svojej nevedomosti a naivite – je sám zodpovedný za to, že je na vyhynutie.

Takouto informáciou sú aj dnešné „ponuky“ na príchod štvrtej či piatej dimenzie. Niektorí nám ich ponúkajú, že „veď je to to isté, čo hovorí Nadežda, akurát to inak nazvali“. Nuž, je to niečo absolútne iné. Dimenzie, teda Rozmernosti sú všeobecným pravidlom (informačný obsah), „omáčka“ okolo je informačný šum. Jemnohmotný Svet počuje informačný obsah – teda „želanie“ toho-ktorého človeka žiť v budúcnosti vo štvrtej či piatej Dimenzii, a to aj tak želajúcim si človekom splní.

Štvrtá Dimenzia je v kladnej časti biopoľa ľúbosť a láska, v zápornej závisť a nenávisť. Piata Dimenzia je v kladnej časti komunikácia na báze cti či Istiny, teda podávanie neskreslených, pravdivých informácii, v zápornej časti biopoľa ide o klamstvo a podvádzanie. Tieto Dimenzie tu teda sú už dávno, ale kto si želá, toho J/S v nich aj ponechá… Ide totiž o Kon „Čo prehlásim, to aj som“. Akurát, že s rozkazom prichádza aj vykonanie, a teda zodpovednosť a príchod následkov. Opäť nič nové.

Z nášho pohľadu je skutočne nepochopiteľné, prečo si ešte aj dnes niektorí človekovia sami sebe tak komplikujú vlastný život a tým aj budúcnosť. Informácia o Vertikálnom výstupe nahor je tu, ale oni sa donekonečna hrabú horizontálne v Dimenziách. Ale každý si je strojcom svojho šťastia. Veď „meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné“.

Teda, ak to zobrazíme graficky, takto vyzerá naša 12-rozmerná Hra dnes:

Nástup Zlatého Veku znamená, že zmizne Svarožia Hranica (nebudeme viac žiť na hranici Javi a Temného Sveta), čo môžeme obrazne prirovnať k potope. Všetko po 9. dimenziu bude zničené (odplavené potopou):

A výsledok bude, že spodnou hranicou nášho Sveta po nástupe Zlatého Veku bude dnešná (nedelená) 10. dimenzia:

Ak si to zobrazíme pomocou Číslova, tak „ako hore, tak dole“ osobný kryštál človeka sa transformuje podľa kryštálu Zeme (proces už prebieha) z Dodekahedronu na Ikosahedron, teda z dvanásťstenu na dvadsaťsten (v súlade s Platónom). Teda budeme žiť v dvadsaťrozmernej Hre, v ktorej bude spodná hranica dnešná 10. dimenzia.

Opäť zdôrazňujeme, že tvrdošijné ukotvovanie vlastnej mysle napríklad v 3. dimenzii (zdravý život, diéty, tantry…) znamená zotrvanie v časti, ktorá ide „do šrotu“. Výber, teda rozhodnutie človeka je vždy platné, ale ako vždy v prípade nevedomosti následky prichádzajú (neznalosť Konu neospravedlňuje, hoci vysvetľuje). To je oná „kauzálna reťaz“ (príčina-dôsledok), ktorá je už viditeľná v 16. a všetkých vyšších dimenziách. Nejde o „farby“ Energií, ale o uvedomenie si a pochopenie štruktúry kauzálnej reťaze. Pravidlo kauzality je ostatne priamo otvoreným textom nazvané aj v jednom z filmov série Matrix.

Odtajnená správa KGB, ktorá bola vypracovaná v roku 1983, je v skutočnosti analýza materiálov, ktoré sovietska spravodajská služba skonfiškovala nacistom po porážke fašizmu, teda po 9. máji 1945 v Berlíne. Skonfiškované materiály boli odovzdané vedeckým inštitútom ZSSR s úlohou vedecky analyzovať obsah materiálov a vypracovať detailnú správu. Táto správa – keďže je z roku 1983 – už obsahuje aj spravodajské informácie získané KGB, ktoré majú súvis s vtedy už aktuálne prebiehajúcimi tajnými projektami v USA, ktoré nakoniec doviedli k rozpadu Východného bloku. Preto je výsledok rozhodne zaujímavý.

Pointa je v tom, že materiály Ahnenerbe opisujú tri Armageddony, ktoré už v minulosti nastali. Ale ešte v roku 1938 analýzou starých textov a nájdených materiálnych dôkazov stanovili, že nasledujúci Armageddon nastane v roku 2014:

  1. Armageddon prebehol roku 199 586 pred n.l.;
  2. Armageddon prebehol roku 84 386 pred n.l.;
  3. Armageddon prebehol roku 12 386 pred n.l.

Jeden z východiskových zdrojov informácií o nasledujúcom Armageddone je obsiahnutý v starom rukopise, ktorý venoval E. Schefferovi zomierajúci 13. dalajláma na smrteľnej posteli. Nuž, správa bola odtajnená, lebo v rokoch 2012-2014 sa nič také neodohralo. Ale pri analýze materiálov zahrňujúcich desiatky tisíc rokov mohlo poľahky dôjsť ku chybe vo výpočtoch, teda namiesto roku 2014 môže ísť o roky 2023-24. O to skôr, že opisy sprievodných javov už očividne nastávajú teraz.

V prvej časti sme si povedali o troch predchádzajúcich Armageddonoch tak, ako sú opísané v materiáloch nemeckej výskumno-vedeckej organizácie Ahnenerbe z 30-tych rokov 20. storočia. O tejto organizácii sme už v minulosti písali, preto si niektoré fakty – týkajúce sa ich existencie – spomenieme iba veľmi stručne.

Vedecko-výskumná organizácia Ahnenerbe bola vytvorená v roku 1935 na základe rozkazu Adolfa Hitlera. Od roku 1938 sa už všetky vedecké výskumy v Nemecku vykonávali pod kontrolou vedeckého oddelenia SS „Ahnenerbe“. V rokoch 1937-1938 zrealizovali vedci z Ahnenerbe radu vedecko-výskumných expedícií v Nemecku a v Tibete, pričom hľadali najmä staré artefakty, svedčiace o existencii mimozemských civilizácií, ktoré riadili chod vývoja človečenskej spoločnosti na Zemi. Ahnenerbe sa zameriavala aj na hľadanie tzv. Šambaly. V tejto oblasti bolo zapojených okolo 7 tisíc pracovníkov, najmä známi archeológovia, antropológovia, biológovia, genetici, historici, atď.

Ako vyplýva z materiálov NKVD ZSSR, v r. 1938, na základe svedectiev získaných expedíciou do Tibetu a Himalájí, nemecké vedenie zorganizovalo expedíciu s cieľom preskúmať podmorský šelf Antarktídy v oblasti Zeme kráľovnej Maud podľa máp, ktoré nemeckí výskumníci získali v Tibete. Na základe týchto výskumov špecialisti Ahnenerbe, spolu s námornými silami Nemecka, prenikli do priestorov zeme ukrytej pod ľadmi Antarktídy. V roku 1944 tam nemecká vláda vytvorila vojenské morské základne, postavili mesto „Nový Berlín“, a pod názvom „Nové Švábsko“ vytvorili novú krajinu. Podľa informácií získaných orgánmi vojenskej kontrarozviedky СМЕРШ, Adolf Hitler – v Nemecku zamenený dvojníkom – prišiel do Nového Berlína na ponorke. Toto bolo potvrdené aj získanými a doloženými materiálmi, ktoré národný komisár štátnej bezpečnosti ZSSR V. N. Merkulov v r. 1945 predložil  hlavnému veliteľovi Ozbrojených Síl ZSSR J. V. Stalinovi (v pôvodnej správe je to príloha č. 1).

11.06.1945 pracovníci vojenskej kontrarozviedky СМЕРШ 70. pechotného útvaru objavili v budove Admirality Nemecka „mapy prechodu morských hlbín“ s poznámkou „výlučne pre kapitánov ponoriek triedy A sprievodného konvoja führera“ v počte 38 ks. Ako vyplynulo z preložených textov, išlo o trasy prieplavu podvodnými koridormi ku vchodu do tzv. Agarty, ukrytej pod ľadmi Antarktídy (v originály správy príloha č. 2.).

V septembri 1945 našli agenti kontrarozviedky СМЕРШ v horách Pirna pod Drážďanmi tajný pracovný zošit plukovníka Wehrmachtu Wilhelma Wolfa s konceptmi rozkazov A. Hitlera a Reisführera SS Himmlera o výbere kandidátov spomedzi Wehrmachtu, Luftwaffe, Námorných síl a vojsk SS pre odoslanie do Antarktídy (príloha č. 3.).

Po vojne bolo do Antarktídy poslaných niekoľko vojenských výprav, najznámejšia je smutne skončiaca sa výprava amerického admirála Birda s názvom „High Jump“- ale o tom sme už tiež písali.

Zverejnený spis KGB – hoci neodtajnili úplne všetko z neho – nám dáva možnosť s údivom posúdiť, čo všetko sa podarilo vedcom z Ahnenerbe zistiť a analyzovať. Preskočme podrobné opisy vzniku a vývoja Zeme a galaxií, postupné osídľovanie viacerými vlnami mimozemských civilizácií – v princípe nič nové, tieto informácie máme aj v Sloviensko-Árijských Vѣdach – a zamerajme sa iba na časť opisujúcu Armageddony.

V opisoch nemeckých vedcov nachádzame detaily prírodných charakteristík udalostí, t.j. globálnych katakliziem, spojených s prechodom tzv. „Železnej planéty“ cez náš Slnečný systém.

Ak chceme pochopiť tieto udalosti, je nevyhnutné brať do úvahy súhrn tých globálnych aspektov elektromagnetických disfunkcií prebiehajúcich v hlbokom Vesmíre, ktoré priamo ovplyvňujú rotáciu jadra Zeme.

V pôvodne očakávanej populárnej „kataklizme“ v r. 2012 bola príčina opísaná oveľa jednoduchšie – priletí 12. planéta (niekde nazývaná aj „X“), Zem sa dostane medzi ňu a Slnko, čo malo spôsobiť na okamih zastavenie rotácie Zeme. V praxi by to znamenalo, že všetky vodné plochy na Zemi – ale najmä Tichý a Atlantický oceán – by sa zotrvačnou silou vyliali na kontinenty a v podstate skoro všetko by zatopili obrovskými vlnami cunami.

Realita je ale oveľa zložitejšia.

Existujúci systém skrutkovitého, špirálovitého vzájomného obiehania kosmických telies – vrátane planét – vo Vesmíre pripomína zložitý hodinový mechanizmus. V ňom všetky vzájomné pospájané malé aj veľké kolieska hrajú dôležitú úlohu v dynamike mechanického procesu.

Slnko aj Zem sa súčasne zúčastňujú viacúrovňového, postupného mechanizmu pohybu. Zem sa otáča okolo Slnka, Slnko rotuje okolo Centra miestnej skupiny hviezd a Sĺnk (nazývame to Čertog), ktoré zase – tak ako Slnečný systém – rotujú špirálovitým pohybom okolo Centra Hviezdneho a Slnečného nakopenia Gouldovho pásu v miestnej štruktúre ramena Orionu-Labute galaxie Mliečna Cesta. Galaxia zase rotuje okolo Centra Hmloviny Andromeda, ktorá zase rotuje okolo Centra Metagalaxie „Deva“… a tak to pokračuje donekonečna. Všetky vzájomne sa obiehajúce kosmické telesá vyžarujú elektromagnetické vlnenia rôznych frekvencií, ktorých zmena spôsobuje poškodenie rytmiky vibrácií objektov podľa princípu „od väčšieho k menšiemu“, teda niečo ako princíp „väčšieho psa“. Zmena rytmiky pulzácie vnútorného jadra Zeme nemôže vyvolať elektromagnetické disfunkcie v živote Slnka a štruktúre slnečno-hviezdnych zoskupení.

Trvalá a rytmická rotácia vnútorného jadra Zeme závisí od globálnych elektromagnetických vplyvov, vznikajúcich tak v hlbokom Kosmose, ako aj v štruktúre Slnečného systému.

Prechod v blízkosti Zeme takého objektu, akým je „Železná planéta“ (50x väčšej ako Zem) – obiehajúcej s periódou 3 600 rokov v smere hodinových ručičiek – vyvoláva elektromagnetické toky a víchry u rotujúcich planét a objektov Slnečného systému, rotujúceho proti smeru hodinových ručičiek, rozhodne spôsobí narušenie elektromagnetického vibrovania jadra Zeme.

Jadro začína vylučovať vysokofrekvenčné, rytmy meniace toky elektromagnetickej energie vysokej rýchlosti, ktorá sa v krátkom čase zvyšuje. Keď rytmus vibrácie jadra dosiahne hodnotu 13 Hz, jeho elektromagnetické chovanie sa zmení na nepredpovedateľné a v minulosti spôsobovalo posuny magnetických aj zemepisných pólov.

Nie každý takýto prelet má pre Zem negatívne následky. Kataklizmy nastávajú iba vtedy, keď je Zem v okamihu hlavného silového pôsobenia Železnej planéty otočená k nej oblasťou Tichého oceánu:

Podľa analýzy predchádzajúcich Armageddonov celý komplex silového pôsobenia „vytlačí“ vody atlantického oceánu, ktoré sa vylejú na pevninu 5 km vysokými vlnami.

Podrobnejší dopad na zemeguľu je v ďalšej prílohe:

Podľa údajov nemeckých vedcov sa mal štvrtý Armageddon odohrať v roku 2014, presnejšie v auguste-septembri 2014:

  1. Armageddon sa odohral 199 586 rokov pred n.l.;
  2. Armageddon sa odohral 84 386 pred n.l.;
  3. Armageddon sa odohral 12 386 pred n.l.

Ako teda vedci prišli na to, že práve v auguste-septembri 2014? Perióda obehu tzv. „Železnej planéty“ je 3 600 rokov, pričom každý štvrtý cyklus je pre Zem katastrofický, teda ku kataklizme dochádza spravidla s násobkom 14 400 rokov. Potopa nastáva vtedy, keď sa Zem nachádza v kritickom okamihu otočená stranou Tichého oceánu voči orbitálnej dráhe Železnej planéty. Ide o nám už známy numerický súčet „9“.

Medzi prvou a druhou potopou je 8 cyklov po 14 400 rokov (vychádzame z 3 600 x4).

Medzi druhou a treťou potopou je 5 cyklov.

Medzi treťou potopou a predpovedanou štvrtou – ktorá sa mala odohrať analogicky – je 14 400 rokov (3 600 x 4), čo vychádzalo na rok 2014.

Prečo štvrtá potopa neprišla? Jednou z reálnych alternatív je, že žiadne zložité procesy sa nikdy neodohrávajú presne „na chlp“. Každý „technický“ proces nastáva vždy v intervale pravdepodobnosti – na to existujú detailne vypracované metodiky. V podstate už výroba jednoduchej skrutky s nominálnym rozmerom sa vždy realizuje v prípustnej tolerancii, teda najčastejšie v hornej aj dolnej. Takto vypočítanie nástupu nejakej udalosti len na základe teoretických výpočtov „na chlp“ sa v reálnom živote NIKDY NEODOHRÁVA. Interval pravdepodobnosti nástupu (tolerančný interval technického procesu) je súčasťou všetkých reálnych procesov na Zemi. Teda „ako hore, tak dole“… nič nového pod Slnkom.

  1. dalajláma dovolil Schefferovmu fotografovi v roku 1938 (a aj dvom ďalším vedeckým pracovníkom SS) vykonať filmový záznam granitovej platne, ktorá sa nachádza(-la?) v podzemí paláca Potala v Lhase. Zároveň im daroval zvitok starého rukopisu, na ktorom boli zobrazené desiatky rôznych kruhových formácií rozličných rozmerov, popísaných dvojkovým číselným systémom. Rukopis bol písaný starým tibetským písmom a aj neznámym samskritom (môžeme predpokladať že Karunou). Podľa názoru vedcov kruhy označovali polohy planét v Slnečnom systéme pred 1,5 miliónom rokov. Numerácia bola vyhotovená pre nás neznámym spôsobom, pričom nemeckí vedci nakoniec dospeli k záveru, že bola použitá oveľa pokročilejšia a presnejšia „matematická“ metodika, pričom napríklad v použitom systéme zápisu neboli použité ŽIADNE NULY. Runy ani Bukvica Slovѣnov NEOBSAHUJÚ žiadnu nulu – tá prišla až s pozičnou sústavou sefirotov (teda s ciframi, nie číslami!). Ale to je už iná oblasť…

Teda aby sme to skrátili – ak na základe 1,5 miliónu rokov starého rukopisu bol vypočítaný štvrtý Armageddon a takto ho aj stanovili na august-september 2014, nuž rozdiel 9 rokov (chyba určenia) je iba 0,0006%. Teda ak by sme teoreticky mali na mysli napríklad rok 2023 namiesto 2014…

Veď ak nikto z nás tu nežil v časoch prvých 3 Armageddonov, ako vieme, či sa neodohrali približne v takom istom tolerančnom intervale?

Problém je ale v niečom úplne inom. V roku 1983 už špecialisti KGB pracovali aj so spravodajskými údajmi, ktoré boli získané z prostredia CIA. CIA odovzdala v roku 1980 prezidentovi USA správu „O situácii vo svete ku roku 2000“. Jedna zo štyroch častí spisu bola venovaná globálnej zmene klímy a prognóze klimatickej situácie Zeme k začiatku 21. storočia (2000-2012). V správe sa hovorí, že v uvedenom časovom intervale sa na Zemi očakávajú globálne kataklizmy, ktoré ovplyvnia život človečenstva a existenciu civilizácie. Približne na rok 2010 prognózovali zmeny polôh spočiatku magnetického, a následne aj zemepisného pólu Zeme smerom k severoamerickému kontinentu. Vody svetového oceánu mali do menej ako mesiaca zaplaviť súš do úrovne 5 000 metrov. Pre USA a celý severoamerický kontinent neostane žiadne bezpečné miesto nad novou hladinou vody.

Mapy prognózovaného zaplavenia sveta sú po internete k dispozícii, ešte v roku 2012 sme takúto mapu zverejnili na stránke aj my. V americkej správe už boli presne vyznačené miesta, ktoré po posune pólov ostanú nad morskou hladinou. Najlepšie na tom bude územie Ruska – to malo byť zaplavené najmenej zo všetkých krajín sveta. V Európe malo ostať nad hladinou cca 20% územia, ale to iba hornaté územia. Ide o oblasti Pyrenejí, Álp a Karpatskej oblasti…

V súvislosti s výsledkom americkej analýzy začali americké spravodajské služby už od 60-70 rokov 20. storočia realizovať globálnu dezinformačnú kampaň s cieľom implementovať a následne upevniť vo svetovej a najmä sovietskej vede také teoreticko-metodologické koncepcie v metodických, technologických a prírodných vedeckých smeroch, ktoré by spôsobili strategickú, svetonázorovú a celkovo praktickú nepripravenosť ZSSR, krajín Východného bloku a všetkých pravdepodobných protivníkov na nastupujúce kataklizmy.

Aké demokratické plány mali (či stále majú) s nami?

Výsledky sme rokom 1989 a ďalej už všetci pocítili na vlastnej koži…

Oni sa – samozrejme – na plné obrátky pripravovali. Teraz už je v inom svetle aj pravdepodobný motív Hitlera smerom k pokusu o likvidáciu ZSSR, teraz je už jasné, prečo sme v takej situácii v akej sme…

Správa je omnoho podrobnejšia, ale vidíme, do akej miery boli ochotní platiť vedúcim činiteľov bývalého sovietskeho bloku, aby tí sami zničili našu spoločnú bezpečnosť pre vlastný prospech – za peniaze…

No ale od roku 2010 v Rusku a od 2018 už aj na území Slovenska a dnes už aj Čiech sa vyformovali žrecovské štruktúry, ktoré systematicky začali pretvárať pre nás nepriaznivú situáciu v náš prospech. Aj to je jeden z faktorov, ktoré spôsobili že sme dnes tam, kde sme. Ale dnes to skôr vyzerá tak, že ZSSR sa – aj podľa predpovede Simpsonovcov – k roku 2024 obnoví, a spolu s ním aj tie krajiny bývalého Východného bloku, ktoré sa nachádzajú nad „Zlatou čiarou“. A USA svoju rolu očividne dohrávajú… proste sa prerátali.

Nuž, môže byť, že všetko najzaujímavejšie je ešte naozaj iba pred nami, a rozhodne už nie ďaleko za horami.

Nikto nám to neoznámi „presne“ – určite nie „elektromagnetický svet Priestoru a Času“ – ale informácia je individuálne prístupná cez štruktúry torzných polí. Pre koho? Pre každého, kto sa dokáže čistkou zbaviť Negatívu a presunúť Vedomie do 16. dimenzie… Tie „štvrté“ či „piate“ nech si pekne nechajú… pod hladinou mora.

Je potrebné uviesť, že to či sa stane niečo také ako opisuje odtajnený dokument alebo nie nemôžeme nijako zaručiť, ale ani vyvrátiť. Spis bol odtajnený, čo by malo logicky znamenať, že je „neaktuálny“… ale… Účelom nášho článku ani nie je zaviesť program, ktorému by ste mali uveriť. Výber rozhodnutia je u každého človeka osobnou záležitosťou.

Ak by sme mali vyjadriť náš pohľad, tak v takom stave, ako to bolo pôvodne opísané sa zmena – inak neodvratná – sotva odohrá. Z prvého dielu vieme, že každá informácia má štrukturálnu podstatu. Teda závisí od toho, z akej dimenzie je posudzovaná. Naše Veľké semináre – teda tí človekovia, ktorí sa ich spoločne zúčastňujeme – už „prebili dieru“ cez matrice a egregory našich nepriateľov. Cez vytvorený kanál sme požiadali o pomoc – a tá nám už je poskytovaná. Kto má vedomie v 16. a vyššej dimenzii, ten sa ROZHODNE nemusí obávať žiadnej nastupujúcej zmeny. Môžeme po tejto stránke ostať pokojní. Nuž ale tí, ktorí si udržiavajú vedomie na nízkych dimenziách nedokážu prekonať potopu – môže byť aj energetická – teda z pohľadu 16. dimenzie. Len opakujeme, že úzkostlivá, starostlivo plánovaná, inak „dobrá“ snaha o správnu životosprávu je IBA TRETIA DIMENZIA. Vôbec prvé tri sú principiálne určené na prežitie vo Svete Javi: Prvá (vznik života, narodenie), Druhá (zabezpečenie potomstva – udržanie fyzickej prítomnosti vo Svete Javi) a Tretia (kvalita života – či už v kladnom alebo zápornom smere). Vedomie na úrovni tejto čakry nestačí na prekonanie „potopy“ – hovoríme najmä o energetickej úrovni vo svetle aktuálnych Energií.

Zlatý Vѣk je už na dosah.

06.05.2023

prebraté: tartaria

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Stretnutie za mier - Bratislava a Praha

Mierové pochody a stretnutia prebudených a mieruchtivých ľudí vytrvalo pokračujú a posielajú vládam jasný odkaz, že vojne dávajú STOP a ...

Nasledujúci článok

NÁZORŽivotný štýl

RENDEZ-VOUS V MONAKU – Tibor Eliot Rostas

Špeciálna relácia s Adrianou Krajníkovou a Tiborom Eliotom Rostasom natáčaná v najhustejšie obývanom mieste na planéte Zem. Pri príležitosti X. ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

Pozdvihnutie mravnosti a morálky je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti

DVESTO ROKOV TERORIZMU USA: Prehľadný zoznam všetkých amerických vojnových zločinov, teroru a vojen (časť 1: od 17. storočia do vojny ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...
Za zrkadlom

Mimovládky sú TRÓJSKE KONE hlbokého štátu/Deep State

foto: britishmuseum Corbettov report: Mimovládne organizácie sú trójskymi koňmi hlbokého štátu / Deep State (2018) Trójsky kôň bol najstaršou zaznamenanou ...