PRAVDA

12. februára 2023

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

Motto: Nestačí mať len dobrý rozum, ale podstatné je ho správne používať v súlade s humánnou morálkou.

Pravda je bežne používaný a zneužívaný pojem

Civilizácia sa prejavuje hľadaním pravdy a pravda je kľúčovým pilierom morálneho rastu. 

Civilizácia (lat.) – stupeň rozvoja spoločnosti, najmä jej materiálnej kultúry v daných podmienkach ekonomicko-spoločenskej formácie. Má obsahovať okrem javov techniky, spredmetnenia výrobných síl, základné vývojové cesty priemyslu a všeobecné premeny prírody vôbec. Existuje  jasná spojitosť medzi absolútnou úrovňou etického kódexu a absolútnou úrovňou civilizácie, lebo esenciou civilizácie je hľadanie pravdy a pravda je kľúčovým pilierom morálneho rastu.

Pravda – ako označíme popisovanú vec, jav slovom originál a jej popis slovom obraz, tak pravdu môžeme definovať ako zhodu obrazu s originálom. Napríklad pravdivý výrok, pravdivé zobrazenie skutočnosti,deja, udalosti. Pravdivé môže byť len to, čo sa môže dokázať logickou cestou alebo experimentálnou cestou.

Rozumom spoznaná pravda sa spája s múdrosťou. Múdrosť je dokonalé pochopenie vecí, javov.

Na Západe hodnota pravdy stráca na význame a miesto nej sa vytvára vyfabrikovaná pravda. Na Západe vyfabrikovaná je v skutočnosti cenzúra, ktorá potláča skutočnú pravdu.

Pravda o histórii Slovanov je dnes ukrytá pod nánosom umelo vytvorených hypotéz a ideologických špekulácií. Dejiny Slovanov sú rozkradnuté a prisvojené inými etnikami.

Pravda viery je nezmyselný pojem, schizofrénne spojenie pojmu (viera) a termínu (pravda). Viera je slepá dôvera. Náboženská viera má mimoriadnu schopnosť umlčať racionálnu úvahu. „Pravda“ Biblie je axióma, nie konečný produkt procesu rozumového uvažovania.

„V skutočnosti existuje len jediná pravda, a to pravda vedeckákritikou a praxou overená a zdôvodnená.

Vedecká pravda je exaktná pravda a vyznačuje sa presnosťou a silou jej smerovania.

Význam vedy je cesta k pravde, ktorá slúži človeku. Vodiacim médiom vedy je pravda.

Pokrok vedy a spoločnosti nastal zavedením nového meradla, nového logického kritéria pravdivosti.

Pravda nemôže podliehať hlasovaniu, o pravde sa nehlasuje, tak ako sa nehlasuje o to tom, že „dva a dva sú štyri“.

Objektívna pravda je poznatok, ktorý zodpovedá skutočnosti.

Prvým predpokladom autentického ľudského rozvoja je pravda. Pravda ako hlavné kritérium rozlišovania.

Len pravda umožňuje nájsť východiská.

Pravda je korektný (presný) popis skutočnosti.

Pravda ako poznanie objektívnej reality vecí a javov.

Pravda je súlad medzi výpoveďou o veci, jave a vecou, javom, o ktorom je urobená výpoveď (Gasset 1967, s. 121).

Faktuálna pravda je logika skutočnosti.

Autorita inštitúcie, časopisu a autorov nie je ešte argumentom pravdy.

Veda a umenie majú do činenia výlučne s princípom Pravdy a Krásna a s ničím iným!

Vedec a intelektuál hľadá pravdu podľa princípu „De omnibus dubitandum“ (O všetkom treba pochybovať), ktorý je princípom skutočnej vedy, ktorá je najpresnejšie formulovaná predsedom Európskej fyzikálnej spoločnosti profesorom F. Wagnerom, publikovanej v článku s názvom „Is truth still of value“ (Wagner 2007).

Pravda sa nahrádza, substituuje ľudským konštruktom – prefabrikovanou „pravdou“.

„Na Západe hodnota pravdy stráca na význame a miesto nej sa vytvára vyfabrikovaná pravda“ (Wagner 2007). Ide o antihumánny a anticivilizačný jav.

Cenzúra bráni poznaniu pravdy a vzdelaniu

V politike pravda nie je vždy užitočná, sociológ však musí rozlišovať medzi užitočnosťou a pravdou, pravda má najvyššiu prioritu“ (Mikula 2017).

Sociálna pravda sa musí zakladať na dôstojnosti každej osobnosti, nie na rovnosti.

Pravda a lož sú v televíznom spravodajstve prakticky nerozoznateľné.

Lož sa prezentuje ako pravda, polopravdy sú viac ako pravda.

Treba si uvedomiť, že z dvoch poloprávd nikdy nebude pravda, no z dvoch poloprávd je vždy dvojnásobná lož.

Informácia má do činenia výlučne s princípom pravdy a pravda nemá nič spoločné s tým, kto na ňu má a kto nemá peniaze!

Pravda zvíťazí, ale nie v prázdnych hlavách.

„Kto nepozná pravdu, je iba hlupák, ale kto ju pozná a navzdory svojmu svedomiu zatajuje, je opovrhnutiahodný zločinec“ B. Brecht

Autor: Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

SMER napomáha vláde v demisii škodiť Slovensku a naháňať zisky Západu?

JUDr. Štefan Harabin: Vážení priatelia, SMER namiesto toho, aby podal trestné oznámenie Žilinkovi na Hegera a Naďa za zneužívanie právomoci ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Slovo demokracia je pre politikov neznámy pojem – Mimi Šramová

Akýkoľvek slovný pojem DEMOKRACIA, by mal byť chápaný ako niečo, čo prezentuje základ slušnosti a zdravého rozumu. Ak je ale ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

KULTÚRA A MULTIKUTURALIZMUS

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Kultúra je komplex poznatkov, viery, umenia, morálky, zvykov a iných schopností získaných človekom ako členom spoločnosti v ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

Naratív

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA NARRATIVE A story or acount of something that has happened; process, methods or skills involved in ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

INTELIGENCIA AKO SOCIÁLNY JAV

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Európa je kolonizovaná. Indoktrinácia – aktuálna – každodenné spravodajstvo; hlboká – dlhodobý proces naočkovať celý ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

ANTIKULTÚRNA KULTÚRA ZÁPADU

JEAN DUBUFFET BRUTART RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Vzdelanci, najmä humanitní, prezentujú Západ ako spoločenstvo prevažne s pokrokovým vývojom, bez váhovania ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

POLITICKÝ SYSTÉM

obrázok: vectorstock.com free-vectors RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Motto 1: Myšlienky bez hnutia sú bezmocné. Hnutie bez myšlienok je bezcieľne. ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

INTELIGENCIA AKO PSYCHOLOGICKÝ JAV

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Pojem inteligencia sa obvykle chápe v dvojakom zmysle: v zmysle psychologickom a v zmysle sociálnom Inteligencia ako psychologický jav ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

FILOZOFIA

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Filozofia (z gréckych slov filó –milovať a sofiá – múdrosť), znamená „lásku k múdrosti“. Filozofia je prostriedok ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

LOGIKA

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Logiku založil Aristoteles ako čelnú časť filozofie a chápal ju ako náuku o formách myslenia. Za jej ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

MULTIKULTURALIZMUS NA SLOVENSKU

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Multikulturalizmus zažíva slovenský národ už vyše tri storočia s viacerými národmi, národnosťami i dvomi etnikami, a to ...
RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

VEDA

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Veda zahŕňa odhaľovanie zákonitostí okolitého sveta a ich vyjadrenie vo forme zákonov. Veda ...