ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA alebo ZDRAVOTNÝ ZÁZNAM? Do čoho môžu zamestnávatelia a prevádzky nahliadať? DO NIČOHO!!! … RNDR. KAREL DRBAL, PHD. – VAKCÍNY COVID-19 NEBOLI KONŠTRUOVANÉ TAK, ABY BRÁNILI ŠÍRENIU VÍRUSU

17. novembra 2021

Podľa § 11 ods. 9 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti má KAŽDÝ PRÁVO na ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI O VŠETKÝCH ÚDAJOCH TÝKAJÚCICH SA JEHO ZDRAVOTNÉHO STAVU A O SKUTOČNOSTIACH SÚVISIACICH S JEHO ZDRAVOTNÝM STAVOM.

Vláda SR navrhla, parlament schválil a Čaputová podpísala novelizácie viacerých zákonov s jediným cieľom – donútiť občanov dať sa napichať nakontrahovanými experimentálnymi roztokmi, za ktoré nikto, okrem prípadne poškodeného občana, nenesie zodpovednosť. Rafinovaným spôsobom za to preniesla zodpovednosť štátu, teda súčasných politikov, ministrov, Mikasa a iných verejných činiteľov na samotných občanov a komerčné subjekty.

Sú to aj nadnárodné spoločnosti, ktoré už majú právo kontrolovať ZDRAVOTNÝ STAV občanov Slovenska NA ICH ÚZEMÍ. Do rúk sa im dostáva právo vyhodiť z práce zamestnanca alebo fyzické osoby z obchodov, podujatí a verejného života, pokiaľ nezverejnia svoj zdravotný stav. V skutočnosti sú tieto „právomoci“ v rozpore s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Dnes sa celé Slovensko zobudilo do uzavretých prevádzok, teda reštaurácie, kaviarne a všetky gastro prevádzky zívajú prázdnotou a konzum podávajú len cez okienko alebo pootvorené dvere s prekríženou „laťkou“ pri vstupe. Vo vnútri vidieť unudený, zarúškový a zabodaný personál čumiaci do mobilov, a takmer nikoho, kto by „zvonku“ nakupoval. Agónia umierania ekonomiky v priamom prenose… Prečo ste to dopustili, občania, podnikatelia, zamestnanci, zamestnávatelia… ?

V Košiciach to pred chvíľou vyzeralo, akoby ste sa ocitli v meste duchov. video TU a TU

Vyberám zo včerajšej novelizácie niektorých zákonov a ustanovení

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

§ 29 Priestupky na úseku zdravotníctva
ods. 1: Priestupku sa dopustí ten, kto
a) úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu, 
b) v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo pre jej poskytovanie hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prijímateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inú osobu podieľajúcu sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom, 
c)
 sfalšuje alebo zámerne vyhotoví nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto si nechá vyhotoviť alebo použije nepravdivý výpis zo zdravotnej dokumentácie, nepravdivé potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu osoby alebo nepravdivé potvrdenie týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti, alebo kto zneužije zdravotnú dokumentáciu, 
d) poruší povinnosť pri zaobchádzaní s jedmi, omamnými látkami, psychotropnými látkami alebo inými látkami škodlivými zdraviu. 
ods. 2: Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 1 000 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. d) pokutu do 165 eur a zákaz činnosti do jedného roku. ods. 3: Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) možno v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní uložiť pokutu do 500 eur. 
ods. 4: Za priestupky podľa odseku 1 písm. a) až c) spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu možno uložiť pokutu do 1 500 eur; v blokovom konaní alebo v rozkaznom konaní do 700 eur.

§§§


Na vynucovanie podstúpenia zdravotných úkonov má slúžiť „nový  priestupok“  znevažovania, urážania alebo ohrozovania poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, prijímateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka, zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inej osoby podieľajúcej sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti a to verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom. Pokuta za to je určená do 1 000 (!) eur.

Takže postačí nespokojné nadvihnuté obočie a máte na krku protispoločenské konanie.

Uvedené je však v rozpore s § 11 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, v zmysle ktorého nikto nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania. S poukazom na čl. 26 Ústavy SR každý má právo svoje trestné oznámenie podané (aj) na osoby podľa „nového pristupku“ zverejniť. Je tak vylúčené, aby z dôvodu uplatňovania čl. 26 Ústavy SR bola osoba za svoje konanie postihnutá pristupkom.

Novelizácia je plná zmätočností a rozporov a ignoruje § 4 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Tieto skutočnosti vysvetľujem nižšie.

Jedným z dôvodov novelizácie bol aj „spor o nahliadanie do zdravotnej dokumentácie. „Vyriešila“ to „akrobacia“ pojmov, kde ku zdravotnej dokumentácii“ sa doplnil pojem „potvrdenie“ o zdravotnom stave alebo o starostlivoti. Podobne ako pojem „opatrenie“ ÚVZ sa nahradil pojmom „vyhláška na nariadenie opatrení“ ÚVZ, pričom povaha týchto dokumentov je stále ten istý hybridný správny, ktorý nie je všeoebcne záväzný právny predpis.

Rovnako je to pri pojmoch „zdravotná dokumentácia“ alebo „potvrdenie o zdravotnom stave alebo starostlivosti“ či „zdravotné potvrdenie“, pretože názov tu nie je podstatný.

Právne podstatná je skutočnosť ochrany súkromia podľa § 11 ods. 9 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti , teda ochrany zdravotných údajov bez ohľadu na názov „média“, kde sú zachytené.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia:

§ 48 ods. 4: Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje opatrenia, ktorými sú: 
písm. z): dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19; potvrdenie, ktorým sa osoba preukazuje musí byť platné v zmysle nariadeného opatrenia, 
písm. aa): ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, 
písm. ab): dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa; potvrdenie, ktorým sa zamestnanec preukazuje musí byť platné v zmysle nariadeného opatrenia; úrad verejného zdravotníctva nariadi opatrenie na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, 
písm. ac): registrovanie osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou vyplnením elektronického formulára na webovom sídle, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na účel spätného dohľadávania kontaktov v leteckej doprave; na tento účel je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa § 3 písm. f) oprávnené spracúvať a uchovávať osobné údaje osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, adresa trvalého pobytu, adresa domácej izolácie alebo karantény, deň príletu na územie Slovenskej republiky, názov leteckého dopravcu, číslo letu, číslo sedadla, krajina odletu, krajina príletu; na účel epidemiologického vyšetrenia je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oprávnené poskytnúť potrebné údaje úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

§ 52a Povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb súvisiace so vstupom do prevádzkových priestorov zariadení a vstupom na hromadné podujatia počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 
ods. 1: Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné požadovať od osôb vstupujúcich do prevádzok a na hromadné podujatia splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z); na tento účel sú oprávnené požadovať od osôb preukázanie totožnosti a preukázanie potvrdenia podľa § 48 ods. 4 písm. z). 
ods. 2: Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné odoprieť vstup do prevádzkových priestorov zariadení alebo vstup na hromadné podujatie osobe, ktorá odmietne preukázať splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z) alebo neplní opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19. 
ods. 3: Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je oprávnená vykázať z prevádzkových priestorov zariadení alebo z hromadného podujatia fyzickú osobu, ktorá porušuje opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19. 
ods. 4: Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je oprávnená na zabezpečenie plnenia opatrenia podľa odseku 3 vyžadovať súčinnosť Policajného zboru.

§ 55a Nariadenie uzatvorenia prevádzky počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19
ods. 1: Ak osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor pri výkone kontroly u fyzickej osoby – podnikateľa alebo u právnickej osoby zistí porušenie opatrení nariadených podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19, môže na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti, a to na 30 dní. 
ods. 2: Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je povinná o okamžitom uzatvorení prevádzky podľa odseku 1 vyhotoviť zápisnicu s poučením o možnosti podať námietky. Jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá prevádzkovateľovi alebo prítomnému zamestnancovi prevádzkovateľa. Ustanovenia § 55 ods. 4 a 5 platia rovnako.
ods. 3: Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor je oprávnená na zabezpečenie plnenia opatrenia podľa odseku 1 vyžadovať súčinnosť Policajného zboru. 

§ 55b
V súvislosti s plnením úloh podľa zákona využitím oprávnenia zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste podľa osobitného zákona alebo s plnením úloh podľa zákona z dôvodu ochorenia COVID-19 je príslušník Policajného zboru oprávnený vyžadovať od fyzických osôb potvrdenie podľa § 48 ods. 4 písm. z).

§§§

Základný problém tu spočíva v tom, že adresátom povinností podľa § 48 ods. 4 písm. z) a ab) sú zamestnávatelia a prevádzkovatelia zariadení, na ktorých bola prenesená právomoc štátu na „kontrolu“ zdravotného stavu občanov formou podmieňovania ich vstupu do zamestnania a zariadení pod podmienkou preukázania potvrdenia o očkovaní, testovaní alebo prekonaní Covid-19.

Konflikt tejto požiadavky s Ústavou je v tom, že fyzická osoba nemá ohľadne Covid-19 právnu povinnosť očkovať sa, testovať sa alebo to prekonať, bez existencie ktorej povinnosti určenej zákonom je nemožné od osoby takúto podmienku vyžadovať pre účely prístupu k základným právam a slobodám (kam patrí právo na prácu, na vzdelanie, na lekársku starostlivosť, práva spotrebiteľa), zároveň zdravotný údaj bez ohľadu na to, ako sa nazýva dokument o jeho zázname podlieha ochrane súkromia podľa čl. 16 ods. 1 Ústavy SR v spojení s § 11 ods. 9 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

K tejto otázke nájdete zaujímavé informácie aj v pripojenom článku a v relácii na Slobodnom vysielači, ktorý link je tam pripojený.

Takže ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA alebo POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE?  
Do čoho môže nahliadať zamestnávateľ alebo prevádzkovateľ zariadenia?

Takže zamestnávateľ ani prevádzkovateľ zariadenia nemôžu nahliadať do ničoho, čo obsahuje zdravotný údaj fyzickej osoby. Údaj o zdravotnom stave podlieha ochrane súkromia a povinnosti mlčanlivost.

Prijaté novelizácie ignorujú podmienky, že právne predpisy nesmú byť v jednotlivých ustanoveniach navzájom protirečivé, že podmienkam ukladaným z jednej strany musia zodpovedať povinnosti určené zákonom z druhej strany a že informácie o zdravotnom stave sú údajom chráneným ústavou a zákonom o zdravotnej starostlivosti.

Pri tvorbe zákonov sa musí dodržiavať toto: 

Čl. 1 ods. 1 Ústavy SR: Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR: Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon

Čl. 16 ods. 1 Ústavy SR: Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom. 

Čl. 152 ods. 4 Ústavy SR: Výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou. 

§ 4 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky: Právny predpis ustanovuje práva a povinnosti tak, aby dotvárali alebo rozvíjali sústavu práv a povinností v súlade s ich doterajšou štruktúrou v právnom poriadku a nestali sa vzájomne protirečivými.

Pri uplatňovaní zákonov, v danom prípade v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou, sa musí dodržiavať nasledujúce:

§ 11 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti: Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

§ 11 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti: Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu inej osoby. Osoba nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania. 

§ 11 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti: Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona. 

§ 11 ods. 9 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti: Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom  nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti.

§ 13 Zákonníka práce:

ods. 1: Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 
ods. 2: V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti . 
ods. 3: Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.

Takže platí nasledujúce:

Prijatá novelizácia, kde právomoc de facto zverená do rúk súkromných subjektov vrátane zahraničných nadnárodných spoločností vynucovať povinnosti a odnímať základné práva a slobody občanom Slovenskej republiky poslúži na ešte väčší konflikt v spoločnosti, ako je doteraz. „Prenos“ týchto právomocí je únikom z majetkovej a trestnej zodpovednosti politkov jej hodenie na samotných občanov… Čím viac sa budú kontrolovať a nenávidieť, tým menej bude zodpovedný verejný činiteľ.

Vláda, parlament a Čaputová postavili celú spoločnosť proti sebe, a založili na požiar!

*** *** ***

RNDr. Karel Drbal, PhD.: Vakcíny Covid-19 neboli konštruované tak, aby bránili šíreniu vírusu

video TU

Redaktor: Prečo očkovanie neurobilo bodku za očkovaním v Česku..?

Karel Drbal: Pretože sa jednalo o falošný predpoklad. Keby si zodpovedné oficiálne miesta urobili analýzu včas a čítali aj tie pôvodné štúdie, ktoré so schvaľovaním boli urobené, tak by vedeli, že vakcíny neboli konštruované tak, aby bránili šíreniu vírusu. To je primárna informácia…

Postupne ako sa preočkovala populácia v mnohých krajinách, tak vyšlo na svetlo, že aj tie krajiny, kde sú veľmi dobre preočkované populácie ako Izrael, Singapur, tak sa rozhodne nemôžu brániť druhej vlne a ďalšej následnej vlne. Čomu to bráni, nepochybne je získanie informácie pre imunitný systém nášho tela a tým pádom teda aj znížené dopady na naše zdravie, t. z. hospitalizácie, prípadne prítomnosť na JIS a úmrtie. 

V porovnaní so zaočkovanými tí, ktorí prekonali infekciu, sa na JIS nevyskytnú! Tí, ktorí prekonali infekciu, tak pre spoločnosť a pre samého seba jednoznačne tvoria menšie riziko než tí, ktorí dostali iba vakcínu…

Redaktor (snažiac sa ešte situáciu „zachrániť“, veď je odborník): … je ale z našej strany nutné stále zdôrazniť, aby sme zas nebudili dojem, že prekonaná choroba je tým žiaducim… (práveže JE! a o tom hovorí imunológ).

Karel Drbal: Ale u nás v populácii sú to práve veľké skupiny, … toto práve vyvoláva napätie, pretože dochádza k segregácii v mnohých ohľadoch spoločenského života a prípadne aj v množstve iracionálnych rozhodnutí, kto sa má testovať, kto má ísť do karantény v prípade očkovaných a neočkovaných, a to je zle, pretože sa to nezakladá na faktoch…

Môj odkaz: je nevyhnutné, aby spoločnosť pochopila objektívny fakt daný prírodou, že prekonaná (vírusová) choroba je pre jej ochranu najžiaducejším účinkom… A o tom hovorí imunológ a každý rozumný lekár. Spoločnosť sa musí sama brániť vlastnou imunitou, takto sme boli stvorení, a prípravky používať pre slabé a ohrozené jedince. Inak všetci zoslabneme a spoločnosť zanikne…

RNDr. Karel Drbal, PhD.

Rovnako ako svaly a mozog musíme budovať a trénovať aj imunitu. Ak o tomto treba spoločnosť presviedčať, potom sa človek vracia do minulosti…

JUDr. Adriana Krajníková

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Za zrkadlom

Dôvod prečo ešte nebola Zem oslobodená  je Sieť Omega

Taktická pripravenosť síl Svetla na povrchu našej planéty na spustenie Udalosti bola dosiahnutá 22. novembra pri otvorení jedenástej brány 11:11. ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

ŠTEFAN HAMRAN, poverený prezident PZ SR: Sloboda dnes NIE JE obmedzená ZÁKONOM, ale COVIDom-19, a polícia na to obmedzenie bude striktne dohliadať vs. Vladimír Mečiar, ex premiér SR: Keď (aj) polícia bez opory ZÁKONA použije násilie, ľudia ho majú právo proti polícii opätovať … KARTIČKA ODPORU-19 podľa čl. 32 ÚSTAVY

ŠTEFAN HAMRAN, poverený prezident PZ SR: Sloboda dnes NIE JE obmedzená ZÁKONOM, ale COVIDom-19, a polícia na to obmedzenie bude ...
Aktualizované 22.5. 02:16
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

Atentátnik Cintula je produktom liberálnej propagandy

Nezamieňajme si príčinu s následkom. Cintula je len produktom liberálnej propagandy. Vážení priaznivci, po atentáte na premiéra nám tu mainstreamové ...
Aktualizované 23.5. 09:00
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Aktualizované 22.5. 02:43
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom

Foto: Matúš Plecho Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom. Ten vyjadril ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Aktualizované 21.5. 19:34
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

Harabin navrhol rozpustiť Progresívne Slovensko

Harabin chce rozpustiť Progresívne Slovensko. Podľa jeho slov nesú politickú zodpovednosť za atentát na Fica Štefan Harabin je kandidátom koaličnej ...
Aktualizované 23.5. 23:15
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...