SPÁCHAL PETER PELLEGRINI TRESTNÝ ČIN? NAJVÄČŠÍ ŠKANDÁL NA POLITICKEJ SCÉNE, AKÝ TU KEDY BOL

14. marca 2024

Peter Pellegrini neoznámil Národnej rade SR svoj osobný záujem na veci, o ktorej ako verejný činiteľ rozhodol. A to je vážny procesný aj trestno-právny problém.

Už dlhšiu dobu poukazujem na závažný ústavno-právny problém kandidatúry Petra Pellegriniho na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, spočívajúci v kolízii záujmov – kolízii Petra Pellegriniho, ako predsedu Národnej rady, ktorý vyhlásil voľbu prezidenta, s kolíziou Petra Pellegriniho, ako občana, ktorý sa do tejto voľby prihlásil.

Námietku rozvinul JUDr. Štefan Harabin a opakovane poukazuje na závažný ústavno-právny problém kandidatúry Petra Pellegriniho na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, spočívajúci v nemožnosti predsedu Národnej rady kandidovať na funkciu prezidenta nemožnosti prenosu funkcie predsedu Národnej rady na podpredsedu vo veci vyhlásenia voľby prezidenta a s tým spojených právnych úkonov. Vyhlásenie voľby prezidenta je úkon typický svojou ojedinelosťou a zriedkavou opakovateľnosťou, ktorý prináleží iba predsedovi Národnej rady (Doc. JUDr. Jána Drgonca, DrSc. komentár k Ústave SR, vydanie 2007), k čomu patrí tiež podpísanie registrácie kandidátom na prezidenta a odmietnutie návrhu kandidáta na prezidenta, čo je otázkou aj úcty k týmto občanom. Nemôže to urobiť podpredseda, je to ústavná povinnosť predsedu.

Ako Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR, tak aj Maroš Žilinka, generálny prokurátor SR, predstierajú, že sa nič nedeje… Ale deje sa, a to závažná vec.

Zopakujem, o čo ide:

Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR, dňa 8.1.2024 vyhlásil voľbu prezidenta SR na deň 23.3.2024.

Peter Pellegrini, občan SR, dňa 19.1.2024 oznámil, že bude v týchto voľbách kandidovať za prezidenta SR a do voľby sa prihlásil.

Z hľadiska práva ide o kolíziu záujmov, kde vyhlasovateľ voľby prezidenta, nemôže byť zároveň kandidát na prezidenta, kde vyhlasovateľ súťaže nemôže byť súťažiacim, kde vyhlasovateľ dražby nemôže byť dražiteľom, kde sudca nemôže súdiť sám seba, kde predávajúci nemôže byť kupujúcim atď. Ide o jednoduchú právnu otázku, ktorá sa nazýva KOLÍZIA alebo KONFLIKT, či STRET ZÁUJMOV.

Aby toho nebolo málo, tak Peter Pellegrini, predseda Národnej rady a už aj volebný kandidát, podpísal registráciu kandidátovi Petrovi Pellegrinimu a Ivanovi Korčokovi, obe v zastúpení podpredsedom Ľubošom Blahom, a tiež odmietnutie návrhu kandidáta Róbertovi Švecovi, v zastúpení podpredsedom Petrom Žigom. Áno, de iure ide o podpis – o vôľu s úkonom, Petra Pellegriniho.

Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy, predsedu Národnej rady zastupujú podpredsedovia. Ide o ÚSTAVNÉ ZASTÚPENIE, vyplývajúce priamo z ústavy, kde konanie zástupcu, t. j. podpredsedu, napr. jeho podpis na úradnej listine, zaväzuje predsedu, nie podpisujúceho podpredsedu, teda de iure ide o konanie predsedu, ktorému z toho vznikajú práva a povinnosti. Rovnako, ako pri ZÁKONNOM zastúpení napr. dieťaťa rodičom, podpis rodiča na darovacej zmluve za dieťa (ak je darcom tretia osoba), zakladá práva a povinnosti priamo dieťaťu, nie zastupujúcemu rodičovi.

A teda v danom prípade, podpis podpredsedu Národnej rady Ľuboša Blahu na registračnej listine pre Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka, a podpis podpredsedu Petra Žigu na rozhodnutí o odmietnutí návrhu kandidáta Róberta Šveca, zaväzujú predsedu Národnej rady, ide de iure o konanie Petra Pellegriniho. Takže Peter Pellegrini si podpísal sám registračnú listinu a súpera vylúčil.

Osobitne pri podpísaní si vlastnej registračnej listiny v zastúpení Ľubošom Blahom je tu okrem kolízie záujmov Pellegrini vs. Pellegrini, aj ďalšia právna prekážka, a to zaujatosť vo veci a k osobe. Ľuboš Blaha je koaličným partnerom Petra Pellegriniho, a nemohol v jeho veci konať. Obdoba, ako keď sudca nemôže rozvádzať svojho bratranca ani blízkeho priateľa.

Primárne právne je podstatné, že Peter Pellegrini, predseda Národnej rady, ktorý vyhlásil voľbu prezidenta, nemôže kandidovať na prezidenta, z dôvodu kolízie záujmov Pellegrini vs. Pellegrini.

Áno, Slovensko už potrebuje pokoj, ako pokrytecky hovorí po celom Slovensku Peter Pellegrini. A s týmto sloganom, šliapajúc po ústave, ťaží na hrad.

SPÁCHAL PETER PELLEGRINI TRESTNÝ ČIN?

A tu už nastupuje iný pohľad na vec. Špeciálneho prokurátora, ktorý úmyselne usmrtil, sme už mali, teraz budeme mať prezidenta, ktorý úmyselne zneužil svoju právomoc? Motáme sa z dažďa pod odkvap…“

Chronológia prípadu:

7.11.2023, RTVS: Predseda parlamentu a strany Hlas-SD Peter Pellegrini pre RTVS potvrdil, že zvažuje kandidatúru na prezidenta. Zároveň dodal, že o tejto téme budú v rámci strany v najbližších týždňoch diskutovať. Uviedol, cit.: „Túto tému zvažujem, rozhodnutie ešte nepadlo. Môžem potvrdiť, že som túto tému nevylúčil. Ide o stále otvorenú otázku, ktorú v najbližších týždňoch musíme v strane Hlas-SD, aj ja osobne, nejakým spôsobom rozlúsknuť.“

8.1.2024, Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, vydal rozhodnutie PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, v ktorom:
– vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
– určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024, deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

19.1.2024, TASR: Predseda Národnej rady SR a Hlasu-SD Peter Pellegrini bude kandidovať na prezidenta SR. Svoju kandidatúru oficiálne oznámil počas piatkového príhovoru v priestoroch Štátnej opery Banská Bystrica. Avizoval, že v prípade úspechu vo voľbách sa vzdá funkcie šéfa Hlasu-SD a predsedu parlamentu.

Peter Pellegrini, predseda Národnej rady už minimálne dňa 7.11.2023 vedel, že je v možnom konflikte záujmov, keď chce kandidovať na prezidenta. Rovnako to vedel aj dňa 8.1.2024, kedy vyhlásil voľbu prezidenta.

S poukazom na čl. 89 ods. 1 posledná veta Ústavy, že predseda Národnej rady je zodpovedný Národnej rade, a čl. 83 ods. 1, ods. 2 Ústavy, mal povinnosť zvolať príslušné rokovanie Národnej rady a informovať poslancov o záujme na funkciu prezidenta a o tom, že je v budúcom možnom konflikte záujmov, kde Národná rada malo právo a povinnosť ho pre tento dôvod aj odvolať.

Všeobecne pri výkone funkcie verejného činiteľa totiž platí zákonná povinnosť, že ak sa dozvie skutočnosť, pre ktorú by mohol byť vylúčený z úkonu, okamžite vec oznámi príslušnému (nadriadenému) orgánu, a ten rozhodne, či ho z konania vylúči alebo nie. Keďže úkon vyhlásenia voľby prezidenta nemôže urobiť nikto okrem predsedu Národnej rady, a ten chce kandidovať za prezidenta, oznámi to Národnej rade, a tá má teda dokonca povinnosť ho z funkcie odvolať.

A ako to vidí Peter Pellegrini?

Dňa 21.11.2023 povedal, cit. dennikN: „Žiaden konflikt záujmov tu nie je, len si splním svoju ústavnú povinnosť vyhlásiť termín volieb“.

No a toto je riadny cynizmus. Pohŕdanie Ústavou. Egocentrická bezohľadnosť…! Tu totižto vôbec nejde o vyhlásenie termínu volieb, ale podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy o vyhlásenie voľby (!) prezidenta Slovenskej republiky, a s tým už iba ako technikálium je určený termín volieb.

Vyhlasuje sa voľba, a termín sa určuje. A tu je ten bod problému, pre ktorý je daný konflikt. Konflikt záujmu s vyhlásením voľby a nie s určením jej termínu, ako to kriví Peter Pellegrini. Pri ňom začína aj Čaputová opeknievať…

O tom, že ide o vyhlásenie voľby prezidenta, nie termínu voľby, hovorí samotné znenie čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy, ako aj rozhodnutie, ktoré má takto ústavou predpísanú formu. A už iba detail – Pellegrini vyhlásil voľby na prezidenta (množné číslo), pritom podľa ústavy ide o voľbu. Stále jednu a tú istú, aj keď vo viacerých termínoch. Povrchnosť a bezohľadnosť na každom kroku.


Čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

Ten človek pôjde bezohľadne ďalej, samozrejme pokojne a s úsmevom, a šliapajúc po Ústave.

Takže Peter Pellegrini poznal pred vyhlásením voľby prezidenta svoj zámer, preto kandidatúru prejednal v politickom orgáne. Mal však zákonnú povinnosť to v prvom rade oznámiť Národnej rade SR! Bol povinný (!) upozorniť na možný konflikt záujmov! Nejde totiž o technikálium – konflikt jeho záujmu s termínom volieb (čo je inak právny nezmysel, ktorý rozširuje), ale o konflikt jeho záujmu kandidáta na prezidenta s funkciou predsedu Národnej rady, ktorý vyhlasuje voľbu na prezidenta.

Keďže ako predseda Národnej rady, vyhlasujúci voľbu prezidenta,
záujem o funkciu prezidenta neoznámil, a do voľby sa prihlásil,
zneužil právomoc verejného činiteľa.

Čl. 6 ods. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Oznámenie osobného záujmu

Ods. 1
Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť tomuto orgánu svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi alebo pred hlasovaním o tejto veci

Ods. 3
Oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 je orgán, na ktorého rokovaní sa vykonalo oznámenie, povinný zaznamenať do zápisu alebo záznamu o rokovaní. 

Analogicky v danom prípade platí, že verejný funkcionár – predseda Národnej rady, konajúci o veci – vyhlásenie voľby prezidenta, na ktorom vyhlásení má osobný záujem ako kandidát na prezidenta, je povinný oznámiť príslušnému orgánu – Národnej rade SR, svoj osobný záujem na veci predtým, ako o nej rozhodne. Neurobil to… Úmyselne zatajil právne podstatnú skutočnosť konfliktu záujmu a konflikt aj vyrobil.

Peter Pellegrini s úsmevom na tvári voľbu vyhlásil a ako martýr sa do nej prihlásil. Bez mihnutia oka. Podpísal si registračku, iného vylúčil…, a nie je mu zo seba ani zle…! Národu rozpráva nezmysly obalené do zlatého obalu a po Slovensku umiestňuje billboardy: Slovensko už potrebuje pokoj.

§ 326 ods. 1 písm. c) Trestného zákona: Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

§ 326 ods. 2 písm. Trestného zákona: Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 
a) závažnejším spôsobom konania,
c) z osobitného motívu.

§ 326 ods. 3 písm. c) Trestného zákona: Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.

Ďalej je to vec pre orgány činné v trestnom konaní. Skutok sa stal. Na 100% !!!

Čo sme to za spoločnosť a kam chceme kráčať, keď na čele parlamentu stojí človek, ktorý pre svoje EGO dokáže pošliapať Ústavu, zákony aj morálku, a s týmto sa dokáže posadiť aj do kresla prezidenta?! Človek, ktorý vo vyhlásení voľby prezidenta vidí iba technikálium vyhlásenia termínu…! Človek, ktorý si dokáže vyhlásiť súťaž, prihlásiť sa do nej, podpísať si registračku, súpera vylúčiť, a s úsmevom ako vlk v odeve baránka povedať – potrebujeme už konečne pokoj, VOĽTE MA! Existuje ešte väčší hnus…?!

Predseda Národnej rady však nemá možnosť výberu v otázke, či bude alebo nebude rešpektovať Ústavu a zákony SR, v danom prípade čl. 6 ods. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a povinnosť oznámiť Národnej rade záujem na veci, o ktorej má rozhodnúť, teda oznámiť jej možný konflikt záujmov.

„Žiaden konflikt záujmov tu nie je,
len si splním svoju ústavnú povinnosť vyhlásiť termín volieb“
povedal Peter a bol spokojný ako ľudia ničomu nerozumejú.

Zo zneužitia právomoci verejného činiteľa vyrobil ústavnú povinnosť.
Takto sa to robí, vážení, aj „cez mŕtvoly“.


V skutočnosti ale vyhlasuje voľbu prezidenta, nie jej termín.

A tá voľba je v konflikte s jeho záujmom byť volený, nie termín tejto voľby.

No hold, ani vyhlasovateľ dražby nemôže byť dražiteľ, niekedy si treba vybrať…, ktorých práv sa pre ktoré práva „vzdávam“.

Priatelia, nedajte sa znova podvádzať…

Tento človek, Peter Pellegrini, dňa 13.3.2020, na margo „pandémie Covid-19“ v rádiu Expres vyhlásil, cit.: „som rád, že Slovenská republika v porovnaní s inými krajinami, dnes, v mnohých oblastiach je práveže prvou krajinou, ktorá prijíma takéto tvrdé opatrenia, a mnohí premiéri a krajiny reagujú až na základe našich rokovaní a myslím si, že je to aj správne…“ . Ide o to isté, čo povedal Matovič, že celý svet čaká, ako testovanie dopadne na slovenských občanoch….

Tento človek, Peter Pellegrini, tiež dňa 20.6.2021 povedal, cit.: „Keby som bol premiérom, už je zaočkovaná polovica Slovenska.

No a dnes Peter Pellegrini, mieriac na hrad a šliapajúc po ústave vraví poddanému davu, že budúcnosť vás čaká v umelej inteligencii, teda inak povedané, budú vás kontrolovať stroje, vážení... Ale o tom v ďalšom článku, aj s veľavravným videom z vystúpenia Petra Pellegriniho, pretože to vidím ako pokračovanie operácie pod pilotným názvom Covid-19.

Peter Pellegrini je človek globalistov, ktorí ho chcú dosadiť… Mačka vo vreci Čaputová sa neosvedčila, a tak vsadili na „známu osobnosť“. Ako povedal jeden taxikár, že voliť bude Pelleho, pretože je to známa osobnosť.

Boh ochraňuj Slovensko a príčetných Slovákov!

Aj tento článok vznikol iba vďaka vašim príspevkom.

Ak sa chcete zapojiť do rekonštrukcie právneho štátu, zachovať dôstojný život, práva a slobody aj našim potomkom, prispejte prosím finančne.
Potrebujeme prostriedky na personálne, technické a iné materiálne náklady.

Prispieť sa dá úhradou na nižšie označený účet (úhradu označte ako: dar), alebo cez systém na úhradu príspevku:

IBAN: SK19 8330 0000 0026 0194 1622

Prispieť sa dá aj zakúpením knihy

Kniha, ktorú ste písali VY, vďaka ktorej NIKTO NIKDY nebude môcť povedať, že „to bolo inak“.
Že COVID nebol štátny útlak, slzy, ale aj naše spojenectvo a nádej.

GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 2020, I. diel 

O tom, ako na Slovensku začala totalita pod falošným obrazom ochrany zdravia.
Knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Andrej Danko: Opozícia je besná, Šimečka je protekčné decko

Rozhovor s podpredsedom NR SR a kandidátom na prezidenta Andrejom Dankom Rozprávali sne sa o besnej opozícii, o prezidentských voľbách, ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Róbert Švec: Ako prezident by som vyvetral po Čaputovej a zvesil vlajku EÚ

Diskusia na palete s predsedom Slovenského hnutia obrody Róbertom Švecom, ktorý aktuálne kandiduje vo voľbách prezidenta SR. Vyštudovaný politológ pripomína, ...
Spravodajstvo

„Nedeľná škola Slavice“ a „Chazarský golem“ na Slovanskom dvore v Alekšinciach

Foto: Eugen Rusnák AUTOR: EUGEN RUSNÁK Víkend na už veľmi dobre známom na celom Slovensku a v zahraničí Slovanskom dvore v Alekšinciach bol ...
Spravodajstvo

Málo ľudí rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začiatku - Igor Bratčikov

Igor Bratčikov, veľvyslanec RF v SR Málo ľudí na Slovensku rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začatiu Špeciálnej vojenskej operácie Ruskej ...
Spravodajstvo

Všetko je inak: Orbán, Fico, Pellegrini - nová politika USA v Európe? Ukrajina, Taiwan...

PROTIPROUD TV vysiela ďalší rozhovor Petra Hájka s vojenským a bezpečnostným expertom Michalom Svatošom, ktorý opäť prináša prekvapivé informácie, ktoré ...
Aktualizované 18.4. 23:51
Spravodajstvo

Chce Fico naozaj, aby platilo právo?... Mazák ho tiež pošliapaval?

Harabin: Ako to s právom myslí súčasná koalícia? Na vážne prešľapy nereaguje… „Právo nemôže byť postavené na nepráve,“ stále dookola ...
Spravodajstvo

VŠETKO JE NAOPAK - Štefan Harabin

Štefan Harabin: Uvalenie sankcií proti Ruskej federácii Európskou Úniou je protiprávne a zjavne v rozpore i s Ústavou SR Milí ...
Spravodajstvo

Harabin: Toto je rozklad štátu! Výsmech všetkého...

Juraja Dobrotku nezákonne vyhodili zo slovenskej armády za nenosenie rúška! Milí priatelia. Dnes 11. 4. 2024 som bol na Mestskom ...
Spravodajstvo

Konšpiračné výrony a hoaxy Aktualít

Aktuality zo Sorosovej stajne médií napísali článok pod názvom:„10 dôvodov, prečo vyhral Peter Pellegrini“ Považujem za potrebné uviesť niektoré fakty ...
Spravodajstvo

UMELÁ INTELIGENCIA A SLOVENSKO (ZNOVA) AKO PILOTNÁ KRAJINA

Peter Pellegrini, budúci prezident Slovenskej republiky, je zárukou zavádzania umelej inteligencie na Slovensku. Túto skutočnosť už ohlásil na tlačovke, ako ...
Spravodajstvo

Vyšetrovací výbor vyšetruje spojenie firmy Burisma s teroristickými útokmi v Rusku

Vyšetrovací výbor Ruska v utorok oznámil začatie trestného konania podľa článku o financovaní terorizmu. Do podozrenia sa dostala notoricky známa ...
Aktualizované 17.4. 20:43
Spravodajstvo

Psuedo-vakcíny mRNA: Súčasný výskum

Nová práca publikovaná v časopise PLOS One, veľmi vysoko hodnotenom časopise, si zaslúži preskúmanie. Štúdia publikovaná v tomto článku dokumentuje, ...