Pripravuje sa covid očkovanie najmenších, vznikla petícia proti vakcinácii detí a mládeže

31. augusta 2021

Zdá sa, že tlak štátu na čo najvyššiu zaočkovanosť obyvateľov Slovenska proti covidu nepozná hraníc. Najnovšie sa už spomína vakcinácia detí pod 12 rokov, dokonca kojencov a batoliat od 6 mesiacov. Každý tlak vytvára protitlak a tým je vznik občianskej petície proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov, ktorá postupne naberá na sile.

Hlavná pediatrička MZ SR priliala olej do ohňa

V najnovšom propagačnom video rozhovore s hercom Miroslavom Nogom pre Bratislavský samosprávny kraj doslova šokovala rodičov malých detí hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu MUDrElena Prekopová:

Je zarážajúce, s akou ľahkosťou táto detská lekárka zahrnula do blízkeho očkovania novými vakcínami pre deti aj kojencov a batoľatá od veku 6 mesiacov, hoci medzi samotnými pediatrami ani zďaleka nepanuje jednotný názor na očkovanie detí, ktoré je teraz možné od 12 rokov.

Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy lekárov o rizikovom očkovaní nižších ročníkov ešte stále len experimentálnymi vakcínami proti covidu, ktoré sú iba podmienečne schválené Európskou liekovou agentúrou v čase núdze, pretože nebolo ukončené klinické testovanie a nepoznáme ich dlhodobé účinky na ľudský organizmus, obzvlášť ten detský.

Nehovoriac o tom, že nemáme k dispozícii relevantné dáta o pôsobení covidu na deti, o skutočnom počte detských ochorení s nežiaducimi účinkami na ich zdravie, vrátane súvisiacich úmrtí. Vieme len to, že ak deti prekonajú covid, je to vo veľkej miere bezpríznakové resp. s ľahkým priebehom, môžu ho prenášať rovnako ako dospelí.

Zatiaľ sa ani po 17 mesiacoch od začiatku pandémie nepreukázala opodstatnenosť očkovania detí pod 12 rokov, pričom vôbec nie sú známe dlhodobé účinky vakcín na detský organizmus pri vzniku stále nových mutácií. Prečo potom majú rodičia malých detí podstupovať riziko použitia experimentálnych vakcín aj pre ich najmenšie ratolesti? To z  nich majú byť akési „pokusné králiky“ na covid? V mene koho a čoho?

Ak by sme podľa MUDr. Prekopovej  mali plne zaočkované všetky rizikové kategórie, tak by sme možno nemuseli toľko očkovať:

Ale nemáme. Nehovoriac o tom, že prichádzajú nové mutácie vírusu a my nevieme, aký priebeh budú mať u detí.  Deti sa vo svete dávajú očkovať aj z tohto dôvodu.“

Dôvodom, prečo mnohí odmietajú vakcíny, je strach z vedľajších účinkov. Pediatrička Prekopová však upozorňuje, že vakcína nikdy nemôže byť pustená do používania, ak sú zaznamenané nejaké neprípustné vedľajšie účinky. To dôvod, prečo klinické štúdie trvajú tak dlho.

Podľa hlavnej pediatričky nemôže byť dokázané ani nijaké úmrtie po vakcíne, lebo v opačnom prípade by daná očkovacia látka nikdy nebola pustená do používania. To je však v rozpore s tým, čo sa deje v očkovacej praxi s množstvom prípadov nežiaducich účinkov vrátane úmrtí, ale WHO ani EMU kvôli tomu nezastavili očkovanie.

„U detí boli popísané v podstate tie isté vedľajšie účinky ako u dospelých. O niečo výraznejšie alebo častejšie mali deti teplotu, možno malo viacej detí zväčšené lymfatické uzliny po vakcinácii ale to sú všetko vedľajšie účinky, ktoré sú očakávané a s ktorými sa stretávame po úplne všetkých vakcínach, ktoré máme,“

zdôrazňuje MUDr. Prekopová.

V praxi sa vyskytujú aj situácie, keď sa rodičia v názore na to, či dať svoje dieťa zaočkovať alebo nie, nezhodnú. V prípade rozvedených rodičov, ak sú obaja určení ako zákonní zástupcovia, na očkovanie stačí aj podpis iba jedného Vždy sa však prihliada aj na názor dieťaťa. Bez súhlasu aspoň jedného zákonného zástupcu však vakcínu podať nemôžu, hoci by dieťa záujem malo.

Pediatrička tiež upozorňuje na fakt, že imunita dospelých a detí nefunguje rovnako. Deti sú totiž podľa nej lepšie prispôsobené na zvládanie vírusov v porovnaní s dospelými.

Pripravuje sa očkovanie najmenších detí od 6 mesiacov

Aktuálne je podľa pediatričky Prekopovej u nás povolené očkovanie detí nad 12 rokov. Už na prelome tohto a budúceho roka by však mohlo dôjsť k podstatnej zmene. Prebiehajú totiž klinické skúšky u detí od pol roka, ktoré by mohli byť hotové v novembri. Na Vianoce či v januári by tak mohlo dôjsť aj k očkovaniu mladších detí:

Podľa klinických skúšok to vyzerá tak, že budeme mať dve nové vakcíny – kvázi nové v zmysle zloženia. Jedna bude určená pre deti od 6 mesiacov do 5 rokov a druhá od 6 do 12 rokov a nad 12 rokov sa bude podávať taká vakcína, ako aj dospelým tak, ako je to aj teraz,“ 

hovorí MUDr. Elena Prekopová, akoby to už bola hotová vec.

Možno predpokladať, že na tieto jej slová bude zrejme reagovať množstvo rodičov, lekárov či právnikov a začne sa boj o (ne)očkovanie malých detí. Pri minimálnej dôvere ľudí v túto vládu a strácajúcej sa autorite viacerých vládnych odborníkov (vrátane MUDr. Eleny Prekopovej) vo verejnosti možno očakávať, že ešte viac narastie hnev občanov a odpor rodičov voči očkovaniu detí v čase, keď rapídne klesá záujem o očkovanie u dospelých. Mnoho občanov už  protestuje proti očkovaniu detí a mládeže pod 18 rokov, nieto ešte tých najmladších…

PETÍCIA proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19

Proti očkovaniu detí a mládeže vznikla občianska petícia, ktorú môžu občania nesúhlasiaci s týmto krokom v boji proti pandémii podpísať na https://www.peticie.com/stop-ockovaniu-deti.

Text petície znie:

My podpísaní občania Slovenskej republiky, na základe petičného práva zaručeného  článkom 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej v texte „Ústava Slovenskej republiky“) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej v texte „Zákon o petičnom práve“) v znení neskorších predpisov, žiadame

Prezidentku Slovenskej republiky, Národnú radu Slovenskej republiky, Vládu Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, aby ako kompetentné orgány verejnej moci v zmysle ust. §-u 5 ods.5 Zákona o petičnom práve v zákonnej lehote túto petíciu prešetrili a prijali príslušné opatrenia vrátane uplatnenia zákonodarnej iniciatívy a iných vhodných aktivít vo veciach celospoločenského a verejného záujmu (predmet verejného alebo iného spoločného záujmu):

 1. na zabránenie očkovania – vakcinácie proti COVID-19 u detí a mládeže do veku 18 rokov,
 2. na zabránenie akejkoľvek formy diskriminácie a segregácie detí a mládeže, ako žiakov základných škôl a študentov stredných škôl z dôvodu nezaočkovania experimentálnymi vakcínami proti COVID 19,
 3. na zabezpečenie rovnoprávnosti prístupu detí a mládeže k výchove a vzdelávaniu bez ohľadu na ich zaočkovanosť experimentálnymi vakcínami proti COVID 19,
 4. na zabezpečenie absolútnej dobrovoľnosti pri rozhodovaní detí, mládeže a ich zákonných zástupcov (rodičov) o podstúpení vakcinácie experimentálnymi vakcínami proti COVID 19.

Podpisom tejto petície vyslovujeme rozhodný a zásadný nesúhlas s použitím experimentálnych vakcín proti COVID-19 na vakcináciu detí a mládeže vo veku do 18 rokov, pokiaľ k rozhodnutiu detí, mládeže a ich zákonných zástupcov o použití a aplikácii vakcíny nedôjde striktne pri dodržaní absolútnej dobrovoľnosti rozhodnutia. 

A to bez akýchkoľvek iných vplyvov, vrátane poskytovania akýchkoľvek benefitov pre prípad zaočkovania, vrátane akéhokoľvek podmieňovania prístupu detí a mládeže k výchove a vzdelávaniu vzhľadom na ich zaočkovanosť vakcínou proti COVID-19 a vrátane uplatňovania akýchkoľvek foriem propagandy a presviedčania o nutnosti zaočkovania vakcínou proti COVID-19, a to najmä bez vyváženého poskytovania informácií týkajúcich sa aj negatívnych a vedľajších účinkov spojených s aplikáciou vakcín proti COVID-19.

Vakcíny proti COVID-19 boli vyvinuté za obdobie v trvaní 6 až 12 mesiacov. Štandardný vývin vakcín trvá 8 – 12 rokov.  Vakcíny boli schválené podmienečne,  vzhľadom na vyhlásenú situáciu pandémie. 

Je otázne, či daný proces môžeme nazvať pandémiou, a to vzhľadom na zmenu definície, ktorá nezodpovedá štandardom. Ide o tzv. experimentálnu fázu podávania vakcín. To znamená, že ide o schválený  dočasný proces použitia vakcín, ktorý v histórii  ľudstva nemá paralelu. Zároveň pri mRNA  vakcínach sme sa stretli s týmito fenoménmi:

 1. Ide o prvé použitie PEG (polyetylén glykolu) v injekcii vôbec.
 2. Ide o prvé použitie mRNA technológie vo vakcíne proti infekčnému agensu.
 3. Prvý raz v histórii boli použité predbežné, a nie definitívne údaje o účinku a nežiaducich efektoch vakcín.
 4. Ide o prvú vakcínu, u ktorej (po jej aplikácii) nie sú uvedené jednoznačné údaje o redukcii infekcie, redukcii prenosu vírusu a znížení úmrtnosti. 
 5. Ide o prvú vakcínu s geneticky modifikovanými polynukleotidmi použitú v ľudskej populácii.
 6. Ide o prvý produkt vôbec, ktorý firma Moderna uviedla na trh.
 7. Skúsenosti z krajín, kde boli tieto vakcíny použité vo väčšej miere ako na Slovensku ukazujú, že vakcinácia nezabraňuje šíreniu vírusu, pričom aj    zavakcinovaní môžu mať ťažší priebeh ochorenia, končiaci hospitalizáciou.  Dokonca, v jednej najzaočkovanejších krajín sveta, v Izraeli, premiér krajiny vyhlásil, že očkovanie problém Covidu nevyrieši a odvolal sa aj na skúsenosti  z Veľkej Británie.

Pri používaní vakcín v dospelej populácii Slovenska sa za 8 mesiacov (koniec augusta 2021) vyskytlo veľmi veľa nežiaducich účinkov, z ktorých viaceré sa skončili úmrtím vakcinovaných. Za tieto nežiaduce účinky nikto (farmaceutickými firmami počínajúc) nenesie nijakú zodpovednosť.  Chceme toto u našich detí?!

Vzhľadom na vyššie uvedené považujeme použitie mRNA vakcíny/vakcín u detí za absolútne kontraindikované. Vzhľadom k tomu je nevyhnutné rešpektovať absolútnu dobrovoľnosť pri rozhodovaní detí, mládeže a ich rodičov o podstúpení vakcinácie, a to pri zabezpečení komplexnej informovanosti o všetkých, aj negatívnych a nežiadúcich vedľajších účinkoch vakcín.

Je neprípustné, aby okolnosť, či žiak alebo študent je zaočkovaný proti COVID-19, bola akýmkoľvek kritériom pre určenie alebo obmedzenie jeho prístupu k výchove a vzdelávaniu.

Podľa článku 42 ods.1. Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na vzdelanie. Podľa článku 12 ods.1. Ústavy Slovenskej republiky, ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti ich právach.

Medzi základné princípy výchovy a vzdelávania podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte „Školský zákon“) – § 3 uvedeného zákona, patrí princíp rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu a princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Taktiež je rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu dieťaťa alebo žiaka výslovne zakotvený v § 144 ods.1 písm. a/ Školského zákona. 

Medzinárodné dokumenty práva európskych spoločenstiev, ku ktorým pristúpila aj Slovenská republika a ktoré  sa dotýkajú práva na vzdelanie a rovnoprávnosti prístupu ku vzdelaniu a výchove – Dohovor o ochrane ľudských práv  a základných slobôd, ktorý v čl. 144 zakázal diskrimináciu pri  uplatňovaní garantovaných práv a v čl. 2 svojho Dodatkového protokolu poskytol ochranu aj  právu na vzdelanie, Dohovor o zákaze diskriminácie v oblasti vzdelávania (UNESCO  1960),  Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, a tiež aj Dohovor o právach osôb so zdravotným  postihnutím, ktorý vo svojom čl. 24 zakazuje diskrimináciu vo vzdelávaní z dôvodu  zdravotného znevýhodnenia.

Petičný výbor

predseda výboru: RNDr. Ján Baránek, Šándorova 2, 821 03 Bratislava (poverený na zastupovanie  v styku s orgánmi verejnej moci)

člen výboru: MUDr. Ján Lakota, CSc., Bakošova 6, 841 03 Bratislava

člen výboru: Ing. Juraj Štubniak, Skorocelová 4, 821 07 Bratislava

člen výboru: Mgr. Miroslav Belička, Povstalecká cesta 16, 974 09 Banská Bystrica

člen výboru: Richard Jaroušek, Javorová 4, 974 09 Banská Bystrica

zdroj: bystricoviny

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Podľa veľkej štúdie Univerzity J. Hopkinsa nezomrelo na covid žiadne zdravé dieťa

(Audrey Unverferth, technocracy.news) – Globalistickí technokrati a Big Pharma páchajú ten najväčší podvod v dejinách sveta proti najzraniteľnejšej časti spoločnosti – deťom. V skutočnosti bol ...

Nasledujúci článok

Za zrkadlom

Jezuiti - genocídny socopati - armáda čiernej šľachty - Jezuitská agenda

Agendou jezuitov je infiltrovať Východnú alianciu so svojimi agentmi a uniesť proces vytvárania nového finančného systému. Netreba dodávať, že najvyšší ...
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...