ODPOR-19 – policajný masaker v Lidli v Piešťanoch. Z vinníkov obete, z obetí vinníci. Cela predbežného zadržania. Naď o Slovákoch: sú to opice, opice, opice, dezoláti… zaslúžia si exemplárne tresty…, mali ste ich dobiť viac

8. novembra 2021

NA SLOVENSKU ZAČAL ODPOR-19 PROTI POLITIKE NÚTENÉHO PREKRÝVANIA DÝCHACÍCH ORGÁNOV, ALE AJ TESTOVANIA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU NA VÝSKUM A EXPERIMENTÁLNEHO OČKOVANIA SLOVENSKÉHO NÁRODA AKO STÁDA.

Súčasná vládna garnitúra cíti ohrozenie… Ľudia sa začínajú organizovať na odpor. Preto začala otvorený boj proti občanom.

Proti tým občanom, ktorí neporušujú žiaden ZÁKON, iba legitímne nechcú rešpektovať svojvoľne „nastavené opatrenia“ ich sanitárnej, a tým celkovej kontroly (od evidencie osobných údajov cez ich pohyb až po sledovanie nežiaducich účinkov účastníka výskumu), čo vládna garnitúra dobre vie. Ľudí masakruje preto, aby u ostatných vyvolala a udržala strach a obraz zákroku proti „bezprecedentným porušovateľom zákona“. Avšak v reáli niet porušeného zákona ani bezprecedentných porušovateľov.

Sú iba provokatéri z radov polície a ich spolupracovníkov, ktorí túto akciu „zohrali“. Neprekrytím dýchacích ciest nie je porušený ŽIADEN ZÁKON. Jednoducho žiaden zákon Národnej rady SR neurčuje povinnosť prekrytia dýchacích ciest.

Absentuje tu:

  • objekt,
  • objektívna stránka,
  • subjekt a
  • subjektívna stránka.

Absentuje celý priestupok!

Nedokazuje sa nevina, ale dokazuje sa vina. Dosiaľ nikto neoznačil neprekrytie dýchacích ciest ako priestupok, preto nemôže existovať ani páchateľ (bližšie k tomu aj s KARTIČKOU právnej pomoci v závere článku).

Súdna rada SR dokonca na moju žiadosť o informáciu o „paragrafe neprekrytia dýchacích ciest“ oznámila, že takýto „paragraf nepozná“.

Vládna garnitúra toto všetko vie, avšak potrebuje národ udržať v hypnóze „nastavených opatrení“ a „smrteľného vírusu“ a vytvoriť bezprecedentný rozsudok!

JUDr. Adriana Krajníková sa pýtala, Súdna rada odpovedala…:

Pandémia Covid-19“ je ozrutný biznis a k toku peňazí je potrebné držať národ v strachu a pod neustálou kontrolou (v hre sú veľké peniaze…. všimnite si nižšie, čo Romanovi S. povedal vyšetrovateľ), z čoho plynie neustála potreba sanitárnej ochrany pred vírusom, ktorých sú tu milióny… Výborne vymyslený projekt… Taký navždy.

 „Nastavené opatrenia“ vyvolávajú ochorenia ľudí a ochorenia ľudí vyvolávajú ďalšie „nastavené opatrenia“

Nekonečný kolotoč chorôb a peňazí prostredníctvom kontroly ľudí. Z tých sa stal predajný artikel od konzumentov „liekov, výterov, vakcín…“ až po „služby“ všeobecnej povinnosti testovania tých liekov, výterov, vakcín… na sebe. Také sanitárne „perpetum mobile“, iba tým strojom nie sú plechy, ale ľudia, teda účastníci tohto výskumu. A na konci mesiaca im v ich naivite „prevencie“ cinkne na účte mzda. Pre toto sa oplatí byť účastníkom výskumu a dusiť sa!

Slobodný človek spolieha na vlastnú imunitu, ktorú si aj s morálkou pestuje… ovládaný človek na to, čo mu povedia, a na kolektívnu nenávisť.

Covid-19 – je to biznis za cenu absolútnej straty dôstojnosti a slobody človeka, ako predajného artiklu. Ľuďom sa vymyjú (už sa vymyli) mozgy tak, že ochrana verejného zdravia je ich slobodnou vôľou za cenu ich života.

Persuázia je nový spôsob komunikácie, ktorej cieľom je spracovať druhých zmenou ich hodnôt, názorov, presvedčení alebo celkovo postojov. Je to osobitný spôsob komunikácie, ktorej cieľom je ovplyvniť duševný stav recipienta v atmosfére jeho „slobodnej voľby“. 

Vládna garnitúra šalie, pretože mnohí ľudia nerešpektujú JEJ SVOJVOĽNÉ OPATRENIA, vydávané jedným (!) štátnym úradníkom, o ktorých má blúznivé predstavy, že sú ZÁKONOM.

Vládna garnitúra šalie, lebo sa jej NEPODARILO podriadiť svojím mocenským a finančným záujmom všetkých občanov. A tak posiela proti nim silové zložky polície v obraze, že ide o nebezpečných páchateľov, pretože NEMAJÚ PREKRYTÉ DÝCHACIE CESTY (ako z dystopického psycho trileru), čo mať nemusia, keďže okrem svojvoľného „nastaveného mokrého sna“ vo forme „nastavených opatrení“ túto zvrátenosť neurčuje žiaden ZÁKON.

Dňa 4.11.2021 došlo v nákupnom centre Lidl v Piešťanoch k masakru zákazníkov, ktorí pri nákupe nemali prekryté dýchacie cesty. V prvom rade ide o deviantnú požiadavku, v druhom rade (práve preto) neexistuje takáto povinnosť určená zákonom. V treťom rade z uvedeného dôvodu musí byť iba nanucovaná prostredníctvom „nastavených opatrení“, ktoré ZÁKON NIKDY nevideli. Ani ho pri „prekryrí dýchacích ciest“ vidieť nemohli, lebo taký zákon nie je.

Hlavný hygienik de iure netvorí zákony (nie je zákonodarným zborom) ani nevydáva vyhlášky (nemá k tomu splnomocnenie zákona č. 355/2007 Z. z.), ale vydáva individuálne alebo hybridné správne akty podľa § 12 ods. 2 a § 48 ods. 4 cit. zákona. Hlavný hygienik nevytvára žiadnu vyhlášku, navyše vyhláškou, t. j. vykonávacím právnym predpisom je ZAKÁZANÉ ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené (§ 4 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z.)

„Nastavené opatrenia“ ÚVZ nie sú teda zákonom ani vyhláškou a ani vyhláška povinnosti neukladá, ale nesie v sebe paragraf už existujúceho zákona. A paragraf na prekrytie dýchacích ciest neexistuje. A takto sa točíme kol-dokola, pričom „vládna garnitúra“ toto všetko vie! Avšak „v hre sú veľké peniaze…“

NA ZOPAKOVANIE:

„Nastavené opatrenia“ sú hybridné správne akty vydávané pri činnosti správneho orgánu podľa kompetenčného § 5 ods. 4, § 59b zákona č. 355/2007 Z. z., kde «formulácia zákonných oprávnení na vydávanie opatrení podľa § 12 ods. 2 a § 48 ods. 4 písm. cit. zákona zakladá „ratione materiae“ (z podstaty predmetnej veci, z dôvodu dotyčnej veci) záver o vydávaní opatrenia ako hybridného správneho aktu, teda ide o akt vydaný na základe zákona, nie ako jeho vykonávací predpis»  

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 24.9.2020 sp. zn. II. ÚS 411/2020 (vo veci Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3172/2020 zo dňa 17. apríla 2020):
„… napadnuté opatrenie ako správny akt vydaný orgánom verejnej správy pri plnení jeho   úloh, má charakter hybridného správneho aktu. 

Pokiaľ ide  o právnu existenciu tzv. hybridného správneho aktu, ide o individuálny právny akt s prvkami normatívneho právneho aktu, normatívny prvok spočíva najmä vo všeobecne, resp. abstraktne určenom okruhu adresátov tohto aktu, a individuálny prvok, ktorý je dominantný, je určený konkrétnosťou predmetu regulácie, ktorá sa netýka akejkoľvek, genericky určenej, pandemickej situácie, ale konkrétnej pandémie, na ktorú opatrenie reaguje. Povinnosti sú opatrením uložené na základe zákona, teda v súlade s čl. 13 ods. 1 písm. a) ústavy. 

Formulácia zákonných oprávnení na vydávanie opatrení podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. zakladá „ratione materiae“ záver o vydávaní opatrenia ako hybridného správneho aktu, čo sa prejavilo aj v znení napadnutého opatrenia. 

Ide teda o akt vydaný na základe zákona, nie ako jeho vykonávací predpis.

Opatrenie s povahou hybridného správneho aktu nie je právnou normou, a teda nemôže byť všeobecne záväzným právnym predpisom

Zákon preto neobsahuje vo svojom texte osobitné splnomocňovacie (delegačné)   ustanovenie na jeho vydanie, ktoré je nevyhnutné pri podzákonných všeobecne záväzných právnych predpisoch.“ 

Oprávnenie na vydanie opatrenia úrad verejného zdravotníctva vyvodil priamo z kompetenčných ustanovení.“

Právne akty Úradu verejného zdravotníctva označené ako „Opatrenia“ (do 14.10.2020) a „Vyhlášky na nariadenie opatrení“ (od 15.10.2020) sú právnou povahou totožné právne akty vydané podľa kompetenčného ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z., nie ako vykonávací právny predpis citovaného zákona podľa čl. 123 Ústavy SR v spojení s § 5 ods. 2, § 18 ods. 2, § 19 ods. 1, ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. (postupom podľa Legislatívnych pravidiel vlády SR). Splnomocnenie na vydanie vykonávacieho právneho predpisu zákona č. 355/2007 Z. z. je dané (iba) v § 62 cit. zákona a formulované pre Ministerstvo zdravotníctva SR v tam určenom rozsahu právnych skutočností. Hybridné akty Úradu verejného zdravotníctva SR pod rôznym označením („Opatrenia“ alebo „Vyhlášky na nariadenie opatrení“) – avšak ratione materiae  v ich obsahu a reguláciách rovnaké, nemôžu byť zároveň vykonávacím predpisom (k čomu nespĺňajú celý rad legislatívnych postupov, najmä so samotného znenia § 59b ods. 2, ods. 3 cit. zákona je ich tvorba a vyhlásenie vylúčené spod zákona č. 400/2015 Z. z., kde v našom právnom systéme sa inak, než podľa tohto kódexu vyhláška tvoriť nedá, teda s poukazom na citované uznesenie nejde o žiadne právne predpisy). Ustanovenie § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. nie je splnomocnením zákona, ale odkazom na už existujúce vykonávacie ustanovenia § 12 a § 48 cit. zákona. 

Povedať, že právny akt vydaný na základe kompetenčného ustanovenia je vytvorený právny predpis, je právny oxymorón a právny nezmysel.

Vie to vláda, vedia to na Ústavnom súde, vie to generálny prokurátor… a všetci mlčia. Nečinnosť generálneho prokurátora (ktorý veciam až priveľmi dobre rozumie) na tomto „fronte prekrývania dýchacích ciest“ zadáva priestor na zbytočné policajné ataky, stupňovanie neistoty a napätia v spoločnosti a v konečnom dôsledku na vznik občianskej vojny… A tu už srandy končia…

VLÁDA, aby umlčala aj ľudí, vyslala na nich silové zložky. Občania budú „poslúchať“ ZÁKON NEZÁKON, a už to kričí aj na plné ústa. Nekričí, že občania porušili „§ ten a ten zákona č. to a to Z . z.“, ale vrieska ako pavián, že občania porušili „nastavené opatrenia“.

Treba dobre načúvať ich vreskotu, je de iure o ničom! Jeho obsah stačí právne rozobrať na drobné… a bublina pseudo-povinností spľasne…

Aby však vreskot vyvolal cielený strach, najvyšší pavián, ktorý sa bojí najviac, sa nechal počuť:

Jaroslav Naď, 5.11.2021: „POLICAJTI NÁS CHRÁNIA, BUĎME IM ZA TO VĎAČNÍ! MAJÚ MOJU JEDNOZNAČNÚ PODPORU

Policajti robia všetko pre to, aby ochránili naše zdravie, náš majetok a zaistili poriadok a dodržiavanie zákonov. Robia čo vedia, aj keď to majú veľmi ťažké. 

Naopak, vandali, grázli a dezoláti, ktorí som presvedčený, že za peniaze a s jasným cieľom provokácie, porušujú po celom Slovensku zákony. Šíria chorobu medzi zodpovednými ľuďmi lebo nedodržiavajú protiepidemiologické nariadenia, zneužívajú na svoje primitívne a protizákonne konanie aj malé deti a dokonca berú tovar z obchodov bez zaplatenia. Osočujú a vyhrážajú sa vedcom či lekárom pred ich domovmi, sú absolútnym odpadom spoločnosti, s ktorým sa musíme jasne vysporiadať. 

Jednoznačne stojím za zásahom polície v Piešťanoch. Dokonca som presvedčený, že mohol byť ešte tvrdšíOpice na plote úradu vlády, opice na štadióne v Trnave a opice v Lidli v Piešťanoch, Prievidzi a inde, či opice a dezoláti pred domom lekárov a vedcov. Stále tá istá skupina výtržníkov, ktorí pre našu spoločnosť nerobia nič dobré.

Rozobrané na drobné:

„…vandali, grázli a dezoláti, nedodržiavajú protiepidemiologické nariadenia, …zásah mohol byť ešte tvrdší.….jednoznačne stojím za zásahom polície v Piešťanoch. Dokonca som presvedčený, že mohol byť ešte tvrdšíOpice…, opice…, opice…, dezoláti

Otázka znova znie, aké protiepidemiologické nariadenia nedodržujú „vandali, grázli, dezoláti a opice“, ktoré mali dostať ešte väčšiu bitku…?! Ten človek nemá hlavu v poriadku.

Naď musí tentokrát označiť ustanovenie ZÁKONA so znením skutkovej podstaty určujúce povinnosť prekrytia dýchacích ciest. 

Inak je to on, kto je tu vandal, grázel, opica a dezolát.

Toto správanie „dospelého“ muža vo verejnej funkcii, zahaleného agresivitou nepotrebuje osobitný komentár, už aj bez tej funkcie to u dospelého muža vyvoláva pocit stretu s človekom s antisociálnou poruchou osobnosti a zakomplexovaným jedincom.  

Jedinečné, stále a typické vzorce myslenia, emócií a správania definujú osobný štýl jedinca pri interakcii s fyzickým a sociálnym prostredím. Antisociálna porucha osobnosti je ignorovanie právnych noriem – ZÁKONOV a na ich základe založených právnych a spoločenských noriem, ako aj práv a slobôd iných v spojení s presadzovaním vlastných predstáv a vlastnej vôle na úkor zákona a iných. Psychopat k tomu pridá aj násilie…

Pelegrini, 5.11.2021: video TU

Ak je raz predpísané do predajne rúško alebo respirátor, tak ho, prosím, nosme. Nenosíme ho tam kvôli vláde, ale nosíme ho tam z úcty k tým, ktorí tam pracujú, ktorí tam predávajú, ktorí tam sedia za pokladňami, nosíme ho z úcty k tým, ktorí tam nakupujú a majú strach o svoje zdravie, a je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sme nepredstavovali žiadne riziko nákazy, preto chcem požiadať ľudí, aby nevytvárali na vládu tlak, domnievajúc sa, že keď budú ignorovať opatrenia pandemickej, že tým vláde uškodia. Tým uškodia pravdepodobne viacej sebe a svojmu okoliu ako vláde, s vládou to ani nepohne, však vláda to má úplne vidíte kde, tí úplne žijú v inom svete.  

Skôr naopak, chcem požiadať aj príslušníkov Policajného zboru, aby  sa snažili naozaj primerane reagovať na tieto aktivity, tam kde je to možné viac deeskalovať to napätie, pretože vidíte, zásah, hoc možno podľa zákona je oprávnený, spôsobí obrovské množstvo napätia a aj myslím si, a môže dokonca ešte viacej spôsobiť určitý typ agresie u ľudí, a to nie je podľa mňa to, čo momentálne Slovensko potrebuje, preto by som naozaj chcel ľudí požiadať, aby sme sa trošku ukľudnili, viem, že to je ťažké, že mnohí sú už nervózni, unavení, ale rešpektujme sa jedni druhých, nech nevzniká tu súboj medzi očkovanými neočkovanými, nech tu sa nerozdeľuje spoločnosť takýmto spôsobom. Naozaj sa snažme, aby sme boli zdraví, aby sme ľudí delili na zdravých a chorých, nie na očkovaných a neočkovaných, a aby sme našli nejaký spôsob spolužitia tak, aby sme sa navzájom tolerovali, ale dodržiavali také pravidlá, aby sme čo najmenej ohrozovali tých, ktorí sa touto chorobou môžu nakaziť a ktorí môžu mať až vážne dôsledky, poprípade až smrť

Rozobrané na drobné:

„Ak je raz predpísané do predajne rúško alebo respirátor, tak ho, prosím, nosme … „nosíme ho tam z úcty k tým, ktorí tam pracujú, ktorí tam predávajú, ktorí tam sedia za pokladňami, nosíme ho z úcty k tým, ktorí tam nakupujú a majú strach o svoje zdravie, a je našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sme nepredstavovali žiadne riziko nákazy…“

Na základe akého ZÁKONA je predpísané rúško alebo respirátor do predajne? Na základe akého ZÁKONA je našou povinnosťou z úcty k iným podstúpiť vlastné fyzické a psychické utrpenie? Na čo sú nám ZÁKONY, ak nám stačia absolutistické opatrenia jedného úradníka?

Pellegrini musí tentokrát označiť ustanovenie ZÁKONA so znením skutkovej podstaty určujúce povinnosť prekrytia dýchacích ciest. 

„… pretože vidíte, zásah, hoc možno podľa zákona je oprávnený, spôsobí obrovské množstvo napätia.“

hoc možno…? Zákon stojí buď na jeho porušení, alebo neporušení, nie na „hoc možno“ porušení! Takto a podobne sa masíruje verejnosť skrz vyjadrenia, ktoré sú v skutočnosti prázdnou bublinou.

PLATNÝ PRÁVNY STAV 

V slovenskom právnom poriadku obsiahnutom v Zbierke zákonov SR neexistuje ustanovenie zákona Národnej rady SR určujúce právnu povinnosť prekrytia dýchacích ciest. Túto skutočnosť  nakoniec deklarovala aj Súdna rada SR. Ak by taká povinnosť existovala, nutne by mi ju musela oznámiť. To je celé…

Zvyšok je celonárodná manipulácia, dnes už formou brutálneho nátlaku pre neexistujúcu „povinnosť“ prekrytia dýchacích ciest, čo je v rozpore s čl. 3 v spojení s čl. 15 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 1 ods. 1 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, pretože ukladanie povinností spôsobujúcich fyzické a duševné utrpenie je zakázané. Povinnosti, ktoré objektívne nemožno „riadne“ ani vykonať, pretože objektívne nemožno celé dni riadne neprijímať kyslík a riadne nevylučovať oxid uhličitý do prostredia a namiesto toho ho „riadne“ vdychovať späť. Toto je projekt kruhu večných pacientov a navždy infikovaného prostredia a národa.

Občania sú bití políciou nie kvôli porušovaniu zákona, ale kvôli nerešpektovaniu svojvoľných „nastavených opatrení“, pretože ako bolo povedané – sú tak necitliví, sú také opice, dezoláti a vyvrheli, že nemajú úctu k iným, a preto si neprekrývajú svoje dýchacie cesty a nedusia sa na prianie úradníka.
Slovensko je choré duševne a fyzicky. V dôsledku neustáleho strachu a života pod stresom, so zákazom vychádzania, obmedzením slnka, zákazom radosti, smiechu, spevu, tanca, zabránením riadneho dýchania a prijímania dostatočného množstva kyslíka, nútením vdychovania vlastných výlučkov, zásahmi do organizmu opakovaním vyšpáravaním jeho slizníc, vpichovaním experimentálnych chemikálií, odopieraním zdravotnej starostlivosti… Slovensko ochorelo a zaplnilo nemocnice. Toto je skutočný dôvod nárastu chorých a mŕtvych.
Za zhoršený stav zdravia obyvateľstva a osôb sú zodpovedné „nastavené opatrenia“.
A súčasná vládna garnitúra bije psychicky a fyzicky zdravých občanov, ktorí sa tomuto chorému modelu nechcú podriadiť a nechcú zaradiť k ďalším Covid-19 pacientom. Ktorí sa nechcú zaradiť do zacykleného kruhu, ktorý produkuje ochorenie a čím viac ochorenia, tým viac sanitárnych „nastavených opatrení“. 
Pán Pellegiíni, opica Naď…, čo bude treba najbližšie urobiť z úcty k iným a pre dodržiavanie „nastavených opatrení“ fašistickej úderky a účely prístupu k základným právam a slobodám, na účely vstupu do zamestnania, do obchodu, do nemocnice, do školy, do banky…? Strčiť si prst do zadku… (ospravedlňujem sa za nechutnosť, ale väčšou nechutnosťou je dusenie detí a všetkých aj dospelých a starých občanov, a ani vláde, ani prezidentke to tak nepríde…)?! Inak to Pellegrini s Naďom, Hegerom, Matovičom, Lengvarským, Kolíkovou, Mikaosm, Pfizer-Krčmérym označia ako prejav neúcty opíc k tým zodpovedným občanom vrátane nich samotných, ktorí si ten prst pred vstupom na úrad vlády, na svoje ministerstvo, pracovisko, do obchodu, do školy, do nemocnice… strčia… A za to im patrí aj podľa Čaputovej vďaka… Za to, že zo seba robia idiotov a berú za to peniaze a pochvaly o zodpovednom občanovi… Chýbajú už iba štátne medaile tým najskalnejším za nosenie respirátora 24 hodín denne… Pretože aj pri pôrode už je to povinná výbava na ochranu verejného zdravia!
Začala vojna proti občanom. Proti tým, ktorí neporušujú žiaden ZÁKON! A vládna garnitúra to vie. Masakruje ľudí preto, že porušujú „nastavené opatrenia“. Nie zákon. Ich svojvoľne „nastavené opatrenia“ bez opory v ZÁKONE. To je celé… Národ potrebuje udržať pod kontrolou a vojenským režimom. Preto je na Slovensku minister zdravotníctva vojenský generál a do akcie sú zapojení aj samotní vojaci a iní „agenti“. … Nie sú to však tí, o ktorých vrieska opica…

Opica Naď povedala v diskusnej relácii v nedeľu, 7.11.2021 na TV Markíza toto (portál Pravda zo dňa 7.11.2021): „dvaja z troch obvinených sú bývalí profesionálni vojaci. Odišli zo služby a dnes úplne zámerne a plánovite chodia z jedného obchodu do druhého. Prečo to robia? No určite kvôli peniazom“.

A čo tak náhodou z presvedčenia, že sú odporcami rúšok a rozhodli sa nedusiť svoje deti…? Opica touto taktikou potrebuje zdiskreditovať osoby aj myšlienku odporu.

Odvoláva sa v tejto súvislosti aj na uniknuté videá z odpočúvania poľovníckej chaty, pričom počas jedného z rozhovorov sa nitriansky oligarcha Miroslav Bödör pýta predsedu Smeru Roberta Fica, koľko potrebuje chlapcov.

Fakt „dôkaz“…

Keďže poznám dvoch z týchto troch zadržaných, sú to moji klienti a ohľadne ich činnosti na rozdiel od opice disponujem informáciami a osobnými poznatkami o ich „motívoch“, opica je úplne vedľa. Touto taktikou potrebuje manipulovať Slovensko, diskreditovať Smer a veľmi jej musí tiecť do topánok, ak svoju vlastnú akciu zinscenovala s úmyslom zacieliť to na Smer. Asi by to nebolo prvýkrát…

Nakoniec už 4.11.2021 sa opica nechala počuť, že „Výtržnosti robia bývalí vojaci. Som presvedčený, že ich platí Smer.“.

Pokiaľ by Smer podporoval tieto akcie, pokiaľ by sa jasne vymedzil proti rúškam, zhodil ich dole zo seba a buchol v parlamente po stole, že stačilo…, má nielen u mňa, ale na celom Slovensku jedno veľké PLUS! Pretože ak horí, treba spoločne utekať smerom od ohňa… Piešťansky Lidl však nie je rukopisom Smeru.

Táto akcia bola režírovanou provokáciou, nie však z dielne Smeru!

4.11.2021 Záťah agresívnej polície v Piešťanoch:

K tejto sabotáži štátneho zriadenia servilne slúži Slovenská advokátska komora, ktorá ma zahltila cca 11 disciplinárnymi konaniami, z ktorých pre tri mi pozastavila výkon advokácie, aby som nemohla zastupovať. Odhliadnuc od toho, že ma pripravila o zdroj príjmu, snaží sa pripraviť občanov o ich právo voľby advokáta podľa vlastného výberu.

Nemohla však občanov odstaviť od ich voľby slobodného výberu právnej pomoci podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru o ochrane základných práv a slobôd, čl. 37 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd, bez nároku na odmenu podľa § 1 ods. 2 Zák. č.586/2003 Z.z. o advokácii. A takto konám… Podľa čl. 27 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve sa zmluvná strana nemôže dovolávať ustanovení svojho vnútroštátneho práva ako dôvodu pre neplnenie zmluvy.  

Následne komora proti mne podala trestné oznámenie za nedovolené podnikanie. O veci vás budem osobitne informovať a bude to veľmi zaujímavé…

CELA PREDBEŽNÉHO ZADRŽANIA A „ZÁKULISNÉ“ HRY

Po masakri dňa 4.11.2021 boli jeho traja účastníci vzatí do cely predbežného zadržania. Dvaja z nich sú moji klienti, jeden z nich je bývalý profesionálny vojak Jozef a druhý podnikateľ Roman, ktorý sa postavil na odpor k uzavretiu jeho prevádzky, čím sa vystavil štátnemu teroru a šikane zo strany kontrol RÚVZ Topoľčany a orgánov Polície SR v „zastúpení“ majstra vyšetrovateľa Róberta Bílika (o ktorom som už písala), pre neexistujúce priestupky. Aj o tom budeme s Romanom osobitne informovať a bude to veľmi zaujímavé…

Polícia v Trnave, ktorá po zadržaní účastníkov nákupu bez prekrytia dýchacích ciest začala vec vyšetrovať, ma nepustila k obhajobe Romana, k čomu ma vyžiadala jeho manželka, ako aj on sám, pričom polícia mu vnucovala iného obhajcu. Obhajcu však nemusel mať, ale polícia mala evidentný záujem na tom, aby ho mal (!), nie však mňa. K tomu nech „ku cti“ slúži počin SAK, ktorá mi bráni vo výkone advokácie konať bez právoplatného a vykonateľného uznesenia o mojom pozastavení výkonu činnosti…

Polícia ovplyvňovala Romana počas pobytu v cele, ako aj pri výsluchu (podobný scénar manipulácie, ako bol proti mne aj v prípade bývalého klienta Jaroslava z Prešova na „zvolenie“ mu iného advokáta, než mňa). Zároveň polícia ovplyvňovala proti mne aj Romanovu manželku, kde jej vysvetľovala, že „sú iba biele kone“ pre advokátov, ktorí na nich zarábajú.  Ak je to aj pravda (čo v niektorých prípadoch nepopieram), sotva niekoho presvedčia o takomto mojom úmysle. Roman, ako aj jeho manželka teda opakovane trvali na mojej osobe ako osobe poskytujúcej právnu pomoc zadržanému a neskôr obvinenému – čl. 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru o ochrane základných práv a slobôd, čl. 37 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd.

Stanovisko Romana:

Už pri prvej výpovedi ma vyšetrovateľ odhováral od mojej právničky, s tým že má
pozastavenú činnosť… Stále mi to zdôrazňoval, že si ju nemôžem určiť a že či aj napriek tomu s ňou súhlasím. Moja odpoved ́ bola vždy jednoznačná – ÁNO SÚHLASÍM!!! To bol prvý deň.


Na druhy deň som mal ďalší výsluch, kde mi bola kladená znovu otázka, či si stále stojím za
svojím a či stále chcem pri mojej obhajobe Dr. Adrianu Krajníkovú. Moja odpoveď bola
Áno!!! Medzi tým mi vyšetrovateľ apeloval, že ju nemôžem mať a že o môj prípad určite nebude mať nikto iný záujem, že on už nejakých právnikov kontaktoval, údajne všetci
odmietli. Medzi kontaktujucími bol JUDr. Weiss, Gieci. Vyšetrovateľ mi ešte zdôrazňoval, že som sa stal bielym koňom a že sú v hre veľké peniaze, túto vetu som celkom nechápal. Ciže na druhom výsluchu som zase nevypovedal.

Tretí výsluch: Tam mi vyšetrovateľ už zvestoval, že volala moja manželka a povedala, že ma bude obhajovať JUDr. ADRIANA KRAJNÍKOVÁ, to ma ešte uistilo a toto rozhodnutie som mu znova odsúhlasil aj ja. Nato mi on povedal, že zavolal moju manželku na vyšetrovačku do Trnavy, kde som bol vyšetrovaný… Tam mu mala moja manželka potvrdiť, že ma bude zastupovať Dr. ADRIANA KRAJNÍKOVÁ, pretože mal zmätok zo situácie pretože v ten deň zrazu malo o môj prípad záujem viacej advokátov a nevedel, ktorý z nich ma bude reálne zastupovať, údajne sa hlásil nejaký advokát pán Janošik. V ten istý deň večer ma prišla hliadka zobrať na odovzdanie otlačkov a slín… Tam došla nejaká advokátka menom JUDr. Gréta Noe, ktorá mi taktiež ponúkala svoje služby…

Stanovisko manželky Romana:

Volal mi vyšetrovateľ, ktorý chcel uviesť meno právnika, ktorý bude zastupovať môjho
manžela. Uviedla som Dr. ADRIANU KRAJNÍKOVÚ. On mi na to povedal, že ju nemôžme voliť, pretože ma pozastavenú činnosť. Odpovedal, že do 15.00 hod. mám uviesť akého právnika má zapísať okrem Dr. KRAJNÍKOVEJ. Neskôr som mu volala a trvala som na tom, aby zaprotokoval meno Dr. KRAJNÍKOVEJ. Nato ma požiadal, aby som sa dostavila na vyšetrovačku do Trnavy, pretože mal zmätok, pretože nevedel, ktorý obhajca patrí ku ktorému zadržanému. Spýtal sa ma, že či poznám pána Janošika, na túto otázku som odpovedala, že nemám tušenie kto to je! V ten deň večer ma kontaktoval telefonicky pán Peter (ten pán, ktorému policajt v Lidli vytrhol z ruky občiansky preukaz)
, ktorý ma prehováral aby som dala zastupovať manžela Weissovi, prehováral ma so slovami, že KRAJNÍKOVÁ je ďaleko a že nedvíha telefón a údajne že nie je dobrá na trestné právo. Prehováral ma na Weissa, pretože sa môže stať, že môj manžel dostane tvrdší trest ako ostatní zadržaní, pretože ich dvoch zastupuje.

Z mediálnych informácii vyplýva, že JUDr. Peter Weiss neobhajuje obvinených, uvedené je interpretácia konania polície a p. Petra telefonujúceho manželke.

Niekto tu mal eminentný záujem na „odovzdaní“ Romana do rúk vybraného advokáta. Či ide o finančný alebo „prestížny“ záujem advokátov vysekať obvienených z mediálnej kauzy, alebo záujem na dosiahnutí precedentného rozsudku o priznaní viny neprekrytia dýchacích ciest a dezolátstva…, ako to bolo u klienta Jaroslava z Prešova podľa § 290a Trestného zákona, ktorého mi nebolo umožnené obhajovať (neexistovalo vtedy ešte rozhodnutie o pozastavení mojej činnosti), a tak sa vytvoril „precedens“ tohto skutku v prípade majiteľov prevádzok, ktorí ignorovali „lokdown“…, kde „prijal“ a vzdal sa aj opravného prostriedku. A to mu bol zabezpečený iný advokát… Čokoľvek by urobil alebo poradil hoc len študent práva, muselo by lepšie dopadnúť. Toto bola prvá „dobre“ skončená vec sanitárneho systému…

Nejde iba o môj dojem, ale ide aj o sieťami šírené informácie, že niekto z účastníkov „odporu v Piešťanoch“ je nastrečený agent a provokatér.

Už dlhšiu dobu sa v Košiciach, ale aj iných mestách nakupuje aj v obchodných domoch bez rúška, nikde nie je problém, pritom tento masaker sa udial iba v Lidli v Piešťanoch a za prítomnosti istých osôb…

Po cca 48 hodinách bol Roman dňa 6.11.2021 o 18:50 hod. prepustený z CPZ. Následne sme večer vykonali rozhovor. Romanovi poskytnem právnu pomoc podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru o ochrane základných práv a slobôd, čl. 37 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd, čl. 27 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve.  SAK mi môže zabrániť konať podľa slovenského práva (aj nezákonne, ako to vykonala, čo je predmetom súdneho konania), nemôže tak urobiť podľa práva medzinárodného, ak poskytuje dotknutej osobe viacej práv.

Udalosti, ktoré sa spustili v Lidli v Piešťanoch, budú mať významný dosah na ďalšie dianie na Slovensku. Okrem iného došlo k zjavnej provokácii s nasadenými aktérmi a k  bodu ZLOMU. Túto kauzu budete môcť autenticky sledovať…

V priebehu týždňa budem mať mimoriadne vysielanie k tomuto prípadu… Oznam bude na mojom FB.

Prikladám časť Uznesenia Okresného riaditeľa PZ v Trnave, odbor kriminálnej polície, 3. oddelenie vyšetrovania, Piešťany, mjr. Mgr. Miroslav Kulich, vyšetrovateľ:

V zmysle uznesenia o vznesení obvinenia tu niet obvinených, ale zadržaných. Podľa ust. § 206 ods. 1 Trestného poriadku, podľa ktorého bolo vznesené obvinenie, osoba sa stáva obvineným okamihom vznesenia obvinenia uznesením podľa cit. ustanovenia.
„… boli privolanými policajnými hliadkami vyzvaní na upustenie od páchania priestupku“
Akého…? … bude sa treba správne rozhodnúť a vycitovať zo ZÁKONA, opica… a ďalšie a ďalšie veci, ktoré budú predmetom vyšetrovania.

JUDr. Adriana Krajníková
svg

Príspevok na činnosť občianskeho združenia

Ďakujeme za vaše príspevky, ktoré nám umožnia vykonávať činnosť na ochranu aj vašich práv a slobôd. Budeme môcť vysielať, písať, informovať vás, pomáhať…

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Vedecká konferencia v Petrohrade proti covidovej afére

Konferencia Petrohrad 20.- 21.10.2021 Časť 1. „Lekárske a politické črty prevencie očkovaním proti Covid 19 v Rusku.“ Foto: videozáznam, začiatok konferencie ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

V mene štátu trestné činy povolené?

Štefan Harabin: Žilinka sa zatiaľ pasívne pozerá ako v mene štátu páchajú trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa: piešťanskí policajti ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Aktualizované 20.6. 23:49
Spravodajstvo

Čo je to pandémia?

Spochybňovanie pandémie Covid-19 je podľa ministerky zdravotníctva Dolinkovej neúctou k pozostalým obetí. „Najprv definujme, čo je to pandémia a potom ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...