ODPOR-19

5. novembra 2021

POLÍCIA ZBILA BEZÚHONNÝCH OBČANOV, PRETOŽE PRI NÁKUPE NEMALI PREKRYTÉ DÝCHACIE CESTY. AKO KEBY TO BOLA ICH POVINNOSŤ. PRITOM NIE JE!

Sú to ešte policajti alebo sú to už najatí žoldnieri…?!

Násilie polície voči bezúhonným občanom graduje. V spoločnosti to začína vrieť…

NEEXISTUJÚCIM POVINNOSTIAM sa podriadil takmer celý slovenský národ vrátane právnickej a lekárskej obce, ktorý sa trasie buď zo strachu pred „smrteľným“ vírusom, alebo zo strachu pred pokutami, straty zamestnania, vyhodenia zo škôl… NIČ NEMÁ REÁLNY ZÁKLAD, ale ľudia sa chvejú strachom. Prestali veriť sebe a zákonom. Čím väčšie chvenie, tým väčšie obmedzenia a teror.

A voči tým, ktorí sa tejto psychóze nechcú podriadiť a ignorujú „nastavené opatrenia“, ktoré zákon nikdy nevideli (!), zasahujú policajné zložky s obuškami, kopancami, bitím po hlave a pod. Ako v 30. rokoch v nacistickom Nemecku.  Dotknutí vravia, že tí agresívni policajti pôsobia ako pod drogami…

Minulý týždeň došlo v meste Topoľčany a Prievidza k nákupu občanov bez prekrytia dýchacích ciest. Slovenskom obleteli zábery z nákupov… 

Včera 4.11.2021 došlo znova k incidentu, a to v Lidli v Piešťanoch. Občanov, ktorí neporušujú žiaden, ale že ŽIADEN zákon tým, že nemajú prekryté dýchacie cesty, policajti hrubým spôsobom atakovali. Bezdôvodne a doslova „vyrvali“ jednému z rúk občiansky preukaz a ďalších zbili. Údery do hlavy, rozbité koleno…, odvoz do nemocnice… Preto, že nakupovali a nemali prekryté dýchacie cesty, čo im neukladá žiaden zákon!!!!!!!! Medzi obeťami sú aj moji klienti, takže o veci budeme referovať… 
Video z incidentu: Policajný zásah v Lidli kvôli rúšku:

TU a TU

POLICAJNÁ BRUTALITA:

TU a TU a TU

takto končia občania Slovenska pod nekoncepčnou vládou psychopatov, ktorí sa nezmôžu iba na mantru „nastavené opatrenia“ ktoré zákon nikdy nevideli

Minulý týždeň sa predseda vlády bezočivec Eduard Heger hanlivým spôsobom vyjadril o občanoch, ktorí chodia nakupovať bez prekrytých dýchacích ciest. Na servilné otázky servilného redaktora televízie TA3 odpovedal takto:

31.10.2021, televízia TA3:
Bezočivec Heger

TU


Prepis videa:

Tí dvaja sa bavia o niečom, čo neexistuje. Neexistuje zákon a právna povinnosť na prekrytie dýchacích ciest ani nastavené opatrenia, ktoré zákon nikdy nevideli. Napriek tomu Heger otáča slovo zákon ako natiahnutý na kľúčik. Ako malé dieťa, ktoré opakuje dookola slovo, ktorému nerozumie. Zákon, o ktorom Heger záhadne bez pomenovania otáča, neexistuje… Existuje však zákon, ktorý chce použiť proti tým, ktorí porušujú to, čo neexistuje…

 uplatňovať zákon,
… tu stačí uplatňovať zákon voči tým, čo ho porušujú,
… nejakí grázli, vyvrheli, ktorí nielenže nedodržiavajú opatrenia,
… sa bude musieť uplatňovať zákon. 
… zákon platí pre všetkých rovnako,
… chránila bežných ľudí, ktorí neporušujú zákon,
… nemôže chrániť tých, čo zákon porušujú, 
… občianska zodpovednosť a uvedomelosť,
… dodržujú opatrenia,
… musí byť jej jasne ukázané, zákon je tu pre všetkých rovnako

Aj ja som pred dvoma týždňami „nakúpila“ pohonné hmoty bez zaplatenia, ale nie preto, že som grázel, ale preto, že predajca mi uložil nedovolenú podmienku prekrytia dýchacích ciest pre účely zaplatenia za tovar a bez jej splnenia odoprel odo mňa prijať plnenie a vystaviť o tom doklad. A tak sa pýtam, Heger, aký zákon ukladá povinnosť prekrytia dýchacích ciest ?! Aby som nabudúce mohla zaplatiť…?! Pre aký zákon a porušenie akých povinností má polícia proti občanom posilnieť…?

Mne ani ostatným bezúhonným občanom sa žiaden cvok vyhrážať „zákonom“ nebude. Takže rozoberme si Hegerove vyhrážky a prázdne frázy na drobné:

Heger: Nie je možné, aby sa ľudia báli v potravinách nakupovať, lebo tam prídu nejakí grázlivyvrheli, ktorí nielenže nedodržiavajú opatrenia, ale začínajú konzumovať potraviny bez toho aby zaplatili. 

Podľa § 569 ods. 1, ods. 2 Občianskeho zákonníka veriteľ je povinný vydať dlžníkovi na jeho požiadanie písomné potvrdenie o tom, že dlh bol úplne alebo čiastočne splnený.  Dlžník je oprávnený plnenie odoprieť, ak mu veriteľ nevydá zároveň potvrdenie.

Predajca, ktorý odoprie prijať plnenie od dlžníka a vydať mu o tom potvrdenie, sa vzdáva nároku na plnenie. Akcia teda vyvoláva reakciu… Nejde o grázlov a vyvrheľov, ale o občanov – spotrebiteľov, ktorým sú porušované práva a bránia sa v súlade so zákonom – materiálny právny štát.

Platí totiž zákon, že spotrebiteľ po odopretí prijatia úhrady a vystavenia dokladu týmto konzumuje zadarmo a v súlade so zákonom.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie  ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu.

Nieže tu neexistuje právny dôvod na ukladanie podmienky prekrytia dýchacích ciest, ale neexistuje ani povinnosť prekrytia dýchacích ciest určená zákonom.

Celé je to fikcia pod policajným nátlakom a policajnou ochrankou bezočivého Hegera a spol.

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným predpisom (zákon č. 365/2004 Z. z. antidiskriminačný zákon). Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach

Predávajúci teda nesmie neobslúžiť spotrebiteľa z dôvodu neprekrytia dýchacích ciest (netestovania na Covid-19, neočkovania proti Covid-19), pretože taká právna povinnosť neexistuje. Ak predajca nechce prijať plnenie spotrebiteľa a vydať o tom doklad, to už je potom jeho vec… 

§ 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi; ustanovenia § 7 až 9 (zákaz nekalej obchodnej praktiky a klamlivého konania a klamlivého opomenutia). Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely tohto zákona rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.

Predávajúci teda nesmie neobslúžiť z dôvodu neprekrytia dýchacích ciest (netestovania na Covid-19, neočkovania proti Covid-19), inak ide o diskrimináciu.

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa priestupku sa dopustí ten, kto poškodí práva spotrebiteľa, tým, že poruší tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa (napr. zákon č. 108/2000 Z. z., zákon č. 178/1998 Z. z., zákon č. 147/2001 Z. z., zákon č. 18/1996 Z. z., zákon č. 90/1998, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006).

Nie spotrebiteľ je grázel a vyvrheľ, ale predajca, Heger a polícia sú grázli, ktorí úmyselne poškodzujú práva spotrebiteľa tým, že porušujú tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa.

Heger: … sľubujem si od nového policajného prezidenta, ktorý jasne povedal, že takéto veci neostanú bez povšimnutia a že sa bude musieť uplatňovať zákonTakže povedal, že to bude jasne presadzovať. Tak verím, že sa takéto veci opakovať nebudú, pretože zákon platí pre všetkých rovnako.Hovorím, polícia je tu na to, aby chránila bežných ľudí, ktorí neporušujú zákon a nemôže chrániť tých, čo zákon porušujú.  

Aké takéto veci neostanú bez povšimnutia? Človek bez prekrytých dýchacích ciest? Aký zákon sa bude uplatňovať? O polícii, o prokuratúre, o priestupkoch, Trestný zákon, Jáchymovské doly…?! A aký zákon určujúci prekrytie dýchacích ciest je v Zbierke zákonov SR? … O akom zákone to dookola točí ten bezočivec Heger???!!!

Heger: My tu máme istú hlučnú skupinu, ktorá sa snaží vyslovene bojkotovať tieto veci a navádza takúto atmosféru. Tá podľa mňa  musí byť jej jasne ukázané, zákon je tu pre všetkých rovnako, aby sa všetci cítili bezpečne na Slovensku.

Aké veci bojkotuje hlučná skupina? Aký zákon je tu pre všetkých? … A na záver povinná disciplína s manipulatívnym obrazom ochrany spoločnosti pred grázlami a vyrheľmi, ktorí nedodržujú neexistujúci zákon. Kráľ je nahý, ale bezočivec Heger prikazuje obdivovať cisárové nové šaty.

*** *** *** 

Hegerovi jasne tiež odkazujem, že zákon platí pre každého! Aj pre Hegera! Mám na mysli Trestný zákon! Ja ani bezúhonní občania Slovenska nie sme grázli ani vyvrheli.

Ak existuje v okolí grázel a vyvrheľ, je ním určite Heger, nie ja, ani nie bezúhonní občania. Heger teda dostane úlohu a označí nám právnu povinnosť prekrytia dýchacích ciest, resp. rébus prenesie na Úrad vlády Slovenskej republiky.

Hodenú rukavicu prijímame… a Úrad vlády bude musieť nájsť zákon a právnu kvalifikáciu skutkovej podstaty… Hra lepšia než „Pevnosť Boyard“!

Inak pôjde trestné oznámenie, ktoré podajú občania… Raz sa tie veci riešiť budú…

Žiadosť o informáciu Úradu vlády SR o informáciu na označenie právnej povinnosti prekrytia dýchacích ciest:

Pokiaľ chcete žiadosť podať tiež, stiahnite si svoju žiadosti na stránke olpzs.sk TU


Obetiam a poškodeným „pandemickými opatreniami“ poskytuje moje občianske združenie Ochrana ľudských práv a základných slobôd právnu pomoc, na ktorú môžete prispieť aj vy. V mene všetkých vám ďakujem.
Link na zaslanie príspevku: TU


JUDr. Adriana Krajníková

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Za zrkadlom

SPRÁVA Z GALAKTICKEJ FEDERÁCIE

drahí milovaní, Sme Galaktická Federácia Svetla a prichádzame s prelomovou správou od Prvotného Stvoriteľa pre celé ľudstvo. Prvotný Stvoriteľ vie, ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Prečo Kotleba, Mazurek, Fico, Pellegrini a Taraba už po nedávnom nezákonnom zlynčovaní invalidného dôchodcu v Prievidzi policajtmi neiniciovali v parlamente odvolávanie ministra vnútra Mikulca?

Bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin sa v relácii na InfoVojne opýtal, prečo Kotleba, Mazurek, Fico, Pellegrini a Taraba už po ...
Spravodajstvo

Ako sa dostať z krízy

Národná rada obnovy – konferencia profesionálov: Noveský, Štefan, Koller, Bohuš, Havel, Staněk, Jandejsek… 19.5. 2023 v Českom Juhomoravskom meste Vracov ...
Spravodajstvo

Dmitrij Medvedev nedávno vravel, prečo Ukrajina zmizne…

Medvedev: “Teraz je čas povedať, ako Ukrajina zmizne, ako aj aké je riziko obnovenia konfliktu v Európe a vo svete.” ...
Aktualizované 1.6. 00:56
Spravodajstvo

Najlepší v covide na svete | Jaroslav Turánek

Odrazu český Reflex píše: bola to pandémia rúšok, vakcín, lockdownov a nie covidu. Prečo náhle takto otočili? Rozhovor s farmakológom ...
Spravodajstvo

KINDŽAL ZNIČIL NADRADENOSŤ USA – Tibor Eliot Rostas

Pentagón oficiálne priznal, že v noci, 16. mája zničila ruská hypersonická raketa Kindžal protilietadlový raketový systém Patriot na predmestí Kyjeva. ...
Spravodajstvo

Od zajtra kontroly na hraniciach, koná sa Globsec!

Vážení priatelia, Globsec je zločinecká sorošovsko-NATOvská mimovládka podporujúca zabíjanie Slovanov na Ukrajine. JUDr. Štefan Harabin Od stredy 24. mája pre ...
Spravodajstvo

Výbuch ochudobneného uránu na Ukrajine: Európa na pokraji „environmentálnej katastrofy“

Tajomník Ruskej bezpečnostnej rady Nikolaj Patrušev v piatok varoval, že rádioaktívny mrak smeruje do západnej Európy po zničení ukrajinského skladu, ...
Spravodajstvo

X. VÝROČIE Z&V – Záznam z podujatia v plnej kvalite

24.mája 2023 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie pri príležitosti X. výročia časopisu Zem&Vek Program moderovali Erika Vincoureková a Dušan Marušák, ...
Spravodajstvo

USA dodajú Ukrajine „všetko, čo potrebujú“ pred ofenzívou, hovorí predstaviteľ Bieleho domu

WASHINGTON chce dať Ukrajine všetko, čo potrebuje na úspešnú ofenzívu pred územiami ovládanými Ruskom, uviedol v sobotu vysoký predstaviteľ Bieleho ...
Aktualizované 29.5. 23:21
Spravodajstvo

Žiadame Slovenskú akadémiu vied o dištancovanie sa od perverznej a nekvalitnej učebnice

Žiadosť o dištancovanie sa od perverznej a nekvalitnej učebnice Asociácia za život a rodinu o.z. iniciovala túto petíciu predseda SAV ...
Aktualizované 30.5. 00:17
Spravodajstvo

Pozvánka na AntiGLOBSEC 2023

SHO pozýva na AntiGLOBSEC 2023: Vojnových štváčov nebudeme tolerovať na území nášho štátu Dámy a páni, v dňoch 29. až ...