Vedecká konferencia v Petrohrade proti covidovej afére

8. novembra 2021

Konferencia Petrohrad 20.- 21.10.2021 Časť 1. „Lekárske a politické črty prevencie očkovaním proti Covid 19 v Rusku.“ Foto: videozáznam, začiatok konferencie

20.–21. októbra 2021 prebehla v Petrohrade vedecká konferencia, ktorej prvá časť mala názov  „Zdravotné a politické zvláštnosti vakcinačnej prevencie covidu-19 v Rusku“.


 
Konferencie sa zúčastnili vedci a zdravotníci nezávislí na svetovom fašizme.
Konsolidovaný, ale legitímny ODPOR voči nemorálnemu a transhumanistickému pošliapavaniu práv a slobôd obyvateľov Zeme malou skupinou globalistov, ktorá cynicky využíva jej vyvinutý mechanizmus biologického a informačného terorizmu, SA MUSÍ opierať o pevný vedecký základ, presnú argumentáciu a názory autoritatívnych profesionálov. Jedine to nám umožní vyvrátiť vymyslené obvinenia, vznesené na našu adresu médiami masovej dezinformácie a v dostupnej forme podať osvetu obyvateľstvu štátov, ktoré boli podrobené hybridnej intervencii, a mobilizovať a skorigovať silu verejnej mienky správnym smerom.

Účastníci konferencie dospeli k záverom:
1. 2020 predseda Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Ghebreyesus v mene WHO  vyhlásil pandémiu, hoci k tomu nemal kompetenciu. 
Zavedenie termínu „pandémie“ nebolo z právneho pohľadu stanovené predpisom (reglementované) a nepredpokladá prijatie ďalších osobitných opatrení. Epidemické prahy neboli prekročené, a  epidémia nebola deklarovaná.  
Opatrenia proti zvýšenému výskytu infekčného ochorenia a úmrtiam, ktoré spôsobilo, boli a sú:
1) vedecky nepodložené;
2) prevažne chybná, nezodpovedajúca medzinárodnej a domácej legislatíve jednotlivých krajín;
3) porušovaním práv a slobôd občanov a ohrozovanie ich životov a zdravia.

Fakticky všetko, čo sa deje pod zámienkou existencie pandémie a epidémie covid-19 je podvod a šarlatánstvo v celoplanetárnom meradle. 
Nekontrolované užívanie glukokortikosteroidov už v ambulanciách a následne v nemocniciach vedie k neodôvodnenému potlačeniu imunity, čo umožňuje infekcii preniknúť do organizmu a vyvolať pneumóniu, otravu organizmu a smrť. To je teraz príčinou smrti tisícov ľudí.

VYHLÁSUJEME, ŽE:
Testovanie a „vakcinácia“ detí proti koronaviru sú účastníkmi konferencie (aj väčšinou našej spoločnosti) hodnotené ako útok na to najposvätnejšie, čo máme – ako útok na život a zdravie detí.

Ani jedna vakcína proti covidu-19 neprešla požadovanými fázami klinických testovaní  na preukázanie účinnosti a bezpečnosti jej používania, a preto  nemožno hovoriť o „preventívnej vakcinácii populácie“, pretože ide o zločinnosť, lož a ​​podvod.

Rast nadmerných úmrtí medzi dospelou populáciou v roku 2021 je bezprostredne spojený s agresívnou a masovou „vakcináciou proti covidu-19“. Sme presvedčení, že skupina osôb vykonáva  koordinované deštruktívne globálne aktivity spojené s porušovaním základných konštitučných a medzinárodných práv občanov.
Neobmedzené množstvo osôb je nútené zúčastňovať sa vedecky nepodloženého experimentovania s ich životmi as ich zdravím. To všetko bez plnohodnotného, ​​dobrovoľného informovaného súhlasu, a navyše v rozpore so všeobecnými zdravotníckymi princípmi vrátane epidemiologických, imunopreventívnych a tiež bez sledovania výsledkov týchto experimentálnych výskumov.
Pritom sa široko praktizujú rôznorodé zdravotnícke zásahy bez stanovenia spätnej väzby na zabezpečenie života a zdravia účastníkov pokusov. Nie je vykonávané hodnotenie komplikácií a kontraindikácií, nie sú vytvárané skupiny osobitnej zdravotníckej starostlivosti na sledovanie účastníkov pokusov.

Covid-19 nie je zvlášť nebezpečnou infekciou a tento termín bol úmyselne zavedený v rozpore so zákonom do Uznesenia vlády Ruskej Federácie z 31. 1. 2020 č. „O vnesení zmien do zoznamu nemocí, ktoré predstavujú nebezpečie pre okolie“, kedy v Rusku boli len 2 „bezpríznakoví“ nositelia tejto choroby.
Cieľom bolo zaviesť ďalšie obmedzenia našich práv a pripraviť obyvateľstvo na infodemiu preventívnemu zameraniu. Všetka imunoprevencia je smerovaná k neodôvodneným nádejam na vyrobenie zázračnej vakcíny, ktorá narúša všetky princípy epidemiológie, podľa ktorých je preventívna vakcinácia v priebehu rozvinutej epidemiologickej explózie kontraindikačná, pretože vyvolá ADE syndróm.

Fakt, přirozená imunita, a nezískaná vakcináciou, je najlepšou a najspoľahlivejšou ochranou pred akútnymi respiračnými vírovými infekciami, vrátane tých spôsobených koronavírusmi.

Tvrdenie opaku je najhlúpejšia antivedecká heréza nepodopretá žiadnymi dôkazovými výskumami. Strašenie obyvateľstva pomocou videohororov a manipulácia so štatistikami na štátnych televíznych kanáloch má zjavne nezdravý a kriminálny podtext. Má za cieľ za každú cenu nahnať ľudí do „vakcinačných“ centier.

Rozkazovačné vládne výzvy sú sprevádzané vydieračstvom v podobe krátenia dávok, sociálnej podpory i odňatím ďalších práv. Obyvatelia sú otvorene podplácaní všemožnými „lotériami“, rozdávaním darčekov a dokonca peňažnými prémiami zamestnávateľom za každého vakcinovaného zamestnanca.

Úmyselná zámena pojmov, vedeckých prístupov, nahradenie vládnych a vedeckých rád neprofesionálnymi štábmi, zámerné vytváranie chaosu a konfliktných situácií, QR kódov, covid pasov a chytrých telefónov sú súčasťou medzinárodnej zločinnosti.

To všetko si vyžaduje čo najdôkladnejšie  vyšetrovanie  a následné trestné stíhanie všetkých osôb, ktoré prestúpili zákon.  

KATEGORICKY SA STAVIAME PROTI:
1) používanie pojmov „epidémia“ a „pandémia“ úradníkmi a pracovníkmi médií, zamieňanie pojmov a manipulácia s pojmami ako „asymptomatický pacient“, „hrozba ochorenia“, „hrozba ďalšieho šírenia infekcie“, „opacity charakteru mliečneho skla „, „vírus“, „PCR test“, „očkovanie“ – každý z nich bol do roku 2020 používaný inak ako teraz, alebo nemal vôbec žiadny zvláštny význam;
2) vydávanie normatívnych právnych aktov obmedzujúcich naše práva z dôvodu „hrozby choroby“, nahrádzajúcich platné vedecké a právne prístupy;
3) používanie masového a neopodstatneného testovania ľudí nepreverenými testovacími systémami pre diagnostiku covid-19;
4) pokračovanie v masovej smrtonosnej „vakcinácii“ proti Covid-19;
5) zaradenie „preventívneho očkovania proti covidu-19“ do Národného plánu preventívneho očkovania;
6) predčasnej certifikácii „vakcín proti covidu-19“ na základe údajne úspešne dokončených klinických štúdií;
7) segregácia ľudí podľa „vakcinačného“ statusu a zavedenie QR kódov (covid pasov);
8) neodôvodnenému prevodu žiakov a študentov na dištančné vzdelávanie;
9) nezákonným „lockdownom“ a „karanténam“, ako aj proti stanoveniu pokút za nedodržanie nezákonných a vedecky nepodložených opatrení.

VYŽADUJEME:
1) návrat k vedeckým prístupom v oblasti epidemiológie, virológie a imunoprofylaxie;
2) návrat k uplatňovaniu ústavných a medzinárodných práv občanov, ktoré sú obmedzené v dôsledku hypotetického, a nie skutočného ohrozenia zdravia, teda pri absencii epidémie, čo je trestné;
3) vykonávať diagnostiku covid-19 nie na základe výsledkov PCR testov, ale na základe klinického obrazu pacientov;
4) vzhľadom na značný počet postvakcinačných úmrtí a závažných postvakcinačných komplikácií  zastaviť smrtiaci experiment , kým nebudú všetky takéto prípady plne vyšetrené a nebudú zistené príčiny ich vzniku. Vytvoriť databázu evidencie a štatistických záznamov postvakcinačných komplikácií a úmrtí v dôsledku očkovania akýmikoľvek imunobiologickými prípravkami a zveriť jej správu občianskej organizácii nezávislej na vláde a farmaceutických spoločnostiach (pozn. nie však Sorosovým neziskovkám);
5) zastaviť v Štátnej Dume RF prerokúvanie návrhu zákona o zavedení „preventívneho očkovania proti covid-19“ do Národného kalendára preventívnych očkovaní (do čl. 9 federálneho zákona „O imunoprofylaxii infekčných chorôb“ zo 17. 9. 1998 N. 157-FZ) pokiaľ nebude ukončená široká diskusia o tejto otázke za účasti nezávislých vedcov a lekárov.
6) neudeľovať predčasne certifikát žiadnym experimentálnym liekom (tzv. vakcínam proti covidu-19) až ​​do zverejnenia výsledkov klinických štúdií, ich podrobného overenia a následnej komplexnej verejnej diskusie;
7) previesť funkcie epidemiologickej služby „Rospotrebnadzoru“ na Ministerstvo zdravotníctva RF.
8)  odvolať vládu Ruskej federácie pre jej neschopnosť odstrániť paniku a odborne organizovať prácu systému zdravotnej starostlivosti. To už viedlo k nadmernej úmrtnosti na „nečovidové“ ochorenia, a to už stoviek tisíc našich spoluobčanov;
9) začať trestné stíhanie osôb vinných za šírenie poplašných správ a vytváranie paniky zámenou pojmov, použitím dezinformácií a zámerne chybnými rozhodnutiami, ktoré spôsobili nadmerný vzrast ďalšej úmrtnosti obyvateľstva.

Účastníci konferencie rozhodli:
1) Obrátiť sa na Radu bezpečnosti RF, Federálnu službu bezpečnosti RF, Vyšetrovací výbor, Generálnu prokuratúru RF, Ministerstvo zahraničných vecí RF s požiadavkou začať medzinárodné vyšetrovanie celosvetovej covidovej aféry na úrovni Bezpečnostnej rady OSN medzinárodnej, identifikovať jej organizátorov a podporovateľov,  pritiahnuť vínnej osoby na trestnú zodpovednosť za zločiny proti ľudskosti.
2) Obrátiť sa na prezidenta a vládu RF s požiadavkou na zrušenie všetkých nezákonných normatívne právnych aktov „Rospotrebnadzoru“ RF aj guvernérov, ktoré obmedzujú osobné nescudziteľné a ďalšie ústavné práva ruských občanov (povinná vakcinácia, QR kódy, testovanie, karanténa atď.)
3) Zverejniť na verejnú diskusiu a zaslať toto uznesenie všetkým orgánom všetkých zložiek štátnej správy Ruskej federácie.
Účastníci konferencie:
doktor lekárskych vied, Prof. Pavol Andrejevič Vorobjevdoktor lekárskych vied,
Prof. Alexandr Alexejevič Riedkodoktor lekárskych vied,
Prof. Vladislav Anatolijevič Šafalinovdoktor lekárskych vied,
Prof. Igor Alexejevič Gundarovdoktor lekárskych vied,
Prof. Denis Viktorovič Ivanovdoktorka lekárskych vied,
Prof. Galina Borisovna Kirilličevadoktor lekárskych vied,
Prof., člen Ruskej akadémie vied, Jurij Vladimirovič Lobzindoktor ekonomických vied,
Prof. Valentin Jurijevič Katasonovdoktorka biologických vied,
kandidátka pedagogických vied, Irina Vladimirovna Ermakovákandidátka lekárskych vied,
Irina Viktorovna Žužgová kandidát lekárskych vied,
Doc. Sergej Anatolievič Anufrievkandidát právnych vied,
ombudsmanka pre ochranu rodiny v Petrohrade a danej oblasti Olga Nikolajevna Baranec ochranca práv, koordinátor hnutia „Stopvakcinacismu“ Denis Alexejevič SulgVideo: TU
trueinform.ru/modules.php?name= Laid&sid=68499

Stiahnuť:  Vedecká konferencia v Petrohrade proti covidovej afére
https://youtube.com/watch?v=Vx-GJaflRwk

zdroj

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Rozbor krve očkovaných - MUDr. Monika Waksmundská, Radek Pech, Hosť vysielania ČK

MUDr. Waksmundská s ostatnými lekármi vykonala analýzu krvi očkovaných a neočkovaných pod mikroskopom. V tomto vysielaní v rádiu Bohemia zdieľa svoje zistenia. ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

ODPOR-19 – policajný masaker v Lidli v Piešťanoch. Z vinníkov obete, z obetí vinníci. Cela predbežného zadržania. Naď o Slovákoch: sú to opice, opice, opice, dezoláti… zaslúžia si exemplárne tresty…, mali ste ich dobiť viac

NA SLOVENSKU ZAČAL ODPOR-19 PROTI POLITIKE NÚTENÉHO PREKRÝVANIA DÝCHACÍCH ORGÁNOV, ALE AJ TESTOVANIA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU NA VÝSKUM A EXPERIMENTÁLNEHO OČKOVANIA ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...