Vedecká konferencia v Petrohrade proti covidovej afére

8. novembra 2021

Konferencia Petrohrad 20.- 21.10.2021 Časť 1. „Lekárske a politické črty prevencie očkovaním proti Covid 19 v Rusku.“ Foto: videozáznam, začiatok konferencie

20.–21. októbra 2021 prebehla v Petrohrade vedecká konferencia, ktorej prvá časť mala názov  „Zdravotné a politické zvláštnosti vakcinačnej prevencie covidu-19 v Rusku“.


 
Konferencie sa zúčastnili vedci a zdravotníci nezávislí na svetovom fašizme.
Konsolidovaný, ale legitímny ODPOR voči nemorálnemu a transhumanistickému pošliapavaniu práv a slobôd obyvateľov Zeme malou skupinou globalistov, ktorá cynicky využíva jej vyvinutý mechanizmus biologického a informačného terorizmu, SA MUSÍ opierať o pevný vedecký základ, presnú argumentáciu a názory autoritatívnych profesionálov. Jedine to nám umožní vyvrátiť vymyslené obvinenia, vznesené na našu adresu médiami masovej dezinformácie a v dostupnej forme podať osvetu obyvateľstvu štátov, ktoré boli podrobené hybridnej intervencii, a mobilizovať a skorigovať silu verejnej mienky správnym smerom.

Účastníci konferencie dospeli k záverom:
1. 2020 predseda Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Ghebreyesus v mene WHO  vyhlásil pandémiu, hoci k tomu nemal kompetenciu. 
Zavedenie termínu „pandémie“ nebolo z právneho pohľadu stanovené predpisom (reglementované) a nepredpokladá prijatie ďalších osobitných opatrení. Epidemické prahy neboli prekročené, a  epidémia nebola deklarovaná.  
Opatrenia proti zvýšenému výskytu infekčného ochorenia a úmrtiam, ktoré spôsobilo, boli a sú:
1) vedecky nepodložené;
2) prevažne chybná, nezodpovedajúca medzinárodnej a domácej legislatíve jednotlivých krajín;
3) porušovaním práv a slobôd občanov a ohrozovanie ich životov a zdravia.

Fakticky všetko, čo sa deje pod zámienkou existencie pandémie a epidémie covid-19 je podvod a šarlatánstvo v celoplanetárnom meradle. 
Nekontrolované užívanie glukokortikosteroidov už v ambulanciách a následne v nemocniciach vedie k neodôvodnenému potlačeniu imunity, čo umožňuje infekcii preniknúť do organizmu a vyvolať pneumóniu, otravu organizmu a smrť. To je teraz príčinou smrti tisícov ľudí.

VYHLÁSUJEME, ŽE:
Testovanie a „vakcinácia“ detí proti koronaviru sú účastníkmi konferencie (aj väčšinou našej spoločnosti) hodnotené ako útok na to najposvätnejšie, čo máme – ako útok na život a zdravie detí.

Ani jedna vakcína proti covidu-19 neprešla požadovanými fázami klinických testovaní  na preukázanie účinnosti a bezpečnosti jej používania, a preto  nemožno hovoriť o „preventívnej vakcinácii populácie“, pretože ide o zločinnosť, lož a ​​podvod.

Rast nadmerných úmrtí medzi dospelou populáciou v roku 2021 je bezprostredne spojený s agresívnou a masovou „vakcináciou proti covidu-19“. Sme presvedčení, že skupina osôb vykonáva  koordinované deštruktívne globálne aktivity spojené s porušovaním základných konštitučných a medzinárodných práv občanov.
Neobmedzené množstvo osôb je nútené zúčastňovať sa vedecky nepodloženého experimentovania s ich životmi as ich zdravím. To všetko bez plnohodnotného, ​​dobrovoľného informovaného súhlasu, a navyše v rozpore so všeobecnými zdravotníckymi princípmi vrátane epidemiologických, imunopreventívnych a tiež bez sledovania výsledkov týchto experimentálnych výskumov.
Pritom sa široko praktizujú rôznorodé zdravotnícke zásahy bez stanovenia spätnej väzby na zabezpečenie života a zdravia účastníkov pokusov. Nie je vykonávané hodnotenie komplikácií a kontraindikácií, nie sú vytvárané skupiny osobitnej zdravotníckej starostlivosti na sledovanie účastníkov pokusov.

Covid-19 nie je zvlášť nebezpečnou infekciou a tento termín bol úmyselne zavedený v rozpore so zákonom do Uznesenia vlády Ruskej Federácie z 31. 1. 2020 č. „O vnesení zmien do zoznamu nemocí, ktoré predstavujú nebezpečie pre okolie“, kedy v Rusku boli len 2 „bezpríznakoví“ nositelia tejto choroby.
Cieľom bolo zaviesť ďalšie obmedzenia našich práv a pripraviť obyvateľstvo na infodemiu preventívnemu zameraniu. Všetka imunoprevencia je smerovaná k neodôvodneným nádejam na vyrobenie zázračnej vakcíny, ktorá narúša všetky princípy epidemiológie, podľa ktorých je preventívna vakcinácia v priebehu rozvinutej epidemiologickej explózie kontraindikačná, pretože vyvolá ADE syndróm.

Fakt, přirozená imunita, a nezískaná vakcináciou, je najlepšou a najspoľahlivejšou ochranou pred akútnymi respiračnými vírovými infekciami, vrátane tých spôsobených koronavírusmi.

Tvrdenie opaku je najhlúpejšia antivedecká heréza nepodopretá žiadnymi dôkazovými výskumami. Strašenie obyvateľstva pomocou videohororov a manipulácia so štatistikami na štátnych televíznych kanáloch má zjavne nezdravý a kriminálny podtext. Má za cieľ za každú cenu nahnať ľudí do „vakcinačných“ centier.

Rozkazovačné vládne výzvy sú sprevádzané vydieračstvom v podobe krátenia dávok, sociálnej podpory i odňatím ďalších práv. Obyvatelia sú otvorene podplácaní všemožnými „lotériami“, rozdávaním darčekov a dokonca peňažnými prémiami zamestnávateľom za každého vakcinovaného zamestnanca.

Úmyselná zámena pojmov, vedeckých prístupov, nahradenie vládnych a vedeckých rád neprofesionálnymi štábmi, zámerné vytváranie chaosu a konfliktných situácií, QR kódov, covid pasov a chytrých telefónov sú súčasťou medzinárodnej zločinnosti.

To všetko si vyžaduje čo najdôkladnejšie  vyšetrovanie  a následné trestné stíhanie všetkých osôb, ktoré prestúpili zákon.  

KATEGORICKY SA STAVIAME PROTI:
1) používanie pojmov „epidémia“ a „pandémia“ úradníkmi a pracovníkmi médií, zamieňanie pojmov a manipulácia s pojmami ako „asymptomatický pacient“, „hrozba ochorenia“, „hrozba ďalšieho šírenia infekcie“, „opacity charakteru mliečneho skla „, „vírus“, „PCR test“, „očkovanie“ – každý z nich bol do roku 2020 používaný inak ako teraz, alebo nemal vôbec žiadny zvláštny význam;
2) vydávanie normatívnych právnych aktov obmedzujúcich naše práva z dôvodu „hrozby choroby“, nahrádzajúcich platné vedecké a právne prístupy;
3) používanie masového a neopodstatneného testovania ľudí nepreverenými testovacími systémami pre diagnostiku covid-19;
4) pokračovanie v masovej smrtonosnej „vakcinácii“ proti Covid-19;
5) zaradenie „preventívneho očkovania proti covidu-19“ do Národného plánu preventívneho očkovania;
6) predčasnej certifikácii „vakcín proti covidu-19“ na základe údajne úspešne dokončených klinických štúdií;
7) segregácia ľudí podľa „vakcinačného“ statusu a zavedenie QR kódov (covid pasov);
8) neodôvodnenému prevodu žiakov a študentov na dištančné vzdelávanie;
9) nezákonným „lockdownom“ a „karanténam“, ako aj proti stanoveniu pokút za nedodržanie nezákonných a vedecky nepodložených opatrení.

VYŽADUJEME:
1) návrat k vedeckým prístupom v oblasti epidemiológie, virológie a imunoprofylaxie;
2) návrat k uplatňovaniu ústavných a medzinárodných práv občanov, ktoré sú obmedzené v dôsledku hypotetického, a nie skutočného ohrozenia zdravia, teda pri absencii epidémie, čo je trestné;
3) vykonávať diagnostiku covid-19 nie na základe výsledkov PCR testov, ale na základe klinického obrazu pacientov;
4) vzhľadom na značný počet postvakcinačných úmrtí a závažných postvakcinačných komplikácií  zastaviť smrtiaci experiment , kým nebudú všetky takéto prípady plne vyšetrené a nebudú zistené príčiny ich vzniku. Vytvoriť databázu evidencie a štatistických záznamov postvakcinačných komplikácií a úmrtí v dôsledku očkovania akýmikoľvek imunobiologickými prípravkami a zveriť jej správu občianskej organizácii nezávislej na vláde a farmaceutických spoločnostiach (pozn. nie však Sorosovým neziskovkám);
5) zastaviť v Štátnej Dume RF prerokúvanie návrhu zákona o zavedení „preventívneho očkovania proti covid-19“ do Národného kalendára preventívnych očkovaní (do čl. 9 federálneho zákona „O imunoprofylaxii infekčných chorôb“ zo 17. 9. 1998 N. 157-FZ) pokiaľ nebude ukončená široká diskusia o tejto otázke za účasti nezávislých vedcov a lekárov.
6) neudeľovať predčasne certifikát žiadnym experimentálnym liekom (tzv. vakcínam proti covidu-19) až ​​do zverejnenia výsledkov klinických štúdií, ich podrobného overenia a následnej komplexnej verejnej diskusie;
7) previesť funkcie epidemiologickej služby „Rospotrebnadzoru“ na Ministerstvo zdravotníctva RF.
8)  odvolať vládu Ruskej federácie pre jej neschopnosť odstrániť paniku a odborne organizovať prácu systému zdravotnej starostlivosti. To už viedlo k nadmernej úmrtnosti na „nečovidové“ ochorenia, a to už stoviek tisíc našich spoluobčanov;
9) začať trestné stíhanie osôb vinných za šírenie poplašných správ a vytváranie paniky zámenou pojmov, použitím dezinformácií a zámerne chybnými rozhodnutiami, ktoré spôsobili nadmerný vzrast ďalšej úmrtnosti obyvateľstva.

Účastníci konferencie rozhodli:
1) Obrátiť sa na Radu bezpečnosti RF, Federálnu službu bezpečnosti RF, Vyšetrovací výbor, Generálnu prokuratúru RF, Ministerstvo zahraničných vecí RF s požiadavkou začať medzinárodné vyšetrovanie celosvetovej covidovej aféry na úrovni Bezpečnostnej rady OSN medzinárodnej, identifikovať jej organizátorov a podporovateľov,  pritiahnuť vínnej osoby na trestnú zodpovednosť za zločiny proti ľudskosti.
2) Obrátiť sa na prezidenta a vládu RF s požiadavkou na zrušenie všetkých nezákonných normatívne právnych aktov „Rospotrebnadzoru“ RF aj guvernérov, ktoré obmedzujú osobné nescudziteľné a ďalšie ústavné práva ruských občanov (povinná vakcinácia, QR kódy, testovanie, karanténa atď.)
3) Zverejniť na verejnú diskusiu a zaslať toto uznesenie všetkým orgánom všetkých zložiek štátnej správy Ruskej federácie.
Účastníci konferencie:
doktor lekárskych vied, Prof. Pavol Andrejevič Vorobjevdoktor lekárskych vied,
Prof. Alexandr Alexejevič Riedkodoktor lekárskych vied,
Prof. Vladislav Anatolijevič Šafalinovdoktor lekárskych vied,
Prof. Igor Alexejevič Gundarovdoktor lekárskych vied,
Prof. Denis Viktorovič Ivanovdoktorka lekárskych vied,
Prof. Galina Borisovna Kirilličevadoktor lekárskych vied,
Prof., člen Ruskej akadémie vied, Jurij Vladimirovič Lobzindoktor ekonomických vied,
Prof. Valentin Jurijevič Katasonovdoktorka biologických vied,
kandidátka pedagogických vied, Irina Vladimirovna Ermakovákandidátka lekárskych vied,
Irina Viktorovna Žužgová kandidát lekárskych vied,
Doc. Sergej Anatolievič Anufrievkandidát právnych vied,
ombudsmanka pre ochranu rodiny v Petrohrade a danej oblasti Olga Nikolajevna Baranec ochranca práv, koordinátor hnutia „Stopvakcinacismu“ Denis Alexejevič SulgVideo: TU
trueinform.ru/modules.php?name= Laid&sid=68499

Stiahnuť:  Vedecká konferencia v Petrohrade proti covidovej afére

zdroj

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Rozbor krve očkovaných - MUDr. Monika Waksmundská, Radek Pech, Hosť vysielania ČK

MUDr. Waksmundská s ostatnými lekármi vykonala analýzu krvi očkovaných a neočkovaných pod mikroskopom. V tomto vysielaní v rádiu Bohemia zdieľa svoje zistenia. ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

ODPOR-19 – policajný masaker v Lidli v Piešťanoch. Z vinníkov obete, z obetí vinníci. Cela predbežného zadržania. Naď o Slovákoch: sú to opice, opice, opice, dezoláti… zaslúžia si exemplárne tresty…, mali ste ich dobiť viac

NA SLOVENSKU ZAČAL ODPOR-19 PROTI POLITIKE NÚTENÉHO PREKRÝVANIA DÝCHACÍCH ORGÁNOV, ALE AJ TESTOVANIA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU NA VÝSKUM A EXPERIMENTÁLNEHO OČKOVANIA ...
Spravodajstvo

Prekvapivá informácia k akcii na Ukrajine

Články 106 a 107 Charty OSN: Nakoniec to niekto zdieľal na FB. Vedel som, že to niekde je, ale nehľadal ...
Spravodajstvo

Queen Elizabeth II je mŕtva... prezident krajiny Rizman vycestoval na pohreb a my to platíme

Preklad: Prezident Slovenska Juraj Rizman (vpravo) a delegácia prejavili úctu Kráľovnej Alžbete II. počas pohrebného aktu Westminster Hall v Londýne ...
Spravodajstvo

Putin podpísal dekrét o čiastočnej mobilizácii a oznámil, že to nie je bluf

Putin podpísal dekrét o čiastočnej mobilizácii a oznámil, že to nie je bluf a Moskva odpovie všetkými prostriedkami, ktoré má ...
Spravodajstvo

Harabin vyzýva podvodnú advokátku v úrade prezidenta zverejniť pozvánku Ricmanovi do Británie!

Čaputo-súložníkovi, Ricmanovi, platili náklady spojené s pohrebom Alžbety II. slovenskí občania? Iba na podklade budúcej normalizácie vzťahov s Ruskou federáciou, ...
Spravodajstvo

Nemecký führer Scholz si dupol na zasadnutí VZ OSN v New Yorku: „Nebudeme akceptovať žiadny mier diktovaný Ruskom. Ukrajina musí odraziť ruský útok. Putin vojnu na Ukrajine nemôže vyhrať“

Západné krajiny bojujú s Ruskom o diplomatický vplyv vo svete od 24. februára, keď Kremeľ spustil svoju vojenskú inváziu na ...
Spravodajstvo

RUKY PREČ OD NAŠICH DETÍ, alebo niečo o solidarite

Katarína Boková, regionálna zástupkyňa SHO pre Žilinský kraj Čoraz viac sa ozývajú špekulantské hlasy, ktoré nám postupne podsúvajú, že kvôli ...
Spravodajstvo

Vladimír Putin odtajnil archívy ZSSR o Mníchovskej zrade a o úlohe Poľska...

Vladimír Putin odtajnil archívy ZSSR o Mníchovskej zrade a o úlohe Poľska pri rozbití Československa! Zatiaľ čo sa blížilo 75. ...
Spravodajstvo

Káčer kváka ako besný, že čo si vôbec Slováci dovoľujú sťažovať sa?!

Káčer kváka ako besný: čo si vôbec Slováci dovoľujú sťažovať sa na samovražedné dopady protiruských sankcií a zlú ekonomickú situáciu, ...
Spravodajstvo

Vodkový biznis spája bratislavského župana Drobu s Hegerom a Sulíkom! Ľudia protestujú proti takejto vláde!

V utorok 20. septembra sa konal protivládny protest za účasti niekoľko desiatok tisíc nespokojných občanov Slovenska a debatu na pódiu ...
Spravodajstvo

Každý, kto počas pandémie porušil Norimberský kódex, musí byť trestne stíhaný!

Na nedávnom podujatí Akčnej aliancie v nemeckom Norimbergu, prezidentka organizácie Children’s Health Defense (CHD) Mary Hollandová vyzvala, aby ľudia, ktorí ...