Benčík: Za ľudí, či proti ľuďom?

30. decembra 2022

Ján Benčík, je slovenský občiansky aktivista, bloger a dokonca aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, okrem toho, že v parlamente zvykne venovať pozornosť sledovaniu futbalových zápasov, jeho hlavnou pracovnou náplňou je hodnotiť, udávať a rôznymi spôsobmi jemu vlastnými osočovať iných ľudí aj formou e-mailu, ako je napríklad v tomto doleuvedenom prípade, kde píše docentovi Ing. Jánovi Dudášovi, DrSc., ktorý sa vyjadroval k pôvodnému i prevertovanému pojmu „HOLOKAUST“, utrpenie židovských obetí, výstižnejšie šoa, nespochybňoval, len vysvetľoval podstatu  rozdielu medzi pôvodným a prevertovaným významom. 

Pôvodný význam slova holokaust je spálenie obete, ako to plynie z gréckeho slova hólos – celý, úplný a kaustós – spálený (Iskrová 2012, s. 84) a následná konzumácia nespálených častí. 

Celá myšlienka obetovania v chráme reprezentovala príživníctvo jahvistických kňazov, zdôvodňovaná samozrejme náboženskými dôvodmi. Navyše zabezpečili počas kráľovstva aj tzv. posvätnú prostitúciu oboch pohlaví (Eliade I ,1995, s. 16).

Prevertovaný pojem holokaust pre judaistické obete počas 2. svetovej vojny prvýkrát použil kontroverzný sedmohradský rodák judaista E. Wiesel, čím spôsobil cieľavedomý zmätok v myslení Západu. Naučený Pavlovov reflex Západu má za následok, že holokaust je tabu Západu číslo jedna.

Benčík:

Pán Ján Dudáš,

Popieranie či spochybňovanie holokaustu je podľa platných zákonov trestným činom. V morálnej rovine je to nepochybne odsúdeniahodné. Vaše oslie mostíky s Galileom či Giordanom Brunom a slobodou vedeckého bádania možno oslovia neonacistickú komunitu, mňa určite nie. Vy žiadna nevinná obeť policajnej zvôle nie ste.
Čo sa týka legislatívy postihujúcej prejavy  extrémizmu, vy sám ste živým dôkazom jej opodstatnenosti. Ak sú v nej potrebné nejaké zmeny, tak smerom k ešte účinnejšiemu postihovaniu pre spoločnosť nebezpečných prejavov.
ŽIadam vás, aby ste ma v budúcnosti ušetrili vašich fabulácií, ktoré nemajú s realitou nič spoločné.
Verím, že orgány činné v trestnom konaní, budú aj vo vašom prípade postupovať v zmysle platných zákonov.
Ján Benčík

Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, ospravedlňujem sa, že vás ruším vo Vašej dôležitej práci riešenia štátoprávnych…

Doc. Dudáš

Pán Ján Benčík,

ďakujem za Vašu reakciu, ktorá je stručným, no vyčerpávajúcim stripteasom – obrazom stavu Vašej

  • 1) rozumovej – intelektuálnej,
  • 2) odbornej úrovne a
  • 3) humánnej úrovne

Ad 1) Pre posudzovanie treba vidieť veci a javy v súvislostiach, a to umožňuje vzdelanosť. Vaša reakcia je svedectvom, že ste hlboko nevzdelaný – nemáte ani šajnu o holokauste jahvistickej šľachty v Palestíne v 5. St. p.n.l., ktorá zaviedla holokaust – a nevzdelávateľný.

Veta „Vaše oslie mostíky s Galileom či Giordanom Brunom a slobodou vedeckého bádania možno oslovia neonacistickú komunitu“ navrhujú svedectvo o Vašej totálnej neschopnosti porozumieť jednoduchým veciam a chápať elementárne poznatky a sú spojené s dokonalou myšlienkovou pomätenosťou (na úrovni analfabeta?).

Váš prístup navrhuje, že takýto mimobežný prístup je prístup na úrovni deviantného dementa, resp. biologicky – šedá mozgová kôra nie je sfunkčnená, pôsobí iba nižší limbický mozog, ktorý sme zdedili po našich predkoch – stavovcoch.

Čo sa týka legislatívy postihujúcej prejavy extrémizmu, vy sám ste živým dôkazom jej opodstatnenosti“ je nielen svedectvom nezvládnutia slovenského pravopisu, je tupou lžou, a prejavom myšlienkovej pomätenosti, naivnej hlúposti a primitívneho klamstva.

Vaše tvrdenia navrhujú, že Vaša kognitívna kompetencia je pod nulou hlboko v mínusových hodnotách a je na úrovni logiky mozgovo znevýhodneného jedinca. Vaše vyjadrenia pripomínjú žlťácko – boľševistický hon na čarodejnice, kde činnosť nie je podstatná, len osočenie. Váš prístup navrhuje, že takýto mimobežný prístup je prístup na úrovni deviantného dementa

Moja kolegyňa sa vyjadrila expresívnejšie – „IQ týchto ľudí je na úrovni debny gitu“.

Keby hlúposť nadnášala, pre množstvo hlupákov poletujúcich na oblohe nad Slovenskom by sme ani slnko nevideli.

Ad 2) Nepoznanie elementárnych faktov svedčí o odbornej etike na úrovni neandertálca. Miesto meritu veci – postaveniu sa za slobodu vedeckého výskumu, čo je prejav odbornej i humánnej etiky civilizovaného Európana, ktorá je pre Vás zrejme nepodstatná a irelevantná – útočíte tupo amorálne, antihumánne a anticivilizačne a navyše podporujúc fašistické, nacistické a žlťácko-boľševické totalitárne legislatívne prvky a právne inštitúty. A čo je schizofrénne – v podpore boja proti extrémizmu navrhujete použitie najhorších legislatívnych noriem a právnických inštitútov skutočného extrémizmu – skutočný unikát logickej tuposti.

Ad 3) Vaša reakcia navrhuje, že ste dosiahli najvyššiu schopnosť v trojhodnotovej stupnici schopností – 1) schopný 2) veľmi schopný a 3) všetkého schopný, ktorá tretia schopnosť je význačná a charakterizuje najnižšiu vrstvu ľudí paleolitického typu lovcov. A že ste bytosť bez zábran, hraníc a miery.

Hlupáci sa objavujú vždy a znovu v každej generácii ako perpetuum mobile.

A Vaša reakcia Vás charakterizuje ako profesionálneho anarchistu, podporujúceho domáci teror schvaľujúc fašistické, nacistické a žlťácko-boľševické prenasledovania.

Záver: Vaša reakcie navrhujú Vašu kvalifikáciu ako pacienta psychiatrického ústavu (jeho pacienti boli podľa stupňa debility rozčleňovaní na tri stupne – imbecil, debil a idiot) navyše s premohutným limbickým mozgom (po našich predchodcoch stavovcoch) a nesfunkčnenou šedou mozgovou kôrou.

Vaše názory Vás kvalifikujú do politického spolku „Proti ľuďom“.

S pozdravom

Ján Dudáš

Trestné stíhanie za pravdu – návrat do stredoveku resp. do 50 – tych rokov bolševických súdnych excesov

Špeciálna prokuratúra začala trestné stíhanie za pravdu. Týka sa to listu Doc. Dudáša, DrSc. šéfovi múzea holokaustu v Seredi. Internetové rádio Infovojna zverejnilo svedectvo slovenského židovského lekára MUDr. G. Hofmanna, ktorý bol v pracovnom tábore v Seredi počas prvej Slovenskej republiky a podal svedectvo o pomeroch v tábore. Riaditel Korčok žiadal Infovojnu o odstránenie zverejneného svedectva s dovetkom, že nie je pravdivý. 

Doc. Dudáš, DrSc. po preštudovaní relevantných materiáloch hlavne kritických a objektivizujúcich židovských  autorov, napísal krátky exkurz do tejto problematiky, ktorý ako otvorený list poslal riaditeľovi Korčokovi a do Infovojny, ktorá ho zverejnila. V reakcii Korčok bez argumentov odsúdil tento exkurz a vyhrážal sa, že ho pošle do židovskej obce v Bratislave a inde. Na Dudášovu následnú reakciu – polemiku už nereagoval. Uvedený list je prezentovaný na Infovojne.

Dňa 28.5. 2020 o 6:50 ráno 10 – členné komando príslušníkov NAKA na čele s vyšetrovateľom mjr. Ivanyim urobilo prepad rodinného domu Doc. Jána Dudáša, DrSc. v Rozhanovciach, okres Košice – okolie. Na základe príkazu na domovú prehliadku, vydaného sudcom R. Púchovským na žiadosť prokurátora špeciálnej prokuratúry T. Honza. V odôvodnení príkazu na domovú prehliadku je uvedený text článku „List Doc. Dudáša šéfovi múzea holokaustu v Seredi“ a vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci „zločinu výroby extrémistického materiálu“, „zločinu rozširovania extrémistickeho materiálu“ a „prečinu popierania a schvaľovania holokaustu“.

Po päť hodinovej prehliadke – snoreniu domu s nafotením celého domu mu zabavili počítač a niektoré listiny ako výsledok výskumu. Potom nasledovala troj-hodinovú prehliadka – snorenie v jeho kancelárii na Technickej Univerzite v Košiciach, kde mu tiež zabavili počítač.

„Účelom vykonania domovej prehliadky bolo získanie priameho dôkazu, ktorý následne v ďalšom konaní môže byť využitý ako priamy dôkaz páchateľa predmetného skutku“.

Vzhľadom na to, že uvedený list ako výsledok štúdia kritických najmä židovských autorov o pracovných táboroch židov na Slovensku, objektivne informácie o ktorých sú stále tabu v oficiálnej historiografii a mainstreamovom priestore, v uvedenom liste je objektivizujúci prístup. Preto trestné stíhanie je stíhaním proti pravde, ako už bolo mnohokrát v histórii napr. Galileo Galilej a Gordano Bruno (popravený v roku  1600). Ide o inkvizičný proces, na ktorý je zneužitá brachiálna politika a moc – zákonodarná, výkonná a súdna, najmä po kodifikácii trestného poriadku, v ktorom po vzore Orwelloho románu “1984” zaviedla do trestného poriadku “ideozločin” prezentovaný ako “extrémizmus”.

Ide o analógiu a návrat do stredoveku, kedy vyčíňala kresťanská inkvizícia – v podstate obviňovala nevinných ľudí ako kacírov (extrémistov). Prinútila ich mučením k nepravdivému priznaniu, ich zavraždeniu upálením na základe vynúteného priznania a skonfiškovania ich majetku v prospech cirkvi. Ako vtedy, tak aj teraz sú činní udavači, ktorí namiesto diskusie a polemiky pri absencii faktov iniciujú brachiálnu moc, čím sa spreneverujú nielen vedeckej zásade, čo predstavuje odbornú zvrhlosť a udavačstvo reprezentuje humánnu zvrhlosť. Obdobne ideologicky v rámci jedného názoru predpojatý posudok historika M. Szaboa neslúži na odhaľovanie pravdivých informácií, ale ich potláčanie a zatajovanie, čo je v rozpore nielen s vedeckým princípom “DE OMNIBUS DUBITANDUM”, ale aj v rozpore s vedeckým poznávaním. Označovať hľadanie pravdy za extrémizmus je v rozpore so zdravým rozumom. Skutočným extrémizmom ba super-extrémizmom je zneužívanie zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci na boj proti pravde. Zdá sa, že určité spoločenstvo chce byť “štátom v štáte” ako uviedol nemenovaný kritický vzdelanec.

Doc. Ján Dudáš, DrSc., Rozhanovce, 1.6. 2020

Intelektuálna priepasť medzi docentom Dudášom a “lovcom extrémistov” Benčíkom

O prenasledovaní docenta Jána Dudáša NAKA a štátnou mocou za jeho odborný posudok k pracovnému táboru v Seredi sme už informovali – https://zemavek.sk/trestne-stihanie-za-pravdu-navrat-do-stredoveku-resp-do-50-tych-rokov-bolsevickych-sudnych-excesov/. Docent Dudáš sa v otvorenom liste obrátil aj na poslancov NR SR, kde upozornil na svoj prípad. Nešlo mu pritom o jeho osobu, ale o poukázanie na nezdravý fenomén, keď sú ľudia stíhaní za publikovanie odborného názoru. V liste píše: “Súdna a výkonná moc nasmeruváva Slovenskú republiku do temného stredoveku, do 16. storočia – dôkaz je v pripojenom svedectve NAKA – kedy súdna a výkonná moc zahájili útoky na slobodu vedeckého bádania a prenasledovali vedcov G. Galileiho a G. Bruna, ktorého obe moci v roku 1600 zavraždili.”

Ďalej pripomína, že podľa Konvencie OSN pre ľudské práva „zákony, ktoré prenasledujú vyjadrenie názorov vo vzťahu k historickým faktom sú nezlučiteľné s povinnosťami, ktoré ukladá Konvencia krajinám, ktoré ju podpísali ohľadne slobody slova a slobody prejavu. Konvencia nedovoľuje žiadny obecný zákaz vyjadrovania mylných názorov alebo nesprávnej interpretácie minulých udalostí.“

Preto v závere svojho listu poslancov vyzýva, aby: “1. podnikli účinné právne a politické kroky proti prenasledovaniu za slobodný vedecký výskum;

2. odstránili z legislatívy SR pojem extrémizmu, ktorý sa nevyužíva právne, ale pre politické ciele, vytvára právnu schizofréniu a právny chaos, v neposlednom rade pre ciele spoločenstva, ktoré chce byť štátom v štáte;

3. odstránili z legislatívy a súdnictva legislatívne normy a inštitúty prvky vlastné totalitárnym štátom fašizmu a nacizmu – špeciálnu prokuratúru a špecializované súdnictvo, pretože v demokratickom štáte s normálne fungujúcim súdnictvom sú navyše nadbytočné.”

Na list mu odpísal aj “profesionálny bojovník proti extrémizmu” a poslanec NR SR za stranu Za ľudí, Ján Benčík:

“Pán Ján Dudáš,

Popieranie či spochybňovanie holokaustu je podľa platných zákonov trestným činom. V morálnej rovine je to nepochybne odsúdeniahodné. Vaše oslie mostíky s Galileom či Giordanom Brunom a slobodou vedeckého bádania možno oslovia neonacistickú komunitu, mňa určite nie. Vy žiadna nevinná obeť policajnej zvôle nie ste.

Čo sa týka legislatívy postihujúcej prejavy extrémizmu, vy sám ste živým dôkazom jej opodstatnenosti. Ak sú v nej potrebné nejaké zmeny, tak smerom k ešte účinnejšiemu postihovaniu pre spoločnosť nebezpečných prejavov.

Žiadam vás, aby ste ma v budúcnosti ušetrili vašich fabulácií, ktoré nemajú s realitou nič spoločné. Verím, že orgány činné v trestnom konaní, budú aj vo vašom prípade postupovať v zmysle platných zákonov.”

Docent Dudáš v reakcii Benčíkovi okrem iného píše: “Vaša reakcia je svedectvom, že ste hlboko nevzdelaný – nemáte ani šajnu o holokauste jahvistickej šľachty v Palestíne v 5. st. p.n.l., ktorá zaviedla holokaust, ani o skutočnom extrémizme – a nevzdelávateľný. Veta „Vaše oslie mostíky s Galileom či Giordanom Brunom a slobodou vedeckého bádania možno oslovia neonacistickú komunitu“ je svedectvom o Vašej totálnej neschopnosti porozumieť jednoduchým veciam a chápať elementárne poznatky a je spojená s dokonalou myšlienkovou pomätenosťou.”

A ďalej dodáva: “Miesto merita veci – postavenia sa za slobodu vedeckého výskumu, čo je prejav odbornej i humánnej etiky civilizovaného Európana, ktorá je pre Vás zrejme nepodstatná a irelevantná – útočíte tupo amorálne, antihumánne a anticivilizačne a navyše podporujúc fašistické, nacistické a žlťácko-boľševické totalitárne legislatívne prvky a právne inštitúty. A čo je schizofrénne – v podpore boja proti extrémizmu navrhujete použitie najhorších totalitárnych legislatívnych noriem a právnických inštitútov skutočného extrémizmu – skutočný unikát logickej a mravnej tuposti. Právnický superextrémizmus vytvára novú diktatúru v prospech síl, ktoré chcú byť štátom v štáte.”

23.07. 2020 AUTOR: Zem&Vek

Spor s Jánom Benčíkom: Benčík dostal “výchovnú lekciu slušného správania sa” od kolegu z koalície poslanca Linharta zo Sme rodina

„Som za to, aby sa každý dobrovoľne rozhodol, a nie pod tlakom nejakých sankcií. Som rád, že spomíname aj tých facebookových odborníkov. Ani ja sa nebudem vyjadrovať na Facebooku, či som za alebo proti ako nejaký dedko, ktorý na staré kolená objavil sociálne siete a oblbol vyše šesťtisíc ľudí. A teraz hovorím o dedkovi ŠtB-enčíkovi.“

Linhart následne doplnil, že vystúpením v parlamente reagoval aj na útok “ poslanca za stranu Za ľudí Jána Benčíka. Nazval ho „dedkom ŠtB-enčíkom“.

„Okamžite ma kritizoval za môj predošle vyslovený názor na dobrovoľnosť očkovania, pričom parlament je o názoroch a debate. ŠTB-enčík kritizoval môj názor na Facebooku hneď po tom, ako som ho vyslovil, ako aj názor právničky a poslaneckej kolegyne zo Sme rodina Petry Hajselovej.“

„Vykrikoval zúrivo v pléne, keď sme predošle hovorili ten svoj, preto som v ďalšej faktickej poznámke reagoval na jeho agresívne správanie. Takéto správanie neurotickeho človeka je neakceptovateľné. Liberalizmus má byť predsa o diskusii, nie o útokoch a prekrikovaní, preto som pánovi poslancovi dal ďalšiu „výchovnú lekciu slušného správania sa“.

foto FB

Tu býva vojnový štváč, udavač a vlastizradca Slovenska

Poslanec Benčík čelil nepríjemnej návšteve:

Citácia slov samotného Jána Levoslava Benčíka napovedá: Búchanie na dvere, reči o vlastizradcovi, udavačovi, výzvy na otvorenie dverí. Ísť na chodbu a hádať sa s nimi podľa mňa nemá význam. Keď to trvá hodnú chvíľu, zavolám políciu. Kým príde polícia, partička je už dolu pred vchodom a odchádza od bytovky,priblížil Benčík, kde v čase incidentu s ním bola v byte aj jeho manželka…. Podľa jeho slov stihli prítomní olepiť celý vchod bytového domu zvnútra aj zvonka plagátmi s jeho fotkou a slovami Tu býva vojnový štváč, udavač a vlastizradca Slovenska, nechávame na čitateľa, nech si názor vytvorí sám…

zdroj: zilina.dnes24

Doc. ing, Ján Dudáš, DrSc.

HraJ

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

The Economist predpovedá na rok 2023 energetickú smrť obyvateľstva!

Globalisti na obálke časopisu The Economist predpovedajú na rok 2023 energetickú smrť obyvateľstva, ukončenie produkcie živočíšnych potravín, ľudia budú žiť ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Bielorusko schytalo ukrajinský pozdrav - raketu!

Slovenské / Ukrajinské médiá vs. Bieloruské vojenské spravodajstvo Slovenské médiá včera priniesli správy (úplne evidentne doslova prebraté z ukrajinských médií) ...
NÁZOR

Corbettov report: Prečo sa svet rúca a čo s tým môžeme urobiť?

Máte niekedy pocit, že sa všetko zrazu rúca? Vedeli ste však, že pre tento jav existuje názov? A že je ...
Aktualizované 15.7. 00:38
NÁZOR

Sorosovskí presstitúti o atentáte na Fica a na Trumpa informujú v úplnej zhode

Milí priaznivci, všimli ste si tu zhodu sorosovských presstitútov pri informovaní o atentáte na Fica a na Trumpa? Po atentáte ...
NÁZOR

Európska únia a Nato hynú ako organizácie

Ak sa dnes spomenie Európska únia, tak skoro každého napadne len vojna proti Ruskej federácii a sankcie. To je jej ...
NÁZOR

Kto dnes útočí na Petra Kotlára za preverovanie falošnej pandémie Covid-19?

V podstate je odpoveď úplne jednoduchá. Útočia tí, čo majú strach, že MUDr. Peter Kotlár poskytne na konci vyšetrovania dôkazy, ktoré ...
NÁZOR

Vatikán je obchodná organizácia - Pavol Peter Kysucký

Ing. Pavol Peter Kysucký, technológ, filozof a spisovateľ napísal niekoľko filozofických kníh v ktorých pojednáva napríklad o teórii synchronicity, ktorej ...
NÁZOR

Teším sa na vzácnu chvíľu, kedy sa zo škaredých lariev vykľujú „krásne“ motýle

ilustračné foto: Pixabay Plán využitia Ukrajiny, ktorý zákerne pripravili USA a Veľká Británia bol naozaj zlovestný. Chceli vojensky napadnúť Rusko práve ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
Aktualizované 13.7. 00:11
NÁZOR

NAPĽULA NÁM DO OČÍ...

ZA VÍŤAZSTVO VO VOĽBÁCH DO NR SR, VO VOĽBÁCH PREZIDENTA AJ VO VOĽBÁCH DO EP NÁM VLÁDNA KOALÍCIA POĎAKOVALA NAOZAJ ...
NÁZOR

Pozdrav Danielovi Lipšicovi č. 9 - 5

Daniel Lipšic už dvadsaťpäť rokov útočí na podnikateľa a advokáta JUDr. Zoroslava Kollára, ktorý si rovnako na neho zozbieral za ...
NÁZOR

Čo tu smrdí?- prof. Jaroslav Turánek

Profesor Jaroslav Turánek vysvetľuje čo to tu SMRDÍ v štáte dánskom… prečo musel končiť? Jedná sa o likvidáciu vedcov na ...