Globálna civilizácia – nová chronológia

1. júna 2021

Ing. Mojmír Mišun: Pokus o určenie časovej osi nedávnych udalostí

Zmyslom tohto článku je, ukázanie si inej časovej osi, než tej, ktorá sa oficiálne udáva a pokusom o určenie nedávnych udalostí časovej osi ľudstva na planéte Zem, ktoré sa uskutočnili.

Dejinná pamäť je nesmierne dôležitá pre ľudstvo a pre človeka samotného, aby sme sa opierali o skutočnosti, ktoré sa ľudstvu udiali a nie aby sme sa opierali v živote o tzv. sfalšovanú históriu. V týchto predkladaných informáciách sa autor odvoláva a vychádza z niektorých ruských zdrojov a doplňuje ich z toho, čo zatiaľ objavil.

Časová os základných informácií, ktorých sa vo videu nižšie bude autor pridržiavať.

Apokalypsy, katastrofy, ktoré ukončovali akúsi významnú epochu ľudskej civilizácie a jej dejín, ktorá bola zdecimovaná, ukazuje iný pohľad na dejiny a inak budeme premýšľať o ich skutočnostiach.

Hlavné časové míľniky – roky:

1342

1509

1675

1842

2008

Dôležité skutočné udalosti na obr. hore lepšie odhaľujú určité udalosti a ich zásadný vplyv na ukončenie predošlých civilizácií, predchádzajúce poznanie, vývoj, ako boli preformátované kultúry a ich ďalší vývoj, aby sa obnovovali a aký mala vplyv tretia sila – kozmický parazit na tieto udalosti, ktoré mali byť pred ľudstvom ukryté – zakázané dejiny a geológia.

V 14. – 19. storočí došlo k zvláštnej anomálii klimatu na Zemi, kedy bola doba ľadová. Došlo k niekoľkým globálnym katastrofám a to malo dopad na klímu, počas ktorej sa výrazne ochladilo.

Zničenie globálnej civilizácie nastalo na začiatku 14. storočia na celej Zemi. Pravdepodobne sa jednalo o civilizácie antickej kultúry ovládajúcej pokročilé technológie, voľnú energiu a cestovanie do vesmíru.

Zvláštne operácie globálneho kozmického parazita skrz východnú vojnu Nemecka proti Rusku, tzv. Krymská vojna v r. 1853 – 1871.

Neskôr nastala ďalšia apokalypsa a to 1. sv. vojna v rokoch 1914 – 1921, zahŕňa zvláštnu Boľševickú revolúciu, ktorá je vedená židmi, je prelomová vo vymazaní pamäti ľudstva, kedy bolo mnoho dejinných kníh, dokladov o pôvodnej civilizácii spálených, bola preformátovaná a bola umelo vytvorená tzv. hisTÓRia, včítane cenzúry dejinných historických archeologických nálezov.

Dejiny boli zámerne prepísané, aby nebolo možné odhaliť kozmického parazita, ako sa dostal na Zem a k moci nad ľudstvom, jeho agendu, kto ním je a odkiaľ pochádza.

Ďalším predelom je 2. sv. vojna, ktorá je tiež zvláštna spoluprácou Nemecka a Ruska, pri zvláštnych operáciách proti pozostatku pôvodného impéria a ďalšie vymazanie pamäti ľudstva a odstránenie nepohodlných zdrojov informácii o pôvodnej civilizácii.

1989 Európske majdany a preformátovanie východnej Európy podľa západných hodnôt, až po súčasnosť 2021, kedy sa presadzuje agenda LGBTI, úpadok mravných hodnôt, úpadok právneho štátu a vzdelávania, prepisovanie histórie „bielych“, Black Lives Matter, liberalizmus, Nový svetový poriadok a Great reset, doba kovidová.

https://youtube.com/watch?v=BSxCxHCePjk

Na Zem sa presídlila civilizácia Bielej Rasy, ktorá osídlila Da´Ariu (Hyperboreu), dnes už potopený kontinent na terajšom severnom póle zemegule. Táto civilizácia sa rozkladala na Da´Arii, podľa Védskych dokladov a spisov a hovorí sa, že prišla z vesmíru zo štyroch miest, teda štyri veľmi podobné biele národy osídlili tento kontinent pomocou veľmi vyspelých technológií. Vo védskych zdrojoch sa uvádza, že táto civilizácia bola zničená, zdecimovaná podľa pravekých apokalýps, po úpadku úlomku mesiaca Lelia pred 111 tis. rokov a mesiaca Fata pred 13 tis. rokmi.

Civilizácia pred prvou katastrofou mala informáciu, že úlomky mesiaca Lelia budú dopadať na určité územie Da´Arie, tak sa presídlila na územie severnej Sibíri a tam sa znovu obnovovala. Hladiny oceánov a obrysy zemskej pevniny v tom čase boli rozdielne, ako ich poznáme dnes. Aj výška morskej hladiny nebola tak vysoká. Oceány boli výrazne nižšie.

Civilizácia bielej rasy v tej pradávnej dobe ovládala cestovanie vesmírom, poznala voľné energie. Urbanistika miest bola vyspelá, podobná dnešným mestám, samozrejme ale v súlade s prírodou a ekológiou za využitia voľných energií.

Katastrofa vojny s Temnými ukončila civilizáciu Da´Arie, presídlenie na Sibír bolo pomerne tragické, podarilo sa zachrániť iba časť tejto civilizácie a Da´Aria po dopade úlomkov zaniká.

Védická civilizácia Bielej Rasy sa postupne obnovuje na celom území Sibíri a neskôr zasahuje pred Uralom aj do časti Európy. Samozrejme v tejto dobe tu neboli iné rasy ani iné národy iných farieb, teda táto civilizácia sa pomerne efektívne rozširuje aj ďalej od svojho centra, teda na územia Európy, severnej Afriky, Indie, Číny a západnej časti severnej a južnej Ameriky.

Apokalypsa celosvetového impéria

Apokalypsa začiatkom 14. storočia bola aj z dôvodu tretej sily a to dôsledkom pôsobenia kozmického parazita, astrálnej sily, ktorá mala dosah v našej fyzickej sfére a dopad na ďalší vývoj ľudstva na Zemi a postupnú infiltráciu a zamorovanie pomocou parazitických názorov, vier, tzv. náboženstvá, programu „rozdeľuj a panuj“, vytváranie vládnucich feudalistických monarchií, politických systémov, za účelom rozpadu pôvodnej jednoliatej védickej dŕžavy.

Udalosti:

Mapa z r. 1565 dokladá iný obrys reliéfu Európy a časti Ázie. Kaspické more má úplne iný obrys, tiež sú zaznačené na mape množstvo megapolisov, Európskych a Euroázijských veľkých miest, ktoré v tej dobe existovali a boli spojené s antickou civilizáciou. V Severnej Afrike v r. 1570 z dostupných máp je vidno, že Sahara vyzerá ako pomerne osídlené územie s veľkými riekami a jazerami a mnohé veľké mestá – megapolisy antickej civilizácie.

Zrejme apokalypsa súvisiaca s vojnou proti tejto antickej civilizácii, zničila spomínané megapolisy cielenými útokmi a tak sa neskôr táto oblasť stáva púšťou.

Védske zdroje hovoria (musíme sa zmieniť o veľmi veľkých zásahoch do týchto diel, prepisovanie, antidatovanie a pozmenenie miestopisných faktov, kde sa tieto udalosti odohrali). Pokiaľ sa pozrieme bádateľským spôsobom, zisťujeme, že miestopisné popisy Rámajány, kde bojuje princ Ráma za pomoci svojho pomocníka Ardžuna s krvilačnými démonmi. Od jeho mena je odvodené množstvo názvov riek, pohorí a miest nachádzajúcich sa na rozhraní Európy a Eurázie.

Globálne zničenie civilizácie bolo vykonané celoplošne a sú zachované v análoch a dochovaných kronikách, alebo v klimatických záznamoch okolo roku 1342. V tomto období sa udialo mnoho katastrof , ktoré ovplyvnili vývoj a život. Ohnivé gule spôsobili zemetrasenia, lejaky, bez úrodné obdobie bez slnka, hladomory, povodne a ničenie a degradácia ľudského života vo veľkej miere. Aj udalosti, ktoré sú zachytené v čase narodenia Karla lV., to dokladajú kroniky a na to naväzuje husitské hnutie.

Zem bola odpradávna spojená s vesmírom, so zásahmi vesmírnych síl a strojov, ktoré boli umiestnené na orbite Zeme a nedá sa nepripustiť, že do zmieňovaných apokalýps mohli zasahovať špeciálne vyspelé technológie z obežnej dráhy a tak na Zem smerovali kozmické úlomky planét, alebo priamo zmieňované systémy, útočiace na Zem.

Rozpad svetovej dŕžavy

Medzi dvoma apokalypsami sa udiali na konci 15. st. a budú späté s tým, že kozmický parazit, tretia sila sa infiltrovala medzi ľudí už aj do fyzickej podoby, vytvorila svojich zástupcov a svoju rozkladnú silu, ktorá sa postupne snažila rozložiť celistvosť dŕžavy védickej spoločnosti. Začína sa tu vytvárať a hrať svoju úlohu tzv. Svätá Ríša Rímska, kt. je postavená na žido-kresťanstve, na filozofii svetonázoru, ktorý má za úlohu ovládnuť celý vtedajší svet.

Antická civilizácia bola veľmi pokročilá a ťažko môžeme veriť súčasnej histórii, že stredovek bol ponurý, v špine a nedostatku, v drevenej architektúre. Naozaj, architektúra vtedajších miest bola pokročilá. Tiež technológie, ktoré umožnili takto veľkolepé stavby, celé ulice a vodovody stavať. Je taktiež zrejmé, že antické stavby boli všade tam, kam siahal život bielej rasy.

Moskva – vyspelá Urbanistika miest a ulíc, domy kamenné, mramorové a zdobené. Teda táto časť sa nazývala Tartaria – Moskovská Tartaria, Veľká Tartaria. Keďže sa civilizácia postupne rozširovala, tak pribúdali ďalšie Tartárie – Čínska, Závislá, Malá Trtaria.

Miesto, kde sa tretia sila koncentrovala a tiež svoju moc, svoje rozkladné sily proti globálnej civilizácii, môžeme lokalizovať do oblasti nám známej strednej Európy, do nemeckých zemí, do nemeckých kniežactiev, Východnej časti Francúzska a dokonca do Rakúska a časti Juhoslávie, Čiech a Moravy.

Pôsobenie tejto tretej rozkladnej sily si môžeme vysvetliť, ako vznik nového náboženstva žido-kresťanstva, imperiálnych ambícií, koristiť miesta a zdroje, rozložiť dŕžavu na malé časti. Založiť panovanie samozvaných šľachtických doživotných rodov a ničenie pôvodnej štruktúry jednoliatej správy dŕžavy, ktorá žila podľa védických tradícii a znalá konov stavby sveta, princípov fungovania vesmíru. Týmto sa riadila a preto disponovala pokročilými technológiami a voľnou energiou. Bola vysoko spravodlivou spoločnosťou.

Koniec antickej civilizácie

Postupne sa tretia sila infiltrovala do vládnucej dynastie do strednej Európy, snažila sa program „rozdeľuj a panuj“ rozširovať ďalej a ďalej. Ovládať banky, koncentrovať peňažné a ďalšie zdroje pre svoju expanziu. Expanzia je známa ako vyvražďovanie správcovskej štruktúry veľkého impéria. Keďže Tretia sila mala k dispozícii tiež pokročilé technológie, alebo vládnuce zdroje dynastie, disponovala s kozmickými technológiami, preto dochádza k ďalšej apokalypse okolo roku 1675. Je to doložené v oficiálnej histórii, kedy dochádza k dobe ľadovej a hladomoru, neúrode, k potopám.

Armagedon je doložený v dokladoch a hovorí o obrovských nánosoch bahna, ktoré smerovali zo severu Zeme na juh a zaniesli mestá mnoho metrovými cunami, ktoré to bahno tlačili pred sebou a tak mesta zostali pod hlbokými nánosmi. Na troskách pôvodných stavieb sa znovu obnovovali tieto mestá.

Zrejme v blízkosti severného pólu dopadla kométa, či sa tam udial nejaký kozmický zásah, ktorý vytvoril tieto veľké vlny cunami, ktoré sa valili cez Zem a ničili mestá a zanášali ich bahnom. Nad Sibírou muselo dôjsť aj nakrátko ku otvoreniu vzdušného obalu Zeme a a kozmický chlad na ten krátky čas prenikol až k Zemskému povrchu a tie masy bahna, ktoré sa navalili, boli hlboko zmrazené a permafrost na Sibíri je toho dôkazom, že teraz sa tieto masy vody pomaly topia a dochádza k postupnému otepľovaniu Zeme. Ako by sa Zem teraz po tých katastrofách vracala do svojho pôvodného stavu.

Sú o tom doklady živých očitých svedkov, aj na obrazoch Giovanni Battista Piranesi zanechal o tom istú zmienku.

Zrejme hladina oceánov sa zdvihla o 50 m, pretože vplyvom zníženia napätia v Zemskom plášti sa uvoľnila voda z minerálov, v ktorých bola naviazaná hlboko v Zemi a došlo k dočasnému vystúpeniu vody na zemský povrch a zaplavila súš.

1824: veľké bombardovanie Tartarie a ďalšie katastrofy vyššie opísané namierené Treťou silou proti globálnej dŕžave Bielej Rasy.

Predposledná apokalypsa 1842, kalendáre boli datované ako 1824, ale kozmický parazit, tretia sila chcela o 20 rokov posunúť toto datovanie, aby ľudstvo malo sťažené podmienky na vysledovanie, čo sa v tom čase Európskych majdanov v r. 1848, vlastne udialo? Opäť je ťažké doložiť, či tieto dopady spôsobili namierené úlomky komét na zemský povrch globálneho impéria, alebo došlo ku kombinácii jadrových a iných pokročilých vojenských technológii, osídlenou globálnou civilizáciou? Bola to veľká globálna vojna, alebo vplyv kozmických úlomkov dopadnutých na Zem?

V klimatických údajoch sú tieto katastrofy zapísané ako ohnivé kočiare na nebesiach, padajúce kamene, kométy, lejaky, potopy, zatiahnuté nebo, bezúroda z nedostatku slnečného svetla, ochladenie. Toto boli zmienené udalosti zamierené proti globálnej civilizácii a ktoré viedli k tomu, že nastalo výrazné oslabenie civilizácie treťou silou. Tretej sile, teda monarchistickým imperiálnym rodom vládnucim pochádzajúcich práve z nemeckých, francúzskych území a anglického impéria, umožňovali zaútočiť.

Tieto zvláštne udalosti sú známe a spojené s ťažením Napoleona na Moskvu, zvláštnou žiarou nad Moskvou a zvláštne náhle umieranie vojakov Napoleonovho vojska, ktorí vstúpili na územie Moskvy. objavili sa u nich vážne zdravotné problémy, alebo ihneď umierali, akoby na vysoké rádioaktívne ožiarenie. Podobné udalosti sú spojené s výbuchom nad Tulou a iné.

Na fotografiách je ukázaná technologická vyspelosť civilizácie pred apokalyptickými udalosťami už v prvej polovici 19. storočia, kedy sa konali Európske majdany za účelom prepisovania historických faktov, udalostí a koniec používania energie bezplatne. Zo skutočných dejín tak vznikala falošná HisTÓRia pre bežné obyvateľstvo.

Loď Veľký Východ bola dôkazom toho, že bola na voľnú energiu a neskôr bola prerobená na paru. Voľnú energiu sme mohli vidieť na veľkých výstavách, napr. v Paríži, kde je vidieť tieto vyspelé technológie a boli tam využité rôzne žiariče a osvetlenie na voľnú energiu.

Éterická energia efír bola sťahovaná z nám neznámeho priestoru do priestoru Zeme. Špeciálne lustre bez káblov už vtedy tam boli použité. Vzducholode tiež lietali na spomínanú voľnú energiu a ďalšie…

1918 Elektrifikácia Zeme

1989 Európske majdany – preformátovanie Východnej Európy podľa západných hodnôt až po dnešnú dobu COVIDovú, NWO a Great reset

HraJ

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Ján Baránek: Ako sa manipuluje verejná mienka?

Pri pohľade na dokumentárne zábery hajlujúcích a jasajúcich davov v Nemecku medzi vojnami som si často hovoril, ako sa mohli ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Zvolenský sudca udelil pokutu šéfke súdu za nútenie prekryť si dýchacie cesty. Šéf Súdnej rady Mazák ho chce zbaviť sudcovského talára

Šéf Súdnej rady Ján Mazák podal proti sudcovi Okresného súdu vo Zvolene Daliborovi Miľanovi návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie ...
Za zrkadlom

Mel Gibson: Hollywoodska ELita sa ma snaží zabiť za odhalenie pedofilného kruhu

Mel Gibson sa obáva o svoj život po tom, čo sľúbil, že odhalí elitný pedofilný kruh fungujúci v srdci hollywoodskeho ...
Za zrkadlom

Andrej Fursov: Barbarská krajina

Rusko historicky prehráva informačnú vojnu už takmer dve storočia. Treba povedať, že informačný nátlak na Rusko nielen ako na pravoslávnu ...
Za zrkadlom

Total Control prichádza?

autor: teater World Health Organization -Svetová zdravotnícka organizácia je medzinárodná (WHO), organizácia systému Organizácie Spojených národov (OSN), vystupujúca ako koordinačné centrum v medzinárodnom verejnom zdraví. ...
Za zrkadlom

Rusko je predurčené stať sa nástupcom Hyperborey

Záhada zmiznutého kontinentu je snáď najzáhadnejšou zo všetkých legiend. Atlantis a Hyperborea boli veľké a staroveké tajomné štáty, ktoré kedysi ...
Za zrkadlom

Vesmír v hľadáčiku korporátnych dravcov

 VESMÍR V HĽADÁČIKU KORPORÁTNYCH DRAVCOV Aj tým menej vnímavým Európanom začína po roku trvania vojny proti Rusku na Ukrajine dochádzať, ...
Za zrkadlom

ARMAGEDDON

Téma 21.12. 2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým ...
Za zrkadlom

Mimovládky sú TRÓJSKE KONE hlbokého štátu/Deep State

foto: britishmuseum Corbettov report: Mimovládne organizácie sú trójskymi koňmi hlbokého štátu / Deep State (2018) Trójsky kôň bol najstaršou zaznamenanou ...
Za zrkadlom

Koronavírus a geopolitika

Koronavírus zasiahol celý svet. Zasiahol ho hlboko, dotkol sa každého človeka. Niet sa preto čo diviť, že každý sa zamyslel ...
Za zrkadlom

Arménsky „Stonehenge“ predbehol egyptské pyramídy o tri tisícročia

Predpokladá sa, že miesto Karahunj, ktoré sa nachádza v Arménsku, tiež označované ako Zorats Karer alebo arménsky Stonehenge, predchádzalo anglický ...
Za zrkadlom

Čo chce "Micron" v Prahe? Jaderky? Nie. Čo s vraždenými Palestínčanmi? Veľký Izrael, malá Ukrajina?

PЯOTIPROUD TV uvádza ďalší rozhovor Petra Hájka s bezpečnostným expertom Michalom Svatošom nielen na tému aktuálnej situácie vo vojne Západu ...