UZAVRETIE HRANÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY, POVINNÁ REGISTRÁCIA PRI VSTUPE NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, POVINNÁ IZOLÁCIA – súdruhovia to prepálili na celej čiare…

8. júla 2021

VŠETKO JE TO V ROZPORE S ÚSTAVOU SR A MEDZINÁRODNÝMI DOHOVORMI O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD.

Vyhláška nie je viac než ÚSTAVA SR! Navyše ani „nie vyhláška“ nie je viac než ÚSTAVA! Janova „Vyhláška“ je nezáväzný pamflet a nič viac …

NAJPRV PRÁVNE:    

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. zo dňa 2.7.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. c) a § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r),u), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

Podľa § 1 ods. 1 Vyhlášky každá osoba nad 12 rokov veku vstupujúca na územie Slovenskej republiky, okrem osôb podľa § 5 písm. h) až j), je podľa § 48 ods. 4 písm. t) zákona povinná najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a zároveň je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva dokladom preukazujúcim splnenie tejto podmienky… 

Podľa § 2 ods. 1 Vyhlášky sa podľa § 48 ods. 4 písm. u) a § 12 ods. 2 písm. c) zákona pre všetky osoby, ktoré od 9. júla 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať najskôr v piaty deň izolácie…  

atď…

A TERAZ ČO JE „VYHLÁŠKA NA NARIADENIE OPATRENÍ“ ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tento správny akt pod názvom „Vyhláška“ je v skutočnosti, ale aj právne opatrením vydaným pri ohrození verejného zdravia I. stupňa podľa § 48 ods. 4 Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (evidujte prosím pojem ohrozenie verejného zdravia I. stupňa).

Slovenská republika sa však od 11.3.2020 nachádza v ohrození verejného zdravia II. stupňa. V tomto druhom stupni sa nevydávajú opatrenia podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. a nevydáva ich hlavný hygienik ani Úrad verejného zdravotníctva, ale zo zákona – priamo z jeho paragrafu 48 ods. 2, táto ochrana verejného zdravia prechádza pod Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane, kde hlavný hygienik nie je orgánom vydávajúcim právne akty podľa tohto zákona. V prípade, že situácia sa zhorší a prejde do núdzového stavu, tu sa obmedzenie základných práv a slobôd vykonáva na základe Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu a „opatrenia“ môže vydávať iba Národná rada SR formou zákona a to, striktne iba v rozsahu obmedzení podľa čl. 5 ods. 3 písm. a) – l) tohto zákona (kam mimochodom nepatrí žiadne prekrytie dýchacích ciest ani odber telesných vzoriek na výskum a pod.).

Na doplnenie treba uviesť, že uznesením vlády SR č. 111 zo dňa 11.3.2020, ktorým bola vyhlásená mimoriadna situácia (ktorá trvá dosiaľ), bolo členom vlády a predsedom ústredných orgánov štátnej správy (do tejto kategórie nepatrí hlavný hygienik, a teda ani Úrad verejného zdravotníctva SR) nariadené prijímať opatrenia v civilnej ochrane podľa Zákona č. 42/1994 Z. z.  Inak povedané, v mimoriadnej situácii nekoná hlavný hygienik ani nevydáva žiadne právne akty.

Takže či podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia, či podľa uznesenia vlády č. 111 z 11.3.2020 v právnom stave mimoriadnej situácie, t.j. v ohrození verejného zdravia II. stupňa hlavný hygienik, teda Úrad verejného zdravotníctva, nevydáva žiadne správne akty na ochranu verejného zdravia.  V tomto stupni ohrozenia je tento orgán NIKTO. Právne povedané, hlavný hygienik, resp. Úrad verejného zdravotníctva trpí nedostatkom právomoci vydávať akékoľvek právne akty na úseku ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.  

Hlavný hygienik tu zneužil právomoc verejného činiteľa a vedome vydáva akty nad rámec svojich kompetencií a polícia, správne orgány, prokuratúra a súdy tomu nezákonne sekundujú.

Suma sumárum: 

Slovenská republika sa nachádza v právnom stave ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Regulácia práv podľa § 48 ods. 4 Zák. č. 355/2007 Z. z., na základe čoho je vydaná aj predmetná „Vyhláška“, patrí do právneho stavu ohrozenia verejného zdravia I. stupňa.  Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nepozná reguláciu podľa § 48 ods. 4 cit. zákona, ale jeho regulácia patrí do Zákona č. 42/1994 Z.z., v prípade vyhlásenia núdzovú stavu patrí do Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

Obdobne, ako zločin patrí do Trestného zákona na súd, a nemožno o ňom vydať Rozhodnutie o priestupku . 

Paragraf 48 ods. 4 Zák. č. 355/2007 Z.z. – to sú všetky tie nezmyselné „pandemické“ obmedzenia, nepatrí teda do právneho stavu mimoriadnej situácie, v ktorej sa Slovenská republika nachádza… a už vôbec nie ako všeobecne záväzné obmedzenia.

SKOK DO MINULOSTI

Označená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva je ten istý nulitný akt v čase ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, ako boli všetky Opatrenia pred ňou a budú všetky ďalšie akty hlavného hygienika za právnej situácie jemu zverených právomocí zákonom (proste hlavný hygienik má okruh právomocí daných zákonom a nepatria tam akékoľvek akty v čase mimoriadnej situácie, t.j. ohrozenia verejného zdravia II. stupňa).  Vláda SR to vie a hraje s občanmi hru na Covid-19 a „Vyhlášky“ hlavného hygienika. Tak, aby jej zodpovedné subjekty nemali z toho do budúcna problémy a vedeli vykľučkovať.

Už v septembri 2020 som Matovičovi a ostatným príslušným orgánom (vrátane Generálnej prokuratúry SR) napísala to, čo platí dodnes, že Opatrenia úradu verejného zdravotníctva vydávané v právnom stave ohrozenia verejného zdravia II. stupňa sú nulitné právne akty, ktoré nezákonným spôsobom zasahujú do základných práv a slobôd. Pretože Úrad verejného zdravotníctva nemá právomoc ich vydávať. Uviedla som im podrobnú analýzu, že s poukazom na § 48 ods. 1 písm. a) v spojení s § 48 ods. 4 a § 48 ods. 2 písm. a) Zák. č. 355/2007 Z. z. ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (mimoriadna situácia, v ktorej sa SR stále nachádza) nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu, t.j. podľa § 6 až 9 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Právne akty vydané podľa § 48 ods. 1 písm. a), § 48 ods. 4 Zák. č. 355/2007 Z. z. v právnej veci (v právnom stave) podľa § 48 ods. 2 písm. a) Zák. č. 355/2007 Z. z., ktorá de iure patrí pod úpravu Zákona č. 42/1994 Z. z., trpia nedostatkom právomoci konajúceho správneho orgánu Úradu verejného zdravotníctva vydávať ich v čase mimoriadnej situácie, teda ohrozenia verejného zdravia I. stupňa, a tým trpia aj nedostatkom právnej formy aktu, a preto sú nulitné (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 18.5.2016 sp. zn. I. ÚS 323/2016, Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 12.12.2018 sp. zn. 8Sžr 52/2016). 

Uvedenú námietku zhliadla aj Generálna prokuratúra SR a Opatrenia označila za nezákonné. Zároveň konajúca prokurátorka JUDr. Eva Černá uviedla, že napriek nezákonnosti týchto aktov, treba im zachovať účinnosť. Inak povedané, napriek nezákonnosti sú tieto akty zákonné a treba ich „učesať“. A z „opatrení“ sa urobili „vyhlášky“.

Za túto jej „šarádu“ som podala na ňu trestné oznámenie pre skutok SABOTÁŽE. Pretože tu prokurátorka založila rozklad právneho systému! Samozrejme, podľa súčasnej „nálady“ príslušných konajúcich orgánov nejde o trestný čin, všetko je v poriadku, dokonca ani moje právne kvalifikované trestné oznámenie nebolo trestným oznámením, ale sťažnosťou na jej úradný postup… (… všetko má svoj čas, aj zodpovednosť páchateľov).

Ďalším krokom po tomto „výbuchu“ právnej nezmyselnosti bolo prijatie novely Zákona č. 355/2007 Z.z. kde sa nezákonné Opatrenia premenovali na „Vyhlášky na nariadenie opatrení“ a v § 59b si určili postavenie „všeobecne záväzného predpisu“. To dokonca na „pokyn“ Generálnej prokuratúry! A vybavené…

Ale takto právo nefunguje. Vyhlášky na nariadenie opatrení podľa § 59b Zák. č. 355/2007 Z. z. sú stále tie isté právne akty vydávané v právnej veci ohrozenia verejného zdravia I. stupňa podľa § 48 ods. 4 cit. zákona. A tie sú v právnom stave mimoriadnej situácie, teda ohrozenia verejného zdravia II. stupňa (§ 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z.z.) právne nulitné. … ako ten trestný čin prejednaný podľa zákona o priestupkoch. 

Akú právnu silu by malo Rozhodnutie o priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. b) Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (nedbanlivostné ublíženie na zdraví) pri spáchaní trestného činu zabitia (§ 147 Trestného zákona)??? Takú, ako „Vyhláška na nariadenie opatrení“ podľa § 48 ods. 4 Zákona č. 355/2007 Z.z. pri ohrození verejného zdravia II. stupňa (kde navyše samotný paragraf 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z.z. odkazuje vydávanie opaterní priamo do Zákona č. 42/1994 Z.z.), teda ŽIADNU. 

Vykonávatelia režimu vyvíjajú obrovské odborné, profesionálne a morálne „úsilie“ aby toto všetko popreli, skrivili a prekrútili. Vedia, že krivia ZÁKON, lebo až tak hlúpi zas nie sú… Ale doslova si zatvárajú oči a uši, aby sa nevideli a nepočuli. Slúžia režimu aj za cenu krivenia práva, morálky a samého seba. To je skutočne až „fenomén“. Aj z 90 stupňového uhla urobia 120 stupňový a pozastavia Vám činnosť alebo zatvoria za to, ak Vy budete tvrdiť opak, teda realitu…

Samotný § 48 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z.z. nedovoľuje vydať „Vyhlášku na nariadenie opatrení“ podľa § 59b tohto zákona. Túto právnu anomáliu namietam v každom podaní a dala som ju do pozornosti aj Generálnemu prokurátorovi! Nazýva sa to vnútorná rozpornosť zákona samého so sebou a zároveň aj s ostatnými zákonmi v cele právnej štruktúre.

§ 4 ods. 1 Zák. č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Právny predpis musí byť stručný, vnútorne bezrozporný a musí obsahovať ustanovenia s normatívnym obsahom, ktoré sú systematicky a obsahovo vzájomne previazané. 

§ 4 ods. 2 Zák. č. 400/2015 Z.z.: Právny predpis ustanovuje práva a povinnosti tak, aby dotvárali alebo rozvíjali sústavu práv a povinností v súlade s ich doterajšou štruktúrou v právnom poriadku a nestali sa vzájomne protirečivými. 

VYHLÁŠKY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR NIE SÚ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Z povahy správneho aktu „Opatrenia“ alebo „Vyhlášky na nariadenie opatrení“ podľa § 48 ods. 4 Zák. č. 355/2007 Z.z. vyplýva, že nejde o všeobecne záväzný právny predpis. 

To preto, že je vydaný na základe kompetenčného ustanovenia, čo pri „Opatrení“ bolo podľa § 5 ods. 4 písm. h) cit. zákona a pri „Vyhláške na nariadenie opatrení“ je podľa § 5 ods. 4 písm. k) cit. zákona.  Tieto akty teda nie sú vydané na základe SPLNOMOCNENIA zákona, a preto nie sú všeobecne záväzné právne predpisy. Práve preto nie sú ani uverejnené v Zbierke zákonov SR ako jedinom publikačnom nástroji pre všeobecne záväzné právne predpisy.

Čl. 123 Ústavy: Ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Aby bol právny akt všeobecne záväzným právnym aktom, musí spĺňať dve kumulatívne (súčasné) podmienky. A to byť aktom označeným v tomto ustanovení a zároveň byť uverejnený v Zbierke zákonov SR.

OBMEDZENIE ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

Čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR:  Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, b) medzinárodnou zmluvou podľa 

Čl. 13 ods. 2 Ústavy SR: Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom. 

§ 4 ods. 3 Zákona č. 400/2015 Z. z.: vykonávacím právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené; to neplatí, ak ide o nariadenie vlády podľa čl. 120 ods. 2 ústavy.

Teda vykonávacím právnym predpisom je ZAKÁZANÉ ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené.

Navyše medze základných práv a slobôd možno upraviť iba ZÁKONOM nie vyhláškou !!!

K SAMOTNÉMU OBSAHU VYHLÁŠKOK

Podľa § 1 ods. 1 Vyhlášky každá osoba nad 12 rokov veku vstupujúca na územie Slovenskej republiky (okrem výnimiek) je povinná najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky registrovať sa na e-hranici a na požiadanie sa tým preukázať príslušnému orgánu.

Podľa medzinárodných dohôd a zmlúv na ochranu ľudských práv a slobôd sú však práva  na slobodu pohybu a pobytu zaručené a možno ich obmedziť iba ZÁKONOM. Nie pamfletom (čl. 2 ods. 1 Protokolu č. 4 k Dohovoru, čl. 45 Charty zákaldných práv EÚ, čl. 14 Listiny základných práv a slobôd, čl. 23 Ústavy SR). Navyše, pokiaľ stále platí, že sme v Európskej únii, v nej nemáme hranice v zmysle kontroly ich prechodu !

Podľa § 2 ods. 1 Vyhlášky pre všetky osoby, ktoré od 9. júla 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení…

§ 2 ods. 1 písm. m) Zák. č. 355/2007 Z. z. na účely tohto zákona izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia

Izolovať teda nemožno zdravých. Prikázať izoláciu všetkým prichádzajúcim (platí totiž prezumpcia zdravia rovnako ako prezumcia neviny) je právny nezmysel. Nazýva sa to tiež absolútny omyl v osobe adresáta povinnosti, a takýto právny akt je nulitný. … ako prikázať vyživovaciu povinnosť „rodičovi“ na dieťa, ktorý dieťa nemá.

Suma sumárum:

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 zo dňa 2.7.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky je PRÁVNY NEZMYSEL. Je to nezáväzný dokument z radu Mikasových pamfletov… História to jedného dňa potvrdí a všetci sa budete hanbiť, ktorí sa hanbiť máte! Najmä „lojálni“ právnici a lekári!

Medze základných práv a slobôd možno upraviť len zákonom, nie podzákonným aktom. Navyše „Vyhlášky na nariadenie opatrení“ podľa § 5 ods. 4 písm. k), § 48 ods. 4  cit. zákona nie sú ani všeobecne záväzným podzákonným aktom. Je to akt hybridnej povahy, ktorý nemá všeobecne právnu záväznosť, preto ani nie je v Zbierke zákonov SR. Kruh sa stále točí rovnako dokola a je uzavretý… Tak, že „Mikasove vyhlášky“ nie sú všeobecne záväzným právnym predpisom. A je preto právne irelevantné, čo je ich obsahom. Právne podstatné je to, že nemajú právnu silu ukladať všeobecne záväzné právne povinnosti, teda nemajú právnu silu zaväzovať. Ani vás…, ani mňa… A to je celé…

APEL DO RADOV PRÁVNICKEJ OBCE:

Pre Boha všetci právnici, sudcovia a ústavní sudcovia, to vám skutočne ideológia a Coronový fanatizmus zatemnili mozog, že nechcete vidieť a pomenovať jadro problému? Že ide o PRÁVNE NEZMYSLY a nulitné PAAKTY ? Že „kráľ je nahý“ Mikasove akty nie sú vyhlášky v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu podľa čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, § 1 ods. 1, § 15 Zák. č. 400/2015 Z.z., ale hybridné právne akty, ktoré nie sú všeobecne záväzným právnym predpisom, pretože nie sú vydané na základe SPLNOMCONENIA zákona podľa čl. 123 Ústavy SR, ale na základe kompetenčného ustanovenia § 5 ods. 4 písm. k) Zák. č. 355/2007 Z. z. a potom je § 59b právne irelevantný? Vážení sudcovia, skutočne toto nevidíte… ? A zbabelo odvraciate tvár od problému!

Neviete, že aj v prípade existencie nezákonného ustanovenia ste povinní aplikovať takú právnu normu, v danom prípade ÚSTAVU, a také ustanovenia zákona, ktoré zaručujú ústavnosť a viac základných práv???  

Zabudli ste, že čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 123 Ústavy SR (a ostatné) sú nadradené nad § 59b Zákona č. 355/2007 Z. z.???

Zabudli ste na to, čomu ste prisahali pri slávnostnej promócii?! Že platí ZVRCHOVANOSŤ ÚSTAVY. Nič iné, iba ZVRCHOVANOSŤ ÚSTAVY. To všetko ostatné je už iba podriadené tomuto princípu!

Na Slovensku však už nie je právny štát, vďaka mlčiacim právnikom, ale absolutistický režim s prvkami štátneho aparátu, vďaka mlčiacim právnikom. Vo verejných prejavoch sa používajú kľúčové slová ako „demokracia, hodnoty, ochrana verejného zdravia, zodpovednosť, očkovanie a pod.“ a celé je to podfarbené dojmom „pozlátka slobody „. De iure je tu však ABSOLUTIZMUS s prvkami verejnej moci!

Je na každom jednotlivcovi a je na celej spoločnosti, kam až nechá psychopatov zájsť.

A ako to začalo…? Rúškom na dýchacie orgány. Veď „iba do obchodu“, veď musím nakúpiť… Pokračovalo to „kvalitou zamestnacov“ podľa výsledku testu na Covid… a pokračuje „kvalitou občanov“ podľa množstva dávok vakcíny…

Nie je to vírus, ktorý tu zabíja, ale bakteriálna infekcia vypestovaná pod rúškom. Teda naivita a hlúposť… A tá sa dnes vyrába na páse… Potom stačí už len človek s oslabenou imunitou, Covidové nemocnice pod reflektormi svetiel a senzáciechtiví novinári. Vyvolá sa hypoxia pod rúškom a v nemocnici na hypoxiu umriete… No a máte „pandémiu Covid-19“ a dnes zatvorené hranice. A čo príde zajtra…? Povinná génová terapia alebo zákaz vychádzania z bytu, alebo obmedzený príjem vody na účely ochrany planéty…? Na čo čakáte, najmä právnici a lekári…?

Čl. 32 Ústavy SR:

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Je legitímnym odporom ignorovať nezákonné požiadavky štátnych orgánov. Až sa „politika“ zmení, a zmenia ju iba občania, každý svojou „troškou“ k dielu, potom sa situácia dostane do normálu.

Ak to chceme zmeniť, zmeníme…, ak nechceme, pôjde to ešte k horšiemu. Všetkým ďakujem, ktorí prispievate na túto právnu osvetu a vzájomnú právnu pomoc a podporu.

Občianske združenie založené na ochranu aj vašich práv

§ OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD §

IBAN: SK19 8330 0000 0026 0194 1622

Do poznámky prosím uviesť: Príspevok na činnosť združenia.  

Nie vakcinačná „ochrana“ pred vírusom, ale vlastná, imunitná „spolupráca“ s vírusom… Porušiť Božský princíp nemožno…

Krásny deň a počujeme sa v piatok o 12.00 hod. na Slobodnom vysielači. www.slobodnyvysielac.skProf. Petr Staněk, slovenský ekonóm, prognostik Slovenská akadémia vied, bývalý poradca premiéra Mečiara, bývalý štátny tajomník ministerstva financií, bývalý poradca Róberta Fica v jeho prvej aj druhej vláde

JUDr. Adriana Krajníková

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Je naozaj cieľom povinného pokusného očkovania vakcínami, ktoré boli narýchlo vyvinuté v priebehu roka chrániť zdravie ľudí?

Štefan Harabin sa vo svojom statuse zamýšľa nad povinným pokusným očkovaním a čo je za tým, že vakcíny boli vyvinuté v rekordne ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Harabin už vo februári tvrdil, že referendum nebude!

A zase a opäť mal pravdu. Harabin už vo februári tvrdil a opäť mal pravdu, že referendum nebude! Na svoj ...
Spravodajstvo

Rostas: Stanovisko k neoficiálnym výsledkom volieb do EP

09.06.2024 · AUTOR: TIBOR ELIOT ROSTAS “Nech budú finálne čísla akékoľvek, obrovské množstvo ľudí mi písalo, že mi vo voľbách prejavili dôveru, ...
Spravodajstvo

VYJADRENIE JUDR. KRAJNÍKOVEJ K ZAHÁJENIU VYŠETROVANIA OHĽADNE DORUČENIA PODKLADOV VEDÚCICH K ODHALENIU STOPY K ZOSNOVATEĽOM ATENTÁTU NA PREMIÉRA FICA

VYJADRENIE JUDR. ADRIÁNY KRAJNÍKOVEJ K ZAHÁJENIU VYŠETROVANIA OHĽADNE DORUČENIA PODKLADOV VEDÚCICH K ODHALENIU STOPY K ZOSNOVATEĽOM ATENTÁTU NA PREMIÉRA FICA ...
Aktualizované 12.6. 00:56
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Aktualizované 12.6. 13:22
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Aktualizované 12.6. 14:07
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Aktualizované 12.6. 13:10
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Aktualizované 11.6. 23:47
Spravodajstvo

PREFERENČNÉ HLASY VYNIESLI T.E.ROSTASA PRED DVOCH PREMIÉROV, MINISTROV, PREDSEDU KOALIČNEJ STRANY AJ MNOŽSTVO POSLANCOV PARLAMENTU

Foto: Matúš Plecho AUTOR: ZEM&VEK Nezávislý kandidát Tibor Eliot Rostas bez bilbordovej kampane, ktorú na rozdiel od iných vôbec nevyužil a ...
Spravodajstvo

Pandemická zmluva WHO stroskotala

Zasadnutie 77. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve bolo ukončené  1. júna 2024. Pandemická dohoda prijatá nebola a rokovania k jej finálnemu ...
Aktualizované 11.6. 00:19
Spravodajstvo

Voľby do Európskeho parlamentu dosiahli 34,38 percentnú účasť

Oficiálne výsledky eurovolieb oznámil predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda. Volebná účasť v sobotňajších (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu ...
Aktualizované 12.6. 00:22
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...