Je naozaj cieľom povinného pokusného očkovania vakcínami, ktoré boli narýchlo vyvinuté v priebehu roka chrániť zdravie ľudí?

7. júla 2021

Štefan Harabin sa vo svojom statuse zamýšľa nad povinným pokusným očkovaním a čo je za tým, že vakcíny boli vyvinuté v rekordne krátkom čase a nie ako štandardne v dĺžke 8 – 12 rokov.

Cieľom povinného pokusného očkovania vakcínami, ktoré boli narýchlo vyvinuté v priebehu roka, keď štandardná doba ich vývoja je minimálne 8 až 12 rokov, presadzovaného momentálnymi politickými marionetkami farmakomafie, dokonca s finančnými bonusmi, nie je chrániť zdravie ľudí.

Zámerom je nesporná genocída vlastných občanov. Napokon už aj mainstreamová televízia TA3 informovala o množstve ťažkých zdravotných následkoch a smrtiach zaočkovaných.

Keby farmakomafii a jej skorumpovaným politickým lokajom išlo o úprimnú pomoc chorým ľuďom, tak by všetkým postihnutým napríklad na rakovinu, alebo na akúkoľvek inú chorobu, poskytli zadarmo všetky potrebné lieky a nie vakcíny, ktoré sú pre nich zbytočné.

https://youtube.com/watch?v=ELYEGo4vGnU

Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúci sa biomedicínskeho výskumu

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. septembra 2007 v súlade s čl. 37 ods. 1. Týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Zaujímavý článok (výňatky z Dodatkového protokolu) z pera Dany Jelinkovej Dudzíkovej sa objavil na blogu Denníka N, ktorý sme sa rozhodli čitateľom portálu MAGAZÍN Slovensko sprostredkovať a prinášame vám ho bez redakčných úprav…

Výňatky:

Článok 1

Predmet a účel

Strany tohto protokolu budú chrániť dôstojnosť a identitu všetkých ľudí a zaručia každému bez diskriminácie zachovanie ich integrity a iných práv a základných slobôd s ohľadom na akýkoľvek výskum, ktorého súčasťou je zásah na ľudskej bytosti v oblasti biomedicíny.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. Tento protokol sa vzťahuje na celý rozsah činností v zdravotnej oblasti, ktorých súčasťou je zásah na ľudskej bytosti.

2. Tento protokol sa neuplatní na výskum na embryách in vitro. Nebude sa vzťahovať na výskum na plodoch a embryách in vivo.

3. Na účely tohto protokolu znamená pojem „zásah“

i) fyzický zákrok a
ii) akýkoľvek iný zásah, ak je spojený s rizikom pre psychologické zdravie dotknutej osoby.

Článok 3

Priorita ľudskej bytosti

Záujmy a blaho ľudskej bytosti zúčastňujúcej sa na výskume majú prednosť pred výhradným záujmom spoločnosti alebo vedy.

Článok 4

Všeobecné pravidlo

Výskum sa vykonáva slobodne podľa ustanovení tohto protokolu a ostatných zákonných ustanovení, ktoré zabezpečujú ochranu ľudskej bytosti.

Článok 5

Neexistencia alternatív

Výskum na človeku možno uskutočniť len v prípade, ak neexistuje porovnateľne účinná alternatíva.

Článok 6

Riziko a prospech

1. Výskum nebude spojený s neúmernými rizikami a záťažou na ľudskú bytosť v porovnaní s potenciálnym prospechom.

2. Ak výskum navyše nesľubuje možnosť priameho zdravotného prospechu účastníka výskumu, takýto výskum možno podniknúť len v prípade, ak nie je spojený s neakceptovateľným rizikom a neakceptovateľnou záťažou na účastníka výskumu. Nedotkne sa to ustanovenia článku 15 ods. 2 bodu ii) o ochrane osôb, ktoré nie sú schopné vyjadriť svoj súhlas s výskumom.

Článok 7

Schválenie

Výskum možno podniknúť len vtedy, keď bol výskumný projekt schválený príslušným orgánom po nezávislom preskúmaní jeho vedeckej podstaty vrátane zhodnotenia významu cieľa výskumu a multidisciplinárneho preskúmania jeho etickej prijateľnosti.

Článok 8

Vedecká kvalita

Každý výskum musí byť vedecky zdôvodnený, musí spĺňať všeobecne prijaté kritériá vedeckej kvality a musí byť vykonaný v súlade s príslušnými odbornými záväznými povinnosťami a štandardmi pod dohľadom príslušne kvalifikovaného riešiteľa.

Článok 9

Nezávislé preskúmanie etickou komisiou

1. Každý výskumný projekt sa predloží etickej komisii na nezávislé preskúmanie etickej prijateľnosti. Projekty sa predkladajú na nezávislé preskúmanie v každom štáte, v ktorom sa má vykonávať akákoľvek výskumná činnosť.

2. Účelom multidisciplinárneho prieskumu etickej prijateľnosti výskumného projektu je ochrana dôstojnosti, práv, bezpečnosti a blaha účastníkov výskumu. Hodnotenie etickej prijateľnosti musí byť založené na primeranom rozsahu odborných vedomostí, ktorý primerane odráža názory odborníkov a laikov.

3. Etická komisia vydá posudok so zdôvodnením svojich záverov.

Článok 10

Nezávislosť etickej komisie

1. Strany protokolu podniknú opatrenia na zabezpečenie nezávislosti etickej komisie. Tento orgán nebude podliehať žiadnym nepatričným externým vplyvom.

2. Členovia etickej komisie oznámia všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť k stretu záujmov. Ak takýto stret záujmov vznikne, dotknuté osoby sa nesmú zúčastniť na danom preskúmaní.

Článok 11

Informovanie etickej komisie

1. Etickej komisii budú poskytnuté v písomnej forme všetky informácie, ktoré sú potrebné na etické zhodnotenie výskumného projektu.

2. Poskytnuté budú najmä informácie o bodoch uvedených v prílohe k tomuto protokolu, ak sú relevantné pre výskumný projekt. Prílohu môže upraviť komisia zriadená podľa článku 32 Dohovoru dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

Článok 12

Nevhodné ovplyvňovanie

Etická komisia sa ubezpečí, že osoby nebudú nevhodne ovplyvňované, aby sa zúčastnili na výskume, vrátane finančného ovplyvňovania. V tomto smere sa zvláštna pozornosť bude venovať zraniteľným a závislým osobám.

Článok 13

Informovanie účastníkov výskumu

1. Osobám, ktoré sú požiadané o účasť na výskumnom projekte, sa poskytnú primerané informácie v zrozumiteľnej forme. Takéto informácie sa zadokumentujú.

2. Informácie budú obsahovať účel, celkový plán a možné riziká a prospech, plynúce z výskumného projektu, a ich súčasťou bude posudok etickej komisie. Predtým, ako dotknuté osoby požiadajú o súhlas s účasťou na projekte, budú v závislosti od charakteru a účelu výskumu primerane informované o

i) charaktere, rozsahu a trvaní príslušných postupov, najmä o podrobnostiach celej záťaže, ktorá bude spojená s výskumným projektom,
ii) dostupných preventívnych, diagnostických a liečebných postupoch,
iii) zabezpečení reagovania na nežiaduce príhody, resp. obavy účastníkov výskumu,
iv) tom, ako bude zabezpečené dodržiavanie súkromia a dôvernosti osobných údajov,
v) zabezpečení prístupu k informáciám vo vzťahu k účastníkovi, vyplývajúcim z výskumu, a k všeobecným výsledkom výskumu,
vi) zabezpečení spravodlivej náhrady v prípade vzniku škôd,
vii) všetkých predvídaných potenciálnych ďalších spôsoboch využitia výsledkov výskumu, údajov, resp. biologického materiálu vrátane komerčného využitia,
viii) zdroji financovania výskumného projektu.

3. Osoby požiadané o účasť na výskumnom projekte budú navyše informované o právach a opatreniach, ktoré ustanovuje zákon na ich ochranu, a konkrétne o ich práve odmietnuť udelenie súhlasu, resp. kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby sa stali objektom diskriminácie najmä s ohľadom na ich právo na lekársku starostlivosť.

Článok 14

Súhlas

1. Na základe ustanovení kapitoly V a článku 19 výskum na osobách nemožno uskutočniť bez informovaného, slobodného, výslovného, konkrétneho a zadokumentovaného súhlasu takýchto osôb. Tento súhlas môže daná osoba slobodne vziať späť, a to v ktorejkoľvek etape výskumu.

2. Odmietnutie udelenia súhlasu s účasťou na výskume nesmie viesť k žiadnej forme diskriminácie voči dotknutej osobe a späťvzatie súhlasu s účasťou na výskume nesmie viesť k žiadnej forme diskriminácie voči dotknutej osobe najmä s ohľadom na právo na lekársku starostlivosť.

3. Ak je spôsobilosť osoby na udelenie informovaného súhlasu pochybná, je potrebné zabezpečiť overenie, či takáto osoba túto spôsobilosť má, alebo nie.

Článok 17

Výskum s minimálnym rizikom a minimálnou záťažou

1. Na účely tohto protokolu sa výskum považuje za spojený s minimálnym rizikom, ak s ohľadom na charakter a rozsah zásahu možno očakávať, že prinajhoršom bude viesť k veľmi miernemu a dočasnému negatívnemu vplyvu na zdravie dotknutej osoby

2. Za spojený s minimálnou záťažou sa považuje vtedy, ak možno očakávať, že nepohoda bude pre dotknutú osobu prinajhoršom dočasná a veľmi mierna. Pri hodnotení záťaže pre jednotlivca bude podľa okolností hodnotiť záťaž osoba, ktorá požíva osobitnú dôveru dotknutej osoby.

Článok 22

Vyšetrenie zdravotného stavu

1. Pred zaradením do výskumu musí riešiteľ podniknúť všetky potrebné kroky na vyšetrenie zdravotného stavu osôb, aby sa zabezpečilo, že budú vylúčené všetky osoby, ktorých účasť na konkrétnom projekte by bola spojená so zvýšeným rizikom.

2. Ak sa výskum uskutočňuje na osobách v reprodukčnej etape života, osobitná pozornosť sa musí venovať možným nežiaducim vplyvom na súčasné alebo budúce tehotenstvo a zdravie embrya, plodu alebo dieťaťa.

Článok 25

Dôvernosť

1. Všetky informácie osobného charakteru zozbierané počas biomedicínskeho výskumu sa musia považovať za dôverné a musí sa s nimi nakladať podľa pravidiel týkajúcich sa ochrany súkromia.

2. Zákon musí chrániť pred nevhodným zverejnením všetkých ostatných informácií týkajúcich sa výskumného projektu, ktoré boli predložené etickej komisii v súlade s týmto protokolom.

Článok 26

Právo na informácie

1. Účastníci výskumu musia mať právo dozvedieť sa všetky informácie zozbierané o ich zdraví v súlade s ustanoveniami článku 10 Dohovoru.

2. K ostatným osobným informáciám zozbieraným pre výskumný projekt budú mať prístup v súlade so zákonom o ochrane jednotlivcov s ohľadom na spracovanie osobných údajov.

Článok 28

Dostupnosť výsledkov

1. Pri ukončení výskumu sa etickej komisii alebo príslušnému orgánu predloží súhrnná správa.

2. Závery výskumu sa na požiadanie dajú k dispozícii účastníkom v primeranej lehote.

3. Riešiteľ podnikne primerané opatrenia na zverejnenie výsledkov výskumu v primeranej lehote.

KAPITOLA X

PORUŠENIE USTANOVENÍ PROTOKOLU

Článok 30

Porušenie práv alebo zásad

Strany poskytnú primeranú súdnu ochranu na okamžité zabránenie alebo zastavenie nezákonného porušovania práv alebo zásad zakotvených v tomto protokole.

Článok 31

Náhrada škôd

Osoba, ktorá utrpela škodu v dôsledku účasti na výskumnom projekte, má nárok na spravodlivú náhradu v súlade s podmienkami a postupmi ustanovenými zákonom.

Článok 32

Sankcie

Strany zabezpečia uplatnenie primeraných sankcií v prípade porušenia ustanovení tohto protokolu.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/494/20071031

https://www.health.gov.sk/?zoznam-dohovorov-re-v-oblasti-zdravotnictva

Celý, originálny článok na blogu si môžete prečítať po kliknutí na odkaz nižšie:
https://dennikn.sk/blog/2458403/dodatkovy-protokol-k-dohovoru-o-ludskych-pravach-a-biomedicine-tykajuci-sa-biomedicinskeho-vyskumu/?ref=pop

Zdroj: Blog N: Dana Jelinková Dudzíková

Vedec SAV Lakota bojuje proti mRNA vakcínam, smeje sa kolegom a cituje Harabina. Znevažuje vedecký pokrok, reaguje virologička Pastoreková

VLADIMÍR ŠNÍDL

Lekár a pracovník Biomedicínskeho centra SAV Ján Lakota (vpravo) si porozumel aj s exposlankyňou Martinou Šimkovičovou v televízii Slovan.
Lekár a pracovník Biomedicínskeho centra SAV Ján Lakota (vpravo) si porozumel aj s exposlankyňou Martinou Šimkovičovou v televízii Slovan.

V mladosti ho považovali za vedecký talent, o jeho postupoch pri liečbe rakoviny vychádzali pochvalné články. Jána Lakotu dnes vyhľadávajú dezinformačné médiá, ktoré sa ním zaštiťujú pri antivakcinačnej kampani.

Slovenská akadémia vied (SAV) sa navonok jasne stavia za očkovanie proti covidu. Podľa oficiálnych vyhlásení považuje vakcináciu „za najúčinnejší a najmenej rizikový spôsob prevencie infekčných ochorení“.

Na sociálnych sieťach však zaznamenávajú väčšie úspechy vyjadrenia pracovníka Biomedicínskeho centra a Centra experimentálnej medicíny SAV Jána Lakotu, ktorý má na očkovanie proti covidu iný názor.

Vakcíny na báze mRNA, teda vakcíny od výrobcov Pfizer-BioNTech a Moderna, označuje Lakota za „rýchlokvasené“, pretože ich vyvíjali a testovali iba niekoľko mesiacov. „Život človeka je príliš vzácny na to, aby sa vyplytval na bohapustý experiment,“ hovorí.

Médiá podľa neho zbytočne strašia covidom, rúška označuje za….viac denníkn.sk


Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Naplní sa hororový scenár vlády SR a "filantropa" G.Sörosa ?

ĽUDIA, SPAMÄTAJTE SA, KÝM NIE JE NESKORO!!! 1. Uzamknutie hraníc barikádami a ostnatým drôtom 2. Na Slovensko sa dováža denne ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

UZAVRETIE HRANÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY, POVINNÁ REGISTRÁCIA PRI VSTUPE NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, POVINNÁ IZOLÁCIA – súdruhovia to prepálili na celej čiare…

VŠETKO JE TO V ROZPORE S ÚSTAVOU SR A MEDZINÁRODNÝMI DOHOVORMI O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD. Vyhláška nie ...
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Aktualizované 29.5. 15:55
Spravodajstvo

Český premiér Fiala vo štvrtok udelí Jensovi Stoltenbergovi Rad Tomáša Garyka Masaryka

Lídri šestice krajín EÚ v spoločnom pražskom vyhlásení potvrdili záväzok pokračovať vo vojenskej podpore Ukrajiny. Do českej „muničnej iniciatívy“ sa ...