ŠKOLSKÁ KARTIČKA SLOBODY.

27. apríla 2021

Vzdelávanie žiakov je zaručené prezenčnou formou. Dištančná forma je iba výnimka zo zaručenej prezenčnej formy. To z dôvodu na strane štátu (školy), nie na strane žiaka! Anarchia z hlavy ministerstva školstva!

Iba počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania podľa § 54 ods. 2, § 150 ods. 8 písm. a) školského zákona možno dennú formu štúdia uskutočňovať aj ako dištančnú. 

Na Slovensku sa laťka absurdnosti a nezákonnosti posunula ďalej. Ministerstvo školstva SR v záujme udržiavať nezákonný stav založený vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR vydanými z dôvodu pandémie, ktorú WHO nikdy nevyhlásila, vydáva „befely“ mimo znenia školského zákona, kde riaditelia škôl v prestrašenom záujme udržiavať nezákonný stav založený ministerstvom školstva a vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie, ktorú WHO nikdy nevyhlásila, poslušne plnia tie „befely“.

Pandémia de iure nie je, Covid-10 de iure nie je, ústavní sudcovia a policajti krivia právo, úradníci nerozumejú zákonom, stanoviská ministerstva školstva sú „bestsellerovými“ nezmyslami, a slovenskí byrokrati, slovenskí riaditelia škôl a slovenskí učitelia berú slovenským deťom právo na riadne vzdelanie. Berú im zdravie aj dôstojnosť. A sami nevedia prečo. Vykonávajú povely.

Čím viac vyšprtaných nosov a čím viac pridusených, smutných, zdeptaných a zmätených detí… to je merítko pedagogickej kvality a náplne učiteľov. Komenský sa z vás v hrobe obracia…!!!

Anarchia a svojvôľa z každej strany štátneho úradu a z pera každého úradníka už je tu. Každý jeden štátny úradník si na svojom úseku činnosti vymýšľa vlastné výklady zákonov a zákon kriví podľa toho, ako sa mu pred očami mení politická situácia. Namiesto udržiavania právneho poriadku si udržiava stoličku pod zadkom a právny poriadok deformuje.

Ak každý jeden úradník na každom jednom úrade Slovenska koná svojvoľne, k tomu pripojme svojvôľu sudcov a polície, vo výsledku je tu tá anarchia, s ktorou dnes máme dočinenia.

A tak na úseku školstva, aby si úradníci udržali svoju stoličku (nie zákon) vymysleli „právnu vetu“, že „ÚSTAVNÉ PRÁVO NA VZDELANIE NEMUSÍ BYŤ USKUTOČŇOVANÉ VÝLUČNE PREZENČNE“. Pritom ide o ťažkú dezinterpretáciu zákona a zneužívanie zákona na iný, než stanovený účel.

Ústavné právo na vzdelanie je zaručené dennou (prezenčnou) výučbou. Z prezenčnej výučby existuje výnimka v prípade mimoriadneho prerušenia vyučovania na základe opatrenia ministra. To znamená, že dištančná výučba nie je riadna forma vzdelávania, ale je to výnimka v riadnej forme vzdelávania, založená na mimoriadnych okolnostiach na strane školy, nie na žiakov.

Výchova a vzdelávanie sa v školách organizuje dennou formou štúdia alebo externou formou štúdia (§ 54 ods. 1 školského zákona). 

Denná forma štúdia sa uskutočňuje ako poldenná, celodenná, týždenná alebo nepretržitá. Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania podľa § 150 ods. 8 písm. a) možno dennú formu štúdia uskutočňovať aj ako dištančnú (54 ods. 2 školského zákona). 

Externá forma štúdia sa uskutočňuje ako večerná, diaľková alebo dištančná (§ 54 ods. 3 školského zákona).

Dištančné vzdelávanie je diaľkové vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, telekomunikačných médií a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi pedagogickým zamestnancom a samostatne študujúcim žiakom (§ 54 ods. 10 školského zákona)

V stredných školách možno dennú formu štúdia kombinovať s externou formou štúdia (ďalej len „kombinované štúdium“) (§ 54 ods. 11 školského zákona). 

Pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, sa vzdelávanie organizuje dennou formou štúdia alebo formou individuálneho vzdelávania (§ 54 ods. 12 školského zákona). 

Denná forma vzdelávania je forma (tpv.) prezenčná. („tak povediac preto“, že pojem prezenčná výučba v zákone neexistuje). Denná forma je zaručeným právom na vzdelanie. Forma dištančného vzdelania je iba výnimka zo zaručenej dennej formy (54 ods. 2, ods. 10 školského zákona). 

Preto každý „argument“ o dištančnej výučbe ako zaručenej forme vzdelávania je „chytrá lož„, ak sa s tým súčasne nepoukáže na právny charakter dištančnej výučby ako výnimočného inštitútu. Dištančná výučba je síce zaručená denná forma vzdelávania, ale iba v prípade mimoriadnych okolností a tie sú na strane štátu (školy) a platia pre všetkých žiakov.

Je konaním v hrubom rozpore so zákonom a čl. 42 ods. 1 Ústavy SR, aby do dištančnej formy vzdelávania boli „vylučované“ „neprispôsobivé deti“. Právne to ani nie je možné, pretože dištančná výučba vyžaduje splnenie zákonných predpokladov mimoriadných okolnosti na strane štátu. Do dennej dištančnej výučby nemožno dať jednotlivé dieťa.

Tu si treba všimnúť, že do praxe sa namiesto pojmu dennej formy vzdelávania zaviedol pojem „prezenčná“ forma, čím sa vyprodukoval cielený zmätok, pretože argumentovať možno iba s pojmami danými zákonom, v tomto prípade „denná forma vzdelávania“ a nie „prezenčná“. Akonáhle rozoberieme pojem denná forma vzdelávania, vyjde záver, na ktorý poukazujem vyššie.

Ide o obdobú sofistikovanú „chytrú“ lož, kde neexistuje právny ani medicínsky pojem „pozitívny na ochorenie“, ale iba pojem „chorý„, a cez neexistujúci iluzórny pojem „pozitívny“ sa vytvorila „špirála smrteľného vírusu“, na základe čoho sa prijali opatrenia spôsobujúce skutočnú chorobnosť obyvateľstva, a tým sa zaviedla kontrola a totalita.

Rovnako je to s pojmom „prezenčná“ výučba, kde zákon pozná iba pojem „denná forma„, a po právnom rozbore zákonných pojmov vyjde ten záver, na ktorý poukazujem. Ten, že dištančná výučba, inak diaľková výučba, je výnimka z dennej formy vzdelávania.

Ministerstvu školstva ušiel tiež ten „detail“, že vzdelanie získané vo všetkých formách štúdia je rovnocenné (54 ods. 14 školského zákona), teda štát, opakujem štát, je povinný zabezpečiť rovnakú kvalitu výučby aj počas dištančného vzdelávania, a nemôže výučbu a materiálne zabezpečenie prenášať na rodičov.

Takže iba počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania podľa § 150 ods. 8 písm. a) možno dennú formu štúdia uskutočňovať aj ako dištančnú. …Nijak inak!

Ministerstvo školstva fabrikuje právne nezmysly pokriveného významu o „zaručenom dištančnom vzdelávaní“ a kŕmi nimi celé Slovensko!

Stanovisko ministerstva školstva:

Návrat do škôl 2021 (najmä str. 7 – 8):

Dňa 23.4.2021 som k tejto téme mala reláciu na Slobodnom vysielači „Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou„, ktorú si môžete vypočuť v archíve www.slobodnyvysielac.sk alebo cez pripojenú reláciu nižšie.

Pre deti a ich rodičov prikladám túto školskú kartičku slobody:

Kartičku si stiahnite TU:

odôvodnenie:

Čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd: Zákaz mučenia: Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Čl. 9 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd:: Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania; toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo presvedčenie, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo presvedčenie sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov a zachovávaním obradov.

Čl. 15 ods. 2 Dohovoru: Odstúpenie vo výnimočných situáciách:Podľa tohto ustanovenia nemožno odstúpiť od článku 2, okrem úmrtí vyplývajúcich z dovolených vojnových činov, a článkov 3, 4 (ods. 1) a 7. 

Čl. 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd: Právo na vzdelanie: Nikomu sa nesmie odoprieť právo na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výuky, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.

Čl. 10 ods. 1 prvá veta Charty základných práv Európskej únie: Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. 

Čl. 14 ods. 1 Charty: Právo na vzdelanie: Každý má právo na vzdelanie a na prístup k odbornému a ďalšiemu vzdelávaniu.

Čl. 14 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie:Toto právo zahŕňa možnosť bezplatnej povinnej školskej dochádzky.

Čl. 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie:Akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí́ byť ustanovené zákonoma rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných. 

Čl. 54 Charty základných práv Európskej únie: Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že zahŕňa právo vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov zameraných na poškodenie práv a slobôd uznaných v tejto charte alebo na ich obmedzenie vo väčšom rozsahu, ako je ustanovený v tejto charte. 

Čl. 15 ods. 1 prvá veta Listiny základných práv a slobôd: Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania je zaručená.

Čl. 33 Listiny základných práv a slobôd:: Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná po dobu, ktorú ustanoví zákon.

Čl. 28 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa: Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na vzdelanie a s cieľom postupného uskutočňovania tohto práva a na základe rovných možností najmä: 
a) zavádzajú pre všetky deti bezplatné a povinné základné vzdelanie;  
b) podnecujú rozvoj rôznych foriem stredného vzdelania zahŕňajúceho všeobecné a odborné vzdelanie, robia ho prijateľným a dostupným pre každé dieťa a prijímajú iné zodpovedajúce opatrenia, ako je zavádzanie bezplatného vzdelania a, v prípade potreby, poskytovanie finančnej podpory; 
c) všetkými vhodnými prostriedkami sprístupňujú vysokoškolské vzdelanie pre všetky podľa schopností; 
d) sprístupňujú všetkým deťom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelania a odbornej prípravy na povolanie; 
e) prijímajú opatrenie na podporu pravidelnej školskej dochádzky a na zníženie počtu tých, ktorí školu nedokončia. 

Čl. 28 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa: Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, robia všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby sa disciplína v škole zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a v súlade s týmto Dohovorom. 

Čl. 1 ods. 1 Ústavy SR:  Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Čl. 1 ods. 2 Ústavy SR:  Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky

Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR:  Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR: Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Čl. 24 ods. 1 prvá veta Ústavy SR: Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú.  

42 ods. 1 Ústavy SR: Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon. 

42 ods. 2 Ústavy SR: Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách.

§ 3 Zák. č. 245/2008 Z. z. školský zákon: Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch
a) bezplatnosti vzdelania pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné
b) bezplatnosti vzdelania v základných školách a v stredných školách zriadených orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ústredným orgánom štátnej správy alebo orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna škola“), 
c) rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovno-vzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie, 
d) zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie,
e) rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese,
f) celoživotného vzdelávania,
g) výchovného poradenstva podľa § 130,
h) slobodnej voľby vzdelávania s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí a žiakov v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy, 
i) zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja,
j) prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie, 
k) kontroly a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacej sústavy, 
l) integrácie výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky do európskeho vzdelávacieho priestoru so zreteľom na vlastné skúsenosti a tradície,
m) posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami zameranými na rozvoj citov a emócií, motivácie a záujmov, socializácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť, 
n) vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom vzdelávaní,
o) zákazu poskytovania alebo sprístupňovania informácií alebo zneužívania informačných prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti alebo k podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie
p) rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa,
q) rovnocennosti vzdelania získaného v štátnych školách, v školách zriadených štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou (ďalej len „cirkevná škola“) a v školách zriadených inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len „súkromná škola“), 
r) zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní.

§ 23 Zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon: Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky sú
a) individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona (ďalej len „individuálne vzdelávanie“), 
b) vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,
c) vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil ministerstvu školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,
d) vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa medzinárodných programov na základe poverenia ministerstva školstva, 
e) individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy,
f) podľa individuálneho učebného plánu,
g) vzdelávanie v Európskych školách

§ 24 ods. 1 Zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon: O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len „kmeňová škola“), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka. 

§ 24 ods. 2 Zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon: O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy v rámci rozhodovania o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu. O povolení individuálneho vzdelávania žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, rozhoduje riaditeľ školy po súhlase zamestnávateľa, u ktorého sa tento žiak pripravuje. Individuálne vzdelávanie sa povoľuje 
a) žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole,
b) žiakovi prvého stupňa základnej školy,
c) žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, ktorému nemožno zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace. 

§ 24 ods. 3 Zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon: K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a) zákonný zástupca alebo plnoletý žiak priloží vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania, a to v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.

§ 24 ods. 4 Zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon: Vzdelávanie žiaka, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b), zabezpečuje zákonný zástupca žiaka osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy. 

§ 24 ods. 6 Zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon: Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, koná komisionálne skúšky v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie, ak tento zákon neustanovuje inak. 

§ 24 ods. 19 Zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon: Kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní vykonáva Štátna školská inšpekcia podľa osobitného predpisu. Kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochrany zdravia žiaka vykonáva kmeňová škola. Z tohto dôvodu je zákonný zástupca povinný umožniť vstup a vykonanie kontroly poverenému školskému inšpektorovi a poverenému zamestnancovi kmeňovej školy. 

§ 24 ods. 14 Zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon: Zákonný zástupca uhrádza fyzickej osobe, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie žiaka podľa odseku 2 písm. b), finančnú odmenu. 

§ 54 ods. 1 školského zákona: Výchova a vzdelávanie sa v školách podľa tohto zákona organizuje dennou formou štúdia alebo externouformou štúdia. 

§ 54 ods. 3 školského zákona: Externá forma štúdia sa uskutočňuje ako večerná, diaľková alebo dištančná.

§ 54 ods. 2 školského zákona:  Denná forma štúdia sa uskutočňuje ako poldenná, celodenná, týždenná alebo nepretržitá. Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania podľa § 150 ods. 8 písm. a) možno dennú formu štúdia uskutočňovať aj ako dištančnú. 

§ 54 ods. 4 školského zákona: Vzdelávanie sa môže uskutočňovať aj formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu alebo podľa individuálneho učebného plánu. 

§ 54 ods. 10 školského zákona: Dištančné vzdelávanie je diaľkové vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, telekomunikačných médií a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi pedagogickým zamestnancom a samostatne študujúcim žiakom. 

§ 54 ods. 11 školského zákona: V stredných školách možno dennú formu štúdia kombinovať s externou formou štúdia (ďalej len „kombinované štúdium“). 

§ 54 ods. 12 školského zákona: Pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, sa vzdelávanie organizuje dennou formou štúdia alebo formou individuálneho vzdelávania.

§ 54 ods. 13 školského zákona: Dĺžka externej formy štúdia alebo kombinovaného štúdia je najviac o jeden rok dlhšia ako denná forma štúdia. 

§ 54 ods. 14 školského zákona: Vzdelanie získané vo všetkých formách štúdia je rovnocenné.

§ 2 ods. 18 Zák. č. 317/2016 Z. z.   transplantačný zákon: Testovanie
na účely tohto zákona je vykonávanie laboratórnych testov na vyšetrenie darcu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek a mikrobiologické vyšetrenie vzorky spracovaného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek. 

§ 192 ods. 1, ods. 4 písm. d) Trestného zákona: Nátlak:
Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa odňatím slobody na desať až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

§ 211 ods. 1 písm. e), ods. 3 písm. a) Trestného zákona: Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže
Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že bráni jej v povinnej školskej dochádzke, potrestá sa odňatím slobody a šesť mesiacov až päť rokov.

§ 326 ods. 1, oids. 4 písm. c) Trestného zákona: Zneužívanie právomoci verejného činiteľa
Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, 
a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,
potrestá sa odňatím slobody na desať až dvadsať rokov.

§ 420 ods. 1, ods. 4 písm. b) Tr. zákona: Mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie
Kto v súvislosti s výkonom právomoci orgánu verejnej moci, z jeho podnetu alebo s jeho výslovným alebo tichým súhlasom inému týraním, mučením alebo iným neľudským alebo krutým zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov.

424a ods. 1, ods. 2 Trestného. zákona: Apartheid a diskriminácia skupiny osôb
Kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu, alebo inú rozsiahlu alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb, potrestá sa odňatím slobody na osem až pätnásť rokov.

§ 425 Trestného zákona:  Neľudskosť 
Kto sa v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného voči civilnému obyvateľstvu dopustí 
a) vraždy, b) vyhladzovania ľudí, c) zotročovania, d) deportácie alebo násilného presunu obyvateľstva, e) mučenia, f) znásilnenia, sexuálneho otroctva, vynútenej prostitúcie, násilného tehotenstva, nezákonnej sterilizácie alebo inej formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti, g) perzekúcie skupiny obyvateľstva na politickom, rasovom, národnostnom, etnickom, kultúrnom alebo náboženskom základe, z dôvodu pohlavia alebo z iného podobného dôvodu, h) uväznenia alebo iného závažného pozbavenia osobnej slobody porušujúceho základné pravidlá medzinárodného práva alebo akéhokoľvek iného obmedzenia osobnej slobody s následným nedobrovoľným zmiznutím ľudí, i) apartheidu alebo inej podobnej segregácie alebo diskriminácie, alebo j) iného neľudského činu, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

Relácia Slobodného vysielača, zo dňa 23.4.2021 k téme testovania detí a zákonných zástupcov na webe žaloby voči štátu nižšie:

JUDr. Adriana Krajníková

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Z KALUŽE DO BLATA

Zlé čerpanie eurofondov sme vymenili za žiadne čerpanie. Bohužiaľ, naši aktuálni koaliční politici najprv kritizovali a teraz sú ešte horší ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Čo je cieľom represívnych opatrení covid teroru v SR?

Slovania: Slováci, Moravania a časť Čechov sú posledným národom, ktorí sú nositeľmi čistej DNA. Za stáročia sa nepodarilo Anglosasom zničiť ...
Aktualizované 25.5. 09:59
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Aktualizované 25.5. 02:41
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Aktualizované 25.5. 12:08
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Aktualizované 25.5. 11:51
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...