REŽIM MÁ STRACH. A ZAČAL ZASTRAŠOVAŤ Dr. KRAJNÍKOVÚ. PREMOTIVOVANÁ POLÍCIA SA DOBÝJA DO JEJ BYTU … MUSÍTE MA ZATVORIŤ, PÁNI, INAK MA NA VÝSLUCH NEDOSTANETE.

3. mája 2021

Začal nový týždeň, nový deň a začal ďalším mojím predvolaním na výsluch. Polícia SR v Bratislave zaslala dožiadanie o moje vypočutie do Košíc. Vypočutie z dôvodu, že na mňa bolo podané trestné oznámenie o podnecovanie. Toho som sa mala dopustiť dňa 11.2.2021 v InfoVojne.

Za účelom dostavenia sa na vypočutie (asi ako svedok) ma telefonicky kontaktoval policajt Schutz z Košíc. Keďže telefonicky neuspel, dotrepal sa mi domov pred dvere… Búchal na nich ako gestapo z nemeckého filmu.

Policajt Schutz ma po tom, čo som ho na telefonické predvolanie požiadala o písomné predvolanie (nemám povinnosť dôverovať označenej identite volajúceho), obťažoval následne doma, pretože ma chcel vypočuť k tomu, čo som hovorila v Infovojne dňa 11.2.2021. Smiešne? Drzé? Nepochopiteľné? … Niečo poviete v médiu, navyše to, čo hovorí zákon, a rieši to polícia Vaším prenasledovaním do spálne! …A ja za seba vravím, že STAČILO !

Telefonické predvolanie a potom obťažovanie doma… Policajt Schutz, Košice… (2 nahrávky za sebou)

Už dňa 7.12.2020 som bola na polícii v Košiciach u toho istého Schutza (súdim podľa mena) vypovedať z dôvodu, že „tajní“ z krajskej polície v Košiciach podali na mňa trestné oznámenie za podnecovanie. Skutok spočíval v tom, že „podozrivá JUDr. Adriana Krajníková interpretovala rozbor súčasného právneho stavu opatrení na zamedzenie šírenia COVID-19, pričom svoje právne názory opierala o právnu legislatívu a zákony upravujúce jednotlivé dotknuté oblasti, čím spochybnila podstatu opatrení a právnu ochranu ich dodržiavania. Rozbor sa týkal najmä oblasti povinného očkovania a povinného nosenia rúšok“.

Chápete to? Dali mi za pravdu. Legislatívou a zákonmi som spochybnila opatrenia na Covid-19. Treba k tomu ďalší komentár???!! Osobne viem, čo robím, ale nevedia to oni. Od Mikasa až po políciu. Ja nerobím trestnú činnosť. Ale robia ju oni. …A dnes mám za to isté znova Schutza na krku.

Celý článok tu:

Celý článok tu:

Vážená polícia, ak podnecujem, vzneste voči mne obvinenie, a l e b o vec odmietnite, na to ma nepotrebujete vopred vypočuť ako svedka. Ak sa skutok stal, konajte. Nezabudnite označiť paragraf trestného činu, na páchanie ktorého podnecujem… A tu je bodka.

§ 337 Trestného zákona: Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Opakovane dávam do pozornosti svoje konzistentné právne názory opreté (ako to nechtiac zistila aj polícia už v decembri) o legislatívu a zákonyneexistuje zákonná povinnosť prekrytia dýchacích ciest, neexistuje zákonná povinnosť pre preukazovanie zdravotného stavu z neexistujúcej povinnosti testovania, neexistuje de iure núdzový stav a obmedzenie práva slobody pohybu, pobytu a ani práva zhromažďovať sa, to všetko titulom uznesenia vlády SR. Všetky základné práva môžu byť obmedzené iba zákonom, nie uznesením ani nie vyhláškou (čl. 13 ods. 2 Ústavy). Ani uznesenie vlády, ani vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva nie sú zákonom.

Dokonca vyhláška NESMIE ukladať žiadne povinnosti, nie to také, ktoré zasahujú do základných práv a slobôd, a uznesenie vlády je interný dokument smerom dovnútra štátnej správy, nie voči občanom na zakladanie ich práv a ukladanie povinností.

Na záver už iba zopakujem:

RÚŠKA DOLE, NEEXISTUJE ZÁKONNÁ POVINNOSŤ NA PREKRYTIE DÝCHACÍCH CIEST. NEEXISTUJE NÚDZOVÝ STAV ANI ZÁKAZ SLOBODY POHYBU A POBYTU, ANI ZHROMAŽĎOVANIA. Pretože k tomu neexistuje zákon.

A teraz čo, Schutz a jeho kolega z Bratislavy? Mám pokračovací trestný čin, pretože hovorím svoj právny názor?! Navyše súladný s ústavou?!!! Ale keby aj nie, je to môj právny názor. Keby som v InfoVojne právne nesprávne hovorila o darovacej zmluve, aj vtedy by ste ma „zatýkali“ a pozývali na vysvetlenie „právneho tárania“ v médiách? Určite nie. Takže…??!!! Tu ide vážení policajti o POLITICKÉ PRENASLEDOVANIE! A za to budete raz vy zodpovední.

Čl. 23 ods. 1, ods. 3 Ústavy SR: Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje, môže byť obmedzená zákonom.

Čl. 26 ods. 1, 2, 3 Ústavy SR: Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené, každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Podmienky ustanoví zákon. Cenzúra sa zakazuje.

Čl. 26 ods. 4 Ústavy SR: Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom.

Čl. 28 ods. 1 ods. 2 Ústavy SR: Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje, podmienky výkonu tohto práva ustanoví zákon.

Ani uznesenie vlády SR, ani vyhláška Úradu verejného zdravotníctva nie sú zákon.

Pán Schutz a najmä jeho kolega z Bratislavy, toto celé navyše o čom ja rozprávam, je môj p r á v n y názor. A „obmedziť“ právny názor alebo súdiť právny názor nemožno vôbec. V kontexte úmyslu základného znaku skutkovej podstaty trestného činu tu absentuje úmysel, keďže ide o „motív“ dať právny názor. Nevšimli ste si, že sa prezentujem ako právnik, ktorý predkladá právny názor? Inak musíte otvoriť Pandorinu skrinku a začať stíhať všetkých prokurátorov, sudcov, aj tých ústavných…. „Est ce que vous comprenez, mes cons?!

Apelujem tiež na občanov. Teda mlčiacu väčšinu. Rozumiete vôbec, o čo sa tu hraje pod vašimi zvlhnutými rúškami a stádovitým radom na špáranie do nosa? Ak nerozumiete, pochopíte a vaše deti v budúcnosti tiež…

11.2.2021 InfoVojna

Píše sa rok 2021, Hitler tu už dávno nie je, je tu Lichtner a slovenská ústava v čl. 1 ods. 1 píše, že moja rodná vlasť je právny a demokratický štát, v čl. 2 ods. 3 píše, že môžem robiť všetko, čo sa mi zachce, ak mi to zákon nezakazuje. A tak sa aj ja, eticky nastavená na rešpekt voči Bohu a jeho prírodným a prirodzeným pravidlám, navyše s diplomom v odbore právo (teda rozumejúc zákonom, ústave a medzinárodným dohodám zaväzujúcim moju milovanú vlasť) aj správam.

Na rozdiel od tých, ktorí prijímajú uznesenia a vydávajú eugenické vyhlášky, ktorými dusia živé bytosti a pod nátlakom im vyškrabujú z ich lebečných útrob vzorky DNA, ktoré bez ich súhlasu a vedomia speňažujú do „odborných“ článkov a posúvajú do zahraničia na „vedecké výskumy“. Na základe týchto „výškrabov“ potom do tých istých zastrašených „respondetnov“ pichajú chemické látky, nazývané VAKCÍNA, a netaja sa, že je to na účely ďalších vedeckých štúdií. A hovoria im o rizikách, ktoré dokonca ukazujú v priamom prenose. Toto už nie je právny názor. Toto je zakázaná eugenika v praxi.

A Slovák ako idiot nastrkuje hlavu a rameno. A berie za to zodpovednosť namiesto vakcinačnej firmy. Toto len tak „nekúpiš“. Aj ten Slovák, ktorý ma predvoláva na výsluch, aj ten, ktorý ma dáva predvolávať… V poriadku, je to ich problém, a ja o tom môžem slobodne rozprávať. A právne to analyzovať. Ak hovorím, že tu niečo právne je, alebo nie, a prikladám k tomu paragrafy, o akom podnecovaní vy idioti hovoríte?

a znova:

RÚŠKA DOLE, NEEXISTUJE ZÁKONNÁ POVINNOSŤ NA PREKRYTIE DÝCHACÍCH CIEST (nariadené vyhláškou ÚVZ) čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, 3 , čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR, § 4 ods. 3 Zák. č. 400/2015 Z.z.

NEEXISTUJE NÚDZOVÝ STAV ANI ZÁKAZ SLOBODY POHYBU A POBYTU, ANI ZHROMAŽĎOVANIA (vyhlásené uznesením vlády) čl. 13 ods. 2, čl. 120 Ústavy SR, § 1 ods. 1, § 4 ods. 3 Zák. č. 400/2015 Z.z., § 1aa Zákon č. 575/2001 Z.z.

Takže v čl. 3, čl. 15 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, čl. 4 Charty základných práv Európskej úniečl. 7 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd sa píše, že je zakázané ukladať povinnosti, ktoré vyvolávajú psychické a fyzické útrapy (obmedzovanie dýchania a odoberania častí tela) a že každý má právo na:

 • čl. 1 dodržiavať ľudské práva
 • čl. 8 ods. 1 rešpektovanie rodinného a súkromného života
 • čl. 9 ods. 1 slobodu myslenia a svedomia,
 • čl. 10 ods. 1 slobodu prejavu 
 • čl. 14 na zákaz diskriminácie 

Charte základných práv Európskej únie sa píše, že každý má právo na:

 • čl. 6 slobodu a bezpečnosť,
 • čl. 10 slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania,
 • čl. 11 slobodu prejavu a práva na informácie
 • čl. 47 účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces
 • čl. 21 práva na nediskrimináciu

Listine základných práv a slobôd sa píše, že každý má právo:

 • čl. 2 ods. 2 uplatňovanie štátnej moci iba v prípadoch a v medziach ustanovených zákonom, a to spôsobom ktorý ustanoví zákon
 • čl. 2 ods. 3 konať, čo nie je zákonom zakázané, a právo, že nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá 
 • čl. 3 ods. 1 zaručenie základných práv a slobôdy všetkým
 • čl. 10 ods. 2 práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života
 • čl. 15 ods. 1 slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania
 • čl. 17 slobodu prejavu

Ústave Slovenskej republiky sa píše, že každý má právo:

 • čl. 2 ods. 2 právo na konanie štátnych orgánov iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon 
 • čl. 2 ods. 3 právo konať, čo nie je zákonom zakázané, a právo, že nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá
 • čl. 12 ods. 2 práva na zaručenie základných práv a slobôdy všetkým
 • čl. 12 ods. 3 nespôsobenie ujmy na právach preto, že uplatňuje svoje základné práva a slobody
 • čl. 24 ods. 1 slobody myslenia a svedomia  
 • čl. 26 na slobodu prejavu a právo na informácie
 • čl. 46 ods. 3 práva na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom

Akú nadprácu za štátne peniaze vykonal (znova) policajt Schutz, keď si dovolil prísť za mnou domov a narušiť moje súkromie na účely doručenia mi niečoho, čo znesie odklad????!!!!. Čo si to dovolil bratislavský policajt, ktorý s poukazom na zákaz diskriminácie mal vec odmietnuť od stola, ako odmieta X ďalších, ktoré nevykazujú trestnú rovinu alebo vykazujú, ale krivia kvôli ním právo a „konvertujú“ do sťažností?

Keby obaja túto nadprácu vykonali radšej voči Mikasovi, urobili by službu svojim deťom. Voči Mikasovi, ktorý bezpochýb vykonáva reálnu trestnú činnosť zásahu do základných práv a slobôd občanov, ktorej zastavenie neznesie odklad, kde vydáva vyhlášky v rozpore s § 4 ods. 3 Zák. č. 400/2015 Z.z.: vykonávacím právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené.

Mikas má doslova zakázané ukladať povinnosti vyhláškou, ale policajti prenasledujú mňa, pretože vravím, že Mikas má zakázané ukladať povinnosti vyhláškou.

Neexistuje povinnosť prekrytia dýchacích ciest, ale policajti prenasledujú mňa, pretože vravím, že neexistuje povinnosť prekrytia dýchacích ciest.

Až bude vypočutý Mikas ako prvý, na ktorého som podala trestné oznámenie, a až budú vypočutí tí, na ktorých som tiež podala ja a iní občania Slovenska trestné oznámenia, ktoré sa zmenili na „sťažnosť“ a zmietli zo stola bez vypočutia osôb, na ktoré boli podané, potom prídem na kávu aj ja, páni policajti… Inak máte na krku nerovný prístup a moju diskrimináciu v porovnaní k tým, ktorých ste nevypočuli, a podania voči ním bez ich vypočutia „skonvertovali“ do sťažnosti a zmietli zo stola… Podľa pečiatok došlých nápadov je zistiteľné, ktoré nevypočuté osoby čakajú predo mnou na svoje vypočutie… V mojej kancelárii sa týchto vašich „skvostov“ hromadí jedna kopa. Tak šup šup vypočuť najprv ich a potom venovať pozornosť mne.

Vážení spoluobčania, stále vám nedochádza, čo sa pod obrazom rúšok a výterov vašich DNA skrýva? Vaše otroctvo a svojvôľa nad vami. Nový „právní řád„. A ten bude platiť aj voči vám, páni policajti, ako súkromným osobám. Aj voči sudcom, aj voči ústavným sudcom, aj voči ich deťom a vnúčatám… Opakujem, tento totalitný systém budujete sami pre seba.

Platí také biblické, že „Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám„.

„Výnimočný“ stav na Slovensku nespočíva vo vyhlásení núdzového stavu, ale vo „výnimočnosti“ neústavnosti z Covidu. Najmä však vo „výnimočnosti“ zmýšľania národa.

Ešte viac rúšok, ešte viac ochrany, viac dezinfekčných prostriedkov a iných jedov na pokožku, po 2 – 4 vakcíny každý rok a ešte viac istôt od štátu. Najlepší bude nepodmienený príjem… a potom bude vymaľované.

Ja som sa narodila ako slobodný človekA tým ostávam v každom okamihu svojho života. To je celé!

Mne nikto nebude prekrývať dýchacie cesty, ani ma 200-kilový submisívny cvok s labilným 60-kilovým psychopatom nebudú nútiť k odovzdávaniu môjho DNA na sekvenovanie, aby si zahraničné pharma spoločnosti robili výskumy (na čokoľvek, nie je podstatné na čo) a potom to ešte aj na mne skúšali.

Ostatní – robte to. Pán Schutz a kolega z Bratislavy, páni sudcovia, aj ústavní, aj vaše deti, robte to. Patrí vám to.

Nežiadajte to však odo mňa… Pretože ja som na rozdiel od vás slobodný človek so zdravým úsudkom. A vlastnou dôstojnosťou. Ak vám pre život stačia peniaze a nasadíte si náhubok, je to „kaleidoskop“ o vás.

§§§

….Tak teda neviem, čo som hovorila na Infovojne dňa 11.2.2021, ale viem určite, že nikoho som nepodnecovala k trestnej činnosti. Lebo toto nie je moja parketa. A tu je bodka. Ak polícia vie niečo iné, nech vznesie obvinenie. Na to ma nepotrebuje vyrušovať doma… a potom nech štát znáša náklady vynaložené na moje oslobodenie. A vy občania v rúškach, vy zas budete mať v peňaženke menej.

Iba na doplnenie: už dávno kladiem otázky, že kedy skončia trestné činy podnecovania, hanobenia, ohovárania a podobné skutky myslenia a názoru človeka? Stíhať treba trestnú činnosť a vrátane nej vyhrážky (ako slovný prejav). Nie názory.

Každý protichodný politický názor je totižto zákonite „podnecovaním“.

Mám ďalšie právo, a to právo na nespôsobenie ujmy na mojich právach preto, že uplatňujem svoje základné práva a slobody (čl. 12 ods. 3 Ústavy). Ako aj právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena (čl. 19 ods. 1 Ústavy). 

Pán Schutz,

zdržte sa svojho nezákonného konania a zašlite mi predvolanie. Na čo chcete… Ja ho vybavím… Zabezpečte dodržiavanie zákona v tom, aby som bola pre vyzdvihnutie tejto (a každej inej) poštovej zásileky vpustená do budovy pošty bez prekrytia dýchacích ciest a bez potvrdenia o negatívnom výsledku covid testu, ktoré povinnosti mi neukladá žiaden zákon. Až v prípade, že sa sama budem vyhýbať povinnostiam kladeným mi zákonom, môžete ma navštíviť doma. Dovtedy páchate Vy trestnú činnosť zneužitia právomoci verejného činitľa!

Vášmu kolegovi z Bratislavy odkazujem, aby si dobre a ešte 15x reláciu vypočul a naštudoval ústavu, medzinárodné dohovory a príslušné zákony, či moje reči na InfoVojne skutočne vykazujú trestnú činnosť. Inak sama na neho podám trestné oznámenie…

§ OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD §

Režim začína zúriť…  

Ak budete mať záujem podporiť tento môj (náš) projekt na ochranu vašich základných práv a slobôd, môžete naň prispieť a prispievať ľubovoľnou sumou. 1, 2,…, 10, 20, 50, 500, milión … EUR.   

Som Slovenka a chcem pre nás slobodné a právne Slovensko.

IBAN: SK19 8330 0000 0026 0194 1622

Do poznámky prosím uviesť: Príspevok na činnosť združenia.  

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Petra Vlhová
Šport

Delegáti strčili hlavu do piesku. A Peti Vlhovej hrozí megaprúser

Moto Slovenska dnešných dní: „O šport im teda vôbec nejde, no možno im vrátia moc i peniaze“. Slovenka z Liptova ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

DOKUMENT: Harabin podal na Kolíkovú trestné oznámenie za spáchanie viacerých trestných činov

Ide o mimoriadnu aroganciu a svojvôľu zo strany Kolíkovej, pretože primárnou a základnou úlohou štátu v rezorte ministerstva spravodlivosti, je ...
Aktualizované 29.9. 14:26
Spravodajstvo

Americký pobehaj vo funkcii veľvyslanca na Slovensku Rana mi vbehol do rany…

So záujmom som si prečítal článok na Hlavných správach… TU …a dopĺňam čo Rana nepovedal alebo zamlčal vrátane našich súčasných ...
Spravodajstvo

Robert Fico posiela odkaz prezidentovi ČR Petrovi Pavlovi: Prečo, pre Boha, a to sa pýtam s plnou vážnosťou!

Na snímke predseda Smeru-SSD Robert Fico Prinášame vám vyjadrenie Roberta Fica (Smer SSD) „Vážený pán prezident Českej republiky, zaznamenal som, ...
Spravodajstvo

Comirnaty Omicron XBB.1.5? To čo je? Nové šialenstvo predo dvermi?

Milí priatelia, chcem veriť tomu, že snáď už iba samovrah sa dá očkovať! Ministerstvo zdravotníctva SR spúšťa očkovanie novou adaptovanou ...
Aktualizované 30.9. 00:14
Spravodajstvo

Sudca spolupracuje s tajnou službou?

Vážení fanúšikovia, iba vďaka Žilinkovi, Mazákovi, Šikutovi a Sudcovskej rade pri Najvyššom súde môže Kliment v mene Slovenskej republiky v sudcovskom talári i naďalej ...
Aktualizované 1.10. 22:37
Spravodajstvo

Voľby sa skončili, začínajú sa kšefty. Ostane opäť občan a volič za dverami?

Tak voľby sa skončili. Víťazstvo Smeru – SD sa dalo očakávať. Prekvapením však bolo, že vyhral voľby s vysokým náskokom. ...
Spravodajstvo

Civilizovaný svet je v šoku!

Celý civilizovaný svet v šoku! Parlament NATO freneticky skandoval, keď Zelenskyj a Trudeau vzdávali hold členovi SS, ktorý sa v roku ...
Aktualizované 29.9. 23:45
Spravodajstvo

Čo sa ukrýva v štedrom darčeku z Nórska? Žeby vakcína pod pseudonymom "omega-3"?

Slovensko kamióny plné imunity Zdroj: NaturaMed Pharmaceuticals Médiami sa šíri informácia, že z Nórska mieria na Slovensko kamióny plné omega-3, ...
Spravodajstvo

Čaputová a Ódor chcú na Slovensku Islamský kalifát?

JUDr. Štefan Harabin Podľa Hamrana nemá polícia SR potenciál na ustráženie našich hraníc… nemal by sa zamyslieť nad svojou kompetenciou? ...
Aktualizované 1.10. 00:40
Spravodajstvo

EÚ podpisuje drakonický zákon proti slobode prejavu, aby „policajtoval“ celý internet a odstránil webové stránky obsahujúce „neschválený“ prejav!

AUTOR: Ethan Huff E. Huff: EÚ PRIJALA ZÁKON NA CENZÚRU CELÉHO INTERNETU A VYPÍNANIE STRÁNOK, KTORÉ OBSAHUJÚ NEPOVOLENÉ NÁZORY. Zatiaľ ...
Spravodajstvo

159. VÝROČIE NARODENIA ANDREJA HLINKU

Michael Ochs Archives/Getty Images Andrej Hlinka, jedna z najvýznamnejších a najmilovanejších osobností slovenského národa, sa svojou charizmou, genialitou, pracovitosťou a vytrvalosťou natrvalo zapísal ...