Digitálna mena centrálnej banky (CBDC) je konečná fáza & ukončí ľudskú slobodu – časť 2.

2. apríla 2023
časť 2/2

Digitálna mena centrálnej banky (CBDC) ukončí ľudskú slobodu. Jej presadzovanie má len jeden zámer: väčšia kontrola a dohľad nad všetkými ľuďmi. Viac v druhej časti článku od Iaina Davisa.

Autor článku: Iain Davis

Originál článku publikovaný TU : 6. marca 2023

Prvá časť: Digitálna mena centrálnej banky (CBDC) je konečná fáza & ukončí ľudskú slobodu (časť 1/2)

V prvej časti sme si povedali, že „peniaze“ nie sú nič iné ako prostriedok zmeny. Ak by sme spolupracovali v dostatočnom počte, mohli by sme vytvoriť ekonomiku založenú na úplne dobrovoľnom peňažnom systéme. Nepotrebujeme banky, ktoré by kontrolovali naše výmenné transakcie, a moderné technológie distribuovanej účtovnej knihy (DLT), urobila dobrovoľnú zmenu v globálnom meradle úplne uskutočniteľnú.

Skutočnú povahu „peňazí“ sme postavili do kontrastu s navrhovanými digitálnymi menami centrálnych bánk. CBDC je zavádzaná po celom svete prostredníctvom globálneho partnerstva verejného a súkromného sektora. To, čomu hovoríme peniaze, je v skutočnosti fiat mena vyčarovaná zo vzduchu centrálnymi a komerčnými bankami. Napriek tomu sa CBDC nijako nepodobá „peňazom“, ako ich chápeme v súčasnosti.

Súkromné ​​centrálne banky sú nezávislé inštitúcie menovej politiky. Vlády nekontrolujú tento životne dôležitý aspekt národnej politiky. Súkromné ​​centrálne banky a ich partneri z komerčných bánk vytvárajú všetky peniaze z ničoho, akoby to bol „rozprávkový prach“ ako dlh, ktorý im dlhujú.

Pred pseudopandémiou obiehala fiat mena v rozdelenom peňažnom obehu. Iba komerčné banky mali prístup k typu peňazí nazývanému „rezervy centrálnej banky“ alebo „základné peniaze“. Koncom roka 2019 predstavila globálna finančná inštitúcia BlackRock menový plán, ktorý obhajoval „priamy postup“ s cieľom „dostať peniaze centrálnej banky priamo do rúk míňajúcich subjektov verejného a súkromného sektora“.

Hovorili sme o tom, že myšlienka dať „peniaze centrálnej banky“ priamo do rúk „utrácajúceho súkromného sektora“ je presne to, čo má nový Medzinárodný menový a finančný systém (IMFS) založený na CBDC dosiahnuť. CBDC však dosiahne pre triedu globálnych parazitov oveľa viac, než že iba zrekonštruuje svoj neúspešný IMFS založený na „dlhu“.

Pokiaľ bude CBDC všeobecne prijatá, umožní bankárom úplnú kontrolu nad naším každodenným životom. Sieť dohľadu bude všadeprítomná a každý aspekt nášho života bude riadený.

CBDC je konečnou fázou hry a v tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako táto hra dopadne.

Pokiaľ to dovolíme.

Interoperabilná ríša CBDC

Na rozdiel od toho, čo sa nám hovorí, sú centrálne banky súkromné ​​spoločnosti. Tieto súkromné ​​korporácie prevádzkujú globálne menové a finančné impérium, na ktoré dohliada a ktoré koordinuje Banka pre medzinárodné vysporiadanie (BIS).

BIS nespadá pod jurisdikciu žiadneho národného štátu ani medzivládnej organizácie. Je vyňatá zo všetkých „zákonov“ a je pravdepodobne suverénna na celej planéte. Vzhľadom na to, že jej súčasná mocenská základňa menového systému upadá, zavádza CBDC, aby ochránila a posilnila svoju vlastnú autoritu.

Hoci sa objavil „najpravdepodobnejší“ model „platformy“ CBDC, zatiaľ neexistuje žiadna jednotná technická špecifikácia pre CBDC. Z dôvodov, o ktorých sme hovorili skôr, možno však s istotou povedať, že žiadny národný model nebude založený na DLT bez oprávnenia – blockchainu alebo inom – a všetky budú „interoperabilné“.

V roku 2021 zverejnila BIS správu o digitálnych menách centrálnych bánk pre cezhraničné platby. BIS definovala „interoperabilitu“ ako:

Technická alebo právna kompatibilita, ktorá umožňuje použitie systému alebo mechanizmu v spojení s inými systémami alebo mechanizmami. Interoperabilita umožňuje účastníkom rôznych systémov vykonávať, zúčtovávať a vysporiadať platby alebo finančné transakcie naprieč systémami.

Globálny menový systém založený na dlhu BIS je „vyčerpaný“ a CBDC je riešením centrálnych bankárov. Ich zamýšľané technokratické impérium je globálne. V dôsledku toho budú všetky národné CBDC „interoperabilné“. Údajné geopolitické napätie je irelevantné.

CBDC Tracker think tanku NATO, Atlantická rada, v súčasnej dobe uvádza, že 114 krajín, ktoré predstavujú 95 % svetového HDP, aktívne rozvíja svoje CBDC. Z nich 11 už začalo svoju činnosť.

Rovnako ako pseudopandémia začala proces, kedy sa „peniaze centrálnej banky“ dostali priamo do súkromných rúk, tak podľa Atlantickej rady sankčná reakcia na vojnu na Ukrajine dodala ďalší impulz k rozvoju CBDC:

Covid 19 bola a je pseudopandémia. Bolo to hrubé zveličovanie hrozby, ktorú predstavuje respiračné ochorenie s nízkou úmrtnosťou, porovnateľné s chrípkou. Pseudopandémia bola psychologická operácia (psy-op) určená na terorizovanie verejnosti. Cieľom bolo zvyknúť ľudí na drakonický systém vládneho útlaku oboznámením sa s mechanizmami stavu biologickej bezpečnosti.

Finančné sankcie voči Rusku viedli krajiny k tomu, aby zvážili platobné systémy, ktoré sa vyhýbajú doláru. V súčasnej dobe prebieha 9 cezhraničných veľkoobchodných testov CBDC a 7 cezhraničných maloobchodných projektov, čo je takmer dvojnásobok oproti roku 2021.

To, že ide o dôkaz globálnej koordinácie celosvetového projektu CBDC a že pre jeho koordináciu boli zriadené inovačné centrá BIS, je zrejme akési tajomstvo. Napríklad čínska PBC je, pokiaľ ide o BIS, žiarivým svetlom CBDC:

Dôležitou motiváciou pre prácu CBDC je tiež zlepšenie efektivity cezhraničných platieb. Možnosti cezhraničného využitia CBDC pre retailové platby sú ilustrované prístupmi v pokročilom projekte CBDC v Číne.

Čínska ľudová banka (PBC) koordinuje vývoj svojho cezhraničného platobného systému CBDC v spolupráci s BIS prostredníctvom projektu m-Bridge CBDC, na ktorý dohliada inovačné centrum BIS v Hongkongu.

BIS údajne pozastavila činnosť Centrálnej banky Ruskej federácie (CBR – Bank of Russia). Údajne bola tiež vylúčená z telekomunikačného systému SWIFT. Bolo nám povedané, že ide o „trest“ za to, že ruská vláda urýchlila vojnu na Ukrajine. V skutočnosti je pochybné, že k pozastaveniu činnosti BIS vôbec došlo, a sankcia SWIFT bola bezvýznamným gestom. Vývoj interoperabilných CBDC má prednosť pred čímkoľvek iným.

Jediné, čo máme k dispozícii pre doloženie tvrdenia o pozastavení činnosti BIS, je niekoľko správ západných médií, ktoré sa odvolávajú na anonymné zdroje BIS, a nejednoznačná poznámka pod čiarou v niekoľkých dokumentoch BIS. Medzitým je CBR v súčasnosti uvedená ako aktívny člen BIS s plným hlasovacím právom a nikto, ani z BIS, ani z CBR, neurobil žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa údajného pozastavenia.

CBR pri vývoji cezhraničných CBDC využíva dva z troch modelov CBDC BIS m-Bridge a testuje svoj interoperabilný „digitálny rubeľ“ s PBC. Vzhľadom na to, že PBC je „partnerom“ BIS pre vývoj m-Bridge, či už je jej činnosť údajne pozastavená, alebo nie, neexistuje žiadna šanca, že by „digitálny rubeľ“ nebol interoperabilný s novým globálnym finančným systémom BIS.

Bank of Russia plánuje tento štvrťrok cezhraničnú prácu CBDC

Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu (SWIFT) poskytuje celosvetovo najrozšírenejší systém kódovaných medzibankových správ. Centrálne aj komerčné banky a ďalšie súkromné ​​finančné inštitúcie používajú SWIFT na bezpečný prenos transakčných dát.

Existuje rad alternatívnych systémov SWIFT. Napríklad CBR vyvinula v roku 2014 svoj paralelný systém na prenos finančných správ (SPFS), ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2017. Mnoho ruských bánk používalo Čínsky medzinárodný platobný systém (CIPS) PBC  dlho pred akoukoľvek údajnou cenzúrou zo strany SWIFT.

CIPS vyvinula PBC v spolupráci so SWIFTom. V dôsledku „sankcie“, ktorú SWIFT udelil CBR, začali PBC a CBR vážne spolupracovať na možnom nahradení SWIFTu systémom CIPS. Ak sú príbehy, ktoré nám boli oznámené, pravdivé, zdá sa, že akcia SWIFTu bola prázdnym aktom sebazničujúcej pochabosti.

Žiadna z rôznych technológií komunikačnej vrstvy nie je sama osebe finančným systémom, ale umožňuje bankám, obchodným platformám, zúčtovacím centrám, systémom spracovania platieb a všetkým ostatným prvkom globálneho finančného systému vzájomnú komunikáciu. Aby boli CBDC úspešné, musia byť interoperabilné tak s týmito systémami, ako aj medzi sebou navzájom.

Interoperabilita sa vzťahuje aj na existujúce fiat meny a ďalšie finančné aktíva, ako sú cenné papiere kryté hypotékami a burzovo obchodované fondy (ETF). Tieto aktíva, fondy, meny a cenné papiere atď. možno „tokenizovať“. Rovnako ako prakticky akékoľvek fyzické alebo virtuálne aktívum alebo komoditu.

Hidera, spoločnosť zaoberajúca sa technológiou distribuovanej účtovnej knihy (DLT), ktorá využíva DLT založenú na hashgrafe – alternatívu blockchainu – je podporovaná radom bohatých globálnych spoločností. Spoločnosť vysvetľuje proces tokenizácie aktív :

Tokenizácia aktív je proces, pri ktorom emitent vytvára digitálne tokeny v distribuovanej účtovnej knihe alebo blockchaine, ktoré predstavujú digitálne alebo fyzické aktíva. [. . .] Predpokladajme, že máte nehnuteľnosť v hodnote 500 000 dolárov v New Yorku. Tokenizácia aktív by mohla previesť vlastníctvo tejto nehnuteľnosti na 500 000 tokenov – každý z nich by predstavoval nepatrné percento (0,0002 %) nehnuteľnosti. [. . .] Možnosti sú nekonečné, pretože tokenizácia umožňuje ako zlomkové vlastníctvo, tak aj preukázanie vlastníctva. Od tradičných aktív, ako sú fondy rizikového kapitálu, dlhopisy, komodity a nehnuteľnosti, až po exotické aktíva, ako sú športové tímy, dostihové kone, umelecké diela a celebrity, používajú spoločnosti po celom svete technológiu blockchain na tokenizáciu takmer čohokoľvek.

Možnosť medzinárodne obchodovať s tokenizovanými aktívami na akomkoľvek trhu pomocou CBDC uľahčí vytvorenie nového IMFS založeného na CBDC. Digitálna „tokenizácia“ navyše znamená, že čokoľvek je možné previesť na finančné aktívum a následne s ním obchodovať na novom digitálnom IMFS založenom na CBDC.

Napríklad projekt BIS Genesis symbolizoval „štátne zelené dlhopisy“. Svetová banka vysvetľuje „zelené dlhopisy“ :

Dlhopis je forma dlhového cenného papiera. Dlhový cenný papier je právna zmluva o dlžných peniazoch, ktorú je možné medzi stranami kupovať a predávať. Zelený dlhopis je dlhový cenný papier, ktorý je vydávaný za účelom získania kapitálu špecificky na podporu projektov súvisiacich s klímou alebo životným prostredím.

S využitím pridanej funkcie „chytrých zmlúv“ CBDC pripojil projekt Genesis k svojim zmluvám o nákupe zelených dlhopisov chytrej zmluvy o „zmiernení výsledných záujmov“ (MOI). Po splatnosti dlhopisu dostal investor okrem prípadných prémií alebo kupónových platieb zo samotného dlhopisu aj overené uhlíkové kredity. Uhlíkové kredity sú tiež obchodovateľnými aktívami a aj tie je možné tokenizovať.

Tokenizované aktíva obchodované pomocou CBDC, ktoré centrálne banky vytvárajú z ničoho, budú vytvárať takmer neobmedzené permutácie pre vznik nových trhov. Následné zisky prudko vzrastú.

Táto „financializácia všetkého“ ešte viac vzdiali už aj tak vzdialený finančný systém od skutočnej, produktívnej ekonomiky, v ktorej žijeme my ostatní. Nie je potrebné dodávať, že „interoperabilita“ je kľúčovou žiaducou „vlastnosťou“ CBDC.

BIS zverejnila v decembri 2020 správu o projekte Helvetia , ktorá preukázala koncept vysporiadania platieb za „tokenizované aktíva“ pomocou CBDC. Spoločnosť SWIFT následne zverejnila zistenia zo svojej správy Connecting Digital Islands: CBDC v októbri 2022.

Uvedeným cieľom spoločnosti SWIFT bolo prepojiť rôzne národné CBDC s existujúcimi platobnými systémami a dosiahnuť tak „globálnu interoperabilitu“. Spoločnosť SWIFT s potešením oznámila:

Tieto nové experimenty úspešne demonštrovali prelomové riešenie schopné prepojiť siete CBDC a existujúce platobné systémy pre cezhraničné transakcie. Prepojenie je riešením na dosiahnutie interoperability [.] [. . .] Toto riešenie môže prevádzkovateľom sietí CBDC v centrálnych bankách poskytnúť jednoduché umožnenie a integráciu domácich sietí CBDC do cezhraničných platieb [.]

Spoločnosť SWIFT v súvisiacej tlačovej správe oznámila:

Spoločnosť Swift úspešne preukázala, že digitálne meny centrálnych bánk (CBDC) a tokenizované aktíva sa môžu bez problémov pohybovať v súčasnej finančnej infraštruktúre, čo je významný míľnik na ceste k ich hladkej integrácii do medzinárodného finančného ekosystému.

Či už národné centrálne banky prijmú akúkoľvek podobu CBDC, bez ohľadu na to, ku ktorému medzibankovému platobnému systému budú mať prístup – či už to bude SWIFT, CIPS alebo nejaká nová komunikačná vrstva –, globálna interoperabilita bude zaistená. Mnoho rôznych CBDC tak môže vytvoriť jeden centrálne riadený IMFS, ktorý bude vykonávať transakcie takmer okamžite v reálnom čase .

Kontrola nad týmto systémom CBDC bude tiež znamenať centralizovanú globálnu moc obmedzovať alebo blokovať platby, zameriavať sa na užívateľov, presmerovávať finančné prostriedky, vymáhať nákupy, obchodovať s aktívami, pridávať zmluvy, zdaňovať pri zdroji a všeobecne využívať akúkoľvek z ďalšej nekonečnej rady „funkcií“, ktorých je CBDC schopná. A to takmer okamžite v reálnom čase.

CBDC podfuk

Jon Cunliffe, zástupca guvernéra Bank of England (BoE) pre finančnú stabilitu, pri predstavovaní návrhu Spojeného kráľovstva na zavedenie „digitálnej libry“ povedal:

Existuje priestor na inovácie, ktoré by umožnili ďalšie zefektívnenie platieb a zrýchlenie a/alebo zlacnenie platieb. Digitálna libra by tiež mohla doplniť existujúce iniciatívy v oblasti finančného začleňovania, napríklad ak by bola schopná zabezpečiť offline platby.

V dokumente o koncepcii digitálneho rubľa z roku 2021 CBR uvádza, že ruská CBDC bola vytvorená v reakcii na:

 • rastúci dopyt domácností a podnikov po zvýšení rýchlosti, pohodlia a bezpečnosti platieb a prevodov, ako aj po znížení nákladov vo finančnej oblasti.

Stále dookola sa opakujú proklamované výhody, ako je úspora nákladov, efektivita, rýchlosť, pohodlie, finančné začlenenie, lepšia odolnosť, finančná bezpečnosť atď. To všetko je súčasťou nebezpečného a úplne neúprimného predajného ťahu, ktorý vás oklame a prinúti prijať vlastné peňažné otroctvo.

Ďalej CBR prezrádza, čo skutočne podnietilo vývoj „digitálneho rubľa“:

 • inteligentné zmluvy môžu byť tiež použité na označovanie digitálnych rubľov, čo umožní nastaviť podmienky na míňanie digitálnych rubľov (napr. definovať konkrétne kategórie tovaru/služieb, ktoré za ne možno zakúpiť) a sledovať celý reťazec pohybu označených digitálnych rubľov. Vysporiadanie digitálnych rubľov nezaisťuje anonymitu platieb.
 • Digitálny rubeľ sa môže spočiatku zdať „pohodlnejší“, ale je tiež navrhnutý tak, aby umožnil ruským centrálnym bankárom presne zistiť, kto a čo nakupuje kdekoľvek v krajine a kedykoľvek. Umožní im tiež stanoviť „zmluvné“ podmienky, ktoré budú určovať, čo, kedy a od koho môžu Rusi nakupovať. Centrálni bankári budú rozhodovať o tom, aké „voľby“ budú môcť ruskí užívatelia CBDC urobiť.

Nemali by sme sa nechať oklamať falošnými argumentmi zástancov CBDC. Napriek všetkej prívetivej rétorike zo strany takých inštitúcií, ako je CBR a BoE, je skutočným cieľom posilniť globálnu moc a autoritu bankárov. Pokiaľ ide o ne, táto moc nebude poznať hraníc.

Jon Cunliffe z BoE napríklad dodal:

 • treba zvážiť širšie makroekonomické a geopolitické otázky. Bank of England na týchto otázkach aktívne spolupracuje s medzinárodnými partnermi prostredníctvom Výboru pre platobný styk a trhovú infraštruktúru (CPMI) Banky pre medzinárodné vyrovnanie, prostredníctvom skupiny G7, G20 a FSB [Rady pre finančnú stabilitu] a prostredníctvom úzkej spolupráce s malou skupinou centrálnych bánk vyspelých ekonomík.

Nedivte sa, že centrálni bankári považujú geopolitiku za svoju kompetenciu. Ich deklarovaný zámer „aktívne“ pracovať na geopolitických „problémoch“ síce nemá žiadny „demokratický“ mandát, ale čo na tom? Je im to jedno, prečo by nemalo? Kto im venuje pozornosť? Väčšina z nás je príliš zaneprázdnená starosťami o to, aby sme sa najedli a zaplatili účty za energie.

Skutočnosť, že bankári majú už dlho nadmerný vplyv na geopolitiku, ekonomiku a spoločnosť, nám vždy bola na škodu. Pokiaľ budeme aj naďalej zanedbávať svoju povinnosť brániť seba navzájom i sami seba a pokiaľ budeme slepo prijímať CBDC, bude moc a autorita bankárov nezmerná.

V roku 2020 vláda Ruskej federácie zmenila svoj právny poriadok zákonom o digitálnych finančných aktívach (DFA). Novela upravuje „bezhotovostné rubľové“ DFA. CBR čoskoro pridala svoju partnerskú komerčnú banku Sberbank na zoznam finančných inštitúcií, ktoré majú od CBR povolenie vydávať DFA. V decembri 2022 Sberbank uviedla na trh svoje „zlatom kryté“ DFA ponúkajúce „tokenizované“ zlato.

Od roku 1971, keď centrálne banky definitívne upustili od akéhokoľvek náznaku zlatého štandardu , mnohí nariekajú nad údajnou stratou „vnútornej hodnoty“ fiat meny. Možnosť pridať CBDC „vnútornú hodnotu“ prostredníctvom inteligentných kontraktov zrejme niektoré z nich láka, aby teraz CBDC, a tým aj svoje vlastné zotročenie, uvítali.

Ruská a iránska vláda už navrhli možný zlatom krytý „stablecoin“ CBDC pre interoperabilné cezhraničné platby. „Interoperabilita“ naznačuje, že by mohol byť „podporený“ tokenizovaným zlatom DFA Sberbank.

Pokiaľ vám to znie podozrivo ako hra so škrupinami, je to preto, že to tak je. Niektorí sú však o tom presvedčení a vychvaľujú údajné prednosti tohto „zlatom krytého“ CBDC.

Je úplne jedno, či je CBDC krytá zlatom, ropou, jadrovými zbraňami alebo rohmi jednorožcov. Všetky tvrdenia o jej výhodách nie sú ničím iným ako podfukom CBDC.

Bez ohľadu na to, ako sa to vykladá, je krutou skutočnosťou, že CBDC poskytuje nepredstaviteľnú mieru sociálnej kontroly tým, ktorí ju programujú. Z nášho pohľadu, ak sme sa úplne nezbláznili, nás nič neoprávňuje na to, aby sme toto riziko podstúpili.

Nočná mora programovateľné CBDC

BoE (Bank of England) patrí medzi centrálne banky, ktoré uisťujú verejnosť, že nebudú „zavádzať programovateľné funkcie iniciované centrálnou bankou“. Na inom mieste tiež tvrdí, že je verejnou inštitúciou, čo nie je pravda. Máme teda len málo dôvodov veriť čomukoľvek, čo BoE hovorí.

Nie že by na tom príliš záležalo, pretože uistenia BoE uvedené v technickej špecifikácii CBDC neposkytujú dôvod na optimizmus:

Programovateľné prípady použitia iniciované centrálnou bankou nie sú v súčasnosti relevantné pre ciele politiky banky a ministerstva financií v oblasti CBDC.

Možno „v súčasnosti“ nie, ale presadzovanie programovateľného CBDC sa môže stať „relevantným“, nemyslíte? Najmä vzhľadom na to, že BoE dodáva:

Návrh britského CBDC musí spĺňať politické ciele vlády a banky [BoE]. 

 • V dlhodobejšom horizonte môžu inovácie a vyvíjajúce sa potreby užívateľov znamenať, že bude možné ponúkať širšiu škálu typov platieb CBDC. Napríklad offline a cezhraničné platby by mohli podporovať ciele verejnej politiky.

Ako by táto vyhýbavá precitlivenosť nestačila, BoE ďalej navrhuje, aby sme privítali ich sen o divokom západe CBDC s kapitalizmom zainteresovaných strán:

Banka BoE by sa usilovala o podporu programovateľných funkcií.

 • Tieto funkcie by boli implementované poskytovateľmi platobného rozhrania [PIP] a poskytovateľmi externých služieb [ESIP] a vyžadovali by súhlas užívateľa. PIP by mohli niektoré z týchto funkcií, ako sú automatické platby a programovateľné peňaženky, implementovať tak, že by hostili programovateľnú logiku
 • Iné funkcie by však mohli vyžadovať ďalšie úvahy o návrhu. 
 • Banka by len poskytla potrebnú infraštruktúru na podporu PIP a ESIP, aby mohli tieto funkcie poskytovať. 
 • Automatizovaná platba by mohla byť užitočná najmä v prípadoch použitia IoT [ internetu vecí ]. 
 • PIP by mohli hosťovať vlastnú logiku, ktorá spustí platbu.

Ak BoE „momentálne“ necíti potrebu programovať vaše „peniaze“, čo takto odovzdať kontrolu nad programom bankám HSBC, Barclays, Mastercard alebo PayPal? Tie naprogramujú vašu CBDC tak, aby „plnila politické ciele vlády a banky [BoE]“. Nepochybne k tomu pridajú aj nejakú vlastnú lukratívnu „zmluvnú logiku“. Čo by sa mohlo pokaziť?

Povedzme, že vaším dodávateľom energie je spoločnosť EDF Energy. Mohli by ste nechať spoločnosť BlackRock, aby v spolupráci s výrobcami, do ktorých investuje, využila internet vecí a naprogramovala vašu práčku tak, aby automaticky platila za spotrebu energie odpočítaním vašich „peňazí“ z vašej „peňaženky“ CBDC, a to podľa „zmluvnej logiky“ , na ktorej sa spoločnosť BlackRock dohodla so spoločnosťou EDF Energy.

Pokiaľ prevádzkujete malú britskú firmu, môžete nechať svoju banku, aby automaticky odpočítala daň z príjmu z vašich príjmov a odviedla ju priamo ministerstvu financií. Nebudete musieť vykonávať nepríjemné samovymeranie dane. CBDC bude oveľa „pohodlnejšie“.

Toto bude samozrejme úplne „dobrovoľné“, aj keď to môže byť podmienkou pre otvorenie podnikateľského účtu vo vašej banke. V takom prípade bude vašou „voľbou“ pracovať v obchode riadenom centrálnou bankou CBDC, alebo nepodnikať vôbec.

Ako vám to znie? Pretože to je presne ten „model“ maloobchodného CBDC, ktorý BoE navrhuje. Rovnako ako takmer všetky ostatné centrálne banky, pretože CBDC sa zavádza na všetky účely súčasne v celosvetovom meradle.

Maloobchodná nočná mora CBDC

Ako bolo uvedené v časti 1, skutočnou nočnou morou CBDC je pre nás programovateľná maloobchodná digitálna mena CBDC. Vo svojom návrhu technologického riešenia neúprimne nazvaného „digitálna libra“ BoE odhalila, že „maloobchodná CBDC“ je presne to, čo dostaneme.

BoE tvrdí, že maloobchodná CBDC je nevyhnutná na zachovanie prístupu k peniazom centrálnej banky. To je „nevyhnutné“ iba pre bankárov, nie pre nás.

Rovnako tvrdí, že jej model digitálnej libry bol verejnosti ponúknutý len na účely „konzultácie“. Napriek tomu nám ponúkla na zváženie iba jeden, veľmi špecifický návrh CBDC a v rámci „konzultácie“ bola použitá technika Delphi, aby sa zabezpečilo, že odpovede budú obmedzené na vyjadrenie miery súhlasu s vnúteným základným predpokladom. Zdá sa, že jedinou otázkou je, kedy CBDC prijmeme, nie či.

Vyhlásenia a dokumenty bankovej rady sú plné obvyklých nezmyslov o inklúzii, úsporách nákladov, ponuke voľby a podobne. BoE tiež predkladá svoje panoptikum maloobchodných CBDC.

Britská CBDC sa spočiatku nezameria na všetkých. Jon Cunliffe k návrhu digitálnej libry uviedol:

Ako vhodnú rovnováhu medzi riadením rizík a podporou širokej využiteľnosti digitálnej libry navrhujeme limit medzi 10 000 a 20 000 librami (GBP) na jednotlivca. Limit 10 000 libier by znamenal, že tri štvrtiny ľudí by mohli dostávať svoju mzdu v digitálnych librách, zatiaľ čo limit 20 000 libier by umožnil, aby svoju mzdu v digitálnych librách dostávali takmer všetci.

Pokiaľ budú pracujúci ľudia „platení“ v CBDC, nebudú mať vlastne vôbec žiadnu „voľbu“. Ľudia s nízkymi platmi a ľudia závislí na sociálnych dávkach nebudú mať inú možnosť ako využívať CBDC. Nezávisle bohatí, pre ktorých 20 000 libier je nepodstatná čiastka, tú možnosť mať budú.

Cunliffove poznámky zdôrazňujú možnosť, že úspory môžu byť obmedzené aj v novom svete CBDC. Jasne naznačuje, že ľudia s nízkymi príjmami nebudú môcť držať viac ako 20 000 libier CBDC a možno budú obmedzení na iba 10 000 libier CBDC.

Nie je prekvapením, že britská CBDC nebude založená na DLT bez povolenia, ktorá by potenciálne mohla poskytnúť anonymitu, ale na tom, čo BoE nazýva „platformovým modelom“. BoE bude „hostiť“ „jadro účtovnej knihy“ a aplikačná vrstva (API) umožní starostlivo vybraným partnerom BoE zo súkromného sektora – takzvaným poskytovateľom platobných rozhraní (PIP) a poskytovateľom externých služieb (ESIP) – pôsobiť ako platobné brány.

PIP a ESIP budú „regulované“, a preto budú mať preferenčné oprávnenie zo strany centrálnej banky. Pokiaľ sa CBDC stane dominantným menovým systémom, čo je zjavne zámerom, vďaka kontrole „prístupu k účtovnej knihe“ budú všetky užívateľské transakcie – naše každodenné aktivity – pod palcom partnerstva verejného a súkromného sektora, ktorému bude vo Veľkej Británii šéfovať BoE.

Napriek tomu, že väčšina Britov nemá ani zďaleka 10 000 libier úspor, možnosť kontrolovať výšku úspor a mieru ich míňania je pre centrálnych bankárov lákavou vyhliadkou. Keď sa k tomu pridá možnosť určiť, za čo môžeme peniaze minúť, je to pre nich vysnívaná predstava.

BoE si želá zaviesť čo najťažšiu formu maloobchodnej CBDC, ale nie je v tom sama. Ruský model CBR je ďalším, popri mnohých iných, ktorý je rovnako tyranský. Ruská CBDC je tiež postavená na modeli „platformy“, ktorý je až neuveriteľne podobný britskému.

Rovnako ako britskí občania bude správanie Rusov monitorované a kontrolované ich súkromnou centrálnou bankou a jej partnermi prostredníctvom ich „peňaženiek“ CBDC. CBDC „model D “ CBR je tiež „maloobchodný dvojúrovňový model s finančnými inštitúciami [súkromnými firemnými partnermi] ako účastníkmi vysporiadania“.

CBR uvádza:

Digitálne ruble sú jedinečné digitálne kódy (tokeny), ktoré sú uložené v elektronických peňaženkách klientov na platforme digitálnych rubľov. 

 • Bank of Russia (ruská centrálna banka) otvára peňaženky pre finančné inštitúcie a Federálne ministerstvo financií, zatiaľ čo finančné inštitúcie otvárajú peňaženky pre klientov [podniky a fyzické osoby] na platforme digitálnych rubľov. Pre jedného klienta je otvorená iba jedna digitálna rubľová peňaženka.

Každý ruský podnikateľ a súkromná osoba budú mať od CBR pridelenú jednu peňaženku CBDC. Ruské komerčné banky umožnia „klientský onboarding“, aby urýchlili prijatie CBDC. Komerčné banky a ďalšie „finančné inštitúcie“ potom budú spracovávať platby CBDC a pôsobiť ako sprostredkovatelia platieb na „platforme“ modelu D CBR.

Čínska ľudová banka (PBoC) a indická centrálna banka (RBI) patria k tým, ktoré zvažujú zavedenie dátumu exspirácie do svojich CBDC. To zaistí, že čínski a indickí používatelia CBDC nebudú môcť sporiť a budú musieť svoje vydané „peniaze“ minúť skôr, než vypršia ich platnosť a prestanú fungovať. Tým „stimulujú“ ekonomickú aktivitu tým najpriamejším spôsobom, aký si možno predstaviť.

Presne to isté navrhuje BoE vo svojom modeli digitálnej libry. BoE sa zdráha pripustiť, že jej CBDC bude slúžiť na presadzovanie politiky. Namiesto toho preniesla túto právomoc na svojich „partnerov“ z radov komerčných bánk, ktoré potom bude BoE kontrolovať prostredníctvom regulácie:

Poskytnutím prístupu API k uzamykacím mechanizmom v hlavnej účtovnej knihe by sa mohlo umožniť niekoľko programovateľných funkcií. 

 • To umožňuje PIP a ESIP uľahčiť zložitejšie programovateľné funkcie mimo hlavnej knihy. 
 • Prostriedky by boli uzamknuté, pokiaľ by nebola splnená vopred definovaná podmienka. 
 • PIP a ESIP by hosťovali zmluvnú logiku na svojej vlastnej infraštruktúre, ale dávali by pokyny na uvoľnenie prostriedkov prostredníctvom API do hlavnej účtovnej knihy. 
 • Ak by stanovené podmienky neboli splnené, všetky zámky by mali dobu platnosti, po ktorej by boli prostriedky uvoľnené späť pôvodnému vlastníkovi.

Partnerstvo verejného a súkromného sektora BoE by mohlo napríklad naprogramovať svoju CBDC s dátumom ukončenia platnosti. PIP alebo ESIP by potom mohli program upraviť pridaním „zložitejších“ podmienok prostredníctvom vlastnej infraštruktúry „zmluvnej logiky“. BoE by napríklad mohla určiť, že platnosť CBDC vašej „peňaženky“ vyprší budúcu stredu.

PIP alebo ESIP by mohli pridať nejakú zmluvnú logiku, ktorá by zabezpečila, že si budete môcť kúpiť iba taliansku kávu – do budúcej stredy. To by mohlo byť vynútené v mieste predaja v akomkoľvek maloobchode (mimo účtovnú knihu).

Je to hlúpy príklad, ale nenechajte si nahovoriť, že takáto neznesiteľná miera represívnej kontroly nie je možná. Programovateľná CBDC, pravdepodobne naprogramovaná algoritmami umelej inteligencie, je schopná presadiť nad naším každodenným životom zložitú sieť prísnych pravidiel.

Rovnako ako môžete poslať zašifrovanú správu komukoľvek inému v tej istej aplikácii, tak aj „chytré zmluvy“ CBDC je možné upraviť tak, aby presne predpisovali, čo môžete alebo nemôžete robiť so svojimi „peniazmi“.

To by predsa neurobili, nie?

Neslávne preslávený citát generálneho riaditeľa BIS Agustína Carstensa prezrádza, prečo sú centrálni bankári z CBDC tak nadšení:

Nevieme, kto dnes používa stodolárovú bankovku a kto tisícpesovú bankovku. Kľúčovým rozdielom v CBDC je, že centrálna banka bude mať absolútnu kontrolu nad pravidlami a predpismi, ktoré budú určovať používanie tohto vyjadrenia zodpovednosti centrálnej banky, a tiež budeme mať technológiu, ktorá to bude vynucovať.

Môžeme sa pozrieť na iných vplyvných centrálnych bankárov, aby sme posúdili, aké „pravidlá“ sa centrálne banky môžu rozhodnúť „presadzovať“ pri výkone svojej „absolútnej kontroly“.

Bo Li, bývalý viceguvernér Čínskej centrálnej banky a súčasný námestník výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu (MMF), pri prejave na konferencii Digitálnej meny pre finančné začlenenie centrálnych bánk: Na sympóziu o rizikách a odmenách ponúkol ďalšie vysvetlenie:

CBDC môže umožniť vládnym agentúram a subjektom zo súkromného sektora naprogramovať [CBDC] tak, aby vytvárali inteligentné zmluvy a umožňovali tak cielené politické funkcie. Napríklad

 • sociálne dávky
 • spotrebné kupóny
 • potravinové lístky

Programovaním je možné peniaze CBDC presne zacieliť [na] to, aké [veci] môžu ľudia vlastniť a k akému použitiu [možno] tieto peniaze využiť. Napríklad… na potraviny.

Nigéria už spustila svoju maloobchodnú CBDC eNaira. Nigérijská centrálna banka a BIS ju okamžite využili ako nástroj na zavedenie digitálneho ID :

Všeobecný prístup k eNaire je kľúčovým cieľom CBN [Nigérijskej centrálnej banky] a pre nebankové subjekty sú vydávané nové formy digitálnej identifikácie, ktoré im majú pomôcť s prístupom. 

 • Pokiaľ ide o anonymitu, CBN sa rozhodla neumožniť anonymitu ani peňaženkám nižšej úrovne. V súčasnej dobe je na otvorenie peňaženky pre maloobchodných zákazníkov vyžadované overovacie číslo banky.

Francúzska centrálna banka – Banque de France – usporiadala v septembri 2022 konferenciu, na ktorej sa centrálni bankári USA a EÚ rozhodli, že ich maloobchodné CBDC budú užívateľom vnucovať aj digitálne IDVšetky centrálne banky totiž fakticky „vylúčili“ akúkoľvek možnosť „anonymného používania“ svojich programovateľných peňazí.

Indická centrálna banka uvádza :

Väčšina centrálnych bánk a ďalších pozorovateľov však upozorňuje, že vzhľadom na potenciál anonymnej digitálnej meny uľahčiť tieňovú ekonomiku a nelegálne transakcie, je veľmi nepravdepodobné, že by CBDC bola navrhnutá tak, aby plne zodpovedala úrovni anonymity a súkromia, ktorá je v súčasnosti dostupná pri fyzickej hotovosti.

Akonáhle nebudeme mať inú možnosť ako používať CBDC, nebudeme mať ani inú možnosť ako prijať digitálne ID. V sieti budeme vždy plne viditeľní.

Ak chce štát v súčasnej dobe uzavrieť svojich občanov alebo obmedziť ich pohyb v okruhu 15 minút od ich bydliska, potrebuje na to nejakú formu legislatívy alebo vymáhateľného nariadenia. Akonáhle začneme používať CBDC, ktoré je prepojené s naším digitálnym preukazom totožnosti, doplneným o biometrické údaje, adresu a ďalšie údaje, nebudú potrebovať legislatívu ani nariadenie.

Môžu jednoducho vypnúť vaše „peniaze“ a znemožniť ich použitie mimo vašej zóny obmedzenia. Potenciálne vás tak obmedzia na online nákupy uskutočnené iba z vašej registrovanej IP adresy. CBDC zaistí, aby ste dodržiavali predpisy.

Nemá zmysel si predstavovať, že „by to neurobili“. V našich tzv. liberálnych demokraciách sme už boli svedkami používania peňažných trestov a kontroly. Početní súkromní poskytovatelia platieb odobrali prístup tým, ktorí podľa ich názoru vyjadrili nesprávny názor.

Keď Kanaďania využili svoje legitímne právo na pokojný protest a ich kanadskí spoluobčania sa rozhodli ponúknuť protestujúcim finančnú podporu, komerčné banky v spolupráci s kanadským štátom zmrazili protestujúcim účty a zastavili ich finančné toky.

CBDC z toho urobí bežnú záležitosť, že cieľové osoby budú za svoj nesúhlas alebo neposlušnosť trestané. Domnievať sa, že to tak nebude, je naivné až zámerne nevedomé.

Zmyslom CBDC je ovládať stádo a posilniť moc a autoritu triedy parazitov. CBDC je nástroj sociálneho inžinierstva, ktorého cieľom je vytvoriť väzenskú planétu. Ak sa nechcete stať otrokom, neexistuje žiadne možné ospravedlnenie pre používanie CBDC. Podriadenie sa zotročeniu CBDC je skutočne „voľbou“.

Zdieľajte prosím tieto články. Je absolútne nevyhnutné, aby čo najviac ľudí pochopilo skutočnú podstatu CBDC. Nemôžeme sa spoliehať na to, že štát alebo mainstreamové médiá budú v tejto veci aspoň trochu transparentné a úprimné. Pokiaľ ide o naše potenciálne katastrofálne prijatie CBDC, sú nepriateľom.

Ľudia sa už brániaŠvajčiari zhromaždili dostatok podpisov, aby si vynútili referendum, ktoré v prípade úspechu zakotví hotovosť vo švajčiarskom práve a zabráni vláde v prechode na „bezhotovostnú spoločnosť“. Nigérijská e-Naira nie je populárna a proti odstráneniu hotovosti sa konali značné protesty.

Americký kongresman Tom Emmer predstavil zákon proti štátnemu dohľadu nad CBDC (CBDC Anti-Surveillance State Act), ktorý má zastaviť zavádzanie CBDC zo strany Fedu. Či sa dostane ďalej ako do fázy návrhu zákona, sa ešte len uvidí.

Preto sú modely maloobchodných „platforiem“ CBDC, ako ich navrhujú britská, ruská a ďalšie centrálne banky, ďalším dôvodom na obavy. Tým, že centrálne banky vítajú komerčné banky a súkromných poskytovateľov platobných služieb v rámci interoperability CBDC, sa nielen snažia prekonať odpor súkromného sektora, ale snažia sa CBDC zasiať do všetkých foriem platieb, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, okrem hotovosti.

Je ľahké si predstaviť, ako by globálny finančný kolaps mohol priniesť „riešenie“ CBDC. Napríklad Európska centrálna banka (ECB) už „modelovala“, ako by takzvaná „klimatická kríza“ mohla práve takýto kolaps urýchliť. Ak, ako navrhuje Cunliffe, bude jediným platobným prostriedkom ľudí CBDC, potom s využitím súčasného finančného systému naozaj nebudeme mať príliš na výber.

Hoci k odporu proti CBDC musíme použiť všetky mierumilovné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, ako sú referendá, lobovanie a protesty, v konečnom dôsledku sú tieto prístupy apelom na tých, ktorí nám chcú vnútiť tyraniu CBDC. Bolo by rozumné, aby sme zvážili aj možné protiekonomické riešenia a ustúpili od podriaďovania sa centralizovanej moci.

Našťastie, ak sa rozhodneme vzdorovať, nie je dôvod, prečo by sme sa museli podvoliť používaniu CBDC. Aby sme vybudovali lepšie systémy zmeny, ktoré urobia CBDC zbytočným, musíme sa v našich komunitách spojiť. Nebude to ľahké, neexistujú jednoduché riešenia ani jedna „dokonalá“ strategická odpoveď.

Skutočnosť je však taká, že si CBDC jednoducho nemôžeme dovoliť.

Preklad: David Formánek otevrisvoumysl

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Digitálna mena centrálnej banky (CBDC) je konečná fáza & ukončí ľudskú slobodu - časť 1.

časť 1/2. Digitálna mena centrálnej banky – CBDC ukončí ľudskú slobodu. Jej presadzovanie má len jeden zámer: väčšia kontrola a dohľad ...

Nasledujúci článok

PopradPrešov

Zakarpatská oblasť Ukrajiny a PSK o spoločných projektoch

Prešovský samosprávny kraj a Zakarpatská oblastná rada so sídlom v Užhorode chce zintenzívniť spoluprácu na slovensko-ukrajinskom pohraničí a pripravovať konkrétne projekty na povojnovú obnovu i  rozvoj území. ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Aktualizované 20.6. 23:49
Spravodajstvo

Čo je to pandémia?

Spochybňovanie pandémie Covid-19 je podľa ministerky zdravotníctva Dolinkovej neúctou k pozostalým obetí. „Najprv definujme, čo je to pandémia a potom ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...