Čo sa za prvý rok urobilo a čo sa ďalej plánuje

2. apríla 2016

Batizovce

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMilí spoluobčania, v každom čísle Batizovských novín  ste priebežne informovaní o obecných aktivitách, respektíve o veciach verejných. Ide hlavne o aktivity, ktoré výrazne ovplyvňujú dianie v obci.  Ani po roku môjho starostovania to nebude inak. Takto pred rokom sme spolu s poslancami OcZ určovali priority a ďalšie smerovanie jednotlivých oblastí života našej obce. Hoci sme najpodstatnejšie aktivity schválili a zahrnuli do rozpočtu obce, podľa vzniknutej situácie v priebehu roka sa rozpočet aktualizoval či menil. Po finančnej stránke sme rozpočet dodržali. Za prioritu sme stanovili dobudovanie kanalizácie v obci. Ak sa nám podarí získať dotáciu z environmentálneho fondu, k realizácii by malo dôjsť ešte tento rok. V prípade že nebudeme úspešní,  podľa aktuálnych výziev sa bude obec naďalej uchádzať o dotáciu z eurofondov. Obec ďalej plánuje riešiť správu futbalového areálu a posúdiť reálne výdaje Obecného futbalového klubu a zistiť, či dotácia obce je dostačujúca. V súvislosti s rozšírením futbalového areálu sme sa rozhodli vybudovať novú tréningovú plochu, ktorá by slúžila aj našim hasičom. Do obce plánujeme zakúpiť nové osobné motorové vozidlo, v parku hotela Gula vybudovať drevené pódium atď.
V zimných mesiacoch činnosť samosprávy spočívala aj vo vyhodnocovaní a príprave dokumentov na podávanie žiadosti o dotácie. V obci vnímam absenciu rómskych občianskych hliadok, preto zvažujeme možnosti ich zriadenia ihneď po vyhlásení výzvy cez program splnomocnenca vlády pre rómske komunity. V nasledujúcom období obec plánuje riešiť využitie priestorov po ťažbe štrkov v lokalite Štrkopiesky II. Tento zámer chceme riešiť prevažne financovaním zo zdrojov EU, aj v spolupráci s mestom Svit. Nosnou témou rokovaní bolo využitie územia štrkopieskov po ťažbe – vzhľadom na rozsiahlosť predmetného zámeru, je tento potrebné rozdeliť na etapy. Priebežne som sa zúčastňoval na rokovaniach ohľadom výstavby podjazdu pod železnicou. V prípade prijatia konečného verdiktu ŽSR, ktorý by mal byť známy začiatkom tohto roka, vás budeme informovať.
Za najvýznamnejší posun vpred väčšina z vás označuje kultúrno-spoločenský život v obci. Počas roka sme pre vás pripravili množstvo podujatí, ktoré boli zastrešované najmä kultúrnou či športovou komisiou, spolu s miestnym kultúrnym strediskom. V neposlednom rade sa obec, spolu s firmou A&B Desing, podieľala aj na adventných Vianociach pod Tatrami. Vzhľadom na kladné ohlasy nás podobný scenár čaká aj v tomto roku.
Keďže počas zimných mesiacov počasie neumožňovalo vykonávať stavebné práce v obci, práca aktivačných pracovníkov bola preto zameraná najmä na odstraňovanie následkov zimy. Podstatnú časť pracovného času venujú aktivační pracovníci odstraňovaniu vzniknutých nelegálnych skládok odpadu, ktoré sústavne vznikajú či už v extraviláne alebo intraviláne obce. Významným spoluhráčom pri zabezpečovaní tzv. malých obecných služieb je pre nás Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, hlavne vo využívaní projektov pre nezamestnaných. Dôležitým aspektom je, že mzda týchto ľudí je výrazným podielom refinancovaná práve úradom práce.  Z radov nezamestnaných boli preto aj priamo na našom obecnom úrade dočasne (na 9 mesiacov) obsadené dve pracovné miesta v administratívnej oblasti. Z dôvodu získania dotácie z úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity dôjde k vybudovaniu chodníka pre peších na Ulici cintorínskej. Ako jeden z najpodstatnejších úspechov považujem, že za obdobie minulého roka  sa podľa mne dostupných informácii nezrealizovala v rómskej osade ani jedna čierna stavba.  Za dosť značný úspech ďalej považujem, že sme našli nových nájomníkov do všetkých priestorov hotela Gula. Verím, že služby, ktoré nám ponúknu, prispejú ku skvalitneniu života v  našej obci.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou pozitívne ovplyvňujú chod našej obce.

Gabriel Bodnár, starosta obce

IMAG2490Školská knižnica v základnej škole
Marec – mesiac knihy, sme v  ZŠ v Batizovciach začali slávnostným otvorením školskej knižnice. Keďže v škole máme veľa žiakov, ktorí radi čítajú, rozhodli sme sa zriadiť školskú knižnicu s čitárňou, kde budú môcť žiaci tráviť popoludňajší čas, alebo využívať jej priestor na vyučovacích hodinách. Dnes, v čase televízie a počítačových hier, sa na knihy často zabúda a je všeobecne známe, že dnešné deti nemajú príliš vrúcny vzťah ku knihám. Výsledky výskumov v oblasti gramotnosti na celom svete sú jednotné v tvrdení, že je veľmi dôležité deťom čítať nahlas, aby začali chápať, aké sú knihy dôležité a akú radosť môže prinášať čítanie. V rodine, kde sa veľa číta a obdarúva knihami, tam aj dieťa väčšinou rado číta, má bohatšiu slovnú zásobu a vie sa lepšie vyjadrovať. A v tomto môže naša škola aj chce pomôcť rodičom, aby si deti knihy obľúbili. Otvorenie knižnice malo medzi žiakmi veľký ohlas, predovšetkým možnosť dopĺňať knižnicu vlastnými knihami. Hoci od slávnostného prestrihnutia pásky prešlo len pár dní, žiaci už priniesli mnoho detských kníh, ktoré doma nik nečíta, no v knižnici zaujali ďalších spolužiakov. Hneď od prvých dní nás svojou aktivitou prekvapili žiaci 3. A triedy, ktorí prišli so zaujímavými návrhmi, ako si predstavujú využitie čitárne a štvrtáci zostavili Pravidlá správania sa v knižnici. Strážcom knižnice je škriatok, ktorého deti pomenovali Julka Knihulka. Jej náplňou práce je zbierať knihy od žiakov, prijímať požiadavky na nákup nových knižných titulov, návrhy na zveľadenie a spríjemnenie priestorov v čitárni a informovať žiakov o podujatiach organizovaných v školskej knižnici.
Otvorením knižnice zároveň pokračujeme v realizácii projektu Čitateľmánia, ktorého cieľom je zapájať do čitateľských aktivít všetkých žiakov školy a tak zvyšovať úroveň čitateľskej gramotnosti. Čitateľmánia je medzi deťmi veľmi obľúbená, pretože svojou pestrosťou úloh oslovuje všetkých žiakov od 1. až po 4. ročník. Úlohy sú prideľované podľa náročnosti, aby si s textom poradili aj menej zruční čitatelia a tí šikovnejší dokonca sami prichádzajú s nápadmi, ako sa dá s knihou pracovať. Našim zámerom je vzbudiť záujem o čítanie aj u slabších žiakov a vytvoriť im priestor na zlepšenie, či už individuálnym prístupom alebo hravou formou, na ktorú počas vyučovania nezostáva čas. Ako škola sa pravidelne zapájame do recitačných súťaží Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín, kde obsadzujeme prvé miesta. A aj v tomto má knižnica pomôcť, aby mali žiaci a pedagógovia poruke bohatý výber vhodných textov na tieto súťaže. Školská knižnica nemá a ani nechce konkurovať obecnej knižnici, len chceme, aby aj mladší žiaci mali bližšie do „sveta kníh“ a aby ich cesta od rozprávkovej knihy k učebniciam bola menej náročná.
Námety na činnosť v školskej knižnici čerpáme zo školy v dánskom meste Tjorring, kde je čitáreň, po školskom ihrisku, druhým najviac využívaným školským priestorom. A už prvé dni nám dokazujú, že rozhodnutie riaditeľky školy zriadiť školskú knižnicu bolo správne a aj napriek problémom s nedostatkom priestorov sa našiel spôsob ako vyjsť deťom v ústrety.     PaedDr. Erika Kuchárová

Aktívne mamy a staré mamy
Ustanovujúcou schôdzou 13. októbra 2015 sa rozbehla činnosť Únie žien Slovenska v Batizovciach. Na členskej schôdzi 6. novembra.2015 sme si básňou pripomenuli 200.výročie narodenia Ľudovíta Štúra, keďže práve my, mamy a staré mamy, sme pokračovateľkami jeho učenia. Prednesom prózy o „Kozliatkach“ nám spestril schôdzu Peťko Šaling, žiak ZŠ V Batizovciach, ktorý sa aktívne zúčastňuje okresných, krajských a celoslovenských kôl v prednese poézie a prózy a získava popredné umiestnenia. Naše členky reprezentovali organizáciu Únie žien na tradičnom „Batizovskom vinobraní“, kde sme získali druhé miesto o najlepšie škvarkovníky.
Významnou udalosťou pre nás bola aj oslava 70. výročia založenia ÚŽS, ktorú zorganizovala ÚŽS Okresná organizácia vo Svite, kde nás úspešne reprezentoval náš folklórny. Krásnou akciou, ktorú sme zorganizovali, bolo „Predvianočné stretnutie detí“ , na ktorom sme deti naučili ozdobovať  medovníčky, pripraviť vianočné ozdoby z papiera, z ktorých boli deti nadšené a naučili sa aj nové techniky. Pri teplom čajíku a medovníčkoch sa deti príjemne zabavili.
Domácimi koláčikmi, šiškami, chlebíkom s nátierkami sme aktívne pomohli obecnému úradu pri „Vítaní Mikuláša“ a zapálení vianočného stromčeka. Rozžiarené očká detí a veľká účasť občanov a hostí nám spríjemnili predvianočnú atmosféru.
„Dajme šancu každému“ – v tomto duchu sa nieslo vianočné posedenie, ktoré nám spríjemnili žiaci Spojenej školy Partizánska 2 z Popradu a ich spevom a hrou na heligónku dokázali svoju šikovnosť.
Kuchárske a cukrárske umenie našich členiek ocenili aj hostia na tradičnej „Zabíjačke“ a fašiangoch, ktoré organizuje naša obec a dobrovoľní hasiči.

Šľak ma ide trafiť…
Platíme (aj) za cudzí odpad?
Priznávam bez mučenia, názov tohto článku som ukradol nebohému majstrovi Júliusovi Satinskému. Ospravedlňujem sa mu, ale keď on tak krásne vystihol moje pocity.
V jesennom čísle našich novín som sa vám prihováral v článku „O smetiach, vode a o ľuďoch“. Iste, nečakal som, že po prečítaní článku si každý vstúpi hlboko do svedomia, ale dúfal som, že si do toho svedomia aspoň trošku nazrie. Zrejme som sa dosť mýlil, lebo neprejde týždeň, aby som sa z obecného úradu nedozvedel o novej čiernej skládke a o nákladoch spojených s jej likvidáciou. Dá sa prižmúriť oko nad pár fúrikmi drobného stavebného odpadu nasypaného v koľaji na poľnej ceste. Ale nedá sa nevšimnúť si klince a ostré skrutky trčiace z kusa laty a hrubé kusy betónu. Predpokladám, že pôvodca tadiaľ nejazdí na bicykli alebo autom. A naše deformované zmýšľanie nám hovorí, že ak tam dostane defekt niekto iný, mne to môže byť jedno. Bolo by načase vyrovnať tieto deformácie v našich hlavách, ale opravármi sme iba my sami, neurobí to ani policajt, ani neurochirurg. Možno si potom budeme viac všímať naše okolie, zbadáme auto, z ktorého niekto vykladá v lokalite štrkovísk polámané nárazníky, lebo nepredpokladám, že na jednom mieste tam havarovalo 14 áut. Namiesto selfie fotky by sme možno mohli spraviť snímku auta, ktoré s naloženým vozíkom smeruje do lesa. Nepredpokladám ani to, že v lokalite „pod Brehom“ si matrace rozložili bezdomovci a samé tam asi došli veľmi ťažko. Tak, ako tam samé neprišli ani umývadlá, WC, práčka, igelitové vrecia s plastovým odpadom. Do kríkov okolo cesty k Pyrobatysu odpad tiež musel niekto uložiť, z neba tam nespadol. Spomínam tieto lokality hlavne kvôli tomu, lebo viem, že sú na trase prechádzok mnohých z nás a niekedy stačí iba málo. Neotočiť hlavu na druhú stranu ale vytočiť číslo polície a nadiktovať potrebné údaje, prípadne spraviť nepozorovane fotografiu.
Niekto si možno teraz povie: „To mám teraz zadarmo robiť policajta?“ Ono to celkom tak zadarmo nie je. Ako som písal už v minulom článku, likvidácia skládok v katastri patrí medzi povinnosti obce. Stojí to nemalé prostriedky, ktoré by mohli byť využité lepšie, na prospech nás všetkých. Rozprával som sa so starostom, ako tieto záležitosti riešiť a zhodli sme sa na tom, že jednou z možností je inštalácia fotopascí. Bude to záležitosť niekoľkých tisícok eur, ale ak nechceme byť viac smetiarmi, ako slúžiť občanom, je to potrebné.  Pritom nie je až taký veľký problém, ak mám doma odpad, s ktorým si neviem rady. Stačí prísť na obecný úrad a spýtať sa. Na dvore je veľkoobjemový kontajner určený pre občanov. Samozrejme, že nie je určený na stavebný odpad z búračky domu. S likvidáciou takého množstva musí stavebník počítať už v rozpočte stavby. Ale pár vriec vám nikto neodmietne. Vyvezenie kontajnera je určite lacnejšie, ako likvidácia skládok. Takisto obec organizuje zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.
V súvislosti s vodou môžem povedať, že sa urobila kontrola kanalizačnej sústavy, utesnili sa niektoré poškodené šachty a zistilo sa napojenie dažďového zberača z ulice Partizánskej do šachty splaškovej kanalizácie na Záhradnej ulici. Z tohto dôvodu sa rokuje o preložke dažďového zberača z tejto šachty do potoka a tým zníženie zaťaženia čistiarne odpadových vôd. Zároveň ale pripravujeme Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze napájania povrchových vôd do splaškovej kanalizácie. Tento zákaz bol síce každému účastníkovi kanalizácie tlmočený pri pripájaní, no týmto spôsobom chceme získať aj právnu úpravu pri prípadných postihoch za porušenie tohto zákazu.
Ak by sme s obecných peňazí nemuseli financovať likvidáciu skládok a zvýšené náklady na prevádzku ČOV, možno by sme nemuseli hľadať riešenia, ako z rozpočtu obce pomôcť futbalovému oddielu pri oprave ihriska, nemuseli by sme uvažovať nad tým, či nám vystačia financie na výstavbu krásneho dreveného altánu v parku pri Guli, alebo na tohtoročné oslavy SNP spojené s Vatrou zvrchovanosti si nebudeme musieť požičať pódiu.
Verím, že spoločne sa nám podarí realizovať plány na skrášlenie našej obce. Ale to nie je iba o nových cestách, chodníkoch, o krásnych fasádach na našich domoch. Je to aj o prázdnych fľašiach, plastových vreckách v priekope, o nás. Obec nie sú iba ulice. Obec je aj za vašou záhradou, obec je aj kráter po ťažbe štrku. Odmietli sme na zastupiteľstve rozširovanie tohto kráteru. Odmietnime vo svojich mysliach aj znečisťovanie obce a jej katastra. Bude to na úžitok nám a našim potomkom.        S poďakovaním za trpezlivosť a pochopenie Jaroslav Kuzmík, poslanec OcZ.

Zachovávame tradície našich predkov

2Úlohou členov a členiek Miestneho odboru Matice slovenskej v Batizovciach je uchovávanie tradícií našich predkov a hlavne ich spoznávanie a odovzdávanie nastupujúcim generáciám. Aj preto každoročne pripravujeme Hudobno – slovné pásmo Kúdeľná izba – zvyky a tradície Batizoviec, do ktorého zapájame už najmenších Batizovčanov. S veľkým záujmom sa stretli prednášky Oľgy Pastrnákovej O živote našich predkov – spracovanie ľanu, nosenie kroja, príprava tradičných jedál. Pozornými poslucháčmi boli deti z MŠ, žiaci ZŠ a SŠ z Popradu. Aj Podtatranská knižnica pozvala Oľgu Pastrnákovú na Vianočné pastorále, kde porozprávala o našich predvianočných a vianočných zvykoch. Zaujímavým obohatením ukončenia žatvy je odovzdávanie dožinkového venca predsedovi PD Marcelovi Stoličnému, ktoré je spojené s bohatým kultúrnym programom. O holokauste a životných osudoch Ondreja Šimeka, a. v. farára z našej obce hovoril Mgr. Vladimír Perička pred žiakmi a študentmi škôl z celého Slovenska na ZŠ pri Šrobárovom ústave v Dolnom Smokovci. Členovia miestneho odboru MS sa zapájajú aj do športových aktivít a aj takto reprezentujú našu obec. Náš člen Cyril Františka obsadil na Horskom krose v Gerlachove 3. miesto. V Behu po schodoch do neba v Liptovskej Tepličke získala Anna Kovacsová 2. Miesto a tradičnej turistickej akcie Cesta k prameňu – k Batizovskému plesu sa zúčastnil ako najstarší člen Milan Pastrnák v batizovskom kroji.

Škôlkárikovia a regionálna kultúra
1Každý kút Slovenska má svoje špecifiká. K ich poznaniu a následnému obohateniu prispieva aj oboznamovanie sa s regionálnou výchovou už v materskej škole, ktorá hravou a tvorivou formou sprostredkúva pohľad na prácu a život minulých generácií cez prizmu pochopenia a nadčasovosti. Len cez poznanie osobnej minulosti (minulosti obce, krajiny) môže prichádzať autentické uvedomenie si vlastnej identity, rozvoj a kultivácia pozitívnych postojov detí k regiónu.
Naša materská škola je vidiecka. Nachádza sa v krásnej podtatranskej prírode, bohatej na ľudové zvyky a tradície, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie.
Avšak v dnešnom pretechnizovanom období tradičný ľudový prejav postupne zaniká. Sme hrdí na to, že v našej obci má regionálna kultúra svoje významné miesto a uplatnenie. Čím skôr sa s ňou deti oboznámia a dostanú ju do srdiečka, tým viac sa jej budú v budúcnosti venovať  a tak zabezpečia, aby bola zachovaná pre budúce generácie. Nakoľko ide o dedičstvo našich predkov pre nás a budúce generácie, nechceme, aby zaniklo. Práve v predškolskom veku je dieťa veľmi vnímavé a to, čo si osvojí, rozvíja aj neskôr. Regionálnej výchove sa venujeme už niekoľko rokov, takže pri pomenovaní a zameraní nášho školského vzdelávacieho programu sme vedeli, že to je tá správna cesta, ktorou chceme ísť. Prostredníctvom regionálnej výchovy sa dieťa neoboznamuje len s ľudovými tradíciami, ale tiež si vytvára rebríček hodnôt, ktorý súvisí so zdravým životným štýlom a s environmentálnou výchovou.
Edukačná činnosť je zameraná aj na to, aby deti v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru svojej obce.
V marci sme mali v MŠ veľmi krásnu aktivitu, ktorú sme pripravili v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej. Koordinátorka našej regionálnej výchovy  Olina Pastrnáková a jej dcéra Jarmilka oboznámili deti so spôsobom životom  našich predkov, bývaním, predmetmi dennej potreby, pracovným náradím a nástrojmi. Tiež s tým, ako žili v súlade s prírodou, jej zákonitosťami, ako to vedeli využiť vo svoj prospech (kedy je najlepšie siať, ako pripraviť pôdu pred zimou,…). Teoretické poznatky boli spojené s praktickými ukážkami. Deti si vyskúšali pradenie, „rajbanie“, kropenie plátna, mútenie masla,… Pri práci sme si všetci spoločne zaspievali naše krásne batizovské piesne. Soňa Chalásová, riaditeľka MŠ

Môj pohľad na vec
Vážení spoluobčania,ako starostovi mi nie je ľahostajná ani duchovná stránka našej obce. Či sa nám to páči alebo nie, aj moderný človek je duchovnou bytosťou, ktorá túži zažiť niečo nadprirodzené. Na území našej obce pôsobia viaceré cirkevné spoločenstvá. Každá z nich svojimi pastoračnými aktivitami prispieva k tomu, aby sme nie len ako občania, ale aj kresťania duchovne napredovali a každý pracoval na tom, byť lepším človekom. Za to im patrí veľká vďaka a tiež podpora zo strany obce.
Ako evanjelik zároveň osobne vnímam situáciu v našom cirkevnom zbore. Patrím k tej mladšej generácii a pri návšteve bohoslužieb evanjelického kostola je mi veľmi ľúto, že mnohé miesta zívajú prázdnotou. Veľký potenciál ďalšieho napredovania je práve v mladej a strednej generácii, ktorá v sebe nesie štafetu viery našich otcov. Veľmi si prajem, aby uvoľnené farárske miesto neostalo dlho prázdne. Moderný človek, je jedno, či mladý alebo starý, potrebuje ucho, ktoré bude pozorne kedykoľvek načúvať, ústa, ktoré budú veci pravdivo pomenovávať podľa  Božieho slova a v neposlednom rade aj ruku, ktorá bude ochotná pomôcť a tiež prispieť pri budovaní spoločného dobra, na ktorom záleží všetkým nám.
Aj tento rok sa v čase od 18. – 25. januára  konali na mnohých miestach na Slovensku spoločné ekumenické modlitebné stretnutia za jednotu kresťanov. Mám nádej, že budúci rok sa pri tejto vzácnej príležitosti spoločne stretneme aj v našej obci ako reprezentanti jednotlivých cirkevných spoločenstiev, aby sme aj napriek rozdielnosti dokázali nájsť spoločný pohľad na budúcnosť, ktorá presahuje naše pozemské bytie.

Gabriel Bodnár

Spoločne pomôžeme generácii, ktorá príde po nás
„ Z hľadiska budúceho čitateľa kroniky treba zápisom do kroniky venovať veľkú pozornosť a opisované udalosti opísať čo najvernejšie. Vyžaduje to veľa námahy a vznikajú rozličné ťažkosti. Kronikár nemôže byť vždy a všade očitým svedkom udalostí a správy prijíma aj od iných ľudí. Údaje môžu byť aj poprekrúcané, a preto si ich treba overiť u viacerých osôb. Často sa objavia nové skutočnosti, i keď je už zápis do kroniky hotový. Kronikár má byť preto reálnym stvárňovateľom udalostí a pomocníkom jej rozvoja.“
(Slovenská kronika, príloha Národnej osvety, r. 2000)
Aby to bolo naozaj tak, ocením každú zaujímavú správu, popísanú udalosť, ktorú som možno nezachytila a bolo by dobré o nej napísať. Pomôžete tým nielen mne, ale hlavne generácii, ktorá príde po nás. Ďakujem za váš čas a ochotu.
„Život nebeží podľa nijakej šablóny a kronika je jeho obrazom. Práca kronikára je prácou tvorivou a ťažko mu predpisovať. (Slovenská kronika, príloha Národnej osvety, r. 2000)
Dana Chladoňová, kronikárka obce Batizovce

Adekvátne vyjadrenie Generálneho biskupského úradu ECAV ku neodhaleniu pamätnej tabule neb. farárovi Ondrejovi Šimekovi na fare
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Základná organizácia Batizovce – Gerlachov, dostal dňa 03. 02. 2016 písomné vyjadrenie Generálneho biskupského úradu ECAV ohľadom neosadenia pamätnej tabule nebohému evanjelickému farárovi Ondrejovi Šimekovi na budove evanjelickej fary, s ktorým sa plne stotožňujeme. Uvádzame jeho presné znenie:
„Vážená pani predsedníčka, dostal som Vašu sťažnosť ohľadom okolností okolo osadzovania pamätnej tabule nebohému evanjelickému farárovi Ondrejovi Šimekovi. Keďže do riešenia predmetu sťažnosti už boli zainteresovaní predstavitelia ECAV na Slovensku na úrovni Cirkevného zboru ECAV Batizovce, Tatranského seniorátu a Východného dištriktu, prv než by sme v Predsedníctve ECAV sa vyjadrili k celému poľutovaniahodnému problému neosadenia pamätnej tabuli evanjelickému duchovnému na budove fary, v ktorej pôsobil, vyžiadali sme si stanovisko od dotknutých cirkevnoorganizačných jednotiek.
Chcem Vás v mene Predsedníctva ECAV ubezpečiť, že ECAV na Slovensku si angažovanosť evanjelických kňazov pri záchrane židovských spoluobčanov a v boji proti fašizmu váži a je hrdá na takýchto svedkov viery, ktorí napriek ohrozeniu vlastného života neváhali pomáhať tým, ktorí pomoc potrebovali. O to viac je pre Predsedníctvo ECAV nepochopiteľné stanovisko cirkevného zboru, ktorého presbyterstvo odmietlo umiestniť na budove fary pamätnú tabuľu jednému z takýchto našich farárov – nebohému Ondrejovi Šimekovi. Predsedníctvo ECAV sa nemôže stotožniť ani so stanoviskom zo dňa 18. mája 2015, ktoré za CZ ECAV Batizovce podpísal vtedajší zborový farár – konsenior Ján Matys, z ktorého cítiť, ako keby sa terajší cirkevný zbor dištancoval od verejnej angažovanosti svojho bývalého farára Ondreja Šimeka v protifašistickom odboji.
Predsedníctvo ECAV oslovilo dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku, seniorálne presbyterstvo Tatranského seniorátu ECAV na Slovensku aj zborové presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Batizovce, avšak okrem formálnych odkazov na naše cirkevnoprávne predpisy ani v jednom prípade neuviedli, prečo nemohla byť pamätnou tabuľou na budove cirkevného zboru pre nás a budúce generácie sprítomnená spomienka na evanjelického farára Ondreja Šimeka, bojovníka proti fašizmu, účastníka Slovenského národného povstania, politického väzňa v koncentračných táboroch.
Odhliadnuc od cirkevnoprávnych predpisov, ktoré neumožňujú v takýchto prípadoch predsedníctvu cirkvi zasiahnuť do kompetencií cirkevného zboru, chceme verejne deklarovať, že ECAV na Slovensku sa hlásila, hlási a bude sa hlásiť k odkazu všetkých tých, ktorí svoju vieru dokazovali nielen v slovách, ale aj v skutkoch. A skutky lásky, najmä ak ide pomoc blížnym v hraničných životných situáciách, o záchranu životov, ak sú tieto ohrozované politickou svojvôľou, sú pre nás evanjelikov imperatívom bez akéhokoľvek podmieňovania. Postoj vtedajšieho vedenia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku k protižidovským zákonom, ale aj praktické skutky mnohých ďalších farárov i neordinovaných členov našej cirkvi, ktorí rasovú a kultúrnu odlišnosť, ale i konfesionálnu príslušnosť nenadradili nad ľudskosť a humanitu, patria k tomu dobrému, k čomu sa v našej histórii budeme i naďalej odvolávať.
Za predsedníctvo ECAV na Slovensku, doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup.“

Dobrovoľní hasiči pomáhajú v obci na každom kroku
Veľkú aktivitu nášho zboru sme zaznamenali aj v zimnom období, a to najmä pri organizovaní alebo spolupráci pri kultúrnych alebo iných spoločenských akciách v našej obci. S tých významnejších vyberáme spoluprácu pri organizovaní príchodu sv. Mikuláša so svojou družinou, kde sme pripravovali občerstvenie pre návštevníkov.  Ďalšou významnou udalosťou bolo už avizované odovzdanie repasovanej cisterny T815 ministrom vnútra R. Kaliňákom, ktoré sa uskutočnilo 12. decembra 2015. Po štyroch mesiacoch sa modernizované auto vrátilo s úplne novou zadnou nadstavbou a kompletne zgeneralkovaným motorom, vymenou elektroinštálácie, vzduchových rozvodov… . Veríme že toto „nové“ vozidlo nám bude spoľahlivo slúžiť po ďalšie dlhé roky. S obnovou techniky súvisela aj zmena zaradenia zásahovej jednotky v celoštátnom rozmiestnení síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR. Z terajšej B skupiny sme boli zaradení o triedu nahor, do A skupiny. V rámci tejto zmeny sme v priebehu  januára boli preverení Krajským riaditeľstvom HaZZ  Prešov z akcieschopnosti a vybavenia jednotky, kde sme túto skúšku zvládli.
Na prelome rokov sme pomáhali komisii športu a mládeže pri príprave ľadovej plochy a následnej údržbe a tiež sme boli nápomocní pri stavbe mostíka potrebného pre údržbu bežeckých tratí. 16. januára sa stretla približne stovka všetkých členov DHZ na výročnej schôdzi, kde boli informovaní o činnosti, hospodárení , vzdelávaní členov a podobne za rok 2015. 19. januára 2016 sa v zbrojnici stretli ľudia s ochotou darovať svoju krv pri mobilnom výjazde transfúznej služby z Popradu.  V priestoroch zbrojnice sme dokončili výmenu elektroinštalácie, tento rok nás čakajú už „len“ konečné práce týkajúce sa maliarskych prác a tým by sme mali ďalšiu veľkú rekonštrukciu za sebou.
Koncom január nás čakalo jedno z najväčších podujatí, ktoré DHZ organizuje a to 18. ročník hasičského plesu. Po dlhých a náročných prípravách odštartovala zábava, o ktorú sa postarala ľudová hudba Popradčan a výborná kapela Vilema zo Svitu. Bohatá tombola (80 cien), rozdelená na dve časti, držala návštevníkov v napätí až do posledného vylosovaného lístka. Na večeru si naši hasiči pripravili vyprážaný rezeň so zemiakovým šalátom a o polnoci si všetci mohli pochutnať na domácej slepačej polievke a výbornej kapustnici. Samozrejme, po polnoci nechýbala súťaž v trúbení na hasičskom rohu a hádzaní hadíc. Zábava panovala do skorých ranných hodín a veríme, že návštevníci sa poriadne zabavili, vytancovali a o rok nás zase poctia svojou účasťou.
Týždeň po plese sme pripravovali ďalšiu masovú akciu – Fašiangovú zabíjačku, na ktorej sa stretlo približne 500 návštevníkov. Počas zabíjačky si návštevníci mohli zakúpiť rôzne domáce výrobky hasičských šéfkuchárov, hasičský punč, varené víno a kopu iných rôznych dobrôt a nápojov. Náladu zlepšovala ľudová hudba, Východňarske šarkanice, Batizovský heligonkári a mladí folkloristi z Batizoviec. Na obed sa pri zbrojnici zastavil fašiangový sprievod masiek a straškov spolu s folkloristami, ktorí oživili celú fašiangovú zabíjačku. Zábava sa skončila v podvečerných hodinách. Veríme, že sa všetkým návštevníkom naša akcia páčila a domáce výrobky nasýtili hladné žalúdky.  V tomto roku máme vytýčené smelé plány. Pokračovať chceme v aktívnej činnosti a preto sa budeme tešiť aj z vašej podpory a pozitívnych ohlasov. Výbor DHZ

tatra1Dobrovoľný hasičský zbor

DHZ Batizovce má bohatú históriu, ktorá sa začala písať už v roku 1889. Za tie roky sme vybudovali náš zbor na veľmi vysokú úroveň. V prvom rade je to pomoc pri živelných a nepredvídateľných udalostiach a požiaroch. Do dnešného dňa máme 24 rôzne vyškolených ľudí, ktorý sú zaradený do zásahovej jednotky. Celkovo má náš zbor 140 členov. Na zásahovú činnosť máme k dispozícii cisternové automobily T815, Škoda RTHP, dopravný automobil Avia A31 a historické vozidlo Praga RN. Ďalej kalové, plávajúce a iné čerpadlá, spojovaciu a osvetľovaciu techniku, motorovú pílu, prudnice, hadice, elektrocentrálu, rôzne nádrže na vodu, zásahové obleky a inú výzbroj a výstroj. Tento rok 2015 sme mali 4 výjazdy kvôli vypaľovaniu suchých porastov. V druhom rade je to činnosť zameraná na pomoc a kultúru občanom: organizovanie hasičského plesu, fašiangovej zabíjačky, darovania krvi, pomoc pri organizácii dňa detí, cykloparády, príprava klziska, brigády pre urbár a družstvo,  asistencie pri pretekoch, ukážky pre žiakov ZŠ a MŠ, zber železného šrotu, stolnotenisový turnaj pre členov, organizovanie hasičských súťaži pre mladých aj starších hasičov (súťaže sú zaradené aj do POMH a PHL ) a podobne. Modernizáciu, opravu priestorov a techniky sa v rámci úspory finančných prostriedkov snažíme realizovať vo vlastnej réžii. Z tohto dôvodu majú naši členovia odpracovaných množstvo dobrovoľníckych hodín. Chceme sa aj touto cestou poďakovať bývalému ale aj terajšiemu vedeniu obce a sponzorom za výbornú spoluprácu a podporu. Našu činnosť si môžete prezrieť aj na internetovej stránke www.dhzbatizovce.sk .

Adventné koncerty oslovili domácich i návštevníkov
V čase adventu pripravila miestna firma A&B Design v spolupráci s obcou Batizovce okrem krásnej výstavy vianočných dekorácii aj štyri adventné koncerty, ktoré nám spríjemnili dlhé zimné večeri. Tento veľký projekt sa na území našej obce konal prvýkrát a zaznamenal pozitívne ohlasy tak domácich, ako aj návštevníkov z blízkeho či ďalekého okolia. Pretože išlo o prvé podujatie, samotná realizácia odhalila aj nedostatky, ktoré je potrebné v budúcnosti odstrániť a čo to ešte vylepšiť. V každom prípade sa nemáme za čo hanbiť, pretože Batizovce dokážu ľuďom ponúknuť estetické a kultúrne vyžitie i takouto netradičnou formou.
Prvú adventnú nedeľu vystupovali známi a obľúbení Kollárovci, tretiu vokálna skupina Fragile, ktorá v ten večer usporiadala kvôli záujmu až dva koncerty. Hudobných hostí týchto dvoch večerov zabezpečila firma A&B Design. Druhá adventná nedeľa patrila slovenskému spevákovi Petrovi Stašákovi, ktorý oslovil strednú a staršiu generáciu. Štvrtá adventná nedeľa sa niesla v znamení blížiacich sa vianočných sviatkov. Svojim vystúpením sa zviditeľnil mládežnícky spevokol miestnej katolíckej farnosti Batizovce, za evanjelickú cirkev vystúpila hudobná skupina Otvorené dvere a ako hosť večera bol pozvaný spevokol Adventistov siedmeho dňa zo susednej obce Gerlachov. Duchovní zástupcovia jednotlivých cirkevných spoločenstiev oslovili krátkym zamyslením a hudobno-slovné pásmo doplnili verše domácej autorky Zdenky Baloghovej.
S odstupom času, keď v nás dozneli aj posledné tóny vianočných melódií, zaželajme tomuto projektu veľa úspechov aj v tomto roku a najmä splnenie predsavzatia, aby bol ešte lepší ako ten prvý. MKS PhDr. Soňa Andrašová

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Pozvánky

Bezplatné právne poradenstvo

Slovenská advokátska komora, pri príležitosti Dňa advokácie 2016, organizuje v Poprade po prvýkrát bezplatné právne poradenstvo. V stredu 20. apríla vás pozývame, ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Zlepšiť podmienky každodenného života v obci

Vážení spoluobčania, chcem vás po druhýkrát informovať prostredníctvom Gerlachovského informátora, čo je v obci nové, čo sa nám podarilo a čo chceme ...
Aktualizované 25.5. 09:59
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Aktualizované 25.5. 12:08
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Aktualizované 25.5. 11:51
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Aktualizované 25.5. 02:41
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...