Aký je základný rozdiel medzi krajinami G7 a BRICS?

4. augusta 2022

 

G7 chráni majiteľov nadnárodných korporácií, kartelov, médií, zbrojných firiem, nadácií a sofistikovane podpláca politické strany a politikov, aby občanom nahovárali, že žijú v slobodnom svete Démon-kracie. Ale opak je pravdou, vedú k porobe ľudu.

Hlavne, aby nevidomí a nevedomí občania si neuvedomovali, že sú otroci vo vlastnom štáte a vlastnení majiteľmi nadnárodných korporácií. Štáty G7 sú privátne korporatívne zoskupenie, ktoré slúži zbohatnutiu vlastníkom korporácií a nie štátu a ich obyvateľov. To je hlavná úloha politikov, novinárov, tink-tenkov, nadácií, škôl, médií. Prekrúcanie pravdy a potláčanie slobody prejavu a národných hodnôt.

Násilnými nariadeniami EÚ, Bruselu, NATO, GLOBSEC smerujúce k obmedzovaniu práv človeka, vykorisťovania človeka človekom, so snahou chcieť diktovať 90% svetovej populácie ich zvrátené mechanizmy a názory. Od roku 2020 tvorí skupina G7 viac ako 50 percent globálneho čistého súkromného bohatstva majiteľov firiem a korporácií (čo je € 352 biliónov), 32 až 46 percent globálneho hrubého domáceho produktu a približne 770 miliónov ľudí alebo 10 percent svetovej populácie. 

Je to obrovská nespravodlivosť a utrpenie za vidinou ešte väčšieho zbohatnutia majiteľov nadnárodných firiem G7.  Len od 1945 roku USA, a za pomoci Veľkej Británe a krajín G7 rozpútali 37 vojen a 64 prevratov, kde zabili 30 miliónov detí, žien domobrancov, nehovoriac o 1 a 2 svetovej vojne, ktorá vznikla z ekonomickej a hospodárskej krízy v kapitalisticko-demokratickej USA, čo stálo vyše 130 miliónov životov. 

Od roku 1945 zabili USA od 20 do 30 miliónov ľudí

EÚ je pokračovanie Tretej ríše, to nie je konšpirácia, ale fakt. Dokument TU

EÚ  a NATO je pokračovaním tretej ríše a jej zakladatelia sú priami účastníci fašistického Nemecka.

Lži v mene pravdy – Jirka Sapeta

Vieme, že EÚ je pokračovaním Hitlerovho projektu 4. ríše a COVID pas má byť novodobým Hitlerovým genealogickým Ahnenpaßom. Ten oprávňoval ľudí chodiť do divadiel, múzeí, škôl a do práce.

V roku 1933 vytvoril Adolf Hitler Ahnenpaß. Genealogický pas, ktorý vlastníka osvedčil ako Árijca. Umožňoval prístup do múzeí, verejných budov, divadiel, štúdií a do práce. Nadčlovek smel, nedokonalý človek, nižšia rasa, nesmel. „Zostane sedieť doma, ak sa nebude správať zodpovedne,“ znie citát jedného z našich spasiteľov, ministra s mnohými „portefeuille“.

„V roku 2021 nariaďujú demokracie zdravotné pasy. Dokument, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ je zdravý. Tento pas umožní prístup do múzeí, verejných budov, divadiel, štúdií, práce …“ Podobnosť čisto náhodná?

V roku 2021 je povinné odsudzovať ľudí, ktorí nenosia rúško, respirátor vo verejných budovách (školy, vysoké školy atď.). A odporúča sa stigmatizovať tých, ktorí odmietajú anti-covidovou „vakcínu“. Pripomína k téme Ahnenpaßu (Hitlerovej bumážky) portál prvnizpravy.cz.

V roku 2021 zažívame totálnu banalizáciu zla

„Konečné sociálne rozdelenie celých spoločností prostredníctvom COVID-19 – a ešte viac očkovaním proti nemu – dominuje všade. Aj na kedysi ´slobodnom západe´. Očkovací preukaz, ktorý upravuje osobitné práva, je stále diskrétnym prostriedkom segregácie, vylučovania. To, čo má však v USA (a, samozrejme, nielen tam) platiť s okamžitým účinkom s výslovným požehnaním prezidenta Joea Bidena, to je verejná diskriminácia na úkor neočkovaných ľudí.

Má to iba iné označenie a farbu

Podľa výslovného odporúčania najvyššieho orgánu na ochranu pred chorobami CDC (Central for Disease Control) v Atlante odteraz už nebudú musieť tí, ktorí sú plne zaočkovaní, nosiť rúško kdekoľvek v USA. Ani vo vnútri, ani vonku, okrem niekoľkých málo výnimiek s univerzálnym „mandátom ochrany“. Sú tiež oslobodení od pravidiel odstupu, takže už nemusia dodržiavať bezpečné vzdialenosti. Joe Biden oslavoval túto civilizačnú prísahu ako „veľký deň pre Ameriku“.

Ostatní do geta

Čo toto údajné „vykúpenie“ znamená pre všetkých ostatných, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli alebo ešte nenechali očkovať? Musia nielen udržiavať odstup. A – rovnako ako malomocní – v blízkosti svojich blízkych a všade na verejných priestranstvách, v obchodoch, úradoch a vzdelávacích inštitúciách. Avšak čo je ešte horšie, vďaka rúšku sú označení… Zdroj:

Krajiny BRICS chránia národné bohatstvo, tradície a vlastných občanov, kde sa im snažia vytvárať  sociálne spokojnejší, spravodlivejší spôsob života na princípoch Bratstvo – rovnosť – sloboda a ochrana národných a ľudsko-právnych hodnôt. 

Počet obyvateľov krajín BRICS je 3,5  miliardy plus 67 pristupujúcich a pozorovateľských krajín s počtom obyvate%lov 2,8 miliardy . 

Lídri BRICSu schválili Moskovskú deklaráciu, protiteroristickú a hospodársku stratégiu

Média o nových dohodách počas summitu informoval ruský prezident: „Vo všeobecnosti mienime schváliť pri tejto príležitosti pripravenú Moskovskú deklaráciu, v ktorej je sformulované rozsiahle hodnotenie celkovej situácie vo svete, sú v nej zhrnuté výsledky ruského predsedníctva, sú vytýčené perspektívne smery a dlhodobé orientačné body našej spolupráce v rámci združenia. Okrem toho chceme schváliť ďalšie dva dôležité dokumenty – Protiteroristickú stratégiu BRICSu a obnovenú Stratégiu hospodárskeho partnerstva do roku 2025,“ vysvetlil Vladimír Putin.

Lídri štátov BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika) prijali Pekinskú deklaráciu zo XIV. summitu združenia.  

Krajiny BRICS pokračujú v prehlbovaní spolupráce v roku 2022 napriek pandémii COVID-19 a iným výzvam. „S uspokojením konštatujeme, že napriek pandémii COVID-19 a iným výzvam v roku 2022 krajiny BRICS spoločne pokračovali v posilňovaní solidarity a prehlbovaní spolupráce, najmä v oblastiach hospodárstva, mieru a bezpečnosti, humanitárnych výmen, verejného zdravia a udržateľnosti. Rozvoj prostredníctvom konania množstva stretnutí a podujatí, ako aj prispel k dosiahnutiu hmatateľných výsledkov spolupráce vo formáte BRICS,“ píše sa v dokumente.

Lídri pripomenuli, že vzťahy v BRICS sú postavené na vzájomnom rešpekte a porozumení medzi krajinami, ich rovnosti, solidarite, otvorenosti, inkluzívnosti a konsenze. “Krajiny BRICS posilňujú vzájomnú dôveru, prehlbujú vzájomne prospešnú spoluprácu a podporujú užšie humanitárne výmeny. To viedlo k množstvu významných výsledkov,” zdôrazňuje text.

Krajiny BRICS prijali záverečnú deklaráciu summitu

BRICS sa vzťahuje na krajiny Brazília, Ruská federácia, India, Čína a Južná Afrika, ktoré spolu tvoria viac ako 40% svetovej populácie a 27% svetového HDP

Sociálne zabezpečenie v krajinách BRICS

Krajiny BRICS získali v posledných rokoch čoraz väčší medzinárodný význam, a to nielen pre svoj rýchly hospodársky rast a zodpovedajúce zvyšovanie politického postavenia, ale aj pre svoj podstatný záväzok v oblasti sociálnej ochrany a pozoruhodné rozšírenie rozsahu sociálneho zabezpečenia.

Vzhľadom na tieto významné trendy začala Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia projekt sledovania vývoja sociálneho zabezpečenia v krajinách BRICS so zvláštnym dôrazom na rozšírenie rozsahu.

Vývoj sociálneho zabezpečenia v krajinách BRICS

Brazília

V Brazílii viedla kombinácia silnej hospodárskej výkonnosti a progresívnych (príspevkových a daňovo financovaných) politík sociálneho zabezpečenia v poslednom desaťročí k rozšíreniu krytia sprevádzanému znížením nerovností. Medzi 2004 a 2014 sa formálne pracovné miesta zvýšili z 37.6 miliónov na 56.5 miliónov; počet malých podnikov a mikropodnikov prispievajúcich na programy sociálneho zabezpečenia vzrástol z približne 2 miliónov na viac ako 10 miliónov; pokrytie domácich pracovníkov vzrástlo z 28% na 40%; a viac ako 1.3 miliónov zraniteľných domácností malo prospech z cieleného sociálneho zabezpečenia. Nižšia úroveň hospodárskeho rastu a vyvíjajúce sa demografické trendy si budú vyžadovať ďalšie prispôsobenie systému sociálneho zabezpečenia, aby sa zabezpečilo, že doterajšie zisky sa zachovajú a posilnia.

Ruská federácia

Ruská federácia zdedila po sovietskych časoch univerzálny systém sociálneho zabezpečenia. V posledných rokoch 20 st. zažila krajina prechodné obdobie a bola vystavená mnohým významným sociálnym, hospodárskym a demografickým výzvam, ktoré zaťažujú existujúce systémy a vytvárajú riziká pre všeobecné pokrytie. S cieľom čeliť novým výzvam a rastúcim rozdielom, najmä medzi vidieckymi a mestskými oblasťami, sa v kľúčových oblastiach sociálneho zabezpečenia zaviedla široká škála komplexných cielených reforiem a účinných politických opatrení vrátane rôznych povinných a dobrovoľných programov.

India

Kým dve desaťročia hospodárskej reformy v Indii priniesli viditeľné zmeny v spôsobe fungovania sociálneho zabezpečenia, pokrok krajiny v oblasti sociálneho zabezpečenia zostáva ovplyvnený veľkou neformálnou a vidieckou ekonomikou a vysokou mierou chudoby. Vďaka inovatívnemu využívaniu IKT sa zaviedli nové vládne programy v oblasti potravinovej bezpečnosti, zdravotnej starostlivosti o chudobných a prevodov hotovosti a v priemyselných centrách sa postupne rozširuje poistné krytie zdravotného poistenia a úrazového poistenia. Prístup k sociálnej ochrane poskytujú aj iniciatívy na úrovni Spoločenstva vrátane mikropoistenia na ochranu zdravia a mikro penzijných systémov v spolupráci s aktérmi zo súkromného sektora.

Čína

V posledných dvoch desaťročiach v Číne došlo k významnému a rýchlemu rozšíreniu pokrytia v rámci príspevkových aj nepríspevkových systémov podporovaných transformáciou riadenia a administratívy a inovatívnym využívaním IKT. Čína zaviedla takmer univerzálny systém sociálneho zabezpečenia založený na sociálnom poistení (dôchodky, lekárska starostlivosť, nezamestnanosť, pracovné úrazy a materstvo) a sociálnej pomoci so zameraním na základné dôchodky, základnú zdravotnú starostlivosť a daňovú minimálnu záruku na živobytie zavedenú v všetky mestá a vidiecke oblasti.

Južná Afrika

Prístup k sociálnemu zabezpečeniu je ústavným právom v Južnej Afrike. Poistenie je rozšírené a všetky tradičné riziká sú kryté poskytovaním grantov financovaných z daní (staroba, zdravotné postihnutie a pozostalí; rodinné prídavky) a príspevkových programov pre poistených pracovníkov (choroba a materstvo; pracovné úrazy a choroby z povolania; nezamestnanosť). Tieto opatrenia dopĺňa ďalšia sociálna podpora, napríklad prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a sociálnym službám. Južná Afrika má významné skúsenosti v zlepšovaní prístupu k výhodám, ktoré uľahčujú využívanie nových technológií.

zdroj

OZ Pán Občan

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN:SK80 7500 0000 0040

.

Danny Kollár: NEUVERITEĽNÉ BOOM. VŠETKO ODHALENÉ V KOCKE – NUTNÉ VIDIEŤ! (VIDEO SK, 10 min klikni na obrázok alebo TU)


Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Vznik a zánik spoločnej meny

Presne pred týždňom kleslo euro na rovnakú hodnotu ako dolár, presne na 0,9603. To je najnižší kurz od zavedenia spoločnej európskej ...

Nasledujúci článok

Pozvánky

Pozvánka na TEPLICKÝ jarmok

Spravodajstvo

Pellegrini pri návšteve Poľska ďakuje z pozície  predsedu, už nie je prezident?

Štefan Harabin: VLASTIZRADA! Prezident nepozná právo, nerešpektuje rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 2. 2. 2024 a porušuje medzinárodné ...
Aktualizované 17.7. 00:51
Spravodajstvo

Smutná tvár Putina – je rozhodnuté

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas stretnutia v Moskve Podľa Viktora Orbána smeruje ...
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...
Aktualizované 17.7. 00:06
Spravodajstvo

Ostreľovači čakali až atentátnik začne strieľať

Na mieste streľby boli totiž svedkovia a jeden z nich poskytol autentický a necenzurovaný rozhovor pre britskú BBC, že spolu ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
Spravodajstvo

Vojenská operácia na Ukrajine, deň 866 sa priamo dotýka aj nás

Alexander Polegenko/TASS Ruské ozbrojené sily včera začali skupinový úder na vojenské priemyselné objekty a letecké základne na Ukrajine, nešetrili ani ...
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...
Spravodajstvo

Liberálny progresivizmus je ako rakovina

Liberalizmus a liberálny progresivizmus sú ideológie pretavené do politík liberálnej demokracie, ktorá v materiálnom jadre ústavy nemá miesto. S odkazom na Čl. ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...