Rozmýšľajme s profesorom Staněkom

13. októbra 2023

Prof. Peter Staněk s Dr. Jozefom Skálom: Vojna na Blízkom východe a geopolitická križovatka

Vypuknutie konfliktu v Izraeli a jeho následky na geopolitickú situáciu na planéte a jeho vplyv na ďalší vývoj vojny na Ukrajine, možno aj ukončenie ukrajinskej krízy, Ukrajinci predávajú hromadne Hamasu zbrane…. Zelenský vyzliekol zelenú uniformu, všimli ste si?

O aktuálnom vytváraní nového sveta a svetového poriadku – vytváranie digitálnej identity digitálnymi demokratmi… vytváranie podmienok na príklade pásma Gazy Izraelom na osadníkov Palestíny. Digitálna mena prepojená s ďalšími procesmi v bežnom živote a dopad na slobodu.

O výsledku parlamentných volieb na Slovensku a jeho dominovom efekte na iné štáty… viac vo videu:

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. – je slovenský ekonóm, bývalý štátny tajomník na Ministerstve financií, niekdajší poradca slovenských premiérov, konzultant pre Svetovú banku a MMF, vizionár, spisovateľ a prognostik, ktorý donedávna pôsobil v Slovenskej akadémii vied (SAV).

Knihu pána profesora si môžete objednať TU

Biela kniha o 70 rokoch rozvoja kauzy ľudských práv v Novej Číne – Hľadanie šťastia pre ľudí: 70 rokov rozvoja kauzy ľudských práv v Novej Číne

Informačná kancelária Štátnej rady zverejnila 22. septembra bielu knihu „Hľadanie šťastia pre ľudí: 70 rokov rozvoja ľudských práv v Novej Číne“. Tlačová agentúra Xinhua vydala Guo Dexin

Predslov

 Prvý október 2019 je 70. výročím založenia Čínskej ľudovej republiky. Či už je to pre Čínu alebo pre svet, tento deň má mimoriadny význam. Kvôli 70 rokom Novej Číny sa život čínskeho ľudu stal šťastnejším a plnším; vďaka 70 rokom Novej Číny sa náš svet stal prosperujúcim a rozvinutejším; vďaka 70 rokom Novej Číny sa ľudská spoločnosť stala pestrejšou.

 Pred 70 rokmi pod vedením Komunistickej strany Číny dosiahol čínsky ľud oslobodenie a stal sa pánom svojej vlastnej krajiny. 70 rokov Novej Číny je 70 rokov, odkedy čínsky národ povstal, zbohatol a stal sa silným; 70 rokov Novej Číny je 70 rokmi, odkedy sa základné práva čínskeho ľudu čoraz viac rešpektujú a ochraňujú. 70 rokov Novej Číny je 70 rokov od založenia Čínskej ľudovej republiky Čína nepretržite prispieva k rozvoju ľudských práv vo svete už 70 rokov.

 Šťastný život ľudí je najväčším ľudským právom. Komunistická strana Číny si od svojho zrodu stanovila za svoje ciele hľadanie šťastia pre ľudí, omladenie národa a rozvoj ľudstva. Od založenia Čínskej ľudovej republiky, najmä od 18. národného kongresu Komunistickej strany Číny, pod vedením Si Ťin-pchinga. Myšlienka o socializme s čínskymi charakteristikami pre novú éru, Čína priebežne sumarizuje svoje skúsenosti s rozvojom tzv. ľudskej spoločnosti a trvali na univerzálnosti ľudských práv v skvelej praxi budovania socializmu s čínskymi charakteristikami. Mali by sme spojiť naše princípy s našou vlastnou realitou, držať sa konceptu ľudských práv zameraných na ľudí, vždy brať ohľad na práva na prežitie a rozvoj ako primárne základné ľudské práva koordinovať a posilňovať práva všetkých ľudí a snažiť sa podporovať všestranný rozvoj ľudí. História aj realita dokázali, že Čína úspešne nastúpila na cestu rozvoja ľudských práv, ktorá je v súlade s jej národnými podmienkami a obohatila rozmanitosť ľudskej civilizácie.

 Ako dôležitý člen medzinárodného spoločenstva drží Nová Čína vysoko zástavu mieru, rozvoja, spolupráce a obojstranne výhodnej spolupráce, trvá na ochrane svetového mieru a podpore spoločného rozvoja, trvá na podpore rozvoja prostredníctvom spolupráce a presadzovaní ľudských práv prostredníctvom rozvoja, plne podieľa sa na globálnom riadení ľudských práv a snaží sa presadzovať svet Príčina ľudských práv sa rozvíja a napreduje.

 1. Slávne a veľkolepé dejiny vývoja ľudských práv

 Čínska ľudová republika je socialistická krajina vedená Komunistickou stranou Číny. Hľadanie šťastia pre čínsky ľud a omladenie pre čínsky národ je pôvodným zámerom a poslaním čínskych komunistov; postaviť ľudí do centra je najvyššou hodnotou vládnutia Komunistickej strany Číny. Vedenie Komunistickej strany Číny je základnou zárukou toho, že čínsky ľud môže požívať ľudské práva a naďalej v plnej miere požívať ľudské práva. Je záujmom a šťastím všetkých čínskych ľudí a je miazgou a základom ľudského života v Číne, právna príčina.

 Rozvoj ľudských práv v Novej Číne je v súlade s vývojovým procesom súčasnej Číny a je nevyhnutným výsledkom rozvoja socializmu s čínskymi črtami. Od roku 1949 prešiel vývoj ľudských práv v Novej Číne vo všeobecnosti tromi obdobiami.

 Prvé obdobie: založenie Novej Číny v roku 1949, nastolenie základného socialistického systému, zavŕšenie najrozsiahlejších a najhlbších spoločenských zmien v čínskej histórii a položenie základného politického predpokladu a inštitucionálneho základu pre rozvoj veci ľudských práv v Číne.

 V rokoch 1840 až 1949 sa v dôsledku opakovaných invázií západných mocností, spojených s dekadenciou vládnucej triedy a zaostalosťou spoločenského systému, Čína postupne stala polokoloniálnou a polofeudálnou spoločnosťou. Časté vojny, sociálne nepokoje, ekonomický úpadok a živobytie ľudí boli skutočným odrazom vtedajšej Číny. V starej Číne bola veľká väčšina ľudí dlho utláčaná imperializmom, feudalizmom a byrokratickým kapitalizmom a nemala vôbec žiadne ľudské práva.

 Založenie Novej Číny dosiahlo a obhájilo skutočné a úplné národné oslobodenie a národnú nezávislosť, poskytlo základné záruky pre život, slobodu a osobnú bezpečnosť čínskeho ľudu a vytvorilo základné podmienky pre účinnú ochranu a nepretržitý rozvoj práv čínskeho ľudu. .

 Nová Čína vytvorila a upevnila politický systém ľudovej demokracie a zaručila ľuďom právo byť pánmi v krajine. V predvečer založenia Čínskej ľudovej republiky bol prijatý „Spoločný program Čínskej ľudovej politickej poradnej konferencie“ ako dočasná ústava, ktorá stanovuje, že ľudia majú právo voliť a byť volení, ako aj rozsiahle politické práva a slobody, ženy zohrávajú dôležitú úlohu v politike, hospodárstve, kultúre, vzdelávaní a spoločenskom živote majú rovnaké práva ako muži vo všetkých aspektoch. V roku 1954 Ústava Čínskej ľudovej republiky prijatá na prvom zasadnutí Prvého národného ľudového kongresu stanovila princípy ľudovej demokracie a socializmu, zaviedla systém ľudového kongresu a inštitucionálne zaručila, že všetka štátna moc patrí ľudu a zriaďuje osobitné kapitoly na úpravu základných práv a povinností občanov.

 Nová Čína uskutočnila rôzne demokratické reformy a sociálne záväzky, čím vytvorila podmienky na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a ochranu ľudských práv. Hnutie pozemkovej reformy zrušilo systém vlastníctva pôdy a feudálne vykorisťovanie triedou zemepánov. Čínski farmári sa skutočne stali ekonomickými majstrami. Oslobodili sa spútané vidiecke výrobné sily a výrazne sa zlepšilo ekonomické postavenie a životné podmienky väčšiny farmárov. Od roku 1950 boli výrobné a riadiace systémy štátnych tovární, baní a dopravných podnikov demokraticky reformované a boli zriadené výbory riadenia tovární a robotnícke kongresy, aby sa robotníci stali skutočnými pánmi podnikov. V roku 1950 bol vyhlásený a implementovaný manželský zákon, ktorý zrušil feudálny manželský systém núteného usporiadania, nadradenosti mužov nad ženami a ignorovania záujmov detí a zaviedol nový manželský systém slobody manželstva, monogamie, rovnakých práv mužov a žien a ochranu oprávnených záujmov žien a detí. Podporovať rozvoj vzdelávania, lekárskych a zdravotníckych služieb, zaviesť systémy poistenia práce a sociálnej pomoci a spočiatku vytvoriť systém sociálneho zabezpečenia vo forme jednotiek.

 Nová Čína vybudovala nezávislý a úplný národný ekonomický systém, podporovala hospodársky rozvoj a položila ekonomický základ na ochranu ľudských práv. Nová Čína rýchlo zahojila vojnové rany a len za tri roky obnovila národné hospodárstvo a životy ľudí na najvyššiu úroveň v histórii. Na tomto základe sme nestratili žiadnu príležitosť uskutočniť socialistickú transformáciu poľnohospodárstva, remesiel a kapitalistického priemyslu a obchodu, založili sme základný socialistický ekonomický systém a poskytli základnú záruku sociálneho systému pre ľudí, aby sa rovnocenne podieľali na hospodárskom rozvoji a delili sa o plody práce.

 Nová Čína úplne negovala etnický útlak a etnickú diskrimináciu a rozvinula vzťahy etnickej rovnosti, vzájomnej pomoci a solidarity. Úspešná implementácia systému regionálnej etnickej autonómie účinne garantuje rovnaké práva etnických menšín vo veľkej rodine materskej krajiny a autonómne práva etnických menšín na spravovanie záležitostí vlastných etnických skupín a regiónov.

 Druhé obdobie: realizácia reformy a otvorenie sa v roku 1978 úspešne otvorilo cestu socializmu s čínskymi črtami, výrazne uvoľnilo a rozvinulo sociálne produktívne sily, práva ľudí na prežitie, rozvoj a rôzne základné práva boli neustále lepšie chránené a čínska v oblasti ľudských práv sa zlepšil veľký rozvoj.

 Reforma a otváranie sa je nová veľká revolúcia, ktorú v podmienkach novej éry vykonali ľudia všetkých etnických skupín po celej krajine pod vedením Komunistickej strany Číny. Komunistická strana Číny vedie ľudí k tomu, aby hlboko zhrnuli pozitívne a negatívne skúsenosti s budovaním socializmu v mojej krajine, aby sa pridržiavali socialistickej cesty, dodržiavali hospodársku výstavbu ako centrum, dodržiavali štyri základné princípy, dodržiavali reformy a otváranie sa, a budovať socializmus s čínskymi vlastnosťami. Komunistická strana Číny považuje rozvoj za najvyššiu prioritu riadenia a omladenia krajiny a kľúč k riešeniu všetkých problémov v Číne. Dôrazne rozvíja sociálnu produktivitu a snaží sa presadzovať ochranu ľudských práv prostredníctvom rozvoja, čo výrazne zmobilizovalo nadšenie u stoviek miliónov ľudí.

 V procese reforiem a otvárania sa Komunistická strana Číny považovala rešpektovanie a ochranu ľudských práv za svoj hlavný návrh a neustále dávala nové konotácie rozvoju ľudských práv v Číne. V roku 1997 15. národný kongres Komunistickej strany Číny jasne uviedol, že „ľudu bude zaručené požívanie rozsiahlych práv a slobôd v súlade so zákonom a ľudské práva budú rešpektované a chránené“. V roku 2002 bolo „rešpektovanie a ochrana ľudských práv“ zaradené do správy 16. národného kongresu Komunistickej strany Číny ako dôležitý cieľ výstavby socialistickej politickej civilizácie. V roku 2007 správa 17. národného kongresu Komunistickej strany Číny ďalej poukázala na to, že je potrebné „rešpektovať a chrániť ľudské práva a zabezpečiť práva všetkých členov spoločnosti na rovnakú účasť a rovnaký rozvoj v súlade so zákonom č. .“ V tom istom roku bolo „rešpektovanie a ochrana ľudských práv“ po prvýkrát zahrnuté do „Ústavy Komunistickej strany Číny“.

 Počas procesu reforiem a otvárania sa Čína trvala na riadení krajiny v súlade s ústavou a poskytla základné právne záruky na podporu komplexného rozvoja ľudských práv. V roku 1982 bola na piatom zasadnutí Piateho národného ľudového kongresu prijatá súčasná ústava. Ústava jasne stanovuje hlavný obsah a základnú formu čínskej socialistickej demokracie a komplexne a systematicky stanovuje, že všetci ľudia požívajú rozsiahle občianske, politické, ekonomické, sociálne a kultúrne práva. Odvtedy Národný ľudový zhromaždenie schválilo päť ústavných dodatkov, ktoré neustále posilňujú ochranu ľudských práv v oblasti základných ekonomických systémov, distribučných systémov, ochrany súkromného vlastníctva občanov a vytvárania a zlepšovania systémov sociálneho zabezpečenia. Najmä v marci 2004 druhé zasadnutie 10. Národného ľudového kongresu zapísalo do ústavy „rešpektovanie a ochranu ľudských práv“, ktorá účinne chránila a podporovala rozvoj veci ľudských práv v Číne.

 V procese reforiem a otvárania sa Čína sa snaží začleniť presadzovanie ľudských práv do svojich národných rozvojových stratégií a plánov. V roku 1991 Čína vydala svoju prvú bielu knihu o ľudských právach „Situácia ľudských práv v Číne“. Formulovať a implementovať národný akčný plán pre ľudské práva a určiť cielené ciele a úlohy na rešpektovanie a ochranu ľudských práv. Krajina tiež sformulovala špeciálne akčné plány v ekonomických, kultúrnych, sociálnych a environmentálnych aspektoch, ako aj špeciálne plány na ochranu práv špecifických skupín, ako sú etnické menšiny, ženy, deti, starší ľudia a zdravotne postihnutí, v snahe podporiť požívanie plných práv všetkými ľuďmi.

 V priebehu reformy a otvárania sa Čína ďalej zaviedla a zlepšila systém ochrany ľudských práv vhodný pre jej národné podmienky a spočiatku vytvorila systém ochrany ľudských práv s čínskymi charakteristikami. Krajina má zavedený systém životného minima, systém zabezpečenia minimálnej mzdy, systém dohľadu nad bezpečnosťou práce, systém riešenia pracovných a personálnych sporov, systém pomoci v zamestnaní, systém povinného vzdelávania základných a stredných škôl atď.; systém ochrany práv osobnosti prostredníctvom všeobecných princípov občianskeho práva a zákona o zodpovednosti za delikty atď. Presadzovať reformu systému registrácie domácností a neustále zlepšovať volebný systém, systém miestnej samosprávy, systém zverejňovania vládnych informácií, systém súdnych sporov a systém ochrany duševného vlastníctva.

 Tretie obdobie: 18. národný kongres Komunistickej strany Číny sa konal v roku 2012. Socializmus s čínskymi charakteristikami vstúpil do novej éry Pod vedením Xi Jinping. Myšlienka o socializme s čínskymi charakteristikami pre novú éru sme sa pridŕžali ľudí – Myšlienka rozvoja zameraná na rozvoj, dôrazne chránená a zlepšovaná živobytie ľudí a posilňovanie ľudských práv Právny štát je zaručený a vec ľudských práv v Číne dosiahla komplexný rozvoj.

 Socializmus s čínskymi črtami v novej ére považuje „efektívne rešpektovanie a ochranu ľudských práv“ za dôležitý cieľ budovania stredne prosperujúcej spoločnosti všestranným spôsobom a zo strategickej úrovne ustanovil dôležitý status ľudských práv. „Ústava Komunistickej strany Číny“ revidovaná a prijatá 18. národným kongresom Komunistickej strany Číny opäť potvrdila rešpektovanie a ochranu ľudských práv. V roku 2014 prijalo štvrté plenárne zasadnutie 18. ústredného výboru Komunistickej strany Číny „Rozhodnutie Ústredného výboru Komunistickej strany Číny o niekoľkých hlavných otázkach týkajúcich sa komplexného presadzovania právneho štátu“, v ktorom sa zdôraznilo „posilnenie súdnej ochrany“. ľudských práv“ a „zvyšovanie celospoločenského povedomia o rešpektovaní a ochrane ľudských práv“. V roku 2017 19. národný kongres Komunistickej strany Číny stanovil Si Ťin-pchingovu myšlienku o socializme s čínskymi charakteristikami pre novú éru ako vedúcu ideológiu Komunistickej strany Číny a jasne uviedol, že „posilnenie právnej ochrany ľudských práv a zabezpečenie že ľudia požívajú rozsiahle práva a slobody v súlade so zákonom“ poskytol základ pre komplexné presadzovanie veci ľudských práv v Číne.

 Socializmus s čínskymi črtami v novej ére berie ľudskú túžbu po lepšom živote za svoj cieľ a účinne zvyšuje pocit zisku, šťastia a bezpečia. Musíme sa držať riešenia základných rozporov v spoločnosti ako základu rozvoja ľudských práv, zamerať sa na rastúce potreby ľudí po lepšom živote a podporovať plný a vyvážený rozvoj všetkých ľudských práv. Dodržiavať všestranný rozvoj ľudí ako ľudskoprávnu hodnotovú orientáciu, realizovať nové koncepcie rozvoja, postupne realizovať spoločný blahobyt všetkých ľudí a budovať prosperujúcu, demokratickú, civilizovanú, harmonickú a krásnu modernú socialistickú krajinu.

 Socializmus s čínskymi charakteristikami v novej ére sa zameriava na realizáciu „dvoch storočných cieľov“ a čínskeho sna o veľkom omladení čínskeho národa a navrhuje „päť v jednom“ celkové usporiadanie ekonomickej výstavby, politickej konštrukcie, kultúrna výstavba, sociálna výstavba a výstavba ekologickej civilizácie, aby mohli byť plne chránené ekonomické, politické, kultúrne, sociálne a environmentálne práva každého; navrhuje „štyri komplexné“ strategické usporiadanie budovania stredne prosperujúcej všestrannej spoločnosti. Silnú záruku poskytuje komplexné prehlbovanie reforiem, komplexné riadenie krajiny podľa zákona a komplexné a prísne riadenie strany s cieľom komplexne presadzovať ľudskoprávnu vec v Číne. Čína bude rešpektovať a chrániť ľudské práva počas celého procesu presadzovania modernizácie národného systému správy vecí verejných a vládnych kapacít, posilňovať právnu ochranu ľudských práv, aktívne reformovať a zlepšovať rôzne systémy ochrany ľudských práv a chrániť práva občanov vysoký stupeň jednoty medzi inštitucionálnou modernizáciou a duchom právneho štátu.

 2. Koncepcia ľudských práv zameraná na ľudí

 Po 70 rokoch praxe rozvoja ľudských práv v Novej Číne Čína spojila univerzálny princíp ľudských práv so špecifickou realitou krajiny a vytvorila relatívne systematický koncept ľudských práv zameraný na ľudí. Medzi jeho základné body patrí:

 ——Ľudské práva sú historické a vývojové. Ľudské práva sú produktom určitých historických podmienok a budú sa rozvíjať s vývojom historických podmienok. Krajiny majú rôzne vývojové štádiá, úrovne ekonomického rozvoja, kultúrne tradície a sociálne štruktúry, odlišné budú aj úlohy rozvoja ľudských práv, ktorým čelia, a metódy, ktoré by mali prijať na ochranu ľudských práv. Mala by sa rešpektovať rôznorodosť ciest rozvoja ľudských práv. Len spojením univerzálneho princípu ľudských práv s realitou rôznych krajín možno efektívne presadzovať realizáciu ľudských práv. V žiadnej krajine na svete neexistuje najlepší spôsob ochrany ľudských práv, len lepší, neexistuje cesta rozvoja ľudských práv a model ochrany, ktorý by bol univerzálne použiteľný a rozvoj ľudských práv musí byť a môže byť podporovaný len v súlade s tzv. národnými podmienkami krajiny a potrebami ľudí.

 ——Právo na prežitie a rozvoj sú primárne základné ľudské práva. Chudoba je najväčšou prekážkou pri realizácii ľudských práv. Bez výroby a dodávok materiálnych materiálov by bolo veľmi ťažké alebo nemožné realizovať všetky ostatné ľudské práva. Účinná ochrana práva na prežitie a neustále zlepšovanie kvality života sú predpokladom a základom pre využívanie a rozvoj ostatných ľudských práv. Moderná Čína dlhodobo trpí cudzou agresiou. Krajina je chudobná a zaostalá, ľudia sú mizerní a nemajú vôbec žiadne práva. Číňania veľmi dobre vedia, že oslobodenie od chudoby a hladu sú základom prežitia. V priebehu rokov Čína vždy považovala riešenie práva ľudí na živobytie a realizáciu práva ľudí na rozvoj za svoju najvyššiu prioritu. Neustále oslobodzovala a rozvíjala výrobné sily, zaviazala sa odstraňovať chudobu a zlepšovať úroveň rozvoja, vytvárať základné podmienky na zabezpečenie realizácie ľudských práv.

 ——Ľudské práva sú organickou jednotou individuálnych ľudských práv a kolektívnych ľudských práv. Bez individuálneho rozvoja neexistuje kolektívny rozvoj, zároveň jedine v kolektíve môžu jednotlivci dosiahnuť všestranný rozvoj. V súčasnej čínskej ľudskoprávnej praxi pripisuje dôležitosť rozvoju kolektívnych ľudských práv aj ochrane individuálnych ľudských práv a usiluje sa o vzájomné zjednotenie, koordináciu a podporu. Len vtedy, keď sa individuálne práva zjednotia s kolektívnymi právami, môžu byť ľudské práva maximalizované. V procese rozvoja, ktorý integruje národnú prosperitu, národné omladenie a šťastie ľudí, sa Čína snaží chrániť práva každého jednotlivca a všetkých ľudí.

 ——Celkové presadzovanie rôznych práv je dôležitým princípom pre realizáciu ľudských práv. Všetky ľudské práva sú vzájomne závislé a nedeliteľné. Čína trvá na celkovej koordinácii, jednotnom nasadení a vyváženej podpore rozvoja rôznych práv a účinne podporuje vyvážený rozvoj ekonomických, sociálnych, kultúrnych práv, občianskych práv a politických práv. Od 18. národného kongresu Komunistickej strany Číny Komunistická strana Číny a čínska vláda koordinovali a presadzovali celkové usporiadanie „päť v jednom“ ekonomickej výstavby, politickej výstavby, kultúrnej výstavby, sociálnej výstavby a ekologickej výstavby. budovanie civilizácie a koordinované úsilie všestranne vybudovať stredne prosperujúcu spoločnosť, komplexne prehĺbiť reformy a komplexne spravovať krajinu podľa zákona. , Komplexne a striktne riadiť strategické usporiadanie strany „Štyri komplexy“, ktoré presadzuje komplexnú rozvoj ľudských práv v Číne a stelesňuje celkové rozvojové myslenie ľudských práv.

 ——Pocit zisku, šťastia a bezpečia ľudí sú dôležitými kritériami na testovanie dodržiavania ľudských práv. Implementácia túžby ľudí po lepšom živote do realizácie, ochrany a rozvoja základných záujmov drvivej väčšiny ľudí a neustále zlepšovanie pocitu zisku, šťastia a bezpečia v ľuďoch sú hlavným duchom vládnutia Komunistickej strany Číny. . Udržať dominantné postavenie ľudí vo veci ľudských práv, postaviť záujmy ľudu na najvyššie miesto, nechať ľudí žiť dobrý život, zabezpečiť, aby z výsledkov rozvoja mali všetci ľudia čoraz spravodlivejší úžitok a aby sa každý mohol lepšie rozvíjať a žiť šťastný život. Umožniť každému oslobodiť sa od strachu a hrozieb je skutočným zmyslom uvedomenia si, že každý môže využívať plnohodnotnejšie ľudské práva.

 ——Spravodlivosť, primeranosť a inkluzívnosť sú základnými princípmi medzinárodného riadenia ľudských práv. Medzinárodné spoločenstvo by malo presadzovať spoločné ľudské hodnoty mieru, rozvoja, spravodlivosti, rovnosti, demokracie a slobody, chrániť ľudskú dôstojnosť a práva a podporovať vytvorenie spravodlivejšieho, rozumnejšieho a inkluzívnejšieho globálneho riadenia ľudských práv. Čína bola vždy zástancom, praktikom a propagátorom zdravého rozvoja medzinárodnej kauzy ľudských práv. Je proti politizácii ľudských práv alebo uplatňovaniu „dvojitých štandardov“ v oblasti ľudských práv a podporuje medzinárodné spoločenstvo, aby sa zaoberalo ľudskými právami. spravodlivým, objektívnym a neselektívnym spôsobom. Čína sa plne a hlboko podieľala na medzinárodných výmenách ľudských práv, dialógu a spolupráci a spolupracovala s ďalšími krajinami na spoločnom budovaní komunity so spoločnou budúcnosťou ľudstva a vytváraní lepšej budúcnosti pre svet.

 ——Podpora slobodného a komplexného rozvoja ľudských bytostí je najvyššou hodnotou úsilia o dodržiavanie ľudských práv. Slobodný rozvoj každého človeka je podmienkou slobodného rozvoja všetkých ľudí. Subjektom ľudských práv sú ľudské bytosti a rozvoj ľudských práv je zásadne o rozvoji človeka a je potrebné vytvárať podmienky, aby ľudia mohli realizovať svoj potenciál. Čínskym snom o vybudovaní mierne prosperujúcej spoločnosti vo všetkých ohľadoch a realizácii veľkého omladenia čínskeho národa je poskytnúť ľuďom lepšie vzdelanie, stabilnejšie pracovné miesta, uspokojivejší príjem, spoľahlivejšie sociálne zabezpečenie, lekárske služby na vyššej úrovni a pohodlnejšie životné podmienky. Životné podmienky a krajšie prostredie umožňujú každému rozvíjať sa a prispievať do spoločnosti dôstojnejšie, zdieľať príležitosť vyniknúť v živote a zdieľať príležitosť realizovať svoje sny, zlepšovať blahobyt ľudí a podporovať všestranný rozvoj ľudí.

 3. Pokračovať v zlepšovaní životnej úrovne ľudí

 Čína je najväčšia rozvojová krajina na svete. Ako vyriešiť problém jedla a ošatenia a dosiahnuť lepší rozvoj na základe riešenia problému jedla a ošatenia tak, aby ľudia mohli žiť šťastnejší život, bolo vždy najzákladnejšou úlohou vládnutia Komunistickej strany Číny. Čína trvá na tom, aby sa právo na prežitie a rozvoj považovalo za primárne základné ľudské práva a snaží sa zlepšiť blahobyt ľudí prostredníctvom rozvoja a dosiahnuť adekvátnejšiu ochranu ľudských práv.

 Právo na jedlo je účinne chránené. Na začiatku založenia Čínskej ľudovej republiky čelila praktickým ťažkostiam, ako je slabá poľnohospodárska výrobná základňa, ktorej „potrava závisí od neba“ a nízka produkcia obilia. Mnoho ľudí sa ocitlo v ťažkej situácii nedostatku potravín a podvýživy. . Čínska vláda v priebehu rokov reformovala vidiecky pôdny systém, stabilizovala a zlepšila zmluvné vzťahy s vidieckou pôdou a dôrazne podporovala výstavbu zariadení na ochranu vody na poľnohospodárskej pôde, čo malo za následok neustále zlepšovanie komplexnej poľnohospodárskej výrobnej kapacity a stabilný rast produkcie veľkých poľnohospodárskych produktov. Celková produkcia obilia v Číne vzrástla zo 113,18 milióna ton v roku 1949 na 657,89 milióna ton v roku 2018. Zavlažovaná plocha obrábanej pôdy sa rozšírila z 15,94 milióna hektárov v roku 1949 na 68,1 milióna hektárov v roku 2018. Obilniny, čaj, arašidy produkcia je už dlhé roky na prvom mieste na svete. Čína so 6,6 % svetových sladkovodných zdrojov a 9 % ornej pôdy nasýtila takmer 20 % svetovej populácie, zásadne odstránila hlad a pokračovala v zlepšovaní úrovne výživy ľudí.

 Absolútna chudoba bude v podstate odstránená. Chudoba je najväčšou prekážkou pre čínsky ľud, aby si uvedomil svoje ľudské práva. Krajina je chudobná a slabá a ľudia sú v chudobe. Toto je hlboký dojem, ktorý stará Čína zanechala vo svete. Od založenia Novej Číny viedli Komunistická strana Číny a čínska vláda k veľkému úsiliu o odstránenie chudoby. Od reformy a otvorenia sa Čína naďalej vykonáva opatrenia na znižovanie chudoby zamerané na zmiernenie a rozvoj vidieckej chudoby. Od 18. národného kongresu Komunistickej strany Číny považuje Ústredný výbor Komunistickej strany Číny zmierňovanie chudoby chudobných za základnú úlohu a základný symbol budovania mierne prosperujúcej spoločnosti všestranným spôsobom na vyriešenie celkovej regionálnej chudoby. 19. národný kongres Komunistickej strany Číny považoval cielené zmierňovanie chudoby za jednu z troch ťažkých bitiek, ktoré je potrebné vybojovať, aby sa úspešne vybudovala stredne prosperujúca spoločnosť vo všetkých ohľadoch, a urobili nové opatrenia. Chudobná vidiecka populácia Číny (podľa noriem chudoby z roku 2010) sa znížila zo 770 miliónov v roku 1978 na 16,6 milióna v roku 2018 a výskyt vidieckej chudoby klesol z 97,5 % v roku 1978 na 1,7 % v roku 2018. Od roku 2012 do roku 2018 sa viac ako 10 miliónov ľudí v Číne každoročne vymanilo z chudoby. Čína sa stala krajinou s najväčším počtom ľudí znížených z chudoby na svete. Je prvou rozvojovou krajinou, ktorá dosiahla cieľ znižovania chudoby v rámci Miléniových rozvojových cieľov OSN a prispela viac ako 70 % k zníženiu globálnej chudoby.

 Životná úroveň ľudí sa výrazne zlepšila. V roku 1952 bol HDP Číny len 67,9 miliárd juanov a jej HDP na obyvateľa len 119 juanov. V roku 2018 dosiahol HDP Číny 90 030,9 miliardy juanov, čo je 174-násobný nárast v porovnaní s rokom 1952 v stálych cenách; HDP na obyvateľa dosiahol 64 644 juanov; hrubý národný dôchodok na obyvateľa dosiahol 9 732 amerických dolárov, čo je viac ako priemerná úroveň stredného príjmu. krajín. V roku 1956 bol disponibilný príjem obyvateľov na obyvateľa na celoštátnej úrovni len 98 juanov a výdavky na spotrebu na hlavu len 88 juanov. V roku 2018 dosiahol disponibilný príjem na obyvateľa 28 228 juanov, čo je skutočný nárast 36,8-krát v porovnaní s rokom 1956; výdavky na spotrebu na hlavu boli 19 853 juanov, čo je skutočný nárast 28,5-krát v porovnaní s rokom 1956; Engelov koeficient obyvateľov krajiny bola 28,4 %, čo je 35,5-krát menej ako v roku 1978. Priemerný počet áut vo vlastníctve obyvateľov miest na 100 domácností v roku 2018 dosiahol 41 a priemerný počet áut vo vlastníctve obyvateľov vidieka na 100 domácností dosiahol 22,3. Počet mobilných telefónov na 100 domácností v celoštátnom meradle bol 249,1. Od 18. národného kongresu Komunistickej strany Číny bola skutočná miera rastu disponibilného príjmu vidieckych obyvateľov už mnoho rokov po sebe rýchlejšia ako u obyvateľov miest. Príjmová priepasť medzi obyvateľmi miest a vidieka sa naďalej zmenšuje. Pomer disponibilného príjmu na hlavu obyvateľov miest a vidieka klesol v roku 2018 na 2,69.

 Bezpečnosť pitnej vody je účinne zaručená. Realizáciou výstavby vidieckych projektov v oblasti bezpečnosti pitnej vody v rokoch 2005 až 2018 krajina vyriešila problémy s bezpečnosťou pitnej vody 520 miliónov vidieckych obyvateľov a viac ako 47 miliónov vidieckych učiteľov a študentov škôl, čím sa upevnila a zlepšila úroveň bezpečnosti dodávok vody na úrovni 173. miliónov vidieckych ľudí, miera centralizovaného zásobovania vodou na vidieku a miera penetrácie vody z vodovodu dosiahla 86 % a 81 %. V roku 2009 Čína dosiahla cieľ Miléniového rozvojového cieľa OSN „znížiť počet ľudí s nebezpečnou pitnou vodou na polovicu“ šesť rokov pred plánovaným termínom. V roku 2018 bolo v celej krajine viac ako 11 miliónov projektov v oblasti zásobovania vodou na vidieku a bol zriadený relatívne kompletný systém projektov zásobovania vodou na vidieku. Celkový počet obyvateľov v oblasti zásobovania vodou na vidieku dosiahol 940 miliónov ľudí. Uskutočniť výstavbu, kontrolu a vyhodnotenie bezpečnostných noriem pre dôležité zdroje pitnej vody v celej krajine a zahrnúť 618 povrchových zdrojov pitnej vody s počtom obyvateľov viac ako 200 000 a podzemných zdrojov pitnej vody s ročnou zásobou vody viac ako 20 mil. kubických metrov do Vestníka „Národné dôležité zdroje pitnej vody“ (2016) Management. Podľa štatistík o počte zdrojov vody medzi 871 centralizovanými zdrojmi pitnej vody používanými v mestách na úrovni prefektúry a vyššie v celej krajine v roku 2018 bol podiel vodných zdrojov, ktoré spĺňali normu, 90,9 %. V roku 2018 malo 90,0 % domácností na celoštátnej úrovni vodovodné potrubie, 95,2 % malo nezávadnú pitnú vodu a 96,3 % nemalo problémy so získavaním pitnej vody.

 Základné životné podmienky ľudí sa výrazne zlepšili. Pred reformou a otvorením boli vo veľmi zložitých podmienkach hlavným orgánom mestské jednotky a hlavným orgánom vidiecke domácnosti a vynaložilo sa úsilie na vyriešenie problému bývania. Po reforme a otvorení sa uskutočnila reforma systému mestského bývania, neustále sa podporovala komercializácia a socializácia bývania, neustále sa zlepšoval systém zabezpečenia bývania, neustále sa zlepšovala schopnosť zabezpečenia bývania a podmienky bývania v mestách a obyvatelia vidieka sa výrazne zlepšili. V roku 2018 plocha bytovej výstavby na obyvateľa pre obyvateľov miest dosiahla 39,0 metrov štvorcových, čo je nárast o 33,3 metrov štvorcových alebo 5,8-násobok oproti roku 1956, plocha bytovej výstavby na obyvateľa pre obyvateľov vidieka dosiahla 47,3 metrov štvorcových, čo predstavuje nárast o 39,2 metrov štvorcových resp. 4,8-krát oproti roku 1978. Od roku 2008 sme realizovali rozsiahle mestské projekty cenovo dostupného bývania a realizovali rekonštrukcie schátraných domov na vidieku. Od roku 2018 bolo celkovo vybudovaných asi 70 miliónov jednotiek projektov cenovo dostupného bývania v mestských oblastiach po celej krajine a celkovo asi 22 miliónov ľudí v núdzi dostalo verejné dotácie na nájomné bývanie. Celkom asi 200 miliónov ľudí v núdzi pomohli zlepšiť ich bytové podmienky, desiatkam miliónov chudobných farmárov sa pomohlo rozlúčiť sa. Pôvodné schátrané hlinené domy, nepálené domy, domy z kôry a iné schátrané domy boli nahradené základnými bezpečnými domami a odolnosť proti zemetraseniu výrazne sa zlepšili možnosti predchádzania katastrofám a komfort bývania vidieckych domov. Zlepšiť životné prostredie v mestách a na vidieku, vykonávať ekologickú obnovu a opravy miest, podporovať úsporu energie budov, zelené budovy a energeticky úspornú renováciu existujúcich budov a podporovať domáce čistenie odpadových vôd na vidieku a systémy zberu, prepravy a likvidácie domáceho odpadu. Od roku 2018 má 84 % administratívnych dedín v celej krajine v podstate zavedené systémy zberu, prepravy a likvidácie domáceho odpadu.

 Pre ľudí je pohodlnejšie a rýchlejšie cestovať. V prvých dňoch založenia Novej Číny krajina rýchlo opravila poškodené dopravné cesty a obnovila vodnú, pozemnú a leteckú dopravu. Od roku 1953 do roku 1977 bolo do investičnej výstavby celoštátne vlastnených jednotiek v dopravnom priemysle investovaných celkovo 84 miliárd juanov. Hlavné projekty, ako sú diaľnica Qinghai-Tibet Highway, most cez rieku Wuhan Yangtze, hlavné medzinárodné letisko a Peking-Šanghajská železnica sa budovala postupne, čím sa zmenila zaostalá a zablokovaná doprava. Po 90. rokoch 20. storočia krajina považovala zrýchlenie rozvoja dopravy za dôležitý strategický cieľ, pokračovala vo zvyšovaní investícií a energicky presadzovala budovanie komplexného dopravného systému. Dopravná sieť sa stáva čoraz dokonalejšou, prepravná kapacita a efektívnosť prepravy výrazne zlepšila a cestovné potreby ľudí boli neustále uspokojované. V roku 2018 dosiahol počet najazdených kilometrov železníc v krajine 131 000 kilometrov, čo je päťnásobný nárast od roku 1949, z čoho 29 000 kilometrov tvorili vysokorýchlostné železnice, čo predstavuje viac ako 60 % z celkového počtu vysokorýchlostných železníc na svete. V roku 2018 objem osobnej prepravy dosiahol 3,375 miliardy cestujúcich, z toho vysokorýchlostné vlaky Skupinové vlaky prepravili 2,005 miliardy cestujúcich, skokový rozvoj zaznamenali diaľnice v krajine s celkovým počtom najazdených 4,85 milióna kilometrov, z toho 143 000 kilometrov otvorených pre premávku. Objem cestujúcich na vnútroštátnej ceste dosiahol 13,67 miliardy cestujúcich a 97,1 % organizovaných dedín bolo pripojených. Osobné autá boli nainštalované; 99,9 % domácností vo vidieckych oblastiach má prirodzené dediny napojené na cesty, ktoré realizujú „okresné cesty“; počet najazdených kilometrov vnútrozemských vodných ciest dosiahol 127 000 kilometrov; počet najazdených trás pravidelných letov dosiahol 8,38 milióna kilometrov, čo je 736-násobný nárast v porovnaní s rokom 1950.

 Úroveň národného zdravia sa neustále zlepšuje. Pred založením Čínskej ľudovej republiky bola úroveň lekárskej a zdravotnej starostlivosti v Číne veľmi nízka a v rozsiahlych vidieckych a odľahlých oblastiach chýbala lekárska starostlivosť a lieky. Za posledných 70 rokov čínska vláda vytvorila a zlepšila zdravý medicínsky a zdravotný systém, neustále zvyšovala investície do verejného zdravia, zlepšovala lekársku vedu a technológiu, podporovala výstavbu zdravej Číny a snažila sa poskytnúť ľuďom plnohodnotný život, cyklistické zdravotné a wellness služby. Priemerná dĺžka života v Číne sa zvýšila z 35 rokov na začiatku založenia Čínskej ľudovej republiky na 77 rokov v roku 2018, čím sa splnili ukazovatele stanovené v Miléniových rozvojových cieľoch OSN v predstihu. Úroveň zdravia obyvateľov je vo všeobecnosti lepšia než je priemerná úroveň krajín s vysokými príjmami. V roku 2018 bolo v celej krajine 997 000 zdravotníckych zariadení, čo je 271,78-násobný nárast v porovnaní s rokom 1949; 12,3 milióna zdravotníckych pracovníkov, čo je 22,73-násobný nárast v porovnaní s rokom 1949. V porovnaní s rokom 1949 sa v roku 2018 zvýšil počet zdravotníckych pracovníkov na 1 000 ľudí z 1,00 na 8,81 a počet lôžok v zdravotníckych zariadeniach na 1 000 ľudí sa zvýšil z 0,16 na 6,03. Systém primárnej lekárskej a zdravotnej starostlivosti pokrývajúci mestské a vidiecke oblasti bola v podstate stanovená. Naďalej napreduje národný projekt základnej verejnej zdravotnej služby, v roku 2014 klesla infikovanosť vírusom hepatitídy B u detí do 5 rokov na menej ako 0,32 %. viac ako 90 %. V prevencii a kontrole kľúčových infekčných a endemických ochorení boli dosiahnuté historické úspechy. V roku 2000 bol dosiahnutý cieľ eliminovať poliomyelitída a v podstate eliminovať ochorenia z nedostatku jódu. V roku 2007 bol dosiahnutý cieľ eliminovať filariózu. V roku 2012 novorodenecký tetanus bola eliminovaná. Keďže sa úsilie o prevenciu a liečbu rakoviny posilnilo, celková päťročná miera prežitia rakoviny v krajine sa za posledných 10 rokov zvýšila z 30,9 % na 40,5 %. Národné fitness hnutie prekvitá, k roku 2018 celkový počet športovísk v celej krajine presahuje 3,158 milióna, plocha športovísk na obyvateľa presahuje 1,84 metrov štvorcových a viac ako 400 miliónov ľudí sa pravidelne zúčastňuje fyzického cvičenia.

 Systém sociálnej pomoci sa neustále zlepšuje. Na začiatku založenia Čínskej ľudovej republiky hospodárstvo na rôznych miestach stagnovalo, živobytie ľudí klesalo a v mestách a na vidieku bolo veľa ľudí sužovaných chudobou, ako sú obete katastrof, chudobní ľudia a bezmocní starší ľudia a postihnuté deti. Komunistická strana Číny a čínska vláda okamžite vykonali dočasnú a núdzovú pomoc, rozdelili peniaze a materiál chudobným a správne vyriešili problémy, ktoré zostali z histórie. Odvtedy mestské zamestnanecké jednotky a vidiecke výrobné brigády prevzali hlavné funkcie sociálneho zabezpečenia a štát a kolektívy poskytovali pomoc špeciálnym núdznym skupinám, ako sú domácnosti s piatimi zárukami a siroty a zdravotne postihnutí ľudia. Po reforme a otvorení Čína ďalej zaviedla a zlepšila systém pomoci v mestách a na vidieku, aby poskytovala pomoc skupinám v osobitných núdzi. Po rokoch rozvoja čínska sociálna pomoc vytvorila inštitucionálny systém, ktorý je založený na minimálnej životnej istote, pomoci a podpore extrémne chudobným, pomoci obetiam katastrof, lekárskej pomoci, pomoci pri vzdelávaní, pomoci pri bývaní, pomoci v zamestnaní a dočasnej pomoci, účasťou spoločenských síl. Od marca 2019 je priemerná minimálna životná úroveň v mestách 590,6 juanov na osobu a mesiac a priemerná minimálna životná úroveň na vidieku je 4953,1 juanov na osobu a rok. Minimálna životná úroveň na vidieku vo všetkých okresoch a mestách súvisiacich s poľnohospodárstvom všetky spĺňa resp. prekračujú národné normy na zmiernenie chudoby, extrémna chudoba na vidieku Priemerná základná životná úroveň ľudí je 6 693 juanov na osobu a rok a priemerná základná životná úroveň extrémne chudobných ľudí v mestách je 9 096 juanov na osobu a rok. Od 18. národného kongresu Komunistickej strany Číny, k 15. augustu 2019, bolo v reakcii na rôzne veľké prírodné katastrofy spustených celkovo 157 národných núdzových opatrení na pomoc pri katastrofách a celkovo 60,265 miliárd juanov v centrálnych fiškálnych prírodných katastrofách. boli pridelené finančné prostriedky na dotáciu na život v katastrofách. Od roku 2013 do roku 2018 bolo v priemere ročne premiestnených a presídlených viac ako 9 miliónov ľudí, poskytnutá pomoc viac ako 70 miliónom ľudí postihnutých katastrofami a viac ako 500 000 domov poškodených katastrofami bolo obnovených a prestavaných. V roku 2018 bolo celkovo 76,739 milióna ľudí v núdzi financovaných na účasť na základnom zdravotnom poistení, 53,61 milióna ľuďom bola poskytnutá ústavná a ambulantná pomoc a bola poskytnutá pomoc 1,55 miliónu bezdomovcov a žobrákov.

 Komplexne sa zlepšila úroveň poštových a telekomunikačných komunikácií. Na začiatku založenia Novej Číny bola celková dĺžka poštových ciest len ​​706 000 kilometrov a diaľkové otvorené trate len 146 000 kilometrov. Za posledných 70 rokov sa rozsah poštového a telekomunikačného priemyslu neustále rozširoval, zrýchľovala sa výstavba telekomunikačnej infraštruktúry, rýchlo sa rozvíjala informatizácia a vytváranie sietí a účinne sa chránili práva ľudí na komunikáciu. K roku 2018 bolo v celej krajine 275 000 prevádzok poštových a expresných služieb, čo je 9,6-násobný nárast v porovnaní s rokom 1949; celková dĺžka sietí poštových a expresných služieb dosiahla 39,45 milióna kilometrov, čo je takmer 55-násobný nárast v porovnaní s rokom 1949; ľudí využívajúcich internet na celoštátnej úrovni dosiahol 8,29 miliardy, miera penetrácie internetu dosiahla 59,6 % a podiel užívateľov internetu pristupujúcich na internet cez mobilné telefóny bol až 98,6 %. K júnu 2019 dosiahla celková dĺžka optických káblových liniek 45,45 milióna kilometrov, pričom viac ako 90 % tvorili používatelia optických vlákien. Počet 4G základňových staníc dosiahol 4,448 milióna. Najväčšia pevná širokopásmová sieť a 4G sieť boli v podstate dokončené; počet používateľov mobilných telefónov na celoštátnej úrovni dosiahol 15,86 miliardy domácností, z toho celkový počet používateľov mobilného širokopásmového pripojenia (t. j. používateľov 3G a 4G) dosiahol 1,355 miliardy a rozsah používateľov 4G bol 1,23 miliardy; miera rozšírenia pevných širokopásmových domácností dosiahol 91,8 % a miera penetrácie používateľov mobilného širokopásmového pripojenia dosiahla 97,1 %, administratívne obce majú optické vlákno Podiel a pomer 4G komunikácie prekročili 98 %, čím sa radí medzi svetovú špičku. Dňa 6. júna 2019 vydalo Ministerstvo priemyslu a informačných technológií komerčnú licenciu 5G, čím oficiálne spustilo komerčné využitie 5G.

 4. Účinne chrániť práva ľudí

 Od založenia Čínskej ľudovej republiky pred 70 rokmi sa úroveň ochrany hospodárskych, politických, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych práv ľudí neustále zlepšuje a všetky ľudské práva dosiahli komplexný rozvoj.

 Rešpektovať a chrániť osobné práva a ľudskú dôstojnosť. Osobné práva a ľudská dôstojnosť sú základným obsahom ochrany ľudských práv. Za posledných 70 rokov Čína vždy prikladala veľký význam ochrane osobných práv a osobnostných práv. Ústava potvrdzuje osobnostné práva občanov. 19. národný kongres Komunistickej strany Číny opäť zdôraznil ochranu osobných práv, vlastníckeho práva a osobnostných práv ľudí, čím preukázal humanistickú starostlivosť o ochranu ľudskej dôstojnosti a podporu všestranného rozvoja ľudí. Občianske právo má osobitné ustanovenia o osobnostných právach. Dôrazne budeme presadzovať reformu systému registrácie domácností, uvoľníme obmedzenia v migračnej politike registrácie domácností a presadzujeme usporiadané občianstvo trvalého obyvateľstva schopného stabilného zamestnania v mestách a obciach. Dôsledne dodržiavať zákon, aby bola zabezpečená nedotknuteľnosť obydlia, sloboda komunikácie a informačná bezpečnosť.

 Plne chrániť práva pracovníkov. Pred založením Novej Číny bola väčšina mestskej pracovnej sily nezamestnaná. Na konci roku 1949 bolo v mestách a na vidieku po celej krajine zamestnaných 180,82 milióna ľudí, z toho len 15,33 milióna v mestských oblastiach.Miera nezamestnanosti v mestách bola až 23,6%. Za posledných 70 rokov sa situácia v oblasti zamestnanosti naďalej zlepšovala. Ku koncu roka 1978 dosiahol počet zamestnaných osôb 401,52 mil. Od reformy a otvorenia sa spolu s implementáciou priorít hospodárskeho rozvoja a zamestnanosti sa celková zamestnanosť výrazne zvýšila. Najmä od 18. národného kongresu Komunistickej strany Číny bolo šesť po sebe nasledujúcich rokov vytvorených viac ako 13 miliónov nových pracovných miest v mestách. V roku 2018 vzrástol počet zamestnaných ľudí na celoštátnej úrovni na 775,86 milióna. Registrovaná miera nezamestnanosti v mestách sa dlhodobo drží na nízkej úrovni pod 4,1 %. Práva pracovníkov, ako je zaručená mzda, rovnaká odmena za rovnakú prácu, odpočinok a dovolenku, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, osobitná ochrana pracovníčok, účasť v odboroch a ich organizovanie v súlade so zákonom a účasť na demokratickom riadení podnikov a inštitúcie sú garantované v súlade so zákonom. Mechanizmy úpravy štandardu minimálnej mzdy a hodnotiace mechanizmy boli vo všeobecnosti zavedené na rôznych miestach na zabezpečenie základnej životnej úrovne pracovníkov a ich rodinných príslušníkov. V súčasnosti majú pracovníci každý rok 115 dní pracovného pokoja a sviatkov, ako aj 5 až 15 dní platenej dovolenky za rok, čerpajú aj materskú dovolenku, dovolenku na svadbu a pohreb, rodinnú dovolenku a iné sviatky v súlade s predpismi. Počet zriadených základných odborových organizácií na celoštátnej úrovni sa zvýšil z 207 000 v roku 1952 na 2,731 milióna v roku 2018 a počet členov odborov sa zvýšil z 10,023 milióna v roku 1952 na 295 miliónov v roku 2018.

 Zaviesť systém sociálneho zabezpečenia pokrývajúci najväčšiu populáciu na svete. Na začiatku založenia Novej Číny bolo sociálne zabezpečenie ešte prázdne. Od 50. do 70. rokov 20. storočia štát a jednotky začali poskytovať poistenie práce a iné výhody mestským zamestnancom a kolektívy poskytovali poľnohospodárom určité záruky. Od reformy a otvorenia sa postupne vytvoril systém sociálneho zabezpečenia pokrývajúci mestské a vidiecke oblasti, ktorý tvorí najväčšiu záchrannú sieť sociálneho zabezpečenia na svete a úroveň sociálneho zabezpečenia sa neustále zlepšuje. Počet osôb zúčastnených na základnom dôchodkovom poistení v celoštátnom meradle k marcu 2019 dosiahol 941,18 mil., počet osôb zúčastnených na poistení pracovného úrazu dosiahol 238,94 mil. počet osôb zúčastňujúcich sa na poistení v materstve presiahol 200 miliónov vrátane základného zdravotného poistenia zamestnancov, základné zdravotné poistenie vrátane základného zdravotného poistenia pre obyvateľov miest a vidieka pokrýva viac ako 1,3 miliardy ľudí, pričom v zásade dosahuje univerzálne zdravotné poistenie. Od roku 2005 sa úroveň základného dôchodku pre podnikových dôchodcov výrazne zvyšuje už 15 po sebe nasledujúcich rokov. Štandard finančnej dotácie na obyvateľa pre základné zdravotné poistenie pre obyvateľov miest a vidieka sa zvýšil z 240 juanov v roku 2012 na 520 juanov v roku 2019. Od roku 2016 sme skúmali zriadenie systému poistenia dlhodobej starostlivosti. Možnosti verejnej služby v oblasti sociálneho zabezpečenia sa neustále zdokonaľovali. V roku 2016 bolo spustené priame zúčtovanie za lekárske ošetrenie na rôznych miestach v provinciách a stále viac ľudí využíva výhody priameho zúčtovania. K marcu 2019 bolo približne 1,25 miliardy držiteľov kariet sociálneho zabezpečenia, čo pokrývalo 89,6 % populácie krajiny.

 Úroveň popularizácie vzdelávania sa výrazne zlepšila. Na začiatku založenia Čínskej ľudovej republiky bola úroveň vzdelania nízka a kultúrna kvalita obyvateľstva nízka. Čistá miera zápisu na základné školy a hrubá miera zápisu na stredné školy boli iba 20 % a 3 %. Na vysokých školách a univerzitách bolo len 117 000 študentov. 80 % obyvateľstva krajiny bolo negramotných. Nová Čína prikladala veľký význam rozvoju vzdelávania: do roku 1978 dosiahla miera zápisu detí v školskom veku 95,5 %, v roku 1982 klesla hrubá miera negramotnosti na 22,8 %. Od reformy a otvorenia sa Čína rázne implementovala stratégiu rozvoja priorít vzdelávania, urýchlila modernizáciu vzdelávania a účinne zaručila rovnaké práva občanov na vzdelanie. V roku 2018 dosiahla hrubá miera zápisu trojročných predškolských zariadení 81,7 % a miera pokrytia inkluzívnych materských škôl 73,1 %, čistá miera zápisu detí predškolského veku dosiahla 99,95 %, hrubá miera zápisu nižších stredných škôl dosiahla 100,9 % a deväťročné povinné vzdelávanie Miera konsolidácie dosiahla 94,2 %. Stredoškolské vzdelanie je v podstate univerzálne. V roku 2018 bolo v celej krajine 39,347 milióna stredoškolákov. Vysoké školstvo sa chystá vstúpiť do štádia rozvoja popularizácie. V roku 2018 bolo celoštátne zapísaných 7,91 milióna študentov na všeobecné pregraduálne a juniorské vysoké školy, celkový počet študentov na vysokých školách dosiahol 38,33 milióna a hrubá miera zápisu dosiahla 48,1 %. Vznikol moderný systém odborného vzdelávania a sústavného vzdelávania V roku 2018 bolo v celej krajine 11 600 odborných škôl s 9,259 milióna zapísaných žiakov na stredných a vyšších odborných školách a 26,89 milióna žiakov na školách.

 Verejné kultúrne služby prinášajú lepší prospech ľuďom. Na začiatku založenia Novej Číny boli kultúrne podniky extrémne zaostalé a verejných kultúrnych služieb extrémne nedostatok.V roku 1949 bolo v krajine len 55 verejných knižníc, 896 kultúrnych centier a 21 múzeí. Po 70 rokoch nepretržitého úsilia socialistické kultúrne podniky všestranne prekvitali, postupne sa vytvoril verejný kultúrny systém pokrývajúci mestské a vidiecke oblasti, verejné kultúrne zariadenia sa postupne stali slobodnými a otvorenými a kultúrny priemysel sa rýchlo rozvíjal. . V roku 2018 bolo v celej krajine 3 176 verejných knižníc, čo je 56,7-násobný nárast v porovnaní s rokom 1949; 3 328 kultúrnych centier (centrá masového umenia), 41 193 mestských (pouličných) kultúrnych staníc a 340 560 centier komplexných kultúrnych služieb na dedine (komunity). Plocha verejných knižníc a zariadení masovej kultúry pre 10 000 ľudí je 114,4 m2 a 306,9 m2, celkový počet múzeí dosahuje 5 354, približne 1 múzeum na 260 000 ľudí, z toho 4 743 múzeí je bezplatných. V roku 2018 dosiahlo komplexné pokrytie obyvateľstva národnými rozhlasovými a televíznymi programami 98,94 % a 99,25 %; v priebehu roka bolo vydaných 9,5 miliardy kníh rôznych typov, čo je 34-násobný nárast v porovnaní s rokom 1950. Možnosti verejnej digitálnej kultúrnej služby sa výrazne zlepšili. Od roku 2018 majú verejné knižnice 808 miliónov elektronických kníh a 223 500 počítačov vrátane 146 300 elektronických čítacích terminálov pre čitateľov; projekt verejnej digitálnej kultúry vybudoval celkovo verejných digitálnych kultúrnych zdrojov Celková suma je asi 1200 TB. Posilniť prácu na popularizácii vedy a zlepšiť vedeckú a kultúrnu kvalitu občanov.

 Ľudia získali skutočné demokratické práva. Čínska ústava jasne stanovuje, že všetka moc v Čínskej ľudovej republike patrí ľudu. Ľudia sú pánmi krajiny a sú podstatou a jadrom socialistickej demokratickej politiky. Orgánmi, prostredníctvom ktorých ľud vykonáva štátnu moc, sú Národný ľudový kongres a miestne ľudové kongresy na všetkých úrovniach. Dodržiavať zásady všeobecných a rovných volieb, kombinácie priamych a nepriamych volieb a diferenciálnych volieb. Všetci občania Číny starší ako 18 rokov bez ohľadu na etnickú príslušnosť, rasu, pohlavie, povolanie, rodinný pôvod, náboženské presvedčenie, úroveň vzdelania, majetok postavenie, dobu pobytu, okrem tých, ktorí sú pozbavení politických práv podľa zákona, majú právo voliť a byť volení. Neustále zlepšovať volebný systém založený na národných podmienkach a realite, postupne realizovať voľby poslancov do Národného ľudového kongresu v mestských a vidieckych oblastiach v rovnakom pomere obyvateľstva a zabezpečiť, aby všetky regióny, všetky etnické skupiny a všetky aspekty mali primeraný počet poslancov. Vo všeobecných voľbách do národných ľudových kongresov na úrovni okresov a mestských častí, ktoré sa začali v roku 2016, bola zaregistrovaná viac ako 1 miliarda voličov a takmer 2,5 milióna poslancov ľudových kongresov na úrovni okresov a obcí bolo zvolených priamo. Mestská a vidiecka demokracia sa vyvinula usporiadaným spôsobom. Systém masovej autonómie občanov s mestskou a vidieckou (obyvateľskou) autonómiou ako jadrom a demokratickými voľbami, demokratickými konzultáciami, demokratickým rozhodovaním, demokratickým riadením a demokratickým dohľadom ako hlavným obsahom bola v zásade zavedená a neustále zdokonaľovaná.

 Účinne chrániť práva ľudí poznať, zúčastňovať sa, vyjadrovať sa a kontrolovať. Za posledných 70 rokov Čína vytvorila a zlepšila pravidelný mechanizmus na verejné získavanie názorov na návrhy zákonov, neustále zlepšovala systém zverejňovania vládnych záležitostí a rozširovala kanály pre verejnosť, aby sa mohla zúčastňovať na legislatívnych a dôležitých administratívnych rozhodnutiach. K roku 2018 národný zákonodarný orgán predložil verejnosti na verejné pripomienkovanie 172 návrhov zákonov a získal viac ako 5,1 milióna stanovísk od viac ako 150 miliónov ľudí. Zlepšiť mechanizmus právneho rozhodovania, definovať participáciu verejnosti, odbornú argumentáciu, hodnotenie rizík, preskúmanie zákonnosti a rozhodnutia kolektívnej diskusie ako zákonné postupy pri závažných administratívnych rozhodnutiach a zlepšiť úroveň vedeckého, demokratického a právneho rozhodovania. Podporovať rozsiahly a viacúrovňový inštitucionálny rozvoj deliberatívnej demokracie, neustále štandardizovať obsah a postupy konzultácií, rozširovať formu deliberatívnej demokracie, zvyšovať hustotu konzultácií, zlepšovať efektívnosť konzultácií a riešiť praktické otázky týkajúce sa celkovej ekonomickej a sociálny rozvoj a životne dôležité záujmy ľudí ako obsah. K marcu 2019 Národný výbor Čínskej ľudovej politickej poradnej konferencie prijal celkovo 141 807 návrhov, podal 130 299 prípadov a zhromaždil a postúpil 12 096 informácií o sociálnych podmienkach a verejnej mienke. Väčšina odporúčaní návrhov bola prijaté a implementované. Zaviesť a skvalitniť petičný systém. Národný petičný informačný systém spája petičné agentúry na všetkých úrovniach v krajine, viac ako 90 000 funkčných odborov a miest (obvodov), 41 ústredných a štátnych úradov a ministerstiev a vytvára systém zberu podnetov občanov. Hladké kanály na vyjadrenie verejnej mienky, inovovať metódy hromadného dohľadu a vytvoriť pohodlnú a efektívnu platformu na vyjadrenie online. Občania môžu aktívne podávať návrhy a vyjadrovať svoje požiadavky na internete a zúčastňovať sa na riadení sociálnych vecí usporiadaným spôsobom. Dodržiavať a rozvíjať skúsenosť Fengqiao „malé záležitosti by nemali opustiť dedinu, veľké záležitosti by nemali opustiť mesto a konflikty by sa nemali odovzdávať“, naďalej prehlbovať prepojenie a prepojenie medzi mediáciou medzi ľuďmi, administratívnou mediáciou, priemyslom – profesionálna mediácia a súdna mediácia a zlepšiť mechanizmus diverzifikovaného riešenia konfliktov a sporov. Nechajte masy riešiť problémy rýchlo a na mieste. Stály výbor Národného ľudového kongresu vykonáva inšpekcie presadzovania práva a Čínska ľudová politická poradná konferencia aktívne skúma a zdokonaľuje mechanizmy demokratického dohľadu a kritizuje a podáva návrhy týkajúce sa otázok pri implementácii rozhodnutí.

 Sloboda náboženského vyznania je chránená v súlade so zákonom. Čína uplatňuje politiku slobody náboženského presvedčenia, trvá na tom, aby vychádzala z národných podmienok a náboženskej reality krajiny, chráni práva občanov na slobodu náboženského presvedčenia, buduje pozitívne a zdravé náboženské vzťahy a udržiava náboženskú harmóniu a sociálny súlad. V súlade s ústavou a zákonmi čínska vláda podporuje všetky náboženstvá, aby dodržiavali princíp nezávislosti a samosprávy, a aby všetky náboženské skupiny, náboženských duchovných a náboženských občanov nezávisle riešili náboženské záležitosti; riadili náboženské záležitosti týkajúce sa národných záujmov a sociálnych vecí a verejné záujmy, ale nezasahuje do vnútorných záležitosti náboženstva. Štát pristupuje ku všetkým náboženstvám rovnako a bez diskriminácie. Nevyužíva administratívnu moc na rozvoj alebo zákaz určitého náboženstva. Žiadne náboženstvo nemôže mať osobitné právne postavenie nad inými náboženstvami. Čína má takmer 200 miliónov občanov, ktorí veria v budhizmus, taoizmus, islam, katolicizmus a kresťanstvo, viac ako 380 000 náboženských duchovných, 144 000 legálne registrovaných náboženských miest a 92 náboženských škôl.

 Stále viac sa posilňuje ochrana environmentálnych práv. Za posledných 70 rokov, so zrýchlením ekonomického rozvoja a industrializácie, Čína začlenila prácu na ochranu životného prostredia do funkčného rozsahu vlád na všetkých úrovniach, včas zaviedla základné národné politiky na ochranu životného prostredia, zaviedla a neustále zlepšovala ekologické systémy a systémy ochrany životného prostredia. a mechanizmov a zákonov, nariadení, politík a systémov Navrhuje sa ísť cestou trvalo udržateľného rozvoja, energicky rozvíjať obehové hospodárstvo a neustále zrýchľovať proces čistej a nízkokarbonizácie. Najmä od 18. národného kongresu Komunistickej strany Číny Čína zakomponovala do celkového usporiadania „päť v jednom“ výstavbu ekologickej civilizácie, trvala na harmonickom spolužití človeka a prírody, energicky presadzovala zelený rozvoj, posilňovala ekologické a riadenie životného prostredia a rozpútali komplexný boj o prevenciu a kontrolu znečistenia ovzdušia, vody a pôdy. Implementáciou inšpekcií ochrany životného prostredia sa koncept „jasné vody a svieže hory sú neoceniteľné aktíva“ hlboko zakorenil v srdciach ľudí a kvalita ekologického prostredia sa naďalej zlepšovala. V roku 2018 spotreba čistej energie, ako je zemný plyn, vodná energia, jadrová energia, veterná energia a solárna energia, tvorila 22,1 % celkovej spotreby energie, čo je nárast o 15,5 percentuálnych bodov oproti roku 1978; úroveň dýchateľných častíc (PM ) v 338 mestách na úrovni prefektúry a vyššie v celej krajine 10 ) Priemerná koncentrácia klesla o 26,8 % v porovnaní s rokom 2013. Priemerná koncentrácia jemných častíc (PM 2,5 ) v prvej skupine 74 miest, ktoré zaviedli „Okolité ovzdušie“ Normy kvality “ klesli o 42 % v porovnaní s rokom 2013 a priemerná koncentrácia oxidu siričitého klesla o 68 % v porovnaní s rokom 2013; Podiel úsekov povrchových vôd v celoštátnom meradle s vynikajúcou kvalitou vody vzrástol na 71 % a podiel úsekov povrchových vôd je horší. do triedy V klesla na 6,7 ​​%. Na začiatku bola vytýčená červená línia národnej ekologickej ochrany, ktorá chráni približne 95 % vzácnych a ohrozených druhov a ich biotopov a približne 45 % sekvestrácie uhlíka vegetáciou v krajine.

 5. Venujte pozornosť ochrane práv špecifických skupín

 Od založenia Čínskej ľudovej republiky pred 70 rokmi Čína na základe svojich národných podmienok prijíma cielené opatrenia na účinnú ochranu legitímnych práv a záujmov etnických menšín, žien, detí, starších a zdravotne postihnutých osôb, aby mohli plne podieľať sa na spoločenskom živote s rovnakým postavením a rovnakými príležitosťami.Zdieľať výdobytky materiálnej civilizácie a duchovnej civilizácie.

 Účinne chrániť práva etnických menšín podieľať sa na riadení štátnych záležitostí. Každá z 55 etnických menšín má svojich poslancov Národného ľudového kongresu a členov Národného výboru Čínskej ľudovej politickej poradnej konferencie Medzi poslancami 13. Národného ľudového kongresu je 438 zástupcov etnických menšín, čo predstavuje 14,7 %. . V posledných rokoch sa podiel uchádzačov z etnických menšín zamestnaných v štátnozamestnaneckej skúške drží nad 13 %, čo je viac ako podiel príslušníkov etnických menšín v národnom obyvateľstve 8,49 %. Všetky etnické autonómne oblasti majú rozsiahlu autonómiu v súlade so zákonom, vrátane nezávislých riadiacich práv v politike, hospodárstve, školstve, vede, kultúre, zdravotníctve a iných podnikoch. Okrem toho, že ľudové zjazdy etnických autonómnych oblastí využívajú moc miestnych orgánov štátnej moci, majú aj právomoc formulovať nariadenia o autonómii a samostatné nariadenia v súlade s politickými, ekonomickými a kultúrnymi charakteristikami miestnych etnických skupín. V stálych výboroch ľudových kongresov 155 etnických autonómnych oblastí sú občania etnických skupín, ktoré uplatňujú regionálnu autonómiu, ako riaditelia alebo zástupcovia riaditeľov; predsedovia, guvernéri, župani alebo vlajkoví šéfovia etnických autonómnych miestnych samospráv sú všetci občania etnických skupín. skupiny, ktoré vykonávajú regionálnu autonómiu.

 Ekonomika a spoločnosť etnických menšín a oblastí etnických menšín dosiahli skokový rozvoj. Za posledných 70 rokov štát považoval podporu etnických menšín a oblastí etnických menšín s cieľom urýchliť ekonomický a sociálny rozvoj za dôležitú súčasť národného rozvoja a výstavby. , podpora etnických skupín s malým počtom obyvateľov, ochrana a rozvoj dedín a miest s etnickými menšinami a pomoc náprotivkov Okrem formulovania špeciálnych plánov pre aktivity etnických menšín a iných strategických opatrení sme zvýšili investície a rozhodne sme vyhrali boj s chudobou v oblastiach etnických menšín, čo účinne podporuje hospodársky a sociálny rozvoj etnických menšín a oblastí etnických menšín. V roku 2018 dosiahol regionálny HDP piatich autonómnych oblastí Vnútorné Mongolsko, Guangxi, Tibet, Ningxia a Xinjiang a troch provincií Yunnan, Guizhou a Qinghai 9 057,6 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 7,2 %, o 0,6 percentuálneho bodu viac ako národná úroveň, počet chudobných obyvateľov sa znížil na 6,03 milióna a miera výskytu chudoby klesla na 4,0 %. Infraštruktúra, verejné služby a životy ľudí v oblastiach etnických menšín sa každým dňom menia.

 Vzdelávacie aktivity v oblastiach etnických menšín a etnických menšín sa rýchlo rozvíjali. Čína presadzuje rovnosť vo vzdelávaní rozvojom rôznych etnických škôl na všetkých úrovniach, organizovaním vnútrozemských prípravných tried a etnických tried, poskytovaním starostlivosti kandidátom z etnických menšín v ich ďalšom vzdelávaní, podporou internátneho vzdelávania v rozsiahlych poľnohospodárskych a pastoračných oblastiach a snahou o zabezpečenie vysokoškolského vzdelávania v etnických oblastiach Chrániť práva etnických menšín na vzdelanie. V súčasnosti je v oblastiach etnických menšín plne implementovaných deväť rokov povinného vzdelávania od základnej školy po strednú školu. Tibetská autonómna oblasť a južná oblasť Sin-ťiang v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang dosiahli 15 rokov bezplatného vzdelávania od predškolského veku po strednú školu. školy. V roku 2018 dosiahla hrubá miera zápisu do trojročných predškolských zariadení v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang 96,86 % a čistá miera zápisu do základnej školy dosiahla 99,94 %.

 Sloboda etnických menšín používať a rozvíjať svoj vlastný hovorený a písaný jazyk je zaručená. V Číne má okrem spoločného čínskeho jazyka etnických skupín Hui a Manchu aj 53 ďalších etnických menšín svoje vlastné etnické jazyky a 22 etnických skupín používa spolu 28 písiem. Štát v súlade so zákonom chráni legálne používanie jazykov etnických menšín v rôznych oblastiach, ako je správa a súdnictvo, tlač a vydavateľstvo, rozhlas, film a televízia, kultúra a vzdelávanie. Vybudujte databázu ohrozených jazykov čínskych etnických menšín a vytvorte a implementujte „Projekt na ochranu zdrojov čínskeho jazyka“. K marcu 2019 bolo v etnických autonómnych oblastiach celkovo 714 vysielacích inštitúcií, ako sú rozhlasové stanice, televízne stanice a rozhlasové a televízne stanice. Vysielacie organizácie na všetkých úrovniach v celej krajine spustili celkovo 46 televíznych kanálov v etnickom jazyku a 56 rozhlasových kanálov v etnickom jazyku. Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang vydáva noviny, knihy, audiovizuálne produkty a elektronické publikácie v šiestich jazykoch: Han, Ujgur, Kazach, Kirgiz, mongolčina a Xibe, a vysiela televízne a rozhlasové programy vo viacerých jazykoch. Štát realizuje bilingválne vzdelávanie v oblastiach etnických menšín a v podstate zaviedol bilingválny vzdelávací systém od predškolského veku po strednú školu. K roku 2018 existovalo 6 521 základných a stredných škôl s bilingválnym vzdelávaním pre etnické menšiny, pričom bilingválne vzdelávanie absolvovalo 3,093 milióna študentov a 206 000 učiteľov na plný úväzok v bilingválnom vzdelávaní.

 Kultúrne dedičstvo, kultúrne pamiatky a historické miesta etnických menšín sú účinne chránené. Tradičná kultúra etnických menšín je dôležitou súčasťou čínskej kultúry a spoločným duchovným bohatstvom ľudí všetkých etnických skupín v Číne. Čínska vláda sformulovala príslušné zákony, zriadila špecializované agentúry a zvýšila finančné investície na podporu dedenia a rozvoja kultúr etnických menšín. Historický architektonický komplex paláca Potala v Lhase, starobylé mesto Lijiang, ruiny Yuan Shangdu, kultúrna krajina ryžových terás Hani na Červenej rieke a ruiny Tusi sú zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Na čínskom Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (zoznam) je 21 položiek súvisiacich s etnickými menšinami; medzi prvými štyrmi skupinami z celkového počtu 1 372 položiek národného nehmotného kultúrneho dedičstva v Číne sa 492 položiek týka etnických menšín. , čo predstavuje 36 %; medzi piatimi skupinami 3 068 reprezentatívnych dedičov projektov národného nehmotného kultúrneho dedičstva je 862 dedičov etnických menšín, čo predstavuje približne 28 %; bolo zriadených 21 experimentálnych zón národnej kultúrnej a ekologickej ochrany, z ktorých 11 sa nachádza v oblastiach etnických menšín 25 provincií (autonómnych oblastí a obcí priamo pod centrálnou vládou) zriadilo inštitúcie na zostavovanie a výskum starých etnických kníh. Od roku 2018 bolo zachránených a roztriedených približne jeden milión kníh starých etnických menšín v roztrúsených zbierkach (okrem knižničných a kláštorných zbierok), vrátane mnohých vzácnych sirôt a vzácnych kníh. Zorganizoval a zrealizoval kompilačný projekt „Všeobecný katalóg starých kníh čínskych etnických menšín“, ktorý zhromaždil celkovo asi 300 000 titulov.

 Sloboda náboženského presvedčenia etnických menšín je zaručená. Bežné náboženské aktivity a náboženské presvedčenie etnických menšín sú chránené v súlade so zákonom a sú splnené ich bežné náboženské potreby. Preklad, publikácia a distribúcia islamských, budhistických, kresťanských a iných náboženských klasikov vo viacerých jazykoch. Tibetská autonómna oblasť má 1 787 miest s aktivitami tibetského budhizmu a viac ako 46 000 mníchov a mníšok žijúcich v kláštoroch. Boli vyhlásené „Opatrenia na riadenie reinkarnácie živých Budhov v tibetskom budhizme.“ Ako jedinečná metóda viery a dedičnosti tibetského buddhizmu bol reinkarnačný systém živých Budhov rešpektovaný krajinou a vládami na všetkých úrovniach Tibetu. autonómnej oblasti. V súčasnosti je v Tibetskej autonómnej oblasti 358 žijúcich Budhov, z ktorých 91 novoreinkarnovaných žijúcich Budhov bolo schválených a uznaných podľa historických zvykov a náboženských rituálov. Aby sa neustále zlepšoval systém štúdia sútier tibetských budhistických mníchov, krajina vyhlásila „Metódu udeľovania tibetských budhistických titulov (skúška)“. Od roku 2018 získalo 117 mníchov v sútrach v Tibetskej autonómnej oblasti Geshe „Lharampa“. ” a 68 Mních získal vyšší akademický titul „Torampa“ na čínskej Tibetan Advanced Buddhist College. Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang má 24 800 mešít, kostolov, kláštorov, taoistických chrámov a iných miest náboženských aktivít, z ktorých je viac ako 24 400 mešít a 29 300 duchovných. Študenti môžu získať vysokoškolské vzdelanie v islamských seminároch a „Korán“ Buddha „The Essence of Hari’s Hadith Records“ a ďalšie knihy boli vydané a distribuované s viac ako 1,76 miliónmi kópií. Implementujte organizovanú a plánovanú politiku hadždž, posilnite záruky služieb a zaistite bezpečnosť a usporiadanosť činností hadždž.

 Naďalej sa posilňuje ochrana žien a detí. Zákon o ochrane práv a záujmov žien a zákon o ochrane maloletých položili právny základ na ochranu práv a záujmov žien a detí. Čínska vláda sformulovala a implementovala tri programy pre rozvoj čínskych žien a tri programy pre rozvoj čínskych detí, aktívne presadzuje a efektívne realizuje rodovú rovnosť a posilňuje ochranu práv detí. Naďalej budeme zvyšovať ochranu práv a záujmov zamestnankýň, akými sú zamestnanosť, ochrana práce a zabezpečenie materstva. Dôrazne trestať trestné činy, ako sú sexuálne útoky, zneužívanie maloletých a obchodovanie so ženami a deťmi, a podporovať implementáciu systémov, ako je zákaz zamestnávania sexuálnych delikventov a povinné nahlasovanie sexuálnych útokov na univerzite. Vyhlásiť a implementovať zákon o boji proti domácemu násiliu a chrániť legitímne práva a záujmy rodinných príslušníkov vrátane žien prostredníctvom implementácie systémov, ako je povinné hlásenie, varovania verejnej bezpečnosti, príkazy na ochranu osobnej bezpečnosti a núdzový azyl. Udržiavať bezpečnosť v areáli a bojovať proti násiliu a šikanovaniu študentov. Posilniť poručiteľskú zodpovednosť rodičov alebo zverených opatrovníkov opustených detí a tvrdo zakročiť proti nezákonným a kriminálnym aktivitám, ktoré poškodzujú opustené deti vo vidieckych oblastiach. V plnej miere využívať pokročilé technologické prostriedky, ako je internet, na záchranu unesených detí, vytvoriť informačnú databázu DNA zameranú na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, spustiť platformu na núdzové poskytovanie informácií o nezvestných deťoch ministerstva verejnej bezpečnosti a vytvoriť mechanizmus rýchleho záchranného spojenia pre nezvestných. deti.

 Úroveň ochrany práv a záujmov žien a detí v oblasti zdravia sa neustále zlepšuje. Pred založením Novej Číny bola úmrtnosť matiek až 1 500/100 000, dojčenská úmrtnosť až 200 ‰ a priemerná dĺžka života žien bola len 36,7 roka. Po vzniku Novej Číny sa zdravotná úroveň žien a detí neustále zlepšuje, v roku 2015 priemerná dĺžka života žien dosiahla 79,43 roka, v roku 2018 klesla úmrtnosť matiek na 18,3/100 000 a dojčenská úmrtnosť klesla na 6,1‰. Od roku 2012 sa realizuje projekt zlepšenia výživy pre deti v oblastiach zasiahnutých chudobou s cieľom zlepšiť výživové a zdravotné podmienky detí v oblastiach postihnutých chudobou. Od roku 2018 projekt pokrýval 715 chudobných okresov v 14 národných susediacich oblastiach. s osobitnými ťažkosťami v 21 provinciách (autonómne regióny a obce), s celkovým počtom 722 Tisíce detí, ktoré využili. Zaviedli sme bezplatný program vyšetrenia rakoviny krčka maternice a rakoviny prsníka pre ženy a zaradili sme rakovinu krčka maternice a rakovinu prsníka do rozsahu národnej liečby závažných ochorení. K roku 2018 bolo spolu takmer 100 miliónov bezplatných vyšetrení rakoviny krčka maternice a viac ako 30 miliónov prsníkov. boli vykonané onkologické vyšetrenia. Na základe štandardu pomoci 10 000 jüanov na osobu, celkovo viac ako 1,3 miliardy jüanov v centrálnych špeciálnych lotériových fondoch verejného blahobytu a sociálnych fondoch pomohlo 132 200 chudobným a chorým ženám. Zvýšili sme finančné prostriedky na zdravie matiek a detí vo vidieckych a odľahlých oblastiach a zaviedli sme dotačný program hospitalizácie pre tehotné ženy na vidieku, v rámci ktorého bolo dotovaných celkovo viac ako 74 miliónov ľudí. Implementovať projekt zásobovania vodou „Maminská vodná pivnica“ a medicínsko-zdravotný projekt „Mother ́s Health Express“ so zameraním na riešenie problémov, akými sú bezpečná pitná voda pre ženy v suchých oblastiach západu a zdravotné služby pre ženy a deti v chudobných oblastiach.

 Účinne chrániť práva žien podieľať sa na správe vecí verejných a hospodárskom a sociálnom rozvoji. Na zabezpečenie účasti žien na politických záležitostiach je na 13. Národnom ľudovom zhromaždení 742 poslankýň, čo predstavuje 24,9 %, čo je o 12,9 percentuálneho bodu viac ako podiel poslankýň na prvom Národnom ľudovom zhromaždení v roku 1954; má 440 členiek. z 13. národného výboru Čínskej ľudovej politickej poradnej konferencie Ženy tvoria 20,4 %, čo je o 14,3 percentuálneho bodu viac ako podiel členiek prvého národného výboru CPPCC v roku 1949. Od 90. rokov 20. storočia všetky správy z straníckeho zjazdu jasne požadovali, aby sa venovala pozornosť vzdelávaniu a výberu ženských kádrov. V roku 1950 bol počet ženských kádrov v národnom kádrovom tíme 65 000, v roku 2018 bol počet žien medzi štátnymi zamestnancami celoštátne 1,928 milióna, čo predstavuje 26,8 %.

 Mechanizmus ochrany práv a záujmov seniorov sa postupne zdokonaľoval. Čína rozvíja príčinu starnutia a propaguje cnosti čínskeho národa rešpektovať, starať sa a pomáhať starším v celej spoločnosti. V roku 2018 bola staršia populácia Číny vo veku 60 a viac rokov 249,49 milióna, čo predstavuje 17,9 % z celkovej populácie. Formulovať a revidovať zákon o ochrane práv a záujmov seniorov a vytvoriť systém nariadení a politík pre starostlivosť o seniorov. Služby starostlivosti o seniorov sa postupne rozšírili z centralizovanej starostlivosti v inštitúciách na vybudovanie systému starostlivosti o seniorov založeného na domácej, komunitnej, inštitucionálnej a lekárskej starostlivosti a integrovanom rozvoji s rodinnou podporou starostlivosti o starších ľudí a vzájomnou pomocou ako nové prelomové body. .. Počet rôznych typov ústavov a zariadení opatrovateľskej služby pre seniorov na celoštátnej úrovni vzrástol zo 7 000 v roku 1978 na 168 100 v marci 2019, s celkovým počtom 7,32 milióna rôznych typov lôžok opatrovateľskej služby pre seniorov. V roku 2018 využívalo 29,723 milióna starších ľudí príspevok na starobu, 748 000 starších ľudí využilo príspevok na opatrovanie, 5,217 milióna starších ľudí využilo príspevok na opatrovateľskú službu pre starších ľudí a 30 000 starších ľudí využilo iné príspevky na starobu.

 Systém sociálneho zabezpečenia pre ľudí so zdravotným postihnutím sa neustále zlepšuje. Komplexne sme zaviedli systém dotácií na živobytie pre ľudí so zdravotným postihnutím v núdzi a systém dotácií na opatrovanie pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.V roku 2018 využilo viac ako 21 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím. V roku 2018 sa na mestskom a vidieckom sociálnom dôchodkovom poistení podieľalo 25,612 milióna ľudí so zdravotným postihnutím v mestách a na vidieku, 10,244 milióna ľudí so zdravotným postihnutím poberalo dôchodky a 9,248 milióna ľudí so zdravotným postihnutím požívalo minimálnu životnú istotu v mestách a na vidieku; 5,76 milióna z 5,952 milióna ťažko zdravotne postihnutých ľudí dostalo Podiel zaplateného poistného na dôchodkové poistenie dosiahol 96,8 %, ďalších 2,984 milióna osôb bez ťažkého zdravotného postihnutia má zvýhodnené platby na dôchodkové poistenie v plnej výške alebo čiastočne.

 Rehabilitačné služby pre ľudí so zdravotným postihnutím sú všeobecne dostupné. Budeme komplexne vykonávať prevenciu zdravotného postihnutia, neustále posilňovať rehabilitačné služby a snažiť sa o dosiahnutie cieľa „všetci so zdravotným postihnutím majú prístup k rehabilitačným službám“. Implementáciou „predpisov o prevencii zdravotného postihnutia a rehabilitácii osôb so zdravotným postihnutím“ boli od základov zriadené rehabilitačné ústavy pre ľudí so zdravotným postihnutím, postupne sa rozrastal odborný tím a stále sa zlepšovali možnosti služieb. V roku 2018 bolo dokončených 914 rehabilitačných zariadení na provinčnej, obecnej a krajskej úrovni s celkovou stavebnou plochou 3,449 milióna metrov štvorcových; 9 036 inštitúcií profesionálnych rehabilitačných služieb pre zdravotne postihnutých s 250 000 zamestnancami, 2 750 okresov (mestá, okresy) Vykonávať služby komunitnej rehabilitácie. Zaviesť rehabilitačný a asistenčný systém pre postihnuté deti. V roku 2018 dosiahla miera pokrytia rehabilitačnými službami pre ľudí so zdravotným postihnutím 79,8 % a základné rehabilitačné služby dostalo 10,747 milióna zdravotne postihnutých detí a certifikovaných ľudí so zdravotným postihnutím.

 Podporovať realizáciu pracovných práv osôb so zdravotným postihnutím. Zriadiť špecializované agentúry služieb zamestnanosti pre zdravotne postihnutých V roku 2018 bolo 2 787 agentúr služieb zamestnanosti pre zdravotne postihnutých s 15 000 zamestnancami. Zaviedli sme plán na zlepšenie odborných zručností ľudí so zdravotným postihnutím a založili sme 500 základní odborného vzdelávania na národnej úrovni pre ľudí so zdravotným postihnutím a 350 základní odborného vzdelávania na úrovni provincií pre ľudí so zdravotným postihnutím. V roku 2018 dostalo 494 000 nových ľudí so zdravotným postihnutím v mestských a vidieckych oblastiach. školenie skutočného mena. V posledných rokoch sa celkový rozsah a štruktúra zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím stabilizovala, pričom počet novozamestnaných osôb so zdravotným postihnutím každoročne zostáva na úrovni viac ako 300 000 osôb. V roku 2018 bolo vytvorených 367 000 nových pracovných miest pre certifikovaných ľudí so zdravotným postihnutím v mestských a vidieckych oblastiach, vrátane 118 000 nových pracovných miest v mestských oblastiach a 249 000 nových pracovných miest vo vidieckych oblastiach. K roku 2018 dosiahol počet zamestnaných certifikovaných ľudí so zdravotným postihnutím v mestách a na vidieku 9,484 milióna.

 Dôrazne podporovať budovanie bezbariérových prostredí a služieb asistenčných zariadení. „Nariadenia o budovaní bezbariérového prostredia“ sú implementované a bezbariérovú výstavbu má 1 702 miest a krajov. ) komplexné servisné zariadenia boli bezbariérové.Výstavba a rekonštrukcia. Od roku 2016 do roku 2018 dostalo bezbariérové ​​úpravy celkovo 2,986 milióna domácností so zdravotným postihnutím. Podporovať budovanie prístupnosti informácií K roku 2018 viac ako 500 vládnych jednotiek dokončilo výstavbu platforiem verejnej služby dostupnosti informácií a viac ako 30 000 webových stránok pre záležitosti verejnej správy a verejných služieb dosiahlo bezbariérové ​​služby. Rôzne lokality postupne formulovali dotačné opatrenia na asistenčné pomôcky na poskytovanie dotácií na nákup pomôcok a poskytovanie adaptačných služieb. V roku 2018 dostalo 3,191 milióna ľudí so zdravotným postihnutím rôzne pomocné adaptačné služby, ako sú slepecké palice, vizuálne pomôcky a protézy. Podmienky pre zdravotne postihnuté osoby na udelenie vodičského oprávnenia sa priebežne uvoľňujú, o vodičské oprávnenie požiadalo 279 000 osôb s telesným, sluchovým a iným postihnutím, zlepšila sa osobná mobilita a sociálne participačné schopnosti zdravotne postihnutých osôb.

 6. Neustále posilňovať ochranu ľudských práv a právneho štátu

 Nová Čína nastolila socialistický právny štát a využila právny štát na ochranu ľudských práv. Čína si za posledných 70 rokov vybudovala relatívne kompletný systém právnej ochrany ľudských práv. Dodržiava spoločný pokrok v oblasti právneho štátu, vládnutia podľa zákona a správy podľa zákona. Dodržiava integrovanú konštrukciu pravidla krajiny zákona, vlády právneho štátu a spoločnosti právneho štátu a dosahuje vedeckú legislatívu, prísne presadzovanie práva, spravodlivú spravodlivosť a všetci ľudia dodržiavajú zákony a neustále presadzujú sociálnu spravodlivosť a spravodlivosť.

 Vybudujte obmedzenú vládu, zodpovednú vládu a vládu služieb. V súlade so zákonom určiť hranice správnej právomoci, zaviesť zásadu, že nič nemožno robiť bez zákonného oprávnenia, zaviesť zoznam právomocí a zoznam zodpovedností a zakázať zriaďovanie právomocí mimo zákona a nezákonné používanie právomocí. . Budeme pokračovať v prehlbovaní reformy „delegovanie právomoci, delegovanie právomoci, delegovanie právomoci, delegovanie právomoci, delegovanie právomoci, delegovanie právomoci, delegovanie právomoci, delegovanie právomoci, delegovanie právomoci, delegovanie právomoci, delegovanie právomoci a optimalizácia služieb“, čím sa urýchli transformácia vládnych funkcií a snaha o zníženie nákladov pre ľudí a podniky pri rokovaniach s vládou. Zaviesť a zlepšiť prísne administratívne postupy presadzovania práva, zaviesť referenčný systém pre správne uváženie, zjednotiť normy presadzovania práva, zúžiť priestor na uváženie a zabezpečiť legitímne práva a záujmy správnych partnerov. Prehĺbiť zverejňovanie informácií v oblasti presadzovania práva, rozšíriť rozsah zverejňovania, integrovať nosiče zverejňovania, posilniť online zverejňovanie vládnych záležitostí a uľahčiť prístup verejnosti k informáciám. 25 provincií (autonómne regióny, obce priamo spadajúce pod ústrednú vládu) zriadilo platformy presadzovania práva na provinčnej úrovni na poskytovanie služieb dopytovania informácií o pokroku a výsledkoch prípadov presadzovania práva; 22 provincií (autonómne regióny, obce priamo podriadené ústrednej vláde) zrealizovali online sprístupnenie dokumentov o rozhodnutiach o administratívnych sankciách; 17 provincií (autonómne regióny, autonómne regióny, samosprávne celky priamo spadajúce pod ústrednú vládu) sprístupnilo dokumenty o rozhodnutiach o administratívnom preskúmaní verejne online. Posilniť dohľad v oblasti presadzovania práva, zaviesť a zlepšiť systém hodnotenia výkonu s hodnotením orgánov činných v trestnom konaní ako hlavným obsahom, prehĺbiť informatizáciu orgánov činných v trestnom konaní, realizovať správu informácií a simultánne zaznamenávanie procesov v prípadoch a posilniť dohľad nad činnosťami činnými v trestnom konaní v reálnom čase.

 Zabezpečiť, aby sa súdna moc a moc prokurátora vykonávali nezávisle a spravodlivo v súlade so zákonom. Vyšlo päť „Päťročných reformných osnov ľudových súdov“ a „Plánu reformy ľudových prokuratúr“. Komplexne implementovať systém registrácie prípadov, zabezpečiť podanie všetkých žalôb a chrániť práva účastníkov konania na súdne spory. Uskutočníme reformu systému utajeného riadenia justičných zamestnancov, ktorej jadrom bude systém kvót pre sudcov a prokurátorov, presadíme reformu systému zabezpečenia kariéry sudcov a ďalej zlepšíme formalizáciu, špecializáciu a profesionalitu justičného personálu. Komplexne zaviesť systém súdnej zodpovednosti a skutočne zabezpečiť, aby „zodpovedný bol ten, kto prípad rieši“. Implementovať trestnú politiku spájania zhovievavosti s prísnosťou, ďalej zlepšovať trestné konanie, presadzovať reformu systému zhovievavosti pri priznaní viny a trestov, zlepšiť mechanizmus fungovania zrýchleného rozhodovacieho konania v trestných veciach, prehĺbiť oddelenie zložitých prípadov od jednoduchých prípadov, a vybudovať trojrozmerný a viacúrovňový systém trestného konania s čínskymi charakteristikami. Tam, kde to podmienky dovolia, zavedieme jednotnú správu ľudí, majetku a zdrojov na miestnych súdoch a prokuratúrach pod provinčnou úrovňou, preskúmame zriadenie ľudových súdov a ľudových prokurátorov naprieč správnymi divíziami, zriadime šesť obvodných súdov na Najvyššom ľudovom súde a zriadiť súdy pre duševné vlastníctvo, internetové súdy, finančné súdy atď. Posilniť súdnu ochranu verejných záujmov a vytvoriť systém pre orgány prokuratúry na začatie súdnych sporov vo verejnom záujme. K marcu 2019 orgány prokuratúry v celej krajine riešili celkovo 157 095 prípadov súdnych sporov vo verejnom záujme.

 Prehĺbiť súdnu transparentnosť. Komplexne presadzovať slnečnú spravodlivosť a neustále posilňovať budovanie platformy na zverejňovanie súdnych konaní, súdnych činností, dokumentov o rozsudkoch, informácií o výkone a platformy na zverejňovanie informácií o prípadoch pre ľudovú prokuratúru. K februáru 2019 zverejnila China Trial Process Information Disclosure Network 370 miliónov informácií o prípadoch, China Trial Process Information Disclosure Network odvysielala živé vysielanie 2,59 milióna súdnych procesov a China Judgment Documents Network zverejnila 63,82 miliónov dokumentov a prijala 22,6 miliardy návštev. Od spustenia siete na zverejňovanie informácií o prípadoch ľudovej prokuratúry 1. októbra 2014 zverejnila viac ako 9,28 milióna prípadov procesných informácií, zverejnila viac ako 580 000 dôležitých informácií o prípadoch, zverejnila viac ako 3,86 milióna právnych dokumentov a prijala 30 online stretnutí. na obranu a reprezentáciu.Viac ako 10 000 ľudí. Posilniť dohľad nad súdnou činnosťou, prehĺbiť dohľad nad trestným konaním, posilniť dohľad nad civilným správnym súdnym sporom a neustále zlepšovať systémy ľudového posudzovateľa a dozoru ľudu.

 Právo strán na spravodlivý proces je zaručené. Presadzovať reformu systému trestného konania zameraného na súdny proces, dôsledne implementovať právne princípy, akými sú zákonnosť trestného činu a trestu, rozhodovanie o dôkazoch a vylúčenie nezákonných dôkazov, zlepšiť mechanizmus dostavovania sa pred súd s cieľom svedčiť a posilniť funkciu súdnych procesov . Právo na obhajobu podozrivých a obžalovaných z trestnej činnosti je plne zaručené. Podozriví z trestnej činnosti majú právo poveriť obhajcu od prvého dňa, keď sú vypočutí vyšetrovacím orgánom alebo podliehajú núteným opatreniam, a obžalovaný má právo poveriť obhajcu na kedykoľvek; právnici s povinnosťou právnej pomoci a pilotný projekt pracujú na úplnom pokrytí obhajoby právnikov v trestných veciach, aby dosiahli plné pokrytie pracovísk právnej pomoci na súdoch a v záchytných strediskách, a snažia sa zabezpečiť, aby všetci obžalovaní v trestných prípadoch mohli dostať obhajobu a pomoc právnika počas fázy súdneho konania; zabezpečiť, aby sa obhajcovia mohli stretávať, skúmať spisy, vyšetrovať a zhromažďovať dôkazy, krížovo skúmať a diskutovať o právach na obhajobu a iné súdne spory; zlepšiť mechanizmus na zabezpečenie toho, aby si právnici plnili svoje povinnosti v súlade so zákonom, zriadiť a zlepšiť mechanizmus rýchlej spoločnej likvidácie na ochranu profesijných práv právnikov, otvoriť platformu právnických služieb na uľahčenie vybavovania prípadov právnikov. Dodržiavať zásadu odstraňovania podozrenia z viny a predchádzanie nespravodlivým, nepravdivým a chybným prípadom a ich nápravu. Od roku 2013 do marca 2019 ľudové súdy na všetkých stupňoch v súlade so zákonom oslobodili spod obžaloby 5 876 ​​obžalovaných, čím zabezpečili, že nevinní ľudia nebudú stíhaní; 8 568 trestných vecí bolo obnovených a odsúdených, vrátane prípadov Hugjil Pattern a Nie Shubin, ktoré boli opravené v súlade so zákonom, „kauza päť týždňov“ a ďalšie veľké nespravodlivé prípady a boli odškodnené štátom v súlade so zákonom. Prísne kontrolovať a používať trest smrti opatrne a výrazne znížiť počet trestných činov, za ktoré sa trest smrti vzťahuje. V roku 2007 Najvyšší ľudový súd prevzal svoju právomoc prehodnocovať rozsudky smrti.

 Chrániť zákonné práva podozrivých, obvinených, väzňov, drogovo závislých a osôb prepustených z väzenia. Štandardizovať donucovacie prostriedky, obmedziť uplatňovanie donucovacích prostriedkov odňatia slobody, zaviesť systém informovania zadržaných osôb o ich právach a povinnostiach pri vstupe do ústavu na výkon väzby a vytvoriť mechanizmus na vyšetrovanie a vybavovanie sťažností zadržaných. Prehĺbiť transparentnosť väzenských záležitostí, zlepšiť dohľad nad väzenskými manažérmi v oblasti presadzovania práva a zabezpečiť, aby sa neporušovali legitímne práva väzňov. Realizovať humanistickú starostlivosť a vykonávať návštevy príbuzných mimo väzenia. Komunitný nápravný systém bol komplexne presadzovaný. K máju 2019 bolo prijatých celkovo 4,45 milióna komunitných nápravných subjektov, celkovo 3,75 milióna osôb bolo prepustených z nápravy a je registrovaných viac ako 700 000 komunitných nápravných subjektov. miera komunitných korekčných subjektov počas korekčného obdobia bola vždy o 0,2 % nižšia. Od založenia Novej Číny do roku 1975 bolo udelených sedem amnestií vojnovým zločincom, kontrarevolučným zločincom a niektorým obyčajným zločincom. Podľa platnej ústavy bola v rokoch 2015 a 2019 niektorým zločincom, ktorí si odpykali trest, udelená amnestia dvakrát. Vyhlasovať protidrogové zákony, protidrogové predpisy a pod. na ochranu oprávnených práv a záujmov drogovo závislých v súlade so zákonom a vykonávať dohľad pri výkone zákona. Zlepšíme systém pomoci a riadenia osobám prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody, zavedieme opatrenia sociálnej pomoci a sprostredkovania zamestnania a podporíme bezproblémovú integráciu osôb prepustených z výkonu trestu odňatia slobody do spoločnosti.

 Vytvoriť a zlepšiť systémy pomoci a pomoci. Zjednodušiť kanály pre štátne nároky na odškodnenie, rozšíriť rozsah odškodnenia, objasniť dôkazné bremeno, zvýšiť odškodnenie za duševnú škodu, zlepšiť štandardy odškodnenia, zabezpečiť včasné vyplatenie odškodnenia a ďalej zlepšiť administratívne odškodnenie, trestnoprávnu kompenzáciu a netrestnú súdnu kompenzáciu systémov. Vnútroštátny štandard odškodňovania za trestné činy sa s ekonomickým a sociálnym rozvojom naďalej zlepšuje a výška denného odškodného za porušenie práva občanov na osobnú slobodu sa zvýšila zo 17,16 juanov v roku 1995 na 315,94 juanov v roku 2019. Od roku 2013 do marca 2019 ľudové súdy na všetkých úrovniach uzavreli 61 978 prípadov štátneho odškodnenia. Zlepšíme národný systém súdnej pomoci, zriadime výbor pre súdnu pomoc, aktívne presadzujeme prepojenie súdnej pomoci, sociálnej pomoci a právnej pomoci a pomôžeme obetiam, ktoré nemôžu získať efektívne odškodnenie, zbaviť sa životných ťažkostí. Od roku 2015 do roku 2018 sa stranám s finančnými ťažkosťami rozdelilo 3,75 miliardy juanov z prostriedkov na súdnu pomoc.

 Verejné právne služby sú kvalitnejšie a pohodlnejšie. Vytvorenie a zlepšenie systému právnej pomoci Od roku 2013 do roku 2018 inštitúcie právnej pomoci v celej krajine zorganizovali a vybavili viac ako 7,788 milióna prípadov právnej pomoci, poskytli výhody viac ako 8,475 milióna ľuďom a poskytli právne konzultácie viac ako 45,268 miliónom ľudí. Komplexne propagovať právnickú profesiu Od roku 2018 vzrástol počet právnikov na viac ako 423 000 a počet advokátskych kancelárií na viac ako 30 000. Zlepšite systém verejných právnych služieb a vybudujte tri hlavné platformy: platformu subjektov verejnej právnej služby, horúcu linku právnych služieb „12348“ a sieť právnych služieb, aby ste dosiahli rýchlejšiu aplikáciu a jednoduchšiu kontrolu, aby bola pohodlnejšia a prospešnejšia pre ľudí. Od roku 2018 bolo v celej krajine zriadených 2 917 okresných (mesto, okres) centier verejných právnych služieb a viac ako 39 000 miest verejných právnych služieb s právnymi poradcami pre 650 000 dedín (obytných oblastí). Všetky provincie (autonómne regióny , obce priamo spadajúce pod ústrednú vládu) Obidve zriadili platformy pre právne služby „12348“. Podporiť reformu systému riadenia justičnej identifikácie a zlepšiť kvalitu a dôveryhodnosť justičnej identifikácie. Od roku 2018 existuje 3 834 inštitúcií justičnej identifikácie a 45 000 expertov na justičnú identifikáciu, ktorých preskúmali a zaregistrovali súdne správne orgány.

 Zvýšiť povedomie celej spoločnosti o ľudských právach a zásadách právneho štátu. Po založení Čínskej ľudovej republiky sa prostredníctvom rozsiahlej publicity ústavy a zákona o manželstve postupne ustanovili pojmy ako rodová rovnosť a sloboda manželstva. Od roku 1986 sa na celoštátnej úrovni realizovalo sedem päťročných plánov popularizácie práva na propagáciu a vzdelávanie o ústave a právnom štáte. Začleniť vzdelávanie o právnom štáte do národného vzdelávacieho systému a doplniť obsah ľudských práv do základného a stredného vzdelávania. Zriadiť odbory ľudských práv a súvisiace kurzy na vysokých školách a univerzitách na pestovanie profesionálnych talentov v oblasti ľudských práv. Špeciálne školenia v oblasti ľudských práv sa vykonávajú pre vedúcich kádrov na všetkých úrovniach, zamestnancov Úradu verejnej bezpečnosti, prokuratúry a súdneho oddelenia a odborníkov z praxe v oblasti médií. Zriadilo 8 národných základní pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti ľudských práv. Vydávať a distribuovať odborné knihy a periodiká ako „Human Rights“, „Human Rights Research“ a „China Human Rights Review“. Čínska spoločnosť pre štúdium ľudských práv nepretržite vydáva modrú knihu „Správa o rozvoji ľudských práv v Číne“ s cieľom aktívne podporovať akademický výskum v oblasti ľudských práv, vzdelávanie a popularizáciu vedomostí.

 Budeme dôrazne bojovať proti korupcii a chrániť záujmy ľudí. V novembri 1949 Ústredný výbor Komunistickej strany Číny rozhodol o zriadení Ústredného výboru a disciplinárnych komisií strany na všetkých úrovniach, v roku 1955 zvolil Národný kongres Komunistickej strany Číny Ústrednú dozornú komisiu, v decembri 1978 tretie plenárne zasadnutie 11. ústredného výboru Komunistickej strany Číny zvolilo novú Ústrednú komisiu pre kontrolu disciplíny. Od 18. národného kongresu Komunistickej strany Číny sa urýchlilo vytváranie zdravého vnútrostraníckeho právneho systému a vnútrostraníckeho právneho systému založeného na ústave strany a podporeného množstvom podporných vnútrostraníckych zákonov a boli stanovené predpisy. V marci 2018 bola v súlade so zákonom zriadená Národná dozorná komisia Čínskej ľudovej republiky, disciplinárne kontrolné komisie a dozorné komisie na všetkých úrovniach spolupracujú na zabezpečení plného pokrytia dozoru nad všetkými verejnými činiteľmi, ktorí vykonávajú verejnú moc. Od decembra 2012 do júna 2019 Ústredná komisia pre disciplinárnu inšpekciu otvorila prípady na preskúmanie 389 kádrov v ústrednom manažmente a 155 osôb bolo presunutých do justičných orgánov pre podozrenie z trestných činov. Rozhodne napraviť korupciu a problémy s pracovným štýlom u más, prehĺbiť osobitné zaobchádzanie s korupciou a otázkami pracovného štýlu v oblasti zmierňovania chudoby, vykonať špeciálnu nápravu v oblasti živobytia ľudí, preniknúť hlboko do „ochranného dáždnika“ súvisiaceho s gangmi korupčné a gangsterské sily a rozhodne eliminujte skorumpované elementy, ktoré ukrývajú a ospravedlňujú gangsterské sily.

 7. Komplexne sa podieľať na globálnom riadení ľudských práv

 Čína energicky presadzovala rozvoj svojej vlastnej veci v oblasti ľudských práv, ale vždy sa držala konceptov rovnosti, vzájomnej dôvery, tolerancie a vzájomného učenia sa, obojstranne výhodnej spolupráce a spoločného rozvoja. Aktívne sa podieľala na záležitostiach OSN v oblasti ľudských práv, svedomito si plnil svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, vykonával rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu v oblasti ľudských práv a aktívne prispieval k tomu, že globálne riadenie ľudských práv poskytuje čínsku múdrosť a čínske riešenia a podniká praktické kroky na podporu rozvoja globálneho riadenia ľudských práv spravodlivejším spôsobom, rozumným a inkluzívnym smerom.

 Aktívne sa podieľať na medzinárodných záležitostiach v oblasti ľudských práv. Po tom, čo Čína v roku 1971 obnovila svoje zákonné sídlo v Organizácii Spojených národov, vyslala delegácie, aby sa zúčastnili na postupných zasadnutiach Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a Hospodárskej a sociálnej rady Organizácie Spojených národov, a aktívne sa zúčastňovala na rokovaniach o otázkach ľudských práv. Od roku 1979 sa Čína tri po sebe nasledujúce roky zúčastňuje na zasadnutiach Komisie OSN pre ľudské práva ako pozorovateľ. V roku 1981 bola Čína na organizačnom stretnutí Hospodárskej a sociálnej rady Organizácie Spojených národov zvolená za člena Komisie pre ľudské práva. Od roku 1982 Čína oficiálne slúži ako člen Komisie pre ľudské práva a bola znovu zvolená. Od založenia Rady pre ľudské práva v roku 2006 bola Čína štyrikrát zvolená za člena Rady. Mnohí odborníci odporúčaní Čínou sú členmi mnohých multilaterálnych organizácií pre ľudské práva alebo špeciálnych výborov, ako je Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, Výbor proti mučeniu, Výbor pre odstránenie rasovej diskriminácie, Výbor pre odstránenie o diskriminácii žien a Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

 Čína udržiava konštruktívne kontakty s Vysokým komisárom OSN pre ľudské práva a jeho úradom. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva navštívil osemkrát Čínu a pozval predstaviteľov Úradu vysokého komisára do Číny na výmenné návštevy pri mnohých príležitostiach. V posledných rokoch Čína a OHCHR podpísali dve memorandá o porozumení o technickej spolupráci, ktoré sa týkajú reformy súdnictva, polície a ľudských práv, vzdelávania v oblasti ľudských práv, implementácie zmlúv o ľudských právach a iných oblastí, a spoluorganizovali mnohé medzinárodné konferencie o ľudských právach. s OHCHR.. Od roku 1994 Čína postupne pozýva osobitného spravodajcu pre slobodu náboženského vyznania, pracovnú skupinu pre svojvoľné zadržiavanie, osobitného spravodajcu pre právo na vzdelanie, osobitného spravodajcu pre mučenie, osobitného spravodajcu pre právo na jedlo, pracovnú skupinu o odstránení diskriminácie žien a osobitný spravodajca pre vplyv zahraničného dlhu na ľudské práva Osem špeciálnych mechanizmov vrátane nezávislého experta pre otázky vplyvu a osobitného spravodajcu pre extrémnu chudobu a ľudské práva navštívilo Čínu 10-krát. Čína berie listy špeciálneho mechanizmu Rady pre ľudské práva vážne a odpovedá včas na základe starostlivého vyšetrovania.

 Účinne dodržiavať medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv. Čína ratifikovala alebo pristúpila k 26 medzinárodným ľudskoprávnym nástrojom vrátane 6 základných zmlúv OSN o ľudských právach vrátane Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Medzinárodného dohovoru. o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Čína prísne dodržiava ustanovenia zmluvy, svedomito si plní svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy, dbá na prepojenie domácej legislatívy, zmien zákonov a formulácie politiky s ustanoveniami zmluvy a včas predkladá správy o výkonnosti, aby komplexne odrážali čínske úspechy a problémy, ktoré sa vyskytli v procese implementácie zmluvy. Čína sa vážne podieľala na preskúmaní výkonnosti Číny rôznymi zmluvnými orgánmi. K marcu 2019 Čína predložila rôznym zmluvným orgánom 27 správ o výkonnosti v celkovom počte 43 otázok a bola preskúmaná 26-krát. Čína prikladá veľký význam konštruktívnemu dialógu s príslušnými orgánmi zodpovednými za dohody o ľudských právach a aktívne prijíma návrhy na základe svojich národných podmienok. Od roku 2009 Čína trikrát prijala Všeobecnú pravidelnú revíziu Rady OSN pre ľudské práva a úspešne prešla schválením.Čína poskytla serióznu a zodpovednú spätnú väzbu na návrhy predložené rôznymi krajinami. Veľká väčšina krajín uznáva úspechy Číny v oblasti rozvoja ľudských práv a jej príspevok k celosvetovej veci v oblasti ľudských práv.

 Vyvinie sa úsilie na podporu rozvoja medzinárodných pravidiel a mechanizmov v oblasti ľudských práv. Čína sa zapojila do Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovoru o právach dieťaťa, Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, Medzinárodného dohovoru o ochrane práv všetkých migrantov Pracovníci a členovia ich rodín a hospodárstvo, Opčný protokol k Medzinárodnému paktu o sociálnych a kultúrnych právach a ďalšie dôležité dokumenty o ľudských právach a významne prispeli k vypracovaniu, revízii a zlepšeniu týchto pravidiel. Čína sa ako jeden z hlavných propagátorov podieľala na návrhu Deklarácie o práve na rozvoj, aktívne podporovala Komisiu OSN pre ľudské práva a Radu pre ľudské práva, aby viedli globálne konzultácie o realizácii práva na rozvoj a zaviazala podporovať vytvorenie vykonávacieho mechanizmu pre právo na rozvoj. Čína sa aktívne podieľa na formulovaní medzinárodných pravidiel v oblastiach, akými sú ochrana práce a humanita. Čína je jednou z prvých zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, zúčastnila sa a účinne podporovala mnohostranný proces o zmene klímy a pozitívne prispela k dosiahnutiu Parížskej dohody.

 Čína aktívne presadzuje reformu inštitúcií OSN pre ľudské práva a zohrala dôležitú úlohu pri zriaďovaní Rady OSN pre ľudské práva a pri vytváraní spravodlivejších, objektívnejších a transparentnejších medzinárodných mechanizmov pre ľudské práva. Čína spája sily s rozvojovými krajinami, aby podporila Radu pre ľudské práva, aby preskúmala otázky ľudských práv spravodlivým, objektívnym, neselektívnym a univerzálnym spôsobom. Čína podporuje Radu OSN pre ľudské práva pri vytváraní špeciálnych mechanizmov pre témy, ako je bezpečná pitná voda, kultúrne práva a práva osôb so zdravotným postihnutím; zasadzuje sa za zvolanie osobitných stretnutí o potravinovej bezpečnosti, medzinárodných finančných mechanizmoch atď. aktívne podporuje zlepšovanie medzinárodných mechanizmov ľudských práv. Čína podporuje potrebné reformy zmluvných orgánov pre ľudské práva a podporuje dialóg a spoluprácu medzi zmluvnými orgánmi a zmluvnými štátmi na základe vzájomného rešpektu.

 Zástanca medzinárodných výmen a spolupráce v oblasti ľudských práv. Čína pripisuje veľký význam zahraničným výmenám a spolupráci v oblasti ľudských práv a je odhodlaná viesť konštruktívny dialóg a konzultácie o ľudských právach na základe vzájomného rešpektu, otvorenosti, inkluzívnosti, výmen a vzájomného učenia sa. Od 90. rokov 20. storočia Čína postupne vytvorila dialóg o ľudských právach alebo konzultačné mechanizmy s viac ako 20 krajinami a viedla dialógy o ľudských právach so západnými krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, ako sú Spojené štáty americké, Európska únia, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko, Austrália a Nový Zéland a Rusko, Egypt, Južná Afrika, Brazília, Malajzia, Pakistan, Bielorusko, Kuba, Africká únia atď. viedli konzultácie o ľudských právach. Od roku 1996 dlhodobo technickú spoluprácu v oblasti ľudských práv realizuje s Austráliou a Švajčiarskom. China Human Rights Research Society a ďalšie mimovládne organizácie v oblasti ľudských práv zorganizovali delegácie do desiatok krajín v Ázii, Severnej Amerike, Južnej Amerike, Európe, Oceánii a Afrike na výmenné pobyty a pozvali vládnych predstaviteľov, odborníkov a vedcov v oblasti ľudských práv z mnohých krajín navštívili Čínu, čo zvýšilo porozumenie a vzájomnú dôveru. Čína v posledných rokoch usporiadala mnoho medzinárodných seminárov o ľudských právach, vrátane „Ázijsko-európskeho neformálneho seminára o ľudských právach“, „Pekingského fóra o ľudských právach“, „Medzinárodného seminára na pripomenutie si 30. výročia prijatia Deklarácie o práve na Rozvoj, „Juh-South Human Rights Forum“ a „Čínsko-európsky seminár o ľudských právach“, „International Human Rights and Cultural Expo“, „Čínsko-americké súdne a ľudské sympózium“ a „Čínsko-nemecké sympózium o ľudských právach“ sa rozšírili kruhu priateľov pre medzinárodné výmeny a spoluprácu v oblasti ľudských práv a lepšie vzájomné porozumenie s inými krajinami v otázkach ľudských práv.

 Aktívne riadiť zmeny v medzinárodnom riadení ľudských práv. Čína nielenže venuje pozornosť zlepšovaniu svojej vlastnej veci v oblasti ľudských práv, ale tiež vždy prikladá dôležitosť usmerňovaniu reformy globálneho systému riadenia ľudských práv. V roku 1954 Čína, India a Mjanmarsko navrhli päť princípov vzájomného rešpektovania suverenity a územnej celistvosti, vzájomnej neútočenia, nezasahovania do vnútorných záležitostí toho druhého, rovnosti a vzájomného prospechu a mierového spolužitia, čo odrážalo uznanie národných nezávislosť a rešpektovanie autonómie príslušných krajín a národov.právo. V roku 1955, s podporou Číny, „Záverečné komuniké Ázijsko-africkej konferencie“, ktoré prijala Bandungská konferencia, obsahovalo „rešpektovanie základných ľudských práv“ v prvom článku Desatora princípov mierového spolunažívania. Desať princípov prijatých na Bandungskej konferencii je rozšírením a rozvinutím piatich princípov mierového spolužitia. Hnutie nezúčastnených krajín, ktoré vzniklo v 60. rokoch 20. storočia, prijalo päť princípov ako svoje hlavné princípy. Príslušné deklarácie prijaté Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v rokoch 1970 a 1974 akceptovali Päť princípov mierového spolužitia. Za posledných 60 rokov sa päť princípov mierového spolužitia postupne rozšírilo z Ázie a do sveta a historicky prispelo k podpore nastolenia spravodlivejšieho a rozumnejšieho medzinárodného politického a ekonomického poriadku a zavedenia nového typu. Poskytli tiež dôležité usmernenia pre medzinárodné riadenie ľudských práv.

 Čína v priebehu rokov neustále zhŕňala a zdokonaľovala svoje praktické skúsenosti v oblasti ochrany ľudských práv a prispela čínskou múdrosťou a riešeniami k medzinárodnej kauze ľudských práv. V roku 1993 Čína prinútila ázijské krajiny prijať Bangkokskú deklaráciu. Čína sa ako podpredsedníčka Druhej svetovej konferencie o ľudských právach podieľala na príprave Viedenskej deklarácie a akčného programu. Rezolúcia „Príspevok rozvoja k využívaniu všetkých ľudských práv“, ktorú navrhla Čína, bola prijatá Radou OSN pre ľudské práva, čím sa po prvý raz do medzinárodného systému ľudských práv zavádza „rozvoj pre ľudské práva“. Čínska koncepcia spoločného budovania komunity so spoločnou budúcnosťou ľudstva v posledných rokoch vzbudila nadšený ohlas v medzinárodnom spoločenstve a bola zahrnutá do rezolúcií Rady OSN pre ľudské práva, Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a ďalších inštitúcií. podporila rozvoj medzinárodného riadenia ľudských práv spravodlivejším, rozumnejším a inkluzívnejším smerom a zohrala dôležitú úlohu.

 8. Podporovať rozvoj ľudských práv na celom svete

 Po založení Čínskej ľudovej republiky, pričom neustále presadzovala svoju vlastnú vec ľudských práv, Čína aktívne podporovala spravodlivú vec rozvojových krajín zbaviť sa koloniálnej nadvlády, dosiahnuť národnú nezávislosť a odstrániť apartheid. Tiež tvrdo pracovala na posilnení rozvojové kapacity rozvojových krajín, poskytovať rozvojovú pomoc a vykonávať humanitárnu pomoc významne prispeli k ochrane svetového mieru a rozvoja ak podpore rozvoja a pokroku v oblasti medzinárodných ľudských práv.

 Napomáhať hospodárskemu a sociálnemu rozvoju rozvojových krajín. Čína prikladá veľký význam podpore uplatňovania práv na prežitie a rozvoj ľudí v rozvojových krajinách a dlhodobo poskytuje podporu a pomoc rozvojovým krajinám a regiónom v Ázii, Afrike, Latinskej Amerike a iných oblastiach v oblasti infraštruktúry, školstvo, zdravotníctvo a poľnohospodárstvo. Keď Čína poskytuje medzinárodnú pomoc, trvá na tom, že si nebude klásť žiadne politické podmienky ani nebude zasahovať do vnútorných záležitostí príjemcov a vždy sa navzájom rešpektuje, zaobchádza s nimi rovnako a plní ich sľuby. Čína prvýkrát vyslala lekársky tím na zahraničnú pomoc v roku 1963. K augustu 2019 vyslala celkovo 26 000 členov lekárskeho tímu a diagnostikovala a liečila 280 miliónov pacientov. V roku 1964 čínska vláda oznámila osem princípov zahraničnej ekonomickej a technickej pomoci zameraných na rovnosť, vzájomný prospech a bez viazanosti a stanovila základnú politiku Číny pre zahraničnú pomoc.Uskutočňovať zahraničnú pomoc v širokej škále oblastí. Čína nadviazala vzťahy v oblasti hospodárskej a technologickej spolupráce s mnohými rozvojovými krajinami a pomáhala pri výstavbe železnice Tanzánia-Zambia, prístavu priateľstva Mauritánie, nemocnice priateľstva Číny a Afriky, nemocnice Luang Prabang v Laose, pamätníka Srí Lanky Bandaranaike Medzinárodná konferenčná budova a Káhira, Egypt K mnohým významným infraštruktúrnym zariadeniam patrí Medzinárodné konferenčné centrum, Medzinárodné športové centrum Kene a Národný štadión Tanzánie. Čínsky prezident Si Ťin-pching a ďalší lídri strán a štátov v posledných rokoch ohlásili pri mnohých medzinárodných príležitostiach sériu veľkých iniciatív a opatrení zahraničnej pomoci. Čína sa pri mnohých príležitostiach ujala iniciatívy na odpustenie dlhov najmenej rozvinutým krajinám, veľmi zadlženým chudobným krajinám, vnútrozemským rozvojovým krajinám a malým ostrovným rozvojovým krajinám, ktoré majú s Čínou diplomatické vzťahy.

 Malo by sa vyvinúť úsilie na zlepšenie rozvojových schopností iných rozvojových krajín. V 50. rokoch začala sponzorovať študentov z iných rozvojových krajín na štúdium v ​​Číne a pomohla ázijským a africkým krajinám vybudovať všeobecné a technické vysoké školy. V 60. rokoch začala do rozvojových krajín vysielať učiteľov zahraničnej pomoci. Od 70. rokov do r. V 80. rokoch 20. storočia poskytovala špeciálne vzdelávacie služby prijímaním zahraničných študentov.Prijímajúce krajiny pestujú stredné až vysoké technické a manažérske talenty. V posledných rokoch Čína postupne zriadila Fond pomoci pre spoluprácu juh-juh, Inštitút pre spoluprácu a rozvoj Juh-juh a Program hospodárskej a technickej spolupráce a výmeny BRICS atď., aby pomohla iným rozvojovým krajinám organizovaním školení, vysielaním manažérov. a technických odborníkov a poskytovanie štipendií Krajina pestuje talenty. S cieľom podporiť rozvoj celosvetových ženských káuz prezident Si Ťin-pching na Globálnom samite žien v roku 2015 oznámil, že do Číny bude pozvaných 30 000 žien z rozvojových krajín na školenie a 100 000 technikov bude vyškolených lokálne pre rozvojové krajiny. Čína iniciovala založenie Ázijskej investičnej banky pre infraštruktúru a Fondu hodvábnej cesty a spoločne iniciovala založenie Novej rozvojovej banky a ďalších medzinárodných finančných inštitúcií s ďalšími krajinami BRICS. Plne využila vedúcu úlohu Šanghajskej organizácie spolupráce, BRICS a iné mechanizmy na navrhovanie konzultácií, spoločného príspevku a zdieľaných výhod. Iniciatíva „One Belt, One Road“ zasahuje projekty spolupráce s krajinami alebo regiónmi pozdĺž trasy, proaktívne zdieľa rozvojové príležitosti a skúsenosti a prináša nové príspevky k zlepšeniu živobytia a blahobytu ľudí. byť v rôznych krajinách.

 Aktívne vykonávať humanitárnu pomoc. Predmety a rozsah čínskej humanitárnej pomoci sa neustále rozširovali, zároveň Čína vždy dodržiavala zásadu brániť sa humanitárnym zásahom, nikdy nezasahovala do vnútorných záležitostí príjemcov a plne rešpektovala miestne kultúrne prostredie a zvyky. Čína sa aktívne zapája do medzinárodných humanitárnych aktivít vedených agentúrami OSN.V roku 1979 sa pripojila k Detskému fondu OSN a Svetovému potravinovému programu, obnovila svoju činnosť vo Výkonnom výbore Vysokého komisára OSN pre utečencov a venovala peniaze a materiály im pri mnohých príležitostiach. V roku 2004 Čína vytvorila mechanizmus núdzovej reakcie na humanitárnu pomoc a pomoc pri núdzových katastrofách, ktorý poskytuje potravinovú a inú humanitárnu materiálnu pomoc Severnej Kórei, Bangladéšu a ďalším krajinám; poskytuje technickú pomoc na prevenciu a kontrolu vtáčej chrípky krajinám juhovýchodnej Ázie; kobylkový mor a cholera v Guinei-Bissau, chrípka H1N1 v Mexiku, epidémie infekčných chorôb ako ebola, žltá zimnica a mor v Afrike, zemetrasenia v Nepále, Japonsku, Iráne, Haiti, Čile, Ekvádore a Mexiku, hurikány na Madagaskare , Katrina v Spojených štátoch a súvisiace karibské krajiny, supertajfún Haiyan na Filipínach a v Indickom oceáne Poskytujeme humanitárnu pomoc v oblasti materiálu, hotovosti alebo personálu v prípade cunami, cunami Sunda v Indonézii, záplav v Malajzii, Mjanmarsku a Pakistan, zrútenie priehrady v laoskej vodnej elektrárni, požiare v Čile atď. Pri evakuačnej operácii z Líbye v roku 2011 Čína pomohla 12 krajinám v Ázii a Európe evakuovať približne 2 100 zahraničných občanov. Počas evakuačnej operácie z Jemenu v roku 2015 Čína pomohla 15 krajinám v Ázii, Afrike, Európe a Amerike evakuovať 279 zahraničných občanov.

 Tvrdo pracujte na udržaní svetového mieru a bezpečnosti. Ako aktívny zástanca a neochvejný praktik piatich princípov mierového spolužitia, Čína nielen aktívne presadzuje myšlienku mierovej diplomacie a zameriava sa na mierové spolužitie s inými krajinami, ale tiež aktívne obhajuje spoločnú, komplexnú, kooperatívnu a udržateľnú koncepciu bezpečnosti. a je odhodlaná podporovať bezpečnostnú spoluprácu juh-juh a dialóg medzi severom a juhom a snažiť sa zmenšiť priepasť medzi severom a juhom. Čína aktívne ponúka návrhy a postupy v dôležitých medzinárodných a regionálnych problémoch, akými sú palestínska otázka, iránska jadrová otázka, otázka Kórejského polostrova a sýrska otázka. Vyzýva všetky strany, aby boli pokojné a zdržanlivé a spory riešili mierovou cestou. prostredníctvom politickej diplomacie a iných prostriedkov. Čína sa aktívne zúčastňuje na medzinárodnej spolupráci v oblasti presadzovania práva a bezpečnosti, posilňuje spoluprácu v rámci medzinárodných a regionálnych organizácií, akými sú OSN, Interpol a Šanghajská organizácia pre spoluprácu, a bojuje proti všetkému terorizmu, separatizmu, extrémistickým zločinom a drogovým zločinom. Čína sa zúčastňuje na mierových operáciách OSN od roku 1990. Je to krajina, ktorá vysiela najväčší počet mierových síl spomedzi stálych členov Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a je tiež druhým najväčším prispievateľom do mierových operácií OSN. K máju 2018 Čína vyslala viac ako 37 000 príslušníkov mierových síl do Sudánu, Libanonu, Kambodže, Líbye a ďalších krajín a regiónov a vyslala viac ako 2 700 príslušníkov mierovej polície, aby sa zúčastnili na približne 30 mierových operáciách Organizácie Spojených národov.

 Záver

 70 rokov Novej Číny je 70 rokmi hľadania šťastia pre čínsky ľud a 70 rokov hľadania rozvoja pre ľudí na celom svete. Veľké úspechy dosiahnuté v rozvoji ľudských práv v Novej Číne sú zrejmé pre všetkých a navždy sa zapíšu do histórie. Toto je úspech čínskej cesty a víťazstvo čínskeho ľudu. Keď oslavujeme 70. výročie založenia Čínskej ľudovej republiky, Číňania sú ochotní podeliť sa o radosť z úspechu a víťazstva s ľuďmi z celého sveta.

 V súčasnosti, pod silným vedením Ústredného výboru strany so súdruhom Si Ťin-pchingom v jeho jadre, čínsky ľud tvrdo pracuje na realizácii „dvoch storočných cieľov“ a čínskeho sna o veľkom omladení čínskeho národa. V nadchádzajúcich rokoch, s realizáciou budovania mierne prosperujúcej spoločnosti vo všetkých ohľadoch, keď krajina v podstate realizuje modernizáciu a keď bude budovať modernú a silnú socialistickú krajinu, čínsky ľud bude určite požívať širšie a dostatočné práva a Číňania určite postúpia na vyššiu úroveň. Dosiahnu komplexný rozvoj na vysokej úrovni.

 V novej historickej ére bude Čína podporovať ducha civilizačnej rozmanitosti a výmen a vzájomného učenia sa medzi civilizáciami, spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom na podpore spoločného rozvoja a spoločnej prosperity všetkých krajín, podporovať rozvoj celosvetovej veci ľudských práv a spoločne vybudovať komunitu so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo.

Redaktor: Wang Mengmeng

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Memorandum o porozumení je podpísané

Strany SMER – SSD, Hlas – sociálna demokracia a Slovenská národná strana sa dohodli a podpísali spoločné Memorandum o porozumení. Róbert ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Plačky Sorosklanu predvádzajú duševný striptíz

Trio Sorosových plačiek Iveta Radičová, Magda Vášáryová a Oľga Gyarfášová vyplakáva v článku DenníkaN: „Toto víťazstvo Smeru je nezaslúžené“. Nevie ...
NÁZOR

Pozdrav Danielovi Lipšicovi č. 9 - 5

Daniel Lipšic už dvadsaťpäť rokov útočí na podnikateľa a advokáta JUDr. Zoroslava Kollára, ktorý si rovnako na neho zozbieral za ...
NÁZOR

Sorosovskí presstitúti o atentáte na Fica a na Trumpa informujú v úplnej zhode

Milí priaznivci, všimli ste si tu zhodu sorosovských presstitútov pri informovaní o atentáte na Fica a na Trumpa? Po atentáte ...
NÁZOR

Corbettov report: Prečo sa svet rúca a čo s tým môžeme urobiť?

Máte niekedy pocit, že sa všetko zrazu rúca? Vedeli ste však, že pre tento jav existuje názov? A že je ...
NÁZOR

Čo tu smrdí?- prof. Jaroslav Turánek

Profesor Jaroslav Turánek vysvetľuje čo to tu SMRDÍ v štáte dánskom… prečo musel končiť? Jedná sa o likvidáciu vedcov na ...
NÁZOR

Teším sa na vzácnu chvíľu, kedy sa zo škaredých lariev vykľujú „krásne“ motýle

ilustračné foto: Pixabay Plán využitia Ukrajiny, ktorý zákerne pripravili USA a Veľká Británia bol naozaj zlovestný. Chceli vojensky napadnúť Rusko práve ...
NÁZOR

Vatikán je obchodná organizácia - Pavol Peter Kysucký

Ing. Pavol Peter Kysucký, technológ, filozof a spisovateľ napísal niekoľko filozofických kníh v ktorých pojednáva napríklad o teórii synchronicity, ktorej ...
NÁZOR

Európska únia a Nato hynú ako organizácie

Ak sa dnes spomenie Európska únia, tak skoro každého napadne len vojna proti Ruskej federácii a sankcie. To je jej ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
NÁZOR

NAPĽULA NÁM DO OČÍ...

ZA VÍŤAZSTVO VO VOĽBÁCH DO NR SR, VO VOĽBÁCH PREZIDENTA AJ VO VOĽBÁCH DO EP NÁM VLÁDNA KOALÍCIA POĎAKOVALA NAOZAJ ...
Aktualizované 16.7. 23:54
NÁZOR

TRUMP bude VŽDY PROAMERICKÝ - JUDr. Štefan Harabin

JUDr. Štefan Harabin o atentáte na Donalda Trumpa: JUDr. Štefan Harabin: „TRUMP bude VŽDY PROAMERICKÝ, na to netreba zabúdať“ Bývalý ...