Zločiny proti ľudskosti – tentokrát celosvetovo a vo veľkom

13. mája 2021

Tím o počte viac ako 1.000 právnikov a viac ako 10.000 expertov na medicínu pod vedením Dr. Reinera Fuellmicha podáva žalobu proti americkej CDC, WHO a skupine Davos Group. A aj my sme toho súčasťou.

Podstatou žaloby je nesprávny PCR test a podvody spočívajúce v zdokumentovaných prípadoch vo veľkom počte, kde boli lekári nútení alebo motivovaní označovať úmrtia na komorbidity ako úmrtia na covid. PCR testy neboli nikdy určené na detekciu patogénov a sú podľa obžaloby stopercentne chybné pri 35 cykloch (mimochodom na porovnanie prah ct podľa informácií získaných z Ministerstva zdravotníctva SR hovoria o nastavení ct v SR 40-50, údaj, ktorý sme získali z call centra spol. Medirex bol na prelome rokov ct=45).

CDC nedávno pripustilo, že akékoľvek testovanie so signálom nad 28 cyklov by nemalo byť prípustné ako spoľahlivý výsledok. Iba tento fakt diskvalifikuje viac ako 90 percent domnelých prípadov covidu (tzv. infekcií zistených týmito „testami“). Spolupáchateľmi pri šírení poplašných správ a paniky medzi obyvateľstvom sú všetky média, ktoré si zamieňali pojmy pozitivita a infekčnosť. Právnici z iných krajín tak, ako aj my v SR, žiadame obyvateľov, aby spätne archivovali tieto správy, aj v printovej podobe, nakoľko budú v ďalšom konaní použité ako dôkaz.

Osobitnú časť žaloby popri chybných testoch a zmanipulovaných úmrtných listoch tvorí téma experimentálnych vakcín. Ich použitie je v rozpore s čl. 32 Ženevského dohovoru. Podľa tohto článku zmrzačenie a lekárske alebo vedecké experimenty, ktoré si lekárske ošetrenie chránenej osoby nevyžadujú, sú zakázané. Podľa článku 147 je vykonávanie biologických pokusov na chránených osobách závažným porušením dohovoru.

Použitie experimentálnej vakcíny je porušením všetkých 10 bodov Norimberského kódexu. To môže viesť až k trestu smrti pre tých, ktorí tieto ustanovenia porušili.

Tieto tzv. vakcíny podľa žaloby nespĺňajú päť základných bodov potrebných pre definíciu vakcíny (naopak, spĺňajú skôr definíciu medicínskeho experimentu a pokusu na ľuďoch), t.j.:

  1. Vakcína má poskytnúť imunitu proti vírusu (žalobcovia si trúfajú preukázať, že táto „génová terapia“ neposkytuje imunitu voči covidu. Má zaručiť redukciu symptómov, napriek tomu podľa dát z obžaloby však až 60 percent prípadov, ktoré potrebujú nemocničnú intenzívnu starostlivosť sú práve pacienti po dvoch dávkach vakcíny).
  2. Vakcína má ochrániť pred nákazou (táto génová terapia neposkytuje imunitu a aj po dvoch dávkach vakcíny môže očkovaný chorobu dostať – viď aktuálna situácia na Seychelloch).
  3. Vakcína má znížiť počet úmrtí na vírusovú infekciu (táto génová terapia neznižuje počet úmrtí. Aj dvakrát zaočkovaní zomierajú).
  4. Vakcína má redukovať rozširovanie vírusu (táto génová terapia nebráni v šírení choroby a poskytuje prakticky nulovú imunitu voči nej).
  5. Vakcína má znížiť prenos vírusu na druhých (táto génová terapia nebráni prenosu choroby na iné osoby, pretože poskytuje prakticky nulovú imunitu).

Žaloba uvádza aj jednotlivé porušenia Norimberského kódexu:

  1. Informovaný súhlas

Žiadna osoba nesmie byť nútená do medicínskeho experimentu bez informovaného súhlasu. Veľa známych osobností, médiá, politici a ďalší ľudia z nemedicínskeho prostredia presviedčajú v štátom platených kampaniach, aby sa ľudia dali zaočkovať. Neposkytujú pritom žiadne relevantné informácie o vedľajších účinkoch alebo o iných nebezpečenstvách tejto génovej terapie. Opakujú ako pokazený gramofón nepravdivé slová typu „bezpečná a efektívna“ alebo „prínos prevažuje nad rizikami“. Krajiny zavádzajú lockdowny, opatrenia a vyhrážajú sa vlastným obyvateľom. Tým de facto nútia obyvateľstvo, aby sa zaočkovalo. V opačnom prípade im hrozí obmedzenie na ich základných právach na protiprávnom základe skrz vakcinačné pasy alebo tzv. zelené pasy. Pamätajte, že aj počas Norimberských procesov boli žalované aj médiá a ich predstavitelia boli odsúdení na smrť za klamanie verejnosti podobne, ako mnoho nacistov, ktorí boli odsúdení za zločiny proti ľudskosti.

2. Pokus musí byť navrhnutý tak, aby priniesol pre dobro spoločnosti plodné výsledky, ktoré nemožno získať inými spôsobmi či prostriedkami a ktoré nie sú vo svojej podstate náhodné či nepotrebné.

Ako je uvedené vyššie, táto génová terapia nespĺňa základné definičné kritériá vakcíny a neposkytuje imunitu voči vírusu. Existuje množstvo iných bežne dostupných liečebných postupov, ktoré poskytujú dobré výsledky ako napr. vitamín D, vitamín C, zinok a vlastný silný imunitný systém (ak je napr. osobitne odolný voči chrípke alebo nachladnutiu) a mnoho ďalších.

3. Pokus musí byť založený na výsledkoch pokusov na zvieratách i na poznaní prirodzeného priebehu danej choroby.

Táto génová terapia sa na zvieratách netestovala a použila sa priamo na ľuďoch. Vo výskume, ktorý použil Pfizer – v kandidátskej štúdii o mRNA (BNT162b2) s využitím opíc makak rhézus – všetky opice po podaní vakcíny dostali zápal pľúc, avšak vedci vyhodnotili toto riziko ako nízke, na tom základe, že tieto opice boli mladé a zdravé jedince vo veku 2-4 roky. Podľa podania izrealskej skupiny právnikov po aplikácii vakcíny Pfizer až 80 percent očkovaných dostalo zápal pľúc. Napriek týmto okolnostiam Pfizer pokračoval vo vývoji vakcín bez testovania na zvieratách.

4. Pokus musí byť vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia.

CDC VAERS zaregistroval od začiatku očkovania viac ako 4.000 úmrtí a 50.000 poškodení zdravia v USA, v EÚ je to 7.000 úmrtí a 365.000 poškodení zdravia.

5. Nesmie byť vykonaný taký pokus, u ktorého je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie.

Táto génová terapia spôsobuje smrť a iné vedľajšie zdravotné účinky (viď bod 4). Iné skoršie štúdie ohľadne mRNA uvádzajú ďalšie riziká, ktoré sú zatiaľ úplne ignorované. Štúdia z r. 2002 ohľadne spike proteínu SARS-CoV-1 dokázala, že proteín spôsobuje zápal, imunopatológiu, krvné zrazeniny a zabraňuje tvorbe angiotenzínu 2. Tento experiment núti telo produkovať spike proteín s obdobnými vlastnosťami.

6. Riziko nesmie prevážiť nad benefitmi

Covid-19 neskončí smrťou v 98-99 percentách prípadov. Vedľajšie účinky vakcín, smrť, poškodenia zdravia spôsobené mRNA génovou terapiou prevyšujú benefity. Podobne, ako to u nás už dávno tvrdí MUDr. Ján Lakota, CSc, aj medzinárodný tím upozorňuje (aj na zákade štúdie Marekovej choroby na hydine) na ADE a prvotný antigénový hriech alebo Original antigenic sin (OAS). CDC aj ECDC jednoznačne o tomto probléme vie a tento fakt ignoruje.

7. Musí byť vykonaná primeraná príprava a poskytnuté náležité vybavenie na ochranu účastníkov pokusu aj pred málo pravdepodobnými poškodeniami zdravia, zdravotnými postihnutiami či úmrtím.

Neboli vykonané žiadne prípravy. Táto génová terapia preskočila testovaciu fázu na zvieratách. Tretia testovacia fáza farmaceutických spoločností skončí až v roku 2022/2023! Tieto vakcíny sú určené len na núdzové použitie, nie sú povolené.

8. Pokus smú vykonávať len vedecky vzdelané osoby. Počas všetkých stupňov pokusu sa od ľudí, vykonávajúcich pokus alebo zapojených do pokusu, musí vyžadovať najvyšší stupeň zručnosti, skúsenosti a starostlivosti.

Politici, médiá, herci, spisovatelia, ktorí tvrdia, že vakcíny sú sloboda alebo bezpečné, nemajú potrebné vzdelanie. Veda a medicína nie je propaganda. A propaganda vonkoncom nie je veda.

9. Počas pokusu musí mať účastník pokusu slobodu ukončiť svoju účasť na pokuse, ak sa dostal do takého telesného alebo duševného stavu, v ktorom sa mu pokračovanie v účasti na pokuse javí ako nemožné.

Napriek protestom cca 85.000 lekárov, zdravotníkov, virológom, epidemiológom sa experiment neskončil. Naopak, registrujeme pokusy o zmeny legislatívy, ktorá by umožnila povinnú vakcináciu. To zahŕňa jednak povinnú, jednak nútenú vakcináciu (proti vlastnej vôli). Podľa obžaloby je podávanie experimentálnych vakcín v pláne pravidelne na 6-mesačnej báze bez ohľadu na počet úmrtí a vedľajších účinkov. Tieto vylepšené vakcíny na nové kmene choroby budú podávané bez akéhokoľvek klinického skúšania. Počítajte s nami: EÚ nakúpila 1,8 mld. vakcín a má cca 507 mil. obyvateľov. Pri zaočkovaní 50 percent vyjde na každého vrátane detí cca 7 dávok… dve teda nestačia a stačiť nebudú, rovnako, ako malo stačiť jedno celoplošné testovanie. Čo to s ľuďmi urobí, ukáže až čas.

10. Príslušný vedec musí byť pripravený prerušiť prebiehajúci pokus v ktoromkoľvek stupni, ak má dobrý dôvod domnievať sa, že pokračovanie v pokuse pravdepodobne spôsobí poškodenie zdravia, zdravotné postihnutie alebo smrť účastníkovi pokusu.

Zo štatistických dát je zrejmé, že tento experiment spôsobuje smrť a iné vedľajšie účinky. Politici, farmaceutické spoločnosti a samozvaní experti nerobia nič preto, aby tieto pokusy zastavili, čím by zastavili aj zvyšovanie počtu obetí z radov zavádzaného a neinformovaného obyvateľstva.

Zdroj: tu

-pw-

JE TO VON. Najvyšší súd USA ruší všeobecné
plošné očkovanie proti koronavírusu. Bill Gates, Dr. Fauci a Big Pharma prehrali súd

Výzva k obyvateľom Európy.

Zabudnite na falošný humanizmus a politickú korektnosť! Prebuďte sa! Ide vám o život! Buďte dôslední! Každého imáma, ktorý v Európe káže násilie, okamžite zatvorte, alebo ho pošlite na Guantanamo. Každého ilegálneho imigranta, ktorý nedoloží, že je vo svojej krajine politicky prenasledovaný, pošlite rýchlo späť. Každého Ilegála, ktorý sa len trochu previní proti poriadku hostiteľskej krajiny, zatvorte do zberného tábora a až ich bude na plné lietadlo, tak ich naložte, vyhostite a vyložte v ich púšti. Na Sicílii vybudujte veľké záchytné tábory a nikoho nepúšťajte ďalej do Európy. Až ich to tam omrzí, oni sa ešte radi vrátia späť. Do Európy vpustite len stopercentne preverené osoby. Nemáš pas, ale máš drahý mobil? Tak šup späť do Afriky. Nedokážeš do dvoch rokov zložiť skúšku z lokálneho jazyka? Nevieš si nájsť prácu? Šup fofrom späť. Spáchal tvoj syn alebo vnuk teroristický čin alebo sa oň pokúsil? Marš domov s celou rodinou. Mal si ho lepšie vychovať. Nie ste ochotní odložiť svoje šatky a prijať našu európsku kultúru? Nepáči sa vám u nás? Chcete si vytvoriť tie vaše „no go“ zóny? Pokojne, vytvorte si ich, ale u vás doma, napríklad v Líbyjskej púšti. Nechcete sa asimilovať, ale chcete si podržať si vašu kultúru, vaše náboženstvo a vaše zákony? Šaríja? Pokojne, ale u vás doma. Európa nie je a nemôže byť pre každého. Máš rovnaký názor? Tak to prepošli ďalším užívateľom internetu! Autor je známy. Sme to my všetci. Toto by sa malo týkať aj našej rómskej komunity, nepracuješ, nejedz a šup do izolácie ako v Grécku. To nie je diskriminácia, to je len základná ľudská povinnosť – každý sa má sa postarať o obživu svoju a celej rodiny! Žiadne sociálne dávky! Povinnosť pracovať, o seba sa postarať, nežiť na úkor ostatných a „neujedať z taniera“ celej spoločnosti, len zo svojho! Sociálnu výpomoc si zaslúžia len tí, čo už svoju prácu vykonali, teda dôchodcovia a tiež chorí a zdravotne postihnutí!

 

Lekári a Odborníci varujú video TU

Zaočkovaní a neotestovaní cestujúci môžu šíriť ďalej nákazu a zhoršiť pandemickú situáciu.

JUDr. Marica Pirošíková: Zaočkovaní a neotestovaní cestujúci môžu šíriť ďalej nákazu a zhoršiť pandemickú situáciu.

Pred pár dňami rozvírilo hladinu medzi cestovateľmi vyjadrenie, resp. motivácia cestovnej kancelárie BUBO ohľadne zvýhodnenia ľudí, ktorí sú zaočkovaní. Sľubujú 15% zľavu na ich zájazdy. Veľa ľudí sa pod statusom na sociálnej sieti vyjadrovalo hanlivo. Emócie lomcovali jednou i druhou stranou.

Jedna vec sú emócie. Druhá vec sú práva a platná legislatíva.

Spýtala som sa preto na vyjadrenie bývalej zástupkyne SR pred Európskym súdom pre ľudské práva Marice Pirošíkovej na jej pohľad a názor, ktorý prikladám v nezmenenej podobe:

Podľa antidiskriminačného zákona je priama diskriminácia konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.

Každý je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní.

Konanie cestovnej kancelárie BUBO je diskriminačné, pretože zaobchádza rozdielne s osobami v porovnateľných situáciách. Výbor pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách WHO ešte 15. januára 2021 odporúčal, aby krajiny nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní, a to vzhľadom na to, že vplyv očkovania na zníženie prenosu infekcie nie je známy a novoodhalené varianty koronavírusu by mohli znížiť účinnosť vyvinutých vakcín.

V tomto ohľade opätovne upozorňuje na medializovaný prípad z Českej republiky plne zaočkovaného pacienta nakazeného juhoafrickou mutáciou so stredne ťažkým priebehom ochorenia. Tento prípad zjavne nie je ojedinelý. Minulý týždeň zaviedli opätovne prísne reštrikcie Seychely, ktoré čelia ďalšej vlne pandémie, napriek tomu, že už zaočkovali 85 percent dospelých obyvateľov a 60 percent celkovej populácie. Tretina aktívnych prípadov sa prejavila u plne zaočkovaných ľudí.

Preto sú zaočkovaní a nezaočkovaní v porovnateľných situáciách a nie je možné s nimi rozlične zaobchádzať a argumentovať pri tom ochranou verejného zdravia. Konanie, ktoré zvýhodňuje očkovaných pri uplatňovaní práva na slobodu pohybu, môže dokonca ohroziť verejné zdravie, pretože zaočkovaní a neotestovaní cestujúci môžu šíriť ďalej nákazu a opätovne zhoršiť pandemickú situáciu.

Upozorňujem opäť aj na Rezolúciu parlamentného zhromaždenia Rady Európy, hlavne bod 7.3.1, ktorý zdôrazňuje, že očkovanie má byť dobrovoľné a nikto nemôže byť k nemu nijakým spôsobom nútený. Naopak, štáty majú zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že sa nedal zaočkovať.

Súkromné cestovné kancelárie je navyše možné žalovať oveľa ľahšie ako vládu, keďže táto diskriminuje prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých preskúmanie prostredníctvom správnych žalôb, v konaniach ktorým už čelí, spochybňuje. V tomto ohľade uvádzam, že v iných štátoch sa právo na prístup k súdu garantuje.

Ako príklad uvádzam francúzsku Štátnu radu, ktorá  je najvyššou súdnou inštanciou správneho súdnictva vo Francúzskej republike. Táto prejednala  počas 12 mesiacov 647 vecí na základe podaní jednotlivcov, asociácií či profesijných organizácií, v ktorých namietali vedenie pandémie zo strany vlády. V jednom z týchto prípadov zaujala postoj aj k slobode pohybu očkovanej osoby – 83 ročného dôchodcu, ktorý žiadal zrušenie cestovných obmedzení tak, aby sa viac nevzťahovali na zaočkované osoby.

Jednalo sa o obmedzenie francúzskeho premiéra z 19. marca 2021, ktorý obmedzil cestovanie v 19 departmentoch, v ktorých bola situácia najkritickejšia. Dôchodca, ktorý už bol vakcinovaný, s bydliskom v jednom z týchto departmentov, namietal zásah do jeho slobody pohybu. Považoval obmedzenia v cestovaní, zákaz vychádzania a opatrenia lockdownu za takýchto okolností za nie viac nevyhnutné a primerané pre vakcinované osoby.

Podľa rozhodnutia sudcu, aj keď vakcinácia poskytuje efektívnu ochranu, vakcinovaní ľudia môžu byť stále nositeľmi vírusu a prispieť k jeho šíreniu, v rozsahu dosiaľ neznámom. Zrušenie cestovných obmedzení by preto mohlo zvýšiť riziko infekcie, najmä u zraniteľných osôb, ktoré  nie sú z väčšej časti zaočkované.

Z týchto dôvodov sa platné obmedzenia, ani pre očkované osoby, nezdajú neprimerané. Na tomto základe sudca pre naliehavé žiadosti zamietol *žiadosť žalobcu.

JUDr. Marica Pirošíková

Pripravila: Martina Valachová

* zdroj: (https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/covid-19-retour-en-chiffres-sur-un-an-de-recours-devant-le-conseil-d-etat-juge-de-l-urgence-et-des-libertes).

Marica Pirošíková je autorkou monografie Komentár k vybraným článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, spoluautorkou viacerých odborných publikácií (inter alia Advokát pred európskymi súdmi, Všeobecné správne právo, Ľudské práva ‒ vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a súdov Európskych spoločenstiev, Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vo vzťahu k Slovenskej republike, Komentár k Zákonu o Ústavnom súde Slovenskej republiky, Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky právnický slovník).

Je zároveň autorkou množstva odborných článkov, externou recenzentkou časopisu Justičná revue. Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie SR. Ako expert Rady Európy prednáša problematiku judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a výkonu rozsudkov aj v zahraničí.

Na pôde Rady Európy pôsobila vo Výbore expertov pre skvalitnenie mechanizmov ochrany ľudských práv (DH-PR), vo Výbore expertov k účinným prostriedkom nápravy vo vzťahu k neprimeranej dĺžke konania (DH-RE), vo Výbore expertov pre reformu Európskeho súdu pre ľudské práva (DH-GDR) a bola aj členkou Skupiny expertov na systém Európskeho dohovoru o ľudských právach (DH-SYSC). Pôsobila ako členka Komisie pre rekodifikáciu Občianskeho súdneho poriadku a Komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva. Je čestnou členkou Asociácie rodinných sudcov.

40plus.sk

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Pozvánky

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2021 v Galérii umelcov Spiša

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás a Vašich priateľov pozýva na sprievodný program v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2021: 7. ročník multižánrového projektu Križovatky: ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Katastrofa epických rozmerov bude vyvolaná masovým očkovaním ľudstva na planéte Zem

Skúsený profesionál a odborník na výskum a vývoj vakcín a včasné vakcíny dvpt, zvyknutý pracovať v silne prepojenom prostredí (v súkromnom ...
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...
Spravodajstvo

Potraty a dúhový prajd, kecy a faktická pravda

Poľský parlament odmietol návrh na „zjemenenie interrupčnej politiky“ tu.  Dôvod: Potrat nie je základné ženské právo. V žiadnej ústave tobôž francúzskej nebodaj slovenskej, ...
Aktualizované 21.7. 20:53
Spravodajstvo

Zavraždená exposlankyňa Verchovnej rady Ukrajiny Farionová

Uvažuje sa o niekoľkých verziách vraždy exposlankyne Najvyššej rady Iriny Farionovej, uviedol šéf ukrajinského ministerstva vnútra Igor Klimenko. Pripomeňme, že ...
Spravodajstvo

Smutná tvár Putina – je rozhodnuté

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas stretnutia v Moskve Podľa Viktora Orbána smeruje ...
Aktualizované 23.7. 00:14
Spravodajstvo

Úprava dodávok zbraní

List adresovaný generálnemu prokurátorovi, ministrovi obrany, ordinarovi – biskupovi, ktorého autorom je Mgr. Ján Liška, PhD. z Michaloviec Vážený pán ...
Spravodajstvo

Ostreľovači čakali až atentátnik začne strieľať

Na mieste streľby boli totiž svedkovia a jeden z nich poskytol autentický a necenzurovaný rozhovor pre britskú BBC, že spolu ...
Aktualizované 21.7. 19:56
Spravodajstvo

Ukrajinské výhovorky a údajná „energetická bezpečnosť“

Autor: Vasilij Muravitskij V dôsledku sprísnených sankcií na ukrajinskej strane, prestala na Slovensko prúdiť ruská ropa od spoločnosti Lukoil. Ide ...
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...
Spravodajstvo

Schizma judaizmu a prezidentské voľby v USA

Na Ukrajine a Izraeli/Gaza ide o vojnu medzi ž a Ž a mieša dohromady sionistov a Halachu. Trump je samozrejme nepriateľom Domu Sion ...