VŠETKO JE NAOPAK – Štefan Harabin

13. apríla 2024

Milí priatelia,

od samého začiatku (rok 2014) tvrdím, že uvalenie sankcii proti Ruskej federácii Európskou Úniou bez predchádzajúceho rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, je protiprávne a zjavne v rozpore i s čl. 1 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky).

Pritom všetci slovenskí premiéri, ktorí za ne hlasovali v EÚ od roku 2014: Fico, Pellegrini, Matovič, Heger, Ódor a znova Fico konali bez najmenších pochybností v rozpore s Ústavou a sú stíhateľní za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.

V zmysle čl. 39 Charty OSN iba bezpečnostná rada určí, či ide o ohrozenie mieru, porušenie mieru alebo o útočný čin a odporučí, alebo rozhodne, aké opatrenia (napr. sankcie obchodné, ekonomické, vojenské, finančné atď) sa majú robiť podľa článkov 40 a 42, aby bol zachovaný medzinárodný mier a bezpečnosť.

Podľa čl. 103 Charty OSN platí záväzok, ktorý hovorí, že: „Ak by došlo k stretu záväzkov Organizácie Spojených národov podľa tejto Charty s ich záväzkami podľa akejkoľvek inej medzinárodnej dohody, majú prednosť záväzky podľa tejto Charty.“

Štefan Harabin

Švajčiari požadujú zrušenie protiruských sankcií

Členovia Národnej konzervatívnej demokratickej únie pripomenuli úradom, že Švajčiarsko vždy zachovávalo neutralitu a žiadali návrat k dodržiavaniu len tých sankcií, ktoré uvalila priamo Bezpečnostná rada OSN. To znamená, že krajina upustí od sankcií, ktoré voči Rusku uvalila Európska únia a Spojené štáty americké.

zdroj: https://t.me/highlylikely20/52551

■ Zelenskyj: „Ukrajina musí byť čím skôr v EÚ a NATO.“

■ Fico: „Použitie ruskej vojenskej sily bolo porušením medzinárodného práva, Krym a Donbas patria Ukrajine.“

■ Mimi Šramová: „Premiér Robert Fico opäť raz ukázal rozmer štátnika a rokovaním a podpisom dohody s UA vytrel kocúra slniečkárom a putinofilom!

Ukážka podpísaného dokumentu:

PLÁN SPOLOČNÝCH AKCIÍ UKRAJINY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY

– Zdôraznenie dôležitosti zintenzívnenia záujmu medzi susednými krajinami; – Vzhľadom na Spoločné vyhlásenie vlády podpísané 24. januára 2024 v Užhorode; bilaterálne vzťahy vo všetkých oblastiach spoločných ministrov Ukrajiny a Slovenskej republiky – Na základe výsledkov Spoločných konzultácií vlád Ukrajiny a Slovenskej republiky z 1. apríla 2024 sa strany dohodli na konsolidácii prioritných strategických oblastí bilaterálnych vzájomne výhodných spolupráca; – Ochota poskytnúť ďalší impulz a jednotné politické usmernenie pre spoluprácu, ktorá sa už rozvíja v rámci príslušných rámcov ministerskej spolupráce. Cieľom tejto cestovnej mapy je posilniť vzťahy medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou na základe vzájomnej dôvery a rešpektu, ako aj preukázať pripravenosť na ďalšiu spoločnú spoluprácu založenú na medzinárodnom práve, vrátane kľúčových ustanovení Charty OSN, rešpektovanie územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc z 1991.

Strategické oblasti bilaterálnej spolupráce

I. Politický dialóg

Vzhľadom na silné postavenie SR pri podpore suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny a rešpektovanie práva na slobodne si zvoliť svoju vlastnú budúcnosť, vrátane toho, že sa stane nehybnou súčasťou európskeho a euroatlantického spoločenstva; – potreba pokračovať v uplatňovaní politiky neuznania pokusu Ruskej federácie o anektáciu Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopoľ, ako aj časti Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti Ukrajiny; – Slovensko odsúdilo porušovanie medzinárodného práva Ruskou federáciou nezákonnou, neopodstatnenou a nevyprovokovanou útočnou vojnou proti Ukrajine, ktorá podkopala základy pravidiel- založeného medzinárodného poriadku; – pripravenosť Slovenskej republiky pokračovať v účasti na implementácii Mierovej formuly prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a na nadchádzajúcom Globálnom mierovom summite; – potvrdiť pevnú a pokračujúcu podporu Slovenskej republiky pre integráciu Ukrajiny v Európskej únii sa strany dohodli na pravidelných tematických stretnutiach a spoločných konzultáciách, vrátane online formátov, medzi zástupcami vlád Ukrajiny a Slovenskej republiky o kľúčových oblastiach bilaterálnej spolupráce v rámci určitých spoločných projektov; uľahčiť posilňovanie medziparlamentnej spolupráce a zriaďovanie príslušných výborov a skupín priateľstva pre aktuálne otázky medzinárodnej a regionálnej politiky, ako aj spoluprácu v parlamentných zhromaždeniach medzinárodných organizácií; posilniť existujúcu spoluprácu a nadviazať nové vzťahy medzi regiónmi a mestami Ukrajiny a SR; vyjadril podporu Mierovej formule prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a nadchádzajúci Globálny mierový summit vo Švajčiarsku vnímal ako skvelú príležitosť na zváženie všetkých bodov vyššie uvedenej Mierovej formuly: zabezpečiť pristúpenie a participáciu SR na implementácii niektorých bodov Mierovej formuly, najmä o radiačnej a jadrovej bezpečnosti (v zmysle deobsadenia ZNPP) a environmentálnej bezpečnosti (o humanitárnom odmínovaní); rozvíjať dialóg v rámci medzinárodných organizácií (OSN, Rada Európy, OBSE, WTO, MAAE, GUAM, SEI), Iniciatíva troch morí, Dunajská komisia, Vyšehradská skupina. Slavkovský formát a ďalšie medzinárodné organizácie a regionálne formáty; podporovať rýchle prijatie rokovacieho rámca EÚ pre Ukrajinu a bezodkladnú prácu vpred, berúc do úvahy pokrok Ukrajiny pri napredovaní potrebných reforiem na ceste k EÚ.

II. Energetická bezpečnosť

Zdôraznenie potreby zachovania a rozvoja prepojenosti energetických systémov medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou, zaručenie nediskriminačného prístupu na ukrajinský energetický trh pre slovenské energetické spoločnosti, zvýšenie transparentnosti výmeny dát, odstránenie nesystémového daňového zaťaženia uvaleného na cezhraničné obchodovanie, spustenie spoločných energetických projektov na diverzifikáciu zdrojov energie a zníženie závislosti od ruských energetických zdrojov všade tam, kde je to možné, zabezpečenie vysokej úrovne energetickej účinnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, ako aj zvýšenie odolnosti našich energetických systémov a európskej energie bezpečnosti, strany sa dohodli, že do konca roku 2028 zrealizujú rekonštrukciu a modernizáciu elektrického prepojovacieho vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany s cieľom tlmenia projektu Lemešany – Vôľa – Veľké Kapušany – Mukačevo do roku 2032 vybudovaním zoskupenia nové vedenie extra vysokého napätia umožňujúce pripojenie nových obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie kapacity výmeny elektriny medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou; usporiadať v prvej polovici roku 2024 spoločné stretnutie so zástupcami Európskej komisie, a to aj s nástrojom Connecting Europe Facility, s cieľom identifikovať možnosti financovania projektov cezhraničnej infraštruktúry; preskúmať spoločné riešenia pre dodávky ropy a ropných produktov do EÚ s využitím ukrajinského námorného ropného terminálu vrátane možnosti spätného čerpania ropy; posilniť spoluprácu v oblasti možnosti využívania ukrajinských podzemných zásobníkov plynu zainteresovanými stranami z členských krajín EÚ a ďalej spolupracovať pri pokračovaní prepravy plynu z územia SR na Ukrajinu prostredníctvom existujúcich kapacít spätného toku; realizovať politiku SR ďalšej diverzifikácie dodávateľov jadrového paliva a do šiestich mesiacov odo dňa podpisu tohto dokumentu ustanoviť spoločnú úlohu zloženú zo zástupcov regulátorov a prevádzkovateľov preskúmať skúsenosti Ukrajiny s využívaním alternatívneho jadrového paliva v jadrových elektrárňach; pokračovať v aktívnej práci na realizácii projektu výroby a prepravy zeleného a nízkouhlíkového vodíka z Ukrajiny do členských štátov EÚ, najmä koordinovať projekty infraštruktúry potrubí v rámci projektu CEHC zaradenia do databázy European Clean Hydrogen aliancie, ako aj preskúmanie možnosti usporiadať štvorstranné stretnutie na úrovni zodpovedných ministrov a podpis spoločného Letter of Intent alebo Memoranda o porozumení medzi Ukrajinou, Slovenskou republikou, Českou republikou a Nemeckom o rozvoji a podpore CEHC.

III. Ekonomický a obchodný rozvoj a realizácia projektov obnovy na Ukrajine

Uvedomujúc si nevyhnutnosť stimulácie hospodárskeho rastu v oboch krajinách, vytváranie nových pracovísk, realizácia projektov obnovy na Ukrajine po ostreľovaní civilnej a kritickej ukrajinskej infraštruktúry Ruskou federáciou, podpora investícií a obojstranne výhodné partnerstva sa strany rozhodli prehodnotiť súčasný bilaterálny právny základ medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou v oblasti finančnej, technickej, hospodárskej spolupráce a sociálnej ochrany s cieľom zabezpečiť jeho relevantnosť pre aktuálny stav bilaterálnych vzťahov, zabezpečiť jeho revíziu alebo uzavretie nových medzinárodných bilaterálnych dokumentov do konca roka 2024 až polovica- 2025: pokračovať v práci na hľadaní rýchleho, funkčného a obojstranne výhodného riešenia režimu dovozu niektorých poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny s pôvodom na Ukrajine do Slovenskej republiky s cieľom nahradiť zavedené jednostranné opatrenia; zabezpečiť účasť slovenského biznisu na výročnej konferencii o oživení Ukrajiny v Berlíne v júni 2024 (URC 2024).
Slovenská strana by mala do konca apríla 2024 poskytnúť ukrajinskej strane zoznam svojich spoločností pre účasť v URC 2024; usporiadať na jeseň 2024 v Slovenskej republike podnikateľské fórum za účasti predstaviteľov štátu a regiónov, podnikateľských zväzov a súkromných spoločností s cieľom vypracovať závery o potenciálnych oblastiach účasti slovenského biznisu na projektoch obnovy Ukrajiny na základe výsledkov účasti slovenskej výpravy na URC 2024; poskytnúť maximálnu podporu ďalšej implementácii uzatvorených obranných zmlúv na komerčnom základe medzi podnikateľskými subjektmi oboch krajín.

IV. Logistická a cezhraničná spolupráca

Vzhľadom na dôležitosť posilnenia tranzitnej cezhraničnej a logistickej spolupráce, ktorá bude mať pozitívny vplyv na hospodárstvo oboch krajín a blahobyt obyvateľstva, sa strany dohodli na spustení priamej prepravy cestujúcich do konca roku 2024 železničné spojenie medzi Kyjevom a Košicami pomocou infraštruktúry s rozchodom 1520 mm s vlakom prichádzajúcim do stanice Haniska pri Košiciach; za týmto účelom sa ukrajinská strana zaväzuje zmeniť Dohodu medzi vládou Ukrajiny a vládou Slovenskej republiky o hraničných priechodoch na spoločnej štátnej hranici z l5. júna 1995, a to v časti zmeny štatútu Pavlove. – medzinárodný železničný priechod Matovce z „pre nákladný železničný priechod“ na „pre osobný a nákladný železničný priechod“;- zmena stavu medzinárodného vozňového priechodu Užhorod – Vyšné Nemecké po rekonštrukcii infraštruktúry hraničného priechodu doplnením stavu „pre chodcov“;- pripraviť podklady na odovzdanie slovenskej strane na zabezpečenie povolenia na použitie vozňov na určenej trase; za tento zámer sa slovenská strana zaväzuje vybudovanie nástupišťa v konečnom bode trasy vlaku – Haniska pri Košiciach; – zriadenie príslušnej infraštruktúry na slovenskej časti železničného priechodu Pavlove – Matovce (v Mat’ovsku Vojkovce) na vykonávanie hraničných a colných kontrol; zabezpečiť hraničnú a colnú kontrolu na území SR priamo po prekročení ukrajinsko-slovenskej hranice počas zastávky vlaku v novovybudovanej stanici v Maťovských Vojkovciach a priamo vo vlaku (cestujúci z vlaku nevystupujú);- rozvíjať komerčnú kyvadlovú dopravu medzi stanicou Haniska pri Košiciach, letiskom Košice a mestskou železnicou stanicou;- spracovávať materiály, ktoré prijme ukrajinská strana, aby bolo umožnené použitie vozňov na určenej trase (potenciálne v osobitnom dočasnom režime určením Haniska pri Košiciach ako pohraničnej stanice). Zvážiť rozšírenie kapacity železničnej trate v križovatke Čop-Čierna nad Tisou. Obe strany sa chystajú do konca apríla tohto roku usporiadať spoločné stretnutie so zástupcom Nástroja na prepájanie Európy s cieľom získať finančné prostriedky EÚ na podporu rozvoja transeurópskych dopravných sietí; na tento účel sa strany zaviazali zvážiť zvýšenie objemu nákladu prepravovaného po železnici a uprednostniť využitie prekládok na oboch stranách; pokračovať v modernizácii hraničného priechodu Užhorod – Vyšné Nemecké na ukrajinskej a slovenskej strane; pripraviť ukrajinsko-slovenskú dohodu o spoločnej kontrole na priechodoch na podpis do konca roku 2024, najmä prostredníctvom rokovaní na expertnej úrovni v Bratislave 25. – 26. apríla;

V. Rozvoj humanitárnej spolupráce

Keďže Ruská federácia porušuje medzinárodné právo týkajúce sa nedotknuteľnosti ukrajinských hraníc a územnej celistvosti, strany berú na vedomie dôležitosť zintenzívnenia úsilia v oblasti humanitárnej pomoci vrátane humanitárneho odmínovania a koprodukcie humanitárnych a nesmrtiace ženijné stroje a súhlasili s pokračovaním humanitárnej pomoci slovenskej strany vrátane darovania humanitárnych odmínovacích a humanitárnych a nesmrtiacich ženijných strojov; uľahčiť spoluprácu ukrajinských a slovenských firiem v oblasti spoločnej výroby strojárskych strojov do konca roku 2024.

VI. Ďalšie oblasti spolupráce

Vzhľadom na pozitívnu dynamiku rozvoja bilaterálnych ukrajinsko-slovenských vzťahov sa strany dohodli na rozšírení oblastí bilaterálnej spolupráce posilnením kontaktov, rozšírením právnych rámcov a realizáciou nových projektov v nasledujúcich oblastiach o vzdelávacie a vedecké, o kultúrne; o environmentálne; Priestor o ďalšie oblasti spolupráce v strategickom záujme oboch strán.
Spolupráca medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou v súlade s týmto dokumentom bude realizovaná formou stretnutí a konzultácií, výmeny informácií a skúseností, spoločného odborného posudzovania potrieb, prípravy a realizácie spoločných projektov, a humanitárnu pomoc, získavanie finančných prostriedkov na zabezpečovanie medzinárodnej technickej realizácie projektov a pod.
Strany sa dohodli na koordinácii príslušnej spolupráce tak, že sa budú konať – pravidelné zasadnutie ukrajinsko-slovenskej spoločnej komisie pre hospodársku, priemyselnú, vedeckú a technickú spoluprácu v máji až júni 2024 – pravidelné zasadnutie ukrajinsko-slovenskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu na jeseň 2024;- riadne zasadnutie ukrajinsko-slovenskej medzivládnej komisie pre národnostné menšiny, vzdelávanie a kultúru v roku 2025.
Slovenská a ukrajinská strana sa dohodli okrem tohto plánu podpísať aj nasledovné bilaterálne dohody. -Dohoda medzi kabinetom Ministri Ukrajiny a vlády Slovenskej republiky o platených činnostiach rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov
Dohoda medzi Správou Štátnej pohraničnej stráže Ukrajiny a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o oblastiach vzájomného pôsobenia a spoluprácu v oblasti radiačnej, chemickej, biologickej a jadrovej bezpečnosti na hraniciach
Memorandum o porozumení medzi Štátnou službou Ukrajiny pre geodéziu, kartografiu a kataster a Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti geodézia, kartografia a kataster Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom energetiky Ukrajiny a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky
Obe strany sa dohodli na práci na ďalších bilaterálnych dohodách, ktoré tvoria prílohu tejto cestovnej mapy. 11. apríla 2024 Michalovce

Podpísali: predseda vlády Ukrajiny a predseda vlády Slovenskej republiky

Bilaterálne dohody medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou

1. Dohoda medzi Kabinetom ministrov Ukrajiny a vládou Slovenskej republiky o spolupráci pri výmene informácií o pracovnej migrácii 2. Dohoda medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou o sociálnom zabezpečení 3. Dohoda medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou o spolupráci pri kontrole osôb, vozidiel a tovaru na spoločných hraničných priechodoch 4. Dohoda medzi Kabinetom ministrov Ukrajiny a vládou Slovenskej republiky o technickej a finančnej spolupráci 5. Dohoda medzi Kabinetom ministrov Ukrajiny a vládou Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti boja proti kriminalite 6. Dohoda medzi Kabinetom ministrov Ukrajiny a vládou Slovenskej republiky o zmene a doplnení 7. Dohody medzi kabinetom ministrov Ukrajiny a vládou Slovenskej republiky o umiestnení a udržiavaní diplomatických misií Ukrajiny v Slovenskej republike a Slovenskej republiky na Ukrajine Vykonávací protokol medzi Kabinetom ministrov Ukrajiny a vlády Slovenskej republiky k Dohode medzi Ukrajinou a Európskym spoločenstvom o readmisii osôb

KĽÚČ OD – TV a magazín

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Systém kolabuje - Prof. Peter Staněk

Prof. Peter Staněk, filozof, ekonóm, analytik a vizionár Prof. Peter Staněk sa v rozhovore s historikom Dr. Josefom Skálom a ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Vyšetrovací výbor vyšetruje spojenie firmy Burisma s teroristickými útokmi v Rusku

Vyšetrovací výbor Ruska v utorok oznámil začatie trestného konania podľa článku o financovaní terorizmu. Do podozrenia sa dostala notoricky známa ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Aktualizované 25.5. 11:51
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Aktualizované 25.5. 12:08
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Aktualizované 25.5. 09:59
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...