VILIAM KARAS, FALŠOVATEĽ VEREJNEJ LISTINY, mal by vyvodiť zodpovednosť a odísť z kandidátky do Európskeho parlamentu

7. marca 2024

TASR spolu so Slovenskou advokátskou komorou medializovali dňa 15.1.2021 rozhodnutie Slovenskej advokátskej komory o pozastavení môjho výkonu advokácie ešte pred tým, než mi bolo rozhodnutie doručené, dokonca nebolo ešte ani len napísané. Paralela s Ústavným súdom, ktorý medializoval rozhodnutie o pozastavení účinnosti novely Trestného zákona ešte predtým, ako bolo doručené dotknutým stranám.

Róbert Fico ohľadne rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorým pozastavil účinnosť novely Trestného zákona: Niekto musí niesť zodpovednosť za medializáciu rozhodnutia ústavného súdu predtým, ako bolo doručené dotknutým stranám.

Adriana Krajníková ohľadne rozhodnutia Slovenskej advokátskej komory, ktorým mi pozastavila výkon advokácie: Niekto musí niesť zodpovednosť za medializáciu rozhodnutia Slovenskej advokátskej komory predtým, ako bolo doručené dotknutej strane – Adriane Krajníkovej.

1.
TASR, 5.3.2024: Niekto podľa premiéra musí niesť zodpovednosť za medializáciu rozhodnutia súdu predtým, ako bolo doručené dotknutým stranám.

Predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan by mal vyvodiť zodpovednosť a odstúpiť z funkcie. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na rozhodnutie ÚS o pozastavení účinnosti časti novely trestných kódexov. Niekto podľa premiéra musí niesť zodpovednosť za medializáciu rozhodnutia súdu predtým, ako bolo doručené dotknutým stranám.

Predseda vlády tiež žiada vysvetlenie, prečo sa ÚS rozhodol prelomiť zaužívanú rozhodovaciu prax a rozhodol o pozastavení účinnosti ešte pred zverejnením legislatívy. Pýta sa, aký to bol politický tlak, ktorý ÚS nútil k takémuto rýchlemu konaniu.

Poznamenal, že ak by mal kompetencie odvolať predsedu ÚS, urobil by to. Nepredpokladá, že tak urobí súčasná prezidentka Zuzana Čaputová, nový prezident by však podľa neho mal.

2.
TASR, 15.1.2021: SAK pozastavila činnosť košickej advokátke Adriane Krajníkovej

Slovenská advokátska komora (SAK) pozastavila výkon advokácie košickej advokátke Adriane Krajníkovej. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa komory Alexandra Donevová s tým, že tak rozhodla na základe návrhu predsedníčky Revíznej komisie SAK. Tá podľa jej slov evidovala množstvo sťažností na advokátku, z ktorých už štyri boli vyhodnotené ako dôvodné a boli podané návrhy na začatie disciplinárneho konania. „Návrh na pozastavenie advokátskej činnosti Adriane K. bol podaný na základe mimoriadnej závažnosti konania vyhodnoteného Revíznou komisiou SAK ako možné disciplinárne porušenie predpisov SAK a advokátskej etiky. Advokátka svojím konaním tak závažne znižuje dôstojnosť advokátskeho stavu, že ochrana stavu, ako aj ochrana verejnosti a spotrebiteľov právnych služieb nevyhnutne vyžaduje postup podľa zákona o advokácii,“ uviedla hovorkyňa. Rozhodnutie bude podľa jej slov právoplatné po doručení, prípadne na základe domnienky doručenia rozhodnutia advokátke. Advokátka je známa z októbrového incidentu v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, keď nastávajúca rodička niekoľko hodín odmietala rešpektovať pokyny lekárov týkajúce sa prevencie nového koronavírusu. Rodičku vtedy cez telefón inštruovala spomínaná advokátka. 

3.
Neviem, či TASR si vôbec uvedomuje, čo, ako a kedy robí. Pretože robí to isté, o čom píše v súvislosti s inými.

K veci:

Hovorkyňa Slovenskej advokátskej komory dňa 15.1.2021 informovala TASR, že komora mi z dôvodu mimoriadnej závažnosti konania a ohrozovania tak celej spoločnosti pozastavila výkon advokácie, ktorú informáciu zverejnila napriek tomu, že rozhodnutie mi o tom nebolo doručené, čo v ozname aj deklarovala.

Na doplnenie je potrebné uviesť, že uvedeného dňa rozhodnutie nebolo ani len napísané. Zároveň, Viliam Karas, vtedajší predseda komory a predseda predsedníctva komory, toto rozhodnutie s viacerými funkcionármi komory sfalšoval, osobne podpísal a dňa 16.2.2021 vediac, že táto (hoc aj) nepravá listina mi nebola doručená, vyznačil na nej pečiatku právoplatnosti (dôkazy o tom zverejním neskôr).

TASR informáciu zverejnila bez toho, aby si ju najprv overila na mojej – ako dotknutej strane, aj keď z nej objektívne vedela, že rozhodnutie mi nebolo doručené.

Tak, ako uviedol Róbert Fico na margo Ivana Fiačana, aby za túto blamáž ústavného súdu vzal zodpovednosť a odstúpil z funkcie predsedu ústavného súdu, tak rovnako uvádzam na margo Viliama Karasa, aby za blamáž so zverejnením informácie o mojej osobe, navyše subjektu súkromného práva, odstúpil z funkcie kandidáta na poslanca do európskeho parlamentu. Tento človek nemá morálne právo zastupovať Slovensko vo verejných funkciách, dokonca na medzinárodnej úrovni. Je nosným článkom skupiny, ktorá na mne spáchala závažné trestné činy. O tejto otázke budem podrobne verejne informovať.

Predseda Slovenskej advokátskej komory od 1.1.2021 do 13.9.2022, kedy ho Zuzana Čaputová vymenovala do funkcie dočasného ministra spravodlivosti, ktorú funkciu zastával do 15.5.2023.

Podľa obsahu administratívnych spisov, ktoré komora viedla voči mne, ako predseda Predsedníctva SAK falšoval verejnú listinu ako Uznesenie Predsedníctva SAK zo dňa 15.1.2021 sp. zn. 51/2/2021 o pozastavení môjho výkonu advokácie, ktorú aj podpísal. Táto nepravá listina mi nikdy nebola doručená, napriek čomu na nej vyznačil dňa 16.2.2021 právoplatnosť. O tomto svedčí skutočnosť, že zásielka s „rozhodnutím“ bola vrátená komore, to však bez toho, aby bol na nej vyznačený dôvod jej nedodania podľa § 34 ods. 1, ods. 3 Zákona o poštových službách.

Išlo o pochybenie Slovenskej pošty a. s., čo na základe mojej reklamácie uznala a ospravedlnila sa. Z hľadiska práva ide o nesprávny postup poštového podniku pri realizácii doručenia, ktorý   n e z a l o ž í   zákonnú fikciu doručenia rozhodnutia (Nález Ústavného súdu SR zo dňa 14.6.2018 sp. zn. II. ÚS 148/2018). Viliam Karas túto skutočnosť nepochybne vie, napriek tomu na listine, ktorú falšoval (vyhotovil tak, aby vyvolala dojem, že je vydaná príslušným orgánom predpísaným spôsobom) a ktorá nebola ani doručená, vyznačil pečiatku právoplatnosti.

Dôkaz o nedoručení listiny (ešte aj dátum môjho narodenia je v listine chybný, de iure nejde o moju osobu)::

Dôkaz o nedoručení listiny:

§ 34 ods. 1 Zák. č. 324/2011 Z. z. o poštových službách: Ak nemožno poštovú zásielku dodať adresátovi, poštový podnik ju vráti odosielateľovi s uvedením dôvodu nemožnosti jej dodania.

§ 34 ods. 3 Zák. č. 324/2011 Z. z. o poštových službách: Poštovú zásielku nemožno dodať adresátovi, ak
a) adresát poštovú zásielku odoprel prijať,
b) adresát poštovú zásielku neprevzal v odbernej lehote,
c) je adresa adresáta na poštovej zásielke neúplná, nepresná alebo nečitateľná spôsobom,
ktorý neumožňuje zistiť miesto dodania, alebo
d) adresáta na adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu adresu,
ak má adresát právo na doposlanie poštovej zásielky.

VILIAM KARAS nemal právne ani morálne zábrany falšovať listinu ako rozhodnutie, podpísať ju, vyznačiť na nej právoplatnosť a nechať ju ako pravú používať.

Na základe tohto jeho konania som nebola viac pripustená k výkonu advokácie pred žiadnym štátnym orgánom.

Viliam Karas spôsobil môj ekonomický úpadok, poškodenie mena advokáta a enormné škody aj na strane zastupovaných subjektov, kde o tomto prípade bude ešte riadne horúco.

Po tomto Viliam Karas s pokrovým výrazom tváre dokázal zobrať funkciu ministra spravodlivosti a rozprávať o budovaní právneho štátu.

Už iba na doplnenie uvediem, že po dvoch rokoch ďalšej šikany ma komora vyradila zo zoznamu advokátov bez toho, aby o tom predsedníctvo SAK vydalo rozhodnutie.

No a tento fešák Viliam Karas, vychádzajúc zo spisov komory, zločinec par excellence, kamarát Ivana Fiačana, bol ministrom spravodlivosti z dielne Zuzany Čaputovej, a teraz chce byť poslancom Európskeho parlamentu. Zvažoval tiež funkciu prezidenta.

Predseda KDH Majerský na margo jeho osoby nešetril chválou o čestnosti, a tak príčetným ľuďom, ktorí Karasa poznajú, môže byť tak akurát nevoľno z týchto kreatúr.

Na stránke bleskovky.zoznam.sk sa uvádza, cit.: Kandidáti KDH do Európskeho parlamentu (EP) Miriam Lexmann a Viliam Karas nevyužili možnosť získať medializáciu tým, že by kandidovali aj vo voľbách prezidenta. Za čestnejšiu cestu považovali rozhodnutie sústrediť sa priamo na eurovoľby. V TASR TV to povedal predseda KDH Milan Majerský.

Tento Viliam Karas, vychádzajúc z obsahu administratívnych spisov komory, zločinec par excellence, možnosť získať „prezidentskú“ medializáciu nezahodil preto, aby sa sústredil na eurovoľby, ale preto, aby na jeho osobu neboli mediálne útoky (aj) z mojej strany. No a práve začali. Nie ani tak mediálne, ale procesné útoky, ktorú budú medializované.

Bezohľadní špinavci, ktorí sa dostali do vedenia štátnych úradov, nemajú chrbtovú kosť, dokážu iba ničiť a ísť ďalej ešte s vyššími ambíciami a za verejné peniaze.

Rovnako budeme mediálne riešiť aj otázku, ako SAK prelomila ústavu a zákon, a moju osobu vyradila zo zoznamu advokátov bez rozhodnutia Predsedníctva komory. Aj toto je ďalší husársky kúsok zločineckej skupiny, zloženej z funkcionárov komory, policajtov, prokurátorov, sudcov…, ktorá ma takto de facto profesionálne zlikvidovala, pričom de iure som činný advokát, ktorému justičné orgány – DEEP STATE prepojený s advokátskou komorou, bránia v činnosti advokáta.

Rovnako stojí na mieste otázka, aké to boli politické záujmy, ktoré viedli Karasa a spol., následne aj nového predsedu SAK Martina Puchallu a spol., k takémuto rýchlemu a zločineckému konaniu.

Osobne ďakujem Róbertovi Ficovi, že otvoril tému
odborne a morálne skorumpovaného Ivana Fiačana,
politickú prostitútku a odborného stroskotanca,
akým je aj Zuzana Čaputová

Toho servanta, ktorý držal pri živote NIČOTNÉ akty hlavného hygienika a doslova nimi dusil deti. Držal ich tak, že tieto inak individuálne akty s normatívnym prvkom, teda hybridné správne akty, ktoré o b j e k t í v n e  nie sú vykonávacími právnymi predpismi (pretože sú vydané už podľa existujúcich vykonávacích ustanovení § 12 a § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia), teda tieto akty nevykonávajú zákon) a oprávnenie na ich vydanie vyvodil hlavný hygienik z kompetenčného ustanovenia § 5 ods. 4 písm. k) cit. zákona (nie splnomocňovacieho ustanovenia), prejednal Fiačan podľa čl. 125 ods. 1 písm. b) Ústavy ako všeobecne záväzné právne predpisy ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Za týmto účelom pripísal Úradu verejného zdravotníctva materiálnu funkciu ústredného orgánu štátnej správy podľa analógie k Úradu pre regulácie sieťových odvetví (URSO), kde však URSO pri výkone svojej pôsobnosti postupuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach nestranne a nezávisle, a žiadne štátne orgány ani iné subjekty ho nesmú ovplyvňovať pri vykonávaní jeho pôsobnosti, ale ÚVZ SR ako rozpočtová organizácia ministerstva zdravotníctva, je závislá pri výkone svojej pôsobnosti na tomto ústrednom orgáne (ministerstve), ktorý jeho pôsobnosť ovplyvňuje aj v rozhodovacej činnosti, kde je podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. odvolacím orgánom vo veciach rozhodnutia ÚVZ SR v prvom stupni.

Teda pre laika:
– ÚVZ SR nie je ústredným orgánom štátnej správy a neplní ani materiálnu funkciu ústredného orgánu, ale visí na šnúrke ústredného orgánu – ministerstva zdravotníctva, ktoré ak chce, tak ho „odstrihne“, a
– akty ÚVZ SR nie sú všeobecne záväzné predpisy, ale individuálne akty (týkajúce sa konkrétneho ochorenia Covid-19) s normatívnym prvkom (voči všetkým), t. j. hybridné správne akty, ktoré zo svojej povahy nie sú všeobecne záväzné právne predpisy, a ústavný súd ich nemohol prejednať.

Urobil tak preto, aby predstieral ich všeobecnú záväznosť, a takto držal „v hre na Covid-19“. Tieto akty však boli samé o sebe NULITNÉ, pretože boli vydané z dôvodu Pandémie Covid-19, ktorá de iure neexistovala, čo Fiačan nepochybne vedel. Veď bol predsedom ústavného súdu a ako najmúdrejší odborník vie, že WHO žiadnu pandémiu nevyhlásila, pretože nemá ani nástroj ani právomoc na jej vyhlásenie. Ak by nevedel, môže si to naštudovať v mojom predchádzajúcom článku… Napriek tomu ako šéf ústavného súdu ovládal túto špinavú hru s národom. Dnes ho jeho služba dobehla. Síce pre iný prešľap, ale predsa. Jeho nedotknuteľnosť padla. A na stole je otázka jeho odvolania. Príde aj otázka trestnej zodpovednosti.

Už iba na margo doplním, že pre moju verejnú kritiku ústavného sudcu Rastislava Kaššáka, ktorý na svojom Facebooku označil prezidenta Ruskej federácie Putina za magora, teda ústavný sudca Slovenskej republiky verejne označil hlavu iného štátu za magora, nebol tento magor Kaššák potrestaný, ale ja som bola za to vylúčená z evidencie komory – bez rozhodnutia predsedníctva o vyčiarknutí.

Na Slovensku je DEEP STATE – zločinecká skupina zložená z funkcionárov justície a Slovenskej advokátskej komory. Niečo podobné ako „Čurilovci“, z ktorej liahne pochádzajú také esá ako Ivan Fiačan, Zuzana Čaputová, Daniel Lipšic, Mária Kolíková, Viliam Karas, Zuzana Čížová, magor Kaššák a ďalší.

Súhlasím s Róbertom Ficom, že Ivan Fiačan by mal za svoje faux pas so zverejnením rozhodnutia ústavného súdu pred jeho doručením dotknutým stranám odstúpiť. Ak tak neurobí, mal by ho prezident odvolať. Ak by bol Ústavný súd v inom zložení, kovidový teror tu nemusel byť. Rovnako by mal za škandalózne zverejnenie informácie o pozastavení môjho výkonu advokácie, ktoré rozhodnutie nebolo v čase informovania TASR ani len napísané, nie to ešte doručené, odstúpiť Viliam Karas z kandidátky na poslanca EÚ.

No a rovnako by sa nad sebou mala zamyslieť aj TASR, ktorá sama takúto špinavú činnosť vyvíja, kde o súkromnej osobe, t. j. o mne, zverejnila neoverené informácie.

Ak si chce KDH zachovať ešte zvyšky dojmu korektnosti, nemala by svojim voličom podhadzovať bezcharakterného podliaka, ktorý ako verejný činiteľ bol schopný falšovať verejnú listinu a vyznačiť na nej pečiatku právoplatnosti.

Bolo by dobre pre stranu KDH, aby sa pán Majerský pred tým, než zaujme názor na tieto informácie a bude ďalej podporovať Karasa, s predmetnými informáciámi aj osobne oboznámil, pretože v článku sú iba stručným mementom, a nedal na zavádzanie Karasom. Rada mu podrobnosti poskytnem. Stavím sa o veľké peniaze, že ho informácie zaujmú (!). Sú už tiež predmetom konaní pred príslušnými orgánmi, a budem ich aj verejne publikovať.

Treba byť obozretní s kým spolupracujeme, a poznať aj iné aktivity partnera, nie len tie, ktoré nám sám podsúva. Stavenie KDH na človeku, ktorý môže byť páchateľom závažnej trestnej činnosti, nie je žiadnou výhrou… A už vôbec voliči KDH si nezaslúžia byť podvádzaní podhadzovaním im zločincov ako ich zástupcov.

Takže ústavný súd pod vedením Ivana Fiačana, bývalého člena predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, zverejnením rozhodnutia ústavného súdu pred tým, než bolo doručené dotknutým stranám, neurobil nič iné, iba to, čo urobila Slovenská advokátska komora dňa 15.1.2021, pod vedením predsedu predsedníctva Slovenskej advokátskej komory Viliama Karasa, a čo je jej vlastné, bezohľadne zverejnila rozhodnutie o pozastavení môjho výkonu advokácie, aj keď mi nebolo doručené, a Vilo aj vie, že bolo falšované. Nie ja dehonestujem komoru, ako sa to snažila podsunúť Donevová, ale robia to persony, ako je Fiačan, Čaputová, Lipšic, Kolíková, Karas, Čížová a pod.

Perlička:

Karas sa po vymenovaní do funkcie dočasného ministra spravodlivosti k otázke redaktora na jeho minulosť a prijatie funkcie predsedu SAK vyjadril, že urobil to pre cit.: „zlepšenie imidžu advokátskeho stavu pred verejnosťou“. Doplnil, cit.: „v plnom nasadení som pracoval pre budovanie právneho štátu…“ Tu sami žiada pripomenúť, že pracoval pilne až tak, že falšoval verejnú listinu, ktorú opatril pečiatkou právoplatnosti. Na otázku o dôvode prijatia funkcie ministra spravodlivosti uviedol, že týmto chcel spoločensky pomôcť, pretože cit: „Justícia sa nachádzala v štádiu chaosu“.

A teraz skutočnosť: Karas je jedným z demolátorov právneho štátu a sú to ľudia ako on, ktorí vyrobili chaos v justícii. Napríklad aj falšovaním verejnej listiny o pozastavení môjho výkonu advokácie, jej podpísaním a vyznačením právoplatnosti. Tento človek bez štipky svedomia nemá výčitky ani v tom, že uvádzal tým do omylu – podvádzal, aj všetky orgány verejnej moci o mojom statuse advokáta. A tento človek bez sebareflexie mieri do európskeho parlamentu, dokonca bol pre KDH možným adeptom na funkciu prezidenta. Človek, ktorý bez mihnutia oka falšuje a podvádza. A hovorí pri tom o budovaní právneho štátu.

Ak sa chcete zapojiť do rekonštrukcie právneho štátu, prosím prispejte finančne. Ide o spoločnú vec. Potrebujeme prostriedky na personálne a materiálne náklady.

Aj tento článok vznikol iba vďaka vašim príspevkom.

Prispieť sa dá úhradou na nižšie označený účet (úhradu označte ako: dar), alebo cez systém na úhradu príspevku:

IBAN: SK19 8330 0000 0026 0194 1622

Prispieť sa dá aj zakúpením knihy

Kniha, ktorú ste písali VY, vďaka ktorej NIKTO NIKDY nebude môcť povedať, že „to bolo inak“.
Že COVID nebol štátny útlak, slzy, ale aj naše spojenectvo a nádej.

O tom, ako na Slovensku začala totalita pod falošným obrazom ochrany zdravia.
Knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

T.E.ROSTAS VSTÚPIL DO BRUSELSKEJ ARÉNY S MIMORIADNOU PODPOROU

Foto: screen video zvtv Publicista, spisovateľ a šéfredaktor ZEM & VEK a zvtv, známy už dekádu ako politický aktivista a ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

PARADOXY UMELEJ INTELIGENCIE

Umelá inteligencia je v súčasnosti diskutovaným pojmom vo viacerých smeroch. Na jednej strane je chápaná ako hrozba. Objavujú sa štúdie ...
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...
Spravodajstvo

Pellegrini pri návšteve Poľska ďakuje z pozície  predsedu, už nie je prezident?

Štefan Harabin: VLASTIZRADA! Prezident nepozná právo, nerešpektuje rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 2. 2. 2024 a porušuje medzinárodné ...
Spravodajstvo

Liberálny progresivizmus je ako rakovina

Liberalizmus a liberálny progresivizmus sú ideológie pretavené do politík liberálnej demokracie, ktorá v materiálnom jadre ústavy nemá miesto. S odkazom na Čl. ...
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...
Aktualizované 17.7. 00:06
Spravodajstvo

Ostreľovači čakali až atentátnik začne strieľať

Na mieste streľby boli totiž svedkovia a jeden z nich poskytol autentický a necenzurovaný rozhovor pre britskú BBC, že spolu ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
Aktualizované 17.7. 00:51
Spravodajstvo

Smutná tvár Putina – je rozhodnuté

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas stretnutia v Moskve Podľa Viktora Orbána smeruje ...
Spravodajstvo

Vojenská operácia na Ukrajine, deň 866 sa priamo dotýka aj nás

Alexander Polegenko/TASS Ruské ozbrojené sily včera začali skupinový úder na vojenské priemyselné objekty a letecké základne na Ukrajine, nešetrili ani ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...