Podtatranské Mengusovce, naše spoločné miesto pre život

3. apríla 2016

Mengusovce

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVážení spoluobčania, ubehol viac ako rok od môjho nástupu do funkcie starostu obce Mengusovce. Moje myšlienky mi preto zaleteli do uplynulého obdobia. Rád by som vás chcel stručne informovať o dianí a činnosti v obci, trochu zhodnotiť našu prácu, jednoducho zbilancovať.

Do funkcie starostu som nastúpil zo súkromnej sféry a len veľmi málo som vedel o problematike samosprávy. Bola to pre mňa veľká výzva, ale zároveň aj veľká zodpovednosť, aby naša obec kráčala s dobou, aby nestagnovala.

Obecný úrad som po ukončení volebného obdobia bývalého starostu prevzal funkčne a finančne v dobrej kondícií. Jedným z mojich prvých krokov po nástupe do úradu bolo presunutie skladu CO z miestnosti Požiarnej zbrojnice do budovy obecného úradu. Dôvodom bolo zriadenie Klubu mládeže, ktorý v našej obci chýbal. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sa mladí ľudia mali kde stretávať, rozprávať, športovo vyžívať. Ďalej sme pokračovali rekonštrukciou materskej školy, ktorá už nevyhovovala hygienickým normám pre rôzne druhy porúch. Jej údržba bola náročná a zároveň aj nákladná. V rámci stavebných úprav sme zrekonštruovali kompletne sociálne zariadenia, vymenili okná, dvere, časť ústredného kúrenia, vymaľovali celý interiér, strešnú krytinu, opravili komín, zateplili predsieň a vymenili na nej strechu. Keďže naše zamestnankyne v obecnom úrade trávia väčšinu svojho času v práci a interiér ich kancelárií bol zastaralý, nevyhovujúci pracovnému prostrediu, došlo k jeho výmene. Obec Mengusovce leží pri výjazde z diaľnice D1, záleží nám na tom, aby sa dostala do povedomia ľudí, ktorí len tak cez ňu alebo okolo nej prechádzajú, preto sme dali vyrobiť  tabule „Vitajte v obci Mengusovce“ a v obci orientačné tabuľky. V rámci údržby obecného majetku sme uskutočnili náter rozhlasových stĺpov, opravili márnicu (náter strechy a obvodového plášťa, oplotenie cintorína). Miestne komunikácie po zime v roku 2014 dostali aspoň z mála nový šat, kedy sme sa snažili vyspraviť výtlky ciest. Obec Mengusovce má okolo 250 občanov marginalizovanej rómskej skupiny obyvateľov. Pre túto časť obce bol zavedený odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom zberných kuka nádob a myslím si, že to má význam, lebo aj keď nie celkom, aspoň čiastočne sa zlepšil poriadok. Stále sa však nájdu jednotlivci, ktorí sa starajú o to, aby sa zamestnanci úradu v práci „nenudili“. Pre informovanosť našich občanov ohľadom diania v obci sme zriadili systém SMS Florián a v neposlednom rade aj pre našich potencionálnych návštevníkov internetovú stránku, kde sa dozviete všetko o živote v našej obci. V minulom plánovacom programovom období čerpania eurofondov sme dvakrát podali žiadosť na rekonštrukciu materskej školy, na rekonštrukciu verejného osvetlenia, žiadosť o nenávratné finančné prostriedky s minimálnou účasťou obce z vlastných zdrojov zo štátneho rozpočtu na kamerový systém. Podpisom zmluvy s ÚPSVaR sme mohli a naďalej aj budeme využívať uchádzačov o zamestnanie alebo zamestnávať znevýhodnených uchádzačov z obce a pomocou nich zabezpečovať údržbu obecného majetku a zariadení, kultúrnych a cirkevných pamiatok, verejných priestranstiev. V roku 2015 bol vypracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015 – 2022, ktorý hovorí o tom, ktorým smerom by sa naša obec mala uberať. Obec Mengusovce do minulého roku nebola členom žiadnej oblastnej organizácie pre rozvoj cestovného ruchu, preto sme sa rozhodli vstúpiť do Pro Tatry – Miestna akčná skupina, Vysoké Tatry, Podhorie – oblastná organizácia cestovného ruchu.

Obec sa v minulosti preslávila organizovaním športovej akcie „Mengusovské rodeo“, ktorého osemnásty ročník sme za pomoci športových jazdeckých klubov zorganizovali aj v minulom roku a podľa ohlasov nezainteresovaných divákov to bolo v celku úspešné podujatie. Do Mengusoviec však zavíta aj v zimných mesiacoch veľa ľudí, hlavne fanúšikov bežeckého lyžovania, lebo vďaka Nadácií Poštovej banky, ale hlavne vďaka niekoľkým nadšencom, sa už tretí rok upravujú bežecké trate na profesionálnej úrovni, za čo im je treba aspoň poďakovať. V minulom roku sme na nich zorganizovali aj večerné preteky, na ktoré sa prihlásilo viac ako sto účastníkov a bola to  pekná akcia. Žiaľ, tento rok nám počasie neprialo a tak sme nemohli usporiadať ďalší ročník. Snáď o rok. Z ďalších podujatí, ktoré sa v obci uskutočnili, by som ešte spomenul dosť známy futbalový turnaj na malé bránky, zorganizovali sme posedenie ku Dňu úcty k starším, Dňu detí, Dňu matiek, ping-pongový turnaj. Po dlhých rokoch sme v čase adventu v Mengusovciach  privítali divadelný súbor zo Sp. Teplice s predstavením „Obnovený svet“.

Milí spoluobčania, každý z nás má možnosť prispieť k rozvoju ktorejkoľvek oblasti života našej obce, preto sa obraciam na každého, kto má záujem pomôcť v rozvoji Mengusoviec, nášho spoločného miesta pre život, nech akokoľvek poradí alebo pomôže. Verím, že sa nám to spoločne podarí. Zároveň však chcem poukázať aj na zamestnankyne, bez ktorých by som si v mojich začiatkoch ani nevedel predstaviť každodenný pracovný život. Veľmi mi pomáhali a pomáhajú dodnes. Tiež ďakujem  poslancom obecného zastupiteľstva, ale aj všetkým, ktorí ste akokoľvek pomohli pri organizovaní života v našej malej dedinke. Ján Šoltis, starosta obce Mengusovce

Hlavné ciele poslancov obecného zastupiteľstva v tomto funkčnom období

Martin Gallo

Mám 32 rokov a s partnerkou máme jedno dieťa. Poslancom som sa stal po prvýkrát a chcem sa poďakovať občanom, ktorí mi dali hlas. Od roku 2003 som pracoval ako SZČO v oblasti  stavebníctva. Od roku 2012 som konateľom spoločnosti, v ktorej zároveň pracujem. Medzi moje záľuby patrí šport a to v pasívnej aj aktívnej forme. Ako poslanec a predseda komisie výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku by som chcel využiť skúsenosti z pracovnej oblasti a podieľať sa na zveľaďovaní a rozvoji obce, jej správnom nasmerovaní
a zvýšení kvality života v nej.

Peter Gontkovič

Hoci nie som rodák z Mengusovciach, žijem tu už tretie desaťročie  a poslancom OZ som druhé volebné obdobie. V obci som sa angažoval  pri väčšine kultúrnych a športových podujatí, s dôrazom na šport. Najmä vo futbale, kde sme dosiahli vynikajúce výsledky vzhľadom na naše možnosti. S družstvom dospelých sme sa prebojovali do 6. ligy (1. okresná súťaž) a družstvo žiakov vyhralo okresnú súťaž v ročníkoch 2004 – 2005. Veľmi ma mrzí, že momentálne v obci futbal nefunguje pre nezáujem a nedostatok mladých hráčov. Mojou hlavnou prioritou v tomto volebnom období je vybudovanie cesty okolo bytových domov a výstavba šatní a sociálnych zariadení pri multifunkčnom ihrisku. Ako poslanec by som chcel apelovať najmä na mladých ľudí, aby sa viac angažovali pri rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, ktoré sa organizujú v Mengusovciach.

Ing. Matúš Holmok

Post poslanca OcZ zastávam prvé volebné obdobie. Za tento krátky čas pôsobenia v zastupiteľstve boli vyriešené a dotiahnuté do úspešného konca staré projekty. Mojou prioritou poslanca je zlepšiť život občanov našej obce, zvýšiť záujem občanov o podujatia v obci, oprava sypanca v centre obce, rozšírenie cintorína a zlepšenie cestovného ruchu v obci. Samozrejmosťou je podpora pri vypracovaní projektov na zveľadenie a rozvoj obce, tiež pri organizácií rôznych kultúrno-spoločenských podujatí.

Ing. Jaroslav Jaroš

Poslancom obecného zastupiteľstva v Mengusovciach som druhé volebné obdobie. Počas nasledujúcich rokov sa budem snažiť presadiť obnovenie cestnej komunikácie z cesty E 18. Táto cesta je pre obec a teda samotných občanov veľmi potrebná, nakoľko nás navštívi počas zimných mesiacov veľa nadšencov bežeckého lyžovania. Cestu je potrebné vybudovať, aby v blízkej dobe tunajším obyvateľom neprekážal zvýšený pohyb áut po obecných komunikáciách.

Ďalej by som chcel presadiť za pomoci využitia zamestnancov z ÚPSVaR kompletné vyčistenie vodných tokov pritekajúcich do obce. Prečistenie odvodňovacích kanálov okolo ciest, opravu cestných komunikácii, mostov. Podporím aj vybudovanie cesty okolo bytoviek a zázemia pri multifunkčnom ihrisku v strede obce.  Každopádne zastávam mienku zmodernizovania vianočnej výzdoby, ktorá je v obci zastarala a veľmi skromná. Po ukončení komasácie, ktorá momentálne prebieha v našom katastrálnom území, chcem presadiť vybudovanie inžinierskych sieti v nových stavebných okruhoch, ktoré sú potrebné pre ďalší rozvoj obce, ako aj jej omladenie.

Zásadne som proti rekonštrukcii starého hlemajzu uprostred dediny, nakoľko finančné prostriedky použité pri oprave by sa dali aj oveľa lepšie využiť. Z kultúrnych podujatí som v minulosti materiálne viackrát pomohol pri organizovaní Mengusovského rodea, podieľal som sa na organizovaní Mengusovského bežkárskeho večera. V tejto oblasti chcem, aby sa obec zamerala na organizovanie dvoch hlavných akcií a to napr. jednu letnú – rodeo a jednu zimnú – bežkársky petek. Radšej urobme menej podujatí, ale na vyššej úrovni. Dúfam, že v tomto volebnom období budem svojimi nápadmi, rozhodovaním, ktoré je často ťažké a zodpovedné a nie vždy nájde pochopenie medzi občanmi, prínosom pre našu obec a nesklamem svojich vodičov.

Vladimír Wechter

Mám 22 rokov, som SZČO a externý študent VŠ. V centre môjho záujmu je ekonomická prosperita obce, rozvoj v oblasti služieb a cestovného ruchu a nárast počtu obyvateľov.

Poslanci, ktorí  sa nevyjadrili: Peter Basarík a Mariana Skokanová

Bežkársky večer v Mengusovciach (Nadácia Poštovej banky).

Bežkársky večer v Mengusovciach (Nadácia Poštovej banky).

Mengusovský Bežkársky raj po sezóne

Práve dnes by sme s určitosťou mohli povedať, že sezóna 2015-2016 bola najhoršou za posledných päť rokov, ktoré sme prežili v Bežkárskom raji v Mengusovciach. Žiaľ, ani jediný deň z 50-dňovej sezóny sme nemohli ponúknuť návšetvníkom radosť bežat po upravenom prírodnom snehu. Na druhej strane, s pomocou nášho nestora a Nadácie Poštovej banky sme boli schopní zasnežiť celkovo 2,5 km tratí, na ktorých boli denne stovky bežcov. Z tohto pohľadu by som hodnotil sezónu ako úspešnú. Podarilo sa nám opäť posunúť latku o čosi vyššie a návštevníkom bol okrem denne upravených tratí k dispozícii veľký stan na odpočinutie, prezlečenie a oddych. Malý bufet, v ktorom sme sa snažili opäť vlastnými silami poskytnúť služby, s ktorými nemáme žiadne skúseností, určite športovcom poslúžil a veríme, že ani tu sme nesklamali. Nakoniec nám vyšiel aj  jediný plánovaný pretek – Mengusovský bežkársky deň a na trati dlhej od 10 do 20 km si zabehali bežkári rôznych úrovní a na tejto akcií sa ich stretlo cca 100. Napokon, na prelome februára – marca sme trate pre ich nevyhovujuci stav uzavreli. Ešte aj po tomto termíne bežkári chodili a verili, že sa stane zázrak a sezóna sa otvori opäť… Popravde, klimatická situácia posledných zím sa rapídne zhoršuje. I napriek tomu veríme, že bežkárske športy majú stále zelenú a preto aj my budeme hľadať spôsoby, ako milovníkom bežeckého lyžovania  pripraviť trate a prostredie najlepšie, ako sa len bude dať aj v ďalších sezónach.  Peter Mosný – Frenky

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Zlepšiť podmienky každodenného života v obci

Vážení spoluobčania, chcem vás po druhýkrát informovať prostredníctvom Gerlachovského informátora, čo je v obci nové, čo sa nám podarilo a čo chceme ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Poprad musí vidieť svoje postavenie aj z pozície okolitých miest a obcí

Pavol Gašper, druhý viceprimátor mesta Poprad je členom mestskej rady, ktorá je poradným orgánom primátora a mestského zastupiteľstva. Okrem toho je ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

PREFERENČNÉ HLASY VYNIESLI T.E.ROSTASA PRED DVOCH PREMIÉROV, MINISTROV, PREDSEDU KOALIČNEJ STRANY AJ MNOŽSTVO POSLANCOV PARLAMENTU

Foto: Matúš Plecho AUTOR: ZEM&VEK Nezávislý kandidát Tibor Eliot Rostas bez bilbordovej kampane, ktorú na rozdiel od iných vôbec nevyužil a ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Aktualizované 15.6. 23:11
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Aktualizované 14.6. 11:36
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...