PhDr. Marta Danielová, predsedníčka Rady pre mediálne služby, zneužíva právomoc verejného činiteľa na šikanovanie rádia SLOBODNÝ VYSIELAČ

2. júna 2023

Všetko, čo sa na Slovensku deje, má svoju previazanosť a kauzálnu „logickosť“.

Po vypuknutí umelo vytvorenej pandémie Covid 19 (Cov je skratka vírusu, ID je skratka identifikačné číslo účastníka výskumu), určenej na pokusy s ľudským genofondom, ako jedným z bodov globálneho projektu na zredukovanie svetovej populácie, a zbavenia človeka jeho základných práv a slobôd, prišli na rad ďalšie body tohto projektu, a to rodová, ekologická, finančná a potravinová „transformácia“.

Ako sa tento projekt zavádzal, tak na jeho odpor sa postavili ľudia s národným cítením, slobodným a zodpovedným myslením. 

Slovenskí štátni úradníci za podpory justície započali voči týmto občanom a organizáciám prenasledovanie, teror a spoločenskú likvidáciu. Vyvstáva otázka: prečo títo občania tak konali voči vlastným spoluobčanom?

Odpoveď je tá, že konajú ako štátni zamestnanci, kde do štruktúr orgánov verejnej moci sa na vysoké riadiace pozície dostali aktivisti zahraničných mimovládok (priamo alebo nepriamo spojených so Sorosom, štedrým dobrým dedom, ktorý nevie, kde je Slovensko), a nižšie postavení zamestnanci skáču, ako progresívni šéfovia pískajú. Bohužiaľ, zbabelo sa obávajú tomu postaviť, a tak betónujú totalitnú spoločnosť.  

Na Slovensku sa usadilo prenasledovanie a teror v tom najširšom poňatí, kde aktivistka magistra Zuza Čaputová, ako aj iní politici sa nechávajú počuť o potrebe trestania oponentov, ktorým zaviedli označenie konšpirátori  a  dezinformátori.  

Mám „iba“ 25 ročnú právnu prax, ale s takýmto špeciálnym subjektom práva v trestnom, alebo správnom trestaní (čo je inak jeden z povinných znakov skutkovej podstaty delikventného skutku), som sa nestretla. Ani univerzitní akademici odborov trestného a správneho práva o tom nepíšu. Asi sú tiež konšpirátori  a  dezinformátori… Hlavné je, že tento subjekt práva poznajú mimovládni aktivisti s pečiatkami štátnych úradov v rukách, na čele so súložnicou „prezidenta“ Ďura Rizmana (inak aj môj nebohý otec bol Ďuri, krásne to toť meno pre prezidenta, schvaľujem…). Právny pojem súložnica implementoval do praxe na aktivistku JUDr. Štefan Harabin, a ten ak niečo právne povie, vsaďte na to, že vie, čo hovorí… Táto súložnica Juraja je bývalou advokátkou, avšak s dosiaľ nevyjasneným pozadím jej členstva v advokácii… (je to na inú tému, ktorá príde).

V temnom stredoveku sa upaľovalo za „dezinformácie“ na poli vedy, ktoré paradoxne boli pravdivými informáciami, a v demokracii sa „upaľuje“ za „dezinformácie“ na poli spoločenských dohadov. Skutočný pokrok! Zabalený do zlátanín o citlivom vnímaní a dúhovej rovnosti.

Za účelom dosahu na názory každého a všade, hon na čarodejnice podľa pravidiel, prijali poslanci slovenského parlamentu s účinnosťou od 1. 8. 2022 zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách, upravujúci podmienky vysielania pre príslušné subjekty, ktoré zákon označuje ako „poskytovateľ služby“, a kde dohľad nad tým vykonáva orgán s názvom „Rada pre mediálne služby“.

No a aktivisti v úradoch to vzali po svojom, a cez tento zákon rozbehli šikanu na slobodné médiá. Ibaže nerozumejú, voči komu bežia, ale bežia ako znivočené stádo každému oproti.

Jednou z obetí je internetové rádio SLOBODNÝ VYSIELAČ, ktorého mám tú česť byť už súčasťou. A práve to je dôvod aktuálnej šikany…

SLOBODNÝ VYSIELAČ je z hľadiska práva názov internetového portálu (domény), cez ktorý písanou, zvukovou a obrazovou formou komunikuje so svojimi členmi a inými osobami občianske združenie s názvom Združenie ľudí za lepšiu budúcnosťso sídlom Lesná č. 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 413 828. 

Dňa 5. 4. 2023 vydala Rada pre mediálne služby oznámenie o začatí správneho konania voči poskytovateľovi služby, označenému občianskemu združeniu, vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 28 ods. 1 cit. zákona a možného nenaplnenia predpokladov uvedených v § 174 ods. 1 cit. zákona.  

V prvom rade treba uviesť, že z hľadiska trestného, a teda aj priestupkového konania, toto sa nezačína z dôvodu „možného“ porušenia zákona, ale z dôvodu zisteného porušenia zákona (čo sa v priebehu konania nemusí potvrdiť). Pre vznesenie obvinenia v trestnom konaní alebo pre začatie konania o správnom trestaní, musia byť prítomné príslušné objektívne znaky skutku, nie úvaha o „možnosti“ porušenia zákona. Začať konanie o trestaní z dôvodu „možného“ je šikanózny výkon štátnej moci a otvára ďalšie „dvere“ pre bezdôvodné stíhanie kohokoľvek pre nič, pre iluzórnu predstavu a zámer v hlavách úradníkov. Z hľadiska práva ide o odporovanie čl. 1 ods. 1 Ústavy SR a zneužívanie právomoci verejného činiteľa.  

Ale poďme k veci samej…

Občianskemu združeniu sa dáva za (možnú) vinu porušenie povinnosti v tom, že na stránke www.slobodnyvysielac.sk/videa koná ako poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby, pričom nie je držiteľom zákonom predpísanej autorizácie, a vzniklo tiež dôvodné podozrenie, že mohlo dôjsť (už tieto dve spojenia sú právnym nezmyslom, pretože sa navzájom vylučujú) k nesplneniu povinnosti zabezpečiť ľahký, priamy a stály prístup verejnosti k informáciám uvedeným v § 28 ods. 1 písm. d) – g) cit. zákona (t. j. k údaju o telefónnom čísle, adrese elektronickej pošty alebo webového sídla poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby, jeho vlastníckej štruktúre, konečnom užívateľovi výhod a informácii, že na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť regulátora a iného orgánu dohľadu). 

Rada pre mediálne služby „možného vinníka“ žiada v určenej lehote 10 dní o jeho stanovisko a predloženie dôkazov na obranu, v opačnom prípade rozhodne podľa vlastných zistení. 

Ďalej Rada pre mediálne služby si listom zo dňa 16. 5 .2023 vyžiadala od „možného vinníka“, už ako od vysielateľa, doručiť jej do 15 dní záznam vysielania zo dňa 24. 3. 2023. Tento sa týka mojej relácie „Pekný deň s Adrianou Krajníkovou“. K tomu treba uviesť, že Rada uvedené vyžiadala po zákonnej lehote, ktorá je 45 dní od vysielania, teda žiadala to na 53. deň.  

Amaterizmus, amaterizmus a ešte raz – ťažký amaterizmus! a pod.).

Právne je tu však podstatné, že Marta Danielová, predsedníčka Rady pre mediálne služby, šikanuje občianske združenie Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť na plnenie, ktoré od neho n e m ô ž e vôbec vyžadovať. Občianske združenie totižto nie je subjektom v pôsobnosti zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách.

OZ Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť nie je poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby ani vysielateľom podľa predmetného zákona, ktorý na šikanovanie združenia využíva p. Marta Danielová, a ukladá mu povinnosti na plnenia. 

Združenie tak musí vynakladať čas a prostriedky na poskytnutie inak právne nezmyselnej súčinnosti tomuto orgánu a právne nezmyselnej obrany, v opačnom prípade Rada rozhodne bez neho. A keďže konanie začala, je zjavné, že ho chce aj ukončiť uznaním viny, inak by konanie nezačala.

Teda Marta Danielová chce OZ Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť uznať vinným ako poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby a vysielateľa, ktorým nie je (čím otázka samotného „skutku“ podľa ňou uvedených paragrafov je nepodstatná, lebo sa ich vôbec netýka).

Podľa § 1 písm. a), bod 1., 2., cit. zákona, je subjektom zákona osoba, ktorá je vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby.

Podľa § 26 ods. 1 písm. a) cit. zákona audiovizuálna mediálna služba je služba primárne hospodárskej povahy, ktorú už zo zákona nemá subjekt občianskeho združenia.  

Podľa § 19 ods. 2 cit. zákona za vysielateľa sa považuje vysielateľ zriadený zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska (verejnoprávny vysielateľ) a vysielateľ, ktorý má povinnosť požiadať o autorizáciu vysielania programovej služby, kde podľa § 18 ods. 1 cit. zákona programová služba je službou, ktorá je primárne hospodárskej povahy, ktorú povahu už zo zákona nemá subjekt občianskeho združenia. 

Občianske združenie za žiadnych okolností nemá povinnosť požiadať o autorizáciu vysielania programovej služby, keďže programovú službu nevysiela.

Celé oznámenie o začatí správneho konania je šikanózny zhluk právnych nezmyslov, obťažujúcich OZ Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť.

No a úplne celistvý právny stav je ten, že občianske združenie (pokiaľ osobitne nemá povolený predmet podnikania v mediálnych službách ako doplnok pre svoju činnosť), nie je vôbec subjektom v pôsobnosti zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách. To ani podľa § 1 cit. zákona, pretože tu je subjektom poskytovateľ mediálnych služieb primárne hospodárskej povahy, čo je nezlučiteľné so subjektom občianskeho združenia, ani podľa § 107 cit. zákona, pretože tu je subjektom poskytovateľ mediálnych služieb, ktorý síce nemá primárne hospodársku povahu – komunitné (lokálne) médium, ale de iure ide o stále poskytovateľa mediálnych služieb. 

Občianske združenie však de iure nie je subjektom, ktorý poskytuje mediálne (ani žiadne iné) služby v právnom význame. 

Občianske združenie je právnická osoba, založená podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov, a združuje jej členov za účelom uplatňovania ich záujmov a dosahovania cieľov združenia (napr. na ochrany ľudských práv a slobôd, na podporu športu, vzdelania, umenia, ochrany životného prostredia a pod.).

Svoju činnosť realizuje rôznymi aktivitami, napr. prednáškami, publikačnou činnosťou šírením informácií cez osobné stretnutia alebo internetom.

Nejde však o vysielanie podľa zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách, pretože občianske združenie zo zákona neposkytuje žiadne s l u ž b y.

Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v spojení s čl. 29 Ústavy SR, združenia sú právnickými osobami a do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách sa netýka postavenia a činnosti občianskych združení, ale subjektov, poskytujúcich tieto služby, či už primárne hospodárskej alebo nehospodárskej povahy. Takýmto subjektom nie je občianske združenie, pretože neposkytuje žiadne služby. Občianske združenie vyvíja činnosť na dosahovanie cieľov združenia, neposkytuje mediálne služby!

Ide o dve rôzne právne aktivity – mediálna služba a združovanie sa občanov na princípe základného práva. Združovanie občanov a ich činnosť nie je riadená zákonom o mediálnych službách!

Je to rovnaký právny nezmysel, ako ochrana obyvateľstva počas núdzového stavu (čo je inak predmetom zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva) podľa Mikasových opatrení vydaných podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia.

Na Slovensku je v plnom prúde absolútna svojvôľa osôb majúcich moc štátu v rukách. Vymýšľajú vlastné „prefabrikáty“ de iure neexistujúcich povinností, a na ich porušenie už aplikujú existujúce normy o trestaní. Pozornosť je potom zameraná už iba na otázku trestu, ale nerieši otázku nedostatku porušenej povinnosti. Rovanko, ako pri „rúškach“, pre ktoré nasadenie neexistuje zákonná povinnosť, existujú iba tresty pre jej porušenie, a ich ukladanie je odôvodnené na výške odborných prác o účele a povahe trestov.

Táto manipulácia s realitou je enormne spoločensky nebezpečné konanie, pretože predstiera súlad nezákonného, doslova zločineckého konania, so zákonom. Tento chorý spôsob fungovania spoločnosti je skutočným smrteľným vírusom.

Marta Danielová ako kovaný demolátor slobody vo svojom údernom nasadení vpravila do definície vysielania podľa zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách činnosť občianskeho združenia, a valcuje, normalizuje a terorizuje… O krátku chvíľu bude vysielateľom aj telefonujúci poslucháč a beda mu, ak nepožiada o autorizáciu Radu pre mediálne služby!

Vážená Marta Danielová, ak dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté. Vysielanie cez internetové rádio nie je automaticky (!) vždy mediálnou službou podľa zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách, a vysielanie občianskeho združenia cez internetové rádio nie je zo zákona (!) takouto mediálnou službou. Rovnako ako poskytovanie právnej pomoci pre naplňovanie cieľov môjho združenia OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD nie je právnou službou podľa zákona č. 563/2003 Z. z. o advokácii.

Je nepochybne zrejmé, že týmto normalizátorom so zvrátenými princípmi by sa veľmi páčilo každého umlčať a pozatvárať a vpraviť pod cenzúru. Idú prasknúť od REČÍ plných potreby rešpektovania inakosti, ale iný názor zlynčujú.

Idioti…! Фёдор Достоевский by dnes mal studnicu nápadov…

Marta Danielová, moje príspevky pre SLOBODNÝ VYSIELAČ, teda pre OZ Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť sú mojim dielom poskytnutým združeniu za účelom ich, aj za účelom môjho združenia OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD, napĺňania cieľov, ktoré nie sú mediálnymi službami. Zakazujem Vám získavať, zhromažďovať a nakladať s mojimi dielami v rozpore so zákonom.

Svojou neodbornou činnosťou spôsobujete OZ Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť škodu.

V prípade, že v tejto činnosti budete pokračovať, osobne na Vás podám trestné oznámenie, a jedného dňa sa za svoje nezákonné skutky, zasahovania do výkonu základného práva na združovanie občanov, budete zodpovedať.

Ďakujem všetkým, ktorí prispievajú na činnosť či už občianskeho združenia Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť, alebo občianskeho združenia Sofian (Zem a Vek), alebo toho môjho, ktoré sa ako jedni z mála skutočne a razantne venujú otázke ochrany ľudských práv a základných slobôd.

Vašimi príspevkami a darmi budujete zdravú spoločnosť pre vaše deti. Ako je vidno, cenzúra ich riadne naháňa…!

*** *** ***

 
Moja publikačná a edukačná činnosť je hradená iba z Vašich darov a príspevkov. Iba s vašou podporou táto činnosť pôjde ďalej.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
JUDr. Adriana Krajníková

Kniha, ktorú ste písali VY, vďaka ktorej NIKTO nebude môcť NIKDY povedať, že „to bolo inak“. Jej zakúpením prospejete tiež na činnosť občianskeho združenia.

GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 2020, I. diel. 

O tom, ako na Slovensku začala totalita „ochrana verejného zdravia“
Knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok,
prispejete tým na činnosť nášho OZ – Ochrana ľudských práv a základných slobôd

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Mierová výzva od občanov sa na Globsec nedostala

Zistili sme, že na Globsecu 2023 sa zúčastňujú len osoby, ktoré veľmi pravdepodobne žiadnu mierovú zmluvu, či mierové návrhy neprednesú. ...

Nasledujúci článok

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

INTELIGENCIA AKO PSYCHOLOGICKÝ JAV

RÝCHLOKURZ DÔLEŽITÝCH POJMOV KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA Pojem inteligencia sa obvykle chápe v dvojakom zmysle: v zmysle psychologickom a v zmysle sociálnom Inteligencia ako psychologický jav ...
Spravodajstvo

Na Sibíri vyšlo svetlo - Vostok Oil

Ruská federácia má za polárnym kruhom Taimyr a tam, vďaka topiacemu sa premafrostu v okolí okrajových morí Severného ľadového oceánu ...
Aktualizované 17.5. 23:10
Spravodajstvo

Atentátnik Cintula je produktom liberálnej propagandy

Nezamieňajme si príčinu s následkom. Cintula je len produktom liberálnej propagandy. Vážení priaznivci, po atentáte na premiéra nám tu mainstreamové ...
Aktualizované 16.5. 19:11
Spravodajstvo

Harabin navrhol rozpustiť Progresívne Slovensko

Harabin chce rozpustiť Progresívne Slovensko. Podľa jeho slov nesú politickú zodpovednosť za atentát na Fica Štefan Harabin je kandidátom koaličnej ...
Aktualizované 17.5. 18:55
Spravodajstvo

Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom

Foto: Matúš Plecho Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom. Ten vyjadril ...
Spravodajstvo

Harabin: Slovensko proti sankciám EÚ

Slovenská republika by mala čo najskôr oficiálne odstúpiť od všetkých protiprávne uvalených sankcií proti Ruskej federácii, Číne alebo inému štát, ...
Aktualizované 15.5. 23:08
Spravodajstvo

Putin rozhorčený píše Čaputovej

Prezident Ruskej Federácie Vladimír Putin: Vážená pani Prezidentka, s rozhorčením som sa dozvedel o atentáte na Predsedu Vlády Slovenskej republiky ...
Spravodajstvo

RTVS vysáva financie daňových poplatníkov na politické úlohy opozície?

Foto archív: RTVS sa správa ako subjekt, ktorý „cucia“ finančné prostriedky z peňazí daňových poplatníkov a plní politické úlohy opozície ...
Aktualizované 15.5. 23:19
Spravodajstvo

Robert Fico, Slovensko Ti želá skoré uzdravenie!

Slováci, zjednoťme sa a zaželajme skoré uzdravenie a zotavenie premiérovi Robertovi Ficovi. V jednote je sila! MOR HO!!! Dnes 15. ...
Spravodajstvo

Silná slnečná erupcia spôsobuje polárnu žiaru

Dychvyrážajúce zábery vytvoril profesionálny fotograf Ľubomír Schmida v čarokrásnej prírodnej scenérii Liptova V noci sme mohli vzhliadať k oblohe, pozorovať ...
Spravodajstvo

9. máj je výročím porážky nacizmu a fašizmu

Foto: Archív Prečo si SHO pripomína výročie porážky nacizmu a fašizmu 9. mája? Porážka nacizmu a fašizmu, a taktiež skončenie ...