Pfizer Leak: unikla dôverná zmluva o dodávkach mRNA vakcíny!

29. júla 2021

Na verejnosť unikla dôverná zmluva Pfizeru o dodávkach mRNA vakcíny Comirnaty 500 a už je jasné, prečo vlády blokujú Ivermectin! 

V zmluve s Pfizerom sa k tomu totiž de facto zaviazali! Dokument unikol z okruhu albánskej vlády a dokazuje, že farmaceutická spoločnosť sa vzdáva nielen všetkých zodpovedností za vakcínu, chybných účinkov a jej dodávky, ale dokonca požaduje od odberateľských krajín odber všetkých vakcín, aj keby sa našiel lacný liek! A ak by vakcína bola len voda a nefungovala, odberateľ je rovnako povinný odobrať celé dohodnuté množstvo! Toto súdny politik nemôže podpísať, a napriek tomu to podpísali všetci!

V posledných hodinách otriasa internetom únik dôverného materiálu zo zdroja pôvodne neznámej vlády, ktorý zachytáva zmluvu spoločnosti Pfizer o dodávkach mRNA vakcíny Comirnaty 500 s vládou danej krajiny a v nej dochádza k odhaleniu neuveriteľne pre štát nevýhodných a pre Pfizer jednostranne výhodných zmluvných podmienok, ktoré v konečnom dôsledku vyvolávajú neuveriteľný otáznik nad tým, či sa politici, ktorí toto podpísali, nedopustili trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Dokument publikoval užívateľ Twitteru z Izraela [ 1 ] a zmluva je tak škandalózna, že v uvedenom znení ju prakticky nemôže súdny politik alebo zástupca štátu nikdy podpísať a to už s tým ohľadom, že zmluva uvádza, že jurisdikciou tejto zmluvy je federálny súd v New Yorku, hoci dodávateľom vakcín pre európske krajiny je holandská spoločnosť, ktorá figuruje ako priamy dodávateľ. Autentickosť dokumentu stále nebola oficiálne potvrdená, ale confidence is high. Je to najväčšia bomba, ktorá môže zamávať s politickými scénami v mnohých krajinách, môže ísť aj o zásadnú kartu pred parlamentnými či prezidentskými voľbami v mnohých krajinách.

Uniknutý dokument sa začal najprv šíriť na Twitteri a na izraelských diskusných fórach, až neskôr sa ukázalo, že dokument Izraelčania získali z Albánska, kde tento dokument [ 2 ] bez povšimnutia svetových médií už v januári tohto roka publikoval albánsky server GOGO [ 3 ] . Spoločnosť Pfizer uvedený dokument dala podpísať všetkým krajinám sveta, ktorým dodáva vakcíny, jedná sa totiž o uniformné tlačivo, do ktorého sa len dopĺňajú mená krajín a zastupujúce osoby podpisujúce dokument a takisto sa menia dohodnuté čiastky za jednu fľaštičku terapeutického roztoku. A líšia sa naozaj výrazne.

Albánsko zaplatilo za jednu dávku 12 dolárov, zatiaľ čo USA zaplatili $ 19,50 a najviac zaplatil Izrael. Ten musel Pfizeru zaplatiť rovných $ 56 za jednu dávku [ 4 ] a Benjamin Netanjahu sa chválil, ako skvelý obchod zaistil pre Izrael. Lenže, to nemusel byť ani tak dobrý obchod pre Izrael, ako skôr pre Bibiho, ako sa teraz začalo kričať na izraelských weboch, že Netanjahu si dohodol s Pfizer predražené dávky a podstatnú časť z tých peňazí potom inkasoval skrze spriatelené očkovacie centrá a kliniky v Izraeli, ktoré tieto predražené fľaštičky nakupovali skrze zdroje zo štátneho rozpočtu Izraela. Bibi sebe? Pánečku, rodí sa nám tu ďalšie macaté chucpe, ktoré v tomto prípade ale nezacvakali Goyim, ale izraelskí Židia. Pamätajte, čo som už niekoľkokrát hovoril, že Izrael je vždy prvý privilegovaný ešte aj v likvidácii.

Tieto zmluvy sú dôverné, ale našťastie jedna krajina nechránila zmluvný dokument dostatočne dobre, takže sa Izraelčanom na alternatíve podarilo získať jeho kópiu. Ako sa čoskoro dozviete, existuje dobrý dôvod, prečo sa spoločnosť Pfizer snažila podrobnosti týchto zmlúv utajiť. A dozviete sa, prečo vlády blokujú všetkou silou Ivermectin!

Najprv si povedzme niečo o produkte: Zmluva sa nevzťahuje len na výrobu vakcín proti COVID19 a jeho mutáciám, ale aj na akékoľvek zariadenie, technológiu alebo výrobok používaný pri podávaní takejto vakcíny alebo k zlepšeniu jej použitia či účinku„.

Ak by vás zaujímalo, prečo je liek Ivermectin  politikmi blokovaný, tak je to preto, že dohoda, ktorú majú štáty so spoločnosťou Pfizer podpísanú, im neumožňuje vymaniť sa zo zmluvy, ktorá uvádza, že aj keď sa nájde liek na liečbu COVID19, zmluva nemôže byť zrušená.
Dodávky prípravku:
Spoločnosť Pfizer nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodanie dávok v súlade s predpokladanými termínmi dodania … ani také nedodanie nezakladá právo kupujúceho zrušiť objednávku akéhokoľvek množstva výrobku .“

Spoločnosť Pfizer rozhodne o potrebných úpravách počtu zmluvných dávok a harmonogramu dodávok, ktoré náležia kupujúcemu … na základe zásad, ktoré určí spoločnosť Pfizer … „. Má sa za to, že Kupujúci s akoukoľvek úpravou súhlasí. „

Len pre upresnenie:

Nadobúdateľ sa týmto vzdáva všetkých práv a opravných prostriedkov, ktoré by mu mohli patriť podľa zákona, na základe spravodlivosti alebo inak, vyplývajúcich z alebo súvisiacich s: … akýmkoľvek nedodaním Zmluvných dávok spoločností Pfizer v súlade s Harmonogramom dodávok.

Ešte raz: „Na spoločnosť Pfizer sa v žiadnom prípade nevzťahujú žiadne sankcie za neskoré dodanie ani za ne nebude zodpovedať .“
Produkt nemožno vrátiť, nech sa deje čokoľvek:
Spoločnosť Pfizer nebude za žiadnych okolností akceptovať žiadne vrátenie produktu (ani žiadne dávky) … k žiadnemu vráteniu produktu nesmie dôjsť za žiadnych okolností .“
A teraz to VEĽKÉ TAJOMSTVO:
Albánsko zaplatilo 12 dolárov za dávku za približne 250 tisíc jednotiek. 
Zvláštne, že je to cena za tak malé množstvo dávok, keď Pfizer účtoval v USA 19,50 USD za dávku. 
Americkí daňoví poplatníci boli podvedení, rovnako tak i občania v Izraeli. 
Niekto sa kruto napakoval.

Pokiaľ ide o platbu, krajina nemá právo zadržať, započítať, získať späť alebo odpočítať akúkoľvek sumu, ktorú dlhuje spoločnosti Pfizer, či už na základe tejto dohody alebo inak, od akejkoľvek inej sumy, ktorú dlhuje (alebo sa stane splatnou a dlžnou) spoločnosti Pfizer alebo jej pridruženej spoločnosti.

Poškodený tovar:
Jediný spôsob, ako dosiahnuť stiahnutie tovaru z trhu, je preukázať pochybenie cGMP.“ 
Pre upresnenie: 
Kupujúci nie je oprávnený odmietnuť výrobok na základe servisných reklamácií, ale iba vtedy, ak Pfizer posúdi, že dodané vakcíny nezodpovedajú špecifikácii, a ak je reklamácia urobená najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky.

Táto zmluva je nadradená akýmkoľvek miestnym zákonom daného štátu.

Dlhodobé účinky a účinnosť:
Kupujúci berie na vedomie, že … dlhodobé účinky a účinnosť Vakcíny nie sú v súčasnej dobe známe a že môžu existovať vedľajšie účinky Vakcíny, ktoré nie sú v súčasnosti známe.
Štát musí spoločnosti Pfizer zaplatiť za objednané dávky, bez ohľadu na to, koľko ste ich spotrebovali, bez ohľadu na to, či ich spoločnosť Pfizer má schválené, nebo či dodala zmluvné dávky v súlade so všetkými predpokladanými termínmi dodania stanovenými v tejto zmluve.

Kupujúci (Štát) sa týmto zaväzuje odškodniť, ZABRÁNIŤ A ZACHOVAŤ BEZPEČNOSŤ spoločnosti Pfizer, BioNTech (a) ich pridružené spoločnosti … pred všetkými žalobami, nárokmi, žalobami, požiadavkami, stratami, škodami, záväzkami, vyrovnaním, pokutami, penále, nákladmi a výdavkami …„.

Štát musí brániť spoločnosť Pfizer:
(Pfizer) je povinný informovať kupujúceho o stratách, za ktoré požaduje odškodnenie …„. 

Po takomto oznámení Kupujúci bezodkladne prevezme vedenie a kontrolu nad obhajobou tých sa vyžaduje náhrada nárokov v mene spoločnosti (Pfizer)“.

Avšak „spoločnosť Pfizer má právo prevziať kontrolu nad takou obhajobou … a Nadobúdateľ uhradí všetky Straty, okrem iného vrátane primeraných nákladov právneho zastúpenia a ďalších vzniknutých výdavkov .“

Spoločnosť Pfizer sa uisťuje, že všetko zaplatí štát:
“ Náklady a výdavky, vrátane … poplatkov a odmien právnych zástupcov, ktoré vzniknú Odškodňovanému (Odškodňovaným) v súvislosti s akýmkoľvek Odškodňovaným nárokom, budú štvrťročne hradené Kupujúcim.
zodpovednosť:
“ Toto nezahŕňa ani nepredstavuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku, ktoré by pokrývalo akékoľvek nároky tretích strán / pacientov, a takým poistením všeobecnej zodpovednosti nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho na náhradu škody, ako je stanovené v tejto zmluve. 

Zodpovednosť krajina nie je obmedzená v prípade:

“ Odškodnenie, ktoré poskytla podľa oddielu 8 (Odškodnenie)“ alebo ak Kupujúci nezaplatil spoločnosti Pfizer „.

Kupujúci sa vzdáva akéhokoľvek práva na imunitu, vzdáva sa akéhokoľvek práva, ktoré by mohlo obmedziť povinnosť zaplatiť spoločnosti Pfizer náhradu škody. Komentár: Súd v New Yorku má možnosť zadržať medzinárodný majetok krajiny, ak krajina nesplnila zmluvu. 
Česku, Slovensku aj ktorejkoľvek inej krajine by za neodobratie vakcín hrozilo zablokovanie majetku štátu po celom svete z titulu americkej medzinárodnej moci.

Dôvernosť, časť 1:

“ Každý Príjemca je povinný chrániť dôvernú a vlastnícku povahu Dôverných informácií oznamujúcej strany prinajmenšom s rovnakou starostlivosťou, s akou uchováva svoje vlastné dôverné informácie alebo informácie podobného druhu„.

Dôvernosť, časť 2:
“ Príjemca sprístupní Dôverné informácie len tým svojim zástupcom, ktorí potrebujú poznať tieto Dôverné informácie na splnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy„.
Dôvernosť, časť 3:
Dôvernosť zmluvy musí byť zachovaná po dobu 10 rokov. 
V Izraeli je to 30 rokov podľa informácií izraelského ministerstva zahraničia.

“ 
Ustanovenia tohto oddielu 10 (Dôverné informácie) zostávajú v platnosti aj po ukončení alebo vypršaní platnosti tejto zmluvy po dobu desiatich (10) rokov „.
Rozhodcovské konanie a rozhodné právo:
Rozhodcovské konanie musí byť vykonané v New Yorku podľa pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory a riadia sa zákonmi štátu New York, USA.
Ak bolo na zabezpečenie zmluvy poverené konkrétne ministerstvo, musí tak robiť aj naďalej: “ 
… pokus o postúpení práv alebo prenesenie či subdodávku povinností bez požadovaného predchádzajúceho písomného súhlasu ostatných zmluvných strán je neplatný a neúčinný „
.
Ako teda vidíte, dodávky vakcín Pfizer sú súčasťou mohutného sprisahania a klientelizmu Big Pharma a skorumpovaných politikov a vlád, ktorým nejde o vaše zdravie, ale iba o podiel na obrovskom kšefte. 
A tento kšeft by pochopiteľne bol ohrozený ivermektínom a celým radom ďalších generických a lacných liekov. 
Dokument tiež objasňuje, prečo pandémia a hystéria musí trvať, pretože štáty sa zaviazali, že musia odobrať miliardy a miliardy dávok vakcíny do roku 2025 a výhľadovo až do roku 2027, hoci v dokumente sa hovorí o utajení až na dobu 10 rokov.

Dokument odhalil obrovské sprisahanie s obrovským tunelom na štátne rozpočty, najväčšia odkloňovačka v histórii

Z týchto obrovských dodávok budú mať jednotliví politici vo všetkých krajinách svoje podiely, takže preto od nich stále počujete tie nehorázne a sprosté lži o tom, akú majú starostlivosť o vaše zdravie. Tí dobytkovia kašlú na vaše zdravie, oni vidia len tie obrovské peniaze, ten podiel z týchto obrovských zákaziek na vakcíny. Ten podiel je tak obrovský, že sú ochotní obetovať svoje politické kariéry, obmedziť a zobrať vám občianske a ľudské práva, len keď sa bude do vás pichať sajrajt, ktorý zarába tak obrovské peniaze.

Už chápete, prečo vám politici nechcú uznávať prekonanú chorobu? Pretože z toho nemajú od Big Pharma žiadny vývar! Zrazu už je jasné, prečo musia mať všetci digitálne pasy v mobiloch, pretože všetci musia mať vakcíny, aby bol veľký vývar z dodávok miliárd vakcín. Zaujímavé je, že generálny riaditeľ Pfizeru Albert Bourla pred časom vyhlásil [ 5 ] pre CNN, že on a ani jeho spolupracovníci sa očkovať nenechajú, aby vraj nepredbiehali klientov a zákazníkov, ktorí čakajú v rade na produkt Pfizeru. Bože, také chucpe!

Albert Bourla, generálny riaditeľ Pfizeru a tweet upozorňujúce na jeho výrok, že nechce nikoho predbiehať v očkovaní

A prečo Francúzsko oznámilo [ 6 ], že objedná u Pfizeru celkovo 2 miliardy vakcíny na dva roky? Pretože francúzska vláda chce mať mamutie vývary z toho, ako budú Francúzi očkovaní nie raz za rok, ale každý mesiac, pretože to bude obrovský obrat a obrovský vývar! A nielen, že na tom politici zarobia obrovské peniaze, ale vďaka masívnemu očkovaniu a apartheidovému deleniu obyvateľstva na očkovaných a neočkovaných získajú totálnu kontrolu nad pohybom obyvateľstva.

Budú vedieť, kto kam chodí, kedy tam chodí, s kým tam chodia, všetci ľudia budú pod trvalým elektronickým dohľadom. Takže politici nielen zarobia mraky peňazí z podielov Big Pharma, ale ešte získajú do ruky drogu absolútnej moci nad obyvateľstvom. Zvrátenosť dovedená k dokonalosti. 

Peniaze a moc! To je celé covidové a vakcinačné sprisahanie!

Redakcia Aeronetu TIMO a rovnako aj naša redakcia Podtatranský kuriér vyzýva vládu SR, aby ešte pred konaním volieb do poslaneckej snemovne zverejnila zmluvu so spoločnosťou Pfizer, a rovnako s ostatnými farmaceutickými spoločnosťami, aby bolo jasné, za akých zmluvných podmienok boli dodávky vakcín do SR realizované, a či ak neobsahujú niektoré Závadové ustanovenia, ktoré sú doložené vo vyššie uniknutej zmluve údajnej albánskej vlády. Vyzývame aj poslanca parlamentu ČR, aby v tejto veci interpeloval vládu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

https://youtube.com/watch?v=-Yw5CDHe68c

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Akým výzvam bude čeliť ľudstvo?

K akým kritickým míľnikom smerujeme, vieme o nich a sme na ne pripravení? Tejto otázke sa 24. júla 2021 venovali ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Národná rada SR prijala novelu Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia, ktorou zaviedla apartheid, segregáciu a diskrimináciu ľudí podľa očkovania, testovania a prekonania ochorenia Covid-19.

OČKOVANIE JE PREDĹŽENÁ RUKA RÚŠOK NA DÝCHACIE ORGÁNY… Národná rada Slovenskej republiky prijala hlúpu a zbytočnú novelu zákona, ktorou zaviedla apartheid, segregáciu a ...
Aktualizované 23.5. 23:15
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Aktualizované 22.5. 02:43
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Aktualizované 23.5. 09:00
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Aktualizované 22.5. 02:16
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

Atentátnik Cintula je produktom liberálnej propagandy

Nezamieňajme si príčinu s následkom. Cintula je len produktom liberálnej propagandy. Vážení priaznivci, po atentáte na premiéra nám tu mainstreamové ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom

Foto: Matúš Plecho Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom. Ten vyjadril ...
Spravodajstvo

Harabin navrhol rozpustiť Progresívne Slovensko

Harabin chce rozpustiť Progresívne Slovensko. Podľa jeho slov nesú politickú zodpovednosť za atentát na Fica Štefan Harabin je kandidátom koaličnej ...