Pandémia ponúka ďalšiu možnosť ako obmedziť slobodu pohybu navždy!!?? Úplne!

24. decembra 2020

Realizujú sa ďalšie šialené plány AGENDY 2030: PANDÉMIA ponúka jedinečnú príležitosť OBMEDZIŤ NAVŽDY SLOBODU POHYBU

Jedná sa samozrejme o jednu zo zásadných súčastí Agendy 2030. Už asi pred pol rokom som upozornila na to, že strojcovia Agendy 2030 sa zhodli na tom, že ľudstvom možno veľmi slušne manipulovať a možno tak vykonávať mnohé plánované kroky Agendy 2030 oveľa rýchlejšie. Pokiaľ bude ľuďom povedané, že je to pre ich dobro, urobia čokoľvek. Len pár mesiacov potom prebehol summit OSN, na ktorom sa dohadovala realizácia časti plánov Agendy 2030. K urýchleniu tejto agendy má byť využité obmedzenie pohybu, na ktorý si väčšina ľudí zvykla. Tak, ako si zvykli na isté obmedzenia ohľadom obchodov, reštaurácií či služieb, rovnako tak si zvyknú na to, že pre nich bude nedostupná príroda. Ak nemáte vlastnú záhradu, zabudnite na výlety do lesa. Ak máte chatu v mieste, ktoré bude patriť do zakázanej zóny, potom o ňu prídete. Bývate na samote pri lese? Vysťahujú vás. Myslíte, že je to nezmysel? Nie, skutočne sa už niečo podobné chystá.

Pojem zón, do ktorých ľudia nesmú vstúpiť, zaviedla EÚ. Navrhované opatrenia sú súčasťou záväzných medzinárodných dohovorov, ktoré EÚ podpísala.

Poslednou je „vedúca akcia“, ktorá sa konala v septembri tohto roku a ktorá bola zatienená summitom OSN o biologickej diverzite, na ktorom hlavy štátov a predsedovia vlád z 64 krajín a celej EÚ sľúbili, že do roku 2030 prijmú naliehavé opatrenia na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Revolučné zmeny, ktoré naši globálni vládcovia chcú presadiť, sú veľmi ďalekosiahle a drasticky ovplyvnia náš každodenný život. Tieto opatrenia sa teraz prijímajú alarmujúcim tempom.

Európska komisia navrhla, aby 30 percent pevniny a more EÚ bolo klasifikované ako chránené prírodné oblasti, pričom tretina – 10 percent určených oblastí – by mala spadať pod „prísnu ochranu“ (červené zóny), kam nebude vstup v žiadnom prípade povolený.

Ak chcete zistiť, čo to presne znamená, je potrebné sa pozrieť do technických príloh. Do týchto oblastí bude zakázané vstúpiť. Lov bude zakázaný, ako aj všetok cestovný ruch, ktorý bude veľmi prísne regulovaný. A EÚ zdôraznila, že je naliehavo potrebné, aby členské štáty na návrh reagovali do konca roka.

30. septembra zvolalo Valné zhromaždenie OSN summit OSN o biologickej diverzite. V zhrnutí záverov summitu sa okrem iného hovorí o tom, že všetky obmedzenia v rámci pandémie Covid-19 vytvorila jedinečnú príležitosť pre revolučnú zmenu:

„Pandémia Covid-19 ďalej zdôraznila význam vzťahu medzi ľuďmi a prírodou. Pripomíname, že keď zničíme a degradujeme biodiverzitu, zvyšujeme riziko šírenia chorôb z voľne žijúcich zvierat na človeka. Reakcia na pandémiu (obmedzenia a odstávky) poskytuje jedinečnú príležitosť pre globálne revolúciu. Investícia do zdravia našej planéty je investíciou do našej vlastnej budúcnosti. „

Na oveľa dôležitejšej schôdzke, ktorá sa konala o dva dni skôr, išlo o medzinárodnú „vodcovskú akciu“, pri ktorej sa svetoví lídri zaviazali nasledovať skôr podpísanú konvenciu v rámci Agendy 2030. Skutočný význam revolučnej zmeny sa na tejto akcii dostal do centra pozornosti.

Mainstreamové médiá udalosť takmer ignorovali a jej význam preto unikol širokej verejnosti, aj keď to bude pravdepodobne znamenať ďalekosiahle zmeny v každodennom živote ľudí.

Počas stretnutia, ktoré bolo nazvané „Akcia lídrov pre prírodu a ľudí“, svetoví lídri sľúbili, že do roku 2030 zvráti stratu biodiverzity. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) na svojich internetových stránkach uviedol:

„Hlavy štátov a predsedovia vlád zo 64 krajín, ktoré sa rozprestierajú na piatich kontinentoch, ako aj predsedníčka Európskej komisie za Európsku úniu sa dnes zaviazali, že do konca desaťročia zvrátia stratu prírody. Krajiny, ktoré tento záväzok podporujú, predstavujú viac ako 1,3 miliardy ľudí a viac ako štvrtinu globálneho hrubého domáceho produktu. „

WWF ďalej poznamenal sľub vodcov, pokiaľ ide o prírodu:

„Svetoví lídri, jednotní vôľou zvrátiť stratu biodiverzity do roku 2030 v súlade s predtým stanovenými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja“ Agenda 2030 „sľubujú, že v nasledujúcich desiatich rokoch prijmú naliehavé opatrenia s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Prichádza niekoľko dní pred summitom OSN o biodiverzite a vysiela silný, jednotný signál, že svet musí zvýšiť svoje ambície zastaviť a zvrátiť prírodné straty v prospech ľudí a prírody a bojovať proti zmene klímy. „

Jednou zo zmlúv, ktoré slúžia ako základ pre ochranu prírody, je Dohovor o biologickej diverzite (CBD), ktorá bola prijatá už v roku 1992.

Konvent má tri hlavné ciele:

„Zachovanie biodiverzity, trvalo udržateľné využívanie jej zložiek a spravodlivé rozdelenie prínosov získaných z genetických zdrojov. Cieľom je vypracovať vnútroštátne stratégie na ochranu a udržateľné využívanie biodiverzity. Jedná sa teda o kľúčový dokument pre „udržateľný rozvoj“, ktorý je zase kľúčovým pojmom napríklad v Agende 2030, ktorou sa svetoví lídri zaviazali nasledovať v roku 2015. „

Dohovor o biologickej diverzite podpísalo 153 štátov a vtedajší EHS na konferencii v Riu na summite Zeme, ako sa niekedy nazýva. Jednalo sa o summit OSN o životnom prostredí a udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v Riu de Janeiro v roku 1992.

Zmluva má iba 28 strán a veľmi pripomína 17 „globálnych cieľov udržateľného rozvoja“ v Agende 2030, jedná sa teda o akéhosi predchodcu tohto záväzného dokumentu.

Príkladom zákernosti tohto dokumentu je článok 8a: „Zaviesť systém chránených oblastí alebo zón, kde musia byť prijaté osobitné opatrenia na ochranu biodiverzity.“ Zdanlivo vyzerá tento článok neškodne, však skrýva sa za ním značné obmedzenie pohybu predovšetkým v krajinách ako USA, Kanada a štáty EÚ.

Je tomu tak preto, že rovnako ako u mnohých iných podobných dohovorov – napr. Agendy 2030 – patria k základnej zmluve tiež dodatočné riadiace dokumenty, ktoré ponúkajú podrobnejšie informácie o tom, na čo sa všetky krajiny v praxi zaviazali.

Okrem toho sú riadiace dokumenty často vydávané až po zabezpečenie podpisov, čo znamená, že signatári ich nemôžu prečítať, aj keby chceli. Na rôznych nadväzujúcich stretnutiach sa postupne pridáva mnoho ďalších dokumentov, ktoré sa potom často stávajú záväznými.

Bloky, ktoré znamenajú vymedzené územia, vyžadujú, aby národy regulovali a blokovali veľkú časti svojich území od ľudskej činnosti. Tieto bloky sú rozdelené do šiestich rôznych kategórií:

I. Prísne chránenej prírodnej rezervácie / oblasti divokej prírody, kde môže byť vykonávaný iba výskum, vstup verejnosti je zakázaný

II. Národné parky, kde nemožno ťažiť žiadne suroviny a je povolená výhradne prísne kontrolovaná rekreácia, bez možností bývania

III. Národné pamiatky / prírodné pozemky – jedná sa o menšie plochy

IV. Oblasť riadenia stanovíšť / druhov – oblasti špecifické pre jednotlivé druhy, ktoré môžu vyžadovať zvláštne zásahy človeka pre ich zachovanie

V. Chránené krajiny a morské scenérie – cestovný ruch je povolený, avšak len pokiaľ je možné zaistiť harmonickú interakciu s človekom

VI. Riadená oblasť chránená zdrojmi – veľké, prevažne nezmenené oblasti, kde je povolená ťažba prírodných zdrojov.

Kľúčové oblasti divokej zveri budú mať zase okolité nárazníkové zóny proti ľudskému vplyvu a činnosti a budú prepojené zavedenými koridormi, aby sa voľne žijúce zvieratá mohli pohybovať medzi rôznymi „blokmi“. To nevyhnutne povedie k tomu, že oblasti ľudskej činnosti a bývanie – v neposlednom rade vo vidieckych oblastiach – budú týmito koridormi rozdelené a v praxi uzavreté týmto systémom chránených oblastí. Obyvatelia daných území budú nútení sa vysťahovať.

V rámci projektu sa uvádza celkovo 21 „Biogeografických“, ktoré sú podriadené trom celkovým zónam. Ide o:

Červená zóna: Divočina, určená ako stanovište pre rastliny a zvieratá. Vstup ľuďom bude prísne zakázaný, rovnako tak tu bude zákaz bývania či rekreácie.

Žltá zóna: Nárazníková zóny obklopujúcej oblasti divočiny. V tejto zóne bude povolená veľmi obmedzená a prísne kontrolovaná ľudská činnosť, ale ani tu nebude možné bývať.

Zelená zóna: Zóny spolupráce, jediné zóny, kde budú môcť ľudia žiť.

Riadiaci dokument Global Assessment of Biodiversity uvádza, že projekt Wildlands chce „rozšíriť stanovište a koridory tak, aby pokrývali až 30 percent amerického povrchu pôdy. Aj keby to platilo pre Spojené štáty, je pozoruhodne podobná hodnote, ktorú EÚ uviedla ako podiel na pôde EÚ, ktorá má byť chránená – jedna tretina.

Ak budú tieto plány realizované, budú musieť byť milióny Európanov, najmä obyvateľov vidieka, násilne presídlené zo svojich domovov.

Na mapke nižšie sa môžete pozrieť, ako sú jednotlivé zóny už naplánované v USA, pričom rovnaký pomer farieb bude tiež na území EÚ. Čierno sú mestá aj menšie obce, kde možno bývať bez obmedzenia, ostatné – viď vyššie. Rovnaký pomer farebných zón by mal byť aj na území EÚ (každý členský štát musí vyčleniť 30% územia tak, ako znie dohoda zo summitu OSN, sesterská k Agende 2030):

Ako je vidieť, tak už nebude veľa miest, kde bude ľuďom umožnený voľný pohyb. Cestovanie medzi zelenými zónami tiež nebude možné kvôli červeným, nepriechodným koridorom. Boli už navrhnuté zvláštne cestovné povolenia zodpovedajúce „pasy“, ktoré sa však budú udeľovať len obmedzene a pre žlté zóny, nie pre červené. Ľuďom bude do červených zón pohyb úplne zakázaný, do žltých len veľmi výnimočne. Do iných zelených zón sa teda dostanete len vtedy, keď nebude potrebné cestou zdolať úplne nepriechodné zóny červené.

Šialené, že? Ale väčšina ľudí opäť uverí, že je to všetko pre ich dobro …

Všimli ste si, aký nezmysel má ľudí presvedčiť o tom, že tieto uzavreté zóny sú pre ich dobro? Údajne to má byť okrem iného aj preto, aby sa z týchto miest neprenášali choroby divokých zvierat na ľudí. Takže preto globalisti prišli s tým, že tu spôsobil akýsi netopier či šupinavec najhoršiu pandémiu všetkých čias?? Aby ľudia toto zdôvodnenie pre obmedzenie slobody pohybu zo strachu z akejsi ďalšej údajne smrtiacej pandémie lepšie akceptovali?

A na záver pripomínam pasáž z dokumentu, ktorý strojcami Agendy 2030 vydali už v júni tohto roku:

„Počas tejto krízy sme boli svedkami toho, že v extrémnych situáciách bolo možné prijať extrémne opatrenia a občania boli ochotní ich zaviesť, aby vykonali zmenu.“

Čo všetko si ešte nechá ľudstvo od tzv. „Elít“ páčiť? Zdá sa, že čokoľvek…

https://voxpopuliblog.cz/realizuji-se-dalsi-zrudne-plany-agendy-2030-pandemie-nabizi-jedinecnou-prilezitost-omezit-navzdy-svobodu-pohybu/?fbclid=IwAR2Kwh63fn2SNV3

Pripravil OZ Pán občan Stanislav Chovanec a kol., 

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Skutočne už STAČILO!

Miera trpezlivosti pretiekla! A ide sa do hromadných trestných oznámení! JUDr. Adriana Krajníková začala konať a 18.12.2020 vydala článok:  „Nátlak ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Mega škandál a odhalenie v USA v televízii!!

MEGA škandál a ODHALENIE v USA !!! Na americkej televízii počas demonštračného a propagačného očkovania, zdravotníci sa pred kamerou nechali ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...