Otvorený list premiérovi, vláde Slovenskej republiky, hlavnému hygienikovi SR a splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport.

8. februára 2021

Vážené dámy, vážení  páni,
úvodom môjho listu by som rada zdôraznila, že som si vedomá závažnosti epidémie, s ktorou momentálne bojujeme. Nedovolím si znevažovať vedomosti odborníkov a ich protipandemické opatrenia. Som za dodržiavanie všetkých nariadení, ktoré nám pomôžu vírus poraziť. Mojim listom chcem poukázať na to, že my plavci, za ktorých hovorím a určite aj zástupcovia iných športov sú pri vykonávaní ich činnosti schopní tieto dodržať, ak im to bude umožnené.
Týmto listom by som chcela upriamiť Vašu pozornosť predovšetkým na fakt, že šport sa musí stať súčasťou riešenia momentálnej situácie a nepokladať ho len za jednu z príčin šírenia.
Šport má obrovský, Vami nedocenený blahodarný vplyv na zdravie ľudí, ako aj na fyzickú a psychickú kondíciu. Zatvorenie všetkých bazénov a znemožnenie činnosti, ktorá ma výrazne pozitívny vplyv na celkové zdravie, povedie nielen k drastickému zníženiu fyzickej aktivity obyvateľstva, ale aj k výraznému zvýšeniu konzumácie nezdravej výživy a pestovaniu nezdravého životného štýlu. Netreba zabúdať ani na výchovný faktor športu – cieľavedomosť, disciplína, sociálne kompetencie a mnoho ďalších… Dôsledkom opatrení je zvyšovanie psychického stresu, čoho dôsledkom je napríklad aj fakt, že počet detí s depresiami vzrástol na Slovensku počas lockdownu o 33%.  

V dôsledku lockdownu sa o 33 percent zvýšil počet detí s depresiou

Okrem individuálnych problémov, ktorým čelia jednotlivci, je potrebné v tejto súvislosti poukázať na ekonomický dopad zatvorenia športovísk (aj všetkých bazénov) – eliminácia zdrojov príjmu pre obce a mestá so súčasnými  vysokými nákladmi na ich nevyhnutnú údržbu prinášajú so sebou dopad pre celú spoločnosť. Nedostatok fyzickej činnosti vedie k dodatočným nákladom na zdravotnú starostlivosť a vedie k stratám na produktivite práce. Nehovoriac o existenčných problémoch ľudí zamestnaných v športovom sektore.
Netrúfam si hodnotiť, aké kritéria by mali byť aplikované na iné športové odvetvia. Dovolím si ale tvrdiť, že po 40 rokoch strávených v bazénoch po celom svete dokážem posúdiť, do akej miery je možné dodržiavať protipandemické opatrenia pri vykonávani plaveckého tréningu. Som každodenne svedkom toho, že je to možné, nakoľko vediem skupinu plavcov v Rakúsku. Bazény zostali otvorené počas celej druhej vlny pandémie a plavcom tak bolo umožnené naďalej trénovať a pripravovať sa na vrcholné súťaže, prakticky bez obmedzení. Bazény sú otvorené len pre športový tréning. V plávaní doposiaľ nebol zaznamenaný ani jeden pozitívny prípad nákazy (na rozdiel od kontaktných športov ako napr. futbal, hokej, basketbal, hádzaná volejbal, ktoré majú na Slovensku udelenú výnimku).
Bolo by úplne pochopiteľné, ak by boli zatvorené kúpaliská pre verejnosť. Tento krok by bol logický. Pri kúpaní sa ľudia pohybujú nekontrolovane rôznymi smermi, mnohí sa rozprávajú, hrajú sa, majú telesný kontakt. Ich správanie vo vode je diametrálne odlišné od plaveckého tréningu. Najmä z pandemiologickeho hľadiska. Počas plaveckého tréningu plávajú plavci kontrolovane v natiahnutých dráhach, ktoré sú 2,5m široké a 25m resp. 50m dlhé. Znamená to plochu 62,5m resp. 125m2 na jednu plaveckú dráhu. Od steny sa odrážajú v kontrolovateľných intervaloch, plavec pri tréningoch vydychuje vzduch z pľúc do vody, teda do prostredia chlórovanej vody…atď. Mohla by som vymenovať mnoho ďalších dôvodov, ktorými by som mohla vysvetliť rozdiel medzi kúpaliskami a bazénmi na trénovanie, ale už tieto by mali stačiť na to, aby bolo každému zreteľné, že športové plávanie – nie kúpanie, je pri dodržiavaní protiepidemiologických opatrení, z hľadiska šírenia nákazy tým najbezpečnejším športom.


Bazénová voda predstavuje dezinfekčné prostredie a šírenie nákazy v nej je nulové. Moje stanovisko je podopreté správou WHO, že vírus Covid sa v chlórovanej vode nerozširuje.
Viac o neprenosnosti vírusu Covid v chlórovanej vode je možné sa dočítať napr. z webináru Swimming USA:  TU

Zásadná vec, ktorú však treba neúnavne opakovať (čím častejšie tým lepšie) je fakt, že šíreniu pandémie dokážeme zabrániť dodržiavaním protipandemických opatrení. Musí sa však jednať o opatrenia, ktoré sú každému šité na mieru.
Otvorenie plavární pre 6 osôb bez rozdielu, bez ohľadu na rozmer a kapacitu objektu bolo len gestom na papieri. Znamenalo to, že pri dodržaní predpisov by v bazéne o rozmere 50 x 25m plávali maximálne 2 plavci, k tomu tréner, museli by byť prítomné pracovné sily zabezpečujúce dezinfekciu a zo zakona plavčík… Ponechám takéto opatrenie bez komentára a nechám na každého, nech sám toto opatrenie zhodnotí… Bazény zostali naďalej zatvorené, nakoľko ekonomicky by to bolo absolútne nerentabilné. Hodinový lístok by tak stál 200 až 300 EUR a prenájom dráh pre športové kluby sa radšej neoplatí ani komentovať. Ak by aj tréner chcel realizovať prácu s 20 člennou skupinou zverencov, tak by musel stráviť pri bazéne 12 hodín. Takéto nastavenie podmienok je účelové so zámerom udržať bazény zatvorené.
Jedným z opatrení, ktoré majú preukázateľne pozitívny účinok na utlmenie šírenia pandémie je decentralizácia. Združovanie osôb do tzv. bublín je toho presným opakom (príklad – sociálne domy)… Aj protipandemická bublina je bezpečná len do tej miery, do akej miery sú osoby v nej ochotné dodržiavať všetky opatrenia. Presne tak, ako by tomu bolo vo všetkých ostatných bazénoch na Slovensku. Je oveľa jednoduchšie kontrolovať menšie, zmysluplne zložené tréningové skupiny vo viacerých bazénoch na Slovensku. Do bazénov by mali prístup testované osoby, ktoré budú dodržiavať predpisy, s tým, že ak sa náhodou vyskytne pozitívny prípad, bazén sa na určitú dobu zatvorí, vydezinfikuje sa a znovu sa otvorí. Až do momentu centralizácie plavcov v tzv. Šamorínskej bubline, nebolo preukázané, že by sa v minulosti pri plaveckom tréningu vyskytli ohniská nákazy, alebo dokonca, čo i len jediný preukázateľný prípad nákazy.
Počet nakazených osôb je počas zatvorenia bazénov vyšší, ako bol počas obdobia, v ktorom boli bazény otvorené. Momentálne opatrenia – opakujúci sa lockdown, dohnali Slovenskú plaveckú federáciu (ďalej len SPF) k zúfalému kroku sponzorovať otvorenie súkromného tréningového centra v Šamoríne vlastnými finančnými zdrojmi, ale aj financiami rodičov plavcov, ktorí sú pre nedostatok alternatívy ochotní svojim deťom zaplatiť sústredenie vo výške luxusnej dovolenky. A to v období, kedy verejné plavárne nemajú žiadne finančné zdroje na údržbu už tak zúfalého stavu. Riaditeľ prevádzkovateľa bazéna : „Momentálne sme nútení bazén naďalej len temperovať, čo je našťastie zatiaľ pokryté z dotácii mesta.” Z tohto jasne vyplýva, že zatvorenie bazénov sa nerovná len zhasnutiu svetla. Z hľadiska kapacity bubliny sú tréneri limitovaní a nútení selektovať, ktoré deti si sústredenie tak povediac zaslúžia a ktoré nie.
Ďalším nezmyslom zavretých bazénov je fakt, že plavci sú nútení hľadať alternatívy v zahraničí, čím riskujú zavlečenie zmutovaných verzií vírusu na Slovensko.
Dovoľujem si tvrdiť (na základe celosvetových výskumov), že plávanie je najzdravší šport vôbec. Plávanie má blahodarne účinky ako na malé bábätká, tak aj pre seniorov. Z vlastnej skúsenosti a v rámci svojho povolania sa každodenne stretávam so seniormi navštevujúcimi bazény, ktorým šport udáva režim dňa a buduje ich telesnú zdatnosť i vo vyššom veku. Som presvedčená o tom, že by dali prednosť aspoň čiastočnému návratu k ich zabehnutému spôsobu života a nestoja o to, byť zachraňovaní opatreniami, ktoré ich izolujú, bez radosti svojho života. Nie nadarmo sa plávanie využíva aj pri liečení zranení a rehabilitáciách. Každé jedno dieťa, ktoré vie plávať, je o jednu potenciálnu obeť utopenia menej. Obávam sa, že výsledky ignorovania dôležitosti plaveckej výuky sa bohužiaľ ukážu v letných mesiacoch.
Je treba si uvedomiť, že boj s pandémiou jeden deň vyhráme, tak ako sa to už teraz podarilo Číne alebo Novému Zélandu a Austrálii… V tento deň bude mnohým život jednoducho pokračovať ďalej, niekomu ľahšie, niekomu ťažšie. Ale plavci budú musieť začať prakticky od nuly. Tréneri plávania boli nútení si počas pandémie nájsť náhradné zamestnanie (alebo o zamestnanie celkom prišli). Deťom, ktorým bolo odopreté sa venovať tomu, čo napĺňalo ich život, ktoré stratili motiváciu a čo je najhoršie pre každého športovca – všetci sme stratili vieru a naše vízie. Trpezlivosť patrí medzi naše pracovné nástroje, ale ak nemáme žiadnu perspektívu, žiadny termín otvorenia bazénov a len negatívne odozvy na naše návrhy resp. prosby prezidenta SPF pána Šuleka z Vašej strany, to všetko bude mať nedozerné následky na reprezentáciu našej krajiny na medzinárodnom poli.
Pohybujem sa v medzinárodnom športe a mám prehľad o riešeniach momentálnej situácie v iných krajinách (všade bojujú s Covidom). Všetky krajiny svetovej plaveckej federácie FINA našli spôsob ako udržať tento po atletike druhý najpopulárnejší olympijský šport pri živote. Na každodennej báze sa trénuje vo všetkých okolitých krajinách. Radi si berieme príklad z iných krajín, hlavne čo sa týka lockdownov a zákazov. Prečo si nezoberieme príklad z toho, čo robia okolité krajiny pre plavecké športy? Len s veľkým smútkom a nepochopením sa pozerám na to, ako sa zaobchádza s mojim športom, ktorý našej krajine získal olympijské medaily ( Martina Valko Mravcová ) a rešpekt iných krajín. Rada by som Vám pripomenula, že športové výsledky na medzinárodnej úrovni sú vysvedčením aj vlády a za šport zodpovedných rezortov, aké podmienky dokázali našim športovcom vytvoriť. Toto vysvedčenie sa za momentálnych podmienok nebude nikomu z nás páčiť minimálne ďalšie 2 olympiády.
V bazéne je možné cielenými opatreniami významne znížiť pravdepodobnosť nakazenia infekciou vírusom corona. Jedným z dôvodov úplného zatvorenia bazénov, ktoré som zachytila v diskusných reláciách bolo, že súčasťou bazénov sú wellness centrá, v ktorých sa plavci združujú a navzájom sa infikujú. Tento dôvod je irelevantný. Je možné ich vypustiť, pretože na vykonávanie plaveckého tréningu nie sú potrebné.
Aplikovať jedno opatrenie, v tomto prípade zatvorenie všetkých športovísk bez ohľadu na ich veľkosť a infraštruktúru považujem za amaterizmus, neznalosť problematiky, alibizmus, alebo dokonca za vedomé uľahčovanie si vlastnej práce.
Rada by som Vám v krátkosti priblížila infraštruktúru a možnosti 50m bazéna, ako aj možnosti bezpečného pokračovania v športovej prevádzke pri dodržaní nasledovných opatrení:
1.) 4 tréningové skupiny trénujúce súčasne je možné obmedziť na 12 osôb na jednu tréningovú skupinu, ktoré sa pohybujú na ploche takmer 1.250m2. Každá skupina má asi 300m2 priestoru a každá osoba viac ako 3m2.
2.) To znamená, že pravidlo 2m odstupu sa dá ľahko dodržať.
3.) Tréningový program môže byť navrhnutý tak, aby jednotlivé tréningové skupiny nikdy nemuseli opustiť „svojich“ 300m2 tréningového priestoru.
4.) Potrebné vybavenie na tréningový program je možné pripraviť už pred samotným tréningom zodpovednými trénermi na príslušných miestach. Plavecké pomôcky môžu byť dezinfikované presne a podľa hygienických požiadaviek pred a po ich použití.
5.) Bazény s priemernou výškou cez 6 metrov majú dostatočne veľký objem celej haly, aby sa zabránilo zvýšenej koncentrácii vírusu.
6.) Plavecké bazény sú  vybavené technológiami, ktorými je možné zabezpečiť dostatočné vetranie pred a po tréningových jednotkách.
7.) Plavecké haly sú zvyčajne vybavené najmenej 2 vchodmi alebo východmi, ktoré je možné použiť na zabránenie zmiešania tréningových skupín a vytvorením jednosmerného systému priechodu ľudí, aby mohli byť dodržané správne a požadované vzdialenosti.
8.) Čas začiatku a konca tréningových jednotiek je možné zvoliť tak, aby medzi tréningovými skupinami bol dostatočný časový priestor, aby nedochádzalo k stretávaniu tréningových skupín na jednej strane a na strane druhej na zabezpečenie dostatočnej ventilácie a dezinfekcie medzi tréningami .
9.) Tréningové skupiny je možné rezervovať prostredníctvom online rezervačného systému, alebo emailu vedeniu bazéna. Pomocou tohto rezervačného systému je možné v prípade infekcie vykonať aj sledovanie kontaktov.
10.) Do šatní a spŕch môžu vstupovať účastníci iba s rúškami resp. maskami FFP2, alebo ich môžu byť dočasne zablokované, ak by to bolo potrebné. Športovci sa potom v dostatočnej vzdialenosti od seba prezliekajú na okraji bazéna.
11.) Tréneri majú rúško resp. masku FFP2 aj na okraji bazéna, pretože musia neustále komunikovať so športovcami počas tréningu, aj počas práce, vždy musia dodržiavať pravidlo vzdialenosti a môžu byť pravidelne testovaní pomocou rýchlo testov.
12.) Pre trénerov a trénujúcich sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky na ruky .
 Súčasne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia :
Vstup majú umožnený len členovia športových klubov. 
Zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,0 sa vstup na kúpalisko nepovolí.
Vedie sa evidencia osôb s pobytom v bazéne.
Zabezpečí sa časový interval medzi striedaním športových klubov na dezinfekciu používaných priestorov (WC), ktorá sa vykoná prípravkami s virucidnými účinkami po každej skupine.
Zabezpečí sa, aby členovia športových klubov s výnimkou pobytu vo vode a sprchovania používali rúško.
Zabezpečí sa, aby členovia športových klubov po pobyte vo vode v čo najkratšom čase opustili priestor bazénu.
Pred obnovením prevádzky bazénu sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucidnými účinkami a napustiť vodou. Pri bazénoch s recykláciou  sa musí prečistiť celý objem bazéna na recilkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucidnými účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recilkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel.
Prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody, bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov.
Pri vstupe na bazén sa aplikuje návštevníkom dezinfekcia na ruky.
Pri úprave vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. V bazénoch sa spravidla udržiava obsah voľného chlóru od 0,5mg/l do 1 mg/l
Na bazénoch sa zabezpečuje pravidelné vetranie, prednostne sa využíva prirodzené vetranie.
Na bazénoch je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekciu (prípravkami s virucidnými účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá,…).
Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
Na bazénoch je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť, ktoré vytvárajú aerosól.
Slová riaditeľa jedného z prevádzkovateľa bazénov:  „Za prevádzkovateľa všetky vyššie navrhnuté opatrenia vieme technicky aj organizačne zabezpečiť, resp.,. vytvoriť pre to podmienky. Samotné dodržiavanie odporúčaných opatrení je už na tréneroch a ich zverencoch. Personál bazénov nie sú policajti, ani hygienici…“
 Celý svet sa pripravuje na Olympijské hry v Tokiu, ktoré sa budú konať tento rok. Budú sa konať za podmienok, ktoré sme si pred časom nevedeli ani len predstaviť.  Podmienok, ktorým sa musíme prispôsobiť, hľadať riešenia a naučiť sa s nimi žiť…TU

Svet sa mení a my sa musíme naučiť s týmito novými podmienkami ŽIŤ. Zatiaľ sa na Slovensku pred touto novou výzvou schovávame zavretí doma.
Vzhľadom na vyššie uvedené fakty týmto zdvorilo, ale veľmi naliehavo žiadam:
Vaše rozhodnutia o uzavretí všetkých bazénov na území SR musia byť urgentne a objektívne prehodnotené po konzultácii s odborníkmi na prevádzkovanie bazénov, športovými a plaveckými odborníkmi. Nič z toho sa doteraz nestalo. Na všetky športoviská bolo aplikované jedno opatrenie. Zatvorenie. Fyzické aj duševné zdravie obyvateľstva je aj pre ich imunitnú obranu nevyhnutné. Má pozitívny dopad a to ako z hľadiska zdravia ako takého, ako aj z hľadiska boja proti súčasnej zúriacej pandémii.
Generálny riaditeľ WHO: “ Počíta sa každý pohyb, keď musíme zvládať obmedzenia. Je potrebné nájsť spôsob, ako sa hýbať každý deň, tvorivo a bezpečne. „
Účelom môjho listu nie je kritika opatrení, ale návrh riešenia situácie plavcov na Slovensku, ktorí už prakticky rok nemôžu vykonávať svoj šport, resp. zamestnanie.

Ivana Lange (Walterová), bývalá reprezentantka Slovenskej republiky v plávaní, účastníčka OH 2000, MS, ME zdroj FB

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Matovič u Macrona zaplatil za svoj volebný podvod

Matovič u Macrona zaplatil za svoj volebný podvod za poškodený majetok francúzskeho občana. Vysvitlo, čo nikto nečakal – aspoň u ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Vnímajme realitu

Krátke, ale veľmi výstižné video, v ktorom sa dozvie každý, kto je prístupný pravde a realite, aby sa logicky dozvedel ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
PopradŠportVysoké Tatry

Chantal Smoleňáková – lyžiarsky talent spod Tatier

Chantal Smoleňáková na stupni víťazov – 1. miesto v najväčšom medzinárodnom detskom preteku „Internationale Kidstrophy“ Foto: Archív, Slavomír Smoleňák Pod ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Šport

Transgender cyklista vyštartoval z majstrovských pretekov po tom, čo súperky hrozili bojkotom

Priatelia, okrem reálnej vojny vo svete stále prebieha aj kultúrna vojna. Nezabudnime, že okrem ozbrojeného súboja s neofašizmom, nás čaká ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Šport

Praha - zoskok 6 parašutistov na Václavske námestie

Zoskok 6 parašutistov na Václavskom námestí v Prahe priamo pred koňa sledovali zvedaví diváci v septembri minulého roku. TAKTO STE ...
PozvánkyŠport

Nordic Walking History Tour 2022

Dobrý deň, dovoľujem si Vás osloviť ako prezidentka Slovenskej asociácie nordic walking (SNWA) s výzvou na zapojenie sa do cvičenia ...
PozvánkyŠportVysoké Tatry

Horskí nosiči vyrazia s horkým nákladom do nadmorskej výšky 1475 metrov

Stokilový náklad piva, dvestometrové prevýšenie, desiatky minút tvrdej práce pre vysokohorských nosičov. Legendárne nosičské preteky Memoriál Juraja Petranského – Nosičská ...
Mestá a ObceŠport

Nominujte naj športovca Prešovského kraja za rok 2022

Kraj prijíma nominácie už len jeden týždeň – Školstvo Čas na zasielanie nominácií do tradičnej športovej ankety krajskej samosprávy Športovec PSK sa kráti. ...
Šport

Srbi sa bránia: A aký transparent ste niesli, keď bombardovali Juhosláviu?

Repetitio est mater studiorum-Scientiae II. Nevzopreli sa oficiálnemu stanovisku štátu, ktorý v basketbalovej Eurolige zastupujú. Hráči srbskej Crvenej zvezdy pred ...
Šport

Cyklotrasy Eurovelo 11 v doline rieky Poprad prepájajú Slovensko a Poľsko

Vznikli nové trasy, dve lávky i infocentrum Výstavba medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 na území Prešovského samosprávneho kraja pokračuje. V okrese Stará ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Šport

Nominácie na Športovca PSK 2023 sú spustené

Prešovská krajská samospráva spustila nominácie na ocenenie Športovec PSK 2023.  Udelí ho jednotlivcom a kolektívom, ktorí v uplynulom roku dosiahli  ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Mestá a ObceŠport

O najpopulárnejšom športovcovi či športovom klube PSK rozhoduje aj verejnosť

Internetové hlasovanie trvá do 18. februára Prešovský samosprávny kraj plánuje v polovici marca už po osemnásty krát oceniť najúspešnejších športovcov kraja vo svojej tradičnej ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...