NEJDE O KRÁDEŽ ANI O ZÁMER, ALE O ROZHODNUTIE FANATICKÝCH COVID-VERIACICH, AKO SA SAMOPOŠKODZOVAŤ a SLÚŽIŤ KLINICKÝM ŠTÚDIAM

16. októbra 2021

9.10.2021, čerpacia stanica Slovnaft na trase Košice – Prešov… a za volantom ja… 

Po natankovaní nafty som ako vždy, s umýslom za kúpený tovar zaplatiť, vošla do interiéru, avšak bez prekrytia dýchacích ciest mi predavačka nedovolila zaplatiť. Toto nieže hraničí s idiocizmom, toto je už zaparkovaný idiocizmus. …Fajn, čo s nimi, tak som odišla a zavolala políciu… Dodávateľ mi neumožnil ako odberateľovi plniť, tak mám tovar zadarmo!

Video z čerpacej stanice a audio záznam z polície, ktorá už to berie akosi „športovo“:

aktuálna technická poznámka: video sa vzhľadom k nejakým technickým problémom na Odysee veľmi pomaly načítava, ale nakoniec sa načíta …

TU

Stačí nemať rúško, a nemusíš platiť… Že sme na to skôr neprišli…  Človek skutočne nevie, či sa smiať, nadávať, alebo chváliť Mikasa a oddaných fanatikov … Pretože pani od pokladne vzala svoju rolu tak vážne, ako ani nemala. Bude musieť zaplatiť moju naftu, lebo mne plnenie zmarila…. Navyše na dverách nie je žiadne obmedzenie pre tých, ktorí chcú vstúpiť a zaplatiť. Ale kuráž mala riadnu, s akou to opakovala… Premotivovaní zamestnanci sa až tak boja o svoje miesto a plat, že sa o nich sami pripravujú …

Zaujímavé bolo, ako sa pani pri páchaní trestného činu nátlaku voči mne, diskriminácie… zdráhala kamerovania.

Na dverách je tento nápis:
Vstup do prevádzky shopu je povolený všetkým osobám„. Všetky sú všetky…
„Konzumácia v reštaurácii je povolená iba osobám v režime O-T-P
Vstup na terasu je povolený iba osobám v režime O-T-P
A to celé je zároveň aj paradox, že pre účely nákupu pohonných hmôt alebo iného tovaru vírus neexistuje, ale pre konzumáciu už áno…, a režim pandémie beží vedľa režimu normálu a ľudia hrajú hru, ponižujú sa, dehonestujú sa, a ako dobrovoľníci klinických štúdii dávajú na sebe skúšať chemické prípravky. Idú v režime O-T-P…

PRÁVNY STAV VECI:

PREVÁDZKY NEMAJÚ PRÁVO ANI POVINNOSŤ VYŽADOVAŤ PREKRYTIE DÝCHACÍCH CIEST, PRETOŽE MIKASOVE PSEUDO-VYHLÁŠKY NIE SÚ VŠEOEBCNE ZÁVÄZNÝ PRÁVNY PREDPIS A TAKÁTO PRÁVNA POVINNOSŤ NEEXISTUJE VÔBEC.

PREVÁDZKY NEMAJÚ PRÁVO ANI POVINNOSŤ VYŽADOVAŤ PREUKÁZANIE POTVRDENIA OTP – OČKOVANÝ-TESTOVANÝ-PREKONANÝ COVID-19, PRETOŽE MIKASOVE PSEUDO-VYHLÁŠKY NIE SÚ VŠEOEBCNE ZÁVÄZNÝ PRÁVNY PREDPIS, A PRÁVNA POVINNOSŤ TESTOVANIA, OČKOVANIA A PREKONANIA COVID-19 NEEXISTUJE VÔBEC.

Zároveň podľa § 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti personál prevádzok nemá právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie spotrebiteľa. 

Zákon č. 576/2004 Z. z. má vyššiu právnu silu ako podzákonný akt Úradu verejného zdravotníctva vo Vestníku vlády, ktorý nahliadanie „umožňuje“. Lex superior derogat legi inferiori  – Vyšší zákon deroguje (ruší) nižší.

Ide o právny princíp pochádzajúci z rímskeho práva, prenesený aj do slovenského právneho systému, že ak existuje rozpor medzi ustanoveniami dvoch právnych predpisov rôznej právnej sily, prednosť má predpis vyššej právnej sily (teda ústava má prednosť pred zákonom, zákon má prednosť pred vyhláškou atď…). Iba na Slovensku dnes aj kapacitám haraší, že Janov Mikasov hybridný akt – čo nie je ani právny predpis (!) má prednosť pred Ústavou!

Treba pamätať, že Mikasove akty nie sú vyhlášky, teda nie sú právne predpisy, pretože právny predpis je podľa čl. 72, čl. 120, čl. 123 Ústavy SR v spojení s § 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. ústava, ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky a opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska, ktoré musia byť vyhlásené v Zbierke zákonov SR (§ 15, § 18 ods. 2, § 19 ods. 1, ods. 2 cit. zákona), čo „pseudo-vyhláška“ Úradu verejného zdravotníctva nespĺňa.

Tieto akty už nie sú tvorené ako vyhláška (čo vyžaduje prísny legislatívny proces ich tvorby v legislatívnych orgánoch podľa čl. 123 Ústavy SR v spojení s § 5 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. – osobitné splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacích predpisov), ale z večera na ráno ich vydáva podľa bežného kompetenčného ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. úradník Jano Mikas), a preto nie sú vyhlásené ako všeobecne záväzné právne predpisy v Zbierke zákonov.

S poukazom na § 15 Zák. č. 400/2015 Z.z. iba o všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenie sa stalo známym každému, koho sa to týka.

Takže tu niet o čom právne pochybovať, Mikasove pseudo-vyhlášky vyhlásené vo Vestníku vlády nie sú všeobecne záväzné právne predpisy a nemajú právnu silu kohokoľvek zaväzovať. Ide o kvantum právnych nezmyslov rozoštvávajúcich spoločnosť a ničiacich zdravie a ekonomiku, bez všeobecnej záväznosti, na ktorých pracujú byrokrati na štátne náklady. Na podklade tejto mašinérie sa ničí zdravie ľudí, ekonomika a rozvracajú sa vzťahy občanov. Na podklade týchto právnych nezmyslov sa celý národ rozoštval! A ľuďom to nedochádza…!

Za normálnych okolností nemal nikto dôvod prísť do konfliktu s niekým, kto chcel zaplatiť za tovar, prísť sa do školy učiť, do obchodu nakúpiť, k lekárovi sa ošetriť… Ľudia prijali hru sa navzájom zdravotne a ekonomicky fackovať a likvidovať a pri tom sa kontrolovať… Perpetum mobile vlastnej deštrukcie.

Prevádzky riadiace sa Mikasovými aktami síce ešte „prežívajú“, ale každým rúškom, testom, a vakcínou sa zároveň likvidujú. Pripravujú sa o množstvo zákazníkov, pričom podriaďovanie sa neexistujúcim povinnostiam nemá v ich hlavách racionálne vysvetlenie. Zároveň ruka v ruke tejto likvidácii ide Mikasove uzatváranie prevádzok podľa „farieb prostredia“.

Prevádzky a osoby podriaďujúce sa neexistujúcim povinnostiam sa odvolávajú na obavu z pokuty alebo straty zamestnania, niektorí navyše pri tom dôverujú strachu z televízora a smrteľnému vírusu, a všetci prijatím hry na v skutočnosti „nepovinné povinnosti“ si sami podlamujú zdravie, vytvárajú podmienky ekonomickej likvidácie a straty zamestnania. Až tak sa tej straty boja, že jej utekajú oproti a vedia to… Pri poukaze na túto skutočnosť iba kývnu plecom… V podstate sú užitoční, bez nich by pharma výskum nemal dobrovoľníkov zadarmo.

Mikasove nariadenia slúžia na likvidáciu tých, ktorí ich plnia, iba im to nedochádza…

Testovanie a očkovanie slúži na evidenciu tých, ktorí prijali rolu dobrovoľníkov na rozbor ich DNA a klinické skúšanie látok vpichovaných do ich tela. Zadarmo… V koncentrákoch na to mali zajatých…, dnes sa ľudia dávajú pichať dobrovoľne a niektorí s nadšením… V podstate sú užitoční všetci, bez nich by pharma výskum nemal dobrovoľníkov zadarmo.

Prekrytie dýchacích ciest slúži na udržanie poslušnosti stáda a obrazu pandémie, ktorú dobrovoľníci doslova zbožňujú… a záchranu pred smrteľným vírusom, ktorý je uvedomelejší viac, než človek samotný, hľadajú v pokusoch na sebe. Taký vírus napríklad „nebaví“ ak ideš na benzínku iba nakúpiť, „baví“ až keď ideš konzumovať, alebo ideš na terasu, „nebaví“ už v triedách na školách, baví iba na chodbách, ale nebaví tak iba na základných školách, na stredných školách baví ešte stále… A pri dvanásťročných gymnáziách nebaví v prvých 4 ročníkoch, od 5 ročníka je v triedach prítomný smrteľný vírus!

Elektronické väzenie sa buduje pre tých, ktorí sú „čipovaní“ testami a vakcínami, teda zaradení do elektronických databáz na pozorovanie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie výsledkov „vzoriek“, teda testovaných a očkovaných, nie pre tých, ktorí tam zaradení nie sú… 

A biznis sa točí…, už beží 3. dávka výskumu, koľko ich ešte bude…? A „dobrovoľníci“ stále nechápu, sú zaneprázdnení obavami z pokút a straty zamestnania…

ZOPÁR UŽITOČNÝCH RÁD:

§ 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa: Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly (ďalej len „orgán dozoru“) a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

…. Takže žiadne škodlivé rúško plné pliesní, vírusov, baktérii, pod ktorým môže prísť nevoľno a pod.

§ 4 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa: Predávajúci nesmie
a)   ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu
b)   upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3 (napr. § 3 ods. 1 cit. zákona), c) používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách (§ 52 – § 54 Občianskeho zákonníka). 

… A my vieme, že povinnosť prekrytia dýchacích ciest, testovania biologického materiálu na Covid-19 a očkovania proti Covid-19 n e e x i s t u j e.

§ 4 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa:  Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným predpisom (zákon č. 365/2004 Z. z. antidiskriminačný zákon). Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. Nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby (ďalej len „viazanie predaja“) na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby. To neplatí, ak spotrebiteľ nespĺňa podmienky na kúpu podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive)není niektorých zákonov.

… Teda nesmie neobslúžiť z dôvodu neprekrytia dýchacích ciest, netestovania a neočkovania. Ak nechce za to zaplatiť, to už je jeho problém…

§ 4 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa: Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi; ustanovenia § 7 až 9 (zákaz nekalej obchodnej praktiky a klamlivého konania a klamlivého opomenutia).Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely tohto zákona rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.

… Teda nesmie neobslúžiť z dôvodu neprekrytia dýchacích ciest, netestovania a neočkovania, inak ide o diskrimináciu.

§ 23 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa:  Priestupku sa dopustí ten, kto poškodí práva spotrebiteľa, tým, že poruší tento zákon alebo osobitné predpisy na ochranu spotrebiteľa (napr. zákon č. 108/2000 Z. z., zákon č. 178/1998 Z. z., zákon č. 147/2001 Z. z., zákon č. 18/1996 Z. z., zákon č. 90/1998, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006).

… Teda poruší napr. zákaz diskriminácie a nepredá alebo neobslúži osobu bez prekrytia dýchacích ciest, bez testovania a očkovania Covid-19, napriek tomu, že nikto takú všeobecne záväznú povinnosť nemá.

§ 11 Občianskeho zákonníka: Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. 

… Z dôvodu vyššie uvedených zásahov do práv spotrebiteľa môže ísť zároveň aj o zásah do ochrany osobnosti, keď osoba je vystavená poníženiu z dikriminácie, pretože nie je obslúžená, personál sa o nej vyjadruje hanlivo a pod.

§ 16 Občianskeho zákonníka: Kto neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti spôsobí škodu, zodpovedá za ňu podľa ustanovení tohto zákona o zodpovednosti za škodu. 

… A z dôvodu zásahu do práv na ochranu osobnosti má dotknutá osoba právo na náhradu materiálnej a nemateriálnej ujmy.

Viac k téme v piatkovom rozhovore 15.10.2021 o 12.00 hod. nájdete v archíve www.slobodnyvysielac.sk

ĎAKUJEM ŽE SA PODIEĽATE NA FINANČNEJ PODPORE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

§ OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD §

IBAN: SK19 8330 0000 0026 0194 1622

alebo cez aplikáciu:

https://olpzs.sk/prispevok-embed

www.olpzs.sk

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Korona-foto-Slovensko-vlajka-znak-images-1.jpg

JUDr. Adriana Krajníková

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Ten kto má pohlavie "X" nech sa hlási na ministerstve vnútra!

Dozvedáme sa, že na Slovensku máme jedincov s 3 pohlavím a tí budú mať vo svojom pase uvedené pohlavie „X“. ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Prosím, konajte!

Milí priatelia za slobodu, Toto je výzva na povzbudenie k tomu, aby ste pomocou nástrojov, ktoré vám boli poskytnuté, prebudili ...
Spravodajstvo

Utajení démoni Nacizmu a Európskej únie

Americký Wall Street financoval Hitlerov vzostup k moci Dnes už len málokto vie, že nemecká firma Opel bola počas druhej ...
Spravodajstvo

V Čechách Ústavný súd šokoval politikov: HRA SKONČILA - informácia o očkovaní proti covidu je dôverná a špecificky chránená!

Český ústavný súd s určitosťou šokoval viacerých politikov, ktorí tvrdia, že sa českí občania musia preukazovať potvrdením o očkovaní na ...
Spravodajstvo

OTRASNÉ ODHALENIE! PRVÍ NEVEDOME "OČKOVANÍ" BY MALI O TOM VEDIEŤ!

PRVÍ NEVEDOMKY „ZAOČKOVANÍ“, KTORÍ ZISTILI, ŽE MAJÚ V SEBE SMRTIACE SPIKE PROTEINY! TRANSFÚZNE CENTRÁ V ČR A SR VYRADZUJÚ DARCOV ...
Spravodajstvo

Dr. Andreas Noack: Covid vakcíny obsahujú uhlíkové nanožiletky vo forme hydroxidu grafénu, ktoré rozrezávajú krvné cievy

Nemecký doktor a odborník na uhlík Andreas Noack nedávno zverejnil video, v ktorom zdieľa zistenie, že covid vakcíny obsahujú hydroxid ...
Spravodajstvo

Apokalypsa očkovaných!

Nemáte tušenie, čo prichádza! Neexistujú slová, ktoré by popísali prebiehajúcu ohavnosť, útok proti miliardám ľudí. Keby bolo na zodpovedných osobách, každý ...
Spravodajstvo

ŠOKUJÚCI ŠKANDÁL V SLOVINSKU!!! VRCHNÁ SESTRA PREZRADILA V PRIAMOM PRENOSE AKO COVID INJEKCIE SÚ URČENÉ K MASOVÉMU VRAŽDENIU A GENOCIDE!

OBROVSKÝ ŠKANDÁL! VRCHNÁ SESTRA PREHOVORILA V PRIAMOM PRENOSE A AKO COVID INJEKCIE SÚ URČENÉ K MASOVÉMU VRAŽDENIU A GENOCÍDE! AKÉ ...
Spravodajstvo

Všetko, čo ste nevedeli o pandémii a báli ste sa sami spochybniť

Danny Kollár a Kamala Taris podcast : TU Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ...
Aktualizované 3.12. 14:24
Spravodajstvo

Š. HARABIN: o rozhodnutiach "Ústavného" súdu o neplatnosti právnych záverov

Z toho, čo je známe o včerajšom verdikte Ústavného súdu o Mikasových vyhláškach, cez vyjadrenie Fiačana, sa dá bez najmenších ...
Aktualizované 3.12. 02:15
SpravodajstvoŽivotný štýl

JUDr. Adriana Krajníková – GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA, I. diel

DIELO „POKRSTENÉ“ ROZHODNUTÍM ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZO DŇA 1.12.2021 o „platnosti“ pseudo-vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydaných jedným ...
Spravodajstvo

Peter Weis: Prečo prezidentka Čaputová stratila nervy a prečo sa stupňuje tlak na povinnú vakcináciu?

JUDr. Peter Weis vysvetlil stupňovanie tlaku okolo očkovania, s ktorým sú už spojené vyhrážky o jeho povinnosti. O čo ide? ...