MIKASOVE POKUTY SA ZAČALI VYMÁHAŤ! VYMÁHA ICH SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, A.S. NEPLAŤTE NIČ, MIKASOVE POKUTY SÚ NEVYMÁHATEĽNÉ!!!

4. februára 2022

ŠTÁT POSTÚPIL MIKASOVE POKUTY SLOVENSKEJ KONSOLIDAČNEJ A TÁ ICH VYMÁHA. TO NAPRIEK TOMU, ŽE ÚSTAVNÝ SÚD SR VO VIACERÝCH ROZHODNIUTIACH  DEKLAROVAL NULITU MIKASOVÝCH NARIADENÍ. 

GAME IS OWER. Vojna skončila, ale štát predal zbytky koristi ulúpenej na vlastných občanoch. A tak si na „zdochline“ NULITNÝCH AKTOV zarobí „súkromno-štátny“ subjekt SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s. 

SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s. je poverenou osobou na konsolidáciu pohľadávok verejného sektora podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu. Ide o právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu.

§ 1 ods. 1 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu: Tento zákon upravuje
a) správu pohľadávok Slovenskej republiky (ďalej len „štát“),
b) konsolidáciu pohľadávok štátu.

Vychádzajúc z § 1 ods. 6 cit. zákona je vôbec otázne, či do „sektora“ Slovenskej konsolidačnej vôbec spadajú pohľadávky titulom právnych aktov Úradu verejného zdravotníctva SR. Problém je však VÁŽNEJŠÍ a PODLEJŠÍ!

Poďme ale po poriadku….

Celá „PANDÉMIA“ smrteľného prenosného ochorenia COVID-19, ktoré neexistuje v žiadnom zákone pod žiadnym kódom diagnózy prenosného ochorenia, šíriaceho sa pod politickými opatreniami vyvolávajúcimi zlyhávanie imunity od samoinfikovania z dôvodu obmedzenia riadneho dýchania, cez pravidelné výškraby buniek a tkanív, izoláciu a iné psychické ataky, končiac vpichovaním jedov do tela, je FALOŠNÁ HRA. 

Táto „PANDÉMIA COVID-19“ nebola nikdy vyhlásená generálnym riaditeľom WHO, nie je o tom vydaný žiaden právny dokument (a musel by byť, ak ide o vyhlásenie akéhokoľvek stavu s medzinárodným dosahom, na základe ktorého štáty vydávajú vnútorné právne predpisy).

Pravidlá „PANDÉMIE COVID-19“ fungujú iba na platforme strachu a príkazoch šírených médiami, nasilu držanými servilnými rozhodnutiami policajných a administratívnych orgánov (priestupky), prokurátormi a súdmi (zneužívanie právomoci verejných činiteľov a ohýbanie práva), kde neexistujú základné „piliere“ celej PANDÉMIE:

povinnosť FYZICKÝCH OSÔB určená zákonom na prekrytie dýchacích ciest,
povinnosť FYZICKÝCH OSÔB určená zákonom na testovanie biologického materiálu na Covid-19,
povinnosť FYZICKÝCH OSÔB určená zákonom na očkovanie proti Covid-19,
povinnosť FYZICKÝCH OSÔB určená zákonom na preukazovanie sa zdravotným potvrdením o testovaní biologického materiálu na Covid-19, očkovaní proti Covid-19, prekonaní Covid-19, ktoré samé nie sú povinnosťami fyzických osôb určených zákonom.

Jedna veľká falošná hra točiaca sa dookola ničoho! NEEXISTUJE PRENOSNÉ OCHORENIE COVID-19, ANI PANDÉMIA ANI VYNUCOVANÉ POVINNOSTI. Celé to funguje na marketingu sezónneho chrípkového ochorenia vyšpikovaného strachom, „opatreniami“ cez média, drogovaním ľudí do šíriacej sa nákazy a zneužívaním ľudskej naivity psychopatickými politikmi, ktorých pasú iní „mocní“, samozrejme za pomoci ďalších podnikateľov, kde si každý trhol kus koristi aj na svojom otroctve a ponížení. Toto je zaručený mechanizmus akejkoľvek „VOJNY“ a zárobkov. A potvrdil sa…

„Pandemické povinnosti“ boli ukladané a stále sa ukladajú právnymi aktami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré neboli a nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi a zároveň ukladajú „povinnosti“, ktoré povinnosťami de iure nie sú. 

Aj keď Ústavný súd vo viacerých rozhodnutiach potvrdil NULITU Mikasových aktov ako všeobecne záväzných predpisov, supy sa vrhli na zbytky, pretože aj na tom sa dá zarobiť. Na dôchodcoch a právne neznalých a naivných chudákoch…

Mikasove pokuty začala vymáhať SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s. V skutočnosti sú však „pohľadávky“ nevymožiteľné a konanie osôb, ktoré ich budú vynucovať, je súce na trestné stíhanie.

PRÁVNA ANALÝZA:

Mikasove akty treba vnímať v dvoch obdobiach, do 14.10.2020 a od 15.10.2020 (novelizácia zákona č. 355/2007 Z. z. po tom, čo som prvýkrát vykričala NULITU Mikasových aktov).

Vo veci „Opatrení“ Úradu verejného zdravotníctva SR vydal Ústavný súd SR dňa 24.9.2020 Uznesenie sp. zn. II. ÚS 411/2020 (konkrétne k OLP/3172/2020 zo dňa 17. apríla 2020): 
„… napadnuté opatrenie ako správny akt vydaný orgánom verejnej správy pri plnení jeho úloh, má charakter hybridného správneho aktu. 

Pokiaľ ide  o právnu existenciu tzv. hybridného správneho aktu, ide o individuálny právny akt s prvkami normatívneho právneho aktu, normatívny prvok spočíva najmä vo všeobecne, resp. abstraktne určenom okruhu adresátov tohto aktu, a individuálny prvok, ktorý je dominantný, je určený konkrétnosťou predmetu regulácie, ktorá sa netýka akejkoľvek, genericky určenej, pandemickej situácie, ale konkrétnej pandémie, na ktorú opatrenie reaguje. Povinnosti sú opatrením uložené na základe zákona, teda v súlade s čl. 13 ods. 1 písm. a) ústavy. 

Formulácia zákonných oprávnení na vydávanie opatrení podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. zakladá „ratione materiae“ záver o vydávaní opatrenia ako hybridného správneho aktu, čo sa prejavilo aj v znení napadnutého opatrenia. 

Ide teda o akt vydaný na základe zákona, nie ako jeho vykonávací predpis.

Opatrenie s povahou hybridného správneho aktu nie je právnou normou, a teda nemôže byť všeobecne záväzným právnym predpisom

Zákon preto neobsahuje vo svojom texte osobitné splnomocňovacie (delegačné) ustanovenie na jeho vydanie, ktoré je nevyhnutné pri podzákonných všeobecne záväzných právnych predpisoch.“ 

Oprávnenie na vydanie opatrenia úrad verejného zdravotníctva vyvodil priamo z kompetenčných ustanovení.“

Na základe tohto rozhodnutia Ústavný súd vyhlásil, že právne akty Úradu verejného zdravotníctva SR označené ako „Opatrenia“(vydávané do 14.10.2020) nie sú všeobecne záväzné predpisy, a tieto akty vyvesené iba na úradnej tabuli úradu nezaväzujú každého, teda nezaväzujú NIKOHO (!).

Rovnakú povahu majú tiež právne akty označené ako „Vyhlášky na nariadenie opatrení“ (od 15.10.2020), pretože sú vydané na základe toho istého kompetenčného ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z., teda nie ako vykonávací právny predpis, a sú vyhlásené vo Vestníku vlády, čo nie je publikačný nástroj s prezumpciou (právnou povinnosťou) všeobecného poznania, tým je iba Zbierka zákonov SR (§ 15 zákona č. 400/2015 Z. z.).

Vo veci „Vyhlášok na nariadenie opatrení“ Úradu verejného zdravotníctva SR vydal Ústavný súd SR dňa 8.12.2021 Nález sp. zn. PL. ÚS 4/2021, v ktorom vo výroku uviedol: 
„§ 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nie je v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a 3 a s čl. 13 ods. 1 písm. a) a ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. g) Zák. č. 355/2007 Z. z. (od 15.10.2020 do vyhlásenia Nálezu ÚS SR zo dňa 8.12.2021 sp. zn. PL. ÚS 4/2021 v Zbierke zákonov SR): Ministerstvo počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) pri ohrození verejného zdravia nariaďuje ďalšie opatrenia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas; tým nie je dotknutá právomoc úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenia podľa § 12 alebo podľa § 48 aj počas krízovej situácie.

Všetky (!) Mikasove vyhlášky vydané za krízovej situácie podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z.z. sú vydané podľa § 4 ods. 1 písm. g) cit. zákona, ktoré je neústavné. 

Na základe tohto rozhodnutia Ústavný súd vyhlásil, že právne akty Úradu verejného zdravotníctva SR označené ako „Vyhlášky na nariadenie opatrení“ (vydávané od 15.10.2020) sú všetky v rozpore s Ústavou, teda nezaväzujú NIKOHO (!).

VYMÁHANIE POKÚT:

Pre účely konania SLOVENSKEJ KONSOLIDAČNEJ, a. s. pri vymáhaní Mikasových pokút (aj do budúcna) je podstatné nasledujúce:  

Základným predpokladom vymáhania akejkoľvek pohľadávky je materiálna a formálna vykonateľnosť exekučného titulu, v danom prípade Rozkazu, alebo Rozhodnutia príslušného správneho orgánu, kde sa radí aj požiadavka, aby exekučný titul bol vydaný na základe zákonného podkladu, t. j. zákonného právneho predpisu, ktorým Mikasove právne akty nie sú, ako to vyplýva z rozhodnutí Ústavného súdu SR. 

Túto požiadavku skúma súd v každom okamihu konania, t. j. aj pri prípadnom nútenom vymáhaní pohľadávok prostredníctvom Slovenskej konsolidačnej, a.s. (pokiaľ sama neustúpi od tohto neústavného vymáhania de iure neexistujúcich pokút).

Takže:
1/
V prípade „Opatrení“ Úradu verejného zdravotníctva SR (vydaných do 14.10.2020) vyvesených na úradnej tabuli úradu nejde o všeobecne záväzné právne predpisy, ako to konštatuje Ústavný súd SR v Uznesení zo dňa 24.9.2020 sp. zn. II. ÚS 411/2020. 

Tieto Opatrenia nezaväzovali žiadnu osobu.

V danom prípade nie je splnená požiadavka ani materiálneho ani formálneho predpokladu exekučného titulu. 

2/
V prípade „Vyhlášok na nariadenie opatrení“ Úradu verejného zdravotníctva SR (vydaných od 15.10.2020) nejde  rovnako o všeobecne záväzné právne predpisy, avšak tu navyše Ústavný súd SR v Náleze zo dňa 8.12.2021 sp. zn. PL. ÚS 4/2021 konštatuje, že ich vydanie podľa § 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Podľa § 93 ods. 2 zákona č. 314/2018 o Ústavnom súde Slovenskej republiky per analogium pre administratívne konanie, povinnosti uložené rozhodnutiami v správnom konaní vydanom na základe právneho predpisu, ktorý celkom, sčasti alebo v niektorom ustanovení stratil účinnosť, nemožno nútene vymáhať.

Ani v danom prípade nie je splnená požiadavka materiálneho ani formálneho predpokladu exekučného titulu.

3/
Zhrnúc, v oboch prípadoch, či už pri rozhodnutiach správnych orgánov o pokutách (sankciách) vydaných na základe „Opatrenia“ alebo „Vyhlášky“ Úradu verejného zdravotníctva SR, ide o nevykonateľné rozhodnutia, na základe ktorých sa nedajú vymáhať pokuty, pretože boli uložené na základe právnych aktov, ktoré nie sú všeobecne záväzné právne predpisy (pri Opatreniach to potvrdil Ústavný súd v Uznesení zo dňa 24.9.2020 sp. zn. II. ÚS 411/2020), a navyše „Vyhlášky“ boli vydané na základe ustanovenia, ktoré je v rozpore s Ústavou (Nález zo dňa 8.12.2021 sp. zn. PL. ÚS 4/2021).

MIKASOVE POKUTY či už titulom „Opatrení“ alebo „Vyhlášok“ Úradu verejného zdravotníctva SR sú nevykonateľné a nevynútiteľné.

GAME IS OWER. Vojna skončila. Avšak SLOVESNKÁ KONSOLIDAČNÁ začala vymáhať…. 

*** *** ***

Pán Juraj L. obdržal listinu Slovenskej konsolidačnej, a. s. označenej ako „Výzva na úhradu, Oznámenie o konsolidácii a spracúvaní osobných údajov“, kde okrem jeho mena sa v časti údaja „Vaša značka“ označuje dátum jeho narodenia, a ďalej je označený právny titul na zaplatenie sumy 250 Eur ako Rozkazu č. L/2020/00430-2 zo dňa 7.4. 2020, pre porušenie povinnosti nepodrobenia sa nariadenej izolácii v domácom prostredí podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 18.3.2020 č. OLP/2640/2020. 

Ide o porušenie „Opatrenia“ Úradu verejného zdravotníctva SR vyveseného na úradnej tabuli úradu (čo nemusí nikto ani len poznať, nieto ešte plniť), ktoré v zmysle Uznesenia Ústavného súdu SR zo dňa 24.9.2020 sp. zn. II. ÚS 411/2020 nie je všeobecne záväzný právny predpis a Juraja L. nezaväzovalo. Zároveň právny orgán, ktorý vydal Rozkaz (Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom), nemal vecnú pôsobnosť vydať ho. 

Navyše vo veci sú ďalšie právne absurdnosti, pretože tento Rozkaz je vydaný pre porušenie povinností nepodrobenia sa nariadenej izolácie v domácom prostredí podľa § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z., pričom toto ustanovenie pojednáva o výdaji a používaní špeciálnych osobných ochranných pracovných pomôcok, nie o izolácii, a izolácia sa podľa zákona týka iba osôb chorých na prenosné ochorenie, pričom obvinený takým chorým nebol, čo vyplýva z Rozkazu. 

Citované Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR však izoláciu prikazovalo všetkým prichádzajúcim zo zahraničia na územie Slovenska, čo je právne nemožné, lebo izolovať možno iba chorého na prenosné ochorenie, nie každého prichádzajúceho… Proste právny kretenizmus.

§ 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z.: Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, nariaďuje opatrenia, ktorým je: výdaj a používanie špeciálnych osobných ochranných pracovných pomôcok.

§ 2 ods. 1 písm. m) zákona č. 355/2007 Z. z.:  Na účely tohto zákona izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia.

Právne sa tomu hovorí ťažký omyl v osobe adresáta opatrenia, neexistencia právneho a skutkového základu a nedostatok právomoci konajúceho orgánu (ÚVZ) vydať Opatrenie ako všeobecne záväzný právny predpis. O tomto som veľakrát vravela a poukazovala na vady týchto aktov ako NULITNÝCH NEVYKONATEĽNÝCH PAAKTOV. A je to tu…

V danom prípade nie je splnená požiadavka ani materiálneho ani formálneho predpokladu exekučného titulu. Naopak, exekučný titul je vydaný na základe NULITNÉHO paaktu, a aj sám exekučný titul vydal správny orgán Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bez príslušnej právomoci.

S poukazom na § 5 ods. 4 písm. k), x), ods. 6, § 56 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. bol v danej veci orgánom príslušným na prejednanie posudzovaného priestupku Úrad verejného zdravotníctva SR. Nie regionálny úrad verejného zdravotníctva, bez ohľadu na jeho miestnu príslušnosť.

Otázka materiálnej a formálnej vykonateľnosti a vymáhateľnosti titulu na plnenie je prvoradou skutočnosťou, ktorú skúma súd. Aj v prípade, ak Slovenská konsolidačná, a.s. sa napriek nevykonateľnosti „nakúpených“ pohľadávok pustí do ich núteného vymáhania. 

*** *** ***

Štát sa správa horšie ako mafia a so svojim „správcom pohľadávok“, ktorý si má zarobiť nemalé peniaze od občanov (prečo to nevymáha priamo štát?!), ktorí nie všetci musia nutne a v pravý čas (ak vôbec) zaregistrovať právne hry a špinavosti si navzájom nahráva.  

SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s. prehliadla uvedené právne skutočnosti a RÚVZ, ani ona sa neunúvali oznámiť občanovi postúpenie pohľadávky, iba ju bez ďalšieho vymáha.

V registri crz.gov.sk sa nachádza znenie Zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu, bez uvedenia však dátumu a podpisov, teda nejde o zverejnenú zmluvu v súlade so zákonom.

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka: Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
§ 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka: Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
Kedy bola Zmluva podpísaná a kde sú podpisy?
Kto toto vymyslel, vymáhať neústavné a nevymožiteľné pohľadávky v tak vážnej situácii, ako sa dnes nachádza zdecimované Slovensko s občanmi na kolenách, je súci do basy! Horší ako posledná garážová firma skúpivšia premlčané pohľadávky a vymáhajúca ich od dôchodcov, na dojem budiacich „právnych“ formulároch s vyhrážkami navýšenia exekučných nákladov, ak dôchodca za hrnce nezaplatí včas! Hnus, odpor…!
Vážený spoluobčania, ak nechcete, nič NEPLAŤTE! Mikasove pokuty sú aj formálne aj materiálne nevykonateľné! A na občanov sa hrá ďalej PODVOD!

V prípade, ak obdržíte výzvu kohokoľvek na úhradu Mikasovej pokuty, pošlite mu odmietnutie úhrady s upozornením podania trestného oznámenia. Ide o trestné činy podvodu, poškodzovania cudzích práv, príp. iné podľa okolnosti prípadu.

Tu prikladám manuál na odmietnutie pokuty:

V prípade komplikovanejších prípadov môžete požiadať o osobitné vypracovanie odmietnutia tejto úhrady: TU na olpzs.sk

Slovensko má PROBLÉM. Okrem iného má ETICKÝ problém, krízu MORÁLKY! Nielen nedostatok múdrych štátnych úradníkov.

Štát nemá peniaze, tak ich zdiera na občanoch a rozdáva „súkromnej spoločnosti“ so štátnou účasťou. Odporné, hnusné. A SAMOZREJME AJ NEZÁKONNÉ!

Zvyšujte si svoje právne povedomie, aby vás štát ani ďalšie konsolidačné nemohli znova a stále dookola z každej strany podvádzať… Je to ako nekončiaci kolotoč, aj vojna skôr skončí než špinavá politicko-podnikateľská scéna na Slovensku!

Kniha GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 2020, I. diel. O tom, ako to celé začalo… Knihu si môžete objednať kliknutím na obrázok:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE – OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD

JUDr. Adriana Krajníková

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Životný štýl

Chcete si vychutnať pohľad na Dubaj z vtáčej perspektívy?

Nezostrihaný nespracovaný záznam videa z letu dubajského svetového rekordu Eagle Flight. V roku 2014 nechal chovateľ vyviezť v debne svojho ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Blúznenie starého blázna

Priatelia, ponúkam vám veľmi zaujímavé video tzv. filantropa G. Sorosa TU Zámerne som tam napísal, to „tzv.“, lebo iba historicky ...
Spravodajstvo

9. máj je výročím porážky nacizmu a fašizmu

Foto: Archív Prečo si SHO pripomína výročie porážky nacizmu a fašizmu 9. mája? Porážka nacizmu a fašizmu, a taktiež skončenie ...
Aktualizované 15.5. 23:19
Spravodajstvo

Robert Fico, Slovensko Ti želá skoré uzdravenie!

Slováci, zjednoťme sa a zaželajme skoré uzdravenie a zotavenie premiérovi Robertovi Ficovi. V jednote je sila! MOR HO!!! Dnes 15. ...
Aktualizované 15.5. 23:08
Spravodajstvo

Putin rozhorčený píše Čaputovej

Prezident Ruskej Federácie Vladimír Putin: Vážená pani Prezidentka, s rozhorčením som sa dozvedel o atentáte na Predsedu Vlády Slovenskej republiky ...
Spravodajstvo

Harabin: Slovensko proti sankciám EÚ

Slovenská republika by mala čo najskôr oficiálne odstúpiť od všetkých protiprávne uvalených sankcií proti Ruskej federácii, Číne alebo inému štát, ...
Aktualizované 17.5. 23:10
Spravodajstvo

Atentátnik Cintula je produktom liberálnej propagandy

Nezamieňajme si príčinu s následkom. Cintula je len produktom liberálnej propagandy. Vážení priaznivci, po atentáte na premiéra nám tu mainstreamové ...
Aktualizované 17.5. 18:55
Spravodajstvo

Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom

Foto: Matúš Plecho Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom. Ten vyjadril ...
Aktualizované 16.5. 19:11
Spravodajstvo

Harabin navrhol rozpustiť Progresívne Slovensko

Harabin chce rozpustiť Progresívne Slovensko. Podľa jeho slov nesú politickú zodpovednosť za atentát na Fica Štefan Harabin je kandidátom koaličnej ...
Spravodajstvo

Silná slnečná erupcia spôsobuje polárnu žiaru

Dychvyrážajúce zábery vytvoril profesionálny fotograf Ľubomír Schmida v čarokrásnej prírodnej scenérii Liptova V noci sme mohli vzhliadať k oblohe, pozorovať ...
Spravodajstvo

Na Sibíri vyšlo svetlo - Vostok Oil

Ruská federácia má za polárnym kruhom Taimyr a tam, vďaka topiacemu sa premafrostu v okolí okrajových morí Severného ľadového oceánu ...
Spravodajstvo

RTVS vysáva financie daňových poplatníkov na politické úlohy opozície?

Foto archív: RTVS sa správa ako subjekt, ktorý „cucia“ finančné prostriedky z peňazí daňových poplatníkov a plní politické úlohy opozície ...