Kartička O-T-P COVID-19

24. septembra 2021

Po prijatí dehonestujúcej a zdraviu škodlivej masky na tvár („iba“ do obchodu a pod.) do našich životov vstúpil ďalší fenomén pod názvom OTP COVID-19. Kontrola potvrdenia o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Je to v rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi o ochrane ľudských práv a základných slobôd!

Očkovaný – Testovaný – Prekonaný COVID-19

Ďalší „fenomén doby“, ktorý mnohí prijali bez ohľadu na stratu ich dôstojnosti, sa prejavuje tak, že v prevádzkach reštauračného a pohostinného zariadenia, ale aj v školách, na pracoviskách a v inom verejnom živote vyžadujú od vás potvrdenie OTP. Nevadilo by, pokiaľ by sa blázni takto hrali sami, ale obťažujú aj nás. 

Kontrolu vykonávajú orgány verejnej moci, napr. polícia, ale aj riaditelia škôl, majitelia prevádzok a pod. (v drvivej väčšine všetci zo strachu pred stratou pracovného miesta) a každý kontroluje každého – systém KKKAj keď nikto nechce, všetci vytvárajú totalitný režim. Svojim deťom!

Naši dedovia umierali za našu slobodu a ich vnuci budujú svojim deťom totalitu.

Kontrola OTP (zatiaľ) prebieha iba vo verejnom živote, ale ak sa „spoločenské pravidlá“ ustália na tejto svojvôli, tieto a podobné zásahy prejdú ako „norma“ do súkromnej sféry životov a policajné kontroly vstúpia do spální a do výchovy detí! Potom sa mnohí, ktorí budujete totalitu plnením zvrátených pokynov bez opory v zákone, nečudujte, že s rovnakou ľahkosťou vám zaštepia deti alebo vám ich odnímu a dajú do výchovy do zariadenia alebo „rodičom“ rovnakého pohlavia, alebo na adopciu do zahraničia. Postačí, ak  odmietnete 72. dávku vakcíny v „bode vášho zlomu“ (keď už aj vy budete mať toho dosť) a stanete sa triednym nepriateľom.

Takže smelo všetci dnes do totality a kontrolujme sa, zastrašujme sa, terorizujme sa a plňme zo strachu pred pár psychopatmi a stratou zamestnania alebo nemožnosťou ísť na dovolenku zvrátené „pokyny“, veď tento postup nás, resp. naše deti, dostane iba do otroctva. Nič hrozné… Iba zotročenie ľudí na úrovni „penetrácie“ do ich tiel a organizmov. Je to obraz nielen mentálnej poruchy otrokárov ale aj otrokov…, bez ohľadu na ich vzdelanie a tituly pred menom a za menom.

Na doplnenie detail, že dnes je tak enormný dopyt po zamestnancoch, že platí opak, kde zamestnávatelia by sa mali báť, že zamestnanci sa postavia a odmietnu plniť zvrátené pokyny, inak odídu. Dnes je problém nájsť a obsadiť akékoľvek pracovné miesto, navyše do nového zamestnanca musíte znova a znova investovať čas, vyškoliť a zaučiť ho, budovať si dôveru a pod. Avšak zamestnanci sa viac obávajú straty zamestnania, než aj fatálnych zásahov do svojho tela a organizmu. To skutočne hlava neberie…

Orgány verejnej moci, napr. polícia, ale aj riaditelia škôl, majitelia prevádzok a pod. (každý kontroluje každého) sa opierajú o  akty Úradu verejného zdravotníctva označené ako vyhlášky na nariadenie opatrení vydané podľa § 5 ods. 4, § 59b, § 48 ods. 4 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

Tieto akty ÚVZ však nie sú všeobecne záväzné právne predpisy.

To preto, že nie sú tvorené v zmysle ústavného príkazu čl. 123 Ústavy SR v spojení so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a nie sú vyhlásené v Zbierke zákonov. Nejde teda  o vyhlášky, inak povedané nejde o všeobecne záväzné právne predpisy.

Tieto akty sú tvorené na základe kompetenčného ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z., sú to „bežné“ rozhodnutia správnych orgánov na základe zákona pri výkone ich činnosti, adresované konkrétnym adresátom. Nie všeobecne záväzné právne prepdisy.

Iba všeoebcne záväzný právny predpis je povinný každý plniť a rešpektovať. Iné nie…

Právny predpis sa všeobecne záväzným nestáva na základe jeho „nazvania“ všeobecne záväzným (ako je to v uvedené v 59b ods. 2 za bodkočiarkou, ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.), ale stáva sa ním na základe celého legislatívneho procesu podľa zákona č. 400/2015 Z. z. vrátane jeho tvorby podľa § 5 ods. 2 cit. zákona na základe splnomocňovacieho ustanovenia na vydanie vykonávacích predpisov a vyhlásenia podľa § 18 ods. 2, § 19 ods. 1, ods. 2 cit. zákona v Zbierke zákonov, čím je naplnené uplatnenie výkonnej moci podľa ústavného príkazu čl. 123 Ústavy SR . Zavŕšením tvorby právneho predpisu je jeho vyhlásenie v Zbierke zákonov (§ 1 ods. 1 cit. zákona).

Čl. 123 Ústavy SR: Ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Tieto všeobecne záväzné právne predpisy sa vyhlasujú spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

§ 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom je expressis verbis iba Ústava Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky a opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska za podmienky ich vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

§ 15 cit. zákona o všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenie sa stalo známym každému, koho sa to týk

Pre účely legitímneho odmietnutia skákať Covid-19 podľa toho ako „iný“ píska, je argument, že právny akt Úradu verejného zdravotníctva ukladajúci požiadavku OTP (ale aj iné, napr. prekrytie dýchacích ciest, uzavretie prevádzok a pod.) nespĺňa už základný predpoklad k jeho plneniu, a to ten, že nie je vyhlásený a publikovaný v Zbierke zákonov, teda nejde o právny predpis v zmysle ústavy. BODKA.

Kto iného núti na plnenie NEZÁKONNÝCH požiadaviek, navyše ak tak koná voči maloletému dieťaťu, a dokonca ako orgán verejnej moci alebo titulom svojho postavenia v zamestnaní, a núti ho k tomu pod stratou alebo obmedzením základných práv a slobôd, dopúšťa sa trestného činu nátlaku (§ 192 ods. 1 Trestného zákona), ohrozovania mravnej výchovy mládeže (§ 211 ods. 1 písm. e/ Trestného zákona), zneužívania právomoci verejného činiteľa (§ 326 ods. 1 Trestného zákona), poškodzovania cudzích práv (§ 375 Trestného zákona), mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania (§ 420 Trestného zákona), apartheidu a diskriminácie skupiny osôb (§ 424a ods. 1 Trestného zákona), nebezpečného elektronického obťažovania (§ 360b ods. 1 písm. a/ Trestného zákona), kde elektronické podania s týmto a obdobným zastrašujúcim obsahom sú opakovane distribuované do schránok zákonných zástupcov žiakov, príp. iných skutkov podľa okolnosti prípadu.

NA DOPLNENIE

1.
Samo ustanovenie § 48 ods. 4 písm. z) zákona č. 355/2007 Z. z. určujúce „OTP“ je v rozpore aj s medzinárodným zákazom diskriminácie, pričom tento nedostatok nie je nutné riešiť jeho napadnutím a prípadným zrušením cez Ústavný súd. 

Naopak, v zmysle ustálenej ústavnej judikatúry platí, že v otázkach spojených s ochranou ľudských práv a základných slobôd sa aplikuje postup, cit.: „V situácii, keď ustanovenie právneho predpisu dovoľuje dvojaký výklad – jeden ústavne súladným a druhý ústavne nesúladným spôsobom, má prioritu jeho výklad ústavne súladným spôsobom (Nález Ústavného súdu SR zo dňa 22.1.2009, sp. zn. I.ÚS 354/08), a tiež,  že cit.: „Všetky orgány verejnej moci sú povinné v pochybnostiach vykladať právne normy vprospech realizácie ústavou (a tiež medzinárodnými zmluvami) garantovaných základných práv a slobôd (Nález Ústavného súdu SR zo dňa 22.3.2017 sp. zn. I. ÚS 698/2016). 

Uvedené znamená, že orgány verejnej moci sú aj v prípade vyskytnutia sa nezákonných ustanovení povinné zvoliť ten postup, ktorý je zákonný. Vybrať z dvoch ustanovení také, ktoré je ústavne súladné. 

Navyše platí princíp zvrchovanosti ústavy, kde s poukazom na čl. 2 ods. 2 Ústavy SR je  čl. 123 Ústavy SR nadradený nad znenie ust. § 59b zákona č. 355/2007 Z. z., osobitne vo vzťahu aj k jeho odsekom 2 a 3 označujúcim hybridné akty ÚVZ za všeobecne záväzné právne predpisy. Teda podľa princípu zvrchovanosti ústavy a s poukazom na citované nálezy Ústavného súdu akty ÚVZ podľa § 59b cit. zákona nie sú v zmysle čl. 123 Ústavy SR právne predpisy. 

Falošné označenie predpisov za vyhlášky, ktoré nemajú de iure všeobecnú záväznosť, je osobitne zakázané tiež v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády, bod 17, Príloha č. 1: „Právne predpisy vydávané ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa majú vyhlásiť v zbierke zákonov, sa označujú názvom „vyhláška“ alebo „opatrenie“; toto označenie nemožno použiť na predpisy, ktoré nemajú všeobecnú záväznosťVyhláška sa vyhlasuje uverejnením jej úplného znenia v zbierke zákonovOpatrenie sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o jeho vydaní v zbierke zákonov, ak zákon neustanoví, že sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia. 

Neexistuje povinnosť na očkovanie, prekonanie a testovanie Covid-19, preto nemôže existovať povinnosť preukazovať sa týmto očkovaním, prekonaním a testovaním Covid-19. Teda v právnom štáte to tak byť nemôže, v totalite áno… 

Pre účely legitímneho odmietnutia skákať Covid-19 ako „iný“ píska, je argument, že právny akt Úradu verejného zdravotníctva ukladajúci požiadavku OTP (ale aj iné, napr. prekrytie dýchacích ciest alebo uzavretie prevádzok a pod.) nespĺňa už prvý krok k jeho plneniu, a to ten, že nejde o všeobecne záväzný právny predpis, keďže nie je vyhlásený a publikovaný v Zbierke zákonov. BODKA. 

2.
Druhý právne významný bod je ten, že právne regulácie podľa § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadené podľa § 5 ods. 4 cit. zákona nie sú regulácie určené pre všeobecné plnenia, ale pre „lokálne“ použitie ako hybridný správny akt. Akty vydávané podľa tohto ustanovenia musia obsahovať odôvodnenie a je proti nim prípustný opravný prostriedok toho subjektu, voči komu je adresovaný.

Všeobecne záväzné právne predpisy sa tvoria iba podľa § 62 cit. zákona a v zmysle tam určených regulácií, tieto vydáva ministerstvo zdravotníctva vyššie uvedeným postupom podľa čl. 123 Ústavy SR v spojení s § 5 ods. 2, § 18 ods. 2, § 19 ods. 1, ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. 

Povedať, že „právny akt vydaný na základe kompetenčného ustanovenia je všeobecne záväzný právny predpis, je právny nezmysel, ktorý si vzájomne protirečí už v definíciách.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Korona-OKNO-NALEZ-US-4897-12.jpg

KARTIČKA O-T-P

Kartičku si stiahnite kliknutím na link:
https://zalobyvocistatu.sk/wp-content/uploads/2021/09/Korona-clanok-Karticka-OTP.pdf

ĎAKUJEM ŽE SA PODIEĽATE NA FINANČNEJ PODPORE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
§ OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD §
IBAN: SK19 8330 0000 0026 0194 1622
www.olpzs.sk
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Korona-foto-Slovensko-vlajka-znak-images-1.jpg
JUDr. Adriana Krajníková

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Vysoké Tatry

Odchytili dve synantropné jelenice

Priamo v centre Tatranskej Lomnice sa včera Štátnym lesom TANAP-u podarilo odchytiť dve jelenice, ktoré dlhodobo navštevovali intravilán najľudnatejšej časti mesta ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Mimozemské sprisahanie proti ľudstvu

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 403-tisíc nakazených koronavírusom. (Nebezpečná pandémia nebezpečné vírusy musíme sa proti nim postaviť Takto mnohých ...
Spravodajstvo

Plandémia 3: Veľké prebudenie 

Tento dokumentárny zážitok skladá zakázané kúsky skladačky, aby odhalil celkový obraz toho, čo sa skutočne deje vo svete. Veľké prebudenie má ...
Aktualizované 9.6. 23:18
Spravodajstvo

HROBÁRKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – AKTIVISTKA ZUZANA ČAPUTOVÁ. Svojimi “žalmami” žiada zahraničie o intervenciu proti Slovákom

Aktualizácia: Rozhovor „Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou na Slobodnom vysielači“ Bezpečnostnou hrozbou pre Slovensko je fanatická aktivistka Zuzana Čaputová ...
Aktualizované 9.6. 00:15
Spravodajstvo

„Scholz je sraľo!,“ reaguje Harabin na falošné obvinenia nemeckého vodcu v súvislosti s teroristickým útokom na priehradu Kachovka

Bývalý minister spravodlivosti SR a niekdajší predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin poukazuje na dezinformačnú kampaň politikov kolektívneho Západu a ...
Spravodajstvo

Mierová výzva od občanov sa na Globsec nedostala

Zistili sme, že na Globsecu 2023 sa zúčastňujú len osoby, ktoré veľmi pravdepodobne žiadnu mierovú zmluvu, či mierové návrhy neprednesú. ...
Spravodajstvo

Reakcia Harabina na obžalobu: Považujem to za ideálnu prezidentskú kampaň. Presne ako u Trumpa

Špeciálna prokuratúra podala obžalobu na expredsedu Najvyššieho súdu a exministra spravodlivosti Štefana Harabina. Dôvodom je status, ktorý napísal vlani vo ...
Aktualizované 10.6. 00:27
Spravodajstvo

Odišla legenda Milka Zimková

„Zarmucuje ma, ako už roky počúvame a čítame o tom, že náš mozog – hlavne u mladých ľudí – akoby spakruky disponoval ...
Aktualizované 9.6. 00:44
Spravodajstvo

Rusko sa nemôže ubrániť bez použitia jadrových zbraní! - Martin Koller

Vojenský analytik Martin Koller komentuje súčasné udalosti a tvrdí, že Rusko sa nemôže ubrániť bez použitia jadrových zbraní! Vojenský analytik ...
Spravodajstvo

PhDr. Marta Danielová, predsedníčka Rady pre mediálne služby, zneužíva právomoc verejného činiteľa na šikanovanie rádia SLOBODNÝ VYSIELAČ

Všetko, čo sa na Slovensku deje, má svoju previazanosť a kauzálnu „logickosť“. Po vypuknutí umelo vytvorenej pandémie Covid 19 (Cov je ...
Spravodajstvo

MEGALOMÁNSKY TUNEL NA ŠTÁTNY ROZPOČET A BEZPEČNOSTNÁ HROZBA VYŠE 21 MILIÓNOV EUR - Čaputovej korupcia z našich peňazí

MEGALOMÁNSKY TUNEL NA ŠTÁTNY ROZPOČET A BEZPEČNOSTNÁ HROZBA! VYŠE 21 MILIÓNOV EUR NA USÍDLENIE MIGRANTOV NA SLOVENSKO POD TAKTOVKOU ČAPUTOVEJ ...
Aktualizované 10.6. 00:51
Spravodajstvo

Prezidenti B9 sa zaviazali nahnať občanov do vojny proti Rusku na príkaz USA…

Foto: zdroj, AUTOR: IVAN ŠTUBŇA So záujmom som si prečítal lživé vyhlásenie prezidentov B9 zo samitu v Bratislave. Vrcholoví predstavitelia sa ...