Hovoríme s Ing. Dášou Vojsovičovou, primátorkou mesta Svit

10. apríla 2019

Transparentnosť a informovanosť je základom spolupráce mesta a občanov

Sto dní už uplynulo, či v najbližších dňoch uplynie, od nástupu nových starostov, primátorov a poslancov do samosprávnych funkcií.

O prvých krokoch vo funkcii, ale aj prioritách mesta v tomto roku, sme hovorili s Ing. Dášou Vojsovičovou, prvou primátorkou v histórii mesta Svit.

– Najdôležitejší bol rozpočet mesta, ktorý muselo zostaviť, ale aj odsúhlasiť nové vedenie a poslanci. Vzhľadom na to, že zdroje sú obmedzené, teda rozpočet je viac-menej daný, veľa možností tam nie je. Mesto má na bežné výdavky 7 miliónov euro, s ktorými môže hospodáriť. Časť z týchto peňazí je určená napríklad na matriku, na spoločný stavebný úrad, školy a podobne. Dôležitejšie je, koľko má mesto prostriedkov, ktoré môže priamo použiť a tie sú obmedzené. V rezervnom fonde nám zostalo 123 tisíc euro, čo nie je veľká suma. Koncom marca by sme mali mať k dispozícií záverečný účet o hospodárení v roku 2018. Vzhľadom na to, že neprešli investičné akcie, ktoré boli plánované a na ktoré boli rezervované peniaze predpokladáme, že budeme mať k dispozícií ďalších cca 100 tisíc euro. Týchto peňazí je málo, pretože
v predchádzajúcich obdobiach úspory predstavovali okolo 300 tisíc, takže vďaka aj za stotisíc.

Dôležitými pre rozvoj mesta sú hlavne investície. Čo teda plánujete, vzhľadom na rozpočet, v tomto roku?

– Mojim cieľom je pokračovať v rozbehnutých projektoch a tak ušetriť čas a už vynaložené prostriedky, za normálnych, optimálnych podmienok. Ide hlavne o projekty, ktoré boli rozbehnuté z eurofondov a dotácií ministerstiev a našou snahou je dokončiť ich do konca augusta. Je tam ale veľmi veľa legislatívy a zmien, ktoré musíme zvládnuť. Sme ale v dosť zložitej situácií, pretože z tých 123 tisíc sú financie už viazane na spoluúčasť rozbehnutých piatich projektov a mestu tak zostane 23 tisíc euro na ďalšie nové investície, takže veľmi vyskakovať nemôžeme.

Po prijatí rozpočtu nasledovala zmena organizačnej štruktúry mesta. Napĺňam svoje predvolebné sľuby, z trojstupňového riadenia sme prešli na dvojstupňové a priamy výkon zamestnancov na jednotlivých referátoch s cieľom posilniť výkon tam, kde je to potrebné, samostatnými odbornými referentmi. Či už na úseku majetkovo – právnom v súvislosti s vysporiadaním majetkových pomerov na katastri, ale aj na úseku výstavby. Zmena organizačnej štruktúry oproti decembru minulého roka nám prinesie úsporu osem ľudí, s čím súvisí i finančná úsporu približne 85 tisíc euro. Takže aj toto je cesta ako usporiť a investovať financie tam, kde ich potrebujeme.

O ktoré investičné akcie konkrétne pôjde?

– Ide o regeneráciu vnútrobloku na sídlisku E a rekonštrukciu materskej školy na Ul. kpt. Nálepku, ktorá bola sľúbená už minulého roku. Práve tu by sme chceli dokončiť do septembra. Okrem toho budeme rekonštruovať učebne na oboch základných školách. To sú tie spomínané akcie so spoluúčasťou mesta. Zlé na tom ale je, že žiadne iné projekty rozbehnuté nemáme a ani neboli rozpracované tak, aby sme v niečom mohli pokračovať. Tu prídeme opäť o čas, ktorý sme mohli ušetriť a veľa projektov, na ktoré sme vynaložili nielen čas, ale aj peniaze už v minulom funkčnom období, neexistujú a začíname na zelenej lúke.

Dokončíte tieto projekty a čo bude nasledovať vzhľadom na nie celkom optimálnu finančnú situáciu?

– Rozhodli sme sa ísť v dvoch etapách – krátkodobé zámery, ktoré budú môcť občania vidieť a pocítiť, teda že samospráva je činná a niečo robí. Tu by som zaradila nákup pohrebného auta, pretože občania si zaslúžia, aby posledná rozlúčka bola dôstojná. Vyhlásená je aj obchodná súťaž na obsadenie reštaurácie kultúrneho domu, ktorá by mala zabezpečiť nielen stravovanie občanov, ale aj podporu pri kultúrnych a spoločenských akciách, pretože mesto nám cez víkendy, keď ľudia oddychujú „nežije“. Ďalším z krátkodobých zámerov je podpora kultúrnych podujatí a spoločenského vyžitia. Začali sme adventnými koncertami a chcem, aby takéto podujatia boli práve cez víkendy. Máme rozbehnuté premietanie filmov v sobotu podvečer, možno dvakrát do mesiaca a snáď aj v nedeľu dopoludnia premietanie pre deti. Jednoducho, aby ľudia mali dôvod cez voľné dni vyjsť do ulíc a stretávať sa. Veľkou mobilizáciou mamičiek na materskej dovolenke je ihrisko Žihadielko, za čo som im veľmi vďačná. Na oplátku mamičkám zriadime rodičovské centrum, kde sa môžu stretávať, organizovať podujatia, mať prednášky a podobne. Nezabúdame ani na občanov Pod Skalkou, kde sa snažíme o znovuotvorenie predajne potravín. Už na tom pracujeme, potrebné sú vyjadrenia hygieny a podobne a hľadáme spôsob, aby bol tento obchod rentabilný, pretože žiadne reťazce, ale ani súkromníci o takýto obchod záujem nemajú. Musíme ale nájsť spôsob a verím, že koncom marca už bude tento obchod otvorený. Okrem toho som vo volebnom programe sľúbila, že v meste budeme mať mediátora, ktorý zabezpečí právnu pomoc občanom mesta, napríklad aj vysvetlením úradných listín, aby sa občania nedostavali do problémov. Prebiehajú rokovania, aby sme takúto službu mali na mestskom úrade.

Z dlhodobých zámerov by som spomenula absenciu služieb pre seniorov, dôstojného Domu seniorov, pretože Zariadenie opatrovateľskej služby nie je v najlepšom stave a uvažujeme aj nad rekonštrukciou Domu smútku.

V bývalom internáte strednej školy je stavebný ruch a hovorí sa o nových bytoch. Kedy a koľko bytov by vo Svite malo pribudnúť?

– Tento projekt realizuje mesto s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ale na nebytové priestory a infraštruktúru si mesto vzalo úver 400 tisíc euro a bude musieť financovať dostavbu tohto objektu. Pôjde o 84 bytov, v súčasnosti už máme urobenú selekciu počtu záujemcov. Samozrejme, v prvom rade sú to obyvatelia mesta, ktorých chceme uspokojiť a vyzerá to tak, že všetci, ktorí spĺňajú podmienky ŠFRB tieto byty dostanú. Byty budú odovzdané do konca apríla.

Doprava, kameň úrazu vo Svite. Ulice sú prehustené, parkovísk je málo, cesty zjednosmernené tak, že tí, ktorí vo Svite nebývajú, majú s jednosmerkami problém a keď nemusia, do mesta vôbec nechodia. Plánujete niečo aj v tejto oblasti?

– To, ako budeme riešiť dopravu závisí od toho, ako sa vyjadrí Rada pre verejné obstarávanie k špeciálnemu projektu financovania rekonštrukcie parkovísk, ciest a chodníkov v meste, ktoré dalo ešte predchádzajúce vedenie. Celý tento projekt je deväť mesiacov zablokovaný v Rade pre verejné obstarávanie, ktorá pre svoju nefunkčnosť nerozhodla do dnešného dňa. Dúfame, že Rada bude funkčná už v najbližšom období a rozhodne. V tomto momente je otáznik, čo bude pre mesto lepšie. Ak Rada rozhodne, že obstarávanie sa môže uskutočniť týmto spôsobom financovania, tak mesto dostane zelenú a môže projekt realizovať. V prvej etape v si mesto zoberie úver v objeme 1,4 mil. euro so splácaním 10 rokov. Projekt nevychádzal z potrieb občanov, nebol s verejnosťou komunikovaný a podľa môjho názoru nie je najoptimálnejším riešením dopravnej situácie v meste. Projekt by sa mal riešiť nie na úkor zelene, ale viac by mal byť zameraný na rekonštrukcie ciest.

Vieme, že rekonštrukcie sú potrebné či už na Ul. 9. mája, jednosmerky vo vnútrobloku medzi Ul. Štúrovou a základnou školou. Keď ale bude rozhodnuté, že nemôžeme ísť týmto špeciálnym financovaním, stratili sme čas a peniaze, lebo iný projekt rekonštrukcie pripravený nie je. Okrem toho máme rovnaké problémy ako mesto Poprad, keď nám na parkoviskách v obytných zónach parkuje veľa služobných, nákladných vozidiel či dodávok. Zlá situácia je najmä na spomínanej Ul. 9. mája, ale aj na Ul. Jilemnického. Dobrá správa ale je, že modernizáciou objektu Baba na Jilemnického a investor vybuduje nové parkovacie miesta, keďže nad objektom má zámer vybudovať byty. Mesto ale investorovi nepredá pozemky pod parkoviskami a tak aj naďalej budú tieto parkoviská zabezpečovať parkovanie pre občanov a skultúrni sa aj okolité prostredie. Teším sa, že už tam ľudia nebudú parkovať v blate, na zelenej tráve a dostávať pozdravy od mestskej polície.

Ťažko je ale viniť len ľudí, ktorí nemajú kde parkovať, hlavne keď sa parkoviská vo Svite celé roky budovali mimo obytných zón…

– Tvrdím, že samospráva a mesto by v riešení problému s parkovaním malo byť aktívnejšie s tým, že najmä parkoviská by sme vedeli riešiť vo vlastnej réžií, ale na to potrebujeme mať funkčné technické služby. Technické služby sú ďalším kameňom úrazu mesta, pretože striedaním vedení, ich nečinnosťou a nezískavaním žiadnych prostriedkov z vlastnej činnosti majú oklieštené možnosti. Sú financované len z rozpočtu mesta ako príspevková organizácia a roz-
počet nie je dostačujúci a mesto im žiaľ nemôže dať viac. Neviem, či zámerom bolo, aby technické služby zanikli, ale jednoducho ich správa neviedla k tomu, aby boli ziskové, aby si na seba zarábali. Naopak, celé roky generovali dlh, ktorý je žiaľ veľký, aby sa s nim dokázali vysporiadať. Na druhej strane, aj formou zakúpenia pohrebného vozidla z rozpočtu mesta je ziskom technických služieb, ktoré si mali vytvoriť vlastnou činnosťou. Ale nedá sa ísť ďalej tak, že mesto sa o nich bude starať a splácať ich dlhy do nekonečna.

Rozpočet, ktorý z mesta majú je na plnenie si ich základných funkcií – zimnú údržbu, kosenie, udržiavanie čistoty a podobne. Takže riešenie problémov technických služieb je v súčasnosti prioritou číslo jedna, pretože ani zamestnanci nemajú vytvorené také podmienky, aby boli motivovaní tu pracovať.

Ešte slová na záver, pretože rozobrať všetky oblasti mesta v jednom rozhovore sa jednoducho nedá…

– Mojim zámerom, samozrejme okrem už spomínaných oblastí, je aj väčšia informovanosť občanov o činnosti mestského zastupiteľstva a zapájaní sa jednotlivých poslancov do riešenia problémov mesta. Ak občania budú vidieť, že robíme všetko preto, aby bol náš každodenný život v meste lepší, určite budú prejavovať viac záujmu o veci verejné a pomôžu. Aj preto sme začali vysielať mestské zastupiteľstvá v priamom prenose, aj keď zo začiatku takmer na kolene, ale zainvestujeme do techniky, aby sa zlepšila kvalita vysielania. Verím, že táto aktivita prispeje k väčšej transparentnosti a informovanosti obyvateľov mesta . K už spomínaným sto dňom vo funkcii som si pripravila odpočet z môjho volebného programu, ktorý chcem urobiť na verejných zhromaždeniach občanov koncom marca vo Svite i v časti Pod Skalkou. Na tieto zhromaždenia pozvem poslancov, ale aj občanov, ktorí sa budú môcť pýtať a dávať návrhy na riešenie ich problémov. Presný dátum a čas zhromaždení nájdu občania na našej webstránke, v mestskom rozhlase a v mestských novinách. Ľ. Rešovská

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

PopradŠportSpravodajstvo

Poprad bol, je a naďalej chce byť mestom športu

Je málo miest na Slovensku, ktoré by si vo svojich plánoch a koncepciách neuvádzali starostlivosť o šport občanov. Už menej ...

Nasledujúci článok

ŠportSpravodajstvo

Rallye pod Tatrami odštartuje začiatkom mája

S radou noviniek prichádza v tomto roku najstaršia automobilová súťaž na Slovensku Rallye Tatry. Populárna rely, pod hlavičkou organizátorov z ...
Mestá a ObcePozvánkyŠportSvit

Už tento víkend! ŠKODA BIKE OPEN TOUR odštartuje vo Svite skutočným vysokohorským MTB maratónom HORAL

ŠKODA BIKE OPEN TOUR odštartuje 8. augusta vo Svite ŠKODA HORAL MTB maratónom v nádhernom prostredí Kráľovohoľských Tatier HORAL prinesie ...
Spravodajstvo

Stretnutie vojnových štváčov v Tatrách

Marián Kotleba odhalil desivé plány: Slovenská armáda vyvíja MOVIR – systém na sledovanie a izoláciu neočkovaných! Práve nám tu vzniká ...
Aktualizované 16.10. 04:35
Spravodajstvo

NEJDE O KRÁDEŽ ANI O ZÁMER, ALE O ROZHODNUTIE FANATICKÝCH COVID-VERIACICH, AKO SA SAMOPOŠKODZOVAŤ a SLÚŽIŤ KLINICKÝM ŠTÚDIAM

9.10.2021, čerpacia stanica Slovnaft na trase Košice – Prešov… a za volantom ja…  Po natankovaní nafty som ako vždy, s ...
Aktualizované 14.10. 19:49
Spravodajstvo

Podá Žilinka po vzore rakúskej kauzy „Kurz“ obžalobu na Lipšica za korupčné prieskumy verejnej mienky?

V Rakúsku premiér podal demisiu za to, že si za štátne peniaze dával robiť prieskumy verejnej mienky. To isté robil Lipšic ...
Aktualizované 16.10. 05:28
Spravodajstvo

Prosím, konajte!

Milí priatelia za slobodu, Toto je výzva na povzbudenie k tomu, aby ste pomocou nástrojov, ktoré vám boli poskytnuté, prebudili ...
Spravodajstvo

Štefan Harabin sa pred súd nepostaví, zrušili mu obvinenie za vyzývanie na nenosenie rúšok

Podľa prokurátora nešlo o trestný čin, ale len priestupok. Bývalý sudca sa pred súd nepostaví. Štefanovi Harabinovi zrušili obvinenie za to, že ...
ŠportSvit

Mladí hasiči súťažili vo Svite

Po roku podtatranský Svit  opäť privítal hasičskú mlaď.  Športová hala miestneho basketbalového klubu Iskra aréna v sobotu 18. novembra patrila mladým ...
Spravodajstvo

Šimečka sa vyhráža Varšave? "Brutálne povedané – poľský ústavný súd to dal na Harabina!

Poľský Ústavný súd minulý týždeň dospel k záveru, že určité prvky práva EÚ sú v rozpore s poľskou ústavou. Podľa verdiktu má vnútroštátne ...
SpravodajstvoSvit

Sviťanka nominovaná na Slovensku roka

PhDr. Andrea Gontkovičová, rodená Kocúrová, rodáčka zo Svitu, je tohto roku nominovaná v čitateľsko-diváckej ankete SLOVENKA ROKA 2019 v kategórií ...
PozvánkyŠportSvit

HORAL MARATÓN 2020 tohto roku bude

Každoročne sa koná cyklistický maratón HORAL. Aj napriek nepriaznivej situácii spojenej s pandémiou, ktorá nám komplikuje tohto ročné športové podujatia ...
Spravodajstvo

MONOPOLY - Kto vlastní svet?

„Toto by malo byť povinné sledovanie všetkými ľuďmi na Zemi.“ Tento brilantný dokument ukazuje, ako malá skupina super zločincov nakúpili ...
Spravodajstvo

Dŕžava Slovensko - Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude.

Foto: Ľubomír Schmida Ak pred 100 rokmi bolo pre každého nevyhnutné sa naučiť čítať, písať a počítať, dnes je potrebné sa ...
Aktualizované 14.10. 19:30
Spravodajstvo

Ten kto má pohlavie "X" nech sa hlási na ministerstve vnútra!

Dozvedáme sa, že na Slovensku máme jedincov s 3 pohlavím a tí budú mať vo svojom pase uvedené pohlavie „X“. ...
Spravodajstvo

Bábky farma-mafie Čaputová a Heger spôsobili následky na duševnom stave ľudí

Štefan Harabin viní Zuzanu Čaputovú a Eduarda Hegera z toho, že z bežného vírusového ochorenia už rok a pol vyrábajú ...
Mestá a ObceŠportSpravodajstvoSvit

Zrekonštruovaný chodník pre peších a cyklistov „pokrstili“ deti na kolesách

V stredu 12. augusta bol symbolicky otvorený zrekonštruovaný úsek chodníka pozdĺž cesty I/18 vo Svite. Primátorka Dáša Vojsovičová slávnostne prestrihla stuhu ...
ŠportSvit

Viac než 550 bajkerov si prišlo zmerať sily na MTB maratón Horal v seriáli ŠKODA BIKE OPEN TOUR

Horal aj Horal junior 2020 bol úspešný napriek sťaženým podmienkam. Uplynulú sobotu 8. augusta 2020 sa v malom podtatranskom meste vo ...