Bezdomovci sú najzraniteľnejšou časťou obyvateľstva…

21. októbra 2015

Dôchodca Štefan je na ulici už roky. Poberá dôchodok, má šesť detí, no hoci niekoľko ich býva pod Tatrami, žiť s otcom pod jednou strechou jednoducho nedokážu. A tak sa tento več­ne usmiaty pán túla po okolí a podľa množstva odpadkov možno ľahko identifikovať, kde sa práve jeho základný tábor, pozostávajúci z ohniska, matracov, paplónov a starého oblečenia, nachádza. Zima sa však blíži a tak je čas na Štefanov trik ako mrazy na ulici prežiť. Drobná krádež v obchode mu zaručí pár mesiacov teplej stravy a strechu nad hlavou vo väzení. Na jar sa tak vráti ostrihaný, čisto oblečený, o pár kíl ťažší. Oddýchnutý od jablčného vína i starostí. A plný šťastia a radosti: „Konečne zasa doma. Už sa teším ako sa zas budem holiť hore v potoku…“

Bezdomovstvo je jedným z prejavov chudoby a nejde pri ňom len o stratu obydlia. Hoci ľudí bez domova mnohí na uliciach nevidia radi, sú považovaní za najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva. Väčšinou sa sústreďujú vo väčších mestách, v Bratislave ich odhadom žije viac ako 4 000, obdobne je to v Košiciach a 120 ich evidujeme v Poprade. Celkovú štatistiku na Slovensku nikto nevedie. Odhaduje sa, že ich u nás žije viac ako 35 000. Život na ulici veľmi často hrozí najmä deťom z detských domovov, odsúdencom prepusteným z výkonu trestu a utečencom. Samostatnú a veľmi veľkú skupinu bezdomovcov však tvoria ľudia, ktorí o domov prišli kvôli dlhom a rastie aj počet Rómov. Ako im pomáhajú sociálni pracovníci v Poprade?

Jeden problém vás na ulicu zväčša nedostane…

Sociálni pracovníci sociálneho odboru Mestského úradu v Poprade mapujú, monitorujú a aj vyhľadávajú bezdomovcov bez ohľadu na pobyt. Cieľom ich terénnej práce je motivovať týchto ľudí k zlepšeniu kvality ich života zamestnaním, rekva­lifikáciou, riešením zdra­votných problémov či kon­taktmi s rodinou. Už v roku 2003 otvorili pre ľudí bez domova nocľaháreň. Do­vtedy spolupracovali s IKV Žakovce a Domom na pol­ceste vo Veľkom Slavkove. Z dostupných dokumentov a materiálov, zameraných na problémy bezdomovcov vyplýva, že človek spravidla neskončí na ulici len z jed­ného dôvodu. Veľmi často však v príbehoch týchto ľudí vystupujú rôzne druhy zá­vislostí, najmä alkoholizmus a gamblerstvo, strata zamest­nania, dlhy či rozvod.

Čo ponúkajú mestské zariadenia ľuďom bez domova?

Sociálni pracovníci, ktorí pomáhajú ľuďom bez domo­va, nevidia radi, že sa noviná­ri spravidla o ich zverencov zaujímajú len v zime. Alebo často hľadajú senzáciu, keď niektorí z nich zomrie. Ve­dia, že nielen ich pomoc, ale i celospoločenský záujem, potrebujú ľudia bez domova po celý rok.

Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici v Poprade je organizačnou jednotkou sociálneho odbo­ru, ktorý ho bezprostredne riadi, koordinuje a kontro­luje. Poskytuje sociálne služ­by v nepretržitej prevádz­ke. Táto sociálna služba je určená fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na soci­álnu službu, zabezpečenie nevyhnutných podmienok uspokojiť základné život­né potreby, ak si ich nie sú schopní zabezpečiť sami. Po­skytujú tu služby nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne, výdaj teplého jedla, pomoc vo forme šat­stva počas celého roka, soci­álne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv, sprostred­kovaní zamestnania a sprie­vod do rôznych inštitúcií. Ľuďom z ulice tu ponúkajú aj prístrešie na prenocovanie. Kapacita zariadenia je 35 lô­žok v šiestich miestnostiach, umiestnených na prízemí a poschodí. Okrem toho si tu klienti môžu pripraviť jedlo na elektrickom sporáku a je tu i chladnička. V priesto­roch zariadenia majú televí­zor, malú knižnicu a rôzne spoločenské hry. Nachádza­jú sa tu aj dve toalety a dve sprchy. Jednotlivé izby sú vybavené skrinkami, ktoré slúžia obyvateľom na odlože­nie nevyhnutného ošatenia a osobných vecí. Upratovanie v zariadení si denne zabez­pečujú klienti podľa rozpisu služieb. Dvakrát mesačne sa vymieňa posteľná bielizeň, ak treba, aj častejšie. Stravo­vanie v rozsahu jedného tep­lého jedla denne sa v zaria­dení zabezpečuje dovozom stravy z jedálne pri Centre sociálnych služieb v Popra­de. Jedáleň je vybavená tep­lou vodou, elektrickým spo­rákom, chladničkou, riadom, kuchynskými sporákmi, kuchynskou linkou, stolmi a stoličkami. Slúži nielen na prípravu stravy pre klientov, ale hlavne na výdaj jedného teplého jedla denne, ktoré sa poskytuje počas pracovných dní. Okrem sobôt a nedieľ, cez víkendy v zimných me­siacoch sa teplé jedlo za­bezpečuje pod dohode s ÚS SČK v Poprade (od 12. do 13. h, v prípade potreby aj okamžite).

Nízkoprahové bývanie vo vojenskom stane

Sociálna práca s bezdo­movcami ukázala, že sú aj takí, ktorí odmietajú služby sociálnych zariadení, kde by sa museli podrobiť pravidlám a plniť si dané povinnosti. Ale aj to sú ľudské bytosti a je im potrebné ponúknuť po­moc, ktorú akceptujú. Preto mesto zriadilo nízkoprahové bývanie pre ľudí bez domova v najkritickejšom stave. Pre dlhoročných bezdomovcov, často s vážnymi zdravot­nými a inými problémami, ktorí nie sú pre svoj stav schopní splniť požiadavky ubytovní a nocľahární, ako je napríklad nulová alkoho­lová tolerancia, nedostatok prostriedkov na zaplatenie sociálnych služieb, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu odmietajú služby v zariadení. Aj títo ľudia sú odkázaní na pomoc a často jediným po­skytovateľom pomoci je pre nich mesto. Sami však ne­vyhľadávajú inštitúcie, preto terénnou sociálnou prácou, vykonávanou počas celého roka, je potrebné ich vyhľa­dať a poskytnúť im pomoc, ak o ňu prejavia záujem. V roku 2012 mesto Poprad zakúpilo 4 vojenské stany s pieckami. Klienti nízkopra­hového bývania majú mož­nosť využívať všetky sociálne služby zariadenia.

Vzdelávanie

Pre ľudí bez domova mesto organizuje rôzne vzdelávacie aktivity, aby získali zručnosti práce s výpočtovou techni­kou, internetom i voľnoča­sové aktivity, ktoré sa orga­nizujú priamo v zariadení. K dispozícii majú knižnicu, počítače s internetom, hu­dobné nástroje, výtvarnícky materiál či kuchynku. Vďaka šijaciemu stroju a materiálu si sami môžu opraviť šatst-vo či bielizeň. Najmä ženy vo voľnom čase vyšívajú a pletú z vlny. Vlastnoručne vyrá­bajú rôzne ozdoby, ikebany, ktorými zariadenie zdobia. V čase sviatkov majú k dis­pozícii kuchynku, kde si môžu upiecť koláče, pripra­viť a uvariť jedlo. V spolu­práci s OZ Život bez závislos­tí mesto v zariadení vytvára podmienky pre klientov, ktorí formou duchovných stretnutí a rozhovorov s od­borníkmi na závislosti majú záujem riešiť svoje problémy. Klienti uprednostňujú in­dividuálne stretnutia s od­borníkmi v sídle združenia. Občianske združenie Korene tiež ponúka občanom bez prístrešia možnosť zvýšiť si príjem predajom časopisu Nota bene a kníh, ktoré vy­dáva OZ Proti prúdu Brati­slava. Registrovaných je ich v Poprade 69, aktívnych asi len 12 predajcov. Občania bez prístrešia si môžu zvýšiť príjem aj zapojením sa do menších obecných služieb, organizovaných mestom Poprad.

Kriminalita

Bezdomovcami sú rôzne typy osôb. Veľmi často nad­merne užívajú alkoholické nápoje a na ne potrebujú získať financie. Preto pácha­jú rôzne priestupky, drobné krádeže predmetov, ktoré môžu následne speňažiť, prípadne odniesť do zber­ných surovín. Často získava­jú peniaze aj žobraním. Ide prevažne o malé čiastky, ne­vyhnutné na nákup lacného alkoholu. Obyvateľom však často prekáža už samotná prítomnosť bezdomovcov. Sťažujú sa na zápach, mož­né šírenie chorôb, celkový zanedbaný vzhľad, opitosť. Pri posedávaní často kon­zumujú alkohol, vykonávajú biologické potreby v blízkosti miest, kde sa nachádzajú a je im jedno, či ide o námestie, detské ihrisko, okolie školy alebo kostola. Z hľadiska le­gislatívy sú všetci postihnu­teľní podľa priestupkového zákona, resp. všeobecno-zá­väzného nariadenia mesta, teda uložením pokuty. Ak je občan bez majetku a bez príjmu, je udeľovanie pokuty proces, ktorým policajt ne­zjedná nápravu, pretože po­kuta nebude zaplatená. Na základe toho policajt na mieste priestupku upozorní bezdomovca, zamedzí mu v ďalšej konzumácii alkoho­lu na verejnom priestranstve a prikáže, aby po sebe upratal neporiadok. Iný postup po­licajta v súlade s platnou le­gislatívou nie je možný, hoci sa niektorí obyvatelia doža­dujú zmien, ktoré by polícii umožnili konať efektívnejšie. Podľa odborníkov by situáciu mohlo pomôcť riešiť zriade­nie záchytných izieb, zavede­nie povinnosti podriadiť sa protialkoholickému liečeniu, ktoré je teraz dobrovoľné a zavedenie povinnosti pre každú obec pomôcť svojmu občanovi, ak ostane bez stre­chy nad hlavou a tým zabrá­niť ich združovaniu vo väč­ších mestách.

Aj hygiena je dôležitá…

Stredisko osobnej hygieny (SOH) poskytuje možnosť osobnej hygieny občanovi, ktorý je z dôvodu sociálnej neprispôsobivosti bez prí­strešia. V SOH sú v čase od 9. do 12. h a od 14. do 17. h k dispozícii oddelené sprchy, zvlášť pre mužov a ženy a dve toalety. Občanom, ktorí ne­využívajú služby zariadenia, poskytujú mydlo a šampón. Ak majú vši, k dispozícií sú prípravky na odvšivenie. Prá­čovňa slúži občanom, ktorí sú z dôvodu sociálnej nepri­spôsobenosti bez prístrešia. Môžu si tu vyprať osobné šatstvo, ak pranie nemožno zabezpečiť inak. Pranie a žeh­lenie osobnej bielizne pre klienta sa zabezpečuje 3-krát do mesiaca.

Súčasťou zariadenia je aj miestnosť pre výdaj ob­noseného šatstva a obuvi, ktoré zariadenie získava prostredníctvom organizo­vaných zbierok. Po vypraní ich podľa potreby odovzdá­vajú bezdomovcom. Všetky sociálne služby môžu vyu­žívať aj občania bez prístre­šia, ktorí nevyužívajú služ­by zariadenia, napr. klienti nízkoprahového bývania vo vojenskom stane. Služby za­riadenia sa poskytujú na zá­klade písomnej žiadosti ob­čana a následným uzavretím zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb. Cieľom je, aby sa títo ľudia postupne osamo­statňovali, boli menej závislí na systéme sociálnej pomoci, aby si rozvíjali psycho-sociál­ne vedomie, pestovali vzťah k ľuďom a celej spoločnosti a postupne sami preberali zodpovednosť za svoj život.

Eurofondy pre bezdomovcov

Slovensko dostane z euro­fondov 55 miliónov eur na jedlo a základnú materiálnu pomoc pre najodkázanej­ších ľudí v krajine. Európska komisia schválila slovenský operačný program na pou­žitie nového štrukturálneho fondu Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Sumu z fondu doplníme o 7,7 milió­na eur z národných zdrojov. Peniaze EK vyčlenila na roky 2014 až 2020. Na Slovensku budeme z fondu poskytovať aj potravinové balíčky a teplé jedlá bezdomovcom. Z fondu sa budú tiež poskytovať potra­viny, získané z darov a balíčky so základnými hygienickými potrebami. Pomoc je určená hlavne domácnostiam, kto­ré sú odkázané na pomoc v hmotnej núdzi. Operačný program FEAD spustili v ja­nuári 2014. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby chce prelomiť začaro­vaný kruh chudoby posky­tovaním nefinančnej pomoci niektorým z najviac ohroze­ných občanov únie. Fond ob­sahuje prostriedky v hodnote 3,8 miliardy eur a má pri­spieť k splneniu cieľa Europe 2020 znížiť počet chudobných alebo ľudí, ohrozených chu­dobou a sociálnym vylúče­ním, aspoň o 20 miliónov do roku 2020. Petra Vargová

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

PozvánkySpravodajstvo

Harmónia tela, duše a mysle prichádza opäť do Popradu!

HARMÓNIA festival zdra­via a krásy zavíta pod Tatry aj túto jeseň. Konať sa bude v priestoroch hotela Satel 24. októbra. ...

Nasledujúci článok

Pozvánky

V akej krajinke chceš žiť, keď budeš mať 25?

Svetové združenie býva­lých politických väzňov pripravuje k 17. novembru Dňu boja za slobodu a demokra­ciu verejnú kampaň pod názvom V ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Aktualizované 19.6. 01:03
Spravodajstvo

Porušovaním práv si ani Súdny dvor EÚ rešpekt nezíska

foto: archív Milí priatelia, v dole pripojenom článku SMERo-HLASu iba poukazujem na platný právny stav.Len a len preto, aby Pellegrini, ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...