Lesk a bieda EXPO 2015 v Miláne

29. júla 2015

Mekka módy, talianske Miláno, žije v týchto mesiacoch výstavou EXPO 2015. V jednotli­vých pavilónoch sa návštevníkom ponúkajú odpovede v zmysle leitmotívu „nasýtiť plané­tu – energia pre život“. EXPO, alebo svetová výstava, je veľká medzinárodná výstava prie­myslu a kultúry jednotlivých krajín, ktorá sa nepravidelne, vždy po niekoľkých rokoch, uskutočňuje v rôznych mestách od polovice 19. storočia. V roku 1998 ju hostil Lisabon, 2000 Hannover, 2005 Nagoja, 2008 Zaragoza, 2010 Šanghaj, 2012 Yeosu a 2015 Miláno. Po expozícii v belgickom Bruseli napríklad mestu ostala stavba známeho Atómia, ktoré je dnes symbolom hlavného mesta Európy či Parížu slávna Eiffelovka.

Mekka módy, talianske Miláno, žije v týchto mesiacoch výstavou EXPO 2015. V jednotli­vých pavilónoch sa návštevníkom ponúkajú odpovede v zmysle leitmotívu „nasýtiť plané­tu – energia pre život“. EXPO, alebo svetová výstava, je veľká medzinárodná výstava prie­myslu a kultúry jednotlivých krajín, ktorá sa nepravidelne, vždy po niekoľkých rokoch, uskutočňuje v rôznych mestách od polovice 19. storočia. V roku 1998 ju hostil Lisabon, 2000 Hannover, 2005 Nagoja, 2008 Zaragoza, 2010 Šanghaj, 2012 Yeosu a 2015 Miláno. Po expozícii v belgickom Bruseli napríklad mestu ostala stavba známeho Atómia, ktoré je dnes symbolom hlavného mesta Európy či Parížu slávna Eiffelovka.

Podujatia ako je EXPO majú usporiadateľským mestám a krajinám priniesť hlavne zárobok a silnejšiu propagáciu. EXPO Miláno 2015 potrvá do 31. októbra a očakáva sa, že počas šiestich mesiacov privíta 20 miliónov návštevníkov. Organizáto­ri veria, že výstava pomôže imidžu Talianska i jeho eko­nomike a očakávajú celko­vý zisk vyše 10 miliárd eur, ktoré do mesta prinesú naj­mä zahraniční návštevníci. Areál samotného EXPO tvorí hlavná ulica Decumano, dlhá kilometer a pol, ktorú lemujú pavilóny spolu zo 140 krajín. Nájdete tu však aj pavilóny Európskej únie, kresťanských spoločenstiev, pivovarov, čokolatérií či energetických spoločností. Niektoré menšie krajiny, najmä tie africké, sa spojili a vystavujú spoločne. Návštevníkom tak ponúkajú exotickú zmes šperkov, pest-rofarebných látok, silnej kávy a rôznorodých korenistých vôní.

Ihličie, včely, hojdačky a vesmírny klavír

Medzi najzaujímavejšie pavilóny pre mňa patrilo Rakúsko, Estónsko, Veľká Británia a Maďarsko. Rakú­šania stavili na jednoduchosť a presne v zmysle hlavného motta výstavy, v srdci vý­stavného priestoru, vytvorili živý, voňavý a prirodzený kus lesa so stromami, kríkmi, opadaným ihličím, machom, dubákmi, vtáčím spevom a veľmi príjemným, svie­žim ovzduším. Ich príklad s názvom Breathe – dýchaj ukázal, že netreba vymýšľať moderné technológie. Stačí, keď nenarušíme prirodzený kolobeh, ktorý vytvorila prí­roda. A keďže pavilón patril k najnavštevovanejším, opäť sa ukázalo, že Rakúšania na­ozaj cestovný ruch, ako to tvrdil jeden zo slovenských finančníkov, robiť “nevedia”.

 Obrázok14 

Estónsky pavilón si ma získal svojou jedno­duchou a čistou krásou, ktorá dýchala z všadep­rítomného dreva. Pos-tavený z variabilných dielcov, ponúkal široké možnosti ich použitia i usporiadania pres­ne podľa vkusu i potrieb kaž­dého z návštevníkov. Netrápil turistov siahodlhými video prezentáciami či silenými animačnými programami, ponúkal krátke, zaujímavé informácie o krajine, ľuďoch, rastlinách a živočíchoch, kto­rí v nej žijú. Práve estónski študenti napríklad vymysle­li na internáte Skype, ktorý dnes pozná každé dieťa. A ve­deli ste, že jednoduchá dreve­ná hojdačka, zavesená na ko­nári, je symbolom plodnosti? V tejto severskej krajine ich od začiatku 19. storočia sta­vali na hranici lesa a polí, na kopčekoch, pri každej dedi­ne a hojdanie na nich bolo aj perfektným spestrením pre­hliadky EXPO pavilónov.

Naozaj dych vyrážajúci a obsahovo zmysluplný bol pavilón Veľkej Británie, kto­rý k sebe lákal zaujímavým úľom, ktorý svietil vďaka pre­nosu informácií zo skutočné­ho včelieho úľa, nachádzajú­ceho sa vo vzdialenosti 870 míľ vo Veľkej Británii. Celý pavilón bol inšpirovaný ži­votným cyklom medonosnej včely a zdôrazňoval dopad znečistenia planéty na potra­vinový reťazec. Úľ, ktorý vy­tvoril mladý britský dizajnér, symbolizuje kreativitu a ino­váciu Británie.

V Maďarsku sme sa zasta­vili kvôli švagrinej, pochá­dzajúcej z Budapešti, no pa­vilón zvonku pripomínajúci Noemovu archu, bol zaují­mavý i sám o sebe. Papričky, slamienky, typické dedinské kroje a látky, remeselníci. Jed­noduchá a výstižná expozícia v duchu hesla „neponúkame DDT, PVC, KGB, či GMO, ponúkame zdravé a čisté pro­dukty s jasným pôvodom“. Keď navyše v útrobách archy jeden z návštevníkov zahral na vystavenom slávnom Bo­gányi piáne, vyrobenom z fu­turistických materiálov, aby znelo ako nástroje zo začiat­ku 19. storočia, ale s ľudskej­ším zvukom „mimo času“, ilúzia prenosu do iného sveta bola dokonalá.

O Poprade ani zmienka

Nadšenie opadlo v slo­venskom pavilóne, ktorý má dobrú polohu medzi Japon­skom a Ruskom. Neidentifi­kovateľné profily tvárí obrích sôch a ničím neoriginálne tulivaky návštevníkov z ce­lého sveta nemali čím nad­chnúť. Nás, Tatrancov, hneď na prvý pohľad šokovalo, že medzi propagačnými mate­riálmi z jednotlivých kútov Slovenska nebol ani jeden z Vysokých Tatier či Sloven­ského raja. Poprad nie je uve­dený ani v zozname miest prezentačnej brožúry EXPO Slovensko. Tatry vonku pri­pomenul len stánok Štrbské Pleso – tradičná káva, o kto­rej sme však, paradoxne, po prvýkrát počuli až tu v Milá­ne. Že by bola pre Slovensko a Tatry zvlášť taká príznačná? Pocit sklamania sa ešte pre­hĺbil po vstupe do pavilónu. Návštevníkom boli k dispo­zícii len dvoje 3D okuliare, čo je pri dennej návštevnosti pavilónu odhadovanej na 15 000 dosť smiešne. Fujarový strom v rohu sme takmer prehliadli, zato roztancovaný klip na skladbu Happy, kde tatranská masérka v plavkách tancuje na Lomnickom ští­te, sa nevidieť nedal. A opäť sochy, plastové pokreslené nahé figuríny žien či kovový tanier s príborom, prestreté pred jedlom. Mená autorov ani jednému členovi našej výpravy nič nehovorili. Ani vnútri sme nenašli záber na Tatry či hostesky v tradič­ných krojoch, nič o folkló­re, prameňoch, tradíciách, rastlinných či živočíšnych druhoch, typických pre Slo­vensko. A športový kútik s Cibulkovou, Saganom a la­vičkou, obloženou tenisový­mi loptičkami, zahraničnému návštevníkovi celkom iste nič o Slovensku nepovedia. V reštaurácii to voňalo ako doma, bryndzová a škvarko­vá nátierka nesklamali, avšak chuť v ústach zhorkla, keď na nás zo všetkých stien hľadel Warhol a jeho napodobeniny. Síce svetoznámy umelec, kto­rý ale o Slovensku nikdy nič pozitívne nepovedal a ani sa k nemu nehlásil. Na príjem­nom pocite nepridal ani fakt, že tu obsluhovala česká čaš­níčka v tričku Tatra Tea, na­miesto kofoly čapovali vodu s kofolovým sirupom a hneď pri objednávaní prebehol na­ozaj bizarný rozhovor:

„Tri obložené chlebíky, prosím.“

„Ste zo Žilinského kraja?“

„Nie, prečo?“

„Mali by ste zľavu…“

Nuž, bez komentára. A keď sa navyše nášmu pavilónu prizriete zblízka, uvidíte, že v konkurencii kvalitných a originálnych materiálov je obitý obyčajným plastovým trávnatým kobercom a ška­redými, neopracovanými doskami, z ktorých ešte trčí lepidlo, dojem je dokonaný. Navyše, ak z nich zhora trčia samorezky, pretože sa nie­komu nechcelo zohýnať, aby ich našruboval nenápadne zdola…

Robotické zajtrajšky a propaganda

Za zmienku stoja aj pavi­lóny Japonska, USA a Ruska. Na ten japonský sme sa veľmi tešili. Lákal nás najmä plot, vyrobený zo smrekovcového dreva tradičnou metódou zo 7. storočia, z orezaných dre­vených kĺbov, nahrádzajúcich oceľovú konštrukciu a odol­ných voči zemetraseniu. Trojrozmerná technológia, ktorá v sebe spája múdrosť tradícií i inováciu súčasnosti. Japonský pavilón bol záro­veň po Slovensku i najväč­ším sklamaním. Neustále pod dohľadom hostesiek si nás v presne vyrátaných ča­sových intervaloch presúvali z miestnosti do miestnosti ako stádo oviec. Technicky vyšperkovaným video pre­zentáciám bežní smrteľníci vôbec nerozumeli a keď nás v závere nahnali do reštau­rácie budúcnosti, ocitli sme sa v zlom sci-fi filme. Umelí animátori, oblečení v šiale­ných kostýmoch, nás inšt-ruovali ako si sadnúť za stôl, do rúk vziať paličky, držať ich, vybrať si jedlo, konverzovať so susedmi pri stole. Smiali sa a tlieskali, reflektor zrazu za burácajúcej hudby osvetlil jeden stôl ako víťazov imagi­nárnej súťaže, ktorí sa tvárili rovnako nechápavo ako my. Potom z tmy na smiešnych vozidlách prifrčali hostesky v červenobielych rovnoša­tách s klobúkmi a atmosféra ako z ceremoniálu vo filme Hunger games, keď v show predstavujú chudákov, ktorí idú proti sebe bojovať na život a na smrť, bola dokonalá. Ešte dlho v nás potom rezono­val pocit, že to je budúcnosť, ktorá čaká ľudstvo. Progra­movaná zábava pre robotické bábky, ktorých každé sústo či pohyb kontroluje a vopred na­plánuje niekto iný…

Zvedaví sme preto vbehli do ruského pavilónu, kam nás prilákala nádherne znejúca, naživo spievaná operná ária a obrovská zrkadlová strecha nad vchodom. Všade samé klásky a kosáky, zábery stroj­mi a ľuďmi obrábaných zla­tých polí a tendenčné grafiky nám tak dobre známe spred Nežnej revolúcie. „Dobrá úroda, šťastná žena!“ „Veľa snehu, veľa žitka.“ „Usilovnou prácou k svetlejším zajtrajškom.“ Nie, nebola to paródia. Všetko myslené stopercentne vážne seriózne vyznievalo aj na pozadí matriošiek Putina, v ktorého žalúdku sa nachá­dzala zdrobnenina Stalina a v jeho bruchu zase Lenin. A pri východe ste si na pamiatku mohli kúpiť tričko s fotogra­fiou Putina v štýle Jamesa Bonda a výstižným popisom Mr President…

Ale ani v USA to nebolo iné. Hneď pri vchode sa nám z obrazovky prihováral Ba­rack Obama, za ním na inej rečnil minister vojny John Kerry. Ústa plné dôležitosti boja proti chudobe, ochrany prírody a trvalo udržateľných zdrojov energie. Logo agro­chemickej spoločnosti Mon­santo, najväčšieho producen­ta herbicídu glyfosát a lídra v presadzovaní produkcie GMO plodín však na stene so sponzormi pavilónu asi pre is­totu chýbalo…

Steaky migrantom nedostupné

EXPO Miláno 2015 ne­prejdete za deň, ani za dva. Môžete sem chodiť mesiac a vždy sa niečo nové dozvie­te. Napríklad, že medúzy pat­ria k najjedovatejším tvorom našej planéty a ich žihadlo je nebezpečné, ešte aj keď sa oddelí od zvyšku tela. Že im vyhovujú otepľujúce sa a čoraz znečistenejšie moria a oceány a najväčšie z nich môžu mať priemer až 36 metrov. Vedeli ste, že cher­ry paradajky vynašli Izrael-ci? Alebo, že rovnako v tejto krajine vymysleli zavlažovací systém? Môžete obdivovať fu­turistickú architektúru paviló­nov ako je ten z Kazachstanu, kde by sa EXPO malo konať v roku 2017, Azerbajdžanu a jeho zaujímavej sklenenej gule, ktorá kombinuje tradič­né drevo a kameň s moderný­mi kovmi a sklom, expozíciu Číny poskladanú z tradičných papierových slnečníkov, či preliezť sieťou namiesto dláž­ky, natiahnutou v pavilóne Brazílie. Môžete ochutnať čer­vy, mravce, sto druhov ryže, kávy, syrov a rôznych korenín. Pozrieť si bieloruský traktor či nakúpiť v supermarkete bu­dúcnosti, kde nákupné tašky sú z kartónu na kolieskach, čerstvú pomarančovú šťavu vám pred očami naservírujú roboti a keď sa vybraného to­varu dotknete, na obrazovke nad hlavou sa dozviete nie­len zloženie, obsah alergénov a krajinu pôvodu, ale i CO2 stopu, ktorú produkcia a do­voz konkrétneho výrobku do obchodu zanechali.

Ani v horúcom lete sa návštevy EXPO v Miláne báť ne­musíte. Celý areál je premys­lene tienený, vodné expozície ponúkajú množstvo možnos­tí na osvieženie a napríklad v nepálskom pavilóne si mô­žete oddýchnuť v tôni tradič­nej pagody. Ak chcete tanco­vať, prejdite ku Kolumbijcom, ak sa vám páči hena tetovanie, vyhľadajte pavilóny ďalekého východu a ak mate radi kva­litné mäsko, argentínske stea-ky sa už pre vás škvaria na panvičke… Oku lahodí Strom života, ktorý každú hodinu ožíva a večer ponúka zaujíma­vú svetelnú show. Odpad sa tu striktne separuje a na bezpeč­nosť nenápadne dohliadajú ozbrojení muži. Nikoho z nás neokradli a nikde sme nemu­seli stáť v rade na toaletu. Vý­borná organizácia sa ukázala po západe slnka, keď sa o 23. h brány výstaviska zatvorili a dav tisícov ľudí odchádzal preč. Obavy, či sa zmestíme do metra, sa ukázali neopods-tatnené a dokonca sme si bez problémov po prechodenom dni našli aj voľné miesta na sedenie.

Podčiarknuté, sčítané – tre­ba vidieť. Množstvo inšpirá­cie, nápadov, rozhľad. A téma na zamyslenie. Keď celý svet, 140 krajín na jednom mies­te, tisícimi spôsobmi omieľa potrebu ochrany prírodných zdrojov, čistoty vody, ovzdu­šia, diverzity pôdy, rastlin­ných a živočíšnych druhov, eko-friendly technológií a materiálov, prečo je za hra­nicami tohto výstaviska opäť všetko naruby? Hlad, chudo­ba, tony odpadkov, umiera­júce včely, úbytok dažďových pralesov, nedostatok vody, meniaca sa klíma… Prečo sú vojny, keď všetci tvrdia, že sú zlé a že robia všetko preto, aby neboli? A prečo na vý­stave EXPO nenájdete žiad­nu škandinávsku krajinu? Rozumiem protestantom, ktorí vyšli do ulíc pri otvore­ní EXPO. Aj pápež František vyzval organizátorov a náv­števníkov výstavy, aby neza­búdali na milióny ľudí, ktorí hladujú a za iróniu označil skutočnosť, že táto globálna akcia, venovaná udržateľné­mu rozvoju a spôsobom, ako nasýtiť chudobných, existuje. „EXPO samotné je súčasťou tohto paradoxu hojnosti, kul­túry plytvania a neprispieva k modelu spravodlivého a udr­žateľného rozvoja,” citovala pápeža agentúra Reuters. Sku­točnými protagonistami vý­stavy by mali byť podľa neho „tváre mužov a žien, ktorí trpia hladom, ktorí sú chorí a dokonca zomierajú v dôs-ledku nedostatku jedla alebo jeho škodlivosti“. A aj takých v Miláne nájdete. Migranti z Afriky a bezdomovci však svoj čas trávia žobraním v centre mesta pri železničnej stanici. Petra Vargová

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Chemosvit chce byť vyhľadávanou a rešpektovanou firmou európskej úrovne

Hovoríme s Ing. Jaroslavom Mervartom, predsedom predstavenstva a. s. Chemosvit  a riaditeľom a. s. Chemosvit Fólie Ako hodnotilo valné zhromaždenie ...

Nasledujúci článok

PozvánkySpravodajstvo

Pomôžte zvieratkám v núdzi!

Aj tento rok pomáha československý kastračný program aktívne zvieratám v núdzi. „Tam, kde štát ne­pomáha, pomáhame my, dobrovoľníci. 30. júla ...
Pozvánky

Stretnutie s Tiborom E. Rostasom v diskusii o nezmysloch Bruselu

Tešili ste sa na stretnutie s Tiborom Eliotom Rostasom? Bohužiaľ 1. mája sa konať nebude, ale sa presúva na nový ...
Pozvánky

Mestská galéria Zlatý býk pozýva na otvorenie výstavy - autor: LACO MAJOROŠI

Aktualizácia Predstavujeme výtvarníka Ladislava Majorošiho V Michalovciach práve prebieha výstava obrazov Ladislava Majorošiho, maliara žijúceho a tvoriaceho v Sečovciach. Opýtali sme sa ...
Pozvánky

Pozdrav z Vojvodiny - finisáž výstavy mladých srbských umelcov

Dom umenia Piešťany, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Spolok Srbov na Slovensku vás pozývajú na slávnostné ukončenie výstavy ...
Pozvánky

VERNISÁŽ FILATELISTICKEJ VÝSTAVY ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO

VERNISÁŽ FILATELISTICKEJ VÝSTAVY ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku Autorom výstavy je filatelista Jozef Kútny z ...
Pozvánky

Živé cyrilo-metodské dedičstvo

Obecný úrad Mojmírovce, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Klub filatelistov 52-46 Močenok Vás srdečne pozývajú na vernisáž filatelistickej výstavy ...
Pozvánky

"Živé cyrilo-metodské dedičstvo" - filatelistická výstava v Budapešti

Filatelistická výstava ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Budapešti pozýva zberateľov a priaznivcov umenia Na dvadsiatich paneloch sa odvíja príbeh od príchodu ...
Pozvánky

Pozvánka pod Duklu, bude paráda...

Najbližší piatok a v sobotu bude pripravený vo Svidníku veľmi zaujímavý program, na ktorý občianske združenie Kniha rodu pozýva svojich ...
MOR HO!Pozvánky

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE VÝBORU PETÍCIE

MOR HO, za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírodeLesy chránili partizánov, ich potomkovia ...
Pozvánky

Čarovná krajina

ČAROVNÁ KRAJINAPozvánka na vernisáž členov Zväzu slovenských fotografov Srdečne pozývame na „Reprezentačnú výstavu víťazných fotografií z 5 prvých miest medzinárodného ...
Pozvánky

ŽIVÉ CYRILO-METODSKÉ DEDIČSTVO v Budapešti

Ľubomíra Fallerová, Slovenská samospráva II. obvodu v Budapešti S predsedníčkou občianskeho združenia CYRILOMETODIADA Danielou Suchou sme sa po prvý raz stretli ...