Chemosvit chce byť vyhľadávanou a rešpektovanou firmou európskej úrovne

29. júla 2015

Hovoríme s Ing. Jaroslavom Mervartom, predsedom predstavenstva a. s. Chemosvit  a riaditeľom a. s. Chemosvit Fólie

Ako hodnotilo valné zhromaždenie spoločnosti Chemosvit uplynulý rok z pohľadu naplnenia vízie na roky 2010 až 2014?

– V spoločnosti Chemosvit môžeme obdobie ostatných piatich – šiestich rokov hod­notiť pozitívne z pohľadu zmien, ktoré sme realizovali vo výrobných firmách. Je to hlavne rast produktivity vo vzťahu k osobným nákladom, a tiež znižovanie energetickej náročnosti, čo sa pozitívne prejavilo aj v rastu zisku sku­piny Chemosvit. A to aj nap-riek tomu, že v roku 2104 sme zaznamenali určité výkyvy, ktoré súviseli najmä so situá­ciou na ukrajinskom trhu.

Ako dlhodobo dobrú hod­notím situáciu v dcérskych spoločnostiach vo výrobe elektrofólií, vo výrobe základ­ných fólií, v potlači a konver­tingu, zušľachťovaní a predaji fólií pre potravinársky prie­mysel a tiež v oblasti výroby vláken. Komplikovaná situá­cia pretrváva v oblasti strojá­renskej výroby, kde sa snaží­me stabilizovať a zefektívniť výrobu a tiež hľadať nový vý­robný program.

V uplynulom období bolo víziou firmy stať sa modernou firmou európskej úrovne, čo považujeme do veľkej miery za splnené. Na nasledujúce roky je naším zámerom byť vyhľadávaným a preferova­ným partnerom pre našich zá­kazníkov. Vzhľadom k tomu, že naši zákazníci sú najmä silné regionálne a nadnárod­né firmy, sa znova jedná o cieľ veľmi náročný, ale o to viac motivujúci.

Spomenuli ste ukrajinský trh…

– Rok 2014 bol ovplyvnený situáciou na Ukrajine, pretože viaceré z našich firiem majú bezprostredné kontakty na Ukrajinu, či už ide o vývoz, alebo priamo o produkčné závody. Situácia na Ukrajine je veľmi komplikovaná. Treba povedať, že asi najhorší bol pre nás práve uplynulý rok, pretože sme, ako všetci iní, tento vývoj na Ukrajine asi ne­predpokladali. Dá sa povedať, že aj keď s určitými stratami, ale predsa sa nám túto situá­ciu podarilo zvládnuť. Pou­čení minulým rokom môžem povedať, že na ten ďalší vývoj sme už lepšie pripravení. Sa­mozrejme nevieme, aký pres­ne bude, ale v každom prípa­de, keby sa neuberal dobrým smerom a pretrvávala by sú­časná komplikovaná situácia, neočakávame až také výkyvy, ako sme zaznamenali v mi­nulom roku. Išlo hlavne o fi­nančnú oblasť, ktorá súvisela s pohybmi kurzov, problémy s platením DPH a podobne. Zaujímavosťou ukrajinského trhu je, že z hľadiska spotreby fólií ako keby fungoval, ale bol vo veľkej miere poznamenaný práve zmenami kurzu a po­litickej situácie. Život sa tam nezastavil, fólie sa predávajú, avšak na úspešné zrealizo­vanie obchodu je potrebná obozretnosť a dobrá znalosť miestneho trhu. Situácia na podnikanie je tam oveľa ťaž­šia, čo sa týka najmä dlhodo­bej perspektívy.

Akým smerom sa bude vaša firma uberať v budúcnosti?

– Veľmi veľa záleží od vý­voja v Európe, alebo vo svete všeobecne, pretože naše fir­my sú osemdesiat a niekto­ré až stopercentný exportér. Ak teda hovoríme o tom, čo ovplyvní aj našu firmu, tak v podstatnej miere to budú veľké infraštruktúrne projek­ty. Mám na mysli napríklad prechod na výrobu elektro­mobilov, stavbu veľkých či už atómových, veterných či solárnych elektrárni alebo tzv. smart grid networks, ktoré prepájajú tzv. zelené energie s klasickými zdrojmi. Ne­vyhnutnou súčasťou týchto zariadení sú kondenzátory rôznych druhov, ktoré sa vy­rábajú zo špeciálnej čistej resp. metalizovanej fólie vo firme Terichem. Druhá vec, ktorá má zásadný vplyv na dosahované výsledky, je vše­obecná podnikateľská klíma v Európe. Tá priamo ovplyv­ňuje spotrebu potravín, teda potravinárskych (chlieb, kek­sy, čokolády, káva) alebo štan­dardných hygienických vý­robkov, s čím priamo súvisia požiadavky na výrobu obalo­vých fólií. Skutočnosť, že ani politická situácia v Európe nie je jednoduchá vplýva na zostrenie konkurenčného tlaku na trhu. To si aj z našej strany vyžaduje prijímanie adekvát­nych opatrení, kde sa musíme snažiť byť rýchlejší a efektív­nejší ako naša konkurencia.

Ide teda o vývoj, ktorý určuje trh a vaša spoloč­nosť musí na neho reagovať. Čo je v tejto súvislosti azda najdôležitejšie?

– Pozitívom je, že v spoločnostiach Finchem a Che­mosvit sme zvolili nové ria­diace orgány, predstavenstvo a dozornú radu spoločnosti, ktoré sú platné na nasledu­júcich päť rokov a z tohto pohľadu je situácia stabilizo­vaná. Nová vízia, ktorú som spomínal vyššie je rozpraco­vaná do konkrétnych finanč­ných ukazovateľov a tie sú zamerané ako na zákazníka, akcionára, tak aj na zamest­nancov. Cieľom je zabezpečiť primeranú výnosnosť z tohto biznisu, investovanie do no­vých technológií a zároveň starostlivosť o zamestnancov v zmysle garancie rastu život­nej úrovne. Tak ako doteraz chceme udržiavať a rozvíjať korektné vzťahy s obchod­nými partnermi, zákazník­mi, dodávateľmi a bankami. Dôležitou súčasťou týchto cie­ľov je aj znižovanie úverovej zadlženosti, čo sa nám darilo v uplynulých rokoch úspešne plniť. Čiže cieľom je zvýšenie stability firmy, zníženie závis­losti na externých subjektoch, ale zároveň zabezpečenie zdrojov na rozvoj a inovácie. Z uvedeného zároveň vyplý­va, že si uvedomujeme náš záväzok k spoločenskej zod­povednosti, v zmysle podpo­ry zdravia, školstva, kultúry a športu v našom regióne.

Okrem toho, že ste predsedom predstavenstva, ste aj riaditeľom spoločnosti Chemosvit Fólie. Na ktoré oblasti, najmä s dôrazom na nové investície, alebo vôbec situácie na trhu, zameriavate svoju pozornosť?

– Čo sa týka výroby fólií som veľmi rád, že vďaka nasa­deniu celého kolektívu firmy sa podarilo medziročne za­bezpečiť rast hospodárskych výsledkov. Osobne mám však najväčšiu radosť z toho, keď sa nám najviac podarí nielen splniť zmluv­né záväzky, ale aj mimoriadne a urgentné po­žiadavky našich zákazníkov, čo vie zákazník adekvátne oce­niť. Prispieva to k prehĺbeniu vzá­jomných vzťahov a zároveň k roz­voju spoluprá­ce. Vzhľadom k dosahovaným výsledkom bolo možné znižovať úverovú zadlže­nosť, investovať do nových zaria­dení a takisto podporiť ško­lenia, inovácie a motivačné programy pre zamestnancov. Z nášho pohľadu situáciu na trhu výrazne ovplyvňuje globalizácia. Či už z pohľadu dodávateľov, ale aj zákazní­kov spolupracujeme s násob­ne väčšími spoločnosťami, ktorých špecifikom je to, že pôsobia v podstate na celom svete. To prináša špecifické požiadavky na logistiku, kva­litu, SW podporu, ale aj na obchod vo všeobecnosti. Čiže potrebujeme nielen odbor­níkov vo výrobe, ale v podstate vo všetkých oblastiach podnikania. Tento stav naši zákazníci pravidelne preve­rujú v náročných auditoch, ktoré sú rovnaké pre všetkých dodávateľov na celom svete. Čo sa týka konkurencie, túto evidujeme zo strany ma­lých firiem, ktorých je zvlášť v strednej Európe veľmi veľa, aj kvôli jednorazovej podpo­re z eurofondov. Tie sú však našou konkurenciou skôr pri obsluhe menších a lo­kálnych zákazníkov, keďže zvyčajne nemôžu garantovať veľmi vysokú úroveň služieb pre nadnárodnú klientelu. Na druhej strane sa na trhu stretávame s veľkými nad­národnými spoločnosťami, ktoré zvyčajne rýchlo rastú, najmä cez akvizície iných, menších firiem na trhu. Tu sa snažíme vyplniť medzeru na trhu a priniesť zákazníkom spojenie rýchlosti, flexibility, kvality a inovácií. Tento mix v spojení s atraktívnou cenou bol a stále je na trhu žiadaný. Spája sa tu tradícia, dlhodobo budované know-how, nové investície, ale zároveň aj lojalita a odbornosť zamestnan­cov a finančná stabilita firmy.

Čo vašu firmu čaká v naj­bližších rokoch?

– V každom prípade veľmi konkurencieschopná atmo­sféra na trhoch. Vyplýva to z toho, že vplyvom ukrajin­skej krízy, a tiež vplyvom sankcií, ktoré sú uvalené na Rusko, má Európska únia problém s vlastným hospo­dárskym rastom a niektoré štáty buď stagnujú, alebo až upadajú. Za tejto situácie je pre nás pomerne ťažké zväč­šovať svoj podiel na trhu, získavať nové zákazky, preto­že každý si chráni to, čo má svoje a my musíme vynaložiť oveľa viac úsilia, aby sme si stabilizovali naše zákaznícke a produktové portfólio a zá­roveň v súčasných či nových segmentoch rástli.

Na rýchlo sa meniace a náročné požiadavky trhu veľa firiem reaguje povrch­ne či skratovo. Veľmi často a nekoncepčne, napr. kvôli úspore nákladov, pristupujú k výmenám zamestnancov, kladú dôraz na prezentač­né zručnosti viac než na dl­hodobú odbornú prípravu, čo sa prejavuje aj pri výbere zamestnancov, podceňujú investovanie do nových tech­nológií či vývoja. Pri týchto opatreniach sa stráca lojalita k firme, odbornosť, kontinui­ta, ale tiež vo vzťahoch medzi zamestnancami či zákazník­mi, prevláda povrchnosť a ali­bizmus, čo ohrozuje najmä dlhodobú perspektívu firmy. Z tohto pohľadu často zvyk­neme hovoriť, že sa snažíme ísť v protiprúde. Za základ považujeme dobrý a dlho­dobo budovaný vzťah za­mestnancov k firme, ktorý je podporený viacerými bene­fitmi, aj v sociálnej či zdravot­nej starostlivosti. Pravidelne, aj v dobe krízy vzdelávame našich zamestancov a inves­tujeme do nových zariadení. Snažíme sa udržiavať otvore­nú komunikáciu cez všetky úrovne riadenia. Pri prijímaní zamestancov  najmä na tech­nické profesie cez odborníkov z praxe, preverujeme skutoč­né znalosti uchádzačov. Baťov princíp „disciplína, rešpekt a úcta” považujeme za nad­časový a stále platný. Zároveň sa však snažíme o podporu inovatívneho prístupu, či už v zmysle inovácií procesov, produktov a služieb. Nechce­me iba slepo reagovať na pod­nety trhu, chceme udržiavať a vybudovať stabilnú a solíd­nu firmu, ktorá má dostatoč­nú a kvalitnú ľudskú a tech­nickú základňu aby ustála rôzne turbulencie a zároveň dynamicky a profesionálne dokázala reagovať na požia­davky zákazníkov. Pozeráme nielen na krátkodobú efekti­vitu, ale zároveň na dlhodobé a koncepčné podnikanie.

V rámci dlhodobej prípravy, o ktorej hovoríte, vaša firma investuje nemálo času aj peňazí najmä do odbor­ného rastu a profesionality svojich zamestnancov. Na druhej strane vytvárate prí­ležitosti pre študentov vyso­kých škôl …

– Keď už som spomínal protiprúd, ďalším faktorom je aktívna spolupráca s univerzi­tami v oblasti vývoja či vzde­lávania. Sú to najmä spoloč­né projekty na dizertačných a diplomových prácach, ktoré študenti majú možnosť robiť u nás, ale aj spolupráca na náročnejších projektoch opti­malizácie procesov. Tu sa sna­žíme reagovať na trend príliš veľkej psychológie na trhu.

Samozrejme, že sa aktívne venujeme zlepšovaniu pre­zentačných a reprezentačných zručností našich zamestnan­cov, ale to je len forma prvé­ho kontaktu, za ktorou musí nastúpiť presvedčivý obsah. Preto sa viac zameriavame na odbornú pripravenosť pracov­níkov, aby perfektne rozumeli produktom, ktoré robia, aby rozumeli procesom, v ktorých sú postavení a samozrejme, aby vedeli, ak nastane prob­lém, využívať aj náročné šta­tistické metódy určenia pravej príčiny problému, ktoré sú známe z metodiky Six sig­ma. Cez aplikáciu metodiky DMAIC sa snažíme podporiť riadenú komunikáciu a kon­cepčný prístup k riadeniu projektov.

Toho roku pokračujeme aj v kurzoch Logistika môj­ho pracoviska, do ktorých je zaradených 20 zamestnan­cov. Každý z nich má pro­jekty s určenými témami, ako zlepšiť prácu na svojom pracovisku, ako zlepšiť efek­tivitu, výsledky, spracova­teľnosť zákazky či kvalitu. Zároveň sú zamestnanci ško­lení a podporovaní pracov­níkmi Technickej univerzity Košice, z Ústavu logistiky, ktorá v tomto prípade apli­kuje akreditované štúdium Manažér logistiky. Táto for­ma predstavuje následné, výhradne odborné vzdelá­vanie, s možnosťou získania príslušného titulu. Snažíme sa teda ísť viac do hĺbky, sna­žíme sa systematicky venovať rozvoju firmy cez vzdelá­vanie jej pracovníkov, a tak udržať tradičný a overený prístup dlhodobého budova­nia firmy.

O aké obaly má trh najväčší záujm a aké trendy vo výrobe obalov očakávate?

– Záujem je najmä o ekologické a bariérové obaly, používané na bale­nie napríklad syra, mäsa a súčasne, čo sa týka veľkosti, ide o rôzne balenia pre rodiny. tzv. maxibalenia, ale aj balenia pre samostatne žijúce páry alebo jednotliv­cov, ktorí si kupujú veľmi malé balenia, kde je jeden výrobok, ale vysoký podiel obalu. S tým je spojená aj napr. priemerná veľkosť zá­kazky, ktorá klesá už nie­koľko rokov a tomuto tren­du sa snažíme prispôsobiť. Najmä pre malé zákazky nám klesajú produkčné časy, ale narastajú časy obsluž­né. Snažíme sa prijímať také opatrenia, aby sa skracovali obslužné časy, aby sme do­kázali urobiť viac malých zákaziek. Preto v tomto roku vo fóliách dostavujeme sklad valcov, aby sme mali k dispozícií väčší počet val­cov na vyšší počet menších zákaziek. Investovali sme tiež do nového extrúdera na výrobu päťvrstvových fólií. Je to prvý extrúder tohto typu, pretože zatiaľ sme vy­rábali len trojvrstvové fólie. To nám umožňuje vstup do nových, náročnejších seg­mentov. Investovali sme do nového vreckovacieho stroja a uvažujeme o ďalšom rozší­rení potlače, kde dnes pou­žívame flexotlač a hĺbkotlač. Do budúcnosti sa otvárajú aj nové cesty vo výrobe obalo­vých materiálov ako digitál­ne tlačiarne, UV flexo, kde sa vytvrdzujú farby cez UV žiarenie, nové ofsetové tech­nológie, a podobne. Každá z nich má svoje nesporné výhody, ale aj obmedzenia, takže rozhodovanie nie je jednoduché. Určite sú to však technológie, ktoré nám v budúcnosti môžu pomôcť byť konkurencieschopnejší.

Nemáte pocit, že obal, v podstate na jedno použitie, núti investovať obrov­ské finančné prostriedky do vývoja a výroby, ktoré nie sú vynaložené celkom efektívne?

– Pripúšťam, že niekedy to tak vyzerá. Avšak trendy na obalové materiály udá­vajú zákazníci a často ide o veľmi dynamický proces. Obal totiž musí pritiahnuť a zaujať zákazníka, ochrániť tovar pred znehodnotením a poveternostnými vplyv­mi, musí spĺňať požiadavky na jednoduchý a efektívny transport, prispôsobuje sa demografickým trendom vo svete, a tiež špecifickým po­žiadavkám zákazníkov, napr. reklamné kódy, ľahké otvára­nie, znovu zatvárateľný obal, bariérové vlastnosti a po­dobne. Práve tieto požiadav­ky zákazníkov nás nútia in­vestovať do nových techno­lógií, do vývoja a vzdelania pracovníkov. Ako sa hovorí, ak neviete ponúknuť nové riešenia pre aktuálne potreby zákazníkov, ste už iba súčas­ťou histórie.

Takže áno, je to len obal, ktorý po zakúpení výrobku otvoríme a zahodíme. Avšak po ceste od návrhu dizajnu, výber materiálu, cez potlač presným farebným odtie­ňom, napríklad pri keksoch s „chrumkavým vzhľadom”, so zohľadnením bariér na kyslík a vodné pary, presných rozmerov na vysokorýchlost­né automaty, požiadavky na transport a iné vyššie spomí­nané parametre je to viac než dosť …

O obaloch rozhodujú zákazníci, ale aj Európska únia. Síce nie o vizáži, ale o používaní igelitiek. To by sa malo do roku 2017 znížiť o 50 percent a v roku 2019 až o 80 percent. Bude mať toto rozhodnutie vplyv aj na vašu spoločnosť?

V tomto smere nemáme žiadne obavy a máme na to dva dôvody. Prvý je ten, že podiel výroby tašiek voči cel­kovej produkcii je u nás veľmi malý, je to pre nás okrajový sortiment. Na druhej strane nie je pre nás žiadny prob­lém splniť nariadenie EÚ a vyrábať tašky v hrúbke 50 mikrónov a viac, ktoré sa už chápu ako tašky na opakova­né použitie. Predpokladám, že zákazníci začnú objedná­vať tašky práve v tejto špeci­fikácií. Skôr bude zaujímavé, ako budú túto situáciu riešiť veľkoobchody, ktoré používa­jú ľahké odnosné tašky. Ale to už nie je celkom náš problém. Myslím si, že nejaký spôsob nájdu. Či už to budú pevnej­šie tašky, alebo to bude klasi­fikované ináč, iba ako odnos­ný sáčok a podobne.

Naša firma vie teoreticky ponúknuť aj recyklovateľné tašky, napr. v rámci spoloč­ného projektu s Poľnohospo­dárskou univerzitou v Nitre. Cieľom projektu je výroba obalov, aj tašiek, na báze tzv. PLA, ktoré sú biologicky odbúrateľné. Taktiež vieme vyrobiť tašky z materiálov, ktoré sa nevyrábajú z ropy, ale napríklad z kukurice. Je len otázne, o čo bude mať trh záujem a kde nás európske legislatívne obmedzenia na­smerujú v budúcnosti. Ľ. Rešovská

 

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Memorandum Tatry – Spiš 2020

V rámci jubilejného, 60. ročníka Spišského trhu, ktorý je najväčším spoločensko-kultúrnym podujatím v regióne Spi­ša, sa v Spišskej Novej Vsi ...

Nasledujúci článok

Pozvánky

Lesk a bieda EXPO 2015 v Miláne

Mekka módy, talianske Miláno, žije v týchto mesiacoch výstavou EXPO 2015. V jednotli­vých pavilónoch sa návštevníkom ponúkajú odpovede v zmysle ...
Spravodajstvo

Škandál na liberálnej scéne

TAKÝTO ŠKANDÁL TU EŠTE NEBOL! S čím prišiel včera Robert Fico, je BOMBA, ktorá by mala rozmetať celú slovenskú liberálnu ...
Aktualizované 30.3. 10:10
Spravodajstvo

Nebezpečenstvo uránu hrozí aj Slovensku?

Upozornenie: Niektoré obrázky nie sú vhodné pre maloletých a pre citlivé povahy O nebezpečenstve, ktoré hrozí Slovensku, ak sem privezú ...
Aktualizované 31.3. 23:17
Spravodajstvo

Pracovné a priateľské stretnutie s čínskym veľvyslancom J.E. Sun Lijie

Zem sa už neotáča okolo osi stvorenej z amerického dolára – do hry definitívne vstúpili hráči, ktorí sa niekoľko dekád ...
Aktualizované 29.3. 22:54
Spravodajstvo

ČAPUTOVÁ PRIJALA NA SLOVENSKU PREZIDETNA ESTÓNSKA

Čaputová privítala na Slovensku ďalšiu návštevu, prijala prezidenta Estónska Estónsko je celkom milý malý štátik s počtom obyvateľov 1,3 milióna, ...
Aktualizované 1.4. 00:19
Spravodajstvo

„DIABOLSKÝ PLÁN“ Európskej únie

Európska obranná agentúra (EDA) so sídlom v Bruseli v pondelok 20. 3. 2023 oznámila, že celkovo 17 členských štátov EÚ ...
Aktualizované 31.3. 23:36
NÁZORSpravodajstvo

FBI vyhlásila, že Covid-19 pochádza z laboratória – Soňa Peková

Nové dôkazy ukazujú, že Dr. Anthony Fauci si objednal vedecký článok, aby vyvrátil teóriu úniku z Laboratória vo Wuhane. FBI ...
Spravodajstvo

SPUSŤTE OBLIEHANIE RTVS – Tibor Eliot Rostas

Manifestácie a spontánne protesty ľudí sú už od roku 1989 neúčinné. Prečo? Protagonisti nevytrvali pri dosiahnutí jedinej požiadavky: získať trvalý ...
Spravodajstvo

Čaputová nenávidí Slovákov?

Fico reagoval na Čaputovej nenávistný prejav voči Slovákom: „Pani prezidentka, zapamätajte si, že keď nejaká politika v štáte nefunguje a ...
Spravodajstvo

Trestné oznámenie na Hegera a spol

Štefan Harabin Trestné oznámenie na Hegera a spol za zneužívanie právomoci verejného činiteľa vo vzťahu k odovzdaniu Migov na Ukrajinu. ...
Aktualizované 30.3. 17:09
Spravodajstvo

ILÚZIA o dobrých prokurátoroch

LIPŠIC chodí na USA ambasádu spredu a ŽILINKA zozadu, tvrdí trestný sudca JUDr. Štefan Harabin Štefan Harabin naznačuje fakty: „Tu ...