Chemosvit chce byť vyhľadávanou a rešpektovanou firmou európskej úrovne

29. júla 2015

Hovoríme s Ing. Jaroslavom Mervartom, predsedom predstavenstva a. s. Chemosvit  a riaditeľom a. s. Chemosvit Fólie

Ako hodnotilo valné zhromaždenie spoločnosti Chemosvit uplynulý rok z pohľadu naplnenia vízie na roky 2010 až 2014?

– V spoločnosti Chemosvit môžeme obdobie ostatných piatich – šiestich rokov hod­notiť pozitívne z pohľadu zmien, ktoré sme realizovali vo výrobných firmách. Je to hlavne rast produktivity vo vzťahu k osobným nákladom, a tiež znižovanie energetickej náročnosti, čo sa pozitívne prejavilo aj v rastu zisku sku­piny Chemosvit. A to aj nap-riek tomu, že v roku 2104 sme zaznamenali určité výkyvy, ktoré súviseli najmä so situá­ciou na ukrajinskom trhu.

Ako dlhodobo dobrú hod­notím situáciu v dcérskych spoločnostiach vo výrobe elektrofólií, vo výrobe základ­ných fólií, v potlači a konver­tingu, zušľachťovaní a predaji fólií pre potravinársky prie­mysel a tiež v oblasti výroby vláken. Komplikovaná situá­cia pretrváva v oblasti strojá­renskej výroby, kde sa snaží­me stabilizovať a zefektívniť výrobu a tiež hľadať nový vý­robný program.

V uplynulom období bolo víziou firmy stať sa modernou firmou európskej úrovne, čo považujeme do veľkej miery za splnené. Na nasledujúce roky je naším zámerom byť vyhľadávaným a preferova­ným partnerom pre našich zá­kazníkov. Vzhľadom k tomu, že naši zákazníci sú najmä silné regionálne a nadnárod­né firmy, sa znova jedná o cieľ veľmi náročný, ale o to viac motivujúci.

Spomenuli ste ukrajinský trh…

– Rok 2014 bol ovplyvnený situáciou na Ukrajine, pretože viaceré z našich firiem majú bezprostredné kontakty na Ukrajinu, či už ide o vývoz, alebo priamo o produkčné závody. Situácia na Ukrajine je veľmi komplikovaná. Treba povedať, že asi najhorší bol pre nás práve uplynulý rok, pretože sme, ako všetci iní, tento vývoj na Ukrajine asi ne­predpokladali. Dá sa povedať, že aj keď s určitými stratami, ale predsa sa nám túto situá­ciu podarilo zvládnuť. Pou­čení minulým rokom môžem povedať, že na ten ďalší vývoj sme už lepšie pripravení. Sa­mozrejme nevieme, aký pres­ne bude, ale v každom prípa­de, keby sa neuberal dobrým smerom a pretrvávala by sú­časná komplikovaná situácia, neočakávame až také výkyvy, ako sme zaznamenali v mi­nulom roku. Išlo hlavne o fi­nančnú oblasť, ktorá súvisela s pohybmi kurzov, problémy s platením DPH a podobne. Zaujímavosťou ukrajinského trhu je, že z hľadiska spotreby fólií ako keby fungoval, ale bol vo veľkej miere poznamenaný práve zmenami kurzu a po­litickej situácie. Život sa tam nezastavil, fólie sa predávajú, avšak na úspešné zrealizo­vanie obchodu je potrebná obozretnosť a dobrá znalosť miestneho trhu. Situácia na podnikanie je tam oveľa ťaž­šia, čo sa týka najmä dlhodo­bej perspektívy.

Akým smerom sa bude vaša firma uberať v budúcnosti?

– Veľmi veľa záleží od vý­voja v Európe, alebo vo svete všeobecne, pretože naše fir­my sú osemdesiat a niekto­ré až stopercentný exportér. Ak teda hovoríme o tom, čo ovplyvní aj našu firmu, tak v podstatnej miere to budú veľké infraštruktúrne projek­ty. Mám na mysli napríklad prechod na výrobu elektro­mobilov, stavbu veľkých či už atómových, veterných či solárnych elektrárni alebo tzv. smart grid networks, ktoré prepájajú tzv. zelené energie s klasickými zdrojmi. Ne­vyhnutnou súčasťou týchto zariadení sú kondenzátory rôznych druhov, ktoré sa vy­rábajú zo špeciálnej čistej resp. metalizovanej fólie vo firme Terichem. Druhá vec, ktorá má zásadný vplyv na dosahované výsledky, je vše­obecná podnikateľská klíma v Európe. Tá priamo ovplyv­ňuje spotrebu potravín, teda potravinárskych (chlieb, kek­sy, čokolády, káva) alebo štan­dardných hygienických vý­robkov, s čím priamo súvisia požiadavky na výrobu obalo­vých fólií. Skutočnosť, že ani politická situácia v Európe nie je jednoduchá vplýva na zostrenie konkurenčného tlaku na trhu. To si aj z našej strany vyžaduje prijímanie adekvát­nych opatrení, kde sa musíme snažiť byť rýchlejší a efektív­nejší ako naša konkurencia.

Ide teda o vývoj, ktorý určuje trh a vaša spoloč­nosť musí na neho reagovať. Čo je v tejto súvislosti azda najdôležitejšie?

– Pozitívom je, že v spoločnostiach Finchem a Che­mosvit sme zvolili nové ria­diace orgány, predstavenstvo a dozornú radu spoločnosti, ktoré sú platné na nasledu­júcich päť rokov a z tohto pohľadu je situácia stabilizo­vaná. Nová vízia, ktorú som spomínal vyššie je rozpraco­vaná do konkrétnych finanč­ných ukazovateľov a tie sú zamerané ako na zákazníka, akcionára, tak aj na zamest­nancov. Cieľom je zabezpečiť primeranú výnosnosť z tohto biznisu, investovanie do no­vých technológií a zároveň starostlivosť o zamestnancov v zmysle garancie rastu život­nej úrovne. Tak ako doteraz chceme udržiavať a rozvíjať korektné vzťahy s obchod­nými partnermi, zákazník­mi, dodávateľmi a bankami. Dôležitou súčasťou týchto cie­ľov je aj znižovanie úverovej zadlženosti, čo sa nám darilo v uplynulých rokoch úspešne plniť. Čiže cieľom je zvýšenie stability firmy, zníženie závis­losti na externých subjektoch, ale zároveň zabezpečenie zdrojov na rozvoj a inovácie. Z uvedeného zároveň vyplý­va, že si uvedomujeme náš záväzok k spoločenskej zod­povednosti, v zmysle podpo­ry zdravia, školstva, kultúry a športu v našom regióne.

Okrem toho, že ste predsedom predstavenstva, ste aj riaditeľom spoločnosti Chemosvit Fólie. Na ktoré oblasti, najmä s dôrazom na nové investície, alebo vôbec situácie na trhu, zameriavate svoju pozornosť?

– Čo sa týka výroby fólií som veľmi rád, že vďaka nasa­deniu celého kolektívu firmy sa podarilo medziročne za­bezpečiť rast hospodárskych výsledkov. Osobne mám však najväčšiu radosť z toho, keď sa nám najviac podarí nielen splniť zmluv­né záväzky, ale aj mimoriadne a urgentné po­žiadavky našich zákazníkov, čo vie zákazník adekvátne oce­niť. Prispieva to k prehĺbeniu vzá­jomných vzťahov a zároveň k roz­voju spoluprá­ce. Vzhľadom k dosahovaným výsledkom bolo možné znižovať úverovú zadlže­nosť, investovať do nových zaria­dení a takisto podporiť ško­lenia, inovácie a motivačné programy pre zamestnancov. Z nášho pohľadu situáciu na trhu výrazne ovplyvňuje globalizácia. Či už z pohľadu dodávateľov, ale aj zákazní­kov spolupracujeme s násob­ne väčšími spoločnosťami, ktorých špecifikom je to, že pôsobia v podstate na celom svete. To prináša špecifické požiadavky na logistiku, kva­litu, SW podporu, ale aj na obchod vo všeobecnosti. Čiže potrebujeme nielen odbor­níkov vo výrobe, ale v podstate vo všetkých oblastiach podnikania. Tento stav naši zákazníci pravidelne preve­rujú v náročných auditoch, ktoré sú rovnaké pre všetkých dodávateľov na celom svete. Čo sa týka konkurencie, túto evidujeme zo strany ma­lých firiem, ktorých je zvlášť v strednej Európe veľmi veľa, aj kvôli jednorazovej podpo­re z eurofondov. Tie sú však našou konkurenciou skôr pri obsluhe menších a lo­kálnych zákazníkov, keďže zvyčajne nemôžu garantovať veľmi vysokú úroveň služieb pre nadnárodnú klientelu. Na druhej strane sa na trhu stretávame s veľkými nad­národnými spoločnosťami, ktoré zvyčajne rýchlo rastú, najmä cez akvizície iných, menších firiem na trhu. Tu sa snažíme vyplniť medzeru na trhu a priniesť zákazníkom spojenie rýchlosti, flexibility, kvality a inovácií. Tento mix v spojení s atraktívnou cenou bol a stále je na trhu žiadaný. Spája sa tu tradícia, dlhodobo budované know-how, nové investície, ale zároveň aj lojalita a odbornosť zamestnan­cov a finančná stabilita firmy.

Čo vašu firmu čaká v naj­bližších rokoch?

– V každom prípade veľmi konkurencieschopná atmo­sféra na trhoch. Vyplýva to z toho, že vplyvom ukrajin­skej krízy, a tiež vplyvom sankcií, ktoré sú uvalené na Rusko, má Európska únia problém s vlastným hospo­dárskym rastom a niektoré štáty buď stagnujú, alebo až upadajú. Za tejto situácie je pre nás pomerne ťažké zväč­šovať svoj podiel na trhu, získavať nové zákazky, preto­že každý si chráni to, čo má svoje a my musíme vynaložiť oveľa viac úsilia, aby sme si stabilizovali naše zákaznícke a produktové portfólio a zá­roveň v súčasných či nových segmentoch rástli.

Na rýchlo sa meniace a náročné požiadavky trhu veľa firiem reaguje povrch­ne či skratovo. Veľmi často a nekoncepčne, napr. kvôli úspore nákladov, pristupujú k výmenám zamestnancov, kladú dôraz na prezentač­né zručnosti viac než na dl­hodobú odbornú prípravu, čo sa prejavuje aj pri výbere zamestnancov, podceňujú investovanie do nových tech­nológií či vývoja. Pri týchto opatreniach sa stráca lojalita k firme, odbornosť, kontinui­ta, ale tiež vo vzťahoch medzi zamestnancami či zákazník­mi, prevláda povrchnosť a ali­bizmus, čo ohrozuje najmä dlhodobú perspektívu firmy. Z tohto pohľadu často zvyk­neme hovoriť, že sa snažíme ísť v protiprúde. Za základ považujeme dobrý a dlho­dobo budovaný vzťah za­mestnancov k firme, ktorý je podporený viacerými bene­fitmi, aj v sociálnej či zdravot­nej starostlivosti. Pravidelne, aj v dobe krízy vzdelávame našich zamestancov a inves­tujeme do nových zariadení. Snažíme sa udržiavať otvore­nú komunikáciu cez všetky úrovne riadenia. Pri prijímaní zamestancov  najmä na tech­nické profesie cez odborníkov z praxe, preverujeme skutoč­né znalosti uchádzačov. Baťov princíp „disciplína, rešpekt a úcta” považujeme za nad­časový a stále platný. Zároveň sa však snažíme o podporu inovatívneho prístupu, či už v zmysle inovácií procesov, produktov a služieb. Nechce­me iba slepo reagovať na pod­nety trhu, chceme udržiavať a vybudovať stabilnú a solíd­nu firmu, ktorá má dostatoč­nú a kvalitnú ľudskú a tech­nickú základňu aby ustála rôzne turbulencie a zároveň dynamicky a profesionálne dokázala reagovať na požia­davky zákazníkov. Pozeráme nielen na krátkodobú efekti­vitu, ale zároveň na dlhodobé a koncepčné podnikanie.

V rámci dlhodobej prípravy, o ktorej hovoríte, vaša firma investuje nemálo času aj peňazí najmä do odbor­ného rastu a profesionality svojich zamestnancov. Na druhej strane vytvárate prí­ležitosti pre študentov vyso­kých škôl …

– Keď už som spomínal protiprúd, ďalším faktorom je aktívna spolupráca s univerzi­tami v oblasti vývoja či vzde­lávania. Sú to najmä spoloč­né projekty na dizertačných a diplomových prácach, ktoré študenti majú možnosť robiť u nás, ale aj spolupráca na náročnejších projektoch opti­malizácie procesov. Tu sa sna­žíme reagovať na trend príliš veľkej psychológie na trhu.

Samozrejme, že sa aktívne venujeme zlepšovaniu pre­zentačných a reprezentačných zručností našich zamestnan­cov, ale to je len forma prvé­ho kontaktu, za ktorou musí nastúpiť presvedčivý obsah. Preto sa viac zameriavame na odbornú pripravenosť pracov­níkov, aby perfektne rozumeli produktom, ktoré robia, aby rozumeli procesom, v ktorých sú postavení a samozrejme, aby vedeli, ak nastane prob­lém, využívať aj náročné šta­tistické metódy určenia pravej príčiny problému, ktoré sú známe z metodiky Six sig­ma. Cez aplikáciu metodiky DMAIC sa snažíme podporiť riadenú komunikáciu a kon­cepčný prístup k riadeniu projektov.

Toho roku pokračujeme aj v kurzoch Logistika môj­ho pracoviska, do ktorých je zaradených 20 zamestnan­cov. Každý z nich má pro­jekty s určenými témami, ako zlepšiť prácu na svojom pracovisku, ako zlepšiť efek­tivitu, výsledky, spracova­teľnosť zákazky či kvalitu. Zároveň sú zamestnanci ško­lení a podporovaní pracov­níkmi Technickej univerzity Košice, z Ústavu logistiky, ktorá v tomto prípade apli­kuje akreditované štúdium Manažér logistiky. Táto for­ma predstavuje následné, výhradne odborné vzdelá­vanie, s možnosťou získania príslušného titulu. Snažíme sa teda ísť viac do hĺbky, sna­žíme sa systematicky venovať rozvoju firmy cez vzdelá­vanie jej pracovníkov, a tak udržať tradičný a overený prístup dlhodobého budova­nia firmy.

O aké obaly má trh najväčší záujm a aké trendy vo výrobe obalov očakávate?

– Záujem je najmä o ekologické a bariérové obaly, používané na bale­nie napríklad syra, mäsa a súčasne, čo sa týka veľkosti, ide o rôzne balenia pre rodiny. tzv. maxibalenia, ale aj balenia pre samostatne žijúce páry alebo jednotliv­cov, ktorí si kupujú veľmi malé balenia, kde je jeden výrobok, ale vysoký podiel obalu. S tým je spojená aj napr. priemerná veľkosť zá­kazky, ktorá klesá už nie­koľko rokov a tomuto tren­du sa snažíme prispôsobiť. Najmä pre malé zákazky nám klesajú produkčné časy, ale narastajú časy obsluž­né. Snažíme sa prijímať také opatrenia, aby sa skracovali obslužné časy, aby sme do­kázali urobiť viac malých zákaziek. Preto v tomto roku vo fóliách dostavujeme sklad valcov, aby sme mali k dispozícií väčší počet val­cov na vyšší počet menších zákaziek. Investovali sme tiež do nového extrúdera na výrobu päťvrstvových fólií. Je to prvý extrúder tohto typu, pretože zatiaľ sme vy­rábali len trojvrstvové fólie. To nám umožňuje vstup do nových, náročnejších seg­mentov. Investovali sme do nového vreckovacieho stroja a uvažujeme o ďalšom rozší­rení potlače, kde dnes pou­žívame flexotlač a hĺbkotlač. Do budúcnosti sa otvárajú aj nové cesty vo výrobe obalo­vých materiálov ako digitál­ne tlačiarne, UV flexo, kde sa vytvrdzujú farby cez UV žiarenie, nové ofsetové tech­nológie, a podobne. Každá z nich má svoje nesporné výhody, ale aj obmedzenia, takže rozhodovanie nie je jednoduché. Určite sú to však technológie, ktoré nám v budúcnosti môžu pomôcť byť konkurencieschopnejší.

Nemáte pocit, že obal, v podstate na jedno použitie, núti investovať obrov­ské finančné prostriedky do vývoja a výroby, ktoré nie sú vynaložené celkom efektívne?

– Pripúšťam, že niekedy to tak vyzerá. Avšak trendy na obalové materiály udá­vajú zákazníci a často ide o veľmi dynamický proces. Obal totiž musí pritiahnuť a zaujať zákazníka, ochrániť tovar pred znehodnotením a poveternostnými vplyv­mi, musí spĺňať požiadavky na jednoduchý a efektívny transport, prispôsobuje sa demografickým trendom vo svete, a tiež špecifickým po­žiadavkám zákazníkov, napr. reklamné kódy, ľahké otvára­nie, znovu zatvárateľný obal, bariérové vlastnosti a po­dobne. Práve tieto požiadav­ky zákazníkov nás nútia in­vestovať do nových techno­lógií, do vývoja a vzdelania pracovníkov. Ako sa hovorí, ak neviete ponúknuť nové riešenia pre aktuálne potreby zákazníkov, ste už iba súčas­ťou histórie.

Takže áno, je to len obal, ktorý po zakúpení výrobku otvoríme a zahodíme. Avšak po ceste od návrhu dizajnu, výber materiálu, cez potlač presným farebným odtie­ňom, napríklad pri keksoch s „chrumkavým vzhľadom”, so zohľadnením bariér na kyslík a vodné pary, presných rozmerov na vysokorýchlost­né automaty, požiadavky na transport a iné vyššie spomí­nané parametre je to viac než dosť …

O obaloch rozhodujú zákazníci, ale aj Európska únia. Síce nie o vizáži, ale o používaní igelitiek. To by sa malo do roku 2017 znížiť o 50 percent a v roku 2019 až o 80 percent. Bude mať toto rozhodnutie vplyv aj na vašu spoločnosť?

V tomto smere nemáme žiadne obavy a máme na to dva dôvody. Prvý je ten, že podiel výroby tašiek voči cel­kovej produkcii je u nás veľmi malý, je to pre nás okrajový sortiment. Na druhej strane nie je pre nás žiadny prob­lém splniť nariadenie EÚ a vyrábať tašky v hrúbke 50 mikrónov a viac, ktoré sa už chápu ako tašky na opakova­né použitie. Predpokladám, že zákazníci začnú objedná­vať tašky práve v tejto špeci­fikácií. Skôr bude zaujímavé, ako budú túto situáciu riešiť veľkoobchody, ktoré používa­jú ľahké odnosné tašky. Ale to už nie je celkom náš problém. Myslím si, že nejaký spôsob nájdu. Či už to budú pevnej­šie tašky, alebo to bude klasi­fikované ináč, iba ako odnos­ný sáčok a podobne.

Naša firma vie teoreticky ponúknuť aj recyklovateľné tašky, napr. v rámci spoloč­ného projektu s Poľnohospo­dárskou univerzitou v Nitre. Cieľom projektu je výroba obalov, aj tašiek, na báze tzv. PLA, ktoré sú biologicky odbúrateľné. Taktiež vieme vyrobiť tašky z materiálov, ktoré sa nevyrábajú z ropy, ale napríklad z kukurice. Je len otázne, o čo bude mať trh záujem a kde nás európske legislatívne obmedzenia na­smerujú v budúcnosti. Ľ. Rešovská

 

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Memorandum Tatry – Spiš 2020

V rámci jubilejného, 60. ročníka Spišského trhu, ktorý je najväčším spoločensko-kultúrnym podujatím v regióne Spi­ša, sa v Spišskej Novej Vsi ...

Nasledujúci článok

Pozvánky

Lesk a bieda EXPO 2015 v Miláne

Mekka módy, talianske Miláno, žije v týchto mesiacoch výstavou EXPO 2015. V jednotli­vých pavilónoch sa návštevníkom ponúkajú odpovede v zmysle ...
Spravodajstvo

Málo ľudí rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začiatku - Igor Bratčikov

Igor Bratčikov, veľvyslanec RF v SR Málo ľudí na Slovensku rozumie tomu, čo všetko predchádzalo začatiu Špeciálnej vojenskej operácie Ruskej ...
Spravodajstvo

Vyšetrovací výbor vyšetruje spojenie firmy Burisma s teroristickými útokmi v Rusku

Vyšetrovací výbor Ruska v utorok oznámil začatie trestného konania podľa článku o financovaní terorizmu. Do podozrenia sa dostala notoricky známa ...
Spravodajstvo

Harabin: Toto je rozklad štátu! Výsmech všetkého...

Juraja Dobrotku nezákonne vyhodili zo slovenskej armády za nenosenie rúška! Milí priatelia. Dnes 11. 4. 2024 som bol na Mestskom ...
Spravodajstvo

VŠETKO JE NAOPAK - Štefan Harabin

Štefan Harabin: Uvalenie sankcií proti Ruskej federácii Európskou Úniou je protiprávne a zjavne v rozpore i s Ústavou SR Milí ...
Spravodajstvo

Konšpiračné výrony a hoaxy Aktualít

Aktuality zo Sorosovej stajne médií napísali článok pod názvom:„10 dôvodov, prečo vyhral Peter Pellegrini“ Považujem za potrebné uviesť niektoré fakty ...
Aktualizované 17.4. 20:43
Spravodajstvo

Psuedo-vakcíny mRNA: Súčasný výskum

Nová práca publikovaná v časopise PLOS One, veľmi vysoko hodnotenom časopise, si zaslúži preskúmanie. Štúdia publikovaná v tomto článku dokumentuje, ...
Spravodajstvo

UMELÁ INTELIGENCIA A SLOVENSKO (ZNOVA) AKO PILOTNÁ KRAJINA

Peter Pellegrini, budúci prezident Slovenskej republiky, je zárukou zavádzania umelej inteligencie na Slovensku. Túto skutočnosť už ohlásil na tlačovke, ako ...
Spravodajstvo

Všetko je inak: Orbán, Fico, Pellegrini - nová politika USA v Európe? Ukrajina, Taiwan...

PROTIPROUD TV vysiela ďalší rozhovor Petra Hájka s vojenským a bezpečnostným expertom Michalom Svatošom, ktorý opäť prináša prekvapivé informácie, ktoré ...
Aktualizované 18.4. 23:51
Spravodajstvo

Chce Fico naozaj, aby platilo právo?... Mazák ho tiež pošliapaval?

Harabin: Ako to s právom myslí súčasná koalícia? Na vážne prešľapy nereaguje… „Právo nemôže byť postavené na nepráve,“ stále dookola ...
Spravodajstvo

„Nedeľná škola Slavice“ a „Chazarský golem“ na Slovanskom dvore v Alekšinciach

Foto: Eugen Rusnák AUTOR: EUGEN RUSNÁK Víkend na už veľmi dobre známom na celom Slovensku a v zahraničí Slovanskom dvore v Alekšinciach bol ...