Súkenníci – majstri spracovania vlny v Barónke

22. júla 2015

S Kežmarkom sú neodmys­liteľne späté cechy a remeslá, ktoré mesto preslávili na mape Európy. Remeselnícky festival sa tradične spája aj s remeslom, ktoré v daný rok oslavuje výročie. Jubilejný ročník EĽRO bol venovaný remeslám, ktoré sa venujú spracovaniu textilu, predo­všetkým súkenníkom. Textil má v Kežmarku veľkú tradíciu a v minulosti tu pôsobila spo­ločnosť, ktorá bola nasledov­níkom prvej priemyselnej ľa­nárskej továrne nielen na úze­mí Slovenska, ale aj na území bývalého Uhorska a patrila medzi najstaršie textilné továrne na Slovensku. Jed­ným zo sprievodných podujatí 25. ročníka EĽRO bola výstava v Barónke, ktorá nies­la názov Súkenníci – majstri spracovania vlny.

Prevažná väčšina mužské­ho obyvateľstva Kežmarku sa zaoberala remeslom. Najstar­ší remeselníci zabezpečovali obyvateľstvo stravou, ode­vom, obuvou, pracovnými nástrojmi a zbraňami. Pod cechy, vyrábajúce a spracu­júce textil na území mesta patrili súkennícky, krajčír­sky, povraznícky, klobučníc­ky, gombikársky a farbiarsky cech a cech tkáčov ľanového plátna. Najstaršie datovaným cechom je súkennícky (1475) a práve v tomto roku oslavuje 540 rokov. Výstavu venovanú súkenníkom pripravilo Mú­zeum v Kežmarku predovšet­kým z vlastného múzejného fondu a archívne materiály mali zapožičané zo Štátneho archívu v Spišskej Sobote. Na výstave môžu návštevní­ci okrem iného vidieť vzácne dobové listiny cechu súken­níkov, pečatidlo či zvolávaciu tabuľku. „Je to naozaj špecific­ká téma, ale súvisí s výročím súkenníkov. Boli sme milo prekvapení, že aj súkromníci veľmi pozitívne reagovali na našu výzvu, či by vedeli prispieť zo svojich zbierok. Takže máme vystavenú maketu val­chovne, v ktorej sa spracová­vala vlna od rodiny Ofúkanej z mestečka pri Púchove a zo súkromného múzea v Lenda­ku, od pani Gálikovej. Výstava je zaujímavá a pútavá. Aj tí ľudia, ktorí nevedia o čom sú­kenníctvo je, sa tu môžu veľa dozvedieť,“ povedala Erika Cintulová, riaditeľka Múzea v Kežmarku.

Kedysi platili prísne pra­vidlá a súkno sa smelo robiť len z ovčej vlny a na trhu ju mohli predávať iba kežmar­skí majstri súkenníci. Mesto malo dostatok ovčej vlny vďaka Tatrám, ktoré z väčšej časti patrili mestu. Ovce za­bezpečovali nielen oblečenie, ale hlavne obživu, ktorou zá­sobovali obyvateľov mesta, ale i široké okolie Spiša. „Toto bola horská oblasť, kde sa cho­vali ovce a spracovávala sa ovčia vlna. V súčasnosti práve súkno vidíme na tradičných ľudových odevoch. Kroje boli práve z tohto materiálu. Veľmi pekné je to, že ešte v súčasnosti existujú ľudia, ktorí so súknom pracujú a venujú sa jeho spra­covaniu. Na výstave sa pre­zentovala pani Scherfel, ktorá je jednou z nich. So svojimi výrobkami obohatila výstavu a prispela k tomu, že ľudia môžu aj dnes, v modernom prevedení, vidieť nádherné výrobky z ovčej vlny. V areáli festivalu vystavovala pani Garstková, ktorá šije portky. Našťastie táto tradičná výroba neupadla do zabudnutia,“ ho­vorí riaditeľka múzea.

Ešte koncom 18. storočia bolo v Kežmarku približne 40 súkenníkov, dnes je ale si­tuácia iná. Podľa riaditeľky je veľmi ťažké pozháňať kvalitné súkno. „Smutné je, že tí, ktorí sa venujú šitiu zo súkna, ho musia nakupovať v Čechách. Naozaj to, čo bolo pre nás špe­cifické pri spracovávaní tex­tilu, súkna, ľanu u nás nemá pokračovateľov. Viem, že raz, možno o 5 – 10 rokov zistíme, že to, čo sme mali tradičné, už nebude a nebudeme mať ni­koho, kto by nám ukázal, ako sa to robilo. Myslím si, že aj vďaka festivalu sa podarí tie­to tradície v regióne uchovať,“ konštatovala E. Cintulová.

V dávnych časoch pracov­ný a spoločenský život v Kež­marku vytvárali cechy. Prija­tie do remeselníckeho cechu malo svoje prísne pravidlá, ktoré sa museli striktne dodržiavať a dôležité bolo, aby svoje výrobky a prácu robili poctivo, inak im hrozilo vylú­čenie z cechu, čo v tom čase znamenalo umrieť od hladu. Dnes je už všetko inak, ale zobrať si príklad z vtedajšej doby by určite aspoň v tradí­cii poctivosti prospelo všet­kým, nie iba remeselníkom. (pks)

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

Stredná umelecká škola v Kežmarku - skvelá prezentácia remesla

Stredná umelecká škola v Kežmarku sa každoročne podieľa na organizovaní Európskeho ľudového remesla. Už sedemnásty rok po sebe sme v ...

Nasledujúci článok

Kultúra

O vernárskych piesňach a folklórnych tradíciách v obci Vernár

Koncom júna, počas Vernárskych folkór­nych slávností, oslávila obec Vernár 720. výročie prvej písomnej zmienky o obci a 61. výročie folklórneho ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Krehká krása Batizoviec

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade pripravuje v spolupráci s obcou Batizovce ďalší ročník už tradičnej výstavy/súťaže v zdobení veľkonočných vajíčok, ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Týždeň sovenských knižníc

KultúraSpravodajstvoŽivotný štýl

Modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

PSK predstavil víziu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Vláda SR na to vyčlenila 7,1 milióna eur Múzeum ...
KultúraPozvánkySpravodajstvo

Galéria OnLine ‒ karanténne novinky Galérie umelcov Spiša v apríli, 2020

Aktuálne preventívne opatrenia zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, prinášajú nové výzvy aj pre kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja. Viaceré ...
KultúraPozvánkySpravodajstvoŽivotný štýl

MABE ...a kde ti je začiatok človek?

ATELIÉR POPPRAT, ktorý sa nachádza v centre mesta Poprad v pasáži ALFA, bude organizátorom výstavy umeleckých diel autora MABE – ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyŽivotný štýl

Kurzy keramiky

Relax s keramikou ATELIÉR POPPRAT organizuje kurzy tvorby z keramickej hliny. Kurz trvá 90 min. V cene 20 EUR pre ...
KultúraMestá a ObceVysoké TatryŽivotný štýl

Aké boli Tatranské Vianoce 2019

Počas Tatranských Vianoc vystúpilo 283 účinkujúcich Mesto Vysoké Tatry pripravilo v decembri minulého roku už 14. ročník seriálu programov venovaných najkrajším ...
KultúraSpravodajstvo

Popradský „starogymplák“ Štefan Slavkovský zbiera úspechy

Keď v septembri 2013 nastúpil vtedy 11-ročný Štefan Slavkovský do prímy osemročného štúdia v Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade, bol iba ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Marek Zimka bude opäť hosťovať v Ateliéri Popprat

MAREK ZIMKA – VÝBER Z TVORBY výstava obrazov v centre mesta Poprad v priestoroch ATELIÉR POPPRAT na námestí sv. Egídia ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Fašiangový sprievod v Batizovciach

Pozývame do Batizoviec Tradičný fašiangový sprievod  spojený s domácou zabíjačkou sa tohto roku uskutoční v Batizovciach  22. februára 2020 so ...