Súkenníci – majstri spracovania vlny v Barónke

22. júla 2015

S Kežmarkom sú neodmys­liteľne späté cechy a remeslá, ktoré mesto preslávili na mape Európy. Remeselnícky festival sa tradične spája aj s remeslom, ktoré v daný rok oslavuje výročie. Jubilejný ročník EĽRO bol venovaný remeslám, ktoré sa venujú spracovaniu textilu, predo­všetkým súkenníkom. Textil má v Kežmarku veľkú tradíciu a v minulosti tu pôsobila spo­ločnosť, ktorá bola nasledov­níkom prvej priemyselnej ľa­nárskej továrne nielen na úze­mí Slovenska, ale aj na území bývalého Uhorska a patrila medzi najstaršie textilné továrne na Slovensku. Jed­ným zo sprievodných podujatí 25. ročníka EĽRO bola výstava v Barónke, ktorá nies­la názov Súkenníci – majstri spracovania vlny.

Prevažná väčšina mužské­ho obyvateľstva Kežmarku sa zaoberala remeslom. Najstar­ší remeselníci zabezpečovali obyvateľstvo stravou, ode­vom, obuvou, pracovnými nástrojmi a zbraňami. Pod cechy, vyrábajúce a spracu­júce textil na území mesta patrili súkennícky, krajčír­sky, povraznícky, klobučníc­ky, gombikársky a farbiarsky cech a cech tkáčov ľanového plátna. Najstaršie datovaným cechom je súkennícky (1475) a práve v tomto roku oslavuje 540 rokov. Výstavu venovanú súkenníkom pripravilo Mú­zeum v Kežmarku predovšet­kým z vlastného múzejného fondu a archívne materiály mali zapožičané zo Štátneho archívu v Spišskej Sobote. Na výstave môžu návštevní­ci okrem iného vidieť vzácne dobové listiny cechu súken­níkov, pečatidlo či zvolávaciu tabuľku. „Je to naozaj špecific­ká téma, ale súvisí s výročím súkenníkov. Boli sme milo prekvapení, že aj súkromníci veľmi pozitívne reagovali na našu výzvu, či by vedeli prispieť zo svojich zbierok. Takže máme vystavenú maketu val­chovne, v ktorej sa spracová­vala vlna od rodiny Ofúkanej z mestečka pri Púchove a zo súkromného múzea v Lenda­ku, od pani Gálikovej. Výstava je zaujímavá a pútavá. Aj tí ľudia, ktorí nevedia o čom sú­kenníctvo je, sa tu môžu veľa dozvedieť,“ povedala Erika Cintulová, riaditeľka Múzea v Kežmarku.

Kedysi platili prísne pra­vidlá a súkno sa smelo robiť len z ovčej vlny a na trhu ju mohli predávať iba kežmar­skí majstri súkenníci. Mesto malo dostatok ovčej vlny vďaka Tatrám, ktoré z väčšej časti patrili mestu. Ovce za­bezpečovali nielen oblečenie, ale hlavne obživu, ktorou zá­sobovali obyvateľov mesta, ale i široké okolie Spiša. „Toto bola horská oblasť, kde sa cho­vali ovce a spracovávala sa ovčia vlna. V súčasnosti práve súkno vidíme na tradičných ľudových odevoch. Kroje boli práve z tohto materiálu. Veľmi pekné je to, že ešte v súčasnosti existujú ľudia, ktorí so súknom pracujú a venujú sa jeho spra­covaniu. Na výstave sa pre­zentovala pani Scherfel, ktorá je jednou z nich. So svojimi výrobkami obohatila výstavu a prispela k tomu, že ľudia môžu aj dnes, v modernom prevedení, vidieť nádherné výrobky z ovčej vlny. V areáli festivalu vystavovala pani Garstková, ktorá šije portky. Našťastie táto tradičná výroba neupadla do zabudnutia,“ ho­vorí riaditeľka múzea.

Ešte koncom 18. storočia bolo v Kežmarku približne 40 súkenníkov, dnes je ale si­tuácia iná. Podľa riaditeľky je veľmi ťažké pozháňať kvalitné súkno. „Smutné je, že tí, ktorí sa venujú šitiu zo súkna, ho musia nakupovať v Čechách. Naozaj to, čo bolo pre nás špe­cifické pri spracovávaní tex­tilu, súkna, ľanu u nás nemá pokračovateľov. Viem, že raz, možno o 5 – 10 rokov zistíme, že to, čo sme mali tradičné, už nebude a nebudeme mať ni­koho, kto by nám ukázal, ako sa to robilo. Myslím si, že aj vďaka festivalu sa podarí tie­to tradície v regióne uchovať,“ konštatovala E. Cintulová.

V dávnych časoch pracov­ný a spoločenský život v Kež­marku vytvárali cechy. Prija­tie do remeselníckeho cechu malo svoje prísne pravidlá, ktoré sa museli striktne dodržiavať a dôležité bolo, aby svoje výrobky a prácu robili poctivo, inak im hrozilo vylú­čenie z cechu, čo v tom čase znamenalo umrieť od hladu. Dnes je už všetko inak, ale zobrať si príklad z vtedajšej doby by určite aspoň v tradí­cii poctivosti prospelo všet­kým, nie iba remeselníkom. (pks)

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

Stredná umelecká škola v Kežmarku - skvelá prezentácia remesla

Stredná umelecká škola v Kežmarku sa každoročne podieľa na organizovaní Európskeho ľudového remesla. Už sedemnásty rok po sebe sme v ...

Nasledujúci článok

KultúraVernár

O vernárskych piesňach a folklórnych tradíciách v obci Vernár

Koncom júna, počas Vernárskych folkór­nych slávností, oslávila obec Vernár 720. výročie prvej písomnej zmienky o obci a 61. výročie folklórneho ...
KultúraPozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM 2020/2021

Slávnostné otvorenie Tatranského ľadového dómu Otvorené denne od 9:00 – 16:15 (pozemná lanovka v prevádzke od 8:30 do 16:30) Prežite ...
KultúraMestá a ObcePoprad

Na minútku do múzea 1

Vo fondoch Podtatranského múzea v Poprade sa nachádza neobvyklá nádoba zo známej archeologickej lokality Myšia hôrka pri Spišskom Štvrtku. Našli ju ...
KultúraMestá a ObcePopradPozvánkyVysoké Tatry

VILA FLÓRA Umenie Tatier

Vážení milovníci umenia a Tatier, Tatranská galéria v tomto roku slávi 60. výročie svojho vzniku. Predstavujeme Vám prostredníctvom tejto výstavy diela, ktoré ...
KultúraPozvánky

Leonardo da Vinci v Tatranskej galérii

Leonardo da Vinci – Stroje a iné Stanislav Lajda – Posledná večera Leonarda z Vinci Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: ...
KultúraMestá a ObcePopradPozvánky

Vianočný POPRAD

Mesto Poprad, brána do Vysokých Tatier tradične každý rok začiatkom decembra sa zaodeje do zimného trblietavého šatu a láka návštevníkov ...
Kultúra

Igor Piačka predstavil svoju novú poštovú známku

V Liptovskom Mikuláši, v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva sa 30. júna konala inaugurácia novej poštovej známky, Demänovská jaskyňa ...
KežmarokKultúraMestá a ObcePopradPozvánkyPrešovSpišská BeláVysoké Tatry

V Tatrách sa otvoria vysokohorské chodníky a znovu ožije kultúra

Po otvorení dolín (15. júna) sa môžete tešiť na začiatok bohatého Tatranského kultúrneho leta. Už o pár dní ho odštartujú tri ...
KultúraPoprad

Gedeon Majunke - 100. rokov od úmrtia významného architekta

100. rokov od úmrtia významného architekta Gedeona Majunkeho   Gedeon Wilhelm Majunke sa narodil 9. mája 1854 v Spišskej Sobote a ...
KultúraMestá a ObceStará Ľubovňa

Na Ľubovnianskom hrade zrekonštruujú severovýchodnú hradbu a nádvorie

Celkové náklady predstavujú viac ako 850-tisíc eur Odstránenie havarijného stavu a záchrana severovýchodnej hradby i tretieho nádvoria. To je hlavným cieľom blížiacej ...
KultúraPozvánky

Výstava a udeľovanie cien 46. ročníka ZSF a 8. ročníka TAMAPO. Súčasťou vernisáže boli aj sprievodné výstavy Zväzu Českých a Maďarských fotografov.

Záznam zo stretnutia fotografov z rôznych kútov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku. Výstava a udeľovanie ...