Stredná umelecká škola v Kežmarku – skvelá prezentácia remesla

22. júla 2015

Stredná umelecká škola v Kežmarku sa každoročne podieľa na organizovaní Európskeho ľudového remesla. Už sedemnásty rok po sebe sme v areáli festivalu mohli vidieť ukážky zručných remeselníkov, ktorí sa ako žiaci školy a neskôr sami prezentovali na najväčšom remesel­níckom festivale. Stánky s tvorivými dielňami, ktoré mali umiestnené v areáli hradu a v meste pri radnici, pútali pozornosť návštevníkov. Práce žiakov propagačného výstavníctva, fotografického dizajnu či konzervátorstva a reštaurátorstva drevorezieb sa predávali samé.

 „V tomto roku, žiaľ, skon­čili aj poslední absolventi textilného odboru. V novom školskom roku neotvárame štúdium scénickej kostýmovej tvorby, čo je na škodu. Veď to akoby vymieral záujem o tex­til, jeho spracovanie a prácu s ním,“ povedala Miroslava Kovalčíková, učiteľka od­borných predmetov strednej umeleckej školy.

Škola začala písať svoju históriu v roku 1994 a počas svojej existencie vychovala množstvo zručných majstrov. Za tie roky sa vyprofi­lovalo obsahové zameranie školy a v istom období by sa dalo hovoriť, že nastáva re­nesancia umeleckých odbo­rov. Pribúdali nové učebné a študijné odbory podľa po­žiadaviek trhu práce v našom regióne. Táto skutočnosť nie je dielom náhody, ale výsled­kom najdynamickejšej trans­formácie spomedzi všetkých škôl regiónu a prispôsobenie študijných a učebných odbo­rov potrebám celospoločen­ského trhu práce. Absolventi školy nachádzajú uplatnenie v umelecko–remeselných prevádzkach, reklamných firmách, aj v podnikoch služieb a iných odvetviach hospodárstva vďaka širokému vzdelanostnému profilu a nadobudnutým zručnos­tiam. Ale ako to už býva, aj tu nastáva obrat.

Minulotýždňový 25. roč­ník EĽRO bol venovaný textilným remeslám, ktoré ku Kežmarku neodmysliteľ­ne patrili a mali silné zastúpenie nielen v meste, ale i v regióne a výrobky z textilu presiahli hranice najprv Čes­koslovenska a neskôr Slo­venska. Postupne ale niekto­ré remeslá začínajú upadať do zabudnutia. Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno, no v prípade textilných odbor­níkov to už neplatí. V Stred­nej umeleckej škole v Kež­marku mali kedysi tri učebné odbory – umelecká krajčírka, ručné výtvarné spracovanie textílií a scénická kostýmová tvorba. „V týchto odboroch žiaci okrem iného prechádza­li aj starými technikami, od vyšívania, šitia, paličkovania čipky, šili kroje, kostýmy jed­noducho nádherné výrobky. Žiaľ, ani takáto každoročná propagácia remesla nepo­máha,“ objasnila Miroslava Kovalčíková.

Škola každoročne pripra­vuje materiálno-technické zabezpečenie EĽRO dobo­vými kostýmami, ktoré mali hostesky oblečené počas troch dní, čím aj oni prispie­vajú k jedinečnej atmosfére remeselníckeho festivalu, na ktorom sa žiaci prezentovali svojimi prácami.

Zľava Mgr. Eva Sroková a Mgr. M. Kovalčíková počas EĽRO.

V budúcom školskom roku neotvoria ani učebné odbory umelecký rezbár a umelecký stolár pre nízky záujem žia­kov. U žiaka, ktorý chce štu­dovať v jednom z umeleckých odborov je dôležitý talent a zručnosť. „Myslím si, že tieto odbory sú manuálne náročné a dnešná generácia mladých ľudí má predstavu, že bez práce sa dá prísť k vzdelaniu, peniazom. Chýba im pokora a hlavne už neplatí, že bez prá­ce nie sú koláče. Toto sa dnes u mladých ľudí nenosí, ale bez toho to nejde a musia sa na­učiť robiť manuálne. Učebné osnovy u týchto odboroch sú postavené práve na manuál­nej práci. Týždeň škola, týždeň prax. Mám pocit, že spoločnosť vníma učebné odbory tak, akoby mali nižšiu úroveň. Na tieto odbory už nechcú dávať deti ani rodičia. Nemôžem to pochopiť, veď je lepšie mať doma remeselníka, ktorý sa sám uživí a nevyužíva služby úradu práce, ako mať doma gymnazistu bez práce. Verím, že sa to postupne zmení,“ do­dala Miroslava Kovalčíková.

Nádherné ukážky maľova­nia na sklo, umelecké fotogra­fie, či robenie intarzie reštau­rátorkou, ktorá si svoju prácu vychutnávala, zaujímali všet­kých okoloidúcich návštev­níkov festivalu. V súčasnosti v škole študuje 160 žiakov aj so žiakmi, ktorí nastúpia do prvého ročníka. (pks)

 

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

O najkrajšie mesto a obec

Portál Slovakregion vyhlásil 8. ročník súťaže o najkrajšie mesto a obec. Hlasovanie začalo už 1. apríla a podporiť svo­je mesto ...

Nasledujúci článok

Kultúra

Súkenníci – majstri spracovania vlny v Barónke

S Kežmarkom sú neodmys­liteľne späté cechy a remeslá, ktoré mesto preslávili na mape Európy. Remeselnícky festival sa tradične spája aj ...
KultúraPozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM 2020/2021

Slávnostné otvorenie Tatranského ľadového dómu Otvorené denne od 9:00 – 16:15 (pozemná lanovka v prevádzke od 8:30 do 16:30) Prežite ...
KultúraMestá a ObceStará Ľubovňa

Na Ľubovnianskom hrade zrekonštruujú severovýchodnú hradbu a nádvorie

Celkové náklady predstavujú viac ako 850-tisíc eur Odstránenie havarijného stavu a záchrana severovýchodnej hradby i tretieho nádvoria. To je hlavným cieľom blížiacej ...
KultúraMestá a ObcePopradPozvánky

Vianočný POPRAD

Mesto Poprad, brána do Vysokých Tatier tradične každý rok začiatkom decembra sa zaodeje do zimného trblietavého šatu a láka návštevníkov ...
KultúraPozvánky

Leonardo da Vinci v Tatranskej galérii

Leonardo da Vinci – Stroje a iné Stanislav Lajda – Posledná večera Leonarda z Vinci Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: ...
Kultúra

Igor Piačka predstavil svoju novú poštovú známku

V Liptovskom Mikuláši, v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva sa 30. júna konala inaugurácia novej poštovej známky, Demänovská jaskyňa ...
KultúraMestá a ObcePopradPozvánkyVysoké Tatry

VILA FLÓRA Umenie Tatier

Vážení milovníci umenia a Tatier, Tatranská galéria v tomto roku slávi 60. výročie svojho vzniku. Predstavujeme Vám prostredníctvom tejto výstavy diela, ktoré ...
KultúraPoprad

Gedeon Majunke - 100. rokov od úmrtia významného architekta

100. rokov od úmrtia významného architekta Gedeona Majunkeho   Gedeon Wilhelm Majunke sa narodil 9. mája 1854 v Spišskej Sobote a ...
KultúraPozvánky

Výstava a udeľovanie cien 46. ročníka ZSF a 8. ročníka TAMAPO. Súčasťou vernisáže boli aj sprievodné výstavy Zväzu Českých a Maďarských fotografov.

Záznam zo stretnutia fotografov z rôznych kútov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku. Výstava a udeľovanie ...
KultúraMestá a ObcePoprad

Na minútku do múzea 1

Vo fondoch Podtatranského múzea v Poprade sa nachádza neobvyklá nádoba zo známej archeologickej lokality Myšia hôrka pri Spišskom Štvrtku. Našli ju ...
KežmarokKultúraMestá a ObcePopradPozvánkyPrešovSpišská BeláVysoké Tatry

V Tatrách sa otvoria vysokohorské chodníky a znovu ožije kultúra

Po otvorení dolín (15. júna) sa môžete tešiť na začiatok bohatého Tatranského kultúrneho leta. Už o pár dní ho odštartujú tri ...