Štepnica slávna – škola štúrova v Levoči

4. novembra 2015

Levoča – štúrovské mesto zažila 22. októbra sprítom­nenie exodu trinástich, ktorí prišli do tohto mesta na voze, za spevu protestnej piesne Ponad Tatru blýska hromy divo bijú.

200-ročnicu nášho Ľudo­víta Štúra prišli osláviť k jeho pomníku početní vlastenci – mládež zo Štrby, študenti z Popradu na jubilejnom au­tobuse, ktorý venovalo mesto Poprad za účinnej pomoci Eduarda Markoviča, pred­sedu Okresnej organizácie Slovenskej národnej strany jubileu nášho významného Slováka. Autobus bude pre­mávať v meste Poprad aj na budúci rok, keď si pripome­nieme 160. výročie štúrovej smrti (12.1. 2016).

13 študenti v dobových odevoch nám sprítomnili manifestačný príchod štúro­vých stúpencov z Bratislavy do Levoče, exodu, ktorý sa stal pamätným pre náš ná­rod. Na voze ťahanom párom sivých grošákov 13 študenti spievali ľudovú pieseň Kopala studienku pozerala do nej, čo navodilo atmosféru dobové­ho príbehu. Členovia súboru Hviezdoslav zo Spišskej No­vej Vsi v pásme od Michala Eliáša Dunaju slovenský už ťa zanechávam inscenovali historické udalosti z marca 1844. Po tomto živom úvode privítal účastníkov pred bu­dovou bývalého evanjelické­ho lýcea, toho času Spišského múzea, viceprimátor Levoče PaedDr. Jozef Cvoliga a pred­sedníčka levočskej Matice Anna Petreková.

Moderátor PhDr. Jozef Lapšanský vyzval zhro­maždenie, aby sa odobralo k pomníku Ľudovíta Štú­ra, kde jednotlivé Matice z Prešova, Popradu, Štrby, Spišskej Novej Vsi, Levoče, Veľkej Lomnice, predstavite­lia Slovenskej národnej stra­ny, dievčence v krojoch, ale aj ostatní občania, si uctili veľkú osobnosť položením vencov a živých ruží. K poc­te sa pripojili aj politickí väzni. Medzi osobnosťami sme zazreli publicistku Evu Zelenayovú.

Tretie dejstvo osláv Dňa Ľudovíta Štúra sa odohrávalo v mestskom divadle. Na úvod zaznela hymna Matice slo­venskej Kto za pravdu horí. Vlastnú báseň pri tejto prí­ležitosti predniesla nevidiaca Ľudmila Griechová. Mode­rátor potom uviedol vzác­neho hosťa, Mgr. Dášu Ma­chalovú, manželku nedávno zosnulého Drahoša Machalu, ktorý dávnejšie projektoval historickú fabuláciu príchodu stúpencov Ľudovíta Štúra do Levoče. Uskutočnenie toh­to sna bolo zároveň veľkým zadosťučinením, čoho dôka­zom bol tento deň v Levoči. Pani Machalová poďakovala za spomienku na nebohého manžela, ktorého posolstvo spisovateľa a vlastenca nesie naďalej všade, kde zavíta.

V príhovoroch predsta­viteľov Matice slovenskej PhDr. Ladislava Matisku, predsedu Krajskej rady MS a riaditeľa Domu Matice slo­venskej v Prešove ako aj ria­diteľa DMS v Spišskej Novej Vsi Mgr. Rastislava Zachera zaznela výzva na uchova­nie národnej a historickej pamäti, ktorá nás zaväzuje odovzdávať posolstvo Ľudo­víta Štúra, keďže sa zaslúžil spolu so svojimi súputníkmi o naše pretrvanie ako náro­da v európskom priestore.

Oslovujúce bolo vystú­penie trinástich študentov Strednej pedagogickej ško­ly a Gymnázia Janka Fran­cisciho Rimavského v Le­voči, ktorí priniesli medzi nás ducha Ľudovíta Štúra deklamovaním jeho myš­lienok a zásadnej reči na Uhorskom sneme. Nako­niec javisko ožilo folklórom v podaní súboru Levočan a ich menších nasledovní­kov z Venčeka. Oslava v sln­kom zaliatej Levoči bola povzbudivá a krásna práve tým, že sa na nej podieľa­li naši mladí – deti, mládež a vlastenci, ktorí dali celému podujatiu zmysluplnú náplň a obsah. Valnou účasťou sa stala oblastným spomienko­vým podujatím. Osobitne sa o slávnostnú a povznášajúcu atmosféru zaslúžil spevácky zbor Iuventus paedagogica pod vedením dirigenta Igora Gregu pri Strednej pedago­gickej škole v Levoči, ktorý udržuje dlhé roky tradíciu Dňa Ľudovíta Štúra v tomto štúrovskom meste. Ľudmila Hrehorčáková

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Názor

Babička Prešovského kraja 2015

Bardejovská Základná ume­lecká škola ožila 22. októbra nielen smiechom žiakov, ale i seniorov, ktorí sa zúčastnili podujatia, organizovaného Okresnou organizáciou ...

Nasledujúci článok

Názor

Voľby sa síce blížia, ale kradnúť sa neprestáva

Ešteže ostatné mesiace máme na Slovensku tému migrantov a do nekoneč­na traumatizujeme spoloč­nosť moslimami, valiacimi sa Európou. Obyčajný človek už ...
KultúraPozvánky

Recycle Art (dajme veciam druhú šancu)

Sochárske sympózium v areáli Tatranskej galérie v Poprade Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: Mesto Poprad Autori: Jaroslav Drotár (SK), Dominik Monček ...
KultúraPopradPozvánky

Deň poézie Pavla Hudáka v Poprade

KultúraMestá a ObcePozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÉ BABIE LETO SA NEKONÁ

KultúraSpravodajstvo

100 rokov od narodenia velikána: Na severnom Spiši pretrváva odkaz Jána Lazoríka

SEVERNÝ SPIŠ/PIENINY – Stavajú na odkaze nebohého velikána! Múzejníci v Starej Ľubovni si tento rok pripomínajú sto rokov od narodenia Jána ...
Igor Cvacho
KultúraPopradPozvánkyŽivotný štýl

...of my HEART Igor Cvacho bude hosťovať v ATELIÉRi POPPRAT

Dipl. Ing. Igor Cvacho (1961) maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér, hudobník Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave (1980-85) a dvojročné štúdium ...
KultúraPopradPozvánky

Popradský literárny klub pozýva na poetický večer s Luciou Šípošovou

KultúraSpravodajstvo

Do obnovy Paláca Ľubomirských župa investovala 1,9 miliónov eur

Hrad Ľubovňa bude ešte viac atraktívnejší. Ľubovnianske múzeum po obnove renesančného a gotického paláca v minulých rokoch má za sebou aj ...
KultúraPopradPozvánky

Svet IZMOV alebo umenie neodísť v Tatranskej galérii v Poprade

KultúraPopradPozvánky

František Žoldák pozýva do Podtatranskej knižnice

KultúraPoprad

Popradská Noc literatúry.

Popradský literárny klub zorganizoval pre  milovníkov kníh Noc literatúrym, ktorou chceli urobiť radosť všetkým priaznivcom umenia. V augustový večer sa v Tatranskej ...