Štepnica slávna – škola štúrova v Levoči

4. novembra 2015

Levoča – štúrovské mesto zažila 22. októbra sprítom­nenie exodu trinástich, ktorí prišli do tohto mesta na voze, za spevu protestnej piesne Ponad Tatru blýska hromy divo bijú.

200-ročnicu nášho Ľudo­víta Štúra prišli osláviť k jeho pomníku početní vlastenci – mládež zo Štrby, študenti z Popradu na jubilejnom au­tobuse, ktorý venovalo mesto Poprad za účinnej pomoci Eduarda Markoviča, pred­sedu Okresnej organizácie Slovenskej národnej strany jubileu nášho významného Slováka. Autobus bude pre­mávať v meste Poprad aj na budúci rok, keď si pripome­nieme 160. výročie štúrovej smrti (12.1. 2016).

13 študenti v dobových odevoch nám sprítomnili manifestačný príchod štúro­vých stúpencov z Bratislavy do Levoče, exodu, ktorý sa stal pamätným pre náš ná­rod. Na voze ťahanom párom sivých grošákov 13 študenti spievali ľudovú pieseň Kopala studienku pozerala do nej, čo navodilo atmosféru dobové­ho príbehu. Členovia súboru Hviezdoslav zo Spišskej No­vej Vsi v pásme od Michala Eliáša Dunaju slovenský už ťa zanechávam inscenovali historické udalosti z marca 1844. Po tomto živom úvode privítal účastníkov pred bu­dovou bývalého evanjelické­ho lýcea, toho času Spišského múzea, viceprimátor Levoče PaedDr. Jozef Cvoliga a pred­sedníčka levočskej Matice Anna Petreková.

Moderátor PhDr. Jozef Lapšanský vyzval zhro­maždenie, aby sa odobralo k pomníku Ľudovíta Štú­ra, kde jednotlivé Matice z Prešova, Popradu, Štrby, Spišskej Novej Vsi, Levoče, Veľkej Lomnice, predstavite­lia Slovenskej národnej stra­ny, dievčence v krojoch, ale aj ostatní občania, si uctili veľkú osobnosť položením vencov a živých ruží. K poc­te sa pripojili aj politickí väzni. Medzi osobnosťami sme zazreli publicistku Evu Zelenayovú.

Tretie dejstvo osláv Dňa Ľudovíta Štúra sa odohrávalo v mestskom divadle. Na úvod zaznela hymna Matice slo­venskej Kto za pravdu horí. Vlastnú báseň pri tejto prí­ležitosti predniesla nevidiaca Ľudmila Griechová. Mode­rátor potom uviedol vzác­neho hosťa, Mgr. Dášu Ma­chalovú, manželku nedávno zosnulého Drahoša Machalu, ktorý dávnejšie projektoval historickú fabuláciu príchodu stúpencov Ľudovíta Štúra do Levoče. Uskutočnenie toh­to sna bolo zároveň veľkým zadosťučinením, čoho dôka­zom bol tento deň v Levoči. Pani Machalová poďakovala za spomienku na nebohého manžela, ktorého posolstvo spisovateľa a vlastenca nesie naďalej všade, kde zavíta.

V príhovoroch predsta­viteľov Matice slovenskej PhDr. Ladislava Matisku, predsedu Krajskej rady MS a riaditeľa Domu Matice slo­venskej v Prešove ako aj ria­diteľa DMS v Spišskej Novej Vsi Mgr. Rastislava Zachera zaznela výzva na uchova­nie národnej a historickej pamäti, ktorá nás zaväzuje odovzdávať posolstvo Ľudo­víta Štúra, keďže sa zaslúžil spolu so svojimi súputníkmi o naše pretrvanie ako náro­da v európskom priestore.

Oslovujúce bolo vystú­penie trinástich študentov Strednej pedagogickej ško­ly a Gymnázia Janka Fran­cisciho Rimavského v Le­voči, ktorí priniesli medzi nás ducha Ľudovíta Štúra deklamovaním jeho myš­lienok a zásadnej reči na Uhorskom sneme. Nako­niec javisko ožilo folklórom v podaní súboru Levočan a ich menších nasledovní­kov z Venčeka. Oslava v sln­kom zaliatej Levoči bola povzbudivá a krásna práve tým, že sa na nej podieľa­li naši mladí – deti, mládež a vlastenci, ktorí dali celému podujatiu zmysluplnú náplň a obsah. Valnou účasťou sa stala oblastným spomienko­vým podujatím. Osobitne sa o slávnostnú a povznášajúcu atmosféru zaslúžil spevácky zbor Iuventus paedagogica pod vedením dirigenta Igora Gregu pri Strednej pedago­gickej škole v Levoči, ktorý udržuje dlhé roky tradíciu Dňa Ľudovíta Štúra v tomto štúrovskom meste. Ľudmila Hrehorčáková

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Názor

Babička Prešovského kraja 2015

Bardejovská Základná ume­lecká škola ožila 22. októbra nielen smiechom žiakov, ale i seniorov, ktorí sa zúčastnili podujatia, organizovaného Okresnou organizáciou ...

Nasledujúci článok

Názor

Voľby sa síce blížia, ale kradnúť sa neprestáva

Ešteže ostatné mesiace máme na Slovensku tému migrantov a do nekoneč­na traumatizujeme spoloč­nosť moslimami, valiacimi sa Európou. Obyčajný človek už ...
KultúraMestá a ObceVysoké TatryŽivotný štýl

Aké boli Tatranské Vianoce 2019

Počas Tatranských Vianoc vystúpilo 283 účinkujúcich Mesto Vysoké Tatry pripravilo v decembri minulého roku už 14. ročník seriálu programov venovaných najkrajším ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyŽivotný štýl

Kurzy keramiky

Relax s keramikou ATELIÉR POPPRAT organizuje kurzy tvorby z keramickej hliny. Kurz trvá 90 min. V cene 20 EUR pre ...
KultúraSpravodajstvo

Popradský „starogymplák“ Štefan Slavkovský zbiera úspechy

Keď v septembri 2013 nastúpil vtedy 11-ročný Štefan Slavkovský do prímy osemročného štúdia v Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade, bol iba ...
KultúraPozvánkySpravodajstvo

Galéria OnLine ‒ karanténne novinky Galérie umelcov Spiša v apríli, 2020

Aktuálne preventívne opatrenia zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, prinášajú nové výzvy aj pre kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja. Viaceré ...
KultúraPozvánkySpravodajstvoŽivotný štýl

MABE ...a kde ti je začiatok človek?

ATELIÉR POPPRAT, ktorý sa nachádza v centre mesta Poprad v pasáži ALFA, bude organizátorom výstavy umeleckých diel autora MABE – ...
KultúraSpravodajstvoŽivotný štýl

Modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

PSK predstavil víziu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Vláda SR na to vyčlenila 7,1 milióna eur Múzeum ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Krehká krása Batizoviec

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade pripravuje v spolupráci s obcou Batizovce ďalší ročník už tradičnej výstavy/súťaže v zdobení veľkonočných vajíčok, ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Týždeň sovenských knižníc

KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Marek Zimka bude opäť hosťovať v Ateliéri Popprat

MAREK ZIMKA – VÝBER Z TVORBY výstava obrazov v centre mesta Poprad v priestoroch ATELIÉR POPPRAT na námestí sv. Egídia ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Fašiangový sprievod v Batizovciach

Pozývame do Batizoviec Tradičný fašiangový sprievod  spojený s domácou zabíjačkou sa tohto roku uskutoční v Batizovciach  22. februára 2020 so ...