Pamätník F. Guldana MUDr. Ľudovítovi Markušovskému

29. apríla 2015

Slovensko je rodiskom mnohých významných osob­ností, ktoré sa zaslúžili o roz­voj ľudstva, o objavy, ktoré pomohli celému svetu, ale i mnoho ďalších úspechov, vďaka ktorým sme sa stali vys-pelou spoločnosťou.

Jednou z obcí, ktoré sa môžu takouto osobnosťou popýšiť, je aj Štr­ba, v ktorej sa narodil MUDr. Ľudovít Markušovský.

Slávnostné popoludnie bolo v piatok 24. apríla v Štr­be venované 200. výročiu na­rodenia MUDr. Markušov­ského. V programe v dome kultúry predstavili osobnosť a dielo Dr. Markušovského historik Prof. Dr. Peter Švorc a MUDr. Eva Bérešová, pre­zidentka Regionálnej lekár­skej komory v Prešove a ORL lekárka v Novom Smokovci. V kultúrnom programe vys-túpili žiaci a učitelia ZUŠ, FS Štrbian a Štrbianček. Na túto významnú udalosť pri­jali okrem iných pozvanie aj hostia z Maďarska, z obce Va­segerszeg, kde Dr. Markušov­ský zomrel a je pochovaný.

Ľudovít Markušovský bol významný lekár, univerzitný profesor, vynálezca nosové­ho zrkadla, jeden z prvých organizátorov moderného zdravotníctva v strednej Eu­rópe, uhorský vládny radca a hlavne veľký humanista. „Celú svoju činnosť podriadil ľuďom bez ohľadu na národ­nosť, pohlavie, na ich sociálny status. Pochádzal spod Tatier, so skromných rodinných po­merov. Bol symbolom húžev­natosti, skromnosti. Dokázal byť vďačný a vážil si, ak mu niekto, alebo jeho blízkym, pomohol. V tomto prípade mám na mysli Štrbanov, keď sa odhodlali podporovať jeho mamu po smrti otca, kto­rá ako žena farára nemala žiadne povolanie, ani príjmy a bola odkázaná na milosť a nemilosť svojho okolia,“ po­vedal Prof. Dr. Peter Švorc, Csc., historik a vysokoškol­ský profesor. Bolo to veľké gesto, na ktoré Dr. Markušov­ský nikdy nezabudol. Svedčia o tom nielen finančné, ale i rôzne dary, ktoré venoval obci Štrba. Osobnosť Mar­kušovského pre slovenskú historickú vedu a pre Štrbu objavil otec Dr. Petra Švorca, dnes už nebohý etnograf, his­torik a múzejník Peter Švorc st., ktorého oslovilo práve zis­tenie, že maďarská historická veda chápe Markušovského ako Maďara a tak to i prezen­tovali. Peter Švorc starší zistil, že Markušovský sa narodil v Štrbe, čo by ešte nemuse­lo nič znamenať, ale podľa Prof. Švorca mladšieho, ktorý sa pridal v bádaní k otcovi, tento poznatok preukázal, že má slovenské korene. Histo­rici Švorcovci prišli k záveru, že ak je v štrbskej matrike zapísané jeho meno po slo­vensky Ľudovít a jeho otec, štrbský evanjelický farár bol priateľom slovenských náro­dovcov, ani jeho syn Ľudovít nemohol byť maďarskej ná­rodnosti. Matričný zápis ho­vorí o Ľudovítovi a nie Lajo-sovi, bol teda evidentne Slo­vákom. „Ako on uzdravoval obyčajných ľudí, tak ešte aj po svojej smrti nachádzame pozi­tíva, keď MUDr. Markušovský spája dva národy – slovenský a maďarský. Z histórie máme veľa nedoriešených vecí, ale toto je osobnosť, ktorá nás spája a preto by sme si mohli brať od neho príklad. Hľadaj­me to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje,“ povedal pred­seda Miestneho odboru Ma­tice slovenskej v Štrbe Michal Pavela.

Popoludnie pokračovalo bohoslužbou v evanjelickom chráme Božom, ktorú slúžili biskup východného dištriktu evanjelickej cirkvi na Sloven­sku Slavomír Sabo a pri rod­nom dome, evanjelickej fare a položením vencov k pa­mätníkom. „Privlastňovali si ho, ale už sme sa začali ak­ceptovať. Videl som na návš-teve v Maďarsku, ako v pozo­re vystupujú a vážia si ho. Je po ňom pomenovaných celý rad inštitúcií, nemocníc, ulíc a nebránia sa tomu, aby sme aj mi boli hrdí na Markušov­ského,“ povedal starosta Štrby Michal Sýkora.

V parku pri kultúrnom dome bolo odhalené ume­lecké dielo výtvarníka Fera Guldana a pamätná tabuľa, venovaná obcou Vasegerszeg. Na spomienkovom stretnutí pri príležitosti 200. výročia narodenia Dr. Markušovské­ho nechýbali Marton Ferenc, viceprezident župy Vaš – Vas Megyei Közgyűlés Alelnőke, prof. Dr. Horváth Boldizsár, riaditeľ vedeckého odboru Markušovského nemocnice – Markusovszky Kórház Tu­dományos és Oktatási Igazga­tó, Dr. Kondor János za zväz zamestnávateľov zo župy Vas – Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szővetség El­noke, Németh Józef, starosta obce Vasagerszeg so zásup­com Péterom Horváthom. Na oslavy prijali pozvanie Zora Boháčová z odboru kultúry ministerstva zahraničných a poslanec Národnej rady SR Ing. Ján Mičovský. „Je to osobnosť, o ktorej by mali ve­dieť nielen Štrbania, nielen v regióne, ale i na celom Slo­vensku. S priateľmi z Maďar­ska, kde zomrel, sme sa zblížili a o Markušovského sa delíme. Poňali sme to prirodzene a nie ako súboj o človeka,“ ukončil starosta obce. (pks)

 

Obrázok12

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Kultúra

Spomienka na Aurela Viliama Scherfela

V týchto dňoch si pripomí­name 180. výročie narodenia a 120. výročie úmrtia lekárni­ka, chemika, botanika a ria­diteľa Tatranského múzea vo ...

Nasledujúci článok

Kultúra

Búvajže, len búvaj...

V Podtatranskej knižnici v Poprade sa vo štvrtok kona­la vernisáž výstavy krojova­ných bábik. Unikátna zbierka je vzácna prezentáciou ľudo­vých krojov ...
KultúraPoprad

Popradská Noc literatúry.

Popradský literárny klub zorganizoval pre  milovníkov kníh Noc literatúrym, ktorou chceli urobiť radosť všetkým priaznivcom umenia. V augustový večer sa v Tatranskej ...
KultúraPopradPozvánky

Deň poézie Pavla Hudáka v Poprade

KultúraPozvánky

Recycle Art (dajme veciam druhú šancu)

Sochárske sympózium v areáli Tatranskej galérie v Poprade Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: Mesto Poprad Autori: Jaroslav Drotár (SK), Dominik Monček ...
KultúraPopradPozvánky

Svet IZMOV alebo umenie neodísť v Tatranskej galérii v Poprade

KultúraSpravodajstvo

Do obnovy Paláca Ľubomirských župa investovala 1,9 miliónov eur

Hrad Ľubovňa bude ešte viac atraktívnejší. Ľubovnianske múzeum po obnove renesančného a gotického paláca v minulých rokoch má za sebou aj ...
KultúraPopradPozvánky

František Žoldák pozýva do Podtatranskej knižnice

Igor Cvacho
KultúraPopradPozvánkyŽivotný štýl

...of my HEART Igor Cvacho bude hosťovať v ATELIÉRi POPPRAT

Dipl. Ing. Igor Cvacho (1961) maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér, hudobník Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave (1980-85) a dvojročné štúdium ...
KultúraMestá a ObcePozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÉ BABIE LETO SA NEKONÁ

KultúraPopradPozvánky

Popradský literárny klub pozýva na poetický večer s Luciou Šípošovou

KultúraSpravodajstvo

100 rokov od narodenia velikána: Na severnom Spiši pretrváva odkaz Jána Lazoríka

SEVERNÝ SPIŠ/PIENINY – Stavajú na odkaze nebohého velikána! Múzejníci v Starej Ľubovni si tento rok pripomínajú sto rokov od narodenia Jána ...