65 rokov zborového spevu v SPgŠ v Levoči

21. októbra 2015

Dievčenský zbor Iuventus paedagogica Strednej peda­gogickej školy v Levoči, ktorý si v tomto roku pripomína 65. výročie založenia, je najstar­ším speváckym zborom tohto typu na Slovensku. Tradícia zborového spevu v tejto škole siaha do roku 1950, kedy sa otvorili brány Pedagogického gymnázia pre materské školy v Spišskej Novej Vsi. V tomto roku vznikol záujmový krú­žok zborového spevu, ktorý do roku 1955 viedol hudobný pedagóg, skladateľ a dirigent Ladislav Stanček. Krúžok sa pod jeho vedením prezento­val najmä na školských sláv­nostiach a interpretoval aj jeho vlastné skladby a úpra­vy ľudových piesní. Keď bola v roku 1955 škola presťahova­ná do Levoče, vedením spe­váckeho zboru bola poverená učiteľka hudby Anna Zoričá­ková, ktorá dosiahla so zbo­rom prvé výraznejšie úspechy na okresnej i krajskej úrovni.

V roku 1960 bola škola premenovaná na Pedagogic­kú školu v Levoči. Vo vedení zboru sa vystriedali hudob­ní pedagógovia a dirigenti ako Eduard Michálek a Mi­chal Jánoš. Zbor sa i naďalej zúčastňoval predovšetkým okresných a krajských sú­ťaží mládežníckych spevác­kych zborov, na ktorých sa umiestňoval na popredných miestach. V roku 1967 sa prvýkrát pod vedením Eduarda Michálka zúčastnil celo­slovenskej súťaže, kde v silnej konkurencii získal 3. miesto. Ďalší výrazný úspech dosia­hol pod vedením Michala Jánoša v roku 1973 na celo­slovenskom festivale mládež­níckych speváckych zborov v Ružomberku, kde získal Cenu za najlepšiu interpretá­ciu piesne a Michal Jánoš aj osobitnú Cenu za dlhoročnú dirigentskú činnosť.

Od 1. septembra 1975 ne­sie škola názov Stredná pe­dagogická škola v Levoči. V tomto období zborový spev akceleroval do takej miery, že právom môžeme hovoriť o ,,zlatej ére“ zborového spe­vu v škole. Pôsobili tu dva kvalitné mládežnícke spevác­ke zbory, čo bolo unikátom v rámci stredných pedago­gických škôl na Slovensku. Oba úspešne reprezentovali slovenský zborový spev doma aj v zahraničí (Česko, Maďar­sko, Ukrajina, Juhoslávia). Spevácky zbor Iuventus pae­dagogica viedli od roku 1976 Martin Šafár a Igor Grega. V roku 1985 Igor Grega odi­šiel do Prešova (kde bol do roku 1999 dirigentom univer­zitného ženského speváckeho zboru) a po jeho odchode viedli zbor Martin Šafár a Mi­lan Pitoňák, v polovici 90. rokoch Milan Pitoňák a Mgr. Dana Vrabľová. Spevácky zbor bol pravidelným účast­níkom celoslovenskej súťaže mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva, kde dosahoval umiestnenia v zla­tom (1979, 1988, 1990, 1992, 1996) a striebornom pásme (1981, 1984) a Festivalu diev­čenských speváckych zborov v Karlových Varoch. V roku 1983 na medzinárodnom festivale mládežníckych spe­váckych zborov v slovinskom Celje získal striebornú pla­ketu. Spevácky zbor Mladosť začal pracovať v roku 1977 pod vedením dirigenta Mila­na Pitoňáka, hlasovou peda­gogičkou bola Petronela Pro­cházková. Taktiež dosiahol pozoruhodné umiestnenie na celoslovenskej súťažnej prehliadke mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva – umiestnenie v zlatom (1981, 1984) i striebornom pásme (1979).

Obdobie druhej polovice 90. rokov bolo poznamenané postupným odchodom diri­gentov (Milan Pitoňák, Mar­tin Šafár). Zbor sa prezentoval hlavne na školských poduja­tiach, miestnej a regionálnej úrovni. Najvýraznejším úspe­chom bola účasť na európskej súťaži mládežníckych spe­váckych zborov v slovinskom Celje pod vedením Milana Pi­toňáka, kde zbor získal bron­zovú plaketu (1993, 1997) a vystúpenie v kultúrnom programe v rámci piateho stretnutia prezidentov stre­doeurópskych štátov v Levoči 23. – 24. januára 1998. Po istej stagnácii koncom 90. rokov došlo k oživeniu spevácko­-zborovej činnosti telesa prí­chodom dirigenta Mgr. et Mgr. art. Igora Gregu. Pod jeho vedením spevácky zbor opäť kvalitatívne vzrástol a nadviazal na tradíciu pre­došlých úspechov. Organizač­nými vedúcimi zboru v tomto období boli striedavo PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. a Mgr. Dana Vrabľová, ktorá bola zároveň aj druhá diri­gentka a korepetítorka.

Vsúčasnosti zbor pracuje pod vedením umeleckého vedúceho a dirigenta Mgr. et Mgr. art Igora Gregu, organi­začnou vedúcou je Mgr. Dana Vrabľová. V repertoári má skladby z rôznych štýlových období, hlavne však sklad­by klasickej polyfónie a tiež úpravy slovenských ľudových piesní a piesní rôznych náro­dov, ako aj skladby populár­neho žánru. Zbor sa zapája do verejného života mesta a re­giónu, zúčastňuje sa regionálnych prehliadok zborové­ho spevu – Spišské zborové dni (2006, 2007, 2011, 2013) a Barborské slávnosti (2009, 2010) a je pravidelným účast­níkom celoslovenských súťaží mládežníckych speváckych zborov. Na celoštátnych sú­ťažných prehliadkach mlá­dežníckych speváckych zbo­rov Mládež spieva, dosiahol umiestnenia v zlatom (2002, 2004, 2008, 2012) a strie­bornom pásme (2006, 2010) a viacnásobne získal Cenu Hudobného fondu za naj­lepšiu interpretáciu skladby slovenského autora, Cenu za najlepšiu dramaturgiu sú­ťažného programu a Cenu za interpretáciu klasickej polyfónie. Napriek tomu, že spevácky zbor nedosahuje interpretačnú úroveň z obdo­bia „zlatej éry“ z prelomu 70. a 80. rokov, patrí medzi popredné mládežnícke telesa na Slovensku. Pravidelne sa zú­častňuje aj európskych súťaží mládežníckych speváckych zborov, kde sa umiestňuje na popredných miestach. V roku 2006 reprezentoval SR na me­dzinárodnom festivale Mladá Smetanova Litomyšl, na me­dzinárodnej súťaži stredo­školských a vysokoškolských speváckych zborov Akade­mická Banská Bystrica (bron­zové pásmo 2011, 2013) a na medzinárodnej súťaží mlá­dežníckych speváckych zbo­rov v slovinskom Celje (strie­borné pásmo (2007, 2011). V roku 2011 sa predstavil aj samotným koncertom v rám­ci Medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov a v roku 2015 reprezentoval školu na Slávnos­tiach zborového spevu Voj­techa Adamca v Košiciach a na medzinárodnom zbo­rovom festivale Svátky písní v Olomouci, kde sa umiestnil v striebornom pásme. Jeden z najväčších vrcholov svojej umeleckej činnosti od 90-tych rokov dosiahol na celo­slovenskej súťaži mládežníc­kych speváckych zborov Mlá­dež spieva 2008 v Bratislave, kde získal zlaté pásmo a za in­terpretáciu povinnej skladby Cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu sklad­by slovenského autora.

Jubilantovi želáme do ďal­ších rokov ešte veľa úspechov a dirigentovi Mgr. et Mgr. art. Igorovi Gregovi, ktorý po­dobne ako zbor v tomto roku oslávil svoje 65 narodeniny, veľa tvorivých síl, úspechov a entuziazmu pri práci s mlá­dežou. PaedDr.  Jozef Jendrichovský, PhD.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

KultúraPozvánky

Karpatské prízraky

Výstavu o našej najväčšej mačkovitej šelme, rysovi ostro­vidovi (lynx lynx) a jeho príbuzných vo svete pod názvom Karpatské prízraky nájdete ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Tatranské plesá odbremenia od odpadkov

Dvadsiaty tretí október bude dňom, kedy sa potápači ponoria pod hladinu tatran­ských plies, aby z nich vytiahli odpadky. Stane sa ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyŽivotný štýl

Kurzy keramiky

Relax s keramikou ATELIÉR POPPRAT organizuje kurzy tvorby z keramickej hliny. Kurz trvá 90 min. V cene 20 EUR pre ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Krehká krása Batizoviec

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade pripravuje v spolupráci s obcou Batizovce ďalší ročník už tradičnej výstavy/súťaže v zdobení veľkonočných vajíčok, ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Týždeň sovenských knižníc

KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Marek Zimka bude opäť hosťovať v Ateliéri Popprat

MAREK ZIMKA – VÝBER Z TVORBY výstava obrazov v centre mesta Poprad v priestoroch ATELIÉR POPPRAT na námestí sv. Egídia ...
KultúraSpravodajstvoŽivotný štýl

Modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

PSK predstavil víziu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Vláda SR na to vyčlenila 7,1 milióna eur Múzeum ...
KultúraMestá a ObceVysoké TatryŽivotný štýl

Aké boli Tatranské Vianoce 2019

Počas Tatranských Vianoc vystúpilo 283 účinkujúcich Mesto Vysoké Tatry pripravilo v decembri minulého roku už 14. ročník seriálu programov venovaných najkrajším ...
KultúraPozvánkySpravodajstvo

Galéria OnLine ‒ karanténne novinky Galérie umelcov Spiša v apríli, 2020

Aktuálne preventívne opatrenia zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, prinášajú nové výzvy aj pre kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja. Viaceré ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Fašiangový sprievod v Batizovciach

Pozývame do Batizoviec Tradičný fašiangový sprievod  spojený s domácou zabíjačkou sa tohto roku uskutoční v Batizovciach  22. februára 2020 so ...
KultúraSpravodajstvo

Popradský „starogymplák“ Štefan Slavkovský zbiera úspechy

Keď v septembri 2013 nastúpil vtedy 11-ročný Štefan Slavkovský do prímy osemročného štúdia v Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade, bol iba ...
KultúraPozvánkySpravodajstvoŽivotný štýl

MABE ...a kde ti je začiatok človek?

ATELIÉR POPPRAT, ktorý sa nachádza v centre mesta Poprad v pasáži ALFA, bude organizátorom výstavy umeleckých diel autora MABE – ...