65 rokov zborového spevu v SPgŠ v Levoči

21. októbra 2015

Dievčenský zbor Iuventus paedagogica Strednej peda­gogickej školy v Levoči, ktorý si v tomto roku pripomína 65. výročie založenia, je najstar­ším speváckym zborom tohto typu na Slovensku. Tradícia zborového spevu v tejto škole siaha do roku 1950, kedy sa otvorili brány Pedagogického gymnázia pre materské školy v Spišskej Novej Vsi. V tomto roku vznikol záujmový krú­žok zborového spevu, ktorý do roku 1955 viedol hudobný pedagóg, skladateľ a dirigent Ladislav Stanček. Krúžok sa pod jeho vedením prezento­val najmä na školských sláv­nostiach a interpretoval aj jeho vlastné skladby a úpra­vy ľudových piesní. Keď bola v roku 1955 škola presťahova­ná do Levoče, vedením spe­váckeho zboru bola poverená učiteľka hudby Anna Zoričá­ková, ktorá dosiahla so zbo­rom prvé výraznejšie úspechy na okresnej i krajskej úrovni.

V roku 1960 bola škola premenovaná na Pedagogic­kú školu v Levoči. Vo vedení zboru sa vystriedali hudob­ní pedagógovia a dirigenti ako Eduard Michálek a Mi­chal Jánoš. Zbor sa i naďalej zúčastňoval predovšetkým okresných a krajských sú­ťaží mládežníckych spevác­kych zborov, na ktorých sa umiestňoval na popredných miestach. V roku 1967 sa prvýkrát pod vedením Eduarda Michálka zúčastnil celo­slovenskej súťaže, kde v silnej konkurencii získal 3. miesto. Ďalší výrazný úspech dosia­hol pod vedením Michala Jánoša v roku 1973 na celo­slovenskom festivale mládež­níckych speváckych zborov v Ružomberku, kde získal Cenu za najlepšiu interpretá­ciu piesne a Michal Jánoš aj osobitnú Cenu za dlhoročnú dirigentskú činnosť.

Od 1. septembra 1975 ne­sie škola názov Stredná pe­dagogická škola v Levoči. V tomto období zborový spev akceleroval do takej miery, že právom môžeme hovoriť o ,,zlatej ére“ zborového spe­vu v škole. Pôsobili tu dva kvalitné mládežnícke spevác­ke zbory, čo bolo unikátom v rámci stredných pedago­gických škôl na Slovensku. Oba úspešne reprezentovali slovenský zborový spev doma aj v zahraničí (Česko, Maďar­sko, Ukrajina, Juhoslávia). Spevácky zbor Iuventus pae­dagogica viedli od roku 1976 Martin Šafár a Igor Grega. V roku 1985 Igor Grega odi­šiel do Prešova (kde bol do roku 1999 dirigentom univer­zitného ženského speváckeho zboru) a po jeho odchode viedli zbor Martin Šafár a Mi­lan Pitoňák, v polovici 90. rokoch Milan Pitoňák a Mgr. Dana Vrabľová. Spevácky zbor bol pravidelným účast­níkom celoslovenskej súťaže mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva, kde dosahoval umiestnenia v zla­tom (1979, 1988, 1990, 1992, 1996) a striebornom pásme (1981, 1984) a Festivalu diev­čenských speváckych zborov v Karlových Varoch. V roku 1983 na medzinárodnom festivale mládežníckych spe­váckych zborov v slovinskom Celje získal striebornú pla­ketu. Spevácky zbor Mladosť začal pracovať v roku 1977 pod vedením dirigenta Mila­na Pitoňáka, hlasovou peda­gogičkou bola Petronela Pro­cházková. Taktiež dosiahol pozoruhodné umiestnenie na celoslovenskej súťažnej prehliadke mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva – umiestnenie v zlatom (1981, 1984) i striebornom pásme (1979).

Obdobie druhej polovice 90. rokov bolo poznamenané postupným odchodom diri­gentov (Milan Pitoňák, Mar­tin Šafár). Zbor sa prezentoval hlavne na školských poduja­tiach, miestnej a regionálnej úrovni. Najvýraznejším úspe­chom bola účasť na európskej súťaži mládežníckych spe­váckych zborov v slovinskom Celje pod vedením Milana Pi­toňáka, kde zbor získal bron­zovú plaketu (1993, 1997) a vystúpenie v kultúrnom programe v rámci piateho stretnutia prezidentov stre­doeurópskych štátov v Levoči 23. – 24. januára 1998. Po istej stagnácii koncom 90. rokov došlo k oživeniu spevácko­-zborovej činnosti telesa prí­chodom dirigenta Mgr. et Mgr. art. Igora Gregu. Pod jeho vedením spevácky zbor opäť kvalitatívne vzrástol a nadviazal na tradíciu pre­došlých úspechov. Organizač­nými vedúcimi zboru v tomto období boli striedavo PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD. a Mgr. Dana Vrabľová, ktorá bola zároveň aj druhá diri­gentka a korepetítorka.

Vsúčasnosti zbor pracuje pod vedením umeleckého vedúceho a dirigenta Mgr. et Mgr. art Igora Gregu, organi­začnou vedúcou je Mgr. Dana Vrabľová. V repertoári má skladby z rôznych štýlových období, hlavne však sklad­by klasickej polyfónie a tiež úpravy slovenských ľudových piesní a piesní rôznych náro­dov, ako aj skladby populár­neho žánru. Zbor sa zapája do verejného života mesta a re­giónu, zúčastňuje sa regionálnych prehliadok zborové­ho spevu – Spišské zborové dni (2006, 2007, 2011, 2013) a Barborské slávnosti (2009, 2010) a je pravidelným účast­níkom celoslovenských súťaží mládežníckych speváckych zborov. Na celoštátnych sú­ťažných prehliadkach mlá­dežníckych speváckych zbo­rov Mládež spieva, dosiahol umiestnenia v zlatom (2002, 2004, 2008, 2012) a strie­bornom pásme (2006, 2010) a viacnásobne získal Cenu Hudobného fondu za naj­lepšiu interpretáciu skladby slovenského autora, Cenu za najlepšiu dramaturgiu sú­ťažného programu a Cenu za interpretáciu klasickej polyfónie. Napriek tomu, že spevácky zbor nedosahuje interpretačnú úroveň z obdo­bia „zlatej éry“ z prelomu 70. a 80. rokov, patrí medzi popredné mládežnícke telesa na Slovensku. Pravidelne sa zú­častňuje aj európskych súťaží mládežníckych speváckych zborov, kde sa umiestňuje na popredných miestach. V roku 2006 reprezentoval SR na me­dzinárodnom festivale Mladá Smetanova Litomyšl, na me­dzinárodnej súťaži stredo­školských a vysokoškolských speváckych zborov Akade­mická Banská Bystrica (bron­zové pásmo 2011, 2013) a na medzinárodnej súťaží mlá­dežníckych speváckych zbo­rov v slovinskom Celje (strie­borné pásmo (2007, 2011). V roku 2011 sa predstavil aj samotným koncertom v rám­ci Medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov a v roku 2015 reprezentoval školu na Slávnos­tiach zborového spevu Voj­techa Adamca v Košiciach a na medzinárodnom zbo­rovom festivale Svátky písní v Olomouci, kde sa umiestnil v striebornom pásme. Jeden z najväčších vrcholov svojej umeleckej činnosti od 90-tych rokov dosiahol na celo­slovenskej súťaži mládežníc­kych speváckych zborov Mlá­dež spieva 2008 v Bratislave, kde získal zlaté pásmo a za in­terpretáciu povinnej skladby Cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu sklad­by slovenského autora.

Jubilantovi želáme do ďal­ších rokov ešte veľa úspechov a dirigentovi Mgr. et Mgr. art. Igorovi Gregovi, ktorý po­dobne ako zbor v tomto roku oslávil svoje 65 narodeniny, veľa tvorivých síl, úspechov a entuziazmu pri práci s mlá­dežou. PaedDr.  Jozef Jendrichovský, PhD.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

KultúraPozvánky

Karpatské prízraky

Výstavu o našej najväčšej mačkovitej šelme, rysovi ostro­vidovi (lynx lynx) a jeho príbuzných vo svete pod názvom Karpatské prízraky nájdete ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Tatranské plesá odbremenia od odpadkov

Dvadsiaty tretí október bude dňom, kedy sa potápači ponoria pod hladinu tatran­ských plies, aby z nich vytiahli odpadky. Stane sa ...
KultúraPopradPozvánky

Svet IZMOV alebo umenie neodísť v Tatranskej galérii v Poprade

KultúraPopradPozvánky

Deň poézie Pavla Hudáka v Poprade

KultúraSpravodajstvo

Do obnovy Paláca Ľubomirských župa investovala 1,9 miliónov eur

Hrad Ľubovňa bude ešte viac atraktívnejší. Ľubovnianske múzeum po obnove renesančného a gotického paláca v minulých rokoch má za sebou aj ...
KultúraSpravodajstvo

100 rokov od narodenia velikána: Na severnom Spiši pretrváva odkaz Jána Lazoríka

SEVERNÝ SPIŠ/PIENINY – Stavajú na odkaze nebohého velikána! Múzejníci v Starej Ľubovni si tento rok pripomínajú sto rokov od narodenia Jána ...
KultúraPozvánky

Recycle Art (dajme veciam druhú šancu)

Sochárske sympózium v areáli Tatranskej galérie v Poprade Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: Mesto Poprad Autori: Jaroslav Drotár (SK), Dominik Monček ...
KultúraPopradPozvánky

Popradský literárny klub pozýva na poetický večer s Luciou Šípošovou

KultúraMestá a ObcePozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÉ BABIE LETO SA NEKONÁ

KultúraPopradPozvánky

František Žoldák pozýva do Podtatranskej knižnice

KultúraPoprad

Popradská Noc literatúry.

Popradský literárny klub zorganizoval pre  milovníkov kníh Noc literatúrym, ktorou chceli urobiť radosť všetkým priaznivcom umenia. V augustový večer sa v Tatranskej ...
Igor Cvacho
KultúraPopradPozvánkyŽivotný štýl

...of my HEART Igor Cvacho bude hosťovať v ATELIÉRi POPPRAT

Dipl. Ing. Igor Cvacho (1961) maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér, hudobník Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave (1980-85) a dvojročné štúdium ...