VÝZVA NA DÔSLEDNÉ DODRŽIAVANIE ĽUDSKO-PRÁVNYCH ŠTANDARDOV PRI OČKOVANÍ PROTI COVID-19 S OSOBITNÝM DÔRAZOM NA OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE

25. júna 2021

Výzva slovenských odborníkov a občanov je reakciou na sústavné porušovanie ľudsko-právnych štandardov vrátane Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne v súvislosti s očkovaním proti Covid-19 v Slovenskej republike

My, dolu podpísaní odborníci a občania Slovenskej republiky, týmto vyzývame na dôsledné zachovávanie ľudsko-právnych štandardov a Dohovoru o ľudských právach a  biomedicíne pri očkovaní v Slovenskej republike. Naše výhrady k porušovaniu týchto štandardov už dlhšie verejne komunikujeme prostredníctvom článkov, odborných vyjadrení či blogov, a táto výzva nadväzuje na naše predchádzajúce výzvy o zachovanie demokracie a právneho štátu v Slovenskej republike. Ani v tomto prípade očakávaná reakcia v konaní kompetentných minimálne v podobe odbornej verejnej diskusie nenastala. Odpoveďou je naopak zľahčovanie, zosmiešňovanie, a v niektorých prípadoch dokonca zastrašovanie či osobné invektívy.

Uvedomujeme si, že situácia v súvislosti s  pandémiou Covid-19 stále nie je úplne vyriešená, avšak Benátska komisia jasne uviedla, že princípy právneho štátu je potrebné dôsledne dodržiavať aj počas pandémie a stanovila v tomto ohľade jasné štandardy. Na Slovensku sú tieto štandardy úplne ignorované a miera ich porušovania je mimoriadne vysoká. Predstavitelia výkonnej moci Slovenskej republiky a ústavná väčšina Národnej rady SR hrubo porušujú svoje povinnosti, ktoré Slovenskej republike, jej orgánom a predstaviteľom vyplývajú z členstva v Rade Európy a Európskej únii, ako aj  z medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktorých je Slovenská republika zmluvným štátom.

Týmto vyzývame predstaviteľov výkonnej moci, aby bezodkladne otvorili verejnú odbornú diskusiu o rizikách a prínosoch očkovania v súvislosti s pandémiou Covid-19. Zároveň, aby prijali také opatrenia, ktoré zabezpečia dôkladné dodržiavanie ľudsko-právnych štandardov v tejto oblasti a zodpovedajúcu účinnú ochranu jednotlivcov v Slovenskej republike pred ich porušovaním.

Osobitne ich vyzývame, vzhľadom na požiadavku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ako aj v súčasnosti dostupné vedecké štúdie a výzvy medzinárodných a slovenských vedcov a lekárov, aby okamžite pozastavili plošné očkovanie najbezbrannejších jednotlivcov – detí, mládeže a tehotných žien, a aby v budúcnosti dôsledne a maximálne citlivo zvážili ďalší postup pri povolení a realizácii takéhoto očkovania.

Rovnako žiadame o dôsledné uplatňovanie povinnosti zabezpečiť riadny informovaný súhlas s očkovaním ako so zdravotným úkonom (nie s diagnostickým úkonom ako doteraz) od každého očkovaného jednotlivca, a to po dôslednom oboznámení sa lekára vykonávajúceho očkovanie so zdravotnou dokumentáciou každého pacienta, zhodnotení jeho anamnézy a jeho aktuálneho zdravotného stavu a náležitom informovaní pacienta o všetkých známych nežiaducich účinkoch vakcíny, ktorá mu je podávaná, ako aj o alternatívach liečby. Ďalej vyzývame, na dôsledný zber údajov, ich pravidelné zverejňovanie a týždennú aktualizáciu oficiálnych zdrojov o negatívnych účinkoch každej z vakcín (napr. na stránkach ŠÚKL).

Pripomíname, že ktorákoľvek z dotknutých vakcín je celosvetovo v experimentálnom štádiu použitia, teda nie sú známe dlhodobé negatívne účinky (vektorových) vakcín či aplikovanej genetickej terapie (tzv. mRNA vakcíny) a krátkodobé negatívne účinky vrátane závažných, ktoré viedli k úmrtiu pacientov sú dokumentované iba povrchne a čiastočne. Zarážajúce je, že vlády, vrátane slovenskej, zmluvne akceptovali bezprecedentné vyvinenie sa výrobcov zo zodpovednosti za akékoľvek (či už krátkodobé alebo dlhodobé) negatívne účinky týchto experimentálne použitých vakcín na zdraví pacientov a s tým súvisiace škody.

Ďalej poukazujeme najmä na nasledujúce skutočnosti:

 1. Výkonná moc ignoruje stanovisko Výboru WHO pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách zverejnené januára 2021, ktorý konkrétne odporučil, aby krajiny pre účely slobody pohybu pri medzinárodnom cestovaní ako podmienku vstupu nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní proti Covid-19. Odporúčanie nielen zohľadňuje fakt, že vplyv očkovania na zníženie prenosu (infekcie) dosiaľ nie je známy, ale aj to, že nové varianty Corona vírusu by mohli znížiť resp. eliminovať účinnosť aplikovaných vakcín. Dňa 5. februára 2021 WHO oznámila, že jej stanovisko, aby národné orgány nezavádzali požiadavku dôkazu o zaočkovaní  proti Covid-19 ako podmienku pre vstup alebo odchod z krajiny pri medzinárodnom cestovaní, sa nezmenilo, a to vzhľadom na trvajúce kritické nevedomosti pokiaľ ide o účinnosť vakcín na zníženie prenosu infekcie. WHO tiež odporučilo, aby zaočkovaní ľudia neboli oslobodení od splnenia ďalších cestovateľských opatrení, ktoré majú znížiť riziko prenosu. WHO v tomto ohľade odkázala na stanovisko Výboru WHO pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách z januára 2021. Dňa 19. apríla 2021 WHO opäť zdôraznilo, aby štáty nevyžadovali ako podmienku vstupu dôkaz o zaočkovaní vzhľadom na obmedzené dôkazy týkajúce sa vplyvu vakcín na zníženie prenosu infekcie.
  Zdroj:
  https://www.who.int/news/item/15-01-2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic

  https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers

  https://www.who.int/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
 1. Výkonná moc ignoruje aj stanovisko WHO z 3. júna 2021, podľa ktorého by sa deti momentálne nemali očkovať vakcínami proti Covid-19. Podľa WHO o použití vakcín proti Covid-19 u detí zatiaľ nie je dostatok dôkazov na to, aby sa mohli urobiť odporúčania. Deti a dospievajúci majú tendenciu mať miernejší priebeh ochorenia v porovnaní s dospelými.

  Zdroj:
  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice
 1. Výkonná moc úplne ignoruje Rezolúciu parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2361 (2021), ktorej
  • bod 7.3.1 stanovuje, že štáty musia zabezpečiť, aby ich občania boli informovaní o tom, že vakcíny nie sú povinné, a že nikto nebude pod politickým, sociálnym či iným tlakom, aby sa dal očkovať, ak si to neželá;
  • bod 7.3.2 stanovuje, že štáty musia zabezpečiť, že nikto nebude diskriminovaný na základe toho, že nie je očkovaný kvôli potenciálnym zdravotným rizikám alebo preto, že si to neželá;
  • bod 7.3.4 od štátov požaduje poskytovať transparentné informácie o bezpečnosti a možných vedľajších účinkoch vakcín;
  • bod 7.3.5 od štátov požaduje transparentne komunikovať o obsahu zmlúv s výrobcami vakcín a tieto zverejniť pre účely parlamentnej a verejnej kontroly;
  • bod 7.4.1 uvádza vo vzťahu k očkovaniu detí na Covid-19, aby štáty zabezpečili rovnováhu medzi rýchlym vývojom vakcín pre deti a náležite adresovanými obavami týkajúcimi sa bezpečnosti a účinnosti všetkých vakcín, ktoré sú k dispozícii so zameraním na najlepší záujem dieťaťa v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa.
   Zdroj:
   https://pace.coe.int/en/files/29004/html
 1. V Dohovore o ľudských právach a biomedicíne signatári, vedomí si historickej skúsenosti – najmä nehumánneho uplatňovania medicínskych experimentov na ľuďoch v nacistickom Nemecku a Japonsku pred a počas II. svetovej vojny, jasne špecifikovali osobitné požiadavky pre výkon akéhokoľvek medicínskeho výkonu na ľuďoch, ktorý o.i. zahŕňa informovaný súhlas pacienta resp. osoby, na ktorej sa má tento medicínsky úkon vykonať. Takýto informovaný súhlas nebol u jednotlivcov v Slovenskej republike získaný ani počas testovania, ani počas súčasného očkovania, a môže sa reálne stať predmetom konaní pred medzinárodnými súdmi.
 1. V Slovenskej republike dochádza často pri informovaní zo strany výkonnej moci a mienkotvorných médií k sústavnému zamlčiavaniu a zľahčovaniu dôležitých informácií o negatívnych skúsenostiach s očkovaním v zahraničí a presadzuje sa nekritická nátlaková propaganda v prospech očkovania. Obavy v tomto ohľade vzbudzujú aj nasledujúce fakty:
  • Najnovšia štúdia amerického federálneho Úradu pre kontrolu a prevenciu chorôb – Center for Disease Control and Prevention (CDC) hovorí o tom, že až 27% plne očkovaných osôb je asymptomatickým prenášačom vírusu (a jeho variantov).
   Zdroj:
   https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e3.htm
 1. Ďalej upozorňujeme, že súdne preskúmanie núdzových opatrení je podľa Benátskej komisie významnou zárukou proti rizikám zneužitia právomocí výkonnou mocou, a právo na spravodlivý proces a na účinné opravné prostriedky zakotvené v článku 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa naďalej uplatňujú aj počas núdzových situácií; to znamená, že jednotlivci, ktorých sa týkajú núdzové opatrenia, musia byť schopní napadnúť tieto opatrenia súdnou cestou. V Slovenskej republike však v rozpore s našimi medzinárodnými záväzkami došlo k takým legislatívnym zmenám, ktoré možnosť súdneho prieskumu proti epidemických opatrení, vrátane tých, ktoré sa týkajú očkovania, úplne vylúčili. Benátska komisia vo svojom stanovisku pritom uviedla, že „vnútroštátne súdy musia mať úplnú jurisdikciu na preskúmanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska ich zákonnosti a oprávnenosti a ich súladu s príslušnými ustanoveniami Dohovoru“. Na rozdiel od Slovenskej republiky je súdny prieskum núdzových opatrení v iných krajinách vrátane susednej Českej republiky zabezpečený a ako účinný prostriedok ochrany pred svojvôľou výkonnej moci bol mnohokrát úspešne uplatnený. Vo Francúzsku napríklad Štátna rada ako najvyšší orgán správneho súdnictva 12 mesiacov prerokova­la v na­lie­ha­vom ko­na­ní 647 ve­cí a ulo­ži­la na­lie­ha­vé opatrenia nie­ke­dy aj do 48 ho­dín. V 51 prí­pa­doch Štát­na rada na­ria­di­la zruše­nie prí­pad­ne zme­nu opat­re­ní na­ria­de­ných vlá­dou ale­bo iný­mi orgánmi vý­ko­nu ve­rej­nej mo­ci. Vo viac ako 200 prí­pa­doch doš­lo k vy­rie­še­niu ve­ci po­čas po­jed­ná­va­nia, keď štá­tu bo­li pri­po­me­nu­té je­ho po­vin­nos­ti ale­bo spor­né opat­re­nia bo­li zme­ne­né prís­luš­ný­mi or­gán­mi eš­te pred vyhlásením roz­hod­nu­tia vo ve­ci sa­mej. Z to­ho v prib­liž­ne 50 prí­pa­doch po­jed­ná­va­nie pris­pe­lo k to­mu, že vlá­da zaviedla do praxe zlep­še­nia svo­jich opat­re­ní. Sud­ca pri­po­me­nul ale­bo špe­ci­fi­ko­val štá­tu je­ho povinnosti v asi 130 prí­pa­doch. Poukazujeme v tomto ohľade na prípad, v ktorom Štátna rada zaujala postoj aj k slobode pohybu očkovanej osoby – 83 ročného dôchodcu, ktorý žiadal zrušenie cestovných obmedzení tak, aby sa viac nevzťahovali na zaočkované osoby. Podľa rozhodnutia sudcu, aj ľudia očkovaní proti Covid-19 môžu byť stále nositeľmi vírusu a prispieť k jeho šíreniu, v rozsahu dosiaľ neznámom. Z týchto dôvodov súd žiadosti dôchodcu nevyhovel.
  Zdroj:
  https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/covid-19-retour-en-chiffres-sur-un-an-de-recours-devant-le-conseil-d-etat-juge-de-l-urgence-et-des-libertes
  https://www.conseil-etat.fr/Pages-internationales/english/news/restrictions-on-the-movement-of-vaccinated-persons-are-justified
 1. Je povinnosťou Slovenskej republiky zabezpečiť, aby každé očkovanie vykonával lekár, ktorý by pred podaním očkovacej látky riadne pacienta vyšetril a dôsledne sa oboznámil so zdravotnou dokumentáciou pacienta, zhodnotil jeho anamnézu a  aktuálny zdravotný stav.  Následne je lekár povinný  náležite informovať pacienta o všetkých známych nežiaducich účinkoch vakcíny, ktorá mu je podávaná, ako aj o alternatívach liečby  a o tom, či je podanie vakcíny pre neho vhodné a to zrozumiteľným spôsobom prispôsobeným potrebám konkrétneho pacienta. Súčasný postup pri očkovaní tieto štandardy vyplývajúce z platnej právnej úpravy týkajúce sa informovaného súhlasu pacienta závažne porušuje.
 2. Dôrazne žiadame, aby výkonná moc s okamžitou platnosťou prestala z krízou postihnutého štátneho rozpočtu vynakladať značné finančné prostriedky na propagáciu očkovania a lukratívnu podporu mobilných odberových miest a žiadame, aby ich vyčlenila na vytvorenie fondu pre odškodnenie očkovaním postihnutých jednotlivcov a pozostalých, a na liečenie následkov očkovania.
 3. Je neprípustné, aby sa experimentálne skúšali vakcíny na deťoch, a to aj v tej súvislosti, že tieto sú najmenej vírusom postihnutou skupinou a priebeh ochorenia je pri nich spravidla mimoriadne ľahký. Opätovne pripomíname stanovisko WHO, podľa ktorého by sa deti momentálne nemali očkovať vakcínami proti Covid-19 vzhľadom na nedostatok dôkazov a miernejší priebeh ochorenia v porovnaní s dospelými. Z analogických dôvodov neodporúča plošnú vakcináciu detí a mládeže proti ochoreniu Covid-19 nemecká Stála očkovacia komisia (Stiko). Podobne je tomu vo Veľkej Británii.
 4. Naďalej so znepokojením vnímame ako výkonná moc a niektoré médiá napádajú slobodu slova a snahu o verejnú odbornú diskusiu o prínosoch a negatívach vakcín. Autorov názorov, ktoré sú v opozícii (nie však politickej, ale len názorovej) s ich presvedčením zosmiešňujú, ponižujú a diskreditujú.
 5. Na záver konštatujeme, že považujeme za nebezpečné, ak nedodržiavanie ľudsko-právnych a medzinárodných štandardov o očkovaní na Slovensku prebieha v mene európskych hodnôt, ako je sloboda pohybu a pobytu v rámci Schengenského priestoru. Štátne inštitúcie často opakujú, že svojimi krokmi sa snažia Slovensko zakotviť v euro-atlantickom priestore. Je preto nanajvýš dôležité, aby sa príslušné inštitúcie Európskej únie a Rady Európy dištancovali od krokov slovenských štátnych inštitúcii, ak nie sú v súlade s princípmi právneho štátu. O situácii na Slovensku preto budeme tieto medzinárodné inštitúcie ďalej dôsledne informovať.

Signatári výzvy:

      Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., ústavný právnik, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

      MUDr. Ján Lakota, CSc.

      MUDr. Andrej Janco, prezident SLUŠ

      MUDr. Alena Jancová, koordinátorka pre legislatívu a styk so zdravotnými poisťovňami SLUŠ

      Mgr. Tomáš Janco, sekretár SLUŠ

      JUDr. Marica Pirošíková, advokátka, bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred ESĽP

      JUDr. Erik Schmidt, LL.M. MA, advokát

      JUDr. Peter Weis, advokát

      JUDr. Ľubomír Lipovský, advokát

      JUDr. Mgr. Ján Čarnogurský, advokát

      JUDr. Eva Bieliková, sudkyňa

      JUDr. Dagmar Buchalová, sudkyňa

      JUDr. Martin Píry, PhD.

      JUDr. MVDr. Jozef Píry 

      JUDr. Tomáš Suchý, PhD., advokát

      JUDr. Bohumil Novák, advokát

      Ing. Milan Hanajík, IT špecialista

      Dr. René Balák, PhD., bioetik

Chcem sa pripojiť k výzve


K výzve sa doteraz pripojili:

(zoznam je aktualizovaný jedenkrát denne)

Pavol Olešňanik, Szčo-Stolár.
Zuzana Sitášová, Mgr., Rodičovská dovolenka
Miroslava Chovancová, nezamestnaná
Ján Sitiar, Štátna správa
Ing. Bc. Michal Šebeňa, Učiteľ biológie
Miriam Polachova, Zdravotník
Chmela Jaroslav, Riaditeľ
Anna Franková, Ing., ekonóm
Bc. Plaštiaková Vlasta, manažér
Miriam Plentova, Učiteľka, hotelierka,
Štefánia Králiková, Nezamestnaná
Roman Tomašovič, Vedúci výroby
Bc.Iveta Tomašovičová, Učiteľ MŠ
Tatiana Pos, Bc., žena
Adriana petrovicova, SZČO
Alena Pivarčiová, predavačka
Štefan Sudolský, Dôchodca
Ondrej Karško, SZČO – výtvarník
Adriana Karškova, Ing., SZČO
Ing. Miroslav Saksa, Technický pracovník
Oľga Mikusova, Administratíva
Karel Vávra, Technik kvality
Zuzana Kociova, Práca v administratíve
Anna Paucekova, PhDr., Dôchodca
Ľudmila Kajuchová, SZČO-účtovníčka
Martina Pluhárová, Controller
RNDr. Igor Jedlovský, inšpektor
Milan Alezár, elektrikár
Juraj Mihalkovič, technológ
Jana Kočanová, Rodičovská dovolenka
Tatiana Slivenská, Mgr., Učiteľka
Maria Zubatá, Dôchodkyňa
Martina Kalinová, Opatrovateľka
Miriam Benkovčová, SZČO
Mgr.Zuzana Kováčová, Učiteľka
Peter Kormoš,Bc., SZČO
Silvia Mešárová, Predavačka
Maria Gallikova, Učiteľka, momentálne RD
Adriana Kráľová, pedagóg, aktivista Do školy bez podmienok
Stanislava Simoncicova, účtovníčka
Silvia Medlenová, PhDr., vysokoškolský pedagóg
Bc. Mária Bujnovská, Ekonómka
Renáta Gazdová,Mgr., Učiteľka
Janka Šidová, administratívna pracovníčka
René Števánka, Ing., IT Konzultant
Lukáš Miháľ, Živnostník
Michaela Miháľová, Kaderníčka, Matka
Zuzana Bubáková, Ing., ekonómka
Zuzana Strečková, Bc., Mama
Jana Žembová, MDDr., zubný lekár
Ľubomír Hulín, muž
Petra Mazancová, mzdárka
Jana Mravová, Administratíva
Jozef Javorka, Ing. Mgr., analytik
Andrej Vajči, Ing, Mechanical Engineer
Silvia Adameková, nezamestnaná
Miriam Bindzarova, Nezamestnaný
Emília Drangová, dôchodkyňa
Iveta Chabadova, manažér
Mária Mikulová, Školníčka
Darina Hoksova, Vychovávateľ
Ivan Ševčík, gen. v. v. Ing., výsluhový dôchodca
Desana Hámorová, učiteľka
Boris Čechvala, administratíva
Jana Kubus, Mgr., Sociálny pedagóg
Karel Baják, Ing., obchodný manažér
Korina Lindnerová, Obsluha CS
Jana Chudíková, Mgr., Manažérka
Daniela Báťková, szčo
Daniela Saladiová MVDr., veterinárny lekár
Juraj Zemislav Batka, mechatronik
Iveta Fedorko, logopéd
Iveta Čekanová, pedagóg
Ing. Veronika Jurková, Likvidátor poistných udalostí
Ingrid Csergeova, Záhradník
Janeta Milatová, opatrovateľka a dôchodca
Zuzana Pevná, účtovníčka
Zuzana Krivačková, rádiologický asistent
Ing. Ján Baran, emeritný dôstojník armády SR
Adam Bajbar, štátny radca
Martin Milly, Mgr. PharmDr., farmakológ
Lídia Koscová, dôchodca
Ľudmila Vaňková, PhDr., Prekladateľka
Edvin Bendičák, Ing., stavebný inžinier
Ing. Martin Švejnoha, štátna služba – príslušník PZ
Anna Kučerová, Opatrovateľka
Pavol JURCA, Ing., programátor
Zuzana Slobodníková, Mgr., matka
Karolína Sýkorová, živnostník
Zuzana Vlnkova, Špeditérka
Zuzana Svobodová Ing, Účtovnícka
Ľubomír Papinčák, Nezamestnaný
Marta Trabalková, finančný poradca
David Chavko, IT sektor
Martina Karbanová, SZČO
Helena Šmýkalová, MVDr., Veterinárny lekár
Marek Kostrub, strihač káblových zväzkov
Martina Pretzelmayer, Mgr., Hotelier a RODIČ
Katarína Šebová, Mgr., Materská
Martina Holbova, skladník
Martina Rosinova, Technický zamestnanec
Peter Herceg, Ing., programátor
Michaela Krotáková, Bc., podnikateľ
Vladimír Holenda, admin
Lenka Miklovičová, Ing., ekonóm
Martin Fančovič, Elektrikár
Michal Vernarec, Administrátor
Miroslava Eliašová, Predavačka
Mgr. Katarína Targošová, prekladateľ
Ing. Ivan Merčák, IT špecialista
Ján Čiernik, lekár
Miroslav Gronych, Ing., Pilot
RNDr. Marcela Mitašíková
Andrea Ivašková, Ing., manažér
Marek Hoppan, referent
Jana Frajková, Mgr., operátor operačného pracoviska
Maroš Kubík, Manažér
Mgr. Petra Petrufová, zdravotná sestra
Daniela Šinálova, Pracovník
Adrian Vrskovy, Mechanik
Lenka Kubisova, Mgr., Materská dovolenka
Anna Kohútová, referent
PAulina Prieckova, Md
Tomáš Rubicky, Ing., IT
Rudolf Pribul, letecký technik
Martin Fertáľ, Montážny pracovník
Julia Muchová, Ing., dôchodca
Jiří Zgabaj, Elektromechanik
Peter Callo, Mgr., dôchodca
Rudolf Oršula, Ing., senior technik IKT
Artúr Ivančík MUDr., Lekár
Michaela Hrklova, Štátny úradník
Petra Brezovská, administratívna pracovníčka
Zdenko Haring, dôchodca
Milan Goliaš, SZČO
Ján Dreisig, dôchodca
Miroslava Petriganova Bc., Rádiologický technik
Daniela Adamovová, učiteľka materskej školy
Magdaléna Parlagiová, Ing., odborný referent
Viktor Macanga, programátor
Miroslav Páleník, Dôchodca
Tatiana Uhrínova, referent
Eva Boteková, administratíva
Jana Goliašová, Referentka
Veronika Starzyk Ing., Referent
Ján Panák, podnikateľ
Mgr Silvia Panáková, podnikateľ
Mária Zemanová, rodičovská dovolenka
Vítězslav Vespalec, Elektrotechnik
Mgr. Maroš Kováč, pedagóg
Monika Adamikova, Fotograf
Diana Hrubá, materská dovolenka
Filip Soos, duchovný
Andrea Darášová, Mgr, Sestra
Gerhard Köhler, dôchodca
Marek Petrek, architekt
Jozef Rys, Výťahový technik
Roman Kotásek, vedúci prevádzky
Martin Mizerák, Ošetrovateľ
Maria Brozmanova, MUDr., Lekár
Marek Fančovič, Technik
Ing. Mgr. Peter Ferko, vodohospodár
Vilma Bäcková, dôchodkyňa
Michal Zentko, učiteľ
Darina Pospisilova, MVDr., PhD., Veterinárna lekárka
Katrína Fraňová, rodič
Tatiana Haruštiaková, Administratívny pracovník
Ing. Julia Rubicka, Project Manager
Marcela Szőllősiová, Ing., Účtovník
Ing.Gabriel Trabalka, ekonóm
Lenka Ferleťáková, Bc., Zdravotná sestra
Miriama Šuhajíková, Materská dovolenka
Ivan Ag, invalidný dôchodca
Martin Straka, Ing., referent
Anna Zemanova, Živnostník
Juraj Moravčík, dôchodca
Jana Kmeťová, Mgr., Štátny zamestnanec
Ing.Monika Herditzka, ekonóm
Zuzana Kováčiková, referent
Zuzana Štarková, Dôchodkyňa
Emília Madajová, referent učtárne
Jana Fančovičová, RNDr., žena
Igor Galko RNDr., podnikateľ
Daniela Marcinová, účtovníčka
Marta Almanova, JUDr., Dôchodkyňa
Ján Halanda Mgr, IT špecialista
Radovan Šlahor, technik
Ivana Šlahorová JUDr., právnik
Maria Svobodova, Predavačka
Danica Šimková, Ing., Ekonómka
Bc.Petra Abaffyova, IT pracovník (delivery lead)
Daniela Danišová Dubajová, homeopat
Jana Senčáková, Živnostník
Ing. Zuzana Orolínová, SZČO
Anna Miškerníková, SZČO
Zuzana Šablicová, Ing., Projektant
Mgr. Martin Rusnák, Bývalý policajt P PZ vo výslužbe
Zdenko Knižka Ing., konateľ s.r.o.
Peter Mendel, Lodník
Viera Marczellová, JUDr., právnik
Eva Dieneltová, Opatrovateľka
Michal Dunaj, dôchodca
Katarína Voláriková, Matka na rodičovskej
Anežka Málik Jakubcová, Ing., SZČO
Anna Bartosova, Mgr., žena
Michal Hluchan, Profesionálny vojak
Richard Papuga, Operátor US Steel Košice
Ivana Šmalová, Žena v domácnosti
Ing. Monika Lukášová, Technológ, CNC programátor
Vladimír Vešelényi, Pedagóg
Kvetoslava Lihanová, Dôchodca
Ingrid Viktorová, učiteľka
Katarína Bálintová, Ing., referent
Zdeno Balusik dochodca, kuchár dôchodca
Darina Nemetova, Učiteľ
Jana Funtíková,Mgr., Učiteľka ZŠ
Ivana Raničová, Mgr., Ekonómka
Lucia Mészárosová, Zdravotná sestra
Lucia Škadrová, Gastronómia
Mgr. Petra Ondríková, učiteľ
Lenka Dohanos, podnikateľka
Ľuboš Lackovič, Ing., podnikateľ
Lucia Magdalikova, Vedúca pobočky
Edita Vávrová, MUDr., lekár
Monika Fegyveres Oravská JUDr., Právnik, konzultant
Anna Marcišová, zdravotná sestra
Kvetoslava Andrasikova, Matka
Renáta Sviežená, Praktická sestra
Anna Matusová, Asistent
Silvia Gelleová, Účtovník
Lenka Urbanská, Mgr., Špeciálny pedagóg
Milan Lupták, obchodný zástupca
Zuzana Dzuričková, Ing., Účtovníčka
PhDr. Andrea Meščanová, PhD., Stredoškolská učiteľka
Ingrid Kayyali, Ing., Asistent ZŤP
Eva Pavlovova, Kaderníčka
Mária Bendulová, Pekárka
Erik Ripka, Traktorista APD Čečehov
Ing. Roman Palitefka, PhD., IT špecialista
Adriana Sklenářová, Mgr., Sprievodca detí
Nicole Kavuláková, V domácnosti
Mgr. art. Veronika Chovanec Vaculová, ArtD, rodič
Ľuba Hrivňáková, Mgr., dôchodkyňa
Ľuboslava Pažinová, Sestra
Alexandra Macková Ing., dôchodkyňa
Emil Sudimák. Mgr., Slowaker s.r.o
Eva Kováčiková, Ekonómka
Milan Priečko, Ing., Technický dozor investora
Peter Peteja, Vojak
Tomáš gaisl, Ing., podnikateľ
Tibor Vadinský, Mechanik
Darina Vadinská, Krajčírka
Andrea Mačugová Bc., stavebný referent
Monika Peniaková, Ing., THP
Ján Jedinák, riadiaci pracovník
Katarína Foľvarská, Mgr, Učiteľka
Anna Purdeková, MUDr.
Martin Kolarik, Expedícia tovaru
Bibiána Špániková, dôchodkyňa + SZČO
Mária Pažičanová, Účtovníčka
Ľubomír Karafa, SZČO
Jevgenij Iršai Prof. ,PhD, pedagóg
Oľga Nosálová, asistentka
Martin Šuster, Ing., technológ
Irena Zárodňanská, MD
Ján Kozic, Servisný technik
Daniela Gaislova, Produktový špecialista
Elena Nižnánska, Mgr., matka
Marta Mičáková, Mgr., Personalistka
Jarmila Pavelková, Ing., pedagóg
PETER Salanci, Administrátor
Veronika Jaslovska, Matka na materskej dovolenke
Pavol Pavelka, Ing., IT
Radovan Radovčič, Správca označovania
Marta Prochazkova, Mgr., Pedagogička
Katarína Kotlárová, Poradca
Katarína Stanová, admin. pracovník
Zuzana Benkova, terapeut
Alena Brnčová, Vedúca školskej jedálne
Juraj Ladziansky, fotograf
Stanislav Demjanovic, Skladník
Ing. Zuzana Haljaková, HR špecialista
Andrea Jedináková, bankár špecialista
Tomáš Koťka, Zdravotník
Daniel Dekanek, Zoraďovač strojových zariadení
Petra Sobeková, V domácnosti
Barbora Vetorova Rosinčinová, SZČO
Ľubomíra Ventrčová Longauerová, MUDr., Lekár
Silvia Herbstova, zdravotná sestra
Veronika Čupková, Administratíva
Jana Bednáriková, administratívna pracovníčka
Gabriela Hupková, administratíva
Iveta Vitazkova, dôchodca
Elena Marešová, referent
Monika Madarasova, pedagóg
Božena Balušíková, Ing., Dôchodca
Jana Orlova,Ing., štatny zamestnanec
Tomáš Kosco, Kuchár
Ľubica Spišiaková, Dôchodkyňa
Tatiana Antoniewiczová, učiteľ
Eva Ilavská, Dôchodca
Henrieta Vrabelova, živnostník
Stanislav Vetor, VO
Igor Darnadi, Ing., Vedúci výroby
Lenka Obertová, SZČO
Jakub Slávik, Analytik
Lenka Purdey, SZČO
Helena Stromčeková, Ing, Dôchodca
Ľubomír Ostrožlík, Energetik
Ondrej Azor, hlavne otec
Ivan Konečný Mgr. Ing., dôchodca
Lujza Rochová, Mgr., knihovníčka
Dávid Šterbák, Ing., inžinier
Maria Nováková, PhDr., personálny manažér
Lucia Chládecká, zásobovač
Jana Fechová, nezamestnaná
Roman Krško, Robotník
Lucia Klusova, Ing., RD
Zuzana Vávrová, Predavačka
Beáta Bohucká, Mgr., nezamestnaná
Martina Studeníková, opatrovateľka ZŤP dcéry
Zuzana Urgelová, Ing. arch., Architekt
Peter Kormos, SZČO
Slavomíra Jančová, referent
Vladimír Wiedermann, RNDr., bio-informačné technológie
Anna Kormosova, Invalidná dôchodkyňa
Robert Filka, SZČO
Taťána Hanajíková, administratíva

Michal Hanajík, IT špecialista
Valéria Hanajíková, administratíva

Peter Hanajík, Ing., Špecialista telekomunikačných sietí

Veronika Hanajíková, zdravotná sestra
Peter Struhár, Ing, IT Technik
PaedDr.Mária Giertlová, Pedagóg
Gabriela Ondrušková, Predajca
Vladimír Sauch, technik
Jana Čomajová, Mgr., opatrovateľka seniorov v Rakúsku
Mária Mišenková, administratíva
Vladimíra Šupinová, živnostník
Mária Lukačková, Ing., ekonóm
Margita Nečedová, zdravotná sestra
Ingrid Hlavandová, Učiteľ
PhDr. Tatiana Abrhanova, MKT
Denisa Bernatova, Nezamestnaná
Michaela Hambalková, SZČO
Katarína Medvecká, Mgr., Zdravotník
Medvecký Vladimír, Podnikateľ
Zuzana Fremalová, učiteľka
Katarína Paulenková, Invalidný dôchodca
Mgr. Denisa Blažeková, pedagogická pracovníčka
Gabriela Pristachová, dôchodkyňa
Tatiana Lajšová Mgr, operátorka KC
Blanka Čorná, Ing., turistická sprievodkyňa
Jana Pilátová, výtvarníčka
Dagmar Piegsa Rácová, Mgr., pedagóg
Ľudovít Martinický, Ing., IT špecialista
Henrieta Hrinková, novinárka
Eliska Holecova, predajca
Miroslav Kubalik, Nezamestnaný
Alena Bartekova, recepčná
Anna Barteková, dôchodkyňa
Marcela Hečkova, Ekonomka
Marek Hálka, stavebný inžinier – projekt manager
Erika Tichá, dôchodca
Ivan Mačura, vysokoškolský pedagóg
Peter Hriš, Mgr., Clinical Data Manager
Andrea Cholpová, PhDr., Referent
Katarína Šestáková, trojnásobná matka na plný úväzok
Dana Piljarová, Ing., copywriter
Zuzana Pestúnová, matka – opatrovateľka
Katarína Štrbáňová, SZČO
Ing. Lucia Sakálová, Manažér a ekonóm
Marcel Piljar, Ing., administratíva
Hana Kunovičová, Mgr., Pedagóg
Ing. Michal Šimek, PhD., vedúci úseku laserových technológií
Vladimír Troják, CNC operátor
Mariana Šadlakova, Živnostník
Mária Kořínková, Sociãlny pracovník / Asistent učiteľa
Katarína Schmidtová, MUDr., Lekár
Simona Osadská, Učiteľka
Oliver Chmelík, elektrotechnik UK
Miroslav Gavula, Živnostník
Peter Kompas, IT špecialista
Viera Parízeková, učiteľka
Jozef Brigan, Ing., Dôchodca
Mirka Polomcakova, Mgr., Obchodný zástupca
Erika Tóthová Krišteková, Rodič
Blanka Chmelikova, hospodársky pracovník
Veronika Baisová, prevádzka bufetíku
Marián Petrák, Dôchodca
Vlasta Bahnová, Vychovávateľka
Martin Čillik Ing., Projektový manažér
Ján Bidovský, Skladník
Bibiana Švarcová, Ing., SZČO
Mgr. Adriana Sarközyová, PhD., Učiteľka
Mgr. Juraj Revicky LL.M., advokát, poradca v oblasti energetickej efektívnosti
Ján Mezei
Terézia Pružinová, PhDr. Mgr., klinický logopéd/dôchodca
Anton Trencansky, Mkd
Marta Madudová, učiteľka
Michal Jedinák, obsluha strojov /výrobný pracovník
Miloš Pintér, Technik
Monika Straková, Sestra
Peter Straka, Zámočník
Ing. Janka Palková, LLM, MBA, Compliance specialist
Mgr.art. Dimitrij Kopčák, hudobník
Marian Novak, Manažér
Lenka Mattova, Predavačka
Jela Tvrdonova, poradca
Janette Jamborová, Ing., verejná správa
Milan Marunič, SZČO
Petra Kotlanová, Bc., matka dvoch neplnoletých detí
Ing. Miloš Madila, Poľnohospodár
Rudolf Škvarna, Stolár vodič
Kristián Árvai, podnikateľ
Miroslav Hodoši, špeditér
Monika Mamirová, Opatrovateľka
Tatiana Šopová, JUDr., Projektová manažérka
Barbora Melicherová, Mgr., Mikrobiológ
Gabriela Kompasová, Dôchodca
Magdaléna Slaměnová, Ing., Dôchodkyňa
Jordana Burianova, odborná redaktorka
Patrícia Nitschneiderová, Učiteľka
Alexander Somogyi, Tréner
Mario Moravcik, Ing, štátna správa
Zuzana Dymová, Ing., ekonóm
Peter Šamu, Vodič autobusu
Bohuslav Muríň, učiteľ
Eva Gábrišová, konateľ v gastronómii
Jozef Mulina, Mechanik-údržbár
Danka Hartmannova Hnatova, operátor
Oľga Kovácsová, dôchodkyňa
Martin Tury, skladník
Matúš Vágner, strojársky špecialista riadenia výroby
Ing. Tomas Gavenda, IT konzultant
Roland Skokan, úradník
Martin Pekarík, mechanik-elektrikár
Ing.arch Vladimír Ščepán, architekt
Tomáš Kulík, PhD, výskumník v oblasti zabezpečenia kyberpriestoru
Mgr. Zuzanna Ščasná, ekonómka
Lubica Bocková, dôchodkyňa
Bc. Zoja Kolaříková, asistentka
MUDr. Tatiana Koňarčíková, lekár so špecializáciou z patológie
Ing. Peter Uhrin, technológ
Alžbeta Mayerová, vychovávateľka
Jana Bárdyová, invalidný dôchodca
Emília Kafkova, lisovačka
Ing. Babeta Ilčíková, zamestnanec HR
Dáša Smitalova, operátor vo výrobe
MUDr. Alena Debnáriková MPH, lekár
Ing. Ľubica Jančurová, ekonómka
Ľubica Lakatošová, rodičovská dovolenka
Radovan Zahradník, pracovník IT
Zuzana Zajícová, rodičovská dovolenka (matka troch maloletých detí)
Romana Koprdová, nezamestnaná
Katarína Semanová, administr. pracovník
Stanislav Kytka, technológ
Bc.Ľudmila Chutňáková, fyzioterapeut
Martina Sányová, administratívna pracovníčka
Richard Halaj, vodič MKD
Andrea Lukacsova, zdravotná sestra
Pavlína Bieliková, učiteľka
Branislav Novák, kuchár
Peter Hláčik, technik
Mgr.Marta Kulichova, materská dovolenka
Miroslav Vencel, robotník
Zuzana Žemberová, žena v domácnosti
Ing. Viktor Matúš, procesný inžinier
Matúš Dobias, robotník
Bc. Jana Pavlíková, sociálny pracovník
Adriana Chovancová, opatrovateľka
Jozef Čupka, dôchodca
Ing. Eva Preisová, dôchodca
Lýdia Matúšová, interiérový architekt
doc. Ing. Dušan Koniar, PhD., vysokoškolský pedagóg
Ing. Ľuboš Gaman, technik
Bc. Janka Rolkova, administratívna pracovníčka
Mgr. Ingrid Gamanová Zádrapová, technik
Eva Bednarova, IT developer
Róbert Molnár, bádateľ, výskumník
Zuzana Vass, učiteľka ZUŠ
JUDr. Richard Bauer, advokát
Mgr. Katarína Gajdošíková, verejný zdravotník
Marek Novosád, skladník
Petra LEGRAND-HOLLA, personalista
Martin Daniš, robotník
Dominika Bundzíková, finančná poradkyňa
Liana Rogaľová, učiteľ
Mgr. Dalibor MIĽAN, sudca
Anna Bila, nezamestnaná
Daniela Moravcova, kuchárka
Ing. Marcela Milone, konštruktér
Ingrid Kosová, chemická inžinierka
Mgr. Zuzana Kováčiková, PhD., vedecko-výskumný pracovník
Daniela Lihotska, podnikateľka
Marta Lavova, farmaceut
Veronika Štefanková, právny asistent
Mgr. Adriana Krivosudská, špeciálna pedagogička
Ing. Renáta Blašková, ekonóm
Mgr. Veronika Haškova, marketingový manažér
Ing. Peter Martyák, SZČO
PhDr. Lubomir Kovac, podnikateľ
Štefan Sivák, dôchodca
Martina Holková, čašníčka
Mária Hájková, laborant
Mgr. Daniel Koyš, programátor
Ing.arch Alexander Bugala, stavbár
Peter Banák, administratíva
Jana Maciková, očný optik
Peter Mulinka, vodič z povolania
Ing. Marcel Krajcik, stavby vedúci v DE
Mária Kindlová, dôchodca
Ing. Miroslava Znamenakova, na materskej
Zbyšek Horský, SZČO
Pavol Znamenak, dôchodca
Katarína Znamenakova, ekonóm
JUDr. Marian Preisinger, právnik / legislatíva, správne právo, pracovné právo
Mgr. Veronika Balušíková, projektový a finančný manažér
Ing. Stanislav Paučo, obchodný zástupca
PaedDr. Ľudmila Pekariková, učiteľka
PaedDr. Terézia Pekariková, dôchodca
Erika Kociská, RTG technik
Ing. Jan Slovik, poľnohospodár
Mgr. Michaela Matejkova, SZČO
Judita Tomázyová, živnostníčka
Vlasta Funtíková, vedúca predajne, predajca
Mgr. Janka Porubská, učiteľka
JUDr. Imrich Juhár, dôchodca
Veronika Kupková, nákupca
Mgr. Lívia Duricova, farmaceut
Alena Jurkovicova, diétna sestra
Emília Králová, dôchodkyňa
Richard Halaj, vodič MKD
Robert Scholze, neuvádza
Andrea Novotova, market operátor
Mgr. Magdaléna Andruščáková, sociálny pracovník
PhDr. Brigita Lihániová, zdravotná sestra
Monika Borutova, referentka
Mgr. Antónia Balušíková, učiteľka
Stanislava Reiterova, asistentka
Lenka Šmihulová, živnostník
Stanislav Murin, dôchodca
Igor Hlaváčik, Ing., elektrotechnik
Jozef Zima PharmDr., výrobca doplnkov výživy
Jana Hoppanová, Ing., administratívna pracovníčka
Róbert Rozbroj, Bezpečnosť a ochrana
Klára Šmídová, Grafik, ilustrátor
PhDr. Mgr. Mária Koláriková, koordinátor pre marketing
Radka Žáková, opatrovateľka, matka na materskej dovolenke
Rastislav Megyessi, rozpočtár v stavebníctve
Michal Ondráš, elektromechanik
Ing. Tatiana Vráblová, pedagóg
Róbert Najner
MUDr. Marián Such, lekár
Vladimír Horňák, obchodný riaditeľ
Ing. Gabriela Holčíková Valehrachová , dôchodkyňa
Ing. Ján Kuruc, IT špecialista
Pavol Stanka, IT (devops engineer)
Milan Švec, elektrotechnik
Ing. Martin Ševčík, databázový analytik
Ing. Martina Majerová, odborný referent v Sociálnej poisťovni
Kamil Marko, programátor CNC strojov
Miriam Falatašová, opatrovateľka
Miroslav Mokrý, dôchodca
Ing. Roman Osuský, MBA, manažér výrobného inžinieringu
Pavel Vetrák, administratívny pracovník
Lenka Kamenská, IT (BT specialist)
Ing.Iveta Oroszová, podnikateľka
PharmDr. Lucia Ďurechová, farmaceut
Martin Orolin, občan
Ing. Miroslav Sagan, podnikateľ, pedagóg a otec
Ing. Ľubica Klobušická, poradkyňa pre krásu Mary Kay, vizážistka a matka
Ing. Peter Rzyman, elektroinžinier technológ
Jana Šušulová, dôchodkyňa, matka a stará mama
Mgr. Lucia Kalapošová, laboratórny diagnostik / molekulárny genetik
JUDr. Katarína Rosinová, advokátka
Ing. Jozef Plevjak , elektro inžinier
Mgr. Bibiana Drozdová, špeciálny pedagóg / školský logopéd
Pavol Iboš, dôchodca
Juraj Kišš, vedúci skladu a otec
Ing. Marián Bednár, IT architekt
PhDr. Lucia Vanochová, občan
Ivan Zváč, podnikateľ
Mgr. Adriana Kráľová, pedagóg, aktivista Do školy bez podmienok
Ing. Ján Alusik, vedúci výroby
Ing. Daniela Adamcová, finančný analytik
Anton Povalač, súkromný podnikateľ
Ing. Rastislav Šaravský, technik
Ladislav Rozsnyo, plánovač TP pre štátneho železničného dopravcu Cargo
Edita Šimáková
Roman Mato, stolár
Martin Hanzlík, neurológ a epileptológ
František Ďuriš, dôchodca, IT administrátor
Mgr. art. Tibor Ghillány, dôchodca
PhDr. Marián Minárik, publicista
PaedDr. Jana Hajtmanská, Učiteľ
Jana Škvarnova, Zdravotnícky asistent
Marcela Vilčeková, PaedDr., učiteľka
Bibiána Orendášová, nutričná terapeutka
Peter Simonides, invalidný dôchodca
Ing. Vladimír Bizoň, ŠDDO, vojenský pilot vo výslužbe
Taťána Jurenková,Mgr., Lekárnik
Robert Drahus, vodič z povolania
Viktória Vargončíková, Mgr., referent finančnej agendy vo verejnej správe
Jana Pavlovova, Opatrovateľka
MUDr. Peter Hajduk, Zdravotník
Jozef Kaman, vodič
Katarína Hajdúchová, Ing., Samostatný odborný referent v banke
Jana Gavalierová, nezamestnaná
Iveta Trnovská, Pokladník
Juraj Michalič, RNDr., textár
Erika Habánová
Dominika Ižová, Bc., Sestra
Jozef Binka
Alexandra Mészárosová, administratívny pracovník
Peter Cvanciget, Tlačiar
Ján Bálint Ing., dôchodca
Jaeger Alica, Podnikateľka
Ľudmila Kmeťová Mgr., Verejná správa
Mária Surovcova, asistent manažéra
JUDr. Martina Semančíková, advokát
Mgr. Jozef Surovec, Bankový pracovník
JUDr. Marian Preisinger, právnik / legislatíva, správne právo, pracovné právo
Ing. Viktor Bagín, Správca IT
Anton Michalik, technik
Marek Pucek, Pilčík
Jana Zajičková, skladník
Petra Gregorová, Administratívny pracovník vo verejnej správe
Ing.Stanislav Palik, Ekonóm
Andrej Dobiaš, Živnostník
Roman Hickl, stavebný technik
Katarína Balážová, Admin. pracovník
Iveta Sabova, SZČO
Dominika Petrová, Ing., materská dovolenka
Mária Hutníková, Technicko-hospodársky pracovník
Ľubica Kosecová, Dôchodkyňa
Michal Stano, Automechanik
Peter Dudo, upratovanie
Daniela Klimentova, Projektový manažér
Ivana Herdová, Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Zuzana Gyerakova, Žena
Mariana Boháčiková Bc., Aranžérka
Marian Boháčik Ing, Wireless ingenier
Juraj Herda, samostatný referent
Mária Kopková, úradníčka
Erich Moravčík, ZMSO V2
Marian Prazenka, technik IT
Branislav Slávik, nezamestnaný
Jarmila Sebőková, Opatrovateľka
Zuzana Kapustová, Bc., prekladateľka
Mária Šutá, jazyková lektorka
Roman Bízik, robotník
Marta Skvarka Horvathova, Ing, Finančný kontrolór
Šarlota Otčenášová, nezamestnaná
Filip Kopko, Študent strednej školy
Daniela Puškášová, Bc., Operačný dôstojník HaZZ
Ľudovít Bedeš, Správca likvidácii pohľadávok
Margaréta Mirjanská, administratíva
Bc.Lukáš Hlúbik, Fyziodiagnostik & Fyzioterapeut
Stanislav Gallík, Stavbár
Adriana Minariková, SZČO
Eva Zajasenska, Dôchodkyňa
Ľuboš Zajasenský, ZŤP
Juraj Valent, Nezamestnaný
Valéria Valentová, Operátor
Ing. Marek Belaň, IT
Renáta Stanaíková, Opatrovateľka
Ivan Berta, Programátor
Natália Behrova, Hasič
Sabina Harvanova, dátový analytik
Tomáš Krajčovič, Živnostník
Janette Noskova, Lekár
Lenka Šmihulová, živnostník
Tatiana Ševčíková, Ing., fakturant
Radovan Nespala , Mgr., Vedúci služieb
Boris Fridman, Podnikateľ
Alena Čučková, Opatrovateľka
Viktória Vajdova Bc., Dôchodkyňa
Peter Soták, Obchodný referent
Ladislav Jarabý, dôchodca
Ing. Jozef Goriľ, programátor
Nora Pittnerová, Ing., Manažérka správy budov
MUDr. Adriana Perželová, Lekárka
Erika Goriľová Bc., učiteľka
Mgr. Dalibor Kovačič, PhD., policajt
Marek Micak, Štátny zamestnanec
Ing.Beáta Lukešová, MPH, Laboratórna diagnostička
Marta Nosáľová, dôchodkyňa
Lea Svetlíková, študentka
Lenka Svetlíková, učiteľka v MŠ
Roman Svetlík, živnostník
Vladimir Pinka, lesník
Daniel Janščák, Dôchodca
JUDr. Oľga Simorova, dôchodkyňa
Eva Kocifajova, Zdravotná sestra
Dana Petrušková, Mgr., Učiteľka
Silvia Mayerova, Ing., Obchodná manažérka
Erika Dúbravková, Ekonómka
Andrea Kodydkova, Auto priemysel
Michal Slivka MUDr., detský lekár
Pavol Jaššo, podnikateľ
PhDr. Ivan Ocelka, CSc., dôchodca
Vladimír Novotňák Ing., podnikateľ
Milan Raček, Ing., Podnikateľ
Janka Bazalova, RNDr., Dôchodkyňa/ pôvodným povolaním stredoškolská učiteľka
Branislav Slávik, nezamestnaný
Miroslav Ľuba, Mgr., právnik – štátny radca MV SR
Monika Bangová, Zamestnanec OCU
Milan Klenovský, Business control officer
Renáta Koišová, referentka OLPČ v Soc. poisťovni
Ing.Peter Homza, Programátor
Mgr. Richard Ziman, geodet
Marta Tutková, zdravotnícka laborantka
Michal Szabó, Nezamestnaný
Lucia Slováková, Rodičovská dovolenka
Mgr. Anna Wenclová, farmaceutka
Juraj Schmidt, právnik
Ing. Michal Wencl, software developer
Denisa Maoz, Žena v domácnosti
Michal Lomnicky, Dôchodca
Oľga Lomnická, Dôchodkyňa
Mgr Katarína Slezáková, Projektová manažérka
Henrich Machálek
Karin Dinušová, Vizážista
Jozef Turon, dôchodca
Viera Králiková, Ing., mama
PharmDr. Peter Holanský, Produktový manažér
Miriam Šantová, PharmDr., Farmaceut
Anna Vágnerová, dôchodca
Alena Kokavcova, Ing.
Miriam Felcanová, manažér
Klaudia Vargová, dôchodca
Sandra Vaceková, Bc., Materská dovolenka
Lukáš Ďurovec, SZČO
Dominka Merčáková, Mama
Iveta Komzalová, Mama, aktivistka, ekonómka
Michaela Paračková, sprievodkyňa v lesnom klube
Ing. Katarína Brezianská, PhD., hydrológ
Ing.Tomáš Giertl, PhD., vedecko-výskumný pracovník na univerzite
Mgr. Nina Hudecová, Mama
Rastislav Turcik Mgr., Manažér
Darina Trgiňová, matka
Elena Ďurovcová, Krajčírka
Mária Laštiaková, Matka
Erik Némethy, technik
Slavomír Jahoda MUDr., Zubný lekár
Pavol Hrnko, Podnikateľ
Pavol Galo, Konateľ sro
Alexandra Labdíková, Ing., Asistentka
Eva Hermáneková, Mgr., Učiteľka MŠ
Silvia Kvasnicová, Referent
Milan Ferenec, Konateľ
Marek Huťa Ing., SZČO
Rudolf Moravčík, Ing., Majiteľ Realitnej kancelárie
Ing. Jana TOMOVÁ, Pedagóg
Zuzana Orlovská, Ing. arch., architekt
Fabiola Vícenová, Mgr., Compliance Officer
Mgr. Františka Vyšná, materská dovolenka
JUDr. Peter Cina, SZČO
Daniela Kollarova, SZČO
Filip Švaral, Podkúvač koní
Soňa Vrancová, Mgr., Žena
Lenka Lakatová, MUDr., Lekár
Angelika San, zdravotný laborant
Katarina Šupicova, Chyžná
Natália Bukovinová, Mgr., Mama
Ladislav Kovac, Živnostník
Ing. Pavol Sekerák, Policajt
Mgr. Ivana Krulišová, občianka
Magdaléna Žiaková, redaktorka v dôchodku
Peter Mišík, muž
Peter Kováč, Dôchodca
Zuzana Serinová, Ing., projektový manažér
Zuzana Strižencová, Mgr., Učiteľka, t.č. invalidná dôchodkyňa
Pani Jaroslava Zatková, na rodičovskej dovolenke
Katarína Blažova, Dôchodkyňa
Katarína Sidorová, Farmaceut
Tomáš Flek, Súkromná bezpečnostná služba
Katarína Okapalová, operátor-žsr
Peter Tokar, technik
Nikolas Jankovic, SZČO
Michaela Nováková, Pedagóg, hudobník
Katarína Mosnárová, Ing., Rodičovská dovolenka
Svetlana Valentová, administratívny pracovník
Magda Richtárechová, Ing., úradník
Janka Miková, Mgr., učiteľka
Petra Kovacova, Živnostník
Alžbeta Kováčová, Predavačka
Zuzana Smiková, Práca v administratíve
Monika Fulajtárová, Priehr.zamestnanec Slov.pošta
Boris Čičmanec, Mgr., Čašník
JUDr. Eva Pažitná, Dôchodca(prokurátorka)
Ivan Susedík, Ing., Učiteľ
Monika Landová, Administratívna pracovníčka
Monika Moussa Bezakova, matka
Rudolf Toma, Sociálny pracovník
Martin Uhlík, Muž
Zuzana Cvičeková, Aranžér reklamy
Peter Zachara, Elektrotechnik
PaedDr.Lýdia Taišová, PhD., Pedagóg
Renáta Hromádková, administratíva
Marcela Ondrejková, Mgr., štátny zamestnanec
Miroslav Heldes, Pracovník SBS
Tomáš Perháč, Inžinier
Mgr.art Dana Iliašová, Učiteľka SŠ
Igor Iliaš, Ing., Projektant, energetický auditor
Peter Slovak, Zamestnanec
Beáta Plišková, Technik
Vladimír Vlček, programátor
Michal Pliška, Robotník
Peter Brna, Pracovník v gastronómii
Silvester Rajčan, Podnikateľ
Adriana Sobeková, Administratíva
Mgr. Milota Pavlišinová, Administratíva
Zuzana Onderková, Sanitárka v nemocnici
Ianko Troiak, Mgr., advokát
Peter Jászberényi, kouč
Alexej Pluhár, údržbár
Alena Jonášová, Podnikateľ
Martin Hrbatý, dôchodca
Jana Tomkova, Rodičovská dovolenka
Ján Meliš, SZČO
Alexandra Valentová, Nákupca
Michal Csader, MUDr., detský lekár
Štefan Kováčik, Ing., vývojový pracovník
Jan Zatko, Ing., technik
Petra Blažová, Mgr., Rodičovská dovolenka
Beata Sojková, opatrovateľka
Katarína Turanová, dôchodkyňa
Tomáš Homola, Bc., Elektrotechnik
Tatiana Bražinova, Pedagóg
Jana Balazova, Opatrujem zťp syna
Stanislav Hričovec, manažér
Gabriel Fábik, Podnikateľ
Darina Pindova, Dôchodkyňa
Ján Ďuriček, dôchodca
Dominika Miková, Ošetrovateľ koní
Oľga Botekova, Administratíva, babka
Marián Biskupič, ekonóm
Branislav Čech, Ing., SZČO
Mikuláš Kolcun, Živnostník, dôchodca
Jaroslav Hotáry, Vodič MKD
Martina Valachova, Marketérka
Alžbeta Toporová, Opatrovateľka
Rybárová Alžbeta, Dôchodkyňa
Viera Chomová, Nezamestnaná
Andrea Senková JUDr., výsluhový dôchodca
Anton Gašparek, dôchodca
Katarína Pilátová MVDr., Súkromný veterinárny lekár
Jana Kučerová, personalista
Ivo Balický, skladník
Peter Melo JUDr, Ing,, Obchodný riaditeľ
Oľga Vestenická, Dôchodca
Ing. Barbora Bobokova Kocanova, Rodičovská dovolenka
Marta Hessová, Materská dovolenka
Peter Kotlár, MUDr., Lekár
Daniel Krivanek, podnikateľ
Štefan Kukumberg, Ing., vedúci oddelenia
Zuzana Klimentová, účtovníčka
Peter Surový, Naborovy konzultant pre IT sféru
Juraj Válek, Doc. Ing. PhD., vysokoškolský učiteľ docent
Jarmila Ciganikova, servírka
Martina Jahodová, Dentálna hygienička
Helena Velicka, Zdravotná sestra, dôchodkyňa
Jozef Letko, robotník
Igor Pečadný, dôchodca
Jana Lukáčová, Ing., projektový manažér
Jana Vedrodyova, Dôchodkyňa
Gabriel Papp, Logistika
Helena Lehotská ing.arch, dôchodca
Dana Krížová, Ing., Výsluhový dôchodca
Vladimir Müller, Odborník na techniku prostredia
Peter Ďurech, dôchodca
Miroslava Celderová, Úradníčka
Milan Handlovič, Bc., IT špecialista
Janka Hriňáková, Vydavateľ
Jaroslava Belobradová, Materská dovolenka
Dagmar Tinková, Ing., asistent
Natália Badanikova, rodičovská dovolenka
Michal Hriňák, Podnikateľ – Autodiely
Mário Hriňák, Obchodný zástupca
Emma Hotova, Starobný dôchodok
Rudolf Majtás, szčo
Mgr. Andrea Jurčová, administratíva
Zuzana Huckova, invalid
Viera Petrušková, asistent osobe ZŤP
PhDr. Jozef Duch, osoba ZŤP
Katarina Dietrich, Zdravotná sestra
Miroslava Miňová, Odborný referent
JUDr. Jozef Pecko, iné právnické povolanie
Katarína Schwarczová, rodič
Vladimir Justich, Potravinársky priemysel
Lila Mayerova, Opatrovateľka
Štefan Paľov, Otec
Marcel Šurka, Podnikateľ
Branislav Kvasnicka, PN
Vladimír Bražina, vodič MHD
Andrea Ušiaková Ing., Moderátorka, podnikateľka
Ján Baránek, RNDr., Politický analytik
Maroš Chmelík Bc., Fyzioterapeut
Mirka Šechná, Zdravotník
Ing.Dana Páločná, ekonómka
Zuzana Hubáčková, Predavačka
Ing.Lenka Ondrusova, Office manager
Roman Príbela, mechanik
Zdena Duchova Mgr, Farmaceut
Júlia Novodomcová, Dôchodkyňa
Zita Vajdova, Bc., Laborantka
Karin Lukovicsova, Ing., SZČO
Ing. Milota Horovčáková, office manager
Patrik Ďuriš, konzultant
Roman Pavlík, Robotník
Jana Brezovanová JUDr., podnikateľka
Eva Kvasnicova, Marketing specialist
Dušan Haško, Ing., dôchodca, manažér
Lukáš Praženica, Ing., Technik
Richard Leško, Ing., informatik
Peter Posypanka, MUDr., lekár
Michal Rozsíval, Ing., referent
Iveta Fillová, Dôchodkyňa
Mária Nováková, Mgr., Farmaceutka
Mária Murcková, živnostník
Jaroslav Hašák, lektor
Katarína Hašáková, učiteľka
Martina Krištofová, učiteľka
Denisa Križanová Mgr., Accounts administrator
Ing. Zuzana Benčičová, Tool designer
JUDr. Dagmar Vavreková, advokát
Miriama Gašincová Bc., Tatérka
JUDr. Daniela Repková, právnik
Ing. Bóllová Monika, IT analytik
Mirka Kováčiková
Anna Ďuračková, Sociálna terapeutka
Ing. Eleonóra Škafská, administratívna pracovníčka/dôchodkyňa
Kvetoslava Andrášiková, matka
Anton Kucík, konateľ firmy/invalidný dôchodca
Lenka Haragová
Ing. Milan Rafaj, živnostník/liečiteľ
Ing. Martina Vaškovičová
Iveta Sivuličová, matka
MUDr. Mário Jurovčík, lekár
MUDr. Michaela Tašárová, lekárka
Mgr. Martin Kovalik, biológ
Dagmar Polková, matka
Stela Stanková
Peter Palečka, invalidný dôchodca
Ing. Mária Heribanová, ekonómka
PhDr. Mgr. Terézia Pružinová, klinický logopéd/dôchodca
Ján Mezei, občan
Mgr. Juraj Revický LL.M. , advokát, poradca v oblasti energetickej efektívnosti
Mgr. Adriana Sarközyová, PhD., učiteľka
Ing. Bibiana Švarcová, SZČO
Bc. Jana Okálová, signalistka a mama
Jaroslava Kresilová, občan
Mgr. Oľga Janigová, občan
Júlia Oravcová, účtovnícka kancelária-živnostník
Lýdia Jedináková, občan
Zuzana Tekeľova, Pomocníci v nemocnici
Gabriela Zuzíková, Bc., obchodný referent
Marek Poprik, Ing., Živnostník
Denisa Furová, mama
Martina Bujdošová, Učiteľka v MŠ
Daniela Bednarova, Techničák manager
Oľga Kmeťová, starká
Marian Kmeť, starký
Attila Widerman, Ing., Výkonný riaditeľ
Stela Masaryková, Ing., ekonómka
Zuzana Zavacka, Opatrovateľka
Ivan Zavacky, Podnikateľ
Marian Furo, Elektrikár
Dušan Petruš, dôchodca
Jana Miľanová, Bc, Fyzioterapeut
Marián Mokrý, Dôchodca
Mgr. Peter Jambor, kňaz
Matúš Grigliak, Mgr., učiteľ
František Žitniak, Ing, projektant statik
Viera Žiačkova, Ing., Dôchodca
Angela Vidrová, Zdravotná sestra
Katarína Kopáčová, RD
Michaela Žitniaková, učiteľka MŠ
Viera Žiačková , Ing., Dôchodca
Ľuboš Kováč, Administratívny pracovník
Martin Bóna, Ing.arch., PhD., pamiatkara
Mária Petrásová, Md
Jana Ivankovicova, Špeciálny pedagóg
Veronika Vargová, Cukrárka
Andrej Baláž, IT technik
Jaroslava Kozáková, sekretárka
Silvia Falušová, profesionálny náhradný rodič
Pavla Miščiová, Pracovník OTK v strojárskej firme
Lucia Sudová, Žena na materskej dovolenke
Tatiana Furmanova, Opatrovateľka
Anna Bednáriková, účtovníčka
MÁRIA ČMILOVÁ, dôchodca
Jozef Lukáč Bc., finančný analytik
Ronald König, IT
Martin Ambrozy, Ing., Učiteľ odborných predmetov na strednej škole
Zuzana Sefia, administratíva
Jozef Binka, človek
Viera Kubáňová, Ing., SZČO, mama
Ján Huliak, Ing., elektrotechnik
Heidemary Sanyova, Dôchodkyňa
Erika Habánová, človek
Michal Vršek, Ing., Projektový manažér
Jozef Timko, Ing.,, rehoľník
Anna Bajtalová, Ing., dôchodkyňa
Ľubomír Čomaj, Živnostník
Ľubica Sekerová, Rodičovská dovolenka
Katarína Rendeková, Mgr., SZČO – lektorka nemeckého jazyka, prekladateľka
Janka Mankova, Referentka
RNDr. Mária Kuchárová, stredoškolská učiteľka
Jozef Baláž, architekt
Milan Hostacky, Strojár
Mária Labašová, Praktická sestra
Monika Vargová, SZČO
Mária Labašová, Praktická sestra
Ondrej Ralbovský, PharmDr., lekárnik
Monika Zimanyiova, Office manager
Ing Jozef Struhár, SZČO
Katarína Reinmann, Dôchodkyňa
Mgr. Peter Baša, Hasič záchranár
Ivana Bartalosová, JUDr., právnička
Yveta Oravcová, doma
Marcela Ďurčová, predavačka
Katarina Andrasikova, Kuriér
Mgr.Silvia Bereczova, lektorka
Olga Sladkova, PhDr., učiteľka na dôchodku
Matúš Novák, Elektrikár
Ing. Robert Brezina, Záhradný architekt
Martina Magáthová, Mgr., Učiteľka, práve na RD
Marek Magáth, Ing., SZČO
Miroslava Suchá, Ing., RD
Viktória Gubová, Študentka
Bc.Lucia Hoghová, Materská dovolenka
Pavol Borecký MUDr., PhD, lekár
Slavomír Plavec, Montážnik
Alžbeta Štoselová, dôchodkyňa
Gabriela Gabrielová, SZČO
Mgr. Daniela Burajová, dôchodkyňa
Vlado Panacek, Robotník
Jozef Taliga, Stavebný inžinier
Daniela Vígová, dôchodkyňa
Lucia Bírová, vychovávateľ
Katarína Lasabová, špeciálna pedagogička
Zuzana Škorvanová, Manažérka
JUDr. Gabriel Bartalos, právnik
Katarína Mihalová, dôchodkyňa
Katarína Sekanova Mgr., učiteľ
Marika Mišenková, Administratíva
Ing. Zuzana Tarabova, Ph.D., SZČO
Mária Mišenková, Administratíva
Eva Sľúková, Opatrovateľka
Martin Potočár, Obchodník
Miroslav Pavlík, podnikateľ, podnikateľ
Milan Škoviera, dôchodca
Mária Škovierová, dôchodkyňa
Želmíra Urbanová, Čašníčka
RNDr.Andrea Antošová, vedec
Jan Horvath, Operátor vo výrobe hotových mrazených jedál
Vera Horváthová, Opatrovateľka
Jana Dorušincová, Mgr., Učiteľka
Alena Spinerova, robotníčka
Maria Stevenson, Support Worker (pracujem v UK)
Mária Vaškorová, bývalá učiteľka MŠ
Branislav Kellner, rodič
Andrea Fixelová, Žena
Janka Doczyova, opatrovateľka
Miroslava Tomova JUDr., právnička
Daniela Petrášová, Mgr. Ing., psychológ
Gabriela Bartalosová, zdravotná sestra
Beata Šímová, RNDr., manager
Renáta Bartalosová MUDr., PhD., Lekárka
Zoltán Földes, Kontrolór
Alena Kasalová, PhDr., pedagóg na SZŠ v Trenčíne
Jana Demeterová, Účtovníčka
Miroslav Kasala, Ing., manažér kvality
Jana Bublavá, Ing., krajinný architekt
Marcela Hlubinova, Gastronómia
Ivan Smutný, konateľ firmy
Radoslav Král, robotník
Tomáš Talač, SZČO
Vladimír Martinkovič, vodič autobusu
Miroslava Blažejová, upratovačka
Dana Cvengroschová Ing., učiteľka
Michal Merica, Monter
Daniel Chleban, Zdravotník
Stanislav Kohut, MBA, projektový nákup
Alžbeta Pilátová, Mgr., Pedagogický asistent
Mariana Janošová, matka
Lucia Filípková, Účtovníčka
Jaroslava De Pasquale, misionárka Lásky
Eva Pechačova, Bc., Matka, žena v domácnosti
Stanislava Judinyová, administratíva
Helena Kovačičová, dôchodca
Katarína Papánková, Administratívny pracovník
Andrea Kršáková, Asistentka predaja
Mgr Monika Moravcikova, Učiteľka
Monika Mazúrová, Mgr., Učiteľka
Vladimir Salak, Dôchodca
Marek Bratský, Mgr., administratíva
Zuzana Závecká, učiteľka
Daniel Závecký, učiteľ
Jozef Pelák, bagrista
Magdalena Závecká, učiteľka na dôchodku
Jozef Pelák, dôchodca pilčik
Mária Peláková, učiteľka dôchodkyňa
Tatiana Čmolíková, Mgr., Sociálna pracovníčka
Radoslav Halás, Podnikateľ
Jana Lentvorská, JUDr., manažér
Peter Valašík, technik
Soňa Bobeková, dôchodca
Igor Voštiar, Ing., vojak vo výslužbe
Július Minka, Projektový manažér
Jana Húšková, Mgr., Manager HR
Zdenko Janček, Reklama
Dominika Dekánková, Skladníčka
Tomáš Iván, Bc., Hasič-záchranár
Andrea Súlovcová, Mgr., Koordinátor projektov
Marián Súlovec, Ing., IT špecialista
Radoslav Krnáč, Technik
Martina Paráková, Učiteľka MŠ
JUDr. Karina Uhrinova, advokátka
ANNA VARGOVA, INVALIDNA DOCHODKYNA
Katarina Dorinska, Lesník
Monika Olexova, Mama
Mária Dvorščáková, účtovníčka
Emília Rebrová, Rodičovská dovolenka
Ing. Mária Koteková, Materská dovolenka
Jana Rakytová, Ing., Učiteľka
Kamila Hantuchova Mgr., učiteľka
Miroslava Husárová, Operátor výroby
Zuzana Zavoďanova, zdravotný pracovník
Marta Lenčešová, Dôchodkyňa
Rastislav Fukas, Ing., IT Konzultant
Veronika Cvašková, Materská dovolenka,
Alena Bobáková, Ing., agronóm
Martin Pavlik, Umelec
Michal Meluch, katolícky kňaz
Alexander Thurzo, Ing. CSc., dôchodca
Adriána Snopková, mama
Lucia Bobakova, Nezamestnaná
Niva Patzeltová, ing., Dôchodca
Monika Mesarosova, podnikateľ
Marta Blašková, SZČO
Marianna Vašková, učiteľka
Mária Nováková, Mgr, Farmaceut
Mgr.Martin Žiak, Živnostník
Eva Vesela, Ekonóm
Dana Paraňová, Opatrovateľka
Monika Polakovičová, SAKHom, slobodné povolanie
Michaela Jílková, Materská dovolenka
Viera Ružinkovičová, pedagóg
Martin Ocelka, SZČO
Mária Čapová, Finančný manažér
Robert Šimončič, Skladník
Emília Mužíková, Nezamestnaná
Michal Forgáč, Odborný asistent
Maria Mackinova, Analysta
Maria Simkova, Zdravotná sestra
Sidónia Gaborova, dôchodca
Veronika Baďová, zabezp. kvality
Renáta Dzubova, Chem. laborant
Igor Slizik Ing., IT špecialista
Veronika Kubášková, Mgr., občan
Miloš Pallo, Muž
Katarína Pallova, Žena
Matej Sobota, Konateľ s.r.o.
Aniko Klarikova, opatrovateľka
Miroslav Šoltys, Invalid
Roland Kovacs, bez povolania
Adela Mlynarčíková Mgr., Fyzioterapeut
Ľubica Jurčová, Zdravotná sestra
Zuzana Janíková, Administratíva
Tomáš Bezák, Pracovník v telekomunikáciách
Jána Bezáková, Učiteľka
Michal Michalik, International Hotels chain Director
Alexander Takács, MSc., ekonóm
Pavol Gábor, Dôchodca
Igor Izák Ing., Živnostník
Mária Čomajová, Učiteľka MŠ na dôchodku
Veronika Licher, Ing. Mgr., SZČO
Michal Vadila, SZČO
Margita Gáborová, Dôchodkyňa
Zuzana Kuzmova, nezamestnaná
Michaela Duplinska, Fakturantka
Katarína Képesová, Ing., Manažér

Leví podiel na elimináciu kritického myslenia ľudí má Cirkev! Ktorákoľvek denominácia. Keďže som katolík, myslím najmä na katolícku cirkev. Tú poznám osobne a záleží mi na nej. Pri obradoch kňazskej vysviacky sa biskup – svätiteľ pýta každého kandidáta osobne: „Sľubuješ mne a mojim nástupcom úctu a poslušnosť?“ A… oni to osobne sľubujú. (Sľúbil som aj ja… a porušil. A teraz nech ma súdi Pán Boh, nikto z vás, ľudí.) Aké to má dosahy v praxi? Totálna lojalita, totálne vzdanie sa vlastného (logického a kritického) názoru! To sa potom cez kňazov prenáša na veriacich v zmysle: Čo povie pán farár (pán biskup, pán pápež), to je pravda, o tom sa nediskutuje. A tu je zhubný výsledok na môj ľud. Vysoké percento našich kresťanov by si malo zmeniť text vyznania viery z „Verím v Boha, Otca, všemohúceho“ na „Verím v pána farára (biskupa, pápeža) neomylného“. Čistá idololatria. O tom by som mohol napísať knihu…Ľuboš  Volko, farár

pre zdatných v poľskom jazyku video o experimentálnych mRNA vakcínach – POLYMERÁZA THETA – modifikácia ľudského genómu

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Za zrkadlom

13 satanských pokrvných dynastií ovládaných archónmi má na svedomí, že každý človek na Zemi od narodenia až do smrti, žije v totálnej nevedomosti.

Ak je človek prebudený a dosiahol veľmi vysoký stupeň vedomia ako po geopolitickej stránke, tak po stránke duchovnej, tak pre takého ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Právne dokumenty na stiahnutie pre tých, ktorí chcú chrániť svoje práva a práva svojich detí

Malo to byť len na dva týždne… Potom len na ďalšie dva týždne… A je to rok! Rok vaše deti sedia v ...
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Spravodajstvo

PREFERENČNÉ HLASY VYNIESLI T.E.ROSTASA PRED DVOCH PREMIÉROV, MINISTROV, PREDSEDU KOALIČNEJ STRANY AJ MNOŽSTVO POSLANCOV PARLAMENTU

Foto: Matúš Plecho AUTOR: ZEM&VEK Nezávislý kandidát Tibor Eliot Rostas bez bilbordovej kampane, ktorú na rozdiel od iných vôbec nevyužil a ...
Aktualizované 14.6. 11:36
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Aktualizované 15.6. 23:11
Spravodajstvo

Peter Pellegrini je prezidentom Slovenskej republiky

Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Vo svojom inauguračnom prejave vyzval Slovákov na zmierenie, pokoj, vzájomné porozumenie, ...
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...