SLOVÁCI VYBERME HLAVY Z PIESKU!

21. apríla 2021

Súdny dvor v Haagu prijal trestné oznámenie od Slovákov proti protiústavnému konaniu SR voči slovenským občanom

PRIŠLO VYJADRENIE Z HAAGU  ❤ PRE TÝCH, KTORÍ POSIELALI OZNÁMENIE

Súdny dvor v Haagu prijal trestné oznámenie od Slovákov proti protiústavnému konaniu SR voči slovenským občanom. Došli k záveru, že polícia, prokuratúra, Ústavný súd, vláda, polícia, nerešpektujú rímsky štatút, ktorý je nariadený nad všetkými zákonmi členov EÚ a republikami, ktoré podpísali rímsky štatút. Je podané ďalšie oznámenie do Strasbourgu, kde sa žiada, aby boli odškodnené všetky maloleté deti a všetky osoby, ktorým bolo zakázané, respektíve podmienené chodiť do práce len s testom, od ktorých polícia vyžadovala nosenie rúšok, respirátorov, chodiť do obchodu bez rúška, s testom,…Toto rozhodnutie prišlo jednému dievčaťu z Martina, ktorá odmieta, aby jej deti podstúpili test, alebo v škole nosili rúška.

VÁŽENÝ ČITATEĽ A TU JE NÁVOD AKO NA TO. STAČÍ LEN OKOPÍROVAŤ, DOPLNIŤ VLASTNÉ INICIÁLY, ODOSLAŤ A DAŤ VECI NA PRAVÚ MIERU, PRETOŽE BEZ VLASTNÉHO PRIČINENIA KAŽDÉHO JEDINCA SA ZMENA NEUSKUTOČNÍ.

Postavme sa na odpor, máme na to výsostné právo zakotvené v stále platnej Ústave SR

Oznamovateľ:

OBČIANSKE HNUTIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO ODBOJA

V zastúpení: občiansky aktivista

-Jozef Lubčo

Adresát:

The Registrar

European Court of human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg cedex

Vec: Porušenie ústavných práv občanov SR , a zasahovanie  do základných ľudských práv a slobôd zo strany vládnej moci SR garantované slovenskou ústavou a Chartou OSN, porušovanie ústavy SR a použitie ozbrojenej armády počas kontrol občanov počas slobodného pohybu po území SR ako aj použitie armády počas zhromaždení občanov SR počas protestov, ktoré máme ústavne dané a dovolené.

Občianske hnutie slovenského národného odboja v zastúpení Jozef Lubčo (občiansky aktivista) brániaci ľudské práva a slobody na území slovenskej republiky, podáva oznámenie proti neústavným opatreniam SR, ktoré na základe Ústavy Slovenskej republiky nemajú právny podklad.

Ide o zasahovanie do práv občanov SR a to v týchto veciach:

-je nám zakázaný slobodný pohyb po území SR na základe vyhlášok UVZSR (úrad verejného zdravotníctva)

-príkazy, zákazy, obmedzenia sú občanom SR dávané vyhláškami a uzneseniami vlády

-je nezákonne vydaný núdzový stav

-je nezákonne vydaný zákaz vychádzania a zhromažďovania

-je nezákonne vydané uznesenie o zákaze návštev rodín a prechod z okresu do okresu

-je nezákonné vydané uznesenie na základe vyhlášok opustiť územie SR

-je nezákonne vydané uznesenie, ktoré bráni školopovinným deťom navštevovať školské zariadenia, pod nutnosťou testovania ich alebo ich zákonných zástupcov.

-je nezákonne vydané uznesenie, ktoré nedovoľuje vstúpiť do priestorov obchodu bez negatívneho testu na Covid-19

-na základe vyhlášok a uznesení vlády SR sú občania SR vyhadzovaní zo zamestnania a štát nekoná ako ukladá   Ústava SR a to, poskytnúť finančnú pomoc týmto osobám.

-na základe nezákonných vyhlášok  a uznesení vlády SR (vedenia štátu) občania SR nemajú ako splácať hypotéky, úvery, nájomné, mestské poplatky, lieky, pomôcky a dostávajú sa na základe tohto ich nezákonného konania do dlhov.

-nezákonná deportácia do karanténnych zariadení, kde boli občania Slovenskej republiky prevážaní autobusmi za doprovodu polície Slovenskej republiky, držaní proti vlastnej vôli a nakoniec vláda Slovenskej republika týmto osobám poslala platobný príkaz , aby za toto vládou SR nútené izolovanie od rodín, svojho domova a svojich detí zaplatili.

-vymenovanie za ministra zdravotníctva príslušníka ozbrojených síl SR, ktorý nie je členom parlamentu SR a nebol ani zvolený do Národnej rady Slovenskej republiky, čo je podmienkou na základe Ústavy Slovenskej republiky, že za ministra môže byť vymenovaný iba člen vlády. Odôvodnili to tým, že ľudia sa budú báť a začnú mať rešpekt pred ministrom zdravotníctva nakoľko je z armády SR.

Odôvodnenie protiprávneho konania zo strany predstaviteľov vládnej moci SR a  ich konanie proti Ústave SR a Charte OSN

Protizákonné konanie proti Ústave SR a jej porušovanie zo strany vlády SR a prezidentky SR

Čl. 2

(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich

volených zástupcov alebo priamo.

(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a

spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby

konal niečo, čo zákon neukladá

 • štátna moc SR (vláda SR), porušuje ústavný článok 2, a o v tom, že štátne orgány konajú len na základe uznesení vlády a vyhlášok úradu verejného zdravotníctva (URVZ) a dané uznesenia nevydajú nariadením a konkrétnym zákonom, ktorým je možné povinnosti , zákazy, obmedzenia, príkazy uložiť ako povinnosť.

Čl. 12

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú

neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez

ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie,

národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod

alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo

znevýhodňovať.

(3) Každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek

ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné

práva a slobody.

-vládna moc, predstavitelia vládnej moci ako aj prezidentka SR, konajú v rozpore s článkom 12 Ústavy SR. Občanov SR ktorí odmietajú nezákonné konanie z ich strany tak týchto ľudí Minister obrany Sr Jaroslav Naď nazýva verejne opicami, handrami a špinami, dnes už bývalý premiér Sr verejne nazýva oponentov múdrosráčmi a psami, vyhrážajú sa oponentom zatýkaním a väznením, čo je v rozpore s týmto článkom ústavy SR a našimi právami na slobodný prejav a politické vyznanie.

Čl. 13

(1) Povinnosti možno ukladať

a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a

slobôd,

b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti

fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo

c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

(2) Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto

ústavou len zákonom.

(3) Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky

prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.

(4) Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel.

Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ

 • predstavitelia vládnej moci konajú v rozpore s článkom 13 Ústavy SR, nakoľko povinnosti ukladajú uznesením vlády, ktoré na území Sr nemá žiadnu právnu normu na vydanie povinností, ako aj vyhláškami URVZ, ktorého predstavitelia nie sú volení občanmi SR do národnej rady SR v riadnych a slobodných demokratických voľbách

Čl. 19

(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a

na ochranu mena.

(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a

rodinného života.

(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním

alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

-porušenie tohto článku 19 ústavy Sr je v tom, že počas núteného celoplošného testovania, ktoré je prikázané nezákonne na základe vyhlášok ÚRVZ ako aj uznesení vlády, nie nariadení vydaných konkrétnym zákonom, sa zbierajú osobné údaje osôb podliehajúce ochrane osobných údajov bez nášho písomného súhlasu. Minister ozbrojených síl Sr minister Jaroslav Naď nevie vysvetliť a zdokumentovať kam vyzbierané údaje odovzdal, kde sú a kam a komu ich poskytol, nakoľko k takémuto kroku nedostal súhlas dotknutých osôb, ktoré pod vyhrážkami zákazu pohybu po území SR ako aj návštevy obchodov so základnými potravinami a hygienickými potrebami obmedzil, zavreli aj predajne detského oblečenia a obuvi, čo spôsobilo že hrubo využil svoju moc a maloleté deti si za rok núdzového stavu nemajú čo obliecť a obuť a tým uviedol aj maloleté deti do stavu núdze a chudoby.

Čl. 23

(1) Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.

(2) Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, má právo toto

územie slobodne opustiť.

(3) Slobody podľa odsekov 1 a 2 môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné

pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a

slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody.

(4) Každý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. Občana

nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť.

(5) Cudzinca možno vyhostiť iba v prípadoch ustanovených zákonom.

-porušenie článku 23 Ústavy Sr je v tom, že pri prechode štátnej hranice je vyžadovaný negatívny test na Covid-19, no toto obmedzenie je nezákonné nakoľko nie je stanovené zákonom ale vyhláškou a uznesením vlády  SR.

 Čl. 26

(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo

iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez

ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v

odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.

(3) Cenzúra sa zakazuje.

(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom,

ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných,

bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

(5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať

informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví

zákon.

-článok Ústavy SR je porušený zo strany Sr, že zamedzuje slobodnej komunikácii občanov SR  na sociálnych sieťach a to tak, že polícia SR, si najala na spravovanie svojej internetovej (sociálnej) stránky osobu, ktorá pracovala pre masmediálne média a táto osoba sa na internete  a sociálnej sieti Facebook vyhráža občanom SR, že budú trestne stíhaní za komunikáciu ktorá nesúhlasí s ideami vládnej moci a jej predstaviteľov, informácie o vakcínach ktoré majú iný ako kladný podtext označujú za hoaxy a mažú ich. Polícia SR navštevuje občanov Sr za ich odpor aj v písanej forme a vyhráža sa stíhaním a ukladá nezákonnú povinnosť okamžite prestať poukazovať na neprávie zo strany štátu, čo je v plnom rozpore s týmto článkom ústavy.

Čl. 28

(1) Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje.

(2) Podmienky výkonu tohto práva ustanoví zákon v prípadoch zhromažďovania na

verejných miestach, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu

práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre

bezpečnosť štátu. Zhromaždenie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy

-článok 28 je porušený tým, že štrajk ktorých sa občania zúčastňujú, je zo strany ministra vnútra p. Mikulca zakázaný. Dal rozkaz na použitie sily, zo strany polície, príkaz na použitie vodného dela, slzného plynu, obuškov a gumených projektilov, čo je v rozpore zo zákonom SR, lebo občania SR poukazujú protestmi a štrajkami na nezákonné konanie vládnej moci. Zhromaždenie počas štrajku na území SR nemá ohlasovaciu povinnosť, a zo strany Ministra vnútra a polície bolo násilné rozpustenie štrajku čo uviedli, že konáme nezákonne. Čím Minister vnútra Sr konal neoprávnene, a dokázal , že neovláda zákony SR . Je videozáznamom dokázané , že polícia SR zapaľovala sama petardy a hádzala ich do vlastných radov, aby úmyselne zakročili proti kľudnému zhromaždeniu ľudí, kde sa nachádzali väčšinou ženy a  matky a staré osoby.

 Čl. 32

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval

demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak

činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

 • tento článok ústavy SR je porušený tým, že prokuratúry, polícia a súdy nekonajú na ochranu slobôd a práv občanov, ale veci zamietajú alebo výsluchy v daných oznámeniach nútia konať v iných okresoch ako daný oznamovateľ býva, čo je v rozpore s miestnou príslušnosťou skutku , ktorý je konaný proti obyvateľom SR v ich mieste bydliska. Ústavný súd rozhoduje politicky a nie apoliticky. Preto sa už občania Sr v zastúpení nášho občianskeho hnutia obracajú na európsky súd na ochranu ľudských práv a slobôd.

Čl. 40

Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania

právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré

ustanoví zákon.

-článok 40 ústavy SR je porušený tým, že za lieky sa dopláca, aj keď občania Sr platia zdravotné poistenie dané zákonom SR.

 Čl. 42

(1) Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú

hranicu ustanoví zákon.

(2) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných

školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách.

(3) Zriaďovať iné školy ako štátne a vyučovať v nich možno len za podmienok

ustanovených zákonom; v takýchto školách sa môže vzdelávanie poskytovať za úhradu.

(4) Zákon ustanoví, za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na pomoc

štátu.

-článok 42 ústavy SR je porušený, nezákonne vydaným príkazom nutnosti mať negatívny test na Covid 19 jedného z rodičov alebo negatívny test žiaka. Dištančná forma vzdelávania na území SR, je v rozpore s ústavou SR, nakoľko školy majú byť zadarmo ako aj pomôcky na výučbu, ale počas dištančnej formy výučby si rodičia museli kúpiť notebook, zaplatiť internet  a nechodiť do práce, čím im každý mesiac narastali výdaje, čo žiadame zohľadniť a nariadiť štátu vyplatiť kompenzácie, nakoľko tieto výdaje boli nútené, neoprávnené na základe uznesení vlády a vyhlášok. Notebook na SVK stojí od 300-1000 euro , náklady na jeden mesiac za internet od 15-100 euro podľa siete, paušálu alebo kreditnej mobilnej karty. Plus strata príjmov za prácu.

  Čl. 46

(1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na

nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne

Slovenskej republiky.

(2) Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy,

môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.

(3) Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu,

iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.

(4) Podmienky a podrobnosti o súdnej a inej právnej ochrane ustanoví zákon.

– máme obmedzenú možnosť brániť a hájiť naše práva a slobody na území SR, nakoľko polícia a prokuratúry zamietajú oznámenia ako nedôvodné, čo som Vám zatiaľ ozrejmil, že dôvody na ochranu našich práv sú, a našou jedinou možnosťou a nádejou je už len Vaša pomoc.

Čl. 102

(1) Prezident

a) zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy.

Dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na vládu Slovenskej republiky alebo

so súhlasom vlády na jej jednotlivých členov,

b) môže podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie o súlade

dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej

republiky, s ústavou alebo s ústavným zákonom,

c) prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií,

d) zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky,

e) môže rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky, ak Národná rada Slovenskej

republiky v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády Slovenskej republiky

neschválila jej programové vyhlásenie, ak sa Národná rada Slovenskej republiky

neuzniesla do troch mesiacov o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda spojila vyslovenie

dôvery, ak Národná rada Slovenskej republiky nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá

uznášať sa, hoci jej zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane

zvolávaná na schôdzu, alebo ak zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky bolo

prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje ústava. Toto právo nemôže uplatniť počas

posledných šiestich mesiacov svojho volebného obdobia, počas vojny, vojnového stavu

alebo výnimočného stavu. Prezident rozpustí Národnú radu Slovenskej republiky v

prípade, ak v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta nebol prezident odvolaný,

f) podpisuje zákony,

g) vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje

ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády

odvoláva v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116,

h) vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a

ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; vymenúva a odvoláva rektorov

vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov,

i) udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán,

j) odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou

individuálnej milosti alebo amnestie,

k) je hlavným veliteľom ozbrojených síl,

l) vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, ak je

Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv

o spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier,

m) môže na návrh vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť

vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie,

n) vyhlasuje referendum,

o) môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od

doručenia schváleného zákona,

p) podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o

závažných politických otázkach,

r) má právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné

na plnenie svojich úloh,

s) vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a

podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov Ústavného súdu

Slovenskej republiky a sľub generálneho prokurátora,

t) vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej

republiky, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky,

prijíma sľub sudcov.

(2) Rozhodnutie prezidenta vydané podľa čl. 102 ods. 1 písm. c) a podľa písmena j),

ak ide o udelenie amnestie, a podľa písmena k) je platné, ak ho podpíše predseda vlády

Slovenskej republiky alebo ním poverený minister; v týchto prípadoch za rozhodnutie

prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky.

(3) Podmienky vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu, vyhlásenia

výnimočného stavu, vyhlásenia núdzového stavu a spôsob výkonu verejnej moci v čase vojny,

vojnového stavu, výnimočného stavu ustanoví ústavný zákon.

(4) Podrobnosti o výkone ústavných právomocí prezidenta podľa odseku 1 môže

ustanoviť zákon.

-tento článok ústavy SR je v čísle 3) porušený tým, že núdzový stav je na území SR vyhlásený iba uznesením vlády a vyhlášky URVZ nie ustanovený prezidentom SR a ústavným zákonom.

-v bode k) iba ona rozhoduje o vyslaní ozbrojených síl Sr na plnenie misii a nie minister obrany Sr, čiže §kontrola občanov SR armádou SR je v rozpore s týmto článkom ústavy ako aj použitie armády SR na zásah proti demonštrantom na protestoch a demonštráciách konajúcich sa proti nezákonným konaniam predstaviteľov vlády SR

Čl. 112

Členovia vlády skladajú do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti

budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak,

aby sa uvádzali do života.“

 • vláda SR konala a koná nezákonne v rozpore s týmto článkom ústavy, nakoľko v plnom rozsahu obmedzuje ústavné práva občanov SR a to v slobode pohybu, v práve na prácu, v práve na vzdelanie, v práve na zdravotnú starostlivosť, v práve na zhromaždenia, v práve na štrajky proti nezákonným aktom a krokom zo strany štátu.

Čl. 119

Vláda rozhoduje v zbore

a) o návrhoch zákonov,

b) o nariadeniach vlády,

c) o programe vlády a o jeho plnení,

d) o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej

republiky,

e) o návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu,

f) o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, ktorých dojednávanie preniesol na

vládu prezident Slovenskej republiky,

g) o súhlase s prenesením dojednávania medzinárodných zmlúv podľa čl. 102 ods. 1 písm. a)

na jej jednotlivých členov,

h) o podaní návrhu na Ústavný súd Slovenskej

medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s

ústavou a s ústavným zákonom,

i) o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky,

j) o podaní návrhu zákona alebo iného závažného opatrenia na verejnú diskusiu,

k) o tom, že požiada o vyslovenie dôvery,

l) o udelení amnestie vo veciach priestupkov,

m) o vymenúvaní a odvolávaní ďalších štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených

zákonom a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky,

n) o návrhu na vyhlásenie vojnového stavu, o návrhu na nariadenie mobilizácie ozbrojených

síl, o návrhu na vyhlásenie výnimočného stavu a o návrhu na ich skončenie, o vyhlásení a

skončení núdzového stavu,

o) o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na účel humanitárnej

pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s

prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel

humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o

súhlase s prechodom zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky,

p) o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak ide o plnenie záväzkov z

medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a to najdlhšie na čas 60 dní;

toto rozhodnutie vláda bezodkladne oznámi Národnej rade Slovenskej republiky,

r) o ďalších otázkach, ak to ustanoví zákon.

 • v bode n) vláda SR rozhoduje len o návrhu núdzového stavu o ktorom rozhodne prezident SR. Núdzový stav je na území SR len na základe uznesenia vlády SR a vyhlášok úradu verejného zdravotníctva, čo je v rozpore s ústavou SR
 • v bode b) o nariadeniach vlády, ktoré sú záväzné a musia sa potvrdiť konkrétnym zákonom, čo v prípade núdzového stavu a všetkých obmedzení uvedených už vyššie je do tohto času protizákonné a protiústavné.

Čl. 120

(1) Na vykonanie zákona a v jeho medziach môže vláda vydávať nariadenia.

(2) Ak tak ustanoví zákon, vláda je oprávnená vydávať nariadenia aj na vykonanie

Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich

členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej a na vykonanie

medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 ods. 2.

(3) Nariadenie vlády podpisuje predseda vlády.

(4) Nariadenie vlády sa musí vyhlásiť spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

 • núdzový stav, obmedzenia , zákazy, príkazy sú vydávané len uznesením a vyhláškami nie nariadením vlády. Celá dĺžka núdzového stavu ako aj všetky opatrenia ktoré porušili naše práva a  spôsobili ujmy rodinám, podnikateľom, živnostníkom, dôchodcom, maloletým osobám , preto žiadame európsky súd pre ľudské práva o vydanie rozhodnutia o odškodnení občanov SR a odškodnením maloletých detí zvlášť. Nakoľko nezákonným konaním vlády Sr  a prezidentky SR vznikli maloletým osobám traumy, výpadok zo vzdelania, poškodenie zdravia z nutného nosenia rúšok, obmedzenie pohybu a kontaktu s kamarátmi a strach z vojakov ktorí nosia zbrane počas kontrol a maloleté deti majú strach, že je vojna. Žiadame ako občianske hnutie na ochranu práv a  slobôd aby súd rozhodol o finančnom odškodnení zvlášť pre maloleté osoby , ktorých ujma na psychickom ako aj fyzickom zdraví a mentálnej úrovne z nemožnosti štúdia im môže spôsobiť celoživotnú traumu. A takto rozhodol aj pre dospelú populáciu SR, ktorým vznikli a vznikajú mnoho tisícové náklady spojené s nezákonným konaním vlády SR a prezidenta SR.
 • Je porušené právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, nakoľko sa pri prechádzaní okresov musí občan preukázať rôznymi dokumentmi  a preukázať dôvod pohybu (Covid test, doklad o zamestnaní, doklad o bydlisku, doklad o prechodnom pobyte). Sloboda prejavu , porušenie zákazom vychádzania OD 5:00-20:00 hod a  úplným zákazom vychádzania od 20:00-1:00 hod. Mloleté deti, nesmú chodiť von sa hrať, sú zapáskované detské ihriská páskou zákazu vstupu, musia nosiť rúška, máme zákaz stretávať sa s inou osobou z inej domácnosti.
 •  Ak je uvedené , že je pozitívna osoba nad 65 rokov , táto osoba sa násobí 4, čím umelo narastajú počty vraj nakazených osôb. Citácia vyjadrenia: “ Štandardné ukazovatele, ktoré sa používajú na takýto účel, sú kumulatívna vekovo vážená denná incidencia 14 dní (prípad nad 65 rokov sa počíta za 4 prípady).
 • -Premiér Igor Matovič po rokovaní vlády v piatok 5.2.2021 o 19:20 uviedol, že sa mení prístup k riadeniu opatrení a vyjadril sa: “Dielo sa vydarilo a vláda schválila uznesenie:” Tu je konkrétny príklad , že máme len uznesenia vlády a nie nariadenia vlády vydané konkrétnym zákonom a podpísané premiérom SR. Epidemiológovia sprísnia covid automat a URVZ zakážu výučbu (URVZ nemôže ukladať povinnosti, zákazy a príkazy občanom SR, len návrhy pre vládu SR, ktorá musí vydať nariadenie a stanoviť tieto veci zákonom, ktorý nerozporuje  s ústavou Slovenskej republiky).
 • Núdzový stav na území SR bol vyhlásený od marca 2020 a odvtedy je predlžovaný stále, bez prestávky, čoho dôkazom sú uznesenia vlády SR

Charta OSN

Uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu riešením medzinárodných problémov hospodárskeho,

sociálneho, kultúrneho alebo humanitného rázu podporovaním a posilňovaním úcty k ľudským

právam a základným slobodám pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva.

Charta OSN a znenie vety , ktorú som uviedol , je zo strany vlády SR porušená nakoľko proti občanom SR je uzneseniami a vyhláškami sú porušované základné ľudské práva a slobody, nakoľko všetko , čím má byť ľuďom obmedzené , prikázané či vyžadované musí byť vládou SR nariadené a zákonom dané. (nie vyhláškou a uzneseniami ako to je doteraz)

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV

Článok 2

(1) Každý je oprávnený na všetky práva a slobody, ktoré stanovuje táto deklarácia, bez

akéhokoľvek rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného

zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

(2) Ďalej sa nesmie robiť nijaký rozdiel z dôvodu politického, právneho alebo medzinárodného

postavenia krajín, alebo území, ku ktorým osoba prináleží, či ide o krajinu alebo územie

nezávislé, poručnícke, nesamosprávne alebo podrobené inému obmedzeniu suverenity.

 • vláda SR a jej predstavitelia porušujú základné ľudské práva a slobody občanom SR, nakoľko na území SR nie je možné vyžadovať od občanov bez nariadenia vlády SR a príslušného zákona k danému nariadeniu. Vláda SR porušila svojím konaním aj článok 2 tejto deklarácie nakoľko sa zaviazala ho plniť svojím podpisom.

Článok 5

Nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudskému či

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu

 • porušenie článku 5 je zo strany štátu SR ( vlády SR) v plnom rozsahu , nakoľko občania SR , dospelá populácia a aj maloleté deti sú nútení, pod hrozbou finančných pokút dodržiavať nezákonne príkazy, obmedzenia, zákazy. Zo strany štátu SR a jeho vedenia ide o poníženie vlastného národa, ktorý sa zaviazali chrániť . Tento sľub uviedli a vyhlásili keď tento sľub vyriekli nad Ústavou SR v Národnej rade SR.

 Článok 8

Každý má právo, aby mu príslušné vnútroštátne súdy poskytli účinnú ochranu proti

činom, ktoré porušujú základné práva, ktoré sú mu priznané ústavou alebo zákonom.

-porušenie článku 8 došlo zo strany vyšetrovateľov kriminálnych oddelení na území SR, nakoľko sťažnosti a dovolanie práva odmietajú a vyhlasujú ako odmietnuté, čo prikladám Vášmu súdu k nahliadnutiu, zaslanom ako príloha.

– polícia SR sa v daných vyjadreniach o zamietnutí vyjadruje, že uznesenie vlády SR alebo vyhlášky URVZ SR nie sú v rozpore so zákonom. Polícia SR takisto koná v rozpore so zákonom, nakoľko vyšetrovateľ vie, že zákonnosť obmedzení, zákazov, príkazov a podobne musí byť, len na základe nariadenia vlády SR a vydaným konkrétnym zákonom k danému nariadeniu a nie uznesením vlády. Týmto polícia SR vedome postupuje v rozpore so zákonmi SR a jej zamietnutie je dôvodom, že sa nemôžeme ďalej brániť na súde SR a dokázať súdu, že naše práva a slobody sú porušovane v pnom rozsahu, vedome zo strany predstaviteľov štátu SR a prezidentky SR Zuzany Čapútovej, ktorá na výzvy občanov o útlaku ľudu našej krajiny nereaguje  a výzvy ignoruje.

Článok 13

(1) Každý má právo voľne sa pohybovať a slobodne si voliť bydlisko vo vnútri ktoréhokoľvek

štátu.

(2) Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny.

-článok 13 bol a aj je ešte k dnešnému dňu porušovaný, nakoľko, je vynútený negatívnym testom na Covid19. Testom, ktorého správnosť je vyvrátená samotnou vládou SR, ktorá dala túto povinnosť, nezákonne, bez nariadenia a zákona, kde dali na zadnú stranu certifikátu napísať a to citujem priamo z certifikátu o teste na Covid19, ktorý posielam súdu k nahliadnutiu a overeniu môjho tvrdenia:

“ Váš negatívny test neznamená, že nie Ste infikovaní, môžete už byť v inkubačnej dobe ochorenia.”

A taktiež ministrom financií Igorom Matovičom , premiérom SR, ministrom zdravotníctva SR, ministrom vnútra SR, ministrom ozbrojených síl SR, ktorí verejne v televízii, počas tlačoviek , čo je dostupné a vyhľadateľné uviedli:

-aj keď Ste negatívny chovajte sa ako pozitívny, nakoľko testy na Covid 19, nemusia preukázať pozitivitu. Takže na základe neúčinných testov, núteného hromadného a celoplošného testovania aj na upozorňovania na skutočnosť, že práve tieto ich hromadné akcie na testy, sú dôvodom, prečo sa ľudia viac stretávajú a zhromažďujú a práve tu dochádza k šíreniu, prenosu a nákaze zdravých ľudí.

Článok 19

Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby

niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať

informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

-naše právo na základe tohto článku je porušené zo strany polície SR, ktorá na príkaz ministra vnútra SR p.Mikulca, zriadila stránku  polície, ktorú vedie  civilista a maže naše postrehy, zdieľané veci, informácie, ktoré slobodne považujeme za dôležité šíriť a takto ich oznamovať verejnosti za HOAXY, nahlasuje nás na políciu, kam sme predvádzaní k výsluchom a zastrašovaní políciou , aby sme prestali inak budeme odsúdení k trestu odňatia slobody.

Článok 26

(1) Každý má právo na vzdelanie. Vzdelanie má byť bezplatné, aspoň v začiatočných a

základných stupňoch. Základné vzdelanie má byť povinné. Technické a odborné vzdelanie má

byť všeobecne prístupné a vyššie vzdelanie musí byť rovnako prístupné všetkým na základe

schopností.

(2) Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským

právam a základným slobodám. Má pomáhať vzájomnému porozumeniu, znášanlivosti a

priateľstvu medzi všetkými národmi a skupinami rasovými aj náboženskými, ako aj rozvoju

činnosti Organizácie spojených národov pre zachovanie mieru.

(3) Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti.

-bod 1 článku 26, je porušený a bol porušovaný, nakoľko na základe uznesenia a vyhlášok bolo zakázané a podmienené testmi, rúškami, respirátormi. Každá rodina, v ktorej sú školopovinné deti musela mesiace platiť za internetové dáta, zakúpiť mobily, tablety, notebooky pre svoje deti a štát týmto rodinám neprispel ani cent, nakoľko zavretie škôl bolo zo strany štátu vynútené žiadnym zákonom a nariadením. Rodičom vláda SR znemožnila pracovať a poskytla max 80 percent z platu vo forme pandemických OČR , čím príjem vedome a účelne znížila a ešte vynútili nákup elektroniky potrebnej k učenie a plateniu dát za telekomunikačné služby.

 Článok 29

(1) Každý má povinnosť voči spoločnosti; jedine v nej môže voľne a naplno rozvinúť svoju

osobnosť.

(2) Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený len takým obmedzeniam, ktoré

stanoví zákon a ktoré slúžia výhradne len preto, aby bolo zaručené uznanie a zachovanie práv

a slobôd ostatných a aby sa vyhovelo spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a

všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti.

(3) Výkon týchto práv a slobôd nesmie byť v žiadnom prípade v rozpore s cieľmi a zásadami

Organizácie spojených národov

-bod 2 tohto článku je porušený nakoľko vláda SR všetko zakázala, prikázala, vynútila len na základe uznesenia vlády, ktoré nestanovila nariadením vlády a konkrátnym zákonom ako ukladá Ústava Slovenskej republiky a tento článok z deklarácie ľudských práv a slobôd, ktorému dodržiavania sa SR zaviazala.

 Rímsky štatút

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júla 1998 bol v Ríme prijatý Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu.

V mene Slovenskej republiky bol Rímsky štatút podpísaný 23. decembra 1998.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so štatútom uznesením č. 1987 z 3. apríla 2002 a súčasne rozhodla, že ide o zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej republiky štatút ratifikoval 8. apríla 2002. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v New Yorku 11. apríla 2002.

Štatút nadobudne platnosť 1. júla 2002 a v ten istý deň nadobudne platnosť i pre Slovenskú republiku na základe článku 126 ods. 1.

Zločiny proti ľudskosti

1. Na účely tohto štatútu „zločin proti ľudskosti“ znamená akýkoľvek z týchto činov, ak bol spáchaný ako súčasť rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného proti civilnému obyvateľstvu s vedomím útoku, akým je

a) vražda,

b) vyhladzovanie,

c) zotročenie,

d) deportácia alebo násilný presun obyvateľstva,

e) uväznenie alebo iné závažné pozbavenie osobnej slobody porušujúce základné pravidlá medzinárodného práva,

f) mučenie,

g) znásilnenie, sexuálne otroctvo, vynútená prostitúcia, násilné tehotenstvo, vynútená sterilizácia alebo iné formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti,

h) prenasledovanie akejkoľvek identifikovateľnej skupiny alebo kolektívu z politických, rasových, národnostných, etnických, kultúrnych, náboženských dôvodov, z dôvodu pohlavia, ako je definované v odseku 3, alebo z iných dôvodov, ktoré sú všeobecne uznávané ako neprípustné podľa medzinárodného práva, v súvislosti s akýmkoľvek činom uvedeným v tomto odseku alebo akýmkoľvek trestným činom v rozsahu právomoci Súdu,

i) nedobrovoľné zmiznutie ľudí,

j) trestný čin apartheidu,

k) ďalšie neľudské činy podobnej povahy úmyselne spôsobujúce veľké utrpenie alebo vážne zranenie tela alebo poškodenie duševného či fyzického zdravi

 • vláda SR porušila v bode 1 písmena e) závažné pozbavenie osobnej slobody porušujúce základné pravidlá medzinárodného práva, nakoľko obmedzila práva a slobody nás, občanov SR, uzneseniami a vyhláškami. Nie riadne stanovenou formou a to zákonom, na základe , ktorého by v skutočnom záujme ochrany občanov Sr postupovala.

Vojnové zločiny

1. Súd má jurisdikciu v súvislosti s vojnovými zločinmi, najmä ak boli spáchané ako súčasť plánu alebo politiky alebo ako súčasť páchania takých zločinov vo veľkom rozsahu.

2. Na účely tohto štatútu „vojnové zločiny“ znamenajú:

a) Závažné porušenia Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949, menovite ktorýkoľvek z týchto činov voči osobám alebo majetku chránených podľa ustanovení príslušného Ženevského dohovoru:

i) zámerné zabitie,

ii) mučenie alebo neľudské zaobchádzanie vrátane biologických pokusov,

iii) zámerné spôsobenie veľkého telesného alebo zdravotného utrpenia alebo vážneho zranenia,

iv) rozsiahle zničenie a privlastnenie majetku vykonané bez zdôvodnenia vojenskou nevyhnutnosťou a nezákonne a svojvoľne,

v) prinútenie vojnového zajatca alebo inej chránenej osoby slúžiť v silách nepriateľskej moci,

vi) zámerné odňatie práv na spravodlivý a riadny súd vojnovému zajatcovi alebo inej chránenej osobe,

vii) nezákonná deportácia alebo presun, alebo nezákonné obmedzenie,

viii) branie rukojemníkov.

-porušenie zo strany štátu nastalo vedome, nakoľko predstavitelia vlády SR vedia, že SR podpísala tento štatút, a že musia konať len v rámci zákonov, ktoré    im ukladá aj Ústava Slovenskej republiky, a to tým ,   že je jasná daná postupnosť v práve a to:

 1. Ústava SR
 2. Zákony
 3. nariadenia
 4. uznesenia
 5. vyhlášky

ide o bod II) neľudské zaobchádzanie vrátane biologických pokusov, na slovensku je nútený odber vzoriek, nedali nám možnosť podpisu GDPR, minister obrany Sr Jaroslav Naď     odmietol odpovedať kam idú zozbierané vzorky, takisto sa vykonáva zber biologického materiálu maloletých detí, ktoré takisto nevieme kam idú a čo sa s týmito vzorkami a stermi ďalej deje, nakoľko takéto stery má robiť detský pediater alebo obvodný lekár s ktorým máme zmluvu o starostlivosti o naše zdravie.

VII) nezákonná deportácia alebo presun, alebo nezákonné obmedzenie- vláda SR nezákonne ľudí presúvala do štátnych karantén na základe uznesenia vlády a vyhlášok, kde bol obmedzený a zakázaný pohyb. Ľudí deportovali mimo domov nútene a bez udania zákona, ktorý by to vláde SR a polícii ktorá deportácie vykonávala.

Predpoklady na výkon jurisdikcie

1. Štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou tohto štatútu, týmto akceptuje jurisdikciu Súdu nad trestnými činmi uvedenými v článku 5.

2. V prípade článku 13 písm. a) alebo c) môže Súd vykonávať svoju jurisdikciu, ak jeden štát alebo viac z týchto štátov sú zmluvnými stranami tohto štatútu alebo akceptovali jurisdikciu Súdu v súlade s odsekom 3:

a) štát, na ktorého území sa stal čin, alebo ak trestný čin bol spáchaný na palube plavidla alebo lietadla, štát registrácie tohto plavidla alebo lietadla,

b) štát, ktorého štátnym príslušníkom je vyšetrovaná alebo trestne stíhaná osoba.

 • výkon jurisdikcie je naplnený, nakoľko vláda Sr, koná v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,       Chartou OSN a Rímskym štatútom, nezákonne  a protiprávne koná proti vlastnému ľudu a našim ďeťom.

Na základe týchto skutočností žiadame o pomoc európsky trestný súd pre ľudské práva a slobody o pomoc pre občanov SR , chceme žiť v slobodnom a právnom štáte, kde budeme môcť slobodne žiť, navštevovať rodiny, priateľov, slobodne pracovať, podnikať, slobodne študovať a nebáť sa viac štátnej moci či tejto alebo inej, žiadame Vás o pomoc a rozhodnutím o odškodnení podnikateľov, pracujúcich, dôchodcov , hlavne maloletých detí a rodín, nakoľko všetky skutky proti slobode a právam predstavitelia Sr spáchali vedome a úmyslne, nakoľko boli vyzývaní aby postupovali zákonne. Na vyjadrenia, že aj keď odmietame rúška a testy aj tak k ním pristúpime, je z dôvodu toho, že inak nás nevpustia do obchodu s potravinami, k lekárovi, na poštu…nikam a  ani deti do škôl a škôlok. Ľudia vykazovali protest kľudnými šstrajmi nakoľko nikdy nič nepodpálili, neútočili a nanapádali policajtov, nerozbíjali výklady obchodov. Občania SR sú mierumilovným národom. Preto už prosím v mene našich občanov, mňa a našich detí Vás, aby Ste nám pomohli zabrániť nezákonným krokom a nezákonnému jednaniu proti nám zo strany vedenia nášho štátu, polície, armády a prokurátorov .

Chcem, aby súd vedel , že naši dedovia, starí rodičia bojovali proti nacistickému Nemecku. Umierali za to, aby sme už nikdy neboli utláčaní, deportovaní, nútení žiť v izolácii, mali sme slobody a práva. A náš minister zdravotníctva Igor Matovič, v čase keď bol premiérom Slovenskej republiky, verejne vyhlásil, že chce aby jeho politické hnutie bolo väčšie, silnejšie a malo viac členov ako bola Hitlerova strana NSDAP.

S poďakovaním a úctou Jozef Lubčo-  ochranca ľudských práv a slobôd občanov Slovenskej republiky, Občianske hnutie slovenského národného odboja.

K podaniu prikladam prílohy a dôkazy o nezákonnosti krokov SR proti občanom SR

V Prešov Dňa 17.4.2021

zastupujúca osoba občanov Slovenskej republiky Jozef Lubčo Vl. podpis: ……………

Oznamovateľ:

OBČIANSKE HNUTIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO ODBOJA

V zastúpení: občiansky aktivista

-Jozef Lubčo

Adresát:

The Registrar

European Court of human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg cedex

Vec: Porušenie ústavných práv občanov SR , a zasahovanie  do základných ľudských práv a slobôd zo strany vládnej moci SR garantované slovenskou ústavou a Chartou OSN, porušovanie ústavy SR a použitie ozbrojenej armády počas kontrol občanov počas slobodného pohybu po území SR ako aj použitie armády počas zhromaždení občanov SR počas protestov, ktoré máme ústavne dané a dovolené.

Občianske hnutie slovenského národného odboja v zastúpení Jozef Lubčo (občiansky aktivista) brániaci ľudské práva a slobody na území slovenskej republiky, podáva oznámenie proti neústavným opatreniam SR, ktoré na základe Ústavy Slovenskej republiky nemajú právny podklad.

Ide o zasahovanie do práv občanov SR a to v týchto veciach:

-je nám zakázaný slobodný pohyb po území SR na základe vyhlášok UVZSR (úrad verejného zdravotníctva)

-príkazy, zákazy, obmedzenia sú občanom SR dávané vyhláškami a uzneseniami vlády

-je nezákonne vydaný núdzový stav

-je nezákonne vydaný zákaz vychádzania a zhromažďovania

-je nezákonne vydané uznesenie o zákaze návštev rodín a prechod z okresu do okresu

-je nezákonné vydané uznesenie na základe vyhlášok opustiť územie SR

-je nezákonne vydané uznesenie, ktoré bráni školopovinným deťom navštevovať školské zariadenia, pod nutnosťou testovania ich alebo ich zákonných zástupcov.

-je nezákonne vydané uznesenie, ktoré nedovoľuje vstúpiť do priestorov obchodu bez negatívneho testu na Covid-19

-na základe vyhlášok a uznesení vlády SR sú občania SR vyhadzovaní zo zamestnania a štát nekoná ako ukladá   Ústava SR a to, poskytnúť finančnú pomoc týmto osobám.

-na základe nezákonných vyhlášok  a uznesení vlády SR (vedenia štátu) občania SR nemajú ako splácať hypotéky, úvery, nájomné, mestské poplatky, lieky, pomôcky a dostávajú sa na základe tohto ich nezákonného konania do dlhov.

-nezákonná deportácia do karanténnych zariadení, kde boli občania Slovenskej republiky prevážaní autobusmi za doprovodu polície Slovenskej republiky, držaní proti vlastnej vôli a nakoniec vláda Slovenskej republika týmto osobám poslala platobný príkaz , aby za toto vládou SR nútené izolovanie od rodín, svojho domova a svojich detí zaplatili.

-vymenovanie za ministra zdravotníctva príslušníka ozbrojených síl SR, ktorý nie je členom parlamentu SR a nebol ani zvolený do Národnej rady Slovenskej republiky, čo je podmienkou na základe Ústavy Slovenskej republiky, že za ministra môže byť vymenovaný iba člen vlády. Odôvodnili to tým, že ľudia sa budú báť a začnú mať rešpekt pred ministrom zdravotníctva nakoľko je z armády SR.

Odôvodnenie protiprávneho konania zo strany predstaviteľov vládnej moci SR a  ich konanie proti Ústave SR a Charte OSN

Protizákonné konanie proti Ústave SR a jej porušovanie zo strany vlády SR a prezidentky SR

Čl. 2

(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich

volených zástupcov alebo priamo.

(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a

spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby

konal niečo, čo zákon neukladá

 • štátna moc SR (vláda SR), porušuje ústavný článok 2, a o v tom, že štátne orgány konajú len na základe uznesení vlády a vyhlášok úradu verejného zdravotníctva (URVZ) a dané uznesenia nevydajú nariadením a konkrétnym zákonom, ktorým je možné povinnosti , zákazy, obmedzenia, príkazy uložiť ako povinnosť.

Čl. 12

(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú

neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez

ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie,

národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod

alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo

znevýhodňovať.

(3) Každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek

ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.

(4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné

práva a slobody.

-vládna moc, predstavitelia vládnej moci ako aj prezidentka SR, konajú v rozpore s článkom 12 Ústavy SR. Občanov SR ktorí odmietajú nezákonné konanie z ich strany tak týchto ľudí Minister obrany Sr Jaroslav Naď nazýva verejne opicami, handrami a špinami, dnes už bývalý premiér Sr verejne nazýva oponentov múdrosráčmi a psami, vyhrážajú sa oponentom zatýkaním a väznením, čo je v rozpore s týmto článkom ústavy SR a našimi právami na slobodný prejav a politické vyznanie.

Čl. 13

(1) Povinnosti možno ukladať

a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a

slobôd,

b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti

fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo

c) nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.

(2) Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto

ústavou len zákonom.

(3) Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky

prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.

(4) Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel.

Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ

 • predstavitelia vládnej moci konajú v rozpore s článkom 13 Ústavy SR, nakoľko povinnosti ukladajú uznesením vlády, ktoré na území Sr nemá žiadnu právnu normu na vydanie povinností, ako aj vyhláškami URVZ, ktorého predstavitelia nie sú volení občanmi SR do národnej rady SR v riadnych a slobodných demokratických voľbách

Čl. 19

(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a

na ochranu mena.

(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a

rodinného života.

(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním

alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

-porušenie tohto článku 19 ústavy Sr je v tom, že počas núteného celoplošného testovania, ktoré je prikázané nezákonne na základe vyhlášok ÚRVZ ako aj uznesení vlády, nie nariadení vydaných konkrétnym zákonom, sa zbierajú osobné údaje osôb podliehajúce ochrane osobných údajov bez nášho písomného súhlasu. Minister ozbrojených síl Sr minister Jaroslav Naď nevie vysvetliť a zdokumentovať kam vyzbierané údaje odovzdal, kde sú a kam a komu ich poskytol, nakoľko k takémuto kroku nedostal súhlas dotknutých osôb, ktoré pod vyhrážkami zákazu pohybu po území SR ako aj návštevy obchodov so základnými potravinami a hygienickými potrebami obmedzil, zavreli aj predajne detského oblečenia a obuvi, čo spôsobilo že hrubo využil svoju moc a maloleté deti si za rok núdzového stavu nemajú čo obliecť a obuť a tým uviedol aj maloleté deti do stavu núdze a chudoby.

Čl. 23

(1) Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.

(2) Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, má právo toto

územie slobodne opustiť.

(3) Slobody podľa odsekov 1 a 2 môžu byť obmedzené zákonom, ak je to nevyhnutné

pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a

slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody.

(4) Každý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. Občana

nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť.

(5) Cudzinca možno vyhostiť iba v prípadoch ustanovených zákonom.

-porušenie článku 23 Ústavy Sr je v tom, že pri prechode štátnej hranice je vyžadovaný negatívny test na Covid-19, no toto obmedzenie je nezákonné nakoľko nie je stanovené zákonom ale vyhláškou a uznesením vlády  SR.

 Čl. 26

(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo

iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez

ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v

odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.

(3) Cenzúra sa zakazuje.

(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom,

ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných,

bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

(5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať

informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví

zákon.

-článok Ústavy SR je porušený zo strany Sr, že zamedzuje slobodnej komunikácii občanov SR  na sociálnych sieťach a to tak, že polícia SR, si najala na spravovanie svojej internetovej (sociálnej) stránky osobu, ktorá pracovala pre masmediálne média a táto osoba sa na internete  a sociálnej sieti Facebook vyhráža občanom SR, že budú trestne stíhaní za komunikáciu ktorá nesúhlasí s ideami vládnej moci a jej predstaviteľov, informácie o vakcínach ktoré majú iný ako kladný podtext označujú za hoaxy a mažú ich. Polícia SR navštevuje občanov Sr za ich odpor aj v písanej forme a vyhráža sa stíhaním a ukladá nezákonnú povinnosť okamžite prestať poukazovať na neprávie zo strany štátu, čo je v plnom rozpore s týmto článkom ústavy.

Čl. 28

(1) Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje.

(2) Podmienky výkonu tohto práva ustanoví zákon v prípadoch zhromažďovania na

verejných miestach, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu

práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre

bezpečnosť štátu. Zhromaždenie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy

-článok 28 je porušený tým, že štrajk ktorých sa občania zúčastňujú, je zo strany ministra vnútra p. Mikulca zakázaný. Dal rozkaz na použitie sily, zo strany polície, príkaz na použitie vodného dela, slzného plynu, obuškov a gumených projektilov, čo je v rozpore zo zákonom SR, lebo občania SR poukazujú protestmi a štrajkami na nezákonné konanie vládnej moci. Zhromaždenie počas štrajku na území SR nemá ohlasovaciu povinnosť, a zo strany Ministra vnútra a polície bolo násilné rozpustenie štrajku čo uviedli, že konáme nezákonne. Čím Minister vnútra Sr konal neoprávnene, a dokázal , že neovláda zákony SR . Je videozáznamom dokázané , že polícia SR zapaľovala sama petardy a hádzala ich do vlastných radov, aby úmyselne zakročili proti kľudnému zhromaždeniu ľudí, kde sa nachádzali väčšinou ženy a  matky a staré osoby.

 Čl. 32

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval

demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak

činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

 • tento článok ústavy SR je porušený tým, že prokuratúry, polícia a súdy nekonajú na ochranu slobôd a práv občanov, ale veci zamietajú alebo výsluchy v daných oznámeniach nútia konať v iných okresoch ako daný oznamovateľ býva, čo je v rozpore s miestnou príslušnosťou skutku , ktorý je konaný proti obyvateľom SR v ich mieste bydliska. Ústavný súd rozhoduje politicky a nie apoliticky. Preto sa už občania Sr v zastúpení nášho občianskeho hnutia obracajú na európsky súd na ochranu ľudských práv a slobôd.

Čl. 40

Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania

právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré

ustanoví zákon.

-článok 40 ústavy SR je porušený tým, že za lieky sa dopláca, aj keď občania Sr platia zdravotné poistenie dané zákonom SR.

 Čl. 42

(1) Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú

hranicu ustanoví zákon.

(2) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných

školách, podľa schopností občana a možnosti spoločnosti aj na vysokých školách.

(3) Zriaďovať iné školy ako štátne a vyučovať v nich možno len za podmienok

ustanovených zákonom; v takýchto školách sa môže vzdelávanie poskytovať za úhradu.

(4) Zákon ustanoví, za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na pomoc

štátu.

-článok 42 ústavy SR je porušený, nezákonne vydaným príkazom nutnosti mať negatívny test na Covid 19 jedného z rodičov alebo negatívny test žiaka. Dištančná forma vzdelávania na území SR, je v rozpore s ústavou SR, nakoľko školy majú byť zadarmo ako aj pomôcky na výučbu, ale počas dištančnej formy výučby si rodičia museli kúpiť notebook, zaplatiť internet  a nechodiť do práce, čím im každý mesiac narastali výdaje, čo žiadame zohľadniť a nariadiť štátu vyplatiť kompenzácie, nakoľko tieto výdaje boli nútené, neoprávnené na základe uznesení vlády a vyhlášok. Notebook na SVK stojí od 300-1000 euro , náklady na jeden mesiac za internet od 15-100 euro podľa siete, paušálu alebo kreditnej mobilnej karty. Plus strata príjmov za prácu.

  Čl. 46

(1) Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na

nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne

Slovenskej republiky.

(2) Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy,

môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd.

(3) Každý má právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu,

iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom.

(4) Podmienky a podrobnosti o súdnej a inej právnej ochrane ustanoví zákon.

– máme obmedzenú možnosť brániť a hájiť naše práva a slobody na území SR, nakoľko polícia a prokuratúry zamietajú oznámenia ako nedôvodné, čo som Vám zatiaľ ozrejmil, že dôvody na ochranu našich práv sú, a našou jedinou možnosťou a nádejou je už len Vaša pomoc.

Čl. 102

(1) Prezident

a) zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy.

Dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na vládu Slovenskej republiky alebo

so súhlasom vlády na jej jednotlivých členov,

b) môže podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie o súlade

dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej

republiky, s ústavou alebo s ústavným zákonom,

c) prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií,

d) zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky,

e) môže rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky, ak Národná rada Slovenskej

republiky v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády Slovenskej republiky

neschválila jej programové vyhlásenie, ak sa Národná rada Slovenskej republiky

neuzniesla do troch mesiacov o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda spojila vyslovenie

dôvery, ak Národná rada Slovenskej republiky nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá

uznášať sa, hoci jej zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane

zvolávaná na schôdzu, alebo ak zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky bolo

prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje ústava. Toto právo nemôže uplatniť počas

posledných šiestich mesiacov svojho volebného obdobia, počas vojny, vojnového stavu

alebo výnimočného stavu. Prezident rozpustí Národnú radu Slovenskej republiky v

prípade, ak v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta nebol prezident odvolaný,

f) podpisuje zákony,

g) vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje

ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády

odvoláva v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116,

h) vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a

ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; vymenúva a odvoláva rektorov

vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov,

i) udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán,

j) odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou

individuálnej milosti alebo amnestie,

k) je hlavným veliteľom ozbrojených síl,

l) vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, ak je

Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv

o spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier,

m) môže na návrh vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť

vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie,

n) vyhlasuje referendum,

o) môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od

doručenia schváleného zákona,

p) podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o

závažných politických otázkach,

r) má právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné

na plnenie svojich úloh,

s) vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a

podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov Ústavného súdu

Slovenskej republiky a sľub generálneho prokurátora,

t) vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej

republiky, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky,

prijíma sľub sudcov.

(2) Rozhodnutie prezidenta vydané podľa čl. 102 ods. 1 písm. c) a podľa písmena j),

ak ide o udelenie amnestie, a podľa písmena k) je platné, ak ho podpíše predseda vlády

Slovenskej republiky alebo ním poverený minister; v týchto prípadoch za rozhodnutie

prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky.

(3) Podmienky vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu, vyhlásenia

výnimočného stavu, vyhlásenia núdzového stavu a spôsob výkonu verejnej moci v čase vojny,

vojnového stavu, výnimočného stavu ustanoví ústavný zákon.

(4) Podrobnosti o výkone ústavných právomocí prezidenta podľa odseku 1 môže

ustanoviť zákon.

-tento článok ústavy SR je v čísle 3) porušený tým, že núdzový stav je na území SR vyhlásený iba uznesením vlády a vyhlášky URVZ nie ustanovený prezidentom SR a ústavným zákonom.

-v bode k) iba ona rozhoduje o vyslaní ozbrojených síl Sr na plnenie misii a nie minister obrany Sr, čiže §kontrola občanov SR armádou SR je v rozpore s týmto článkom ústavy ako aj použitie armády SR na zásah proti demonštrantom na protestoch a demonštráciách konajúcich sa proti nezákonným konaniam predstaviteľov vlády SR

Čl. 112

Členovia vlády skladajú do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti

budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak,

aby sa uvádzali do života.“

 • vláda SR konala a koná nezákonne v rozpore s týmto článkom ústavy, nakoľko v plnom rozsahu obmedzuje ústavné práva občanov SR a to v slobode pohybu, v práve na prácu, v práve na vzdelanie, v práve na zdravotnú starostlivosť, v práve na zhromaždenia, v práve na štrajky proti nezákonným aktom a krokom zo strany štátu.

Čl. 119

Vláda rozhoduje v zbore

a) o návrhoch zákonov,

b) o nariadeniach vlády,

c) o programe vlády a o jeho plnení,

d) o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej

republiky,

e) o návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu,

f) o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, ktorých dojednávanie preniesol na

vládu prezident Slovenskej republiky,

g) o súhlase s prenesením dojednávania medzinárodných zmlúv podľa čl. 102 ods. 1 písm. a)

na jej jednotlivých členov,

h) o podaní návrhu na Ústavný súd Slovenskej

medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s

ústavou a s ústavným zákonom,

i) o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky,

j) o podaní návrhu zákona alebo iného závažného opatrenia na verejnú diskusiu,

k) o tom, že požiada o vyslovenie dôvery,

l) o udelení amnestie vo veciach priestupkov,

m) o vymenúvaní a odvolávaní ďalších štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených

zákonom a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky,

n) o návrhu na vyhlásenie vojnového stavu, o návrhu na nariadenie mobilizácie ozbrojených

síl, o návrhu na vyhlásenie výnimočného stavu a o návrhu na ich skončenie, o vyhlásení a

skončení núdzového stavu,

o) o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky na účel humanitárnej

pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o súhlase s

prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel

humanitárnej pomoci, vojenských cvičení alebo mierových pozorovateľských misií, o

súhlase s prechodom zahraničných ozbrojených síl cez územie Slovenskej republiky,

p) o vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, ak ide o plnenie záväzkov z

medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a to najdlhšie na čas 60 dní;

toto rozhodnutie vláda bezodkladne oznámi Národnej rade Slovenskej republiky,

r) o ďalších otázkach, ak to ustanoví zákon.

 • v bode n) vláda SR rozhoduje len o návrhu núdzového stavu o ktorom rozhodne prezident SR. Núdzový stav je na území SR len na základe uznesenia vlády SR a vyhlášok úradu verejného zdravotníctva, čo je v rozpore s ústavou SR
 • v bode b) o nariadeniach vlády, ktoré sú záväzné a musia sa potvrdiť konkrétnym zákonom, čo v prípade núdzového stavu a všetkých obmedzení uvedených už vyššie je do tohto času protizákonné a protiústavné.

Čl. 120

(1) Na vykonanie zákona a v jeho medziach môže vláda vydávať nariadenia.

(2) Ak tak ustanoví zákon, vláda je oprávnená vydávať nariadenia aj na vykonanie

Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich

členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej a na vykonanie

medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 ods. 2.

(3) Nariadenie vlády podpisuje predseda vlády.

(4) Nariadenie vlády sa musí vyhlásiť spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

 • núdzový stav, obmedzenia , zákazy, príkazy sú vydávané len uznesením a vyhláškami nie nariadením vlády. Celá dĺžka núdzového stavu ako aj všetky opatrenia ktoré porušili naše práva a  spôsobili ujmy rodinám, podnikateľom, živnostníkom, dôchodcom, maloletým osobám , preto žiadame európsky súd pre ľudské práva o vydanie rozhodnutia o odškodnení občanov SR a odškodnením maloletých detí zvlášť. Nakoľko nezákonným konaním vlády Sr  a prezidentky SR vznikli maloletým osobám traumy, výpadok zo vzdelania, poškodenie zdravia z nutného nosenia rúšok, obmedzenie pohybu a kontaktu s kamarátmi a strach z vojakov ktorí nosia zbrane počas kontrol a maloleté deti majú strach, že je vojna. Žiadame ako občianske hnutie na ochranu práv a  slobôd aby súd rozhodol o finančnom odškodnení zvlášť pre maloleté osoby , ktorých ujma na psychickom ako aj fyzickom zdraví a mentálnej úrovne z nemožnosti štúdia im môže spôsobiť celoživotnú traumu. A takto rozhodol aj pre dospelú populáciu SR, ktorým vznikli a vznikajú mnoho tisícové náklady spojené s nezákonným konaním vlády SR a prezidenta SR.
 • Je porušené právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, nakoľko sa pri prechádzaní okresov musí občan preukázať rôznymi dokumentmi  a preukázať dôvod pohybu (Covid test, doklad o zamestnaní, doklad o bydlisku, doklad o prechodnom pobyte). Sloboda prejavu , porušenie zákazom vychádzania OD 5:00-20:00 hod a  úplným zákazom vychádzania od 20:00-1:00 hod. Mloleté deti, nesmú chodiť von sa hrať, sú zapáskované detské ihriská páskou zákazu vstupu, musia nosiť rúška, máme zákaz stretávať sa s inou osobou z inej domácnosti.
 •  Ak je uvedené , že je pozitívna osoba nad 65 rokov , táto osoba sa násobí 4, čím umelo narastajú počty vraj nakazených osôb. Citácia vyjadrenia: “ Štandardné ukazovatele, ktoré sa používajú na takýto účel, sú kumulatívna vekovo vážená denná incidencia 14 dní (prípad nad 65 rokov sa počíta za 4 prípady).
 • -Premiér Igor Matovič po rokovaní vlády v piatok 5.2.2021 o 19:20 uviedol, že sa mení prístup k riadeniu opatrení a vyjadril sa: “Dielo sa vydarilo a vláda schválila uznesenie:” Tu je konkrétny príklad , že máme len uznesenia vlády a nie nariadenia vlády vydané konkrétnym zákonom a podpísané premiérom SR. Epidemiológovia sprísnia covid automat a URVZ zakážu výučbu (URVZ nemôže ukladať povinnosti, zákazy a príkazy občanom SR, len návrhy pre vládu SR, ktorá musí vydať nariadenie a stanoviť tieto veci zákonom, ktorý nerozporuje  s ústavou Slovenskej republiky).
 • Núdzový stav na území SR bol vyhlásený od marca 2020 a odvtedy je predlžovaný stále, bez prestávky, čoho dôkazom sú uznesenia vlády SR

Charta OSN

Uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu riešením medzinárodných problémov hospodárskeho,

sociálneho, kultúrneho alebo humanitného rázu podporovaním a posilňovaním úcty k ľudským

právam a základným slobodám pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva.

Charta OSN a znenie vety , ktorú som uviedol , je zo strany vlády SR porušená nakoľko proti občanom SR je uzneseniami a vyhláškami sú porušované základné ľudské práva a slobody, nakoľko všetko , čím má byť ľuďom obmedzené , prikázané či vyžadované musí byť vládou SR nariadené a zákonom dané. (nie vyhláškou a uzneseniami ako to je doteraz)

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV

Článok 2

(1) Každý je oprávnený na všetky práva a slobody, ktoré stanovuje táto deklarácia, bez

akéhokoľvek rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného

zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

(2) Ďalej sa nesmie robiť nijaký rozdiel z dôvodu politického, právneho alebo medzinárodného

postavenia krajín, alebo území, ku ktorým osoba prináleží, či ide o krajinu alebo územie

nezávislé, poručnícke, nesamosprávne alebo podrobené inému obmedzeniu suverenity.

 • vláda SR a jej predstavitelia porušujú základné ľudské práva a slobody občanom SR, nakoľko na území SR nie je možné vyžadovať od občanov bez nariadenia vlády SR a príslušného zákona k danému nariadeniu. Vláda SR porušila svojím konaním aj článok 2 tejto deklarácie nakoľko sa zaviazala ho plniť svojím podpisom.

Článok 5

Nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudskému či

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu

 • porušenie článku 5 je zo strany štátu SR ( vlády SR) v plnom rozsahu , nakoľko občania SR , dospelá populácia a aj maloleté deti sú nútení, pod hrozbou finančných pokút dodržiavať nezákonne príkazy, obmedzenia, zákazy. Zo strany štátu SR a jeho vedenia ide o poníženie vlastného národa, ktorý sa zaviazali chrániť . Tento sľub uviedli a vyhlásili keď tento sľub vyriekli nad Ústavou SR v Národnej rade SR.

 Článok 8

Každý má právo, aby mu príslušné vnútroštátne súdy poskytli účinnú ochranu proti

činom, ktoré porušujú základné práva, ktoré sú mu priznané ústavou alebo zákonom.

-porušenie článku 8 došlo zo strany vyšetrovateľov kriminálnych oddelení na území SR, nakoľko sťažnosti a dovolanie práva odmietajú a vyhlasujú ako odmietnuté, čo prikladám Vášmu súdu k nahliadnutiu, zaslanom ako príloha.

– polícia SR sa v daných vyjadreniach o zamietnutí vyjadruje, že uznesenie vlády SR alebo vyhlášky URVZ SR nie sú v rozpore so zákonom. Polícia SR takisto koná v rozpore so zákonom, nakoľko vyšetrovateľ vie, že zákonnosť obmedzení, zákazov, príkazov a podobne musí byť, len na základe nariadenia vlády SR a vydaným konkrétnym zákonom k danému nariadeniu a nie uznesením vlády. Týmto polícia SR vedome postupuje v rozpore so zákonmi SR a jej zamietnutie je dôvodom, že sa nemôžeme ďalej brániť na súde SR a dokázať súdu, že naše práva a slobody sú porušovane v pnom rozsahu, vedome zo strany predstaviteľov štátu SR a prezidentky SR Zuzany Čapútovej, ktorá na výzvy občanov o útlaku ľudu našej krajiny nereaguje  a výzvy ignoruje.

Článok 13

(1) Každý má právo voľne sa pohybovať a slobodne si voliť bydlisko vo vnútri ktoréhokoľvek

štátu.

(2) Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny.

-článok 13 bol a aj je ešte k dnešnému dňu porušovaný, nakoľko, je vynútený negatívnym testom na Covid19. Testom, ktorého správnosť je vyvrátená samotnou vládou SR, ktorá dala túto povinnosť, nezákonne, bez nariadenia a zákona, kde dali na zadnú stranu certifikátu napísať a to citujem priamo z certifikátu o teste na Covid19, ktorý posielam súdu k nahliadnutiu a overeniu môjho tvrdenia:

“ Váš negatívny test neznamená, že nie Ste infikovaní, môžete už byť v inkubačnej dobe ochorenia.”

A taktiež ministrom financií Igorom Matovičom , premiérom SR, ministrom zdravotníctva SR, ministrom vnútra SR, ministrom ozbrojených síl SR, ktorí verejne v televízii, počas tlačoviek , čo je dostupné a vyhľadateľné uviedli:

-aj keď Ste negatívny chovajte sa ako pozitívny, nakoľko testy na Covid 19, nemusia preukázať pozitivitu. Takže na základe neúčinných testov, núteného hromadného a celoplošného testovania aj na upozorňovania na skutočnosť, že práve tieto ich hromadné akcie na testy, sú dôvodom, prečo sa ľudia viac stretávajú a zhromažďujú a práve tu dochádza k šíreniu, prenosu a nákaze zdravých ľudí.

Článok 19

Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby

niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať

informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

-naše právo na základe tohto článku je porušené zo strany polície SR, ktorá na príkaz ministra vnútra SR p.Mikulca, zriadila stránku  polície, ktorú vedie  civilista a maže naše postrehy, zdieľané veci, informácie, ktoré slobodne považujeme za dôležité šíriť a takto ich oznamovať verejnosti za HOAXY, nahlasuje nás na políciu, kam sme predvádzaní k výsluchom a zastrašovaní políciou , aby sme prestali inak budeme odsúdení k trestu odňatia slobody.

Článok 26

(1) Každý má právo na vzdelanie. Vzdelanie má byť bezplatné, aspoň v začiatočných a

základných stupňoch. Základné vzdelanie má byť povinné. Technické a odborné vzdelanie má

byť všeobecne prístupné a vyššie vzdelanie musí byť rovnako prístupné všetkým na základe

schopností.

(2) Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským

právam a základným slobodám. Má pomáhať vzájomnému porozumeniu, znášanlivosti a

priateľstvu medzi všetkými národmi a skupinami rasovými aj náboženskými, ako aj rozvoju

činnosti Organizácie spojených národov pre zachovanie mieru.

(3) Rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti.

-bod 1 článku 26, je porušený a bol porušovaný, nakoľko na základe uznesenia a vyhlášok bolo zakázané a podmienené testmi, rúškami, respirátormi. Každá rodina, v ktorej sú školopovinné deti musela mesiace platiť za internetové dáta, zakúpiť mobily, tablety, notebooky pre svoje deti a štát týmto rodinám neprispel ani cent, nakoľko zavretie škôl bolo zo strany štátu vynútené žiadnym zákonom a nariadením. Rodičom vláda SR znemožnila pracovať a poskytla max 80 percent z platu vo forme pandemických OČR , čím príjem vedome a účelne znížila a ešte vynútili nákup elektroniky potrebnej k učenie a plateniu dát za telekomunikačné služby.

 Článok 29

(1) Každý má povinnosť voči spoločnosti; jedine v nej môže voľne a naplno rozvinúť svoju

osobnosť.

(2) Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený len takým obmedzeniam, ktoré

stanoví zákon a ktoré slúžia výhradne len preto, aby bolo zaručené uznanie a zachovanie práv

a slobôd ostatných a aby sa vyhovelo spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a

všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti.

(3) Výkon týchto práv a slobôd nesmie byť v žiadnom prípade v rozpore s cieľmi a zásadami

Organizácie spojených národov

-bod 2 tohto článku je porušený nakoľko vláda SR všetko zakázala, prikázala, vynútila len na základe uznesenia vlády, ktoré nestanovila nariadením vlády a konkrátnym zákonom ako ukladá Ústava Slovenskej republiky a tento článok z deklarácie ľudských práv a slobôd, ktorému dodržiavania sa SR zaviazala.

 Rímsky štatút

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júla 1998 bol v Ríme prijatý Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu.

V mene Slovenskej republiky bol Rímsky štatút podpísaný 23. decembra 1998.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so štatútom uznesením č. 1987 z 3. apríla 2002 a súčasne rozhodla, že ide o zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej republiky štatút ratifikoval 8. apríla 2002. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v New Yorku 11. apríla 2002.

Štatút nadobudne platnosť 1. júla 2002 a v ten istý deň nadobudne platnosť i pre Slovenskú republiku na základe článku 126 ods. 1.

Zločiny proti ľudskosti

1. Na účely tohto štatútu „zločin proti ľudskosti“ znamená akýkoľvek z týchto činov, ak bol spáchaný ako súčasť rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného proti civilnému obyvateľstvu s vedomím útoku, akým je

a) vražda,

b) vyhladzovanie,

c) zotročenie,

d) deportácia alebo násilný presun obyvateľstva,

e) uväznenie alebo iné závažné pozbavenie osobnej slobody porušujúce základné pravidlá medzinárodného práva,

f) mučenie,

g) znásilnenie, sexuálne otroctvo, vynútená prostitúcia, násilné tehotenstvo, vynútená sterilizácia alebo iné formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti,

h) prenasledovanie akejkoľvek identifikovateľnej skupiny alebo kolektívu z politických, rasových, národnostných, etnických, kultúrnych, náboženských dôvodov, z dôvodu pohlavia, ako je definované v odseku 3, alebo z iných dôvodov, ktoré sú všeobecne uznávané ako neprípustné podľa medzinárodného práva, v súvislosti s akýmkoľvek činom uvedeným v tomto odseku alebo akýmkoľvek trestným činom v rozsahu právomoci Súdu,

i) nedobrovoľné zmiznutie ľudí,

j) trestný čin apartheidu,

k) ďalšie neľudské činy podobnej povahy úmyselne spôsobujúce veľké utrpenie alebo vážne zranenie tela alebo poškodenie duševného či fyzického zdravi

 • vláda SR porušila v bode 1 písmena e) závažné pozbavenie osobnej slobody porušujúce základné pravidlá medzinárodného práva, nakoľko obmedzila práva a slobody nás, občanov SR, uzneseniami a vyhláškami. Nie riadne stanovenou formou a to zákonom, na základe , ktorého by v skutočnom záujme ochrany občanov Sr postupovala.

Vojnové zločiny

1. Súd má jurisdikciu v súvislosti s vojnovými zločinmi, najmä ak boli spáchané ako súčasť plánu alebo politiky alebo ako súčasť páchania takých zločinov vo veľkom rozsahu.

2. Na účely tohto štatútu „vojnové zločiny“ znamenajú:

a) Závažné porušenia Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949, menovite ktorýkoľvek z týchto činov voči osobám alebo majetku chránených podľa ustanovení príslušného Ženevského dohovoru:

i) zámerné zabitie,

ii) mučenie alebo neľudské zaobchádzanie vrátane biologických pokusov,

iii) zámerné spôsobenie veľkého telesného alebo zdravotného utrpenia alebo vážneho zranenia,

iv) rozsiahle zničenie a privlastnenie majetku vykonané bez zdôvodnenia vojenskou nevyhnutnosťou a nezákonne a svojvoľne,

v) prinútenie vojnového zajatca alebo inej chránenej osoby slúžiť v silách nepriateľskej moci,

vi) zámerné odňatie práv na spravodlivý a riadny súd vojnovému zajatcovi alebo inej chránenej osobe,

vii) nezákonná deportácia alebo presun, alebo nezákonné obmedzenie,

viii) branie rukojemníkov.

-porušenie zo strany štátu nastalo vedome, nakoľko predstavitelia vlády SR vedia, že SR podpísala tento štatút, a že musia konať len v rámci zákonov, ktoré    im ukladá aj Ústava Slovenskej republiky, a to tým ,   že je jasná daná postupnosť v práve a to:

 1. Ústava SR
 2. Zákony
 3. nariadenia
 4. uznesenia
 5. vyhlášky

ide o bod II) neľudské zaobchádzanie vrátane biologických pokusov, na slovensku je nútený odber vzoriek, nedali nám možnosť podpisu GDPR, minister obrany Sr Jaroslav Naď     odmietol odpovedať kam idú zozbierané vzorky, takisto sa vykonáva zber biologického materiálu maloletých detí, ktoré takisto nevieme kam idú a čo sa s týmito vzorkami a stermi ďalej deje, nakoľko takéto stery má robiť detský pediater alebo obvodný lekár s ktorým máme zmluvu o starostlivosti o naše zdravie.

VII) nezákonná deportácia alebo presun, alebo nezákonné obmedzenie- vláda SR nezákonne ľudí presúvala do štátnych karantén na základe uznesenia vlády a vyhlášok, kde bol obmedzený a zakázaný pohyb. Ľudí deportovali mimo domov nútene a bez udania zákona, ktorý by to vláde SR a polícii ktorá deportácie vykonávala.

Predpoklady na výkon jurisdikcie

1. Štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou tohto štatútu, týmto akceptuje jurisdikciu Súdu nad trestnými činmi uvedenými v článku 5.

2. V prípade článku 13 písm. a) alebo c) môže Súd vykonávať svoju jurisdikciu, ak jeden štát alebo viac z týchto štátov sú zmluvnými stranami tohto štatútu alebo akceptovali jurisdikciu Súdu v súlade s odsekom 3:

a) štát, na ktorého území sa stal čin, alebo ak trestný čin bol spáchaný na palube plavidla alebo lietadla, štát registrácie tohto plavidla alebo lietadla,

b) štát, ktorého štátnym príslušníkom je vyšetrovaná alebo trestne stíhaná osoba.

 • výkon jurisdikcie je naplnený, nakoľko vláda Sr, koná v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,       Chartou OSN a Rímskym štatútom, nezákonne  a protiprávne koná proti vlastnému ľudu a našim ďeťom.

Na základe týchto skutočností žiadame o pomoc európsky trestný súd pre ľudské práva a slobody o pomoc pre občanov SR , chceme žiť v slobodnom a právnom štáte, kde budeme môcť slobodne žiť, navštevovať rodiny, priateľov, slobodne pracovať, podnikať, slobodne študovať a nebáť sa viac štátnej moci či tejto alebo inej, žiadame Vás o pomoc a rozhodnutím o odškodnení podnikateľov, pracujúcich, dôchodcov , hlavne maloletých detí a rodín, nakoľko všetky skutky proti slobode a právam predstavitelia Sr spáchali vedome a úmyslne, nakoľko boli vyzývaní aby postupovali zákonne. Na vyjadrenia, že aj keď odmietame rúška a testy aj tak k ním pristúpime, je z dôvodu toho, že inak nás nevpustia do obchodu s potravinami, k lekárovi, na poštu…nikam a  ani deti do škôl a škôlok. Ľudia vykazovali protest kľudnými šstrajmi nakoľko nikdy nič nepodpálili, neútočili a nanapádali policajtov, nerozbíjali výklady obchodov. Občania SR sú mierumilovným národom. Preto už prosím v mene našich občanov, mňa a našich detí Vás, aby Ste nám pomohli zabrániť nezákonným krokom a nezákonnému jednaniu proti nám zo strany vedenia nášho štátu, polície, armády a prokurátorov .

Chcem, aby súd vedel , že naši dedovia, starí rodičia bojovali proti nacistickému Nemecku. Umierali za to, aby sme už nikdy neboli utláčaní, deportovaní, nútení žiť v izolácii, mali sme slobody a práva. A náš minister zdravotníctva Igor Matovič, v čase keď bol premiérom Slovenskej republiky, verejne vyhlásil, že chce aby jeho politické hnutie bolo väčšie, silnejšie a malo viac členov ako bola Hitlerova strana NSDAP.

S poďakovaním a úctou Jozef Lubčo-  ochranca ľudských práv a slobôd občanov Slovenskej republiky, Občianske hnutie slovenského národného odboja.

K podaniu prikladam prílohy a dôkazy o nezákonnosti krokov SR proti občanom SR

V Prešov Dňa 17.4.2021

zastupujúca osoba občanov Slovenskej republiky Jozef Lubčo Vl. podpis: ……………

LEN TAK JEDNODUCHÉ TO JE, ZAHOĎME STRACH A PREVEZMIME ZODPOVEDNOSŤ SAMI ZA SEBA. ZODPOVEDNOSŤ = SLOBODA!

OZ Pán Občan

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Za zrkadlom

Ako funguje hra v Matrixe

Doteraz sa väčšina ľudstva nezobudila. Existujú medzi nami jedinci, ktorí síce „prebudení sú,“ ale málokto sa s nimi stretol. A ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Analýza testovacích paličiek z plošného testovania v SR – potvrdenie genocídy

Vážený čitateľ, s poľutovaním oznamujeme túto nepríjemnú informáciu, ale upozorňujeme na to už takmer rok! Darpa hydrogél a lítium blokuje ...
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Aktualizované 29.5. 15:55
Spravodajstvo

Český premiér Fiala vo štvrtok udelí Jensovi Stoltenbergovi Rad Tomáša Garyka Masaryka

Lídri šestice krajín EÚ v spoločnom pražskom vyhlásení potvrdili záväzok pokračovať vo vojenskej podpore Ukrajiny. Do českej „muničnej iniciatívy“ sa ...