SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA ÁNO ALEBO NIE? Ja vravím NIE…

1. apríla 2021

Zák. č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Slovensko sa okrem „branného cvičenia“ v maskách a odovzdávania vzoriek DNA pre depopuláciu ľudstva (t. j. zelenú agendu „ochrany“ matky Zeme 2030) ocitlo v sčítaní obyvateľstva.

Nič „nekalé“ by na tom nebolo, ak by išlo o čistý zámer sčítania a evidencie počtu „kusov Slovákov“ (veď nech vieme, koľko nás je, alebo koľko nás ostalo…) bez vedľajších úmyslov.

Ten vedľajší úmysel „skromne“ vidím v tom, že ide o „znárodňovanie majetku“ , či už priamo, alebo prostredníctvom drakonických daní a idealizmu sladkého života bez „obťažovania sa vlastníctvom“, a „zabydlení“ migrantov do obydlí Slováka (o migrantoch viem svoje vzhľadom na svoje pôsobenie v „západnom“ svete).

A na to celé idú aj cez vaše osobné údaje (o vašom majetku, o zdravotnom stave a pod.).

Kto nechápe – pochopí neskôr (možno nikdy). Kto chápe, tomu netreba vysvetľovať, stačí si vymieňať názory a informácie…

V kontexte celosvetového resetu a ekonomického diania je tu aj „slovenské sčítanie obyvateľstva“ a zmena zákona o ňom.

Súčasné sčítanie obyvateľstva je upravené Zákonom č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. V rámci neho je príloha o zisťovaných údajoch.
Zisťovaným údajom je aj rodné číslo.

Predchádzajúce sčítanie obyvateľstva bolo upravené Zákonom č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. V rámci neho je príloha o zisťovaných údajoch. Zisťovaným údajom nebolo rodné číslo, ale dátum narodenia.

Rozdiel medzi rodným číslom a dátumom narodenia je obrovský. Práve údaj za „lomítkom“ je čarovnou paličkou k zisteniu vašej identity a získaniu „benefitov“ tretích osôb… Údaj za lomítkom je údajom o Vašej zdravotnej dokumentácii, o bankových účtoch, majetku, daní… a pod.

Skutkový rozmer:

Nie náhodou som začala hovoriť o filozofii ako o skutočne fenomenálnej súčasti nášho života. A v rámci nej o sofizme. Sofizmus je „elegantná lož„, „umenie“, ktoré sa vyvinulo z antickej filozofie, kde filozofi (inak šíriaci múdrosť bezodoplatne) začali za peniaze učiť politikov „argumentom a prešmyčkám„.

Nemusíme poznať (až tak) zákony, ak máme zdravý sedliacky rozum a od Boha daný intelekt a etiku. Vystačíme si s 10 Božími prikázaniami (ako princípmi etiky) a Rímskym právom.

Slovenské zákony, teda slovenskí zákonodarcovia, t.j. vami Slovákmi zvolení poslanci, prijímajú však zákony, ktorými zotročujú Slovákov. Vás voličov. Robia to vaši poslanci, vaši politici a vy ani neviete, kedy sa to všetko proti vám deje !

Prijímajú zákony, v ktorých ukladajú povinnosti, ktoré od Slovákov nikto v civilizovanej Európe nežiada. Nie Európa nás ničí, nie západ nás kolonizuje, ale my sami sa ničíme a sami sa necháme kolonizovať. Utekáme tomu priamo oproti… !

Nikto v Európe neprikazoval Slovákom čipovať zvieratá, túto povinnosť zaviedli iba vaši poslanci. A vakcinačné lobby boli spokojné. A rovnako tak vaši poslanci zavedú vakcíny aj pre vás.

Na Slovensku teda prebieha sčítanie obyvateľstva. Do pôvodného zákona o sčítaní pre rok 2011, ktoré bolo anonymné v časti osobného údaja rodného čísla, sa „razom“ v novele 2019 prijala povinnosť označenia osobných údajov, vrátane rodného čísla.

Priamo v zákone sa to odôvodňuje poukazom na Nariadenie Európskej komisie, čl. 2 bod 21 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/881 (komisia inak nemá právomoc prikazovať, iba odporúčať), ktorá však takúto požiadavku ani neurčila. Toto nariadenie Európskej komisie ďalej odkazuje na Nariadenie Európskej únie (EÚ) č. 1151/2010, ktoré n a o p a k, zakazuje vyžadovať takéto údaje ! (podrobnosti nižšie v odôvodnení).

A tak SLOVENSKO je cestou vašich poslancov viac PÁPEŽSKEJŠIE, než je PÁPEŽ sám !!!

Vaši poslanci vás úmyselne zotročujú. Alebo iba „zákonným spôsobom“ získavajú vaše údaje a tie potom predávajú napríklad na rôzne výskumy, ktoré zverejňujú v zahraničných odborných publikáciách… (samozrejme, za to získavajú „odborné kredity“ a tie sú zas o peniazoch…) „félicitations au public slovaque„. Nie je to len o Matovičovi, ale o slovenských poslancoch ! Najmä o slovenských občanoch !!!

Nevadí mi sčítanie obyvateľov, vadí mi zbavovanie slobody a lstivý biznis…

Z dôvodu sofistikovaného úskoku o sčítaní obyvateľstva (ktorej evidencii by som sa inak nebránila, veď nech vieme, koľko nás je) sa vyžaduje poskytnutie osobných údajov v rozpore s GDPR a európskymi nariadeniami !

Na zistenie počtu obvyteľstva nepotrebujeme poznať rodné čísla. Tie sú potrebné pre iné skutočnosti…, a to, ako sa vám dostať „pod kožu“ a do „peňaženky“.

A do toho nejdem ! Je to v rozpore s mojím svetonázorom, mojou slobodou a zodpovednosťou voči sebe samej a za seba samú.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., česká filozofka: Pro nás, pro tí filozofujíci tá spravedlnost je základem všetkého. Jakmilé se necíti tak se rozleze její opak úplne všude. A není možné, aby se to zastavilo. Čili jakmile počátek veľké promněny má v sobě základní chyby, tak půlka toho všeho je pryč. To je myšlienka Aristotelova, že  počátek je polovinou celku.

A tu už je zlý začiatok… !

Právny rozmer:

Zákon je postavený v rozpore s Ústavou SR a európskymi predpismi. Ale je tu…

Ja sa sčítať nejdem. A kto sa tiež nechce sčítať, nech si pozorne prečíta nasledujúce:

Sčítanie obyvateľstva vyžaduje rodné číslo a tento údaj je v rozpore s európskymi predpismi, na ktoré paradoxne (sofistikovane) poukazuje.

Sčítanie obyvateľstva sa vykonáva elektronickým spôsobom prostredníctvom internetu alebo priamo na kontaktnom mieste, napr. obecný úrad.

Čo sa týka elektronického sčítania, nikto nie je povinný disponovať elektronikou a internetom a ani znalosťami to vykonať (starí ľudia a pod.).

Zároveň, na kontaktnom mieste vyžadujú prekrytie dýchacích ciest a negatívny certifikát, k čomu však zákonná povinnosť neexistuje.

Suma sumárum…, je to štát ktorý mi znemožnil vykonať povinnosť uloženú zákonom.

Ak by štát konal voči občanom bona fidei, t.j. v dobrej viere, bez lezenia im „do gatí a peňaženiek“, občania by spolupracovali.

Zisťovanie mojich údajov pre politické a komerčné údaje si strčte… ! viete kde…

De iure nie som povinná disponovať elektronikou ani znalosťami práce s ňou, a pre osobný kontakt sa vyžadujú nezákonné podmienky prekrytia dýchacích ciest a zdravotnej evidencie negatívneho cerifikátu Covid-19 (vyhlášky ÚVZ), k čomu neexistuje zákonná povinnosť.

Bohužiaľ, neviem vyjsť ani z domu… Je to štát, ktorý mi zmaril sčítať sa.. ! A tak som veľmi chcela. Môj úmysel nebol porušiť zákon, naopak, štát mi uložil nezákonnú prekážku.

ODÔVODNENIE

Zák. č. 223/2019 Z. z.
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Zisťovaným údajom je aj rodné číslo.

§ 2 Sčítaním sa zisťujú údaje o:
ods. 1:
a) obyvateľoch Slovenskej republiky (ďalej len „sčítanie obyvateľov“),
b) domoch a bytoch na území Slovenskej republiky (ďalej len „sčítanie domov a bytov“). ods. 2:
Zoznam tém týkajúcich sa demografických, sociálnych, ekonomických a geopriestorových charakteristík obyvateľov, domácností, domov a bytov zisťovaných sčítaním (ďalej len „zoznam“) je ustanovený v prílohe. 

§ 3 : Na účely tohto zákona sa rozumie:
a) obyvateľom
1.štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, 
2.občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou podľa prvého bodu, 
3.štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva,
b) domom
1.bytová budova bez ohľadu na to, či je v rozhodujúcom okamihu sčítania obývaná, a 2.nebytová budova, ktorá je aspoň sčasti obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania, okrem zastupiteľských úradov cudzích štátov, 
c) bytom byt podľa osobitného predpisu nachádzajúci sa v dome a iné obydlie, 
d) iným obydlím obydlie, ktoré v rozhodujúcom okamihu sčítania slúži na bývanie a nie je súčasťou domu, nie je bytom podľa osobitného predpisu a nie je obytnou miestnosťou, najmä stavebná konštrukcia, ktorá nespĺňa niektorú z požiadaviek na stavbu,a in á obytná jednotka,
e) bytovou domácnosťou súbor osôb spoločne bývajúcich v byte,

§ 7 Povinné osoby:
ods. 1:
Povinnou osobou pre sčítanie obyvateľov prostredníctvom sčítacieho formulára je
a) obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú,
b) zákonný zástupca obyvateľa,
c) zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia; ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia.
ods. 2 :
Povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára je
a) obec,
b) osoba vykonávajúca správu bytového domu podľa osobitného predpisu.

§ 8 Sčítanie obyvateľov:
ods. 1:
Osoby podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) sú povinné poskytnúť údaje o obyvateľovi vrátane rodného čísla (čl. 2 bod 21 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/881, § 2 Zák. č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle) obyvateľa vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov v rozsahu a podľa metodických vysvetliviek, ktoré sú súčasťou sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov, úplne a pravdivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Ak je osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) cudzincom, ktorý nemá pridelené rodné číslo, je povinná ako identifikátor poskytnúť dátum narodenia a pohlavie obyvateľa.
ods. 2:
Povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b)plní povinnosť podľa odseku 1 počas doby sčítania obyvateľov, ak tento zákon neustanovuje inak. 
ods. 3:
Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) môže splniť povinnosť podľa odseku 1 aj prostredníctvom inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti. 
ods. 4:
Ak nie je povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) schopná sama zabezpečiť vyplnenie sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov podľa odseku 1 a ani prostredníctvom inej osoby podľa odseku 3 počas doby sčítania obyvateľov, zabezpečí splnenie tejto povinnosti počas dosčítavania v súlade s rozhodnutím podľa§ 7 ods. 1 písm. a) a b)
1.v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania, 
2.v zariadení podľa § 12 ods. 3 s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo 
3.na mieste, kde sa zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania.

§ 18 Kontaktné miesto:
ods. 1:
Jedno alebo viac kontaktných miest prevádzkuje počas dosčítavania v súlade s rozhodnutím podľa § 5a ods. 2. Kontaktné miesto zriadené obcou môže byť umiestnené v budove obecného úradu, integrovanom obslužnom mieste podľa zákona o e-Governmente alebo na inom vhodnom mieste. Kontaktné miesto môže na základe dohody s úradom prevádzkovať aj poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu.
ods. 2:
Kontaktné miesto musí
a)spĺňať podmienky na plynulé, spoľahlivé a informačne a kyberneticky bezpečné zisťovanie údajov podľa tohto zákona (ďalej len „podmienky prevádzky“); podrobnosti o podmienkach prevádzky ustanoví úrad opatrením, ktoré sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov, 
b)byť úradom zapísané do zoznamu kontaktných miest.
ods. 3:
Prevádzkovateľ kontaktného miesta je povinný zabezpečiť, aby každé kontaktné miesto uvedené v zozname kontaktných miest spĺňalo podmienky prevádzky počas celej doby jeho prevádzkovania. Kontrolu dodržiavania podmienok prevádzky vykonáva úrad; na výkon tejto kontroly sa vzťahuje osobitný predpis.
ods. 4:
Kontaktné miesto musí byť viditeľne označené.

Príloha k zákonu č. 223/2019 Z. z.
Témy a charakteristiky zisťované pri sčítaní
1.Témy týkajúce sa obyvateľov:
Rodné číslo
Miesto pobytu (trvalý a obvyklý)
Pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny
Pohlavie
Dátum narodenia
Rodinný stav
Počet živonarodených detí
Štát a miesto narodenia
Štátna príslušnosť
Súčasná ekonomická aktivita
Zamestnanie
Odvetvie ekonomickej činnosti
Postavenie v zamestnaní
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Miesto výkonu zamestnania alebo školy
Spôsob dopravy a periodicita dochádzkyNárodnosť a materinský jazyk
Náboženstvo
Vzťahy medzi členmi domácnosti

2.Témy týkajúce sa bývania
Forma vlastníctva bytu
Obývanosť bytu
Podlahová plocha bytu
Počet obytných miestností
Poloha bytu v dome
Zásobovanie vodou
ZáchodKúpeľňa
Typ kúrenia
Zdroj energie používaný na vykurovanie
Typ domu, v ktorom sa nachádza byt
Typ vodovodnej prípojky domu, v ktorom sa nachádza byt
Obdobie výstavby domu, v ktorom sa nachádza byt
Materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa nachádza byt
Obnova domu, v ktorom sa nachádza byt
Typ kanalizačného systému domu, v ktorom sa nachádza byt
Plynová prípojka domu, v ktorom sa nachádza byt
Podmienky bývania

čl. 2 bod 21 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/881, z 23. mája 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov (na ktoré nariadenie poukazuje § 8 ods. 1 citovaného zákona o povinnosti uviesť rodné číslo)
Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov a technické špecifikácie stanovené v nariadení (ES) č. 763/2008 a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/543 (1) a v nariadení (EÚ) 2017/712:
„jedinečný identifikátor“ je premenná alebo súbor premenných v záznamoch obsiahnutých v zdroji údajov alebo ľubovoľnom zozname štatistických jednotiek, ktorá sa používa na
— overenie toho, že zdroj údajov (alebo zoznam štatistických jednotiek) obsahuje v prípade každej štatistickej jednotky najviac jeden záznam a/alebo
— spájanie záznamov;

Označené vykonávacie nariadenie odkazuje na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (toto na ďalšie a tie na ďalšie a ani bežný právnik sa v tom nevyzná), avšak všetky európske predpisy hovoria o povinnosti zberu a zabezpečenia údajov tak, aby neumožňovali priamu identifikáciu štatistických jednotiek. Teda hovoria opak toho, čo hovorí slovenský zákon, že je povinnosť označiť identifikačný údaj rodného čísla.

„Štatistická jednotka“ je základná jednotka pozorovania, t.j. fyzická osoba, domácnosť, rodina, obydlie alebo byt (čl. 2 bod 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/881).

Takže žiadne rodné číslo !

Pre porovnanie prikladám predchádzajúci zákon z r. 2008, pre sčítanie obyvateľstva v r. 2011, ktorý nevyžadoval rodné číslo, ale iba dátum narodenia. Ako uvádzam vyššie, rozdiel medzi rodným číslom a dátumom narodenia je v tom, že údaj za „lomítkom“ poskytuje vstup do vašich osobných údajov. A tie chráni GDPR. Súčasný zákon o sčítaní obyvateľstva je v rozpore so zákonom o GDPR.

Zák. č. 263/2008 Z. z.
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Zisťovaným údajom nebolo rodné číslo, ale dátum narodenia.

Prílohak zákonu č. 263/2008 Z. z.
ZOZNAM údajov zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
A. Údaje o obyvateľoch
1. Miesto trvalého pobytu alebo obvyklého bydliska
2. Pohlavie
3. Dátum narodenia
4. Rodinný stav
5. Štát a miesto narodenia
6. Štátna príslušnosť
7. Predchádzajúce miesto pobytu, dátum a dôvod prisťahovania do súčasného miesta pobytu
8. Vzťahy medzi členmi domácnosti
9. Súčasná ekonomická aktivita
10. Zamestnanie
11. Postavenie v zamestnaní
12. Odvetvie ekonomickej činnosti
13. Miesto výkonu zamestnania
14. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
15. Študijný odbor
16. Miesto školy, vysokej školy alebo univerzity
17. Spôsob dopravy do zamestnania, do školy
18. Počet živo narodených detí (iba ženy)
19. Rok uzavretia súčasného manželstva
20. Národnosť
21. Materinský jazyk
22. Najčastejšie používaný jazyk
23. Náboženské vyznanie
24. Počítačová znalosť

B. Údaje o bytoch
25. Forma vlastníctva bytu
26. Obývanosť bytu
27. Podlahová plocha bytu
28. Obytná plocha bytu
29. Počet obytných miestností v byte
30. Poloha bytu v dome
31. Zásobovanie vodou
32. Teplá voda
33. Záchod
34. Kúpeľňa
35. Typ kúrenia
36. Zdroje energie používané na vykurovanie
37. Klimatizácia
38. Kuchyňa
39. Pripojenie na telefón a internet
40. Vybavenosť domácnosti (mobilný telefón, osobný počítač, auto)

C. Údaje za domy
41. Typ domu
42. Obývanosť domu
43. Forma vlastníctva domu
44. Obdobie výstavby
45. Obdobie rekonštrukcie
46. Počet podlaží v dome
47. Počet bytov v dome
48. Materiál nosnej konštrukcie domu
49. Typ vodovodnej prípojky
50. Typ kanalizačného systému
51. Tepelná izolácia domu
52. Plynová prípojka

§ OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD §

Ak budete mať záujem podporiť tento môj (náš) projekt, môžete naň prispieť a prispievať ľubovoľnou sumou. 1, 2,…, 10, 20, 50, 500, milión … Eur.   

Som Slovenka a chcem pre nás slobodné Slovensko.

IBAN: SK19 8330 0000 0026 0194 1622

Do poznámky prosím uviesť: Príspevok na činnosť združenia.  

JUDr. Adriana Krajníková

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

DEFENDER 2021

carsten Bleskovka Carstena 3Q.Q3.2Q21. Konečne to buchlo. Spiaci sú v šoku Dnes som pre vás vybral „narýchlo“ najdôležitejšie správy zo sveta. Máte sa ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Dôkaz, že pandémia bola naplánovaná za určitým účelom!!!

Tisíce lekárov tvrdia, že pandémia bola  plánovaná Vážení bojovníci za slobodu, píšem to zo svojho telefónu skutočne narýchlo, aby som ...
Spravodajstvo

Indoktrinovaný mozog – najdiabolskejšia vec, aká bola kedy vykonaná!

Molekulárny genetik Dr. Michael Nehls odhalil doposiaľ neidentifikovaný neurobiologický mechanizmus indoktrinácie, ktorý výrazne mení osobnosť. V rozhovore so známym americkým ...
Spravodajstvo

Harabin: Toto je rozklad štátu! Výsmech všetkého...

Juraja Dobrotku nezákonne vyhodili zo slovenskej armády za nenosenie rúška! Milí priatelia. Dnes 11. 4. 2024 som bol na Mestskom ...
Aktualizované 15.4. 21:59
Spravodajstvo

Konšpiračné výrony a hoaxy Aktualít

Aktuality zo Sorosovej stajne médií napísali článok pod názvom:„10 dôvodov, prečo vyhral Peter Pellegrini“ Považujem za potrebné uviesť niektoré fakty ...
Aktualizované 14.4. 23:13
Spravodajstvo

„Nedeľná škola Slavice“ a „Chazarský golem“ na Slovanskom dvore v Alekšinciach

Foto: Eugen Rusnák AUTOR: EUGEN RUSNÁK Víkend na už veľmi dobre známom na celom Slovensku a v zahraničí Slovanskom dvore v Alekšinciach bol ...
Spravodajstvo

UMELÁ INTELIGENCIA A SLOVENSKO (ZNOVA) AKO PILOTNÁ KRAJINA

Peter Pellegrini, budúci prezident Slovenskej republiky, je zárukou zavádzania umelej inteligencie na Slovensku. Túto skutočnosť už ohlásil na tlačovke, ako ...
Aktualizované 13.4. 16:21
Spravodajstvo

VŠETKO JE NAOPAK - Štefan Harabin

Štefan Harabin: Uvalenie sankcií proti Ruskej federácii Európskou Úniou je protiprávne a zjavne v rozpore i s Ústavou SR Milí ...
Spravodajstvo

Slovensko a dobro zvíťazilo. Grupen orgazmus v Korčokovom tábore sa nekonal

Foto N – Tomáš Benedikovič Áno. Sabat v Korčokovom tábore a grupen orgazmus protislovenských síl sa nekonal. Tieto protislovenské sily ...
Aktualizované 15.4. 22:45
Spravodajstvo

Všetko je inak: Orbán, Fico, Pellegrini - nová politika USA v Európe? Ukrajina, Taiwan...

PROTIPROUD TV vysiela ďalší rozhovor Petra Hájka s vojenským a bezpečnostným expertom Michalom Svatošom, ktorý opäť prináša prekvapivé informácie, ktoré ...
Aktualizované 14.4. 22:55
Spravodajstvo

Vyšetrovací výbor vyšetruje spojenie firmy Burisma s teroristickými útokmi v Rusku

Vyšetrovací výbor Ruska v utorok oznámil začatie trestného konania podľa článku o financovaní terorizmu. Do podozrenia sa dostala notoricky známa ...
Spravodajstvo

Mierové rokovania začnú na Slovensku

Snímka: ba.foxy.sk Rusi už hovoria o mierových rokovaniach v Bratislave Voliči na Slovensku posilnili vplyv proruských síl v strednej Európe, ...